แผนการสอนยูเนียน

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรือง เซต
             ่                     เวลาเรียน 16 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน 1   เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
    ยูเนียนของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หรือของเซต
  B หรือของทั้งสองเซต

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
     นักเรียนสามารถ
    1. หายูเนียนของเซตที่กาหนดให้ได้
    2. เขียนแผนภาพแสดงยูเนียนของเซตได้

3. สาระการเรียนรู้
     ยูเนียนของเซต A และเซต B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หรือของเซต
B หรือของทั้งสองเซต
    ใช้สัญลักษณ์ A  B แทนยูเนียนของเซต A และเซต B
    A  B = {x | x  A หรือ x  B }
ตัวอย่าง ให้ A = {1, 3, 5} , B = {3, 4, 5} และ C = {2, 3, 4, 5} จงหา
    1. A  B        2. B  C       3. A  B  C
วิธีทา 1. A  B = {1, 3, 4, 5}
    2. B  C = {2, 3, 4, 5}
    3. A  B  C = {1 ,2, 3, 4, 5}

4. กิจกรรมการเรียนรู้
   1. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน จานวน 10 ข้อ
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที พร้อมทั้งบันทึกคะแนนของตนที่ได้ไว้
 2. ทบทวนความรู้พื้นฐานของเซตให้กับนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้วยการ
สอนซ่อมเสริม โดยสนทนาและยกตัวอย่างประกอบ เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
3. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนการ์ตูนเรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน กรณีที่เป็น 2 เซต
จากแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 นักเรียนปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนในบทเรียน
เป็นเวลา 15 นาที
 4. ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแนะนาและตรวจสอบการเข้าศึกษาบทเรียนการ์ตูนเรื่อง ยูเนียน กรณีที่เป็น
2 เซต จนนักเรียนเข้าใจอย่างทั่วถึง
 5. ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดที่ 1 จากเอกสารที่ครูแจกให้ ใช้เวลาในการทา 30 นาที และตรวจคาตอบจาก
เฉลยท้ายบทเรียนการ์ตูน โดยนักเรียนต้องรักษาความซื่อสัตย์ไม่เปิดดูเฉลยก่อนทาแบบฝึกหัด เพราะจะไม่
เกิดผลดีต่อตัวนักเรียน

5. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
  5.1 CD บทเรียนการ์ตูนเรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน
  5.2 แบบฝึกหัดที่ 1 ยูเนียน
  5.3 แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน
  5.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
  5.5 ห้องสมุดโรงเรียน
  5.6 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

6. การวัดและประเมินผล
  รายการประเมิน                การวัด             เกณฑ์การ
             สิ่งที่จะวัด   วิธีการวัด   เครื่องมือวัด    ประเมิน
วัดผลระหว่างเรียน    ความรู้ความ   การตอบคาถาม   แบบฝึกหัดที1 ่  ได้คะแนนผ่าน
              เข้าใจ                     เกณฑ์ร้อยละ 50

              ทักษะ     การประเมิน   แบบประเมิน     เกณฑ์คุณภาพ
                      ทักษะ      ทักษะ        3 ระดับ
                                      ประเด็นมี 4 ด้าน
                                      ได้คะแนนตั้งแต่
                                       15 ขึ้นไป
7. ข้อเสนอแนะ
    ให้นักเรียนแรเงาแผนภาพที่เกิดการจากยูเนียน กรณี 2 เซต จากหนังสือในห้องสมุดเพื่อทบทวน
ความเข้าใจของตนเอง

8. ความเห็นของผู้บริหาร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

                                         ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.........................................
                                                  ( มนัส พลายชุ่ม )
                                              ผู้อานวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา
9. บันทึกผลหลังการสอน
 9.1 ผลการสอน
   1) ด้านความรู้

   ระดับผลสัมฤทธิ์                    จานวนนักเรียน                     ร้อยละ
ดี    (..........................)           ...........................            .......................
พอใช้ (..........................)             ..........................           .........................
ปรับปรุง (.........................)            ..........................            ........................

       จากตารางพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ...............มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้เรื่อง
ยูเนียน อยู่ในระดับ................รองลงมาร้อยละ...........มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ.............และพบว่า
................................................................................................................................................

   2) ด้านทักษะ

       ระดับทักษะ                     จานวนนักเรียน                   ร้อยละ
ดี    (..........................)             ...........................          .......................
พอใช้ (..........................)               ..........................         .........................
ปรับปรุง (.........................)              ..........................          ........................

       จากตารางพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ...............มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะเรื่อง
ยูเนียน อยู่ในระดับ................รองลงมาร้อยละ...........มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ.............และพบว่า
................................................................................................................................................
9.2 ปัญหาอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
  9.3 ข้อเสนอแนะ / การแก้ไข
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................                                         ลงชื่อ.............................................ผู้สอน
                                            ( นางสาวชูชีพ ศรีโชติ )
                                          ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ

Recomendados

แบบฝึกทบทวนเรื่องเซต von
แบบฝึกทบทวนเรื่องเซตแบบฝึกทบทวนเรื่องเซต
แบบฝึกทบทวนเรื่องเซตkroojaja
9.3K views4 Folien
ค่ายคณิตศาสตร์ von
ค่ายคณิตศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์
ค่ายคณิตศาสตร์guestf4034a
30.1K views19 Folien
แบบทดสอบ นาฏศิลป์ ม.6 von
แบบทดสอบ นาฏศิลป์ ม.6แบบทดสอบ นาฏศิลป์ ม.6
แบบทดสอบ นาฏศิลป์ ม.6teerachon
55.7K views44 Folien
แบบประเมินทักษะกระบวนการ von
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
61K views4 Folien
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.2 von
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.2 (คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.2
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.2 KruPa Jggdd
81.5K views128 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1 von
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2 ชุดที่ 1คุณครูพี่อั๋น
181.8K views8 Folien
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1 von
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1 (คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1 KruPa Jggdd
44.3K views156 Folien
โครงสร้างหลักสูตรประถม von
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมwangasom
616.6K views3 Folien
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1) von
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)ครูเฒ่าบุรีรัมย์ ย่าแก่
24.9K views6 Folien
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 von
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1คุณครูพี่อั๋น
212.7K views6 Folien
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6 von
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6sapatchanook
132.2K views52 Folien

Was ist angesagt?(20)

(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1 von KruPa Jggdd
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1 (คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
KruPa Jggdd44.3K views
โครงสร้างหลักสูตรประถม von wangasom
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
wangasom616.6K views
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6 von sapatchanook
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6
ข้อสอบอ่านจับใจความสำคัญ ป.6
sapatchanook132.2K views
ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมายของอสมการและประโยคภาษา von ืีืnunthiya kriangsamorn
ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมายของอสมการและประโยคภาษา ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมายของอสมการและประโยคภาษา
ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมายของอสมการและประโยคภาษา
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์ von niralai
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
niralai107.6K views
ช่วงและการแก้อสมการ von Aon Narinchoti
ช่วงและการแก้อสมการช่วงและการแก้อสมการ
ช่วงและการแก้อสมการ
Aon Narinchoti46.6K views
แผน พล ม. 1 ภาค 1 ปี 54 ปิงปอง von somchaitumdee50
แผน พล ม. 1 ภาค 1 ปี 54 ปิงปองแผน พล ม. 1 ภาค 1 ปี 54 ปิงปอง
แผน พล ม. 1 ภาค 1 ปี 54 ปิงปอง
somchaitumdee5067.8K views
แบบสอบถามความพึงพอใจ von Duangnapa Inyayot
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
Duangnapa Inyayot137.8K views
แนวข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวัน ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย von sawed kodnara
แนวข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวัน ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยแนวข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวัน ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบเข้าสาธิตปทุมวัน ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย
sawed kodnara83.8K views
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม von วชิรญาณ์ พูลศรี
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนามแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบพหุนาม
การแปลงทางเรขาคณิต von kruyafkk
การแปลงทางเรขาคณิตการแปลงทางเรขาคณิต
การแปลงทางเรขาคณิต
kruyafkk28.2K views
หน่วยที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1 von guychaipk
หน่วยที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1หน่วยที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1
หน่วยที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1
guychaipk20.9K views
พื้นที่ผิวและปริมาตร von amnesiacbend
พื้นที่ผิวและปริมาตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
พื้นที่ผิวและปริมาตร
amnesiacbend43.8K views
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3 von teerachon
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
teerachon45.6K views
สรุปการวัดประเมินผล von TupPee Zhouyongfang
สรุปการวัดประเมินผลสรุปการวัดประเมินผล
สรุปการวัดประเมินผล
TupPee Zhouyongfang2.4K views
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด von คุณครูพี่อั๋น
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ปลาย von Inmylove Nupad
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ปลายโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ปลาย
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ปลาย
Inmylove Nupad27.4K views

