Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER

C
T A T V A N Y Ö R E S İ
TATVAN YÖRESİ
• Bölümün batı ve kuzey kısmında geniş platolar ve
bunlar üzerinde yer alan genç volkan konileri ile
belirlenmiş kesimlere Tatvan yöresi
adlandırılmıştır. Yani Murat ırmağı havzası ile Van
gölü havzası arasında volkan konilerin oluşturduğu
(nemrut, Sühan, Aladağ, tendürek) pleistosen
tabakalarla kaplı kalan bölgedir..
• Tendürek dağı ve Aladağ sıra dağ
kütleleriyle takip edip Sühan dağı arasında
kalan ova, Erciş ovasını oluşturur.
• Sühan dağı ile Nemrut dağı arasındaki
depresyona Süte yaylası oluşturur. Ayrıca
bu iki dağ arasında Adilcevaz ve Ahlat ilçe
yerleşmesi var.
TATVAN YÖRESİ
• Tendürek Dağı(3533): Pamir'e göre
Anadolu tek aktif volkanı bazik lavları
geniş alana yayılmış dağın 500m
kraterinde hala sıcak buhar ve kükürtlü
hidrojen gazı salıyor. Zirvesinde renkli
parlak obsidyen taşları var. Kuvaterner
yaşında bazalt konisidir.
TATVAN YÖRESİ
Aladağ dağ kütleleri: bu dağ kütlelerinden
en yüksek zirvesi Hüdavendigar Dağı’dır
(3520?)
ALT PALEOZOİK
ÜST PALEOZOİK
Alt Paleozoik’ in Metamorfizmaya Uğraması
ÜST KRETESE
Derinlerden Gelen Plüton Çıkışıyla Parçalanma
ORTA MİYOSEN
Sıkışma Tektoniği Sürecinde Oluşan
Açılma Çatlakları
PLİYO-
KUARTERNER?
ALADAĞLAR BÜTÜNÜYLE BİR VOLKANİK DAĞ OLARAK KABUL EDİLMEZ!!
E R C İ Ş
Erciş ovasını oluşturan 2 kaynak var.
1.si Tendürek dağından kaynak alan Deli çay
2. si ise Aladağlardan kaynak toplayan Ilıca-
Zilan çayı önce Koçköprü’de birikerek sonra
Erciş şehrinin ortasından geçer. Zilan-Ilıca
çayının batı kesimi Patnos a uzanan Hatun
Çukurova'sı,
Doğu kısmında Deli çay arasındaki ovaya Erciş
Suluova'sı denir.
E R C İ Ş
eart
Yıllık yağış miktarı 490 mm yıllık sıcaklık
ortalaması 8 o C ile uygun iklim şartlarının
uygun oluşuna ilaveten, sulamalı tarıma geçilmiş
olması Erciş Ovası'nı bir tarım havzasına
dönüştürmüştür.
Önceleri tahıl ve patates üretilen bu yörede, 1989
Erciş Şeker Fabrikası'nın kurulmasıyla
Şekerpancarı tarımına ayrılmış alanlar hızla
genişlemiştir.
Suluova ise daha çok sebze ve meyve üretimi
ÖNEMLİDİR .
E R C İ Ş
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
ERCİŞ
• yörenin en büyük tarımsal merkezi ve en fazla
nüfuslu yerleşmesidir.
• Geniş bir tarım havzasının ekonomik merkezi
oluşunun yanı sıra ulaşım bakımından da
merkezi bir konuma sahiptir.
Erciş şehrinin 3 konumu var:
• İlk Erciş: bu günü Erciş şehrini n
kuzeyinde olan Zernakitepe antik
yerleşmesidir. Zernakitepe modern
yerleşme ızgara planlı yerleşmesi batı
Anadolu'dan MÖ. V. yy önce
uygulamışlar.
• Bu şehir kalıntısı ilk Urartuların başkenti
olduğu söyleniyor.
eart
2.Konum
• Van gölü kıyısında 11. yy. gelen Türk boyları
tarafında kurulmuştur.
• 13.yy. İlhanlı devleti veziri buraya kale
yaparak büyük önem kazanmış. Buraya
yapılan kale hem İran saldırılarına karşı
hemde Karakoyunlu devletine başkentlik
yapmıştır.(1000ev-200)
• Geçimlerini Aladağ yaylalarında hayvancılık
önemliydi.
• Osmanlı zamanında Van eyaletine bağlı bir
sancak yapıldı.
E r c i ş Y a y l a l a r ı
3.Konum
• Erciş şehri Van gölü kapalı havza içinde
bulunuyor. 17.yy beri bol yağışlı bir devre
geçirdiği için Van gölü seviyesinde
yükselme olunca sahil deki Erciş
yerleşmesi yerini bugünkü Erciş'in olduğu
yerleşme taşınmıştır.
• İlhanlı ve Karakoyunlu devletlerinin izleri
