Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ปลุกสมองให้คล่องงาน บทที่ 1

2.071 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ปลุกสมองให้คล่องงาน บทที่ 1

 1. 1. Wednesday, October 12, 2011
 2. 2. David RockWednesday, October 12, 2011
 3. 3. ºบ·ท∙·ท∙Õีè่ 1 »ป˜˜­ÞญËหÒาáแÅลÐะ¡กÒาÃรµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จWednesday, October 12, 2011
 4. 4. Wednesday, October 12, 2011
 5. 5. ¡กÒาÃรµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จáแÅลÐะ¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา¢ขÖึé้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่¢ขÍอ§ง àเ»ปÅล×ืÍอ¡กÊสÁมÍอ§งÊส‹‹Çว¹นËห¹นŒŒÒา (Prefrontal Cortex - PFC)Wednesday, October 12, 2011
 6. 6. Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่¢ขÍอ§ง PFC ·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ µตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จ ÃรÓำÅลÖึ¡ก ¨จ´ด¨จÓำ ÂยÑัé้§งãใ¨จWednesday, October 12, 2011
 7. 7. PFC ËหÔิÇว¾พÅลÑั§ง§งÒา¹นWednesday, October 12, 2011
 8. 8. àเ¾พÃรÒาÐะàเÃรÒาÂยÑั§งÍอÂยÙู‹‹ ãใ¹นªช‹‹Çว§งÇวÔิÇวÑั²ฒ¹นÒา¡กÒาÃรWednesday, October 12, 2011
 9. 9. µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁม»ปÃรÐะËหÂยÑั´ด¾พÅลÑั§ง§งÒา¹นWednesday, October 12, 2011
 10. 10. ¡กÒาÃร¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­Þญ µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¾พÅลÑั§ง§งÒา¹นÍอÂย‹‹Òา§งÁมÒา¡ก ¤คÇวÃร·ท∙Óำ¡ก‹‹Íอ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÍอ×ืè่¹นWednesday, October 12, 2011
 11. 11. ¡กÒาÃรÃรÐะºบØุàเÃร ×ืè่Íอ§งÃร ÒาÇว·ท∙Õีè่àเÃรÒาµตŒŒÍอ §ง¤คÔิ´ดáแÅลÐะµต ÍอÍอ¡กÁมÒาºบ¹น Ñั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จ ¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเÃร ¡กÃรÐะ´ดÒาÉษ ÒาÁมÕี¾พÅลÑั§ง§งÒา¹น àเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃรµตÑั´ด ãใ¹นÊสÁมÍอ§ง ÊสÔิ¹นãใ¨จàเÃร ×ืè่Íอ§ง Íอ×ืè่¹นäไ´ดŒŒÍอÕี¡กWednesday, October 12, 2011
 12. 12. ¨จÑั´ดµตÒาÃรÒา§งàเÇวÅลÒาãใËหŒŒàเËหÁมÒาÐะ¡กÑัºบ ¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÁมÒา¡กWednesday, October 12, 2011
 13. 13. ¡กÒาÃร¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­ÞญWednesday, October 12, 2011
 14. 14. ¡กÒาÃรµตÍอºบÍอÕีàเÁมÅล 10 ¹นÒา·ท∙Õี ÍอÒา¨จ·ท∙ÓำãใËหŒŒ¾พÅลÑั§ง§งÒา¹นãใ¹น¡กÒาÃร¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมÊสÓำ¤คÑั­ÞญËหÁม´ดÅล§งWednesday, October 12, 2011

×