ASWAJA_MABADI KHAIRA UMMAH

rahman rahman
rahman rahman-- um Madrasah Aliyah Zainal Arifin Sumenep
MABADI KHAIRA UMMAH
PENGERTIAN:
Mabadi’ kata jama’ dari kata Mabda’ artinya
ALAS atau DASAR yang dari padanya segala
sesuatu dimulai. Sedangkan khaira Ummah
artinya ummat yang terbaik. Jadi yag dimaksud
dengan Mabadi khaira Ummah ialah beberpa
prinsip dasar yang menjadi langkah awal bagi
pembentuan ummat yang terbaik.
1. Mabadi khaira ummah merupakan impelementasi khitthah NU
Khiththah adalah keperibadian yang dibentuk oleh ajaran
Aswaja sebagai faham keagamaan NU, sedangkan Mabadi
merupakan perwujudan dari keperibadian dimaksud yang akan
direalisasikan cita2 yang sudah menjadi tujuan NU:yaitu
membangun dan mengembangkan masyarakat yang bertaqwa
kepada Allah, tampil, berakhlak mulya.

 ‫كنتمب خيرب أمةب أخرجتب لنلنلاسب تأمرونب بلالمعروفب وتنهنونب عنب المنكرب وتؤمننونب‬
َ ُ‫نوُ ِمْ نوُ ِمْ َ ِمْ َ نوُ َّ ُأ ٍ نوُ ِمْ ُنِ َ ِمْ ُنِ َّ ُنِ َ ِمْ نوُ نوُ َ ُنِ ِمْ َ ِمْ نوُ ُنِ َ َ ِمْ َ ِمْ َ َ ُنِ ِمْ نوُ ِمْ َ ُنِ َ نوُ ِمْ ُنِ نو‬
ِ‫ُن‬
َّ ِ‫ُن‬
‫بلالل‬
“Jadilah kamu sekalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan
untuk manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan
mencegah kemunkaran serta beriman kepada Allah”. (QS. Ali
Imran: 110).
2. Mabadi ‫ ب‬khaira ‫ ب‬ummah ‫ ب‬merupakan ‫ ب‬gerakan ‫ب‬
pembentukan ‫ ب‬identitas ‫( ب‬jati ‫ ب‬diri) ‫ ب‬dan ‫ ب‬karakter ‫ب‬
warga ‫ب‬NU
Identitas suatu masyarakat tercermin pada sikap dan
tingkahlakunya dalam segala bidang kehidupan dan sumbernya
bisa dari budaya dan ajaran.

3. Mabadi ‫ ب‬Khaira ‫ ب‬Ummah ‫ ب‬merupakan ‫ ب‬langkah ‫ ب‬awal ‫ب‬
pembentukan ‫ب‬ummat ‫ب‬terbaik.
Gerkana Mabadi khaira ummah adalah awal dari
melaksanakan tugas-tugas Amar Ma’ruf Nahi Munkar karena
tersebut merupakan bagian terpenting dari kiprah NU. Sebab
dengan kedua sendi tersebut kebahagiaan lahiriyah dan
batiniyah dapat tercapai.
PENDAPAT ‫ب‬ULAMA ‫ب‬TENTANG ‫ب‬
KHAIRU ‫ب‬UMMAH
1. Umat ‫ب‬islam ‫ب‬yang ‫ب‬ikut ‫ب‬hijrah ‫ب‬dari ‫ب‬mekah ‫ب‬ke ‫ب‬madinah ‫ب‬dan ‫ب ب ب‬
yang ‫ب‬ikut ‫ب‬perang ‫ب‬badar.
2. Umat ‫ ب‬islam ‫ ب‬pereode ‫ ب‬pertama ‫ ب‬yaitu ‫ ب : ب‬yang ‫ ب‬hidup ‫ ب‬sezaman ‫ب‬
dg ‫ ب‬Nabi ‫ ب‬Muhammad, ‫ ب‬sesuai ‫ ب‬dg ‫ ب‬hadist ‫ ب ب‬Rasulullah. ‫ب ب ب‬
Artinya “ sebaik2 ummat adalah ummat yang diriku ada
ditengah2 mereka ketika aku di utus, kemudian ummat
yang menyusul dibelakang mereka dan dibelakang mereka
lagi. (HR. AHMAD)
3. Menurut Abu Umar bin Abdil Bar hadist tersebut tidak
dapat di di artikan secara UMUM, kerena setiap generasi
pasti terdapat orang yg memiliki ke utamaan.
 ‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬
4. Umat islam yg ada pda setiap periode/generasi, dengan
syarat sesuai dengan firman Allah surat Al-Imran :110
(beriman, dan mampu melaksanakan Amar Maruf Nahi
Munkar ).
5. Imam Al-Qurthuby berkesimpulan bahwa predikat Khaira
Ummah dapat di proleh oleh umat islam pada setiap
periode apabila tantangan yg dihadapinya sama seperti
yg dihadapi umat islam pada periode pertama, yaitu bila
ajaran islam kembali di anggap gharib (asing) seperti awal
dakwa Rasulullah dimana orang2 yg beriman di
rendahkan sedangkan kefasikan, kemaksiatan dan
kemungkaran semakin subur. Dalam kondisi yg demikian
dibutuhkan suatu ummat yg berkualitas, yg tidak hanya
berani tapi memiliki kemampuan untuk mengatasinya.
Ummat seperti inilah yang dinamakan KHAIRA UMMAH
yang bisa muncul setiap periode sesuai dg kemungkinan
timbulnya keadaan seperti diatas.
• LATAR BELAKANG PERUMUSAN MABADI khaira
UMMAH
Lahirnya gerakan Mabadi khaira ummah pada
awalnya adalah didorong leh adanya kesadaran
bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NU
harus didukung oleh ummat yang memiliki sifat-sifat
terpuji dan mental kejuangan yang tinggi, yang
mampu mengemban tugas amar ma’ruf dan nahi
munkar didalam tantangan zaman yang amat berat.
 Ada dua tujuan dari disusunya Mabadi
khaira ummah :
1. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang
lebih baik, adil dan harmonis.
2. Meningkatkan pengabdian warga NU kepada
bangsa dan negara
 PERUMUSAN MABADI KHAIRA UMMAH
Lahirnya grakan ini didorong oleh adanya kesadaran
bahwa untuk mewujdkan cita-cita dan tujua NU harus didukung
oleh ummat yang memiliki sifat-sifat terpuji,

