Presentatie Thissen

Commissie
CommissieThe Future is here, and it's a bright one. um Commissie
Bewonersparticipatie op
het platteland
“Leren van elkaar”
ervaringen met DORP inZICHT / Dorpswaardering
in Vlaanderen en Nederland
Dr Frans Thissen
Afdeling Geografie, Planologie en
Internationale Ontwikkelingsstudies
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Zelfbewustzijn van plattelandsbewoners
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Opbouw van de presentatie
1. Sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen op het Nederlandse en
Vlaamse platteland
 Wat zijn de voor- en nadelen van het wonen op het platteland
volgens de bewoners zelf?
 Wat zijn de achtergronden van nieuwe vormen van onbehagen?
 Hoe kan het zelfbewustzijn van dorpsbewoners worden
bevorderd?
 Hoe kan een perspectief op ‘spiraal omhoog’ worden gevonden?
2. DORP inZICHT / Dorpswaardering
 Oorsprong, introductie in Nederland en Vlaanderen,
doelstellingen
 Evaluatie van de toepassingen in Nederland en Vlaanderen
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Platteland: het beste van twee werelden
 De kwaliteiten van het
traditionele platteland
 Rust, ruimte en natuur
 Grote mate van
betrokkenheid bij de
plaatselijke samenleving
 De kwaliteiten van de
moderne stedelijke wereld
 Individuele keuzevrijheid
binnen een regionaal kader
 Privacy binnen de eigen
woning
 (De noodzakelijke
(auto)mobiliteit)
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Naast voordelen ook nadelen
1. Schraal voorzieningenaanbod
2. Relatie met de overheid
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
1. Schraal voorzieningenaanbod: ‘de
spiraal omlaag’
Ontwikkeling aantal
inwoners
Ontwikkeling aantal
voorzieningen
Ontwikkeling
Leefbaarheid
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
2. Relatie met de overheid
 Overheden zouden te gemakkelijk beslissingen nemen,
zonder de bewoners erbij te betrekken
 Complexe wet- en regelgeving en de starre houding van
sommige bestuurders
 Spanningsrelatie:
Toegenomen
zelfbewustzijn door hogere
opleiding en
democratisering
Zeggenschap
is verschoven van traditionele
lokale machthebbers naar
bureaucratische bestuurlijke
organen op
afstand
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
‘Nieuw onbehagen’ op het platteland
 Marc Elchardus: ‘Het nieuwe onbehagen’
 Oorsprong van het nieuw onbehagen:
 Niet tekorten in materiële welvaart
 Moeite om de eigen identiteit en levensloop te regisseren door
de aantasting van bestaande referentiekaders enerzijds en de
toenemende individuele keuzemogelijkheden anderzijds
 Aantasting van rurale referentiekaders
 Aantasting van het autonome dorp als referentiekader
 Aantasting van de lokale democratie als referentiekader
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Ontwikkeling van dorpen
 Community transformed:
hoop dat de lokale
gemeenschap zich weet aan te
passen aan veranderende
tijden
 Lokaal bewustzijn: de wens
zich als dorp, de woonplaats
waarvoor men gekozen heeft,
van de buitenwereld te
onderscheiden
 Community lost: vrees dat
hechte plattelands-
gemeenschap verloren gaat
 Traditionele dorpsbinding:
min of meer vanzelfsprekende
binding aan dorp waar men
geboren en getogen is
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Ontwikkeling van dorpen
 Woondorp:
 Groot deel van dagelijkse routines
buiten het dorp (dagpad)
 Dorp is woonplaats voor een deel
van de levensloop (levenspad)
 Nieuwe verscheidenheid:
Dorpen worden primair
onderscheiden op basis van
hun woonfunctie binnen de
streek
 Autonome dorp:
 Dagelijkse routines binnen het
dorp (dagpad)
 Van wieg tot het graf binnen het
dorp (leefpad)
 Oude verscheidenheid:
Dorpen worden primair
onderscheiden op basis van
hun functionele uitrusting
(werk en voorzieningen)
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Uitdagingen voor lokaal sociaal beleid
 Voortbouwen op de kwaliteiten van het autonome
dorp en rekening houden met de oude rurale
verscheidenheid als een ‘machtig beeld’
 Perspectief ontwikkelen dat uitgaat van de
mogelijkheden van het woondorp en dat aanhaakt
bij de hefbomen die de nieuwe rurale
verscheidenheid biedt
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Uitdagingen voor lokaal sociaal beleid
 Zandvoorde:  Lo:
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Perspectief van het woondorp:
‘de spiraal omhoog’
Ontwikkeling
Leefbaarheid
Ontwikkeling
gemeenschaps
-initiatieven
Ontwikkeling
woonfunctie
binnen de
streek
Regiovorming
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Gemeenschapsinitiatieven
 Dorpsbibliotheek
 Dorpskrant
 Dorpswebsite
 Vervoersdiensten
 Onderhoud van lokale
monumenten
 Onderhoud van kapel
 Verfraaiing van fietstunnel
 Voetveerverbinding
 Kunstprojecten
 Bewonersonderzoek
Cultuur
Bibliotheek
Website
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Conclusie
Er is behoefte aan methodes waarbij bewoners van dorpen
worden betrokken bij het oplossen van lokale vraagstukken
betreffende de kwaliteit van de leefomgeving.
