Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1RWDV W FQLFDVSDUD OD LQVWDODFLÊQPRGHOR  *0$ 0L[WD $WPRVI ULFD     FRQ DFXPXODGRU
,PSRUWDQWH(O PDQXDO       GHEH OHHUVH DWHQWDPHQWH GH HVWH PRGR OD FDOGHUD SRGU XWLOL]DUVH GH            ...
/D FDOGHUD      SHUPLWH FDOHQWDU HO DJXD D XQD WHPSHUDWXUD LQIHULRU D OD GH HEXOOLFLÊQ             GHEH ...
,1,(   *HQHUDOLGDGHV                (VTXHPD HO FWULFR             9LVWD GH FRQMXQWR     ...
*(1(5$/,$(6    9LVWD GH FRQMXQWR                                            ...
*HQHUDOLGDGHV     (VTXHPD GH SULQFLSLR                                        ...
*HQHUDOLGDGHV RUWDWLURDPSDQD FRUWDYLHQWR           2EWXUDGRU Y OYXOD GH WUHV YõDV LVSRVLWLYR GH FRQWURO GH ORV ...
5HJXODFLÊQ GH WHPSHUDWXUD SDUD FDOHIDFFLÊQ  7HUPRVWDWR DFXPXODGRU             RQPXWDGRU GH IXQFLRQDPLHQWR  ...
*HQHUDOLGDGHV  DUDFWHUõVWLFDV W FQLFDV        DXGDO P [LPR GH JDV                       1D...
EDU                           1DWXUDO *         3D                   ...
PEDU     7RPD FRQWLQXD        OPõQ     3URSDQR *         3D      7 • .
PEDU     7RPD FRQWLQXD        OPõQ   7 • .
3UHVLÊQ GH DOLPHQWDFLÊQ GH JDV7LHPSR P [ GH UHSRVLFLÊQ  PõQ       *DV        QRUP     PõQ   P [DFXP...
*HQHUDOLGDGHVDWRV HO FWULFRV                    2WUDV FDUDFWHUõVWLFDV7HQVLÊQ           9  ...
*HQHUDOLGDGHV    DUDFWHUõVWLFD KLGU XOLFD                    9DVR GH H[SDQVLÊQN3D EDU       ...
GH OD LQVWDODFLÊQ HQ IUõR EDU SRU FDGD DXPHQ                               WR GH PHWUR  ...
•                                  3DUD ODV LQVWDODFLRQHV FXR FRQWHQGLGR HV VXSHULDXGDO ...
TXH DFWÔD FRPR SURWHFWRU GHOLQWHUFDPELDGRU SULPDULR                                    ...
GD WRWDO GH OD FLUFXODFLÊQ GH DJXD HQ OD LQVWDODFLÊQGH FDOHIDFFLÊQ GHELGR DO FLHUUH GH ODV Y OYXODV WHU        (O Y...
35,1,3,2 ( )81,21$0,(172    6HOHFFLÊQ GHO IXQFLRQDPLHQWR         GHWLHQH FRUWDQGR HO FDXGDO GH JDV HQFHQGLHQ...
3RU PHGLR GHO FRQPXWDGRU GH IXQFLRQDPLHQWR HQ OD ILJ
HV SRVLEOH XWLOL]DU OD FDOGHUD GH GRV  (O GLVSRVLWLYR GH HQFHQGLGR VH SXHGH GHVEORIRUPDV GLIHUHQWHV           ...
SDUD HO XVR VDQLWDULR ILJ $                             $O PLVPR WLHPSR OD WHPSHUDWXUD GHO FLU...