mental kejuangan

yang tinggi dan mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi
munkar.
Munas alim ulama NU di lampung 1992 dirumuskan kembalai
gerakan Mabadi khaira ummah terdiri atas lima butir, yaitu asshidq al-amanah, al-wafa bil ahdi, dan at-ta’awun, al-adalah dan
al-istiqamah

yang disebut juga Al-Mabadi khaira ummah.
1. AS-SHIDQU

Kejujuran

BERSIKAP
BERBICARA
BERBUAT
BERFIKIR

Kebenaran

Kesungguhan

Keterbukaan

Perbuatan yang
Sikap dan eskpresi diri
dilaksanakan dalam
Seseorang dalam
yang di tunjukkan
Pembicaraan/perkataan
kegiatan sehari-hari benarpemikirannya selalu
seseorangkeseharian
dalam sesuai dengan
didasarkan padadengan
benar sesuai kerangka
hati nuraninya.
tumbuh dariobjektif
perencanaan yang ada
yang benardan hati
nuraninya.
dalam hatinya.
2. AL-AMANAH WAL WAFA BIL AHDI

Al-Amanah wal Wafa bil Ahdi berasal dari dua kata
Al-Amanah memiliki pengertian yang lebih umum
meliputi semua bebab yang harus dilaksanakan, baik
ada perjanjian atau tidak, sedangkan Al- Wafa bil Ahdi
hanya berkaitan dengan sesuatu yang terdapat
perjanjian. Namun kedua isltilah itu digabung menjadi
satu kesatuan. Yang penegrtiannya meliputi dipercara,
setia, dan tepat janji.
FIRMAN ALLAH PADA SURAT AN-NISA’:58
‫إن الل يأمركم أن تؤد اوا المانا َهِ إل ى أهلها‬
َ‫اَ اَ ت َهِ اَ اَ ِلْ َهِ ا‬
ُّ‫َهِ هَّ هَّ اَ ِلْ ؤُ ؤُ ؤُ ِلْ اَ ِلْ ؤُ اَ و‬
َ‫ا‬

Artinya:
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu
sekalian untuk menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya.
FIRMAN ALLAH PADA SURAT Al-MADAH :1

ِ‫اَ اَ وُّ اَ هَّ َهِ اَ اَ ؤُ اَ ِلْ ؤُ َهِ ِلْ ؤُ ؤُ َه‬
‫يا أيها الذين آمندوا أ اوفدوا بالعقدود‬
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
perjanjian-perjanjian itu.
3. AL-ADALAH

Al-Adalah mengandug pengertian bersikap adil
dan memberikan hakdan kewajiban secara
poporisonal.