Die methodes moeten aansluiten bij de toegenomen betekenis
van de lokale woonfunctie en het groeiend lokaal bewustzijn
onder dorpsbewoners.
Een belangrijke doelstelling van dergelijke methodes is het
verder versterken van het lokaal bewustzijn.
Deze methodes dragen op die manier bij aan nieuwe vormen van
sociale cohesie
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Village Appraisals
 Britse methode van ‘parish appraisals’
(Malcolm Moseley)
 “Van, door en voor” het dorp
 Onderzoek door dorpsbewoners zelf om
lokale kenmerken, problemen, noden,
bedreigingen, sterke punten en
mogelijkheden vast te stellen
 Kern: Databank van vragen voor een zelf
te maken vragenlijst
 Drie modules
1. Samenstellen van een eigen vragenlijst
2. Invoeren van de verzamelde gegevens
3. Analyse en presentatie van de verzamelde
gegevens
1
2
3
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Hertaling naar Nederlandse en Vlaamse situatie
 Nederland
 Beschikbaar als cd-rom met
handleiding
 Vier pilots gespreid over
Nederland (twee in Zeeuws-
Vlaanderen)
 LCO / SCOOP / STAMM
 Vlaanderen
 Beschikbaar via Internet (met
handleidingen)
 Vijf pilots in Meetjesland
 Steunpunt Opbouwwerk
Meetjesland i.s.m.
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
en Samenlevingsopbouw Oost- en
West-Vlaanderen
DORPSWAARDERING
Softwareprogramma
en
handboek
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Doelstellingen
Productdoelen Procesdoelen
Tijdens de
uitvoering van
Dorpswaardering
• Rapport
• Inzicht in lokale prioriteiten
• Gebruik maken van lokale
competenties en hulpbronnen
• Activeren en versterken
dorpsorganisatie
• Draagvlak vergroten
(betrokkenheid en steun)
• Meer communicatie en debat
tussen partijen
Na de uitvoering
van
Dorpswaardering
• Agendavorming diverse
betrokken partijen
• Initiatieven van
gemeenschap, lokale
instellingen, private sector
of combinaties hiervan
• Acties van gemeente
• Activeren en versterken
dorpsorganisatie
• Stimuleren bestaande of nieuwe
lokale instellingen
• Draagvlak vergroten
• Meer communicatie en debat
tussen partijen
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Toepassingen van DORP inZICHT /
Dorpswaardering
Nederland
 4 + 9 toepassingen
 Evaluaties en
aanpassingen
 Continuïteit
moeizaam
Vlaanderen
 5 + 19 toepassingen
 Regelmatig nieuwe
versies
 Goede continuïteit en
cumulatief
Pilots
Recente toepassingen
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Evaluatie DORP inZICHT / Dorpswaardering
Drie gezichtspunten:
1. Op welke thema’s zijn de
bewonersonderzoeken
gericht?
2. Hoe wordt de relatie tussen
burger en overheid in het
bewonersonderzoek aan de
orde gesteld?
 Wat is de positie van de
professionals?: balanceren
tussen overheid en burger
3. Wat is de betekenis van het
verschil in nationale context?
