Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ประวัติศาสตร์จีน

2.465 Aufrufe

Veröffentlicht am

ที่มา : อจท

Veröffentlicht in: Soziale Medien
 • Als Erste(r) kommentieren

ประวัติศาสตร์จีน

 1. 1. ธงชาติ ตราประจาชาติ
 2. 2. • พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ • วัฒนธรรมแรก คือ วัฒนธรรมหยางเซ่า อยู่ทางตอนเหนือของจีน • มีการเพาะปลูก ทาเครื่องมือจับปลา เครื่องปั้นดินเผา แบบลายเขียนสี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กระดูกศรีษะมนุษย์ปักกิ่ง พบที่ถ้าโจวโข่วเตี้ยน ใกล้กรุงปักกิ่ง เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี วัฒนธรรมหยางเซ่า
 3. 3. • ในยุคโลหะ-สาริด มีวัฒนธรรมหลงซาน อยู่เป็นชุมชนใหญ่ มีถนน มีการ จัดระเบียบการปกครอง การทาเครื่องปั้นดินเผาแบบรมดา นาหยกมาเป็น เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะสามขาและภาชนะสาริดวัฒนธรรมหลงซาน
 4. 4. สมัยประวัติศาสตร์ ตัวอักษร บนกระดองเต่า ภาชนะสาริดในสมัยราชวงศ์ชาง 1. ราชวงศ์ชาง • มีการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสัตว์และบนกระดองเต่า • มีการทาเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยสาริด • นับถือเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก เรียกว่า ชางตี้ ทาปฏิทินบอกฤดูกาลต่างๆ ซึ่งมีความสาคัญต่อการเพาะปลูก
 5. 5. เล่าจื้อ ผู้ให้กาเนิดลัทธิเต๋า ขงจื้อ ผู้ให้กาเนิดลัทธิขงจื้อ 2. ราชวงศ์โจว • เป็นราชวงศ์ที่ปกครองจีนนานที่สุด ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ของจีน • มีความเชื่อว่ากษัตริย์คือโอรสแห่งสวรรค์ • มีความรุ่งเรืองทางปรัชญา เกิดลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า • มีการประดิษฐ์เข็มทิศ การประดิษฐ์ตะเกียบเพื่อใช้หยิบอาหารซึ่งได้ กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจีน เกิดลัทธิขงจื๊อ ที่มีแนวทาง เป็นแนวคิดแบบ อนุรักษ์นิยม - เน้นความสัมพันธ์และการทาหน้าที่ของผู้คนใน สังคม ระหว่างจักรพรรดิกับราษฎร บิดากับบุตร พี่ชายกับน้องชาย สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน - เน้นความกตัญญู เคารพผู้อาวุโส ให้ความสาคัญ กับครอบครัว - เน้นความสาคัญของการศึกษา ยุคศักดินาของจีน
 6. 6. 3. ราชวงศ์ฉิน • ปฐมจักรพรรดิ คือ จิ๋นซีฮ่องเต้ • สามารถรวมจีนให้เป็นปึกแผ่น และมีอานาจเด็ดขาดในการปกครองมณฑลต่างๆ • โปรดให้สร้างถนน ขุดคลอง เพื่อเชื่อมโยงราชธานีกับมณฑลต่างๆ • ทรงให้สร้างกาแพงเมืองจีน โดยต่อเติมและเชื่อมโยงจากกาแพงที่มีอยู่เดิม • สัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งคือ พระราชวังขนาดใหญ่ และสุสานที่มีทรัพย์สิน และรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของนักรบและม้า • สร้างมาตรา ชั่ง ตวง วัด , ระบบเงินตรา
 7. 7. ภาพวาดการสอบจงหงวน 4. ราชวงศ์ฮั่น • เป็นสมัยที่จีนมีความเจริญรุ่งเรือง • เริ่มมีการสอบจอหงวน • พระพุทธศาสนาจากอินเดียเริ่มเผยแผ่สู่จีน มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมจีนมาก • มีการสารวจเส้นทางสายไหมเพื่อใช้ติดต่อกับอินเดีย และยุโรป
 8. 8. เครื่องมือวัดแผ่นดินไหว • ซือหม่า เชียน ได้ปรับปรุงปฏิทินจันทรคติ และเขียนหนังสือ สื่อจี้ • มีการประดิษฐ์กระดาษ และเครื่องมือวัดแผ่นดินไหว • เมื่อสิ้นสุดสมัยราชวงศ์ฮั่น จีนเกิด การแตกแยกภายในหรือสมัยสามก๊ก แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวพระพุทธศาสนา มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