Bersikap

menempatkan

sesuatu

adil
pada

dalam
tempatnya,

berpihak kepda kebenaran, menyalahkan yang
salah dan membenarkan yang benar.
FIRMAN ALLAH PADA SURAT AL-MAIDAH : 8
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu
jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu
untuk berlaku adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih
dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.
4. AT-TAAWUN
At-Taawun merupakan sendi utama dalam tata
kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup
sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian At-Taawun
meliputi tolong menolong, dan gotong royong dalam
kebaikan dan ketakwaan.
Firman Allah Dalam surat Al-Maidah: 2
ِ َ‫َوْ ِ ناَ َوْ ْدُ َوْ نا‬
‫وتعواوناونا عل ى نالبر ونالتقاو ى وال تعواوناونا عل ى نالثم ونالعدونان‬
َ‫ناَ ناَ ناَ ناَ ْدُ ناَ ناَ َوْ ِ ِّ ناَ َّ َوْ ناَ ناَ ناَ ناَ ناَ ْدُ ناَ نا‬
Artinya “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan
dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah: 2).
5. AL-ISTIQAMAH
Al-istiqamah
mempunyai
pengertian
keajegan,
kesinambungan
dan
berkelanjutan,
maksudnya
keajegan adalah tetap dan tidak bergeser dari jalur
sesuai dengaan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya
serta tuntunan yang diberika oleh As-Salafusshaeh.
Kesinambungan artinya antara atu kegiatna dengan
kegiatan yang lain dan antara pereode satu dengan
pereode yang lain menjadi satu kesatua yang tidak
dapat terpisahkan dan saling menpang. Sedangkan
berkelanjutan adalah proses pelaksana secara terus
menerus dan tidak mengalami kemandegan.
‫إ ن نالذنين قوالاونا ر نُّزنوا نالل ثم ناستقواماونا تتزنزل عليهم نالمالئكة أال تخوافاونا‬
ُ‫ِ َّ َّ ِ ناَ ناَ ْدُ ناَبناَ َّ ْدُ َّ َوْ ناَ ناَ ْدُ ناَ ناَ ْدُ ناَ ناَ َوْ ِ ْدُ َوْ ناَ ِ ناَ ْدُ ناَ ناَ ناَ ْد‬
ُ‫ْد‬
َ‫وال تحزناونا وأبشرونا بوال ناَزنة نالت ي كزنتم تاوعدو نا‬
‫ناَ ناَ َوْ ناَ ْدُ ناَناَ َوْ ِ ْدُ ِ َوْجَّ ِ َّ ِ ْدُ َوْ ْدُ َوْ ْدُ ناَ ْدُ ن‬
Artiya : “Sesungguhnya orang-orang yang
mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah”
kemudian mereka meneguhkan pendirian
mereka, maka malaikat akan turun kepada
mereka (dengan mengatakan): “Janganlah
kamu merasa takut dan janganlah kamu
merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan
(memperoleh) surga yang telah
dijanjikan
Allah kepadamu”. (QS. AlFushilat: 30).
1 von 16

Recomendados

Makalah 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2) von
Makalah 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)Makalah 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
Makalah 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)Khusnul Kotimah
53.1K views20 Folien
Ppt tasawuf von
Ppt tasawufPpt tasawuf
Ppt tasawufmazidahsenjaramadhan qurrotuaini
30.5K views26 Folien
Contoh qodhiyah dalam ilmu mantiq von
Contoh qodhiyah dalam ilmu mantiqContoh qodhiyah dalam ilmu mantiq
Contoh qodhiyah dalam ilmu mantiqIsna Fitrotin
18.1K views11 Folien
Ke – nu an von
Ke – nu  anKe – nu  an
Ke – nu anMAN Sumpiuh
13.1K views9 Folien
Makalah Asbabun Nuzul von
Makalah Asbabun NuzulMakalah Asbabun Nuzul
Makalah Asbabun NuzulRisma Amalia
51.8K views21 Folien
KARAKTERISTIK ISLAM von
KARAKTERISTIK ISLAMKARAKTERISTIK ISLAM
KARAKTERISTIK ISLAMstai asyukriyah
12.6K views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Agama ( IMAN KEPADA HARI AKHIR) von
Agama ( IMAN KEPADA HARI AKHIR)Agama ( IMAN KEPADA HARI AKHIR)
Agama ( IMAN KEPADA HARI AKHIR)sisca yulia
3.7K views18 Folien
Fiqh - Muamalah von
Fiqh - MuamalahFiqh - Muamalah
Fiqh - MuamalahAnisah Rofihandrini
3.7K views21 Folien
9. metode instinbath von
9. metode instinbath9. metode instinbath
9. metode instinbathSofyan Anshori Rambe
6.2K views29 Folien
Presentasi khalifah abbasiyah periode kedua von
Presentasi khalifah abbasiyah periode keduaPresentasi khalifah abbasiyah periode kedua
Presentasi khalifah abbasiyah periode keduaBazari Azhar Azizi
21.4K views24 Folien
PPT Makiyah dan Madaniyah von
PPT Makiyah dan MadaniyahPPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan Madaniyahrismariszki
27.2K views12 Folien
Studi islam dalam pendekatan historis von
Studi islam dalam pendekatan historisStudi islam dalam pendekatan historis
Studi islam dalam pendekatan historisatjehh
34.2K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