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Evaluatie DORP inZICHT / Dorpswaardering
Drie gezichtspunten:
1. Op welke thema’s zijn de
bewonersonderzoeken
gericht?
-0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30
Britse
dorpen
Vlaamse
dorpen
Nederlandse
dorpen
Autonoom dorp Woondorp
-0,80 -0,40 0,00 0,40 0,80
Britse dorpen
Vlaamse
dorpen
Nederlandse
dorpen
lokale woningvraag voorzieningen
werkgelegenheid verkeer
sociale veiligheid kwaliteit woonfunctie
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Evaluatie DORP inZICHT / Dorpswaardering
Drie gezichtspunten:
2. Hoe wordt de relatie tussen
burger en overheid in het
bewonersonderzoek aan de
orde gesteld?
-0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20
Britse
dorpen
Vlaamse
dorpen
Nederlandse
dorpen
top-down bottom-up
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Evaluatie DORP inZICHT / Dorpswaardering
Drie gezichtspunten:
3. Wat is de betekenis van het
verschil in nationale context?
 Verschillen tussen dorpen
in drie landen
 Ligging
 Grootte
 Wettelijke status
 Verschillen van de drie
nationale contexten
 Waardenoriëntaties
 Sociaal-politieke systeem
 Verschillen in praktijken van
plattelandsontwikkeling
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Verschillen tussen dorpen
 Kleine relatief afgelegen
dorpen: meer aandacht voor
het autonome dorp als
referentiekader
 Meer perspectief op goede
follow-up als veel aandacht
wordt gegeven aan bottom-up
thema’s
 Het gevaar van de
‘klachtenlijst’: vragenlijsten
gedomineerd door woondorp –
top-down vragen
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Sterke punten van DORP inZICHT /
Dorpswaardering
 Beschikbaar komen van
kwantitatieve gegevens die
inzicht bieden in wat leeft in
het dorp
 Representativiteit van de
verkregen gegevens door de
hoge response
 Creëren van betrokkenheid
van bewoners
 Creëren van dorpstrots / lokaal
bewustzijn
DORP inZICHT / Dorpswaardering;
Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling
Steenkerke
 Gebruik van DORP inZICHT in
2003
 Rapport: “Denk niet voor het
dorp, maar laat het dorp zélf
denken”
 Doel: zoeken van een groter
draagvlak voor een
dorpsontwikkelingsplan
 Woonplaats van Willem
Vermandere: zanger,
beeldhouwer, schilder en
schrijver
Bewonersparticipatie op
het platteland
“Leren van elkaar”
ervaringen met DORP inZICHT / Dorpswaardering
in Vlaanderen en Nederland
Dr Frans Thissen
Afdeling Geografie, Planologie en
Internationale Ontwikkelingsstudies
1 von 27

Recomendados

Presentatie workshop 1 deel 1 von
Presentatie workshop 1 deel 1Presentatie workshop 1 deel 1
Presentatie workshop 1 deel 1Commissie
936 views12 Folien
Presentatie Workshop 2 Lokaal Bestuur von
Presentatie Workshop 2 Lokaal BestuurPresentatie Workshop 2 Lokaal Bestuur
Presentatie Workshop 2 Lokaal BestuurCommissie
831 views7 Folien
Nieuwsbrief1 von
Nieuwsbrief1Nieuwsbrief1
Nieuwsbrief1Sarahmartensetc
169 views2 Folien
20130228 update rondje oss 1 von
20130228 update rondje oss 120130228 update rondje oss 1
20130228 update rondje oss 1pgvanderpoel
249 views10 Folien
Presentatie Kesteloot von
Presentatie KestelootPresentatie Kesteloot
Presentatie KestelootCommissie
953 views32 Folien
Presentatie workshop 1 deel 3 von
Presentatie workshop 1 deel 3Presentatie workshop 1 deel 3
Presentatie workshop 1 deel 3Commissie
790 views12 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Presentatie Thissen

Werelddag van de Stedenbouw 2016. WoonLabo - Stadsregio Turnhout von
Werelddag van de Stedenbouw 2016. WoonLabo - Stadsregio TurnhoutWerelddag van de Stedenbouw 2016. WoonLabo - Stadsregio Turnhout
Werelddag van de Stedenbouw 2016. WoonLabo - Stadsregio TurnhoutEls Brouwers
386 views59 Folien
Draagvlakonderzoek De Nieuwe Kronkel Kortenbos Den Haag Centrum von
Draagvlakonderzoek De Nieuwe Kronkel Kortenbos Den Haag CentrumDraagvlakonderzoek De Nieuwe Kronkel Kortenbos Den Haag Centrum
Draagvlakonderzoek De Nieuwe Kronkel Kortenbos Den Haag CentrumEdwin Broekman
798 views46 Folien
Meer doen met minder ruimte : Tom Dutry von
Meer doen met minder ruimte : Tom DutryMeer doen met minder ruimte : Tom Dutry
