Dossier d'aprenentatge. Llengua catalana

Editorial Barcanova
Editorial BarcanovaEditorial Barcanova

Dossier d'aprenentatge. Llengua catalana

32

7

•
a del
et a la pàgin
sta icona rem
i ha
Aque
ments on h
de coneixe
s teò Llibre
explicacion
c tures o les
vitats.
les le
r fer les ac ti
es per pode
riqu

Pàg.

8

3.
Pàg.

Llengua cata
lana • Cicle
Mitjà • 3r

l tge
de ta
u ra n e n
t
ruc pre
E s t d ’A
r
ssie
Do

Estudi i t reball

•

COMPRENSIÓ.

Antònia Purpurina
1

Pensa quin d’aquests títols podria
anar bé per a la lectura i marca’l:
«El primer dia d’escola»
«Unes parentes rares»

Llengua catalana • Cicle Mitjà
• 4t

«Anem a comprar a la papereria»

2

Divideix la lectura en dues parts

i posa un subtítol a cada una:

Part 1. Des del principi fins a «
______________________________

______________________________

________________ »
Part 2. Des de «___________________
______________________________
_______________
______________________________
_________________ __________.»
fins al final.

Subtítol part 1:
Subtítol part 2:

3

Digues si les afirmacions següents

són certes o falses:

Comprensió. Diferents nivells
d’activitats de comprensió
global del text, d’aspectes
concrets de la lectura i de les
expressions i el vocabulari
utilitzats.

8

Quan l’Antònia ja té la motxilla,
la llibreta, el llapis i l’estoig, surt
amb l’àvia a comprar més material.

EXPRESSIÓ ORAL.
Pàg.

24

A la dependenta no li cauen bé l’Antònia

Parlem de les nostres
festes i tradicions

L’Antònia fa una ganyota perquè

12

Cicle Mitjà • 4t
Llengua catalana •

l’escola.
no vol anar a l’escola.

L’estoig que tria l’Antònia està descolorit.

del Pirineu
Conèixer les tradicions
raiers i el concurs
com ara la baixada de
molt interessant,
de gossos d’atura és
poble o a la teva
però segur que al teu
en tradicions igual
ciutat també existeix

Tot el que explica la lectura passa

el mateix dia.

Espai per escriure el nom de l’alumne.

d’importants.
una parella
Et proposem que et busquis
cop junts, busqueu
per treballar i que, un
tradició o festa
informació sobre alguna
viviu, als seus volque se celebri al lloc on
de Catalunya.
tants o fins i tot arreu
la informació, lleUn cop tingueu tota
u imatges que
giu-la, ordeneu-la, busque
u-vos per exhi tinguin relació i prepare
i les companyes.
plicar-la als companys

UNITAT 3

43

No us oblideu del següent:
– Buscar força informació del
tema que heu triat.
– Preparar bé el que voleu explicar.
– Repartir-vos el que explicarà
cada membre de la parella.
– Parlar alt i clar.
– Acompanyar la vostra exposició
amb imatges.

popular que
ar oralment la tradició
• Després d’explic
ts:
ment les preguntes següen
a) Ha estat interessant

i la seva àvia.

A l’Antònia li fa il·lusió començar

ació?

fer la recerca d’inform

ys i les companyes han
b) Creus que els compan

heu treballat, respon

individual-

Espai

Per què?

entès bé la tradició que

heu explicat?

Per què?

UNITAT 2

Espai per escriure el
nom de l’alumne.

29

Ep! No t’oblidis… Guió per dur a terme
l’exposició oral correctament.
Expressió oral. Propostes
d’expressió oral a l’aula, en
diferents situacions.

EXPRESSIÓ ESC

RITA.

Pàg.

➧L’argumenta

12

ció

15

Torna a llegi
r la lectura El
berenar i busc
dre, següent.
a informació
Sigues breu
que et perm
en les resposte
eti omplir el
s.
quaInformació obje
ctiva
que ofereix
el text

Arguments

en contra

16

Llegeix el text
següent i escr
iu dos argumen
personal.
ts a favor i dos

en contra de
la higiene
Si tot el dia anem
amunt i avall
, ens passegem
infinitats de
per molts amb
coses, el nost
ients diferents
re cos acumula
i toquem
que no semp
un munt de micr
re són beneficio
obis, bacteris
sos per al cos
i microelements
personal?
i per a la salut
. Què en pens
es, de la higie
ne

Arguments

12

UNITAT 1

a favor

Arguments

en contra

Llengua catal
ana • Cicle
Mitjà • 4t

Arguments

a favor

Expressió escrita. Propostes d’expressió escrita amb diferents tipus de text
seguint tots els passos que indiquem
i que parteixen de l’anàlisi dels textos
presentats en el Llibre de coneixements.
Ortografia. Activitats d’ortografia
complementades amb la preparació i
la pràctica dels dictats.