Agama ( IMAN KEPADA HARI AKHIR) von sisca yulia
Agama ( IMAN KEPADA HARI AKHIR)Agama ( IMAN KEPADA HARI AKHIR)
Agama ( IMAN KEPADA HARI AKHIR)
sisca yulia3.7K views
Presentasi khalifah abbasiyah periode kedua von Bazari Azhar Azizi
Presentasi khalifah abbasiyah periode keduaPresentasi khalifah abbasiyah periode kedua
Presentasi khalifah abbasiyah periode kedua
Bazari Azhar Azizi21.4K views
PPT Makiyah dan Madaniyah von rismariszki
PPT Makiyah dan MadaniyahPPT Makiyah dan Madaniyah
PPT Makiyah dan Madaniyah
rismariszki27.2K views
Studi islam dalam pendekatan historis von atjehh
Studi islam dalam pendekatan historisStudi islam dalam pendekatan historis
Studi islam dalam pendekatan historis
atjehh34.2K views
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam von Rohman Efendi
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islamMateri soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Materi soal dan jawaban mata kuliah sejarah peradaban islam
Rohman Efendi169.9K views
PPT fiqh (sejarah pembentukan empat mahzab dalam fiqh) Kelompok 5 von NavenAbsurd
PPT fiqh (sejarah pembentukan empat mahzab dalam fiqh) Kelompok 5PPT fiqh (sejarah pembentukan empat mahzab dalam fiqh) Kelompok 5
PPT fiqh (sejarah pembentukan empat mahzab dalam fiqh) Kelompok 5
NavenAbsurd6.3K views
Ilmu tasawuf von Lia Lia
Ilmu tasawufIlmu tasawuf
Ilmu tasawuf
Lia Lia8.6K views
PPT Ulumul Qur'an, Al-Qur'an dan Wahyu von Ibanez Sofadella
PPT Ulumul Qur'an, Al-Qur'an dan WahyuPPT Ulumul Qur'an, Al-Qur'an dan Wahyu
PPT Ulumul Qur'an, Al-Qur'an dan Wahyu
Ibanez Sofadella2.7K views
Perbedaan antara Al-Qur'an, Hadis Qudsi, dan Hadis Nabawi von Faatihah Abwabarrizqi
Perbedaan antara Al-Qur'an, Hadis Qudsi, dan Hadis NabawiPerbedaan antara Al-Qur'an, Hadis Qudsi, dan Hadis Nabawi
Perbedaan antara Al-Qur'an, Hadis Qudsi, dan Hadis Nabawi
Faatihah Abwabarrizqi46.8K views
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah von Anas Wibowo
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar KhilafahBuku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah
Buku 100 Pertanyaan Top Seputar Khilafah
Anas Wibowo61.4K views
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1) von Khusnul Kotimah
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)
PPT Tafsir, Ta’wil dan Tarjamah (Ulumul Qur'an 1)
Khusnul Kotimah18.5K views
Makalah revisi Makkiyah dan madaniyah von Ukhty Nicken
Makalah revisi Makkiyah dan madaniyah Makalah revisi Makkiyah dan madaniyah
Makalah revisi Makkiyah dan madaniyah
Ukhty Nicken17K views
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh von Suya Yahya
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Suya Yahya215K views

Destacado

Nahdlatul ulama von
Nahdlatul ulamaNahdlatul ulama
Nahdlatul ulamaKurnia Yusuf
8.6K views12 Folien
Presentasi aswaja nu center von
Presentasi aswaja nu centerPresentasi aswaja nu center
Presentasi aswaja nu centerVisnu Candra
8K views12 Folien
Aswaja von
AswajaAswaja
Aswajawindyhr
5.6K views11 Folien
Nahdlatul ‘ulama’ von
Nahdlatul ‘ulama’Nahdlatul ‘ulama’
Nahdlatul ‘ulama’Nurul Ihwan
3K views7 Folien
Aswaja von
AswajaAswaja
AswajaAbdiet D'paradise
5.7K views13 Folien
Aswaja an-nahdliyah von
Aswaja an-nahdliyahAswaja an-nahdliyah
Aswaja an-nahdliyahAhmad Rouf
21.4K views49 Folien

Destacado(20)

Presentasi aswaja nu center von Visnu Candra
Presentasi aswaja nu centerPresentasi aswaja nu center
Presentasi aswaja nu center
Visnu Candra8K views
Aswaja von windyhr
AswajaAswaja
Aswaja
windyhr5.6K views
Nahdlatul ‘ulama’ von Nurul Ihwan
Nahdlatul ‘ulama’Nahdlatul ‘ulama’
Nahdlatul ‘ulama’
Nurul Ihwan3K views
Aswaja an-nahdliyah von Ahmad Rouf
Aswaja an-nahdliyahAswaja an-nahdliyah
Aswaja an-nahdliyah
Ahmad Rouf21.4K views
Aswaja as von mazinov
Aswaja asAswaja as
Aswaja as
mazinov2.9K views
Power point makalah muhammadiyah dan nu von Ibn Mawardi
Power point makalah muhammadiyah dan nuPower point makalah muhammadiyah dan nu
Power point makalah muhammadiyah dan nu
Ibn Mawardi17.6K views
Aswaja xii#bab-1 ganjil 2013-2014 von rahman rahman
Aswaja xii#bab-1 ganjil 2013-2014Aswaja xii#bab-1 ganjil 2013-2014
Aswaja xii#bab-1 ganjil 2013-2014
rahman rahman4.1K views
Rangkuman Modul Aswaja von ikmalabas
Rangkuman Modul AswajaRangkuman Modul Aswaja
Rangkuman Modul Aswaja
ikmalabas14.9K views
Kependudukan Jepang Di Indonesia von Joey Leomanz B
Kependudukan Jepang Di Indonesia Kependudukan Jepang Di Indonesia
Kependudukan Jepang Di Indonesia
Joey Leomanz B20.2K views
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1 von Arry Rahmawan
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #1
Arry Rahmawan425.1K views
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2 von Arry Rahmawan
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2
Contoh Desain Slide Presentasi Ilmiah Kreatif dan Menarik #2
Arry Rahmawan446.8K views