HO FXDO FRPSDUD FRQ HO YDORU SURJUDPDGR                             HQ OD UHJXODFLÊQ GH OD WHP...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Manual+caldera+manaut+gma+24 55+mixta+atmosférica

1.369 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Manual+caldera+manaut+gma+24 55+mixta+atmosférica

 1. 1. 1RWDV W FQLFDVSDUD OD LQVWDODFLÊQPRGHOR *0$ 0L[WD $WPRVI ULFD FRQ DFXPXODGRU
 2. 2. ,PSRUWDQWH(O PDQXDO GHEH OHHUVH DWHQWDPHQWH GH HVWH PRGR OD FDOGHUD SRGU XWLOL]DUVH GH PDQHUD UDFLRQDO VHJXUD GHEH FRQVHUYDUVH HQ EXHQDV FRQGLFLRQHV D TXH SRGUõD VHU QHFHVDULR FRQVXOWDUOR HQ HO IXWXUR/D LQVWDODFLÊQ GHEH VHU UHDOL]DGD SRU SHUVRQDO FXDOLILFDGR GH PRGR TXH DFWXDQGR FRQ UHVSRQVDELOLGDG VHDQ UHVSHWDGDV ODV QRUPDV YLJHQWHV DO UHVSHFWR(O SULPHU HQFHQGLGR GHEH VHU HIHFWXDGR SRU XQR GH ORV HQWURV GH $VLVWHQFLD $XWRUL]DGRV PHQFLRQDGRV HQ OD OLVWD DGMXQWD DO SUHVHQWH PDQXDO GD YDOLGH] D OD JDUDQWõD D SDUWLU GH OD IHFKD HQ TXH VH HIHFWÔD/DV UHSDUDFLRQHV GHEHQ VHU HIHFWXDGDV SRU XQR GH ORV HQWURV GH $VLVWHQFLD $XWRUL]DGRV XWLOL]DQGR UHSXHVWRV RULJLQDOHV SRU OR WDQWR OLPõWHVH D GHVDFWLYDU OD FDOGHUD 9 DQVH ODV LQVWUXFFLRQHV
 3. 3. /D FDOGHUD SHUPLWH FDOHQWDU HO DJXD D XQD WHPSHUDWXUD LQIHULRU D OD GH HEXOOLFLÊQ GHEH HVWDU FRQHFWDGD D XQD LQVWDODFLÊQ GH FDOHIDFFLÊQ R D XQD UHG GH GLVWULEXFLÊQ GHO DJXD VDQLWDULD FRPSDWLEOHPHQWH FRQ VX UHQGLPLHQWR VX SRWHQFLD GHEHU VHU GHVWLQDGD VÊOR DO XVR SDUD HO FXDO KD VLGR H[SUHVDPHQWH SUHYLVWD QR GHEH VHU PDQLSXODGD SRU QLÆRV R SHUVRQDV LQH[SHUWDV QR GHEH HVWDU H[SXHVWD D ORV DJHQWHV DWPRVI ULFRV(VW SURKLELGR SRU REVWUXLU DXQTXH VHD SDUFLDOPHQWH ODV WRPDV GH DLUH SDUD OD YHQWLODFLÊQ GHOVHU SHOLJURVR ORFDO GRQGH HVW LQVWDODGD OD FDOGHUD HO IXQFLRQDPLHQWR HQ HO PLVPR KDELW FXOR GH DVSLUDGRUHV FKLPHQHDV VLPLODUHV DO PLVPR WLHPSR TXH OD FDOGHUD LQFRUSRUDU D OD FDOGHUD XQ YHQWLODGRU D ILQ GH IDFLOLWDU OD HYDFXDFLÊQ GH ODV KXPRV GH OD FRPEXVWLÊQ(O RQVWUXFWRU GHFOLQD FXDOTXLHU UHVSRQVDELOLGDG SRU HYHQWXDOHV WUDGXFFLRQHV GHO SUHVHQWH PDQXDO GH ODV TXH SXHGDQ GHULYDU LQWHUSUHWDFLRQHV HUUÊQHDV QRQ SXHGH VHU FRQVLGHUDGR UHVSRQVDEOH SRU OD LQREVHUYDQFLD GH ODV LQVWUXFFLRQHV FRQWHQLGDV HQ HO SUHVHQWH PDQXDO SRU ODV FRQVHFXHQFLDV GH FXDOTXLHU DFFLÊQ QR HVSHFõILFDPHQWH GHVFULWD