LÈXIC.

ORTOGRAFIA.

38

28

➧La O àtona
17

23

s el so de la o:
es següents segon
ció,
fons, jeroglífic, excava
icat, força, continua,
biblioteca, cop, compl
s
tresor, cursos, tombe
oficina,

18

Escriu tres paraules

de la mateixa família

que aquestes. (Pots

Lèxic. Activitats de lèxic
que els ajudaran a en­r iquir
i a ampliar vocabulari i els
donaran les eines necessàries per a la formació de
paraules.

ari.)
consultar el diccion

columnes amb

Pàg.

que hi ha en

aquests dos texto

s:

Text 1

Text 2

passejant

prada

Text 2: Tot cami
nant per aque
sta prada, descobriràs
nombroses varie
tats de
flors. Algunes
aromatitzen l’atm
osfera
amb perfums
agradables. Totes
mostren colors boni
cs, des del més
pàl·lid
fins al més fort.

moltes

descobriràs

perfumen
agradables
tenen
bonics
pàl·lid
viu

24

28

Completa aque

Curt és el cont

nova

stes frases:

fort

Clar és el cont

rari de

.

rari de

hora

25

tapar ≠

Arreglat és el

.

Escriu al costa
t de cada verb

contrari de

Antic és el cont

rari de

un altre verb

fer ≠

baixar ≠

.
.

de significat cont

rari:

obrir ≠

callar ≠

vestir-se ≠

UNITAT 3

els sinònims

➧Els antònims

porta
volta

Completa les

Text 1: Tot passe
jant per aque
st prat, veurà
moltes varietats
s
de flors. Algu
nes perfumen
re amb arom
l’aies exquisides.
Totes tenen color
delicats, des del
s
més clar fins
al més viu.

Sona u

Sona o

• Cicle Mitjà • 4t
Llengua catalana

➧Els sinònims

Classifica les paraul

Llengua catala
na • Cicle Mitjà
• 4t

Pàg.

Pàg.

sortir ≠

atacar ≠

seure ≠

51

UNITAT 2

35

GRAMÀTICA.
Pàg.

Gramàtica. Activitats gramaticals per conèixer
i practicar les categories gramaticals, la construcció
del text, l’ordre dels elements de la frase i el seu enriquiment.

➧Les parts de la frase

56

27

Observa el quadre i omple’l

amb aquestes frases:

• La porta del jardí tanca
malament.
• L’àlbum de cromos d’espor
tistes és complet.
• El fill del veí és músic.
• La noia del vestit de color

verd viatja molt.

Subjecte

Llengua catalana •
Cicle Mitjà • 4t

Nom

Predicat

Complements del nom

LÈXIC.

1

28

Fes volar la imaginació

– El nen

Dictat 1

seu al meu costat.

– Els animals

= badoc, encantat, parat, simpàtic.
= enraonador, enraonaire, reservat, llenguallarg.

estudiós = aplicat, fresc, treballador, feiner.

ORTOGRAFIA.

viuen a la selva.

–Les femelles
tenen cura de les cries.

= belluguet, despert, espavilat, llest.

babau
xerraire

porta ulleres.

– La filla

Subratlla la paraula de cada llista que no sigui sinònima de la primera:

eixerit

i complementa els subject
es de les frases següen
ts:

2

Torna a escriure aquestes frases substituint la paraula destacada per un antònim:

Pots obrir la finestra?