göl altında kalmıştır.
Koçköprü Barajı
•
Erciş Nüfus ’un Tarihsel Gelişim
YILLAR Nüfus Gelişimi
1890 Cuinet verdiği bilgiye göre nüfusu = 2180
1917 20.000
1917 Rus işgali ve ermeni zulmü sonra nüfus aynı yıl 2.000 e düşmüş
1945 Nüfus ancak 4.751 olmuş
1950 Çok partili hayata geçiş ve tarım politikaları önem kazanmış
1990 40.481
2000 70.881
2007 77.464
2013 170.124 = Van büyükşehir olmasıyla köyler ilçe mahallesi dahil
Sühan Volkanı Ve Süte
Depresyonu
Ülkemizin Ağrı ve Buzul dağlarından sonra
en yüksek üçüncü dağı Sühan Dağı'dır.
Sühan dağı neojen lavların oluşturduğu bir
temel üzerinde pliyo-kuvaterner
püskürmeleriyle çıkan lavlar andezit ve
bazaltlar.
Sühan volkanın güneyinde Aygır gölü
batısında Süte Depresyonu var.
Sızma-hyvblk
Süphan Dağı Ve Süte Depresyonu
A D İ L C E V A Z
• Süte Depresyonu ile Van Gölü arasında kalan
Adilcevaz Doğusunda ve batısında doğal
engeller bulunması nedeniyle nedeniyle yatay
yönde gelişme şansı bulamamaktadır.
• Dünyanın en iyi cevizleri ve reçellik kayısı
üretilen meyve bahçeleri içinde serpilmiş
konutlarıyla Van Gölü kıyılarının göz alıcı
yerleşmeleri arasındadır.
• Adilcevaz II. Rusa döneminde inşa edilen Kef
Kalesi, Selçuklu Dönemi’ne kadar
kullanılmıştır.
A H L A T
• Ahlat, temeli Asurlardan başlayıp Urartular
tarafından Halads adıyla kurulan kale
yerleşmelerinden biriydi. Yerleşme uzun süre
Selçuklu (Ahlat Şahlar), İlhanlı ve Akkoyunlu
devletlerine başşehir olmuş. Ahlatın Evliya
Çelebi'nin Oğuz Taifesi Şehri, Selçukluların
Kubbetü'l - İslam, Osmanlıları Ata Şehri
olarak tanımladığı bir diğer özelliği de
ortaçağda bilim merkezi olması nedeniyle
dünyada sadece üç şehre verilmiş Kubbetül
İslam unvanı taşımasıydı.(Belh ve Buhara)
• Ahlat, Selçuklu yönetimine girdiğinde
Anadolu’daki ilk Türk başşehri olarak ilan
edilen nüfusu 13. yüzyılın başlarında
350.000’e yaklaşan son derece gelişmiş bir
şehirdi. Bu dönemde nüfus bakımından
ancak İstanbul, İzmit, Antakya ve Tebriz gibi
gelişmiş şehirlerle kıyaslanabiliyordu. Aynı
dönemde İstanbul nüfusu 50-75 bin nüfuslu,
Tebriz 40-80bin civarındaydı.
şehirler 13.yy 2016
Ahlat?? 350.000?? 39.171
İstanbul 50-75bin?? 14.804.116
Tebriz 70-80bin?? 1.593.776
A H L A T
• Ahlat şehri tarih boyunca her devletlerin ele
geçirmek istediği bir kızıl elma niteliği taşıyor.
• Bu nedenle Celaleddin Harzemşah ahlatı ele
geçirmeyi tutku haline getirmiş ve sonucunda 8 ay
süren kuşatmadan sonra ele geçirmiş sonra bu
şehrin harabeye getirilmesine üzülmüş ve tekrar
imar etmeye çalışmışlarsada başarılı olamamıştı.
Çünkü Moğollar karşısında kahramanlıklar yapan
harzemşahlılar yanlış politikalar yüzünden şarkın en
önemli şehri yerle bir olmuş. Yassıçemen Savaşı'nda
Anadolu Selçukluları karşısında yenilgiye uğrayarak
ahlat gibi büyük bir Türk İslam kültürüyle birlikte
çok acıklı bir akıbetle tarihe karışmıştır.
A H L A T
• Ahlat Selçuklu yönetimine geçtikten sonra
Alâeddin Keykubat önemli devlet adamlarını
gönderdi. Burada dirlik ve düzeni sağlamak
için halka yardım dağıttılar vergiden muaf
tutular bunu duyan Azerbaycan ve erran
nüfusu buraya göç ettiler.1246yılına gelinceye
kadar nüfusu tekrar 40 bine ulaştı.
• 1246 yılında katip çelebi alınan bilgiye göre
korkunç bir deprem olmuş halkın ezici bir
çoğunluğu enkazlar altında ölmüştür.
A H L A T