Similar a ASWAJA_MABADI KHAIRA UMMAH

Tujuan dan dasar hukum dakwah von
Tujuan dan dasar hukum dakwahTujuan dan dasar hukum dakwah
Tujuan dan dasar hukum dakwahRomi Alfariz
6.4K views9 Folien
Mebangun kesadaran intelektual ok von
Mebangun kesadaran intelektual okMebangun kesadaran intelektual ok
Mebangun kesadaran intelektual okKafi Hidonis
436 views22 Folien
Al muntalaq - Syeikh Muhd Ahmad ar-Rasyid von
Al muntalaq - Syeikh Muhd Ahmad ar-RasyidAl muntalaq - Syeikh Muhd Ahmad ar-Rasyid
Al muntalaq - Syeikh Muhd Ahmad ar-RasyidImran
3.3K views163 Folien
Aik 1 untuk atem muh von
Aik 1 untuk atem muhAik 1 untuk atem muh
Aik 1 untuk atem muhakbar010
2.9K views55 Folien
Revisi pid klmpk 2 von
Revisi pid klmpk 2Revisi pid klmpk 2
Revisi pid klmpk 2muhammadfaridfaizal
461 views12 Folien
Tabligh, dakwah, dan khutbah von
Tabligh, dakwah, dan khutbahTabligh, dakwah, dan khutbah
Tabligh, dakwah, dan khutbahMuhammad Ananta
11K views13 Folien

Similar a ASWAJA_MABADI KHAIRA UMMAH(20)

Tujuan dan dasar hukum dakwah von Romi Alfariz
Tujuan dan dasar hukum dakwahTujuan dan dasar hukum dakwah
Tujuan dan dasar hukum dakwah
Romi Alfariz6.4K views
Mebangun kesadaran intelektual ok von Kafi Hidonis
Mebangun kesadaran intelektual okMebangun kesadaran intelektual ok
Mebangun kesadaran intelektual ok
Kafi Hidonis436 views
Al muntalaq - Syeikh Muhd Ahmad ar-Rasyid von Imran
Al muntalaq - Syeikh Muhd Ahmad ar-RasyidAl muntalaq - Syeikh Muhd Ahmad ar-Rasyid
Al muntalaq - Syeikh Muhd Ahmad ar-Rasyid
Imran 3.3K views
Aik 1 untuk atem muh von akbar010
Aik 1 untuk atem muhAik 1 untuk atem muh
Aik 1 untuk atem muh
akbar0102.9K views
MEMAHAMI DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAM von MANSORI
MEMAHAMI DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAMMEMAHAMI DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAM
MEMAHAMI DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAM
MANSORI42.2K views
Maqasid al-Quran: Satu Analisa terhadap berinteraksi dan Membudayakannya von Sakinah Saptu
Maqasid al-Quran: Satu Analisa terhadap berinteraksi dan Membudayakannya Maqasid al-Quran: Satu Analisa terhadap berinteraksi dan Membudayakannya
Maqasid al-Quran: Satu Analisa terhadap berinteraksi dan Membudayakannya
Sakinah Saptu5.8K views
Nota tafsir ayat makiyyah von ustazahruby
Nota tafsir ayat makiyyahNota tafsir ayat makiyyah
Nota tafsir ayat makiyyah
ustazahruby2.3K views
Fikih dakwah dan pemikiran dakwah di indonesia (2) von BahRum Subagia
Fikih dakwah dan pemikiran dakwah di indonesia (2)Fikih dakwah dan pemikiran dakwah di indonesia (2)
Fikih dakwah dan pemikiran dakwah di indonesia (2)
BahRum Subagia3.8K views
Membangun rahmatan lil alamin berparas kenabian von Taufan Iswandi
Membangun rahmatan lil alamin berparas kenabianMembangun rahmatan lil alamin berparas kenabian
Membangun rahmatan lil alamin berparas kenabian
Taufan Iswandi262 views

