Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Presentatie Masterthesis Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgvernieuwing in de VAPH-sector

 1. Een verkennend onderzoek naar de competenties van de sociaal ondernemer 14 juni 2016 – Jan Jacobs Promotor: Dr. J.B.F. Mulder Sociaal Ondernemerschap als hefboom voor de zorgvernieuwing in de VAPH-sector
 2. Probleemstelling en Onderzoeksvraag
 3. Een handicap? 14.000 wachtenden voor u … “Begin 2015 stonden er nog steeds meer dan 14.000 personen met een handicap wachtend in de rij op zorg. Voor sommige personen met een handicap is het zeer schrijnend, de regering-Bourgeois laat hen in de kou laat staan. De laatste jaren moesten verschillende mensen hun zorg via de rechter afdwingen” -Elke Van den Brandt
 4. Perspectiefplan 2020 Is het ambitieus plan van Minister Vandeurzen om de wachtlijsten aan te pakken en zorggarantie te verzekeren. Hierin lezen we oa dat de minister het sociaal ondernemerschap in de sector wenst te bevorderen: “Perspectief 2020 heeft als intentie om het sociaal ondernemerschap in de sector te bevorderen. Gesubsidieerde organisaties zullen evolueren naar “sociale ondernemingen”.
 5. Onderzoeksvraag Vanuit deze hoofdvraag kunnen volgende deelvragen geformuleerd worden: 1. Wat is sociaal ondernemerschap? 2. Wat zijn competenties? 3. Welke competenties horen bij de sociaal ondernemer? 4. Hoe staan de huidige directies van VAPH-voorzieningen tegenover “sociaal ondernemerschap als hefboom voor de zorgvernieuwing in de VAPH-sector”? Wat zijn de competenties van de sociaal ondernemer in de VAPH-sector in tijden van sociaal ondernemerschap als hefboom voor de zorgvernieuwing in de VAPH-sector.
 6. Onderzoeksopzet
 7. Onderzoeksopzet: Triangulatie
 8. Onderzoeksopzet: Triangulatie • Bestuderen van artikels, boeken, reviews over het thema sociaal ondernemerschap in diverse wetenschappelijke bibliotheken, zowel die van de Antwerpse Universiteit, de bibliotheek van de Open Universiteit, alsook Google Scholar. • Ik gebruik hiervoor de zoektermen “social entrepreneurship” en “sociaal ondernemerschap”. • Vervolgens onderzoek ik in de literatuur waar we sociaal ondernemerschap plaatsen in het continuüm non-profit versus profit. 1. Duik in de literatuur
 9. Onderzoeksopzet: Triangulatie • Jeroen De Weerdt, stafmedewerker SOM, de Federatie van Sociale Ondernemingen vzw • Wim van Opstal, onderzoeker en docent sociaal ondernemen aan de Sociale School Heverlee (KHLeuven). • Arnaud Raskin, een Vlaamse ontwikkelingshelper bekend als de initiatiefnemer en ontwerper van de mobiele school en initiatiefnemer van Streetwize. • Maarten Van de Broek, oprichter en directeur van Vonk en Visie. • Annick Seys, oprichtster van Allegre en meest beloftevolle vrouwelijke ondernemer in Limburg. • Bert Blancke, directeur van Mobilant en tot maart 2016 voorzitter van het regionaal overlegnetwerk gehandicapten (ROG) in Antwerpen Zuid. • Koenraad Depauw, “maatschappelijk activist”, directeur van Onafhankelijk Leven en bestuurder in verschillende organisaties waaronder Cohousing Projects en Konekt. 2. Bevraging van sociaal ondernemers / experts
 10. Onderzoeksopzet: Triangulatie 3. Focusgroep Het rondetafelgesprek werd uitgevoerd met ondersteuning van een softwaresysteem dat ervoor zorgt dat antwoorden op vragen ter plaatse geregistreerd worden: Group Support System (GSS). De toegepaste methodiek bestaat uit 3 onderdelen: 1. Brainstorm 2. Ordening 3. Evaluatie
 11. Onderzoeksopzet: Grounded Theory 4. Verwerken van de data via gefundeerde theoriebenadering • Na het verzamelen en verwerken van alle data in de verschillende fases van dit onderzoek (literatuuronderzoek, interviews met experten en de focusgroep), maak ik gebruik van gefundeerde theorie oftewel “grounded theory”. Dit is een strategie die kan worden toegepast in kwalitatieve data-analyse. • Dit proces van gefundeerde theorie zal leiden tot een theoretisch concept, als antwoord op mijn onderzoeksvraag en deelvragen. Vervolgonderzoek zou deze theoretische concepten verder kunnen toetsen.
