Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
เก้าอี้กล่อง
คน
แรงที่น้ำหนักของคนกดลองบนกล่อง
โดยน้ำหนักของคนคือ 𝑊⃑⃑⃑ = 𝑚𝑔
𝑊⃑⃑⃑
จากกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
ทุกแรงกริยาย่อมมี...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ทดสอบ

175 Aufrufe

Veröffentlicht am

ลอง

Veröffentlicht in: Lebensmittel
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ทดสอบ

  1. 1. เก้าอี้กล่อง คน แรงที่น้ำหนักของคนกดลองบนกล่อง โดยน้ำหนักของคนคือ 𝑊⃑⃑⃑ = 𝑚𝑔 𝑊⃑⃑⃑ จากกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน ทุกแรงกริยาย่อมมีแรงปฏิ กิริยาที่มีขนาดเท่ากัน และมีทิศตรงข้ามกันเสมอ ดังนั้นเก้าอี้กล่องจึงออกแร งดันกลับมายังคนเช่นเดียว กัน แต่แรงทั้งสองไม่สามารถ นามาหักล้างกันได้ เนื่องจากแรงทั้งสองกระทา กับวัตถุคนละสิ่งกัน โดยน้าหนักของคนกระทา ต่อเก้าอี้กล่อง แต่แรงคู่ปฎิกริยาที่เกิดจาก เก้าอี้กล่องนั้นกระทาต่อคน ดังนั้นจึงขอสรุปว่ากล่องสา มารถออกแรงปฎิกริยาซึ่งเ ท่ากับน้าหนักของคน หากเก้าอี้ของใครสามารถ รับน้าหนักคนได้มากกว่า จึงอธิบายได้ว่ามีความแข็ง แรงมากกว่า 𝐹 จำกกิจกรรมนี้ นอกจำกได้ทำกำรเรียนรู้เรื่องกฎข้อที่ 3 ของนิวตั้นแล้ว ยังสำมำรถใช้นำเข้ำสู่เรื่องแรงตั้งฉำกได้ เนื่องจำกหำกแรงทั้งสองไม่สำมำรถหัก ล้ำงกันได้ เนื่องจำกกระทำกับวัตถุคนละสิ่งกัน ดังนั้นจำกกฎกำรเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตันที่ว่ำหำกวัตถุหยุดนิ่งหรือควำ มเร็วคงที่ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุจะมีค่ำเท่ำกับศู นย์ ∑ 𝐹 = 0 เมื่อพิจำรณำก้นของคนพบว่ำ มีแรง 𝑊⃑⃑⃑ ที่มีทิศลง จึงต้องมีแรงอีกแรงหนึ่งซึ่งกระทำในทิศ ตรงข้ำมและมำหักล้ำงกัน ซึ่งก็คือแรงตั้งฉำก 𝐹 𝑁 หรือ 𝑁⃑⃑ นั่นเอง

×