Meer doen met minder ruimte : Tom Dutrybeweging.net
353 views31 Folien
Het verhaal van de bewoner. Over bewoners als comakers von
Het verhaal van de bewoner. Over bewoners als comakersHet verhaal van de bewoner. Over bewoners als comakers
Het verhaal van de bewoner. Over bewoners als comakersStipo
302 views40 Folien
Miek De Kepper von
Miek De KepperMiek De Kepper
Miek De KepperAvansa Kempen
187 views38 Folien
OIF Venray 2012 Peter van der Linden en Jacqueline Gommans von
OIF Venray 2012 Peter van der Linden en Jacqueline GommansOIF Venray 2012 Peter van der Linden en Jacqueline Gommans
OIF Venray 2012 Peter van der Linden en Jacqueline GommansPeter van der Linden
561 views51 Folien

Similar a Presentatie Thissen(20)

Werelddag van de Stedenbouw 2016. WoonLabo - Stadsregio Turnhout von Els Brouwers
Werelddag van de Stedenbouw 2016. WoonLabo - Stadsregio TurnhoutWerelddag van de Stedenbouw 2016. WoonLabo - Stadsregio Turnhout
Werelddag van de Stedenbouw 2016. WoonLabo - Stadsregio Turnhout
Els Brouwers386 views
Draagvlakonderzoek De Nieuwe Kronkel Kortenbos Den Haag Centrum von Edwin Broekman
Draagvlakonderzoek De Nieuwe Kronkel Kortenbos Den Haag CentrumDraagvlakonderzoek De Nieuwe Kronkel Kortenbos Den Haag Centrum
Draagvlakonderzoek De Nieuwe Kronkel Kortenbos Den Haag Centrum
Edwin Broekman798 views
Meer doen met minder ruimte : Tom Dutry von beweging.net
Meer doen met minder ruimte : Tom DutryMeer doen met minder ruimte : Tom Dutry
Meer doen met minder ruimte : Tom Dutry
beweging.net353 views
Het verhaal van de bewoner. Over bewoners als comakers von Stipo
Het verhaal van de bewoner. Over bewoners als comakersHet verhaal van de bewoner. Over bewoners als comakers
Het verhaal van de bewoner. Over bewoners als comakers
Stipo302 views
OIF Venray 2012 Peter van der Linden en Jacqueline Gommans von Peter van der Linden
OIF Venray 2012 Peter van der Linden en Jacqueline GommansOIF Venray 2012 Peter van der Linden en Jacqueline Gommans
OIF Venray 2012 Peter van der Linden en Jacqueline Gommans
Ringpark De Knoop eerste voorstelling 17-03-2004 von Koen van Hees
Ringpark De Knoop eerste voorstelling 17-03-2004Ringpark De Knoop eerste voorstelling 17-03-2004
Ringpark De Knoop eerste voorstelling 17-03-2004
Koen van Hees308 views
Sterk vrijwilligerswerk dirk jasper keegstra von Groninger Dorpen
Sterk vrijwilligerswerk dirk jasper keegstraSterk vrijwilligerswerk dirk jasper keegstra
Sterk vrijwilligerswerk dirk jasper keegstra
Groninger Dorpen203 views
Regie in de Participatiesamenleving von Mark Verhijde
Regie in de ParticipatiesamenlevingRegie in de Participatiesamenleving
Regie in de Participatiesamenleving
Mark Verhijde614 views
Liesbeth De Winter (FOV) over het nieuwe decreet op lokaal cultuurbeleid von Avansa Kempen
Liesbeth De Winter (FOV) over het nieuwe decreet op lokaal cultuurbeleidLiesbeth De Winter (FOV) over het nieuwe decreet op lokaal cultuurbeleid
Liesbeth De Winter (FOV) over het nieuwe decreet op lokaal cultuurbeleid
Avansa Kempen556 views
1998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 2002 von Zernike College
1998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 20021998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 2002
1998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 2002
Zernike College667 views
Dorpsbedrijf wow in zeeland von Ronald Luiten
Dorpsbedrijf wow in zeelandDorpsbedrijf wow in zeeland
Dorpsbedrijf wow in zeeland
Ronald Luiten293 views
2011 02 stipo vng geplande geleefde stad stadsantropologie von Stipo
2011 02 stipo vng geplande geleefde stad stadsantropologie2011 02 stipo vng geplande geleefde stad stadsantropologie
2011 02 stipo vng geplande geleefde stad stadsantropologie
Stipo360 views
Online participatietrajecten opzetten von Apestaartjaren
Online participatietrajecten opzettenOnline participatietrajecten opzetten
Online participatietrajecten opzetten
Apestaartjaren561 views
Wat kunnen we van het tiny buurtschap apeldoorn leren? von Tanja Nolten
Wat kunnen we van het tiny buurtschap apeldoorn leren?Wat kunnen we van het tiny buurtschap apeldoorn leren?