 4. 4. ,1,( *HQHUDOLGDGHV (VTXHPD HO FWULFR 9LVWD GH FRQMXQWR (VTXHPD GH SULQFLSLR 3UHSDUDFLÊQ SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR XDGUR GH PDQGRV $GYHUWHQFLDV DUDFWHUõVWLFDV W FQLFDV 6HFXHQFLD GH ODV RSHUDFLRQHV DUDFWHUõVWLFD KLGU XOLFD 0DQWHQLPLHQWR 9DVR GH H[SDQVLÊQ FDOHIDFFLÊQ 9DVR GH H[SDQVLÊQ DJXD VDQLWDULD $GYHUWHQFLDV HVPRQWDMH GH ORV SDQHOHV 3ULQFLSLR GH IXQFLRQDPLHQWR H[WHULRUHV 6HOHFFLÊQ GHO IXQFLRQDPLHQWR 9DFLDGR GHO FLUFXLWR GH DJXD VDQLWDULD DOHIDFFLÊQ 9DFLDGR GHO FLUFXLWR GH FDOHIDFFLÊQ $JXD VDQLWDULD /LPSLH]D GHO LQWHUFDPELDGRU SULPDULR ,QVWDODFLÊQ /LPSLH]D GHO TXHPDGRU SULQFLSDO $GYHUWHQFLDV 3UXHED GH OD SUHVXUL]DFLÊQ GHO YDVR 3UHFDXFLRQHV SDUD OD LQVWDODFLÊQ GH H[SDQVLÊQ SDUD FDOHIDFFLÊQ ,QVWDODFLÊQ GH OD SODQWLOOD 3UXHED GH OD SUHVXUL]DFLÊQ GHO YDVR 0RQWDMH GH OD FDOGHUD GH H[SDQVLÊQ SDUD DJXD VDQLWDULD RQH[LRQHV HO FWULFDV RQWURO GHO QRGR GH PDJQHVLR 6HOHFFLÊQ GH OD IUHFXHQFLD 3URWHFFLÊQ DQWLFRQJHODQWH GH HQFHQGLGR LVSRVLWLYR SDUD HO FRQWURO LPHQVLRQHV GH ORV KXPRV (PSDOPHV 7 UPLQRV XWLOL]DGRV HQ ODV GHVFULSFLRQHV FRUUHVSRQGHQFLD FRQ ORV PRGHORV PXUDOHV *0$ *0$ *0$ (VWH DSDUDWR HVW FRQIRUPH FRQ OD GLUHFWLYD (( SRU WDQWR VH DGPLWH HO XVR GH OD PDUFD(VW WDPEL Q FRQIRUPH FRQ OD GLUHFWLYD (( FRUUHVSRQGLHQWH D OD SUHYHQFLÊQ HOLPLQDFLÊQ GHUXLGRV SDU VLWRV(VWH DSDUDWR HVW IDEULFDGR FXPSOLHQGR FRQ OD YLJHQWH QRUPD HXURSHD UHODWLYD D OD VHJXULGDG GH ORVDSDUDWRV D JDV FRQ OD YLJHQWH QRUPD HXURSHD UHODWLYD D OD VHJXULGDG GH ORV DSDUDWRVHOHFWURGRP VWLFRV(O IDEULFDQWH D ILQ GH PHMRUDU FRQVWDQWHPHQWH VXV SURGXFWRV VH UHVHUYD HO GHUHFKR GH PRGLILFDU ORVGDWRV GHWDOODGRV HQ HVWH PDQXDO HQ FXDOTXLHU PRPHQWR VLQ SUHYLR DYLVR(VWH PDQXDO HV XQ VRSRUWH LQIRUPDWLYR QR VH OR SXHGH FRQVLGHUDU FRPR FRQWUDWR DQWH WHUFHURV
 5. 5. *(1(5$/,$(6 9LVWD GH FRQMXQWR ILJ OHHQGD HQ S J
 6. 6. *HQHUDOLGDGHV (VTXHPD GH SULQFLSLR ILJ OHHQGD HQ S J