• 1472 -1473de Akkoyunlular eline geçti .sonra Safevi
ve en son Iraktan seferi sırasında 1533-1536 yıllarında
alınmıştı. Ahlat, Osmanlılar için çok önemliydi
çünkü Süleyman şah ve oğlu Ertuğrul gazi ata yurdu
olan bu topraklarda doğmuştu. Burayı tekrar imar
faaliyeti yapmış.
• Kanuni sultan Süleyman Van kalesini fethedince
İran tehdit olarak gördüğü için doğu Anadolu'yu 4
koldan saldırarak görülmemiş ölçüde tahrip edildi. 40
yıllık tahribat Van gölü havzasının en sönük
yerleşmesi haline geliyor
A H L A T
• Cumhuriyet kurulduğunda 1619 nüfuslu
küçük tarım kasabasıydı
• 1980 de ilk defa 10 bin nüfusu aşmış
• 2007 de 22.699 nüfuslu yerleşme
• 2016 yılında ise 39.171 nüfuslu yerleşme
olmuş.
• Ahlat günümüzde başta Selçuklu
mezarlığı biryandan nemrut bir yandan
Sühan dağı turistik öneme sahip bir
turizm potansiyeline sahiptir
A H L A T
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
NEMRUT VOLKANI
305 km2 Taban kaidesi üzerine
4100 m Yükseltisi
olan bir Strotovolkan
100bin yıl önce büyük patlama olmuş
kaldera oluşmuş.
Burdan çıkan lavlar Bitlis vadisi kadar uzanmış
vadiyi kapatmasıyla bugünkü volkanik set gölü olan
Van gölü oluşmuş.
Nemrut volkanı en son patlaması 1441 yılında olmuşNemrut volkanı pliyo- Kuvaterner patlaması 14411-1441 yılında
olmuş sonrasında çökmeyle bugünkü kalderası oluşmuş
Çeveresinde birçok parazit koniler mevcuttur.
Kalderasında kendine özgü mikro klima olanı var.
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
T A T V A N
• Yörenin fonksiyon merkezidir
• Fırat ve Dicle nehrine akarsu kaynağı gönderir.
• Cumhuriyet döneminde yerleşme ortaya çıkmış
Sonrasında karayolu ve demiryolu kesiştiği kavşak
noktası olmasıyla gelişim çok hızla büyüdü.
Tatvan'da bilinen ilk yerleşme Urartular
zamanında aiadi yerleşmesi kurulmuş göl
taşımacılığı yapılmış
Pers satraplığında duatyana, Osmanlıda ise taht-ı
Van denmiştir.
• Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiği zaman
Tatvan şehrinin kurulmuş olduğu konumda
üç köy yerleşmesinin her birinde azami 150-
200 nüfus barınıyordu. Ancak bazı gelişmeler
Tatvan’ı yeniden tarih sahnesine çıkaracak
şekilde gelişiyordu.
• 2 yıl muşa ilçelikten sonra 1936 yılında tekrar
il statüsünü verilmiş ilçe idari sınırları
oluşturulurken 42 köyle birlikte Tatvan ilçesi
kurulmuş. İlçenin ilk merkezi 6 kmgd
Küçüksu idi. 1946 yılında bugünkü yere
taşındı.
T A T V A N
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER
• Sovyetlerden gelen birçok göçmenler Tatvan'a
yerleştirilmiş fakat daha sonra hepsi gitti.
İlerleyen zamanlarda doğu Karadeniz , Bitlis
ilçelerinde ve diğer yerlerden göç alarak hızlı bir
nüfus artışı olmuştur.
• 1963 demiryolunun Tatvan'a ulaştı
• 1965 nüfus 10 bin aştı.
• 1968 de başlayan ve her yıl binlerce ziyaretçi
ağırlayan doğu Anadolu fuarı kuruldu.
• 1982-1998 devresinde bir garnizon şehrine
dönüştü.
T A T V A N
2008 ‘de Nemrut kayak merkezi açılması, yanı
başında Ahlat ve Bitlis tarihi şehirleri Van gölü ,
Nemrut dağı ve Sühan dağı manzarası turizm
potansiyeline dönüştürmüş. 2014 yılında 600 bine
yakın yerli turist bölgemizi ziyaret etmiş, aynı
zamanda 60 bine yakın yabancı turist çekmiştir.
YILLAR NÜFUS
1940 1234
1965 10,000+
1980 40,286
1985 51,906
2007 55,033
2015 89,185
T A T V A N
•
T A T V A N
Sabırla dinlediğiniz
için teşekkürler
HAZIRLAYAN:
CİHAN BALCİN
1 von 40