Destacado

การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL von
การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBLการจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL
การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBLnapadon2
8.5K views20 Folien
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1) von
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)Jirathorn Buenglee
18.2K views34 Folien
สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร von
สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรWaterSweet Sangphet
7.7K views1 Folie
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 1 von
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 1แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 1
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 1krurain
23.7K views68 Folien
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2 von
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2krurain
6.2K views88 Folien
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2 von
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2krurain
8.9K views88 Folien

Destacado(9)

การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL von napadon2
การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBLการจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL
การจัดการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL
napadon28.5K views
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1) von Jirathorn Buenglee
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
Jirathorn Buenglee18.2K views
สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร von WaterSweet Sangphet
สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร
WaterSweet Sangphet7.7K views
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 1 von krurain
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 1แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 1
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 1
krurain23.7K views
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2 von krurain
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2
krurain6.2K views
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2 von krurain
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม.3 ชุด 2
krurain8.9K views
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 von Aon Narinchoti
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
Aon Narinchoti47.1K views
สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร von N'Fern White-Choc
สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรสูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
N'Fern White-Choc146K views

Similar a แผนการสอนยูเนียน

แบบประเมินแผนการสอน von
แบบประเมินแผนการสอนแบบประเมินแผนการสอน
แบบประเมินแผนการสอนNan NaJa
87.5K views1 Folie
แบบประเมินแผนการสอน von
แบบประเมินแผนการสอนแบบประเมินแผนการสอน
แบบประเมินแผนการสอนIct Krutao
11.3K views1 Folie
Plane com p4_01 von
Plane com p4_01Plane com p4_01
Plane com p4_01senawong
368 views48 Folien
Id plan von
Id planId plan
Id plankrumanop
3.7K views19 Folien
แบบสังเกตุชั้นเรียน von
แบบสังเกตุชั้นเรียนแบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียนIct Krutao
4.4K views2 Folien

Similar a แผนการสอนยูเนียน(20)

แบบประเมินแผนการสอน von Nan NaJa
แบบประเมินแผนการสอนแบบประเมินแผนการสอน
แบบประเมินแผนการสอน
Nan NaJa87.5K views
แบบประเมินแผนการสอน von Ict Krutao
แบบประเมินแผนการสอนแบบประเมินแผนการสอน
แบบประเมินแผนการสอน
Ict Krutao11.3K views
Plane com p4_01 von senawong
Plane com p4_01Plane com p4_01
Plane com p4_01
senawong368 views
Id plan von krumanop
Id planId plan
Id plan
krumanop3.7K views
แบบสังเกตุชั้นเรียน von Ict Krutao
แบบสังเกตุชั้นเรียนแบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียน
Ict Krutao4.4K views
Sar ครู.. von krunoony
Sar ครู..Sar ครู..
Sar ครู..
krunoony812 views
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 von tongcuteboy
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
tongcuteboy1.5K views
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 von tongcuteboy
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
tongcuteboy41.4K views
แผน 6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 von srkschool
แผน 6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3แผน 6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
แผน 6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
srkschool4.8K views
วงจรไอซีและการประยุคใช้งาน 3.1ผ 2551 von guest1cd0265
วงจรไอซีและการประยุคใช้งาน 3.1ผ 2551วงจรไอซีและการประยุคใช้งาน 3.1ผ 2551
วงจรไอซีและการประยุคใช้งาน 3.1ผ 2551
guest1cd0265519 views
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc von Aobinta In
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
รายงานการประเมินตนเอง 2558.doc
Aobinta In372 views
แผนการสอนอาเซียน ม.1-3 von sompriaw aums
แผนการสอนอาเซียน ม.1-3แผนการสอนอาเซียน ม.1-3
แผนการสอนอาเซียน ม.1-3
sompriaw aums85.4K views