Wat kunnen we van het tiny buurtschap apeldoorn leren?
Tanja Nolten35 views

Más de Commissie

Netwerk Kunstonderwijs von
Netwerk KunstonderwijsNetwerk Kunstonderwijs
Netwerk KunstonderwijsCommissie
667 views1 Folie
Werkveld von
WerkveldWerkveld
WerkveldCommissie
906 views1 Folie
140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-Kunstonderwijs von
140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-Kunstonderwijs140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-Kunstonderwijs
140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-KunstonderwijsCommissie
980 views12 Folien
Thesis Sofie Teughels Beste buren of valse vrienden von
Thesis Sofie Teughels Beste buren of valse vriendenThesis Sofie Teughels Beste buren of valse vrienden
Thesis Sofie Teughels Beste buren of valse vriendenCommissie
1.2K views74 Folien
CVN FARO Europeana 27 04 2011 von
CVN FARO Europeana 27 04 2011CVN FARO Europeana 27 04 2011
CVN FARO Europeana 27 04 2011Commissie
345 views16 Folien
Will Verniest von
Will VerniestWill Verniest
Will VerniestCommissie
1.1K views13 Folien

Más de Commissie(20)

Netwerk Kunstonderwijs von Commissie
Netwerk KunstonderwijsNetwerk Kunstonderwijs
Netwerk Kunstonderwijs
Commissie667 views
140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-Kunstonderwijs von Commissie
140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-Kunstonderwijs140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-Kunstonderwijs
140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-Kunstonderwijs
Commissie980 views
Thesis Sofie Teughels Beste buren of valse vrienden von Commissie
Thesis Sofie Teughels Beste buren of valse vriendenThesis Sofie Teughels Beste buren of valse vrienden
Thesis Sofie Teughels Beste buren of valse vrienden
Commissie1.2K views
CVN FARO Europeana 27 04 2011 von Commissie
CVN FARO Europeana 27 04 2011CVN FARO Europeana 27 04 2011
CVN FARO Europeana 27 04 2011
Commissie345 views
Will Verniest von Commissie
Will VerniestWill Verniest
Will Verniest
Commissie1.1K views
Presentatie Dordrecht 191109 von Commissie
Presentatie Dordrecht 191109Presentatie Dordrecht 191109
Presentatie Dordrecht 191109
Commissie868 views
Paul Jungbluth von Commissie
Paul JungbluthPaul Jungbluth
Paul Jungbluth
Commissie1.1K views
Michel Vandenbroeck von Commissie
Michel VandenbroeckMichel Vandenbroeck
Michel Vandenbroeck
Commissie867 views
Michael Dhoore von Commissie
Michael Dhoore Michael Dhoore
Michael Dhoore
Commissie902 views
Machteld Verhelst von Commissie
Machteld VerhelstMachteld Verhelst
Machteld Verhelst
Commissie1.2K views
Louis Tavecchio von Commissie
Louis TavecchioLouis Tavecchio
Louis Tavecchio
Commissie2.1K views
Jolanda Berendrecht von Commissie
Jolanda BerendrechtJolanda Berendrecht
Jolanda Berendrecht
Commissie1.1K views
Johan Deklerck von Commissie
Johan DeklerckJohan Deklerck
Johan Deklerck
Commissie1.4K views
Jean Tillie von Commissie
Jean TillieJean Tillie
Jean Tillie
Commissie883 views
Jan Peeters von Commissie
Jan PeetersJan Peeters
Jan Peeters
Commissie896 views
Gerard Schouw von Commissie
Gerard SchouwGerard Schouw
Gerard Schouw
Commissie879 views
Aleidis Deville von Commissie
Aleidis DevilleAleidis Deville
Aleidis Deville
Commissie836 views
Presentatie I Discover Expertmeeting CVN von Commissie
Presentatie I Discover Expertmeeting CVNPresentatie I Discover Expertmeeting CVN
Presentatie I Discover Expertmeeting CVN
Commissie192 views
140224 FotoPLUS in 1 oogopslag von Commissie
140224 FotoPLUS in 1 oogopslag140224 FotoPLUS in 1 oogopslag
140224 FotoPLUS in 1 oogopslag
Commissie564 views

Presentatie Thissen

 • 1. Bewonersparticipatie op het platteland “Leren van elkaar” ervaringen met DORP inZICHT / Dorpswaardering in Vlaanderen en Nederland Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies
