Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

14 3.7 layer[ใบความรู้]

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (11)

Ähnlich wie 14 3.7 layer[ใบความรู้] (18)

Anzeige

Aktuellste (20)

14 3.7 layer[ใบความรู้]

  1. 1. การสร้างเลเยอร์ | 1 1. ใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจแทนตารางเพราะเลเยอร์มีความยืดหยุ่นสูง 2. ออกแบบและปรับแต่งได้ง่าย แทรกเทคนิคต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น คาสั่งจาวา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 1. คลิกแถบ Laout ที่แถบ เครื่องมือ แล้วเลือกโหมด Standard 2. คลิก (Draw Layer) 3. เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็น เครื่องหมาย + ให้คลิกเมาส์ลาก วาดเลเยอร์ในตาแหน่งที่ต้องการ การสร้างเลเยอร์ ประโยชน์ของเลเยอร์ การแทรกเลเยอร์
  2. 2. การสร้างเลเยอร์ | 2 4. สามารถแทรกรูปภาพและพิมพ์ข้อความลงในเลเยอร์ได้ตามที่ต้องการ สาหรับคุณสมบัติอื่นๆ ของเลเยอร์ สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการโดย 1. คลิกเมาส์ที่ขอบของเลเยอร์ แล้วลากปรับขนาดตามต้องการ 2. เรียกพาเนล Properties ขึ้นมาใช้งาน แล้วให้ทดลองกาหนดชื่อของเลเยอร์นั้นๆ ลงในช่อง Layer Name ปรับแต่งความยาวในช่อง W และความสูงในช่อง H ตาแหน่งจากขอบซ้ายในช่อง L ตาแหน่งจากขอบ ด้านบนในช่อง T เพื่อต้องการความแน่นอน และยังสามารถกาหนดสีพื้นหลังที่ bg color หรือกาหนดภาพพื้น หลังที่ช่อง bg image
  3. 3. การสร้างเลเยอร์ | 3 เมื่อเลือกเลเยอร์มาใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจมากกว่าหนึ่งเลเยอร์ โปรแกรมจึงออกแบบเครื่องมือ สาหรับจัดการกับเรื่องของเลเยอร์ในเว็บเพจ เช่น แสดงเลเยอร์ทั้งหมด การมองเห็นแต่ละ เลเยอร์ กาหนดการซ้อนทับของแต่ละเลเยอร์ การเรียกใช้งานเลเยอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. เรียกดูจานวนเลเยอร์ที่มีในหน้าเว็บเพจ โดยคลิกเมนู Window>Layers หรือคลิกขวาที่เล เยอร์แล้วเลือก Layer Panel หรือกดแป้น F2 บน คีย์บอร์ด จากนั้นจะปรากฏให้ใช้งานได้ทันที 2. การเรียงลาดับเลเยอร์ ปกติจะเรียงเล เยอร์ที่สร้างขึ้นก่อนเสมอ แต่หากต้องการเรียงลาดับ ใหม่ ให้ปรับในช่อง Z-Index ซึ่งอยู่ในพาเนล Properties ด้วยความสามารถเรียงกันเป็นชั้นๆ ของเลเยอร์ ทาให้เลือกจัดวางแต่ละเลเยอร์ซ้อนทับ กันได้ตามต้องการ หน้าต่าง Layer Panel >>>>>>>>>>>>>>>>> จากความสามารถของการเรียงซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ ของเลเยอร์ ทาให้เลือกจัดวางแต่ละเลเยอร์ ซ้อนทับกันได้ตามต้องการ 1. คลิกเมนู Modify>Arrange>Prevent Layer Overlaps 2. เมื่อทาการสร้างเลเยอร์ โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้สร้างซ้อนทับกันได้ แต่มีข้อจากัดว่า ใช้ได้กับการ สร้างเลเยอร์ใหม่ หรือการย้ายตาแหน่งเลเยอร์ที่วางอยู่เท่านั้น หากเลเยอร์ที่วางซ้อนทับกันอยู่ก่อนที่จะ เลือกใช้คุณสมบัติ Prevent Layer Overlaps โปรแกรมไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มันเลิกซ้อนทับกัน ได้ การปรับแต่งเลเยอร์จากพาเนลเลเยอร์ การกาหนดเลเยอร์ไม่ให้ทับซ้อนกัน

×