แผนการสอนยูเนียน

 • 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรือง เซต ่ เวลาเรียน 16 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน 1 เวลา 1 ชั่วโมง 1. สาระสาคัญ ยูเนียนของเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หรือของเซต B หรือของทั้งสองเซต 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 1. หายูเนียนของเซตที่กาหนดให้ได้ 2. เขียนแผนภาพแสดงยูเนียนของเซตได้ 3. สาระการเรียนรู้ ยูเนียนของเซต A และเซต B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หรือของเซต B หรือของทั้งสองเซต ใช้สัญลักษณ์ A  B แทนยูเนียนของเซต A และเซต B A  B = {x | x  A หรือ x  B } ตัวอย่าง ให้ A = {1, 3, 5} , B = {3, 4, 5} และ C = {2, 3, 4, 5} จงหา 1. A  B 2. B  C 3. A  B  C วิธีทา 1. A  B = {1, 3, 4, 5} 2. B  C = {2, 3, 4, 5} 3. A  B  C = {1 ,2, 3, 4, 5} 4. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที พร้อมทั้งบันทึกคะแนนของตนที่ได้ไว้ 2. ทบทวนความรู้พื้นฐานของเซตให้กับนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้วยการ สอนซ่อมเสริม โดยสนทนาและยกตัวอย่างประกอบ เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
 • 2. 3. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนการ์ตูนเรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน กรณีที่เป็น 2 เซต จากแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 นักเรียนปฏิบัติตามลาดับขั้นตอนในบทเรียน เป็นเวลา 15 นาที 4. ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแนะนาและตรวจสอบการเข้าศึกษาบทเรียนการ์ตูนเรื่อง ยูเนียน กรณีที่เป็น 2 เซต จนนักเรียนเข้าใจอย่างทั่วถึง 5. ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดที่ 1 จากเอกสารที่ครูแจกให้ ใช้เวลาในการทา 30 นาที และตรวจคาตอบจาก เฉลยท้ายบทเรียนการ์ตูน โดยนักเรียนต้องรักษาความซื่อสัตย์ไม่เปิดดูเฉลยก่อนทาแบบฝึกหัด เพราะจะไม่ เกิดผลดีต่อตัวนักเรียน 5. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 5.1 CD บทเรียนการ์ตูนเรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน 5.2 แบบฝึกหัดที่ 1 ยูเนียน 5.3 แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การดาเนินการบนเซต : ยูเนียน 5.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 5.5 ห้องสมุดโรงเรียน 5.6 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 6. การวัดและประเมินผล รายการประเมิน การวัด เกณฑ์การ สิ่งที่จะวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด ประเมิน วัดผลระหว่างเรียน ความรู้ความ การตอบคาถาม แบบฝึกหัดที1 ่ ได้คะแนนผ่าน เข้าใจ เกณฑ์ร้อยละ 50 ทักษะ การประเมิน แบบประเมิน เกณฑ์คุณภาพ ทักษะ ทักษะ 3 ระดับ ประเด็นมี 4 ด้าน ได้คะแนนตั้งแต่ 15 ขึ้นไป
 • 3. 7. ข้อเสนอแนะ ให้นักเรียนแรเงาแผนภาพที่เกิดการจากยูเนียน กรณี 2 เซต จากหนังสือในห้องสมุดเพื่อทบทวน ความเข้าใจของตนเอง 8. ความเห็นของผู้บริหาร ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ว่าที่ร.ต......................................... ( มนัส พลายชุ่ม ) ผู้อานวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา
 • 4. 9. บันทึกผลหลังการสอน 9.1 ผลการสอน 1) ด้านความรู้ ระดับผลสัมฤทธิ์ จานวนนักเรียน ร้อยละ ดี (..........................) ........................... ....................... พอใช้ (..........................) .......................... ......................... ปรับปรุง (.........................) .......................... ........................ จากตารางพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ...............มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้เรื่อง ยูเนียน อยู่ในระดับ................รองลงมาร้อยละ...........มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ.............และพบว่า ................................................................................................................................................ 2) ด้านทักษะ ระดับทักษะ จานวนนักเรียน ร้อยละ ดี (..........................) ........................... ....................... พอใช้ (..........................) .......................... ......................... ปรับปรุง (.........................) .......................... ........................ จากตารางพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ...............มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะเรื่อง ยูเนียน อยู่ในระดับ................รองลงมาร้อยละ...........มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ.............และพบว่า ................................................................................................................................................
 • 5. 9.2 ปัญหาอุปสรรค .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... 9.3 ข้อเสนอแนะ / การแก้ไข .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... ลงชื่อ.............................................ผู้สอน ( นางสาวชูชีพ ศรีโชติ ) ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