Recomendados

6. Sınıf Sosyal Bilimler 3. Ünite İpek Yolunda Türkler von
6. Sınıf Sosyal Bilimler 3. Ünite İpek Yolunda Türkler6. Sınıf Sosyal Bilimler 3. Ünite İpek Yolunda Türkler
6. Sınıf Sosyal Bilimler 3. Ünite İpek Yolunda Türklerenesulusoy
2.6K views108 Folien
Ipek Y Olu von
Ipek Y OluIpek Y Olu
Ipek Y Oluderslopedi
1.2K views36 Folien
7. Sınıf Sosyal Bilimler 3. Ünite 1. Bölüm Türk Tarihinde Yolculuk von
7. Sınıf Sosyal Bilimler 3. Ünite 1. Bölüm Türk Tarihinde Yolculuk7. Sınıf Sosyal Bilimler 3. Ünite 1. Bölüm Türk Tarihinde Yolculuk
7. Sınıf Sosyal Bilimler 3. Ünite 1. Bölüm Türk Tarihinde Yolculukenesulusoy
3K views174 Folien
Anadolu’da kurulan i̇lk türk devletleri̇-beylikleri von
Anadolu’da kurulan i̇lk türk devletleri̇-beylikleri Anadolu’da kurulan i̇lk türk devletleri̇-beylikleri
Anadolu’da kurulan i̇lk türk devletleri̇-beylikleri Adıyamanlı RÜZGAR
7.4K views31 Folien
Van von
VanVan
Vansecilkaraaa
2.1K views36 Folien
Büyük selçuklular von
Büyük selçuklularBüyük selçuklular
Büyük selçuklularElifnurB
2.6K views28 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Anadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri von
Anadoluda Kurulan Ilk TüRk BeylikleriAnadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri
Anadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleriesmus2
20.9K views41 Folien
Melikşah’ın hayatı von
Melikşah’ın hayatıMelikşah’ın hayatı
Melikşah’ın hayatıDeniz Poyraz
3.4K views15 Folien
SILE von
SILESILE
SILEakin123
557 views60 Folien
TüRkiye Tarihi von
TüRkiye TarihiTüRkiye Tarihi
TüRkiye TarihiBigBoss
512 views6 Folien
Doğu batı 53. sayı osmanlılar 3. kısım von
Doğu batı 53. sayı  osmanlılar 3. kısımDoğu batı 53. sayı  osmanlılar 3. kısım
Doğu batı 53. sayı osmanlılar 3. kısımSelçuk Sarıcı
784 views252 Folien
Doğu batı 52. sayı osmanlılar 2. kısım von
Doğu batı 52. sayı  osmanlılar 2. kısımDoğu batı 52. sayı  osmanlılar 2. kısım
Doğu batı 52. sayı osmanlılar 2. kısımSelçuk Sarıcı
498 views277 Folien

Was ist angesagt?(20)

Anadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri von esmus2
Anadoluda Kurulan Ilk TüRk BeylikleriAnadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri
Anadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri
esmus220.9K views
Melikşah’ın hayatı von Deniz Poyraz
Melikşah’ın hayatıMelikşah’ın hayatı
Melikşah’ın hayatı
Deniz Poyraz3.4K views
SILE von akin123
SILESILE
SILE
akin123557 views
TüRkiye Tarihi von BigBoss
TüRkiye TarihiTüRkiye Tarihi
TüRkiye Tarihi
BigBoss512 views
Doğu batı 53. sayı osmanlılar 3. kısım von Selçuk Sarıcı
Doğu batı 53. sayı  osmanlılar 3. kısımDoğu batı 53. sayı  osmanlılar 3. kısım
Doğu batı 53. sayı osmanlılar 3. kısım
Selçuk Sarıcı784 views
Doğu batı 52. sayı osmanlılar 2. kısım von Selçuk Sarıcı
Doğu batı 52. sayı  osmanlılar 2. kısımDoğu batı 52. sayı  osmanlılar 2. kısım
Doğu batı 52. sayı osmanlılar 2. kısım
Selçuk Sarıcı498 views
Islamiyet von BigBoss
IslamiyetIslamiyet
Islamiyet
BigBoss522 views
Kanuni Sultan Süleyman period von Ömer Kuyumcu
Kanuni Sultan Süleyman periodKanuni Sultan Süleyman period
Kanuni Sultan Süleyman period
Ömer Kuyumcu5.2K views
7.TüRkiye Tarihi von derslopedi
7.TüRkiye Tarihi7.TüRkiye Tarihi
7.TüRkiye Tarihi
derslopedi1.6K views
Tokat tanitimi von tuucann
Tokat tanitimiTokat tanitimi
Tokat tanitimi
tuucann5.4K views
Osmanli Devlet YüKselme von BigBoss
Osmanli Devlet YüKselmeOsmanli Devlet YüKselme
Osmanli Devlet YüKselme
BigBoss2.4K views
Anadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri 2 von esmus2
Anadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri 2Anadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri 2
Anadoluda Kurulan Ilk TüRk Beylikleri 2
esmus23.2K views
Osmanlı devleti (kuruluş) von mazidenatiye
Osmanlı devleti (kuruluş)Osmanlı devleti (kuruluş)
Osmanlı devleti (kuruluş)
mazidenatiye6.1K views

Destacado

3Com 3C689 von
3Com 3C6893Com 3C689
3Com 3C689savomir
71 views6 Folien
Žurnalas Mama ir vaikas 2017 m. pavasaris von
Žurnalas Mama ir vaikas 2017 m. pavasarisŽurnalas Mama ir vaikas 2017 m. pavasaris
Žurnalas Mama ir vaikas 2017 m. pavasarisMamairvaikas
449 views36 Folien
Mama ir vaikas 2016 m. žiema von
Mama ir vaikas 2016 m. žiemaMama ir vaikas 2016 m. žiema
Mama ir vaikas 2016 m. žiemaMamairvaikas
402 views36 Folien
Revised law on Arbitration von
Revised law on ArbitrationRevised law on Arbitration
Revised law on ArbitrationThe Business Council of Mongolia
576 views14 Folien
Spørgeramme med de 40 spørgsmål til elever 4. 9. klasse von
Spørgeramme med de 40 spørgsmål til elever 4. 9. klasseSpørgeramme med de 40 spørgsmål til elever 4. 9. klasse
Spørgeramme med de 40 spørgsmål til elever 4. 9. klasseClaus Drachmann
1.9K views5 Folien
Powerpoint Perwasitan dalam permainan bola basket von
Powerpoint Perwasitan dalam permainan bola basketPowerpoint Perwasitan dalam permainan bola basket
Powerpoint Perwasitan dalam permainan bola basketAlfi Nurfazri
12.2K views19 Folien

