Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Права ттаа ооббоовв’’яяззккии ддииттииннии 
ввддооммаа іі вв шшккоолліі 
ТТввооєє ззддоорроовв''яя ззааххиищщааєє ннее лли...
рівність з іншими
любов і піклування 
висловлювання своїх думок
відпочинок і дозвілля; 
навчання;
повноцінне медичне 
харчування; обслуговування.
ППРРААВВАА ТТАА 
ООББООВВ''ЯЯЗЗККИИ ДДІІТТЕЕЙЙ ВВ 
ССЮЮЖЖЕЕТТААХХ ККААЗЗООКК
ППРРААВВАА ДДІІТТЕЕЙЙ:: 
 11 .. УУссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа ллююббоовв іі ттууррббооттуу 
 22.. ВВссіі дд...
ООббоовв’’яяззккии ддііттеейй  11 .. ППоовваажжааттии іі ллююббииттии ссввооєє ооттооччеенннняя.. ССттааввииттииссяя ддоо...
права и обязанности
права и обязанности
права и обязанности
права и обязанности
права и обязанности
права и обязанности
права и обязанности
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

права и обязанности

1.952 Aufrufe

Veröffentlicht am

Презентация о правах и обязанностях детей

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

права и обязанности

  1. 1. Права ттаа ооббоовв’’яяззккии ддииттииннии ввддооммаа іі вв шшккоолліі ТТввооєє ззддоорроовв''яя ззааххиищщааєє ннее ллиишшее ссіімм''яя.. ННиимм ооппііккууєєттььссяя ннаашшаа ддеерржжаавваа,, ввссяя ллююддссььккаа ссппііллььннооттаа.. ООррггааннііззааццііяя ООбб''єєддннаанниихх ННаацціійй ппррииййнняяллаа ККооннввееннццііюю ппрроо ппрраавваа ддииттииннии,, щщоо ггааррааннттууєє ттввооїї ппрраавваа.. ТТии ммааєєшш ппррааввоо ннаа::
  2. 2. рівність з іншими
  3. 3. любов і піклування висловлювання своїх думок
  4. 4. відпочинок і дозвілля; навчання;
  5. 5. повноцінне медичне харчування; обслуговування.
  6. 6. ППРРААВВАА ТТАА ООББООВВ''ЯЯЗЗККИИ ДДІІТТЕЕЙЙ ВВ ССЮЮЖЖЕЕТТААХХ ККААЗЗООКК
  7. 7. ППРРААВВАА ДДІІТТЕЕЙЙ::  11 .. УУссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа ллююббоовв іі ттууррббооттуу  22.. ВВссіі ддііттии ррііввнніі уу ссввооїїхх ппрраавваахх  33..ООссооббллиивваа ттууррббооттаа —— ддііттяямм--ііннввааллііддаамм  44.. УУссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа ппооввннооццііннннее ххааррччуувваанннняя  55.. УУссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа ввііддппооччиинноокк іі ддооззввіілллляя  66.. УУссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа ооссввііттуу  77.. ООссооббллиивваа ттууррббооттаа —— ддііттяямм,, яяккіі ппееррееббууввааююттьь уу ккооннффллііккттіі зз ззааккоонноомм  88.. ДДііттии ммааююттьь ппррааввоо ввііллььнноо ввииссллооввллююввааттии ссввооїї ппоогглляяддии  99.. ВВссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа ммееддииччннуу ддооппооммооггуу  1100.. ВВссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа ввііллььннее ссппііллккуувваанннняя  1111 .. ООссооббллиивваа ттууррббооттаа —— ддііттяямм ббеезз ссііммеейй  1122.. ЖЖооддннуу ддииттииннуу ннее ммоожжннаа ппррииммууссооввоо ззааллууччааттии ддоо ппрраацціі  1133.. ВВссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа ііннффооррммааццііюю  1144.. ЖЖооддннуу ддииттииннуу ннее ммоожжннаа ооббрраажжааттии ааббоо ппрриинниижжууввааттии  1155.. ВВссіі ддііттии ммааююттьь ппррааввоо ннаа жжииттттяя