 • 2. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Zelfbewustzijn van plattelandsbewoners
 • 3. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Opbouw van de presentatie 1. Sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen op het Nederlandse en Vlaamse platteland  Wat zijn de voor- en nadelen van het wonen op het platteland volgens de bewoners zelf?  Wat zijn de achtergronden van nieuwe vormen van onbehagen?  Hoe kan het zelfbewustzijn van dorpsbewoners worden bevorderd?  Hoe kan een perspectief op ‘spiraal omhoog’ worden gevonden? 2. DORP inZICHT / Dorpswaardering  Oorsprong, introductie in Nederland en Vlaanderen, doelstellingen  Evaluatie van de toepassingen in Nederland en Vlaanderen
 • 4. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Platteland: het beste van twee werelden  De kwaliteiten van het traditionele platteland  Rust, ruimte en natuur  Grote mate van betrokkenheid bij de plaatselijke samenleving  De kwaliteiten van de moderne stedelijke wereld  Individuele keuzevrijheid binnen een regionaal kader  Privacy binnen de eigen woning  (De noodzakelijke (auto)mobiliteit)
 • 5. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Naast voordelen ook nadelen 1. Schraal voorzieningenaanbod 2. Relatie met de overheid
 • 6. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling 1. Schraal voorzieningenaanbod: ‘de spiraal omlaag’ Ontwikkeling aantal inwoners Ontwikkeling aantal voorzieningen Ontwikkeling Leefbaarheid
 • 7. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling 2. Relatie met de overheid  Overheden zouden te gemakkelijk beslissingen nemen, zonder de bewoners erbij te betrekken  Complexe wet- en regelgeving en de starre houding van sommige bestuurders  Spanningsrelatie: Toegenomen zelfbewustzijn door hogere opleiding en democratisering Zeggenschap is verschoven van traditionele lokale machthebbers naar bureaucratische bestuurlijke organen op afstand
 • 8. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling ‘Nieuw onbehagen’ op het platteland  Marc Elchardus: ‘Het nieuwe onbehagen’  Oorsprong van het nieuw onbehagen:  Niet tekorten in materiële welvaart  Moeite om de eigen identiteit en levensloop te regisseren door de aantasting van bestaande referentiekaders enerzijds en de toenemende individuele keuzemogelijkheden anderzijds  Aantasting van rurale referentiekaders  Aantasting van het autonome dorp als referentiekader  Aantasting van de lokale democratie als referentiekader
 • 9. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Ontwikkeling van dorpen  Community transformed: hoop dat de lokale gemeenschap zich weet aan te passen aan veranderende tijden  Lokaal bewustzijn: de wens zich als dorp, de woonplaats waarvoor men gekozen heeft, van de buitenwereld te onderscheiden  Community lost: vrees dat hechte plattelands- gemeenschap verloren gaat  Traditionele dorpsbinding: min of meer vanzelfsprekende binding aan dorp waar men geboren en getogen is
 • 10. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Ontwikkeling van dorpen  Woondorp:  Groot deel van dagelijkse routines buiten het dorp (dagpad)  Dorp is woonplaats voor een deel van de levensloop (levenspad)  Nieuwe verscheidenheid: Dorpen worden primair onderscheiden op basis van hun woonfunctie binnen de streek  Autonome dorp:  Dagelijkse routines binnen het dorp (dagpad)  Van wieg tot het graf binnen het dorp (leefpad)  Oude verscheidenheid: Dorpen worden primair onderscheiden op basis van hun functionele uitrusting (werk en voorzieningen)
 • 11. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Uitdagingen voor lokaal sociaal beleid  Voortbouwen op de kwaliteiten van het autonome dorp en rekening houden met de oude rurale verscheidenheid als een ‘machtig beeld’  Perspectief ontwikkelen dat uitgaat van de mogelijkheden van het woondorp en dat aanhaakt bij de hefbomen die de nieuwe rurale verscheidenheid biedt