Destacado(13)

3Com 3C689 von savomir
3Com 3C6893Com 3C689
3Com 3C689
savomir71 views
Žurnalas Mama ir vaikas 2017 m. pavasaris von Mamairvaikas
Žurnalas Mama ir vaikas 2017 m. pavasarisŽurnalas Mama ir vaikas 2017 m. pavasaris
Žurnalas Mama ir vaikas 2017 m. pavasaris
Mamairvaikas449 views
Mama ir vaikas 2016 m. žiema von Mamairvaikas
Mama ir vaikas 2016 m. žiemaMama ir vaikas 2016 m. žiema
Mama ir vaikas 2016 m. žiema
Mamairvaikas402 views
Spørgeramme med de 40 spørgsmål til elever 4. 9. klasse von Claus Drachmann
Spørgeramme med de 40 spørgsmål til elever 4. 9. klasseSpørgeramme med de 40 spørgsmål til elever 4. 9. klasse
Spørgeramme med de 40 spørgsmål til elever 4. 9. klasse
Claus Drachmann1.9K views
Powerpoint Perwasitan dalam permainan bola basket von Alfi Nurfazri
Powerpoint Perwasitan dalam permainan bola basketPowerpoint Perwasitan dalam permainan bola basket
Powerpoint Perwasitan dalam permainan bola basket
Alfi Nurfazri12.2K views
Aerc sps abidjan_march2017_tarp_final von UNU-WIDER
Aerc sps abidjan_march2017_tarp_finalAerc sps abidjan_march2017_tarp_final
Aerc sps abidjan_march2017_tarp_final
UNU-WIDER821 views
Introduction to Engineering and Profession Ethics Lecture1-The History of Eng... von Dr. Khaled Bakro
Introduction to Engineering and Profession Ethics Lecture1-The History of Eng...Introduction to Engineering and Profession Ethics Lecture1-The History of Eng...
Introduction to Engineering and Profession Ethics Lecture1-The History of Eng...
Dr. Khaled Bakro877 views
Warming of the earth and the atmosphere von Thaer Roomi
Warming of the earth and the atmosphereWarming of the earth and the atmosphere
Warming of the earth and the atmosphere
Thaer Roomi778 views
Школа дела для банковской группы Лайф von Sergey Tsarev
Школа дела для банковской группы ЛайфШкола дела для банковской группы Лайф
Школа дела для банковской группы Лайф
Sergey Tsarev452 views
Yenimicrosoftpowerpointsunusu 131030100558-phpapp02 von Hasan Işık
Yenimicrosoftpowerpointsunusu 131030100558-phpapp02Yenimicrosoftpowerpointsunusu 131030100558-phpapp02
Yenimicrosoftpowerpointsunusu 131030100558-phpapp02
Hasan Işık1.7K views
Inside Of Computer Ppt von Dyern
Inside Of Computer PptInside Of Computer Ppt
Inside Of Computer Ppt
Dyern5.6K views
3Com 1.009.1530.00 von savomir
3Com 1.009.1530.003Com 1.009.1530.00
3Com 1.009.1530.00
savomir56 views

Similar a Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER

Van von
VanVan
Vansecilkaraaa
353 views36 Folien
Zonguldak von
ZonguldakZonguldak
Zonguldakozlmkndr
4.1K views29 Folien
Ağri sunum von
Ağri sunumAğri sunum
Ağri sunumuceren
7.2K views29 Folien
Ağri sunum von
Ağri sunumAğri sunum
Ağri sunumalicanuygur
518 views29 Folien
Selçuklular ve di̇ğer türk devletleri̇ von
Selçuklular ve di̇ğer türk devletleri̇Selçuklular ve di̇ğer türk devletleri̇
Selçuklular ve di̇ğer türk devletleri̇Erol Eftekkin
1.8K views29 Folien
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slayt von
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slaytKaradeniz bölgesi turizm merkezleri slayt
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slaytEmrah Aktaş
12.3K views34 Folien

Similar a Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER(20)