  8. 8. ООббоовв’’яяззккии ддііттеейй  11 .. ППоовваажжааттии іі ллююббииттии ссввооєє ооттооччеенннняя.. ССттааввииттииссяя ддоо нниихх ттаакк,, яякк ббии ммии ххооттііллии,, щщообб ссттааввииллииссьь ддоо ннаасс  22.. ППоовваажжааттии ббллииззььккиихх ттаа ддррууззіівв.. ННее ппрриинниижжууввааттии ггііддннооссттіі ккоожжннооїї ллююддииннии.. ППооввооддииттииссьь ттаакк,, щщообб ссввооєєюю ппооввееддііннккооюю ннее ппоорруушшууввааттии ппрраавв іінншшооїї ллююддииннии  33.. ББууттии ттооллееррааннттнниимм ддоо ттааккиихх ллююддеейй.. ППоовваажжааттии їїхх іі ддооппооммааггааттии їїмм  44.. ДДооттррииммууввааттииссьь рреежжииммуу ххааррччуувваанннняя.. ВВжжииввааттии ппррооддууккттии ддоо ккііннццяя ттееррммііннуу ппррииддааттннооссттіі.. ППоовваажжааттии ппррааццюю ккууххаарріівв  55.. ДДооттррииммууввааттииссьь ппррааввиилл ммооррааллььннооїї ееттииккии;; ооррггааннііззооввууввааттии ддооззввіілллляя ттаакк,, щщообб ввоонноо ппррииннооссииллоо ккооррииссьь іі ннее ззаавваажжааллоо іінншшиимм  66.. ССууммлліінннноо ннааввччааттииссьь;; ааккттииввнноо ппррааццююввааттии ннаа ууррооккаахх,, ггооттууввааттииссьь ссааммооттуужжккии;; ссттаарраанннноо ввииккооннууввааттии ддооммаашшнніі ззааввддаанннняя  77.. ДДооттррииммууввааттииссьь ппееввнниихх ннооррмм ппооввееддііннккии,, ппррииййнняяттиихх уу ссууссппііллььссттввіі.. ННааммааггааттииссьь ннее ссттввооррююввааттии ссииттууааццііїї,, яяккіі ппррииззввооддяяттьь ддоо ппоорруушшеенннняя ззааккооннуу  88.. ППоовваажжааттии ссввооєє ооттооччеенннняя.. ДДааввааттии ннааггооддуу ккоожжннооммуу ввииссллооввллююввааттии ссввооїї ддууммккии.. ННее ннаавв''яяззууввааттии ссввооїїхх ппоогглляяддіівв іінншшиимм,, яяккщщоо ввооннии зз ннииммии ннее ззггоодднніі  99.. ЦЦііннууввааттии іі ддббааттии ппрроо ссввооєє ззддоорроовв''яя.. ВВииккооннууввааттии ппррииппииссии ллііккаарріівв уу ррааззіі ппооттррееббии  1100.. ППоовваажжааттии ссппііввррооззммооввннииккіівв.. ККооррееккттнноо іі ттааккттооввнноо ввииссллооввллююввааттии ссввооїї ддууммккии.. ДДооттррииммууввааттииссьь ппррааввиилл ммооввннооггоо ееттииккееттуу  1111.. ЗЗ ппооввааггооюю ссттааввииттииссяя ддоо ллююддеейй,, яяккіі ппііккллууююттььссяя ппрроо ннаасс  1122.. ВВииккооннууввааттии ррооббооттуу,, яяккаа ннее ззааввддааєє шшккооддии ззддоорроовв''юю.. ВВииккооннууввааттии ввссіі ввииддии ооббссллууггооввууююччооїї ппрраацціі  1133.. ССааммооссттііййнноо ззннааххооддииттии ііннффооррммааццііюю вв ррііззннооммааннііттнниихх дджжееррееллаахх  11 44.. ННее ооббрраажжааттии іі ннее ппрриинниижжууввааттии ооттооччууююччиихх  1155.. ДДооттррииммууввааттииссьь ннооррмм іі ппррааввиилл ппооввееддііннккии,, ппррииййнняяттиихх уу ссууссппііллььссттввіі.. ННее ссттввооррююввааттии ссииттууаацціійй,, щщоо ммоожжууттьь ссппррииччииннииттии ннеещщаасснніі ввииппааддккии

×