Quan marxis, deixa el llum encès!

t
a del tex

dicionals

à • 4t
• Cicle Mitj

üents:

Recorda

itat, cal
ent una activ
dre correctam
Per poder resol els punts següents:
te
tinguis en comp
demanen.
anyes.
rendre què et
– Comp
i les comp
els companys
– Parlar-ne amb
el tema.
el que saps sobre
– Pensar tot
adequada.
r la resposta
– Mirar de troba

t l’any?
rar duran
t:
dre següen
Omple el qua

s a celeb

acostume

veu alta.

les feines
Participo en
s.
proposade

2

síl·labes
:
tònica i les
es festes la síl·laba
er
Sé reconèix
d’aquest
alguna
a paraula.
àtones d’un
celebres
el
manera
riu
al neutra. -ne
er una voc tat? Esc
de quina
Sé reconèix la teva ciu
Explica
•
vocal
ble o
t el so de la
el teu po
a amb Escric correctamen t.
acionad
a final de mo
nda rel
neutra
vocal
una llege
el so de la
ixes alg
ectament
família
• Cone
Escric corr
la mateixa
paraules de
nom.
neutra en
o derivades.
es.
ules sinònim
er para
Sé reconèix
a paraula.
nims d’un
Sé trobar antò
ple
una frase sim
42
Sé el que és
ta.
frase compos
i una
els dictats.
He corregit

s
• Quine

UNITAT

Cor recció

orar?

Què puc mill

No

No

Observacio

2

UNITAT 2

Cor recció

Encercla les paraules que han servit per relacionar aquestes frases compostes. Des-

Per esmorzar he menjat massa i estic molt tipa.
No m’agrada anar amb vaixell ni anar amb avió.

Dictat 2

T’escric aquest correu perquè et trobo a faltar.
Vindrem a dinar si ens convides.
Em fa mal el cap i estic marejat.

40

UNITAT 2

39

Avaluació. Activitats per avaluar els
coneixements dels continguts més representatius de la unitat. Es treballen els dos
dictats de l’apartat d’ortografia i activitats
sobre el lèxic i la gramàtica.

que

ns

Sí

3

prés, subratlla els verbs conjugats que hi trobis:

UNITAT 2

4t
Mitjà •
• Cicle

Llegeixo en

ntes seg

les pregu

festes tra

Sí

catalana

Contesta

t:
dre següen

Omple el qua

explicacions
Escolto les
o del mestre.
de la mestra
el que he
Sé explicar
après.
feina neta
Presento la
i endreçada.
lletra clara.
Escric amb

sat el tem
He expo
sentació.
en la pre
el tema
volupat
He desen la informació
t
ada.
exposan clara i orden
nera
es que
de ma
es imatg
ollit un ent el que
He esc
en claram t.
il·lustr
en el tex
t, una
explico
del tex
al final
inió
He escrit, o la meva op
ta
anècdo
rsonal.
pe
ra
de mane
el text
He escrit
a.
ordenad
el text.
corregit
isat i he
He rev

4

FET?

I APRENC

1

l.

sat un títo

Hi he po

lana
Llengua cata

RENC
NO I AP

COM HO HE

a per fer

Llengua

IO
REFLEX

3

em
uit l’esqu
He seg
ny.
l’esborra

73

REFLEXIONO

de les
a partir
mprova,
a 32, co
la pàgin
text de
riure.
ny del
per esc
l’esborra
idat res
de fer
descu
Després
t’hagis
fer.
que no
uràs de
nvis ha
l quadre,
quins ca
frases de
Explica
Sí No

Llengua catala
na • Cicle Mitjà
• 4t

GRAMÀTICA.

UNITAT 4

Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t

És un noi que sempre està content.

41

Reflexiono i aprenc. Activitats orientades
a fer reflexionar l’alumne sobre el seu propi procés d’aprenentatge.

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Unitat 1Unitat 1
Unitat 1Cpstdseso
381 views8 Folien

Was ist angesagt?(18)