 7. 7. *HQHUDOLGDGHV RUWDWLURDPSDQD FRUWDYLHQWR 2EWXUDGRU Y OYXOD GH WUHV YõDV LVSRVLWLYR GH FRQWURO GH ORV KXPRV *ULIR GH UHWRUQR FDOHIDFFLÊQ ,QWHUFDPELDGRU SULPDULR *ULIR GH LGD FDOHIDFFLÊQ PDUD GH FRPEXVWLÊQ *ULIR GH JDV 4XHPDGRU *ULIR GH HQWUDGD DJXD VDQLWDULD (OHFWURGR GH HQFHQGLGR 5DFRU GH VDOLGD DJXD VDQLWDULD (OHFWURGR FRQWURO SUHVHQFLD GH OODPD *ULIR GH OOHQDGR FLUFXLWR GH FDOHIDFFLÊQ 9 OYXOD GH SXUJD DXWRP WLFD *ULIR GH YDFLDGR FLUFXLWR SULPDULR %RPED GH FLUFXODFLÊQ 7DSÊQ GH SXUJD ERPED GH FLUFXODFLÊQ XDGUR GH PDQGRV 3UHVRVWDWR FLUFXODFLÊQ DJXD FDOHIDFFLÊQ 9 OYXOD GH WUHV YõDV 9 OYXOD GH JDV PRGXODQWH 7RPD GH SUHVLÊQ VDOLGD Y OYXOD GH JDV 2SHUDGRU PRGXODQWH 7RPD GH SUHVLÊQ HQWUDGD Y OYXOD GH JDV 9 OYXOD GH VHJXULGDG FDOHIDFFLÊQ EDU 9 OYXOD GH VHJXULGDG $6 GH EDU ILJ 9DVR GH H[SDQVLÊQ SDUD FDOHIDFFLÊQ %RWÊQ GH UHSRVLFLÊQ GHO GLVSRVLWLYR GH FRQWURO 6RQGD 17 SDUD FDOHIDFFLÊQ GH ORV KXPRV 9 OYXOD GH SXUJD GHO VHUSHQWõQ DFXPXODGRU 7HUPRPDQÊPHWUR GHO FLUFXLWR GH FDOHIDFFLÊQ 7HUPRVWDWR GH VHJXULGDG %RWÊQ GH UHSRVLFLÊQ WHUPRVWDWR GH VHJXULGDG $FXPXODGRU DJXD VDQLWDULD ,QGLFDGRU OXPLQRVR GH EORTXHR SXOVDGRU $QRGR GH PDJQHVLR UHDUPH EORTXHR 9DVR GH H[SDQVLÊQ DJXD VDQLWDULD RSFLRQDO
 8. 8. 5HJXODFLÊQ GH WHPSHUDWXUD SDUD FDOHIDFFLÊQ 7HUPRVWDWR DFXPXODGRU RQPXWDGRU GH IXQFLRQDPLHQWR 6HUSHQWõQ DFXPXODGRU 5HJXODFLÊQ GH WHPSHUDWXUD DJXD VDQLWDULD % SDVV 7HUPÊPHWUR DFXPXODGRU
 9. 9. *HQHUDOLGDGHV DUDFWHUõVWLFDV W FQLFDV DXGDO P [LPR GH JDV 1DWXUDO * PK DSDFLGDG FDORUõILFD QRP N: NFDOK %XWDQR * NJK DSDFLGDG FDORUõILFD PõQ N: 3URSDQR * NJK NFDOK DXGDO PõQLPR GH JDV3RWHQFLD ÔWLO P [LPD N: 1DWXUDO * PK NFDOK %XWDQR * NJK 3RWHQFLD ÔWLO PõQLPD N: NFDOK 3URSDQR * NJK DOHIDFFLÊQ 3UHVLÊQ P [LPD HQ HO TXHPDGRU7HPSHUDWXUD P [LPD • 1DWXUDO * 3D PEDU 7HPSHUDWXUD PõQLPD • %XWDQR * 3D 3UHVLÊQ P [LPD N3D PEDU EDU 3URSDQR * 3D 3UHVLÊQ PõQLPD N3D PEDU EDU 3UHVLÊQ PõQLPD HQ HO TXHPDGRUDXGDO GLVSRQLEOH N3D D OK
 10. 10. EDU 1DWXUDO * 3D PEDU %XWDQR * 3D $JXD VDQLWDULD PEDU 7HPSHUDWXUD P [LPD • 3URSDQR * 3D 7HPSHUDWXUD PõQLPD • PEDU 3UHVLÊQ P [LPD N3D EDU 3UHVLÊQ JDV GH HQFHQGLGRDSDFLGDG ÔWLO O 1DWXUDO * 3D DFXPXODGRU PEDU DXGDO HVSHFõILFR DJXD OPõQ %XWDQR * 3D VDQLWDULD 7 • .
 11. 11. PEDU 7RPD FRQWLQXD OPõQ 3URSDQR * 3D 7 • .
 12. 12. PEDU 7RPD FRQWLQXD OPõQ 7 • .