Más de rahman rahman

Aswaja (bab i) kelas x von
Aswaja (bab i) kelas x Aswaja (bab i) kelas x
Aswaja (bab i) kelas x rahman rahman
5.8K views18 Folien
Aswaja (bab iv) kls x genap von
Aswaja (bab iv) kls x genapAswaja (bab iv) kls x genap
Aswaja (bab iv) kls x genaprahman rahman
4.1K views18 Folien
Aswaja x -bab3 von
Aswaja x -bab3Aswaja x -bab3
Aswaja x -bab3rahman rahman
985 views8 Folien
Aswaja (bab ii) kls x von
Aswaja (bab ii) kls xAswaja (bab ii) kls x
Aswaja (bab ii) kls xrahman rahman
455 views7 Folien
MASALAH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT von
MASALAH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKATMASALAH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT
MASALAH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKATrahman rahman
11K views19 Folien
ASWAJA_ISLAM DI INDONESIA von
ASWAJA_ISLAM DI INDONESIAASWAJA_ISLAM DI INDONESIA
ASWAJA_ISLAM DI INDONESIArahman rahman
577 views28 Folien

Más de rahman rahman(14)

Aswaja (bab i) kelas x von rahman rahman
Aswaja (bab i) kelas x Aswaja (bab i) kelas x
Aswaja (bab i) kelas x
rahman rahman5.8K views
Aswaja (bab iv) kls x genap von rahman rahman
Aswaja (bab iv) kls x genapAswaja (bab iv) kls x genap
Aswaja (bab iv) kls x genap
rahman rahman4.1K views
MASALAH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT von rahman rahman
MASALAH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKATMASALAH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT
MASALAH HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT
rahman rahman11K views
73 FIRQAH DALAM ISLAM von rahman rahman
73 FIRQAH DALAM ISLAM73 FIRQAH DALAM ISLAM
73 FIRQAH DALAM ISLAM
rahman rahman28.5K views
Kepemimpinan kharismatik dalam pendidikan islam 2 von rahman rahman
Kepemimpinan kharismatik dalam pendidikan islam 2Kepemimpinan kharismatik dalam pendidikan islam 2
Kepemimpinan kharismatik dalam pendidikan islam 2
rahman rahman968 views
Kepemimpinan kharismatik dalam pendidikan islam von rahman rahman
Kepemimpinan kharismatik dalam pendidikan islamKepemimpinan kharismatik dalam pendidikan islam
Kepemimpinan kharismatik dalam pendidikan islam
rahman rahman2.5K views
Upaya peningkatan kinerja guru untuk meningkatkan mutu pendidikan von rahman rahman
Upaya peningkatan kinerja guru untuk meningkatkan mutu pendidikanUpaya peningkatan kinerja guru untuk meningkatkan mutu pendidikan
Upaya peningkatan kinerja guru untuk meningkatkan mutu pendidikan
rahman rahman25.7K views

Último

Latihan 6_ Aldy 085.pptx von
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptxjustneptun
14 views6 Folien
Senyawa Turunan Alkana.ppt von
Senyawa Turunan Alkana.pptSenyawa Turunan Alkana.ppt
Senyawa Turunan Alkana.pptlyricsong1117
12 views40 Folien
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docx von
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docxSOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docx
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docxrahman abdika
7 views12 Folien
KESETIMBANGAN KIMIA von
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIAlyricsong1117
9 views24 Folien
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx von
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptxADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptxAdityaGustiRamadhan
15 views9 Folien

Último(20)

Latihan 6_ Aldy 085.pptx von justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun14 views
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docx von rahman abdika
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docxSOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docx
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docx
rahman abdika7 views
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. von Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken55 views
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx von NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji20 views
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet von Fajar Baskoro
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Fajar Baskoro72 views
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx von raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1280 views
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf von danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 views
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... von Kanaidi ken
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Kanaidi ken8 views
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 von I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi32 views
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf von SolihinSolihin35
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdfRencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf
Rencana Aksi 2 _ sifat keperiodikan unsur _ Natalia Seran, S.Pd (1).pdf