2626
26
Cositasdemimartina Cositasdemimartina2.8K views
Dossier exercicis per lDossier exercicis per l
Dossier exercicis per l
classesrepas15.8K views
Eso correccio cast_2009_10Eso correccio cast_2009_10
Eso correccio cast_2009_10
Irenecalvods320 views
Unitat 1Unitat 1
Unitat 1
Cpstdseso381 views
Llengua anglesaLlengua anglesa
Llengua anglesa
Susan Campos Castro395 views
Activitatscomplementaries5castellnouActivitatscomplementaries5castellnou
Activitatscomplementaries5castellnou
rubenalbamartin6.4K views
Dossier nivell bDossier nivell b
Dossier nivell b
Nitsuga Serdna8K views
Nou projecte de CICLE MITJÀ. Llengua catalanaNou projecte de CICLE MITJÀ. Llengua catalana
Nou projecte de CICLE MITJÀ. Llengua catalana
Editorial Barcanova878 views
Annex 3 La FraseAnnex 3 La Frase
Annex 3 La Frase
Arnau Cerdà3K views
Ortografia catalana 3r epOrtografia catalana 3r ep
Ortografia catalana 3r ep
Hatsep Sen43.3K views
Activitats de repàsActivitats de repàs
Activitats de repàs
mjvercher11K views
Activitats de llengua 5é valenciaActivitats de llengua 5é valencia
Activitats de llengua 5é valencia
Judit Verdaguer Mitjans6K views
Taller de poesíaTaller de poesía
Taller de poesía
anafbunuel2K views
Solucionari quadern valencià mitjàSolucionari quadern valencià mitjà
Solucionari quadern valencià mitjà
maria antonia bennasar rigo102K views
2015 consorci (jornades) ensenyar gramàtica 2015 consorci (jornades) ensenyar gramàtica
2015 consorci (jornades) ensenyar gramàtica
Consorci per a la Normalització Lingüística1.4K views
Fitxa j:g:tjFitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tj
neuspm10.3K views

Destacado(10)

Llibre de coneixements de Llengua catalanaLlibre de coneixements de Llengua catalana
Llibre de coneixements de Llengua catalana
Editorial Barcanova1.6K views
Llibre de coneixements de MatemàtiquesLlibre de coneixements de Matemàtiques
Llibre de coneixements de Matemàtiques
Editorial Barcanova2.5K views
Fitxa 1.divisions per 2i3 xifresFitxa 1.divisions per 2i3 xifres
Fitxa 1.divisions per 2i3 xifres
Rafael Alvarez Alonso12.5K views
MetàforesMetàfores
Metàfores
sensini1033.7K views
Normes r,rr, essa sonora essa sordaNormes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sorda
Psicoreeduca27.2K views
La metaforaLa metafora
La metafora
jani6618.1K views
Problemes7Problemes7
Problemes7
dolorslm35.5K views
Problemes6Problemes6
Problemes6
dolorslm35.2K views
Comparació i metàforaComparació i metàfora
Comparació i metàfora
Sílvia Montals95.1K views
Premis Nobel de la PauPremis Nobel de la Pau
Premis Nobel de la Pau
Eva Puertes 224.4K views

Similar a Dossier d'aprenentatge. Llengua catalana(20)

Carta i tasques 4 tCarta i tasques 4 t
Carta i tasques 4 t
escolalesarrelsmollerussa281 views
Aprenentatge de-la-llengua-1231842768924194-2Aprenentatge de-la-llengua-1231842768924194-2
Aprenentatge de-la-llengua-1231842768924194-2
servei educatiu ciutat vella433 views
Dinàmiques de cohesió Dinàmiques de cohesió
Dinàmiques de cohesió
Guida Allès Pons56.2K views
U.D. quin carnestoltes mes divertitU.D. quin carnestoltes mes divertit
U.D. quin carnestoltes mes divertit
Ángela Hernández2.7K views
Reunió famílies 1r A Reunió famílies 1r A
Reunió famílies 1r A
consolferre20091.1K views
Carta i tasques 3rCarta i tasques 3r
Carta i tasques 3r
escolalesarrelsmollerussa272 views
Escape room educatiu de llengua i literatura catalanaEscape room educatiu de llengua i literatura catalana
Escape room educatiu de llengua i literatura catalana
Marta Martínez Alemany1.1K views
Unitat didàctica  La cartaUnitat didàctica  La carta
Unitat didàctica La carta
estireyes1K views
Reunió pares 1r 14 15Reunió pares 1r 14 15
Reunió pares 1r 14 15
MireiaCostafredaSalvany863 views
Reunió 1r 2017 18Reunió 1r 2017 18
Reunió 1r 2017 18
Escola734 views
Reunió pares p4 2012 13Reunió pares p4 2012 13
Reunió pares p4 2012 13
marblocs462 views
Adapta lecturesAdapta lectures
Adapta lectures
Josep Gregori44 views
Primer setmana 5Primer setmana 5
Primer setmana 5
escolalesarrelsmollerussa298 views
Descrivimcolònies2014Descrivimcolònies2014
Descrivimcolònies2014
ESCOLA SEGIMON COMAS Sant Quirze de Besora300 views
Proposta deures estiu 6è escolaProposta deures estiu 6è escola
Proposta deures estiu 6è escola
ESCOLA SEGIMON COMAS Sant Quirze de Besora2.5K views
Taller literario juntadoTaller literario juntado
Taller literario juntado
Jaume Martínez Roig216 views
Reunió pares p4 2012 13Reunió pares p4 2012 13
Reunió pares p4 2012 13
marblocs407 views
Reunió de 3r B Curs 2015-2016Reunió de 3r B Curs 2015-2016
Reunió de 3r B Curs 2015-2016
adrixsempre822 views
Tasques per casa 4tTasques per casa 4t
Tasques per casa 4t
escolalesarrelsmollerussa280 views