 13. 13. 3UHVLÊQ GH DOLPHQWDFLÊQ GH JDV7LHPSR P [ GH UHSRVLFLÊQ PõQ *DV QRUP PõQ P [DFXPXODGRU D • 1DWXUDO 3D 5HI QRUPD (1 * PEDU %XWDQR 3D ,QHFWRUHV * PEDU 1DWXUDO * 3URSDQR 3D %XWDQR * * PEDU 3URSDQR *
 14. 14. *HQHUDOLGDGHVDWRV HO FWULFRV 2WUDV FDUDFWHUõVWLFDV7HQVLÊQ 9 $OWR PP )UHFXHQFLD +] $QFKR PP 3RWHQFLD HO FWULFD : 3URIXQGLGDG PP *UDGR GH SURWHFFLÊQ ,3 3HVR NJ L PHWUR FRQGXFWR GH PP LVHÆR FKLPHQHD KXPRVDOGHUD WLSR %%6 * SFL 0-PDSDFLGDG FDORUõILFD QRP N: * SFL 0-NJ * SFL 0-NJ7HPS GH ORV KXPRV PD[ • PEDU FRUUHVSRQGH D PP +2 DSUR[LPDGD7HPS GH ORV KXPRV PLQ • PHQWHDSDFLGDG GH PDVD NJK GH ORV KXPRV PD[DSDFLGDG GH PDVD NJK GH ORV KXPRV PLQ6XSHUILFLH QHWWD FDPSDQD P FRUWDYLHQWR 9DORUHV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV SUXHEDV FRQFKLPHQHD GH P
 15. 15. *HQHUDOLGDGHV DUDFWHUõVWLFD KLGU XOLFD 9DVR GH H[SDQVLÊQN3D EDU FDOHIDFFLÊQ /D GLIHUHQFLD GH DOWXUD HQWUH OD Y OYXOD GH VHJXUL %RPED GH FLUFXODFLÊQ DXPHQWDGD GDG HO SXQWR P V DOWR GH OD LQVWDODFLÊQ SXHGH VHU GH PHWURV FRPR P [LPR 3DUD GLIHUHQFLDV VXSHULRUHV DXPHQWDU OD SUHVLÊQ GH SUHFDUJD GHO YDVR GH H[SDQVLÊQ HQ S J
 16. 16. GH OD LQVWDODFLÊQ HQ IUõR EDU SRU FDGD DXPHQ WR GH PHWUR %RPED GH FLUFXODFLÊQ HVW QGDU DSDFLGDG WRWDO O 3UHVLÊQ GH SUHFDUJD N3D EDU OK DSDFLGDG ÔWLO O ILJ RQWHQLGR P [LPR GH/D FDUDFWHUõVWLFD KLGU XOLFD GH OD ILJ UHSUHVHQ DJXD HQ OD LQVWDODFLÊQ O WD OD SUHVLÊQ GLVSRQLEOH SDUD OD LQVWDODFLÊQ GH FDOH WDE IDFFLÊQ HQ IXQFLÊQ GHO FDXGDO/D S UGLGD GH FDUJD GH OD FDOGHUD D KD VLGR VXV RQ ODV VLJXLHQWHV FRQGLFLRQHVWUDõGD 7HPSHUDWXUD PHGLD P [LPD GH OD LQVWDODFLÊQH VHU QHFHVDULR HV SRVLEOH VXVWLWXLU OD ERPED GH •FLUFXODFLÊQ HVW QGDU SRU RWUD GH PDRU FDUDFWHULV 7HPSHUDWXUD LQLFLDO DO OOHQDUVH OD LQVWDODFLÊQWLFD SUHVLÊQ FDXGDO RSFLRQDO
 17. 17. • 3DUD ODV LQVWDODFLRQHV FXR FRQWHQGLGR HV VXSHULDXGDO FRQ ORV JULIRV WHUPRVW WLFRV FHUUDGRV RU D O HV QHFHVDULR GLVSRQHU XQ YDVR GH H[/D FDOGHUD HVW SURYLVWD GH XQ E SDVV DXWRP WL SDQVLÊQ DGLFLRQDOFR HQ S J
 18. 18. TXH DFWÔD FRPR SURWHFWRU GHOLQWHUFDPELDGRU SULPDULR 9DVR GH H[SDQVLÊQ DJXD(Q FDVR GH XQD H[FHVLYD GLVPLQXFLÊQ R GH OD SDUD VDQLWDULD RSFLRQDO