ASWAJA_MABADI KHAIRA UMMAH

 • 1. MABADI KHAIRA UMMAH PENGERTIAN: Mabadi’ kata jama’ dari kata Mabda’ artinya ALAS atau DASAR yang dari padanya segala sesuatu dimulai. Sedangkan khaira Ummah artinya ummat yang terbaik. Jadi yag dimaksud dengan Mabadi khaira Ummah ialah beberpa prinsip dasar yang menjadi langkah awal bagi pembentuan ummat yang terbaik.
 • 2. 1. Mabadi khaira ummah merupakan impelementasi khitthah NU Khiththah adalah keperibadian yang dibentuk oleh ajaran Aswaja sebagai faham keagamaan NU, sedangkan Mabadi merupakan perwujudan dari keperibadian dimaksud yang akan direalisasikan cita2 yang sudah menjadi tujuan NU:yaitu membangun dan mengembangkan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah, tampil, berakhlak mulya. ‫كنتمب خيرب أمةب أخرجتب لنلنلاسب تأمرونب بلالمعروفب وتنهنونب عنب المنكرب وتؤمننونب‬ َ ُ‫نوُ ِمْ نوُ ِمْ َ ِمْ َ نوُ َّ ُأ ٍ نوُ ِمْ ُنِ َ ِمْ ُنِ َّ ُنِ َ ِمْ نوُ نوُ َ ُنِ ِمْ َ ِمْ نوُ ُنِ َ َ ِمْ َ ِمْ َ َ ُنِ ِمْ نوُ ِمْ َ ُنِ َ نوُ ِمْ ُنِ نو‬ ِ‫ُن‬ َّ ِ‫ُن‬ ‫بلالل‬ “Jadilah kamu sekalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran serta beriman kepada Allah”. (QS. Ali Imran: 110).
 • 3. 2. Mabadi ‫ ب‬khaira ‫ ب‬ummah ‫ ب‬merupakan ‫ ب‬gerakan ‫ب‬ pembentukan ‫ ب‬identitas ‫( ب‬jati ‫ ب‬diri) ‫ ب‬dan ‫ ب‬karakter ‫ب‬ warga ‫ب‬NU Identitas suatu masyarakat tercermin pada sikap dan tingkahlakunya dalam segala bidang kehidupan dan sumbernya bisa dari budaya dan ajaran. 3. Mabadi ‫ ب‬Khaira ‫ ب‬Ummah ‫ ب‬merupakan ‫ ب‬langkah ‫ ب‬awal ‫ب‬ pembentukan ‫ب‬ummat ‫ب‬terbaik. Gerkana Mabadi khaira ummah adalah awal dari melaksanakan tugas-tugas Amar Ma’ruf Nahi Munkar karena tersebut merupakan bagian terpenting dari kiprah NU. Sebab dengan kedua sendi tersebut kebahagiaan lahiriyah dan batiniyah dapat tercapai.
 • 4. PENDAPAT ‫ب‬ULAMA ‫ب‬TENTANG ‫ب‬ KHAIRU ‫ب‬UMMAH 1. Umat ‫ب‬islam ‫ب‬yang ‫ب‬ikut ‫ب‬hijrah ‫ب‬dari ‫ب‬mekah ‫ب‬ke ‫ب‬madinah ‫ب‬dan ‫ب ب ب‬ yang ‫ب‬ikut ‫ب‬perang ‫ب‬badar. 2. Umat ‫ ب‬islam ‫ ب‬pereode ‫ ب‬pertama ‫ ب‬yaitu ‫ ب : ب‬yang ‫ ب‬hidup ‫ ب‬sezaman ‫ب‬ dg ‫ ب‬Nabi ‫ ب‬Muhammad, ‫ ب‬sesuai ‫ ب‬dg ‫ ب‬hadist ‫ ب ب‬Rasulullah. ‫ب ب ب‬ Artinya “ sebaik2 ummat adalah ummat yang diriku ada ditengah2 mereka ketika aku di utus, kemudian ummat yang menyusul dibelakang mereka dan dibelakang mereka lagi. (HR. AHMAD) 3. Menurut Abu Umar bin Abdil Bar hadist tersebut tidak dapat di di artikan secara UMUM, kerena setiap generasi pasti terdapat orang yg memiliki ke utamaan. ‫ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب‬
 • 5. 4. Umat islam yg ada pda setiap periode/generasi, dengan syarat sesuai dengan firman Allah surat Al-Imran :110 (beriman, dan mampu melaksanakan Amar Maruf Nahi Munkar ). 5. Imam Al-Qurthuby berkesimpulan bahwa predikat Khaira Ummah dapat di proleh oleh umat islam pada setiap periode apabila tantangan yg dihadapinya sama seperti yg dihadapi umat islam pada periode pertama, yaitu bila ajaran islam kembali di anggap gharib (asing) seperti awal dakwa Rasulullah dimana orang2 yg beriman di rendahkan sedangkan kefasikan, kemaksiatan dan kemungkaran semakin subur. Dalam kondisi yg demikian dibutuhkan suatu ummat yg berkualitas, yg tidak hanya berani tapi memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Ummat seperti inilah yang dinamakan KHAIRA UMMAH yang bisa muncul setiap periode sesuai dg kemungkinan timbulnya keadaan seperti diatas.
 • 6. • LATAR BELAKANG PERUMUSAN MABADI khaira UMMAH Lahirnya gerakan Mabadi khaira ummah pada awalnya adalah didorong leh adanya kesadaran bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NU harus didukung oleh ummat yang memiliki sifat-sifat terpuji dan mental kejuangan yang tinggi, yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf dan nahi munkar didalam tantangan zaman yang amat berat.