Más de Editorial Barcanova(20)

Dorsos nivell 3Dorsos nivell 3
Dorsos nivell 3
Editorial Barcanova1.4K views
Dorsos nivell 2Dorsos nivell 2
Dorsos nivell 2
Editorial Barcanova1.4K views
Proyectos nivel 3Proyectos nivel 3
Proyectos nivel 3
Editorial Barcanova792 views
Proyectos nivel 1Proyectos nivel 1
Proyectos nivel 1
Editorial Barcanova886 views
Proyectos. Nivel 2Proyectos. Nivel 2
Proyectos. Nivel 2
Editorial Barcanova733 views
Projecte AXIOMA. Proposta metodològica.Projecte AXIOMA. Proposta metodològica.
Projecte AXIOMA. Proposta metodològica.
Editorial Barcanova1.9K views
Projecte Educació Infantil. Nivell 1Projecte Educació Infantil. Nivell 1
Projecte Educació Infantil. Nivell 1
Editorial Barcanova2.4K views
Fitxa pedagògica. Activitats PDI MúsicaFitxa pedagògica. Activitats PDI Música
Fitxa pedagògica. Activitats PDI Música
Editorial Barcanova1.1K views
Àbac interactiu. Guia d'usuariÀbac interactiu. Guia d'usuari
Àbac interactiu. Guia d'usuari
Editorial Barcanova1.4K views
Fitxa pedagògica. Activitats PDI MatemàtiquesFitxa pedagògica. Activitats PDI Matemàtiques
Fitxa pedagògica. Activitats PDI Matemàtiques
Editorial Barcanova1.1K views