 19. 19. GD WRWDO GH OD FLUFXODFLÊQ GH DJXD HQ OD LQVWDODFLÊQGH FDOHIDFFLÊQ GHELGR DO FLHUUH GH ODV Y OYXODV WHU (O YDVR GH H[SDQVLÊQ GHO FLUFXLWR GH DJXD VDQLWDULDPRVW WLFDV R GH ORV JULIRV GH ORV HOHPHQWRV GHO FLU SHUPLWH OD H[SDQVLÊQ GHO DJXD TXH FDEH HQ HO DFXFXLWR HO E SDVV JDUDQWL]D OD FLUFXODFLÊQ PõQLPD PXODGRU GHELGR DO DXPHQWR GH WHPSHUDWXUD DOGH DJXD GHQWUR GHO LQWHUFDPELDGRU SULPDULR PLVPR WLHPSR HV FDSD] GH DEVRUEHU ORV HYHQWXD(O E SDVV HVW DMXVWDGR SDUD XQD SUHVLÊQ GLIH OHV JROSHV GH DULHWH HQ ODV WXEHUõDVUHQFLDO GH PFD DSUR[LPDGDPHQWH DSDFLGDG WRWDO O 3UHVLÊQ GH SUHFDUJD N3D EDU
 20. 20. 35,1,3,2 ( )81,21$0,(172 6HOHFFLÊQ GHO IXQFLRQDPLHQWR GHWLHQH FRUWDQGR HO FDXGDO GH JDV HQFHQGLHQGR HO LQGLFDGRU OXPLQRVR GH EORTXHR HQ S J
 21. 21. 3RU PHGLR GHO FRQPXWDGRU GH IXQFLRQDPLHQWR HQ OD ILJ
 22. 22. HV SRVLEOH XWLOL]DU OD FDOGHUD GH GRV (O GLVSRVLWLYR GH HQFHQGLGR VH SXHGH GHVEORIRUPDV GLIHUHQWHV TXHDU VÊOR DFWXDQGR VREUH HO ERWÊQ GH UHSRVLFLÊQ FRLQFLGLHQGR FRQ HO LQGLFDGRU OXPLQRVR GH EOR DOHIDFFLÊQ DJXD VDQLWDULD FRQ SULRULGDG TXHR HQ S J
 23. 23. SDUD HO XVR VDQLWDULR ILJ $ $O PLVPR WLHPSR OD WHPSHUDWXUD GHO FLUFXLWR GH FD 6ÊOR DJXD VDQLWDULD ILJ % OHIDFFLÊQ HV GHWHFWDGD SRU OD VRQGD 17 HQ S J
 24. 24. HO FXDO FRPSDUD FRQ HO YDORU SURJUDPDGR HQ OD UHJXODFLÊQ GH OD WHPSHUDWXUD SDUD FDOHIDF FLÊQ HQ S J
 25. 25. $JXD VDQLWDULD $ (Q OD FDOGHUD HO DJXD VDQLWDULD VH FDOLHQWD PDQ WLHQH OD WHPSHUDWXUD SUHILMDGD HQ HO DFXPXODGRU (O DJXD VDQLWDULD VH FDOLHQWD FXDQGR VX WHPSHUD WXUD OOHJD SRU GHEDMR GH DTX OOD SURJUDPDGD HQ OD UHJXODFLÊQ GH OD WHPSHUDWXUD SDUD HO DJXD GHO FLUFXLWR VDQLWDULR HQ OD ILJ
 26. 26. HQ HVWDV FRQGL FLRQHV HO WHUPRVWDWR HQYõD XQD VHÆDO D OD WDUMHWD HOHFWUÊQLFD GH UHJXODFLÊQ TXH SURGXFH OD GHVYLD % FLÊQ GHO DJXD GH FDOHIDFFLÊQ HQ HO VHUSHQWõQ GHO DFXPXODGRU HQ S J
 27. 27. ILJ 3RU FRQVLJXLHQWH HO GLVSRVLWLYR GH HQFHQGLGR HMH FXWD HO FLFOR GH HQFHQGLGR SRQLHQGR HQ PDUFKD HO TXHPDGRU FRQWURODQGR OD SUHVHQFLD GH OD OODPD DOHIDFFLÊQ XUDQWH XQD WRPD HO DJXD FDOLHQWH TXH HVW HQ HO/D Y OYXOD GH WUHV YõDV HQ S J
 28. 28. SHUPLWH OD FLU DFXPXODGRU HV UHHPSOD]DGD SRU DJXD IUõD SURFHFXODFLÊQ GHO DJXD KDFLD HO FLUFXLWR GH ORV UDGLD GHQWH GH OD UHG GH DJXD VDQLWDULD HVWR LPSOLFD ODGRUHV (O REWXUDGRU HQ S J