 • 12. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Uitdagingen voor lokaal sociaal beleid  Zandvoorde:  Lo:
 • 13. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Perspectief van het woondorp: ‘de spiraal omhoog’ Ontwikkeling Leefbaarheid Ontwikkeling gemeenschaps -initiatieven Ontwikkeling woonfunctie binnen de streek Regiovorming
 • 14. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Gemeenschapsinitiatieven  Dorpsbibliotheek  Dorpskrant  Dorpswebsite  Vervoersdiensten  Onderhoud van lokale monumenten  Onderhoud van kapel  Verfraaiing van fietstunnel  Voetveerverbinding  Kunstprojecten  Bewonersonderzoek Cultuur Bibliotheek Website
 • 15. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Conclusie Er is behoefte aan methodes waarbij bewoners van dorpen worden betrokken bij het oplossen van lokale vraagstukken betreffende de kwaliteit van de leefomgeving. Die methodes moeten aansluiten bij de toegenomen betekenis van de lokale woonfunctie en het groeiend lokaal bewustzijn onder dorpsbewoners. Een belangrijke doelstelling van dergelijke methodes is het verder versterken van het lokaal bewustzijn. Deze methodes dragen op die manier bij aan nieuwe vormen van sociale cohesie
 • 16. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Village Appraisals  Britse methode van ‘parish appraisals’ (Malcolm Moseley)  “Van, door en voor” het dorp  Onderzoek door dorpsbewoners zelf om lokale kenmerken, problemen, noden, bedreigingen, sterke punten en mogelijkheden vast te stellen  Kern: Databank van vragen voor een zelf te maken vragenlijst  Drie modules 1. Samenstellen van een eigen vragenlijst 2. Invoeren van de verzamelde gegevens 3. Analyse en presentatie van de verzamelde gegevens 1 2 3
 • 17. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Hertaling naar Nederlandse en Vlaamse situatie  Nederland  Beschikbaar als cd-rom met handleiding  Vier pilots gespreid over Nederland (twee in Zeeuws- Vlaanderen)  LCO / SCOOP / STAMM  Vlaanderen  Beschikbaar via Internet (met handleidingen)  Vijf pilots in Meetjesland  Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland i.s.m. Samenlevingsopbouw Vlaanderen en Samenlevingsopbouw Oost- en West-Vlaanderen DORPSWAARDERING Softwareprogramma en handboek
 • 18. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Doelstellingen Productdoelen Procesdoelen Tijdens de uitvoering van Dorpswaardering • Rapport • Inzicht in lokale prioriteiten • Gebruik maken van lokale competenties en hulpbronnen • Activeren en versterken dorpsorganisatie • Draagvlak vergroten (betrokkenheid en steun) • Meer communicatie en debat tussen partijen Na de uitvoering van Dorpswaardering • Agendavorming diverse betrokken partijen • Initiatieven van gemeenschap, lokale instellingen, private sector of combinaties hiervan • Acties van gemeente • Activeren en versterken dorpsorganisatie • Stimuleren bestaande of nieuwe lokale instellingen • Draagvlak vergroten • Meer communicatie en debat tussen partijen
 • 19. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Toepassingen van DORP inZICHT / Dorpswaardering Nederland  4 + 9 toepassingen  Evaluaties en aanpassingen  Continuïteit moeizaam Vlaanderen  5 + 19 toepassingen  Regelmatig nieuwe versies  Goede continuïteit en cumulatief Pilots Recente toepassingen
 • 20. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Evaluatie DORP inZICHT / Dorpswaardering Drie gezichtspunten: 1. Op welke thema’s zijn de bewonersonderzoeken gericht? 2. Hoe wordt de relatie tussen burger en overheid in het bewonersonderzoek aan de orde gesteld?  Wat is de positie van de professionals?: balanceren tussen overheid en burger 3. Wat is de betekenis van het verschil in nationale context?