 12. Resultaten van het onderzoek Zie thesis en bijlage
 13. Conclusies
 14. Conclusie Wat is sociaal ondernemerschap? Sociaal ondernemerschap definiëren we als innovatieve, sociale waarde creërende activiteiten die plaatsvinden in verschillende omgevingen: zowel in niet-winstgedreven (non profit), als in winstgedreven (profit) omgevingen.
 15. Conclusie Wat is sociaal ondernemerschap? • Maatschappelijke winst genereren • Door een sociaal probleem of marktfalen in te perken, een sociale behoefte of uitdaging in te vullen • Op een ondernemende, marktgerichte wijze • Door eigen inkomsten te genereren en zo zelfvoorzienend te zijn.
 16. Conclusie Wat zijn de competenties van de sociaal ondernemer? Competentie Gedragsindicatoren Ondernemend en commercieel denken Blijft op de hoogte van informatie over concurrenten en trends in de markt; identificeert zakelijke mogelijkheden voor de organisatie; houdt de ontwikkelingen binnen de organisatiestructuur in de gaten; toont financieel bewustzijn; beheerst kosten en denkt in termen van winst, verlies en toegevoegde waarde. Principes en waarden trouw blijven Ondersteunt ethiek en waarden; laat integriteit zien; bevordert gelijke kansen, bouwt diversiteit op in teams; benadrukt verantwoordelijkheid van de organisatie en het individu voor de maatschappij en de omgeving. Beslissen en activiteiten initiëren Neemt verantwoordelijkheid voor acties, projecten en mensen; neemt initiatieven, handelt met zelfvertrouwen en bepaalt een eigen richting; initieert en genereert activiteiten; neemt snelle, heldere beslissingen die harde keuzes of weloverwogen risico’s met zich mee kunnen brengen. Creëren en innoveren Komt met nieuwe ideeën, benaderingen of inzichten; ontwikkelt vernieuwende producten of ontwerpen; produceert een scala aan oplossingen voor problemen; zoekt mogelijkheden voor de organisatie om zich te verbeteren; bedenkt effectieve initiatieven voor verandering.
 17. Conclusie Hoe staan de huidige directies van VAPH-voorzieningen tegenover “sociaal ondernemerschap als hefboom voor de zorgvernieuwing in de VAPH-sector”? • Zorgvragers krijgen meer regie over eigen leven • Geen oplossing voor de wachtlijsten • Kwetsbaren worden kwetsbaarder • Ontstaan van “klassenzorg” • Van rentmeester naar innovatieve ondernemers
 18. Conclusie Hoe staan de huidige directies van VAPH-voorzieningen tegenover “sociaal ondernemerschap als hefboom voor de zorgvernieuwing in de VAPH-sector”? • Steeds meer doen, steeds minder geld • Minder kwaliteit van zorg • Samenwerking in de sector gaat verloren • Onvoldoende zuurstof om sociaal ondernemerschap te stimuleren • Kans voor nieuwe spelers op de markt
 19. Aanbevelingen
 20. Aanbevelingen Verder te onderzoeken: • Beschikken huidige directies over de competenties als sociaal ondernemer? • Is er tegen 2020 zorggarantie? • Hoe kijken zorgvragers naar de zorgvernieuwing? • Krijgen zorgvragers effectief meer regie over hun eigen leven? • Krijgen zorgvragers die van de wachtlijst worden geschrapt een gepast antwoord op hun zorgvraag? • Zorgt perspectief 2020 voor een sociale ongelijkheid oftewel “klassenzorg”?
 21. Aanbevelingen Verder te onderzoeken: • Welke samenwerkingsvorm(en) is het meest effectief en efficiënt? • Wat is de toekomstige rol van het Regionaal Overlegplatform Gehandicaptenzorg? • Wat zijn de gevolgen van perspectief 2020 op vlak van de kwaliteit van zorg? • Wat zijn de financiële gevolgen van perspectief 2020 voor de zorgaanbieders en de zorgvragers? • Welke maatregelen bieden sociaal ondernemers de nodige zuurstof om effectief te ondernemen?
 22. Aanbevelingen Verder te onderzoeken: • Wat zijn de effecten van nieuwe zorgaanbieders in de markt? • Hoe kijkt men in Nederland (en bij uitbreiding andere relevante landen) naar sociaal ondernemerschap?  Het thema “sociaal ondernemerschap” en de zorgvernieuwing in de VAPH-sector leent er zich toe om een longitudinaal onderzoek op te zetten waarbij de effecten van het beleid verder worden onderzocht.
 23. OPENING MINDS TO IMPACT THE WORLD
Anzeige