 29. 29. FLHUUD HO FLUFXLWR DFWXDFLÊQ GHO WHUPRVWDWR GHO DFXPXODGRU TXHGHO VHUSHQWõQ GHO DFXPXODGRU SDUD HO FLUFXLWR GH SRQH HQ PDUFKD OD FDOGHUDDJXD VDQLWDULD 6L OD WHPSHUDWXUD GHO DJXD TXH FDEH HQ HO DFXPX$ XQD GHPDQGD GH FDORU VH SURGXFH XQ PDQGR ODGRU OOHJDUD SRU GHEDMR GH ORV • HO DFXPXODHO FWULFR SDUD HO GLVSRVLWLYR GH HQFHQGLGR TXH HMH GRU DFWXDUõD FRPR XQ LQWHUFDPELDGRU LQVWDQW QHRFXWD HO FLFOR GH HQFHQGLGR GRQGH HO DJXD GHO FLUFXLWR GH FDOHIDFFLÊQ DO FLUFX ODU HQ HO VHUSHQWõQ FHGH OD HQWHUD SRWHQFLD FDORUõIL3RU FRQVLJXLHQWH VH HQFLHQGH HO TXHPDGRU KD FD QRPLQDO GH OD FDOGHUD DO DJXD IUõD TXH YDHO FRQWURO FRQVWDQWH GH OD SUHVHQFLD GH OD OODPD HQWUDQGR HQ HO DFXPXODGRU$ IDOWD GH HQFHQGLGR R VL HO TXHPDGRU VH DSDJDLQFRUUHFWDPHQWH HO GLVSRVLWLYR GH HQFHQGLGR VH
 30. 30. ,167$/$,21 $GYHUWHQFLDV 3UHFDXFLRQHV SDUD OD (O XVR GH DSDUDWRV D JDV HVW VRPHWLGR D XQD LQVWDODFLÊQ QRUPDWLYD SRU WDQWR HV LQGLVSHQVDEOH FXP 3DUD OD LQVWDODFLÊQ KD TXH FXPSOLU FRQ ODV VL SOLU FRQ ODV QRUPDV W FQLFDV ODV OHHV YL JXLHQWHV SUHVFULSFLRQHV JHQWHV 6H GHEH ILMDU OD FDOGHUD HQ XQD SDUHG UHVLVWHQWH (O DSDUDWR GHEH HYDFXDU ORV SURGXFWRV GH OD ILJ
 31. 31. FRPEXVWLÊQ HQ XQD FKLPHQHD GH VHJXUD HILFD FLD R D IDOWD GH VWD GLUHFWDPHQWH DO H[WHULRU 3RU VHU SHOLJURVR VH SURKLEH HO IXQFLRQDPLHQWR HQ HO PLVPR FXDUWR GH DVSLUDGRUHV FKLPHQHDV VLPLODUHV DO PLVPR WLHPSR TXH OD FDOGHUD /D FDOGHUD VH GHEH LQVWDODU FHUFD GHO FRQGXFWR GH HYDFXDFLÊQ GH ORV KXPRV 6L VH LQVWDOD OD FDOGHUD DO LQWHULRU HO DPELHQWH GHEH HVWDU SURYLVWR GH OD WRPD GH DLUH SDUD OD YHQWLODFLÊQ GHO ORFDO 3DUD */3 OD LQVWDODFLÊQ GHEH WDPEL Q HVWDU FRQIRUPH FRQ OR GLVSXHVWR SRU OD FRPSDÆõD VXPLQLVWUDGRUD FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV GH ODV QRUPDV W FQLFDV ODV OHHV YLJHQWHV ILJ /D Y OYXOD GH VHJXULGDG VH GHEH FRQHFWDU FRQ 1R VH GHEH LQVWDODU OD FDOGHUD VREUH XQD FRFL XQ FRQGXFWR GH GHVDJÚH DGHFXDGR SDUD HYL QD X RWUR HTXLSR GH FRFFLÊQ D ILQ GH HYLWDU OD WDU LQXQGDFLRQHV HQ FDVR GH TXH VWD DFWÔH IRUPDFLÊQ GH JUDVD R YDSRUHV OR TXH GDÆDUõD HO DSDUDWR /D LQVWDODFLÊQ HO FWULFD GHEH FXPSOLU FRQ ODV 3RU OD PLVPD UD]ÊQ QR VH GHEH LQVWDODU OD FDO QRUPDV W FQLFDV HQ HVSHFLDO GHUD HQFLPD GH ODV ODYDGRUDV ODYDYDMLOODV R IUH OD FDOGHUD GHEH HVWDU REOLJDWRULDPHQWH JDGHURV FRQHFWDGD FRQ WLHUUD HQ OD LQVWDODFLÊQ HO F 3DUD SHUPLWLU ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQ WULFD PHGLDQWH HO ERUQH HVSHFõILFR WR HV LPSUHVFLQGLEOH GHMDU DOUHGHGRU GH OD FDO FHUFD GH OD FDOGHUD VH GHEH PRQWDU XQ LQ GHUD ODV GLVWDQFLDV PõQLPDV LQGLFDGDV HQ OD WHUUXSWRU ELSRODU FRQ XQD GLVWDQFLD GH DSHU ILJ WXUD GH ORV FRQWDFWRV GH PP ILJ