 • 21. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Evaluatie DORP inZICHT / Dorpswaardering Drie gezichtspunten: 1. Op welke thema’s zijn de bewonersonderzoeken gericht? -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 Britse dorpen Vlaamse dorpen Nederlandse dorpen Autonoom dorp Woondorp -0,80 -0,40 0,00 0,40 0,80 Britse dorpen Vlaamse dorpen Nederlandse dorpen lokale woningvraag voorzieningen werkgelegenheid verkeer sociale veiligheid kwaliteit woonfunctie
 • 22. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Evaluatie DORP inZICHT / Dorpswaardering Drie gezichtspunten: 2. Hoe wordt de relatie tussen burger en overheid in het bewonersonderzoek aan de orde gesteld? -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 Britse dorpen Vlaamse dorpen Nederlandse dorpen top-down bottom-up
 • 23. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Evaluatie DORP inZICHT / Dorpswaardering Drie gezichtspunten: 3. Wat is de betekenis van het verschil in nationale context?  Verschillen tussen dorpen in drie landen  Ligging  Grootte  Wettelijke status  Verschillen van de drie nationale contexten  Waardenoriëntaties  Sociaal-politieke systeem  Verschillen in praktijken van plattelandsontwikkeling
 • 24. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Verschillen tussen dorpen  Kleine relatief afgelegen dorpen: meer aandacht voor het autonome dorp als referentiekader  Meer perspectief op goede follow-up als veel aandacht wordt gegeven aan bottom-up thema’s  Het gevaar van de ‘klachtenlijst’: vragenlijsten gedomineerd door woondorp – top-down vragen
 • 25. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Sterke punten van DORP inZICHT / Dorpswaardering  Beschikbaar komen van kwantitatieve gegevens die inzicht bieden in wat leeft in het dorp  Representativiteit van de verkregen gegevens door de hoge response  Creëren van betrokkenheid van bewoners  Creëren van dorpstrots / lokaal bewustzijn
 • 26. DORP inZICHT / Dorpswaardering; Bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Steenkerke  Gebruik van DORP inZICHT in 2003  Rapport: “Denk niet voor het dorp, maar laat het dorp zélf denken”  Doel: zoeken van een groter draagvlak voor een dorpsontwikkelingsplan  Woonplaats van Willem Vermandere: zanger, beeldhouwer, schilder en schrijver
 • 27. Bewonersparticipatie op het platteland “Leren van elkaar” ervaringen met DORP inZICHT / Dorpswaardering in Vlaanderen en Nederland Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

Hinweis der Redaktion

 1. Het voorgaande is natuurlijk allereerst van belang voor wat geografen de dagpaden en leefpaden van individuen betreft. Het heeft echter ook directe consequenties voor het veranderende karakter van onze omgeving. Dorpen zijn betrokken in een veranderingsproces van autonoom dorp naar woondorp. Dat is een belangrijke realiteit, maar dat is niet alles.
 2. Want zo eenvoudig is het niet. Het blijkt dat veel bewoners van Nederlandse dorpen, maar ook veel gemeentelijke bestuurders, ook nu nog het autonoom dorp als referentiekader hanteren. Zij blijven de ontwikkelingen in hun dorp beoordelen vanuit het beeld van een autonoom dorp. Het autonome dorp is een ‘machtig beeld’. Uiteraard zijn het bepaalde groepen bewoners die dat beeld hanteren: ouderen, zij die ter plaatse zijn opgegroeid en zij die er wonen en werken. Het referentiebeeld van het woondorp wordt vooral gehanteerd door jongeren, zij die elders werken en bewoners die zich recent in het dorp hebben gevestigd