 9. 9. ยุค..สามก๊ก... แผ่นดินจีนแตกออกเป็น 3 ก๊ก โดยมีก๊กของ เล่าปี่ ... ก๊กของ โจโฉ... และก๊กของ ซุนกวน ต่างต่อสู้กันยาวนานถึง 60 ปี .. จนกระทั่ง..สุมาเอี๋ยน...ได้รวมแผ่นดิน และตั้งตนเป็นกษัตริย์..จิ้นอู่ตี้ ...
 10. 10. 5. ราชวงศ์ถัง • จีนกลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง และนับเป็นยุคทองของจีน • มีเขตแดนกว้างใหญ่ อารยธรรมรุ่งเรืองสูงสุด โดยเฉพาะ ด้านบทกวี และจิตรกรรม • มีการเผยแผ่ศาสนามากมาย และพระถังซาจั๋ง เดินทางไป ศึกษาพระพุทธศาสนาที่อินเดีย ทาให้เกิดการแปล พระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนจานวนมาก
 11. 11. บูเช็กเทียน นางพญาบัลลังก์ทอง The Empress of China หยางกุ้ยเฟย สนมเอกสะท้านเเผ่นดิน
 12. 12. 6. ราชวงศ์ซ้อง • จีนถูกชนเผ่าทางเหนือรุกรานจนต้องย้าย เมืองหลวงลงมาทางใต้ • มีการประดิษฐ์ดินปืน เพื่อใช้ในการทาดอกไม้ไฟ • งานศิลปะที่โดดเด่นได้แก่ ภาพวาด และเครื่อง กระเบื้อง
 13. 13. ประเพณีการรัดเท้า
 14. 14. จักรวรรดิมองโกล
 15. 15. 7. ราชวงศ์หยวน อานาจและชื่อเสียงของจีนขยายออกไปอย่างกว้างขวาง มีอาณาเขตไป จนถึงยุโรป • ชาวยุโรปเดินทางเข้าสู่ราชสานักจีน ที่สาคัญ คือ มาร์โค โปโล ได้เขียน บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับจีนในยุคนั้นไว้ ผู้นำของชำวมองโกล
 16. 16. ในปี 2008 ทางการมองโกเลีย ได้สร้าง อนุสาวรีย์ เจงกีสข่าน (Genghis Khan Equestrian Statue) เพื่อราลึกถึงความเกรียงไกรในอดีตชนชาติมองโกล ไว้ใกล้ฝั่งแม่น้าตูล (Tull) ซึ่งห่างจากกรุงอูลานบาตอร์
 17. 17. 8. ราชวงศ์หมิง • ระยะแรกเมืองหลวงอยู่ที่เมืองหนานจิง ต่อมาย้ายไปอยู่ที่เป่ย์จิง (หรือปักกิ่งในปัจจุบัน) • มีการส่งกองเรือขนาดใหญ่ออกสารวจทางทะเลไป จนถึงแอฟริกาตะวันออก • มีการแต่งวรรณกรรมสาคัญ เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว
 18. 18. ‘พระรำชวังต้องห้ำม’ (Imperial Palace / Forbidden City)
 19. 19. ประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิ ราชวงศ์ชิง สงครำมฝิ่ น ซูสีไทเฮำ จักรพรรดิปูยี
 20. 20. จักรพรรดิ์องค์สุดท้ำยของแผ่นดินจีน จักรพรรดิปูยี / ผู่อี๋ แห่งรำชวงษ์ชิง ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
 21. 21. ผู่อี้ จักรพรรดิจีนองค์สุดท้าย 9. ราชวงศ์ชิง • ในระยะแรกขยายอานาจออกไปได้กว้างใหญ่ แต่ต่อมาเสื่อมอานาจ เพราะจักรพรรดิไม่มีความสามารถและเกิด การฉ้อราษฎร์บังหลวงกันมาก • มีการทาสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษ ซึ่งจีนเป็นฝ่ายแพ้ • การเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็น สาเหตุหนึ่งที่ทาให้การปกครองแบบ จักรพรรดิสิ้นสุดลง
 22. 22. ผู้นำทำงกำรเมือง และนัก ปฏิวัติของจีน นับถือศำสนำ คริสต์ ผู้เป็นกำลังสำคัญใน กำรโค่นล้มรำชวงศ์ชิง ผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง และประธำนำธิบดีคน แรก ของสำธำรณรัฐจีน ดร. ซุน ยัดเซ็น
 23. 23. 9 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองใน พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
 24. 24. 10 ถึงแก่อสัญญกรรม ปี ค.ศ.1976(2519) เหมา เจ๋อตุง (Mao Zedong) ประธานพรรคคอมมิวนิสต์
 25. 25. 14 เติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ประธำนที่ปรึกษาพรรคคอมมิวนิสต์
 26. 26. สำธำรณรัฐประชำชนจีน (People's Republic of China) หรือ ประเทศจีน (China) รูปแบบกำรปกครอง สังคมนิยมแบบจีน (Communist State) ประธานาธิบดี
 27. 27. การแบ่งยุคประวัติศาสตร์จีน / คาร์ล มากซ์  สมัยโบรำณ  สังคมทำส  สังคมศักดินำ  กำรปฏิวัติชนชั้นกลำง  ระบอบ คอมมิวนิสต์

×