Zonguldak von ozlmkndr
ZonguldakZonguldak
Zonguldak
ozlmkndr4.1K views
Ağri sunum von uceren
Ağri sunumAğri sunum
Ağri sunum
uceren7.2K views
Selçuklular ve di̇ğer türk devletleri̇ von Erol Eftekkin
Selçuklular ve di̇ğer türk devletleri̇Selçuklular ve di̇ğer türk devletleri̇
Selçuklular ve di̇ğer türk devletleri̇
Erol Eftekkin1.8K views
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slayt von Emrah Aktaş
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slaytKaradeniz bölgesi turizm merkezleri slayt
Karadeniz bölgesi turizm merkezleri slayt
Emrah Aktaş12.3K views
Orta asya türk tarihi von massive501
Orta asya türk tarihiOrta asya türk tarihi
Orta asya türk tarihi
massive5017.6K views
TURKEI VAN CITY CASTLE Kale Can Akin von Can Akin
TURKEI VAN CITY CASTLE Kale Can AkinTURKEI VAN CITY CASTLE Kale Can Akin
TURKEI VAN CITY CASTLE Kale Can Akin
Can Akin442 views
Kastamonu von CBÜ
KastamonuKastamonu
Kastamonu
CBÜ6.2K views
Nymphion-Kemalpaşa von Vural Yigit
Nymphion-KemalpaşaNymphion-Kemalpaşa
Nymphion-Kemalpaşa
Vural Yigit1.3K views
Yalova sunumu(1) von ipkpyrz
Yalova sunumu(1)Yalova sunumu(1)
Yalova sunumu(1)
ipkpyrz3.4K views
TüRklerin Anadoluya GelişI von derslopedi
TüRklerin Anadoluya GelişITüRklerin Anadoluya GelişI
TüRklerin Anadoluya GelişI
derslopedi5K views
Izmir'in faytonlari von Vural Yigit
Izmir'in faytonlariIzmir'in faytonlari
Izmir'in faytonlari
Vural Yigit406 views