 • 7.  Ada dua tujuan dari disusunya Mabadi khaira ummah : 1. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil dan harmonis. 2. Meningkatkan pengabdian warga NU kepada bangsa dan negara
 • 8.  PERUMUSAN MABADI KHAIRA UMMAH Lahirnya grakan ini didorong oleh adanya kesadaran bahwa untuk mewujdkan cita-cita dan tujua NU harus didukung oleh ummat yang memiliki sifat-sifat terpuji, mental kejuangan yang tinggi dan mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar. Munas alim ulama NU di lampung 1992 dirumuskan kembalai gerakan Mabadi khaira ummah terdiri atas lima butir, yaitu asshidq al-amanah, al-wafa bil ahdi, dan at-ta’awun, al-adalah dan al-istiqamah yang disebut juga Al-Mabadi khaira ummah.
 • 9. 1. AS-SHIDQU Kejujuran BERSIKAP BERBICARA BERBUAT BERFIKIR Kebenaran Kesungguhan Keterbukaan Perbuatan yang Sikap dan eskpresi diri dilaksanakan dalam Seseorang dalam yang di tunjukkan Pembicaraan/perkataan kegiatan sehari-hari benarpemikirannya selalu seseorangkeseharian dalam sesuai dengan didasarkan padadengan benar sesuai kerangka hati nuraninya. tumbuh dariobjektif perencanaan yang ada yang benardan hati nuraninya. dalam hatinya.
 • 10. 2. AL-AMANAH WAL WAFA BIL AHDI Al-Amanah wal Wafa bil Ahdi berasal dari dua kata Al-Amanah memiliki pengertian yang lebih umum meliputi semua bebab yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian atau tidak, sedangkan Al- Wafa bil Ahdi hanya berkaitan dengan sesuatu yang terdapat perjanjian. Namun kedua isltilah itu digabung menjadi satu kesatuan. Yang penegrtiannya meliputi dipercara, setia, dan tepat janji.
 • 11. FIRMAN ALLAH PADA SURAT AN-NISA’:58 ‫إن الل يأمركم أن تؤد اوا المانا َهِ إل ى أهلها‬ َ‫اَ اَ ت َهِ اَ اَ ِلْ َهِ ا‬ ُّ‫َهِ هَّ هَّ اَ ِلْ ؤُ ؤُ ؤُ ِلْ اَ ِلْ ؤُ اَ و‬ َ‫ا‬ Artinya: Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. FIRMAN ALLAH PADA SURAT Al-MADAH :1 ِ‫اَ اَ وُّ اَ هَّ َهِ اَ اَ ؤُ اَ ِلْ ؤُ َهِ ِلْ ؤُ ؤُ َه‬ ‫يا أيها الذين آمندوا أ اوفدوا بالعقدود‬ Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu.
 • 12. 3. AL-ADALAH Al-Adalah mengandug pengertian bersikap adil dan memberikan hakdan kewajiban secara poporisonal. Bersikap menempatkan sesuatu adil pada dalam tempatnya, berpihak kepda kebenaran, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar.
 • 13. FIRMAN ALLAH PADA SURAT AL-MAIDAH : 8 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 • 14. 4. AT-TAAWUN At-Taawun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian At-Taawun meliputi tolong menolong, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Firman Allah Dalam surat Al-Maidah: 2 ِ َ‫َوْ ِ ناَ َوْ ْدُ َوْ نا‬ ‫وتعواوناونا عل ى نالبر ونالتقاو ى وال تعواوناونا عل ى نالثم ونالعدونان‬ َ‫ناَ ناَ ناَ ناَ ْدُ ناَ ناَ َوْ ِ ِّ ناَ َّ َوْ ناَ ناَ ناَ ناَ ناَ ْدُ ناَ نا‬ Artinya “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah: 2).
 • 15. 5. AL-ISTIQAMAH Al-istiqamah mempunyai pengertian keajegan, kesinambungan dan berkelanjutan, maksudnya keajegan adalah tetap dan tidak bergeser dari jalur sesuai dengaan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya serta tuntunan yang diberika oleh As-Salafusshaeh. Kesinambungan artinya antara atu kegiatna dengan kegiatan yang lain dan antara pereode satu dengan pereode yang lain menjadi satu kesatua yang tidak dapat terpisahkan dan saling menpang. Sedangkan berkelanjutan adalah proses pelaksana secara terus menerus dan tidak mengalami kemandegan.
 • 16. ‫إ ن نالذنين قوالاونا ر نُّزنوا نالل ثم ناستقواماونا تتزنزل عليهم نالمالئكة أال تخوافاونا‬ ُ‫ِ َّ َّ ِ ناَ ناَ ْدُ ناَبناَ َّ ْدُ َّ َوْ ناَ ناَ ْدُ ناَ ناَ ْدُ ناَ ناَ َوْ ِ ْدُ َوْ ناَ ِ ناَ ْدُ ناَ ناَ ناَ ْد‬ ُ‫ْد‬ َ‫وال تحزناونا وأبشرونا بوال ناَزنة نالت ي كزنتم تاوعدو نا‬ ‫ناَ ناَ َوْ ناَ ْدُ ناَناَ َوْ ِ ْدُ ِ َوْجَّ ِ َّ ِ ْدُ َوْ ْدُ َوْ ْدُ ناَ ْدُ ن‬ Artiya : “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (QS. AlFushilat: 30).