Dossier d'aprenentatge. Llengua catalana

  • 1. 32 7 • a del et a la pàgin sta icona rem i ha Aque ments on h de coneixe s teò Llibre explicacion c tures o les vitats. les le r fer les ac ti es per pode riqu Pàg. 8 3. Pàg. Llengua cata lana • Cicle Mitjà • 3r l tge de ta u ra n e n t ruc pre E s t d ’A r ssie Do Estudi i t reball • COMPRENSIÓ. Antònia Purpurina 1 Pensa quin d’aquests títols podria anar bé per a la lectura i marca’l: «El primer dia d’escola» «Unes parentes rares» Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t «Anem a comprar a la papereria» 2 Divideix la lectura en dues parts i posa un subtítol a cada una: Part 1. Des del principi fins a « ______________________________ ______________________________ ________________ » Part 2. Des de «___________________ ______________________________ _______________ ______________________________ _________________ __________.» fins al final. Subtítol part 1: Subtítol part 2: 3 Digues si les afirmacions següents són certes o falses: Comprensió. Diferents nivells d’activitats de comprensió global del text, d’aspectes concrets de la lectura i de les expressions i el vocabulari utilitzats. 8 Quan l’Antònia ja té la motxilla, la llibreta, el llapis i l’estoig, surt amb l’àvia a comprar més material. EXPRESSIÓ ORAL. Pàg. 24 A la dependenta no li cauen bé l’Antònia Parlem de les nostres festes i tradicions L’Antònia fa una ganyota perquè 12 Cicle Mitjà • 4t Llengua catalana • l’escola. no vol anar a l’escola. L’estoig que tria l’Antònia està descolorit. del Pirineu Conèixer les tradicions raiers i el concurs com ara la baixada de molt interessant, de gossos d’atura és poble o a la teva però segur que al teu en tradicions igual ciutat també existeix Tot el que explica la lectura passa el mateix dia. Espai per escriure el nom de l’alumne. d’importants. una parella Et proposem que et busquis cop junts, busqueu per treballar i que, un tradició o festa informació sobre alguna viviu, als seus volque se celebri al lloc on de Catalunya. tants o fins i tot arreu la informació, lleUn cop tingueu tota u imatges que giu-la, ordeneu-la, busque u-vos per exhi tinguin relació i prepare i les companyes. plicar-la als companys UNITAT 3 43 No us oblideu del següent: – Buscar força informació del tema que heu triat. – Preparar bé el que voleu explicar. – Repartir-vos el que explicarà cada membre de la parella. – Parlar alt i clar. – Acompanyar la vostra exposició amb imatges. popular que ar oralment la tradició • Després d’explic ts: ment les preguntes següen a) Ha estat interessant i la seva àvia. A l’Antònia li fa il·lusió començar ació? fer la recerca d’inform ys i les companyes han b) Creus que els compan heu treballat, respon individual- Espai Per què? entès bé la tradició que heu explicat? Per què? UNITAT 2 Espai per escriure el nom de l’alumne. 29 Ep! No t’oblidis… Guió per dur a terme l’exposició oral correctament. Expressió oral. Propostes d’expressió oral a l’aula, en diferents situacions. EXPRESSIÓ ESC RITA. Pàg. ➧L’argumenta 12 ció 15 Torna a llegi r la lectura El berenar i busc dre, següent. a informació Sigues breu que et perm en les resposte eti omplir el s. quaInformació obje ctiva que ofereix el text Arguments en contra 16 Llegeix el text següent i escr iu dos argumen personal. ts a favor i dos en contra de la higiene Si tot el dia anem amunt i avall , ens passegem infinitats de per molts amb coses, el nost ients diferents re cos acumula i toquem que no semp un munt de micr re són beneficio obis, bacteris sos per al cos i microelements personal? i per a la salut . Què en pens es, de la higie ne Arguments 12 UNITAT 1 a favor Arguments en contra Llengua catal ana • Cicle Mitjà • 4t Arguments a favor Expressió escrita. Propostes d’expressió escrita amb diferents tipus de text seguint tots els passos que indiquem i que parteixen de l’anàlisi dels textos presentats en el Llibre de coneixements.
  • 2. Ortografia. Activitats d’ortografia complementades amb la preparació i la pràctica dels dictats. LÈXIC. ORTOGRAFIA. 38 28 ➧La O àtona 17 23 s el so de la o: es següents segon ció, fons, jeroglífic, excava icat, força, continua, biblioteca, cop, compl s tresor, cursos, tombe oficina, 18 Escriu tres paraules de la mateixa família que aquestes. (Pots Lèxic. Activitats de lèxic que els ajudaran a en­r iquir i a ampliar vocabulari i els donaran les eines necessàries per a la formació de paraules. ari.) consultar el diccion columnes amb Pàg. que hi ha en aquests dos texto s: Text 1 Text 2 passejant prada Text 2: Tot cami nant per aque sta prada, descobriràs nombroses varie tats de flors. Algunes aromatitzen l’atm osfera amb perfums agradables. Totes mostren colors boni cs, des del més pàl·lid fins al més fort. moltes descobriràs perfumen agradables