Tatvan yöresi̇- İÇ BÖLGELER

 • 1. T A T V A N Y Ö R E S İ
 • 2. TATVAN YÖRESİ • Bölümün batı ve kuzey kısmında geniş platolar ve bunlar üzerinde yer alan genç volkan konileri ile belirlenmiş kesimlere Tatvan yöresi adlandırılmıştır. Yani Murat ırmağı havzası ile Van gölü havzası arasında volkan konilerin oluşturduğu (nemrut, Sühan, Aladağ, tendürek) pleistosen tabakalarla kaplı kalan bölgedir..
 • 3. • Tendürek dağı ve Aladağ sıra dağ kütleleriyle takip edip Sühan dağı arasında kalan ova, Erciş ovasını oluşturur. • Sühan dağı ile Nemrut dağı arasındaki depresyona Süte yaylası oluşturur. Ayrıca bu iki dağ arasında Adilcevaz ve Ahlat ilçe yerleşmesi var. TATVAN YÖRESİ
 • 4. • Tendürek Dağı(3533): Pamir'e göre Anadolu tek aktif volkanı bazik lavları geniş alana yayılmış dağın 500m kraterinde hala sıcak buhar ve kükürtlü hidrojen gazı salıyor. Zirvesinde renkli parlak obsidyen taşları var. Kuvaterner yaşında bazalt konisidir. TATVAN YÖRESİ
 • 5. Aladağ dağ kütleleri: bu dağ kütlelerinden en yüksek zirvesi Hüdavendigar Dağı’dır (3520?) ALT PALEOZOİK ÜST PALEOZOİK Alt Paleozoik’ in Metamorfizmaya Uğraması ÜST KRETESE Derinlerden Gelen Plüton Çıkışıyla Parçalanma ORTA MİYOSEN Sıkışma Tektoniği Sürecinde Oluşan Açılma Çatlakları PLİYO- KUARTERNER? ALADAĞLAR BÜTÜNÜYLE BİR VOLKANİK DAĞ OLARAK KABUL EDİLMEZ!!
 • 6. E R C İ Ş
 • 7. Erciş ovasını oluşturan 2 kaynak var. 1.si Tendürek dağından kaynak alan Deli çay 2. si ise Aladağlardan kaynak toplayan Ilıca- Zilan çayı önce Koçköprü’de birikerek sonra Erciş şehrinin ortasından geçer. Zilan-Ilıca çayının batı kesimi Patnos a uzanan Hatun Çukurova'sı, Doğu kısmında Deli çay arasındaki ovaya Erciş Suluova'sı denir. E R C İ Ş eart
 • 8. Yıllık yağış miktarı 490 mm yıllık sıcaklık ortalaması 8 o C ile uygun iklim şartlarının uygun oluşuna ilaveten, sulamalı tarıma geçilmiş olması Erciş Ovası'nı bir tarım havzasına dönüştürmüştür. Önceleri tahıl ve patates üretilen bu yörede, 1989 Erciş Şeker Fabrikası'nın kurulmasıyla Şekerpancarı tarımına ayrılmış alanlar hızla genişlemiştir. Suluova ise daha çok sebze ve meyve üretimi ÖNEMLİDİR . E R C İ Ş
 • 10. ERCİŞ • yörenin en büyük tarımsal merkezi ve en fazla nüfuslu yerleşmesidir. • Geniş bir tarım havzasının ekonomik merkezi oluşunun yanı sıra ulaşım bakımından da merkezi bir konuma sahiptir.
 • 11. Erciş şehrinin 3 konumu var: • İlk Erciş: bu günü Erciş şehrini n kuzeyinde olan Zernakitepe antik yerleşmesidir. Zernakitepe modern yerleşme ızgara planlı yerleşmesi batı Anadolu'dan MÖ. V. yy önce uygulamışlar. • Bu şehir kalıntısı ilk Urartuların başkenti olduğu söyleniyor.
 • 12. eart
 • 13. 2.Konum • Van gölü kıyısında 11. yy. gelen Türk boyları tarafında kurulmuştur. • 13.yy. İlhanlı devleti veziri buraya kale yaparak büyük önem kazanmış. Buraya yapılan kale hem İran saldırılarına karşı hemde Karakoyunlu devletine başkentlik yapmıştır.(1000ev-200) • Geçimlerini Aladağ yaylalarında hayvancılık önemliydi. • Osmanlı zamanında Van eyaletine bağlı bir sancak yapıldı.
 • 14. E r c i ş Y a y l a l a r ı
 • 15. 3.Konum • Erciş şehri Van gölü kapalı havza içinde bulunuyor. 17.yy beri bol yağışlı bir devre geçirdiği için Van gölü seviyesinde yükselme olunca sahil deki Erciş yerleşmesi yerini bugünkü Erciş'in olduğu yerleşme taşınmıştır. • İlhanlı ve Karakoyunlu devletlerinin izleri göl altında kalmıştır. Koçköprü Barajı
 • 16.
 • 17. Erciş Nüfus ’un Tarihsel Gelişim YILLAR Nüfus Gelişimi 1890 Cuinet verdiği bilgiye göre nüfusu = 2180 1917 20.000 1917 Rus işgali ve ermeni zulmü sonra nüfus aynı yıl 2.000 e düşmüş 1945 Nüfus ancak 4.751 olmuş 1950 Çok partili hayata geçiş ve tarım politikaları önem kazanmış 1990 40.481 2000 70.881 2007 77.464 2013 170.124 = Van büyükşehir olmasıyla köyler ilçe mahallesi dahil
 • 18. Sühan Volkanı Ve Süte Depresyonu Ülkemizin Ağrı ve Buzul dağlarından sonra en yüksek üçüncü dağı Sühan Dağı'dır. Sühan dağı neojen lavların oluşturduğu bir temel üzerinde pliyo-kuvaterner püskürmeleriyle çıkan lavlar andezit ve bazaltlar. Sühan volkanın güneyinde Aygır gölü batısında Süte Depresyonu var. Sızma-hyvblk
 • 19. Süphan Dağı Ve Süte Depresyonu
 • 20. A D İ L C E V A Z • Süte Depresyonu ile Van Gölü arasında kalan Adilcevaz Doğusunda ve batısında doğal engeller bulunması nedeniyle nedeniyle yatay yönde gelişme şansı bulamamaktadır. • Dünyanın en iyi cevizleri ve reçellik kayısı üretilen meyve bahçeleri içinde serpilmiş konutlarıyla Van Gölü kıyılarının göz alıcı yerleşmeleri arasındadır. • Adilcevaz II. Rusa döneminde inşa edilen Kef Kalesi, Selçuklu Dönemi’ne kadar kullanılmıştır.
 • 21. A H L A T • Ahlat, temeli Asurlardan başlayıp Urartular tarafından Halads adıyla kurulan kale yerleşmelerinden biriydi. Yerleşme uzun süre Selçuklu (Ahlat Şahlar), İlhanlı ve Akkoyunlu devletlerine başşehir olmuş. Ahlatın Evliya Çelebi'nin Oğuz Taifesi Şehri, Selçukluların Kubbetü'l - İslam, Osmanlıları Ata Şehri olarak tanımladığı bir diğer özelliği de ortaçağda bilim merkezi olması nedeniyle dünyada sadece üç şehre verilmiş Kubbetül İslam unvanı taşımasıydı.(Belh ve Buhara)