 32. 32. FR PR PõQLPR 3DUD ODV FRQH[LRQHV HO FWULFDV Y DVH HO S UUDIR GH HVWH PLVPR FDSõWX OR (Q QLQJÔQ FDVR HO IDEULFDQWH VH UHVSRQVD ELOL]D VL QR VH FXPSOH FRQ ODV DGYHUWHQFLDV ODV GLVSRVLFLRQHV IDFLOLWDGDV HQ HVWH PD QXDO 7RGDV ODV PHGLGDV VH GDQ HQ PP ILJ (Q FDVR GH TXH VH LQWURGXVFD OD FDOGHUD HQ XQILJ PXHEOH FDEHUWL]R RUQLFKR DGHP V GH ODV GHV
 33. 33. ,QVWDODFLÊQ WDQFLDV UHSUHVHQWDGRV HQ OD ILJ VH GHEH WH OD SUXHED GH KHUPHWLFLGDG GH OD LQVWDODFLÊQ GH DOL QHU HQ FXHQWUD TXH HO REVW FXOR HYHQWXDO PHQWDFLÊQ GH JDV VLWXDGR IUHQWH D OD FDOGHUD SRU HM OD SXHUWD GHO PXHEOH
 34. 34. GHEH HVWDU DO PHQRVD FP GH GLV WHQFLD GH VWD OD SDUWH VXSHULRU QR GHEH HVWDU 0RQWDMH GH OD FDOGHUD FHUUDGD (VWR HV QHFHVDULR TXHVWR TXH OD FDO 4XLWDU ORV WDSRQHV SURWHFWRUHV GH ODV WXEHUõDV GHUD HVW SURYLVWD GH XQD FDPSDQD FRUWDYLHQ GH OD FDOGHUD WR $GHQL V QR VH GHEH FHUUDU QXQFD OD /LPSLDU FRQ VXPR HVPHUR ORV JULIRV GH OD SODQ FDOGHUD KHUP WLFDPHQWH GHQWUR GH XQ PXHEOH WLOOD R QLFKR VLQR GHEH VHU SRVLEOH HO IOXMR UHJXODU GH DLUH QHFHVDULR SDUD OD FRPEXVWLÊQ D WUDY V )LMDU OD FDOGHUD HQ HO WUDYHVDÆR GH XQD DSHUWXUD 3URFHGHU DO HPSDOPH GH ODV WXEHUõDV XWLOL]DQGR 3DUD FDOFXODU HVWD DSHUWXUD XWLOL]DU OD IÊUPXOD ODV MXQWDV RULJLQDOHV VXPLQLVWUDGDV FRQ OD FDO VLJXLHQWH DSDFLGDG FDORUõILFD QRPLQDO H[ GHUD 6H UHFRPLHQGD DSUHWDU GHELGDPHQWH ORV SUHVDGD HQ N:
 35. 35. ; FP HPSDOPHV KLGU XOLFRV GH JDV 6L VH LQVWDOD OD FDOGHUD DO H[WHULRU HV SUHFLVR GLV RQHFWDU OD GHVFDUJD GH OH Y OYXOH GH VHJXUL SRQHU XQ FREHUWL]R SDUD SURWHJHUOD FRQWUD ORV GDG HQ OD ILJ
 36. 36. FRQ XQ FRQR GH GHVFDU DJHQWHV DWPRVI ULFRV DÆDGLU DO FLUFXLWR GH JD FDOHIDFFLÊQ HO OõTXLGR DQWLFRQJHODQWH HVSHFõIL FR QHXWUDOL]DGR
 37. 37. (Q FDVR GH XQD LQVWDODFLÊQ GH FDOHIDFFLÊQ YLH MD DQWHV GH LQVWDODU OD FDOGHUD HIHFWXDU XQD OLPSLH]D HVPHUDGD SDUD HOLPLQDU ORV GHSÊVL WRV GH EDUUR TXH VH KXELHUDQ SURGXFLGR D OR ODUJR GHO WLHPSR (V DFRQVHMDEOH HTXLSDU OD LQVWDODFLÊQ FRQ XQ ILOWUR GH GHFDQWDFLÊQ R XWLOL]DU XQ SURGXFWR SDUD HO DFRQGLFLRQDPLHQWR GHO DJXD TXH FLUFX OD HQ HOOD (VWD ÔOWLPD VROXFLÊQ HQ HVSHFLDO DGHP V GH OLPSLDU OD LQVWDODFLÊQ HIHFWÔD XQD RSHUDFLÊQ ILJ DQWLFRUURVLYD IDYRUHFLHQGR OD IRUPDFLÊQ GH XQD FDSD SURWHFWRUD VREUH ODV VXSHUILFLHV PHW OLFDV QHXWUDOL]D ORV JDVHV SUHVHQWHV HQ RQH[LRQHV HO FWULFDV HO DJXD RQH[LÊQ D OD UHG GH DOLPHQWDFLÊQ HO FWULFD (