tenen bonics pàl·lid viu 24 28 Completa aque Curt és el cont nova stes frases: fort Clar és el cont rari de . rari de hora 25 tapar ≠ Arreglat és el . Escriu al costa t de cada verb contrari de Antic és el cont rari de un altre verb fer ≠ baixar ≠ . . de significat cont rari: obrir ≠ callar ≠ vestir-se ≠ UNITAT 3 els sinònims ➧Els antònims porta volta Completa les Text 1: Tot passe jant per aque st prat, veurà moltes varietats s de flors. Algu nes perfumen re amb arom l’aies exquisides. Totes tenen color delicats, des del s més clar fins al més viu. Sona u Sona o • Cicle Mitjà • 4t Llengua catalana ➧Els sinònims Classifica les paraul Llengua catala na • Cicle Mitjà • 4t Pàg. Pàg. sortir ≠ atacar ≠ seure ≠ 51 UNITAT 2 35 GRAMÀTICA. Pàg. Gramàtica. Activitats gramaticals per conèixer i practicar les categories gramaticals, la construcció del text, l’ordre dels elements de la frase i el seu enriquiment. ➧Les parts de la frase 56 27 Observa el quadre i omple’l amb aquestes frases: • La porta del jardí tanca malament. • L’àlbum de cromos d’espor tistes és complet. • El fill del veí és músic. • La noia del vestit de color verd viatja molt. Subjecte Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t Nom Predicat Complements del nom LÈXIC. 1 28 Fes volar la imaginació – El nen Dictat 1 seu al meu costat. – Els animals = badoc, encantat, parat, simpàtic. = enraonador, enraonaire, reservat, llenguallarg. estudiós = aplicat, fresc, treballador, feiner. ORTOGRAFIA. viuen a la selva. –Les femelles tenen cura de les cries. = belluguet, despert, espavilat, llest. babau xerraire porta ulleres. – La filla Subratlla la paraula de cada llista que no sigui sinònima de la primera: eixerit i complementa els subject es de les frases següen ts: 2 Torna a escriure aquestes frases substituint la paraula destacada per un antònim: Pots obrir la finestra? Quan marxis, deixa el llum encès! t a del tex dicionals à • 4t • Cicle Mitj üents: Recorda itat, cal ent una activ dre correctam Per poder resol els punts següents: te tinguis en comp demanen. anyes. rendre què et – Comp i les comp els companys – Parlar-ne amb el tema. el que saps sobre – Pensar tot adequada. r la resposta – Mirar de troba t l’any? rar duran t: dre següen Omple el qua s a celeb acostume veu alta. les feines Participo en s. proposade 2 síl·labes : tònica i les es festes la síl·laba er Sé reconèix d’aquest alguna a paraula. àtones d’un celebres el manera riu al neutra. -ne er una voc tat? Esc de quina Sé reconèix la teva ciu Explica • vocal ble o t el so de la el teu po a amb Escric correctamen t. acionad a final de mo nda rel neutra vocal una llege el so de la ixes alg ectament família • Cone Escric corr la mateixa paraules de nom. neutra en o derivades. es. ules sinònim er para Sé reconèix a paraula. nims d’un Sé trobar antò ple una frase sim 42 Sé el que és ta. frase compos i una els dictats. He corregit s • Quine UNITAT Cor recció orar? Què puc mill No No Observacio 2 UNITAT 2 Cor recció Encercla les paraules que han servit per relacionar aquestes frases compostes. Des- Per esmorzar he menjat massa i estic molt tipa. No m’agrada anar amb vaixell ni anar amb avió. Dictat 2 T’escric aquest correu perquè et trobo a faltar. Vindrem a dinar si ens convides. Em fa mal el cap i estic marejat. 40 UNITAT 2 39 Avaluació. Activitats per avaluar els coneixements dels continguts més representatius de la unitat. Es treballen els dos dictats de l’apartat d’ortografia i activitats sobre el lèxic i la gramàtica. que ns Sí 3 prés, subratlla els verbs conjugats que hi trobis: UNITAT 2 4t Mitjà • • Cicle Llegeixo en ntes seg les pregu festes tra Sí catalana Contesta t: dre següen Omple el qua explicacions Escolto les o del mestre. de la mestra el que he Sé explicar après. feina neta Presento la i endreçada. lletra clara. Escric amb sat el tem He expo sentació. en la pre el tema volupat He desen la informació t ada. exposan clara i orden nera es que de ma es imatg ollit un ent el que He esc en claram t. il·lustr en el tex t, una explico del tex al final inió He escrit, o la meva op ta anècdo rsonal. pe ra de mane el text He escrit a. ordenad el text. corregit isat i he He rev 4 FET? I APRENC 1 l. sat un títo Hi he po lana Llengua cata RENC NO I AP COM HO HE a per fer Llengua IO REFLEX 3 em uit l’esqu He seg ny. l’esborra 73 REFLEXIONO de les a partir mprova, a 32, co la pàgin text de riure. ny del per esc l’esborra idat res de fer descu Després t’hagis fer. que no uràs de nvis ha l quadre, quins ca frases de Explica Sí No Llengua catala na • Cicle Mitjà • 4t GRAMÀTICA. UNITAT 4 Llengua catalana • Cicle Mitjà • 4t És un noi que sempre està content. 41 Reflexiono i aprenc. Activitats orientades a fer reflexionar l’alumne sobre el seu propi procés d’aprenentatge.