 • 22. • Ahlat, Selçuklu yönetimine girdiğinde Anadolu’daki ilk Türk başşehri olarak ilan edilen nüfusu 13. yüzyılın başlarında 350.000’e yaklaşan son derece gelişmiş bir şehirdi. Bu dönemde nüfus bakımından ancak İstanbul, İzmit, Antakya ve Tebriz gibi gelişmiş şehirlerle kıyaslanabiliyordu. Aynı dönemde İstanbul nüfusu 50-75 bin nüfuslu, Tebriz 40-80bin civarındaydı. şehirler 13.yy 2016 Ahlat?? 350.000?? 39.171 İstanbul 50-75bin?? 14.804.116 Tebriz 70-80bin?? 1.593.776 A H L A T
 • 23. • Ahlat şehri tarih boyunca her devletlerin ele geçirmek istediği bir kızıl elma niteliği taşıyor. • Bu nedenle Celaleddin Harzemşah ahlatı ele geçirmeyi tutku haline getirmiş ve sonucunda 8 ay süren kuşatmadan sonra ele geçirmiş sonra bu şehrin harabeye getirilmesine üzülmüş ve tekrar imar etmeye çalışmışlarsada başarılı olamamıştı. Çünkü Moğollar karşısında kahramanlıklar yapan harzemşahlılar yanlış politikalar yüzünden şarkın en önemli şehri yerle bir olmuş. Yassıçemen Savaşı'nda Anadolu Selçukluları karşısında yenilgiye uğrayarak ahlat gibi büyük bir Türk İslam kültürüyle birlikte çok acıklı bir akıbetle tarihe karışmıştır. A H L A T
 • 24. • Ahlat Selçuklu yönetimine geçtikten sonra Alâeddin Keykubat önemli devlet adamlarını gönderdi. Burada dirlik ve düzeni sağlamak için halka yardım dağıttılar vergiden muaf tutular bunu duyan Azerbaycan ve erran nüfusu buraya göç ettiler.1246yılına gelinceye kadar nüfusu tekrar 40 bine ulaştı. • 1246 yılında katip çelebi alınan bilgiye göre korkunç bir deprem olmuş halkın ezici bir çoğunluğu enkazlar altında ölmüştür. A H L A T
 • 25. • 1472 -1473de Akkoyunlular eline geçti .sonra Safevi ve en son Iraktan seferi sırasında 1533-1536 yıllarında alınmıştı. Ahlat, Osmanlılar için çok önemliydi çünkü Süleyman şah ve oğlu Ertuğrul gazi ata yurdu olan bu topraklarda doğmuştu. Burayı tekrar imar faaliyeti yapmış. • Kanuni sultan Süleyman Van kalesini fethedince İran tehdit olarak gördüğü için doğu Anadolu'yu 4 koldan saldırarak görülmemiş ölçüde tahrip edildi. 40 yıllık tahribat Van gölü havzasının en sönük yerleşmesi haline geliyor A H L A T
 • 26. • Cumhuriyet kurulduğunda 1619 nüfuslu küçük tarım kasabasıydı • 1980 de ilk defa 10 bin nüfusu aşmış • 2007 de 22.699 nüfuslu yerleşme • 2016 yılında ise 39.171 nüfuslu yerleşme olmuş. • Ahlat günümüzde başta Selçuklu mezarlığı biryandan nemrut bir yandan Sühan dağı turistik öneme sahip bir turizm potansiyeline sahiptir A H L A T
 • 30. NEMRUT VOLKANI 305 km2 Taban kaidesi üzerine 4100 m Yükseltisi olan bir Strotovolkan 100bin yıl önce büyük patlama olmuş kaldera oluşmuş. Burdan çıkan lavlar Bitlis vadisi kadar uzanmış vadiyi kapatmasıyla bugünkü volkanik set gölü olan Van gölü oluşmuş. Nemrut volkanı en son patlaması 1441 yılında olmuşNemrut volkanı pliyo- Kuvaterner patlaması 14411-1441 yılında olmuş sonrasında çökmeyle bugünkü kalderası oluşmuş Çeveresinde birçok parazit koniler mevcuttur. Kalderasında kendine özgü mikro klima olanı var.
 • 32. T A T V A N • Yörenin fonksiyon merkezidir • Fırat ve Dicle nehrine akarsu kaynağı gönderir. • Cumhuriyet döneminde yerleşme ortaya çıkmış Sonrasında karayolu ve demiryolu kesiştiği kavşak noktası olmasıyla gelişim çok hızla büyüdü. Tatvan'da bilinen ilk yerleşme Urartular zamanında aiadi yerleşmesi kurulmuş göl taşımacılığı yapılmış Pers satraplığında duatyana, Osmanlıda ise taht-ı Van denmiştir.
 • 33. • Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiği zaman Tatvan şehrinin kurulmuş olduğu konumda üç köy yerleşmesinin her birinde azami 150- 200 nüfus barınıyordu. Ancak bazı gelişmeler Tatvan’ı yeniden tarih sahnesine çıkaracak şekilde gelişiyordu. • 2 yıl muşa ilçelikten sonra 1936 yılında tekrar il statüsünü verilmiş ilçe idari sınırları oluşturulurken 42 köyle birlikte Tatvan ilçesi kurulmuş. İlçenin ilk merkezi 6 kmgd Küçüksu idi. 1946 yılında bugünkü yere taşındı. T A T V A N
 • 36. • Sovyetlerden gelen birçok göçmenler Tatvan'a yerleştirilmiş fakat daha sonra hepsi gitti. İlerleyen zamanlarda doğu Karadeniz , Bitlis ilçelerinde ve diğer yerlerden göç alarak hızlı bir nüfus artışı olmuştur. • 1963 demiryolunun Tatvan'a ulaştı • 1965 nüfus 10 bin aştı. • 1968 de başlayan ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan doğu Anadolu fuarı kuruldu. • 1982-1998 devresinde bir garnizon şehrine dönüştü. T A T V A N
 • 37. 2008 ‘de Nemrut kayak merkezi açılması, yanı başında Ahlat ve Bitlis tarihi şehirleri Van gölü , Nemrut dağı ve Sühan dağı manzarası turizm potansiyeline dönüştürmüş. 2014 yılında 600 bine yakın yerli turist bölgemizi ziyaret etmiş, aynı zamanda 60 bine yakın yabancı turist çekmiştir. YILLAR NÜFUS 1940 1234 1965 10,000+ 1980 40,286 1985 51,906 2007 55,033 2015 89,185 T A T V A N
 • 38.
 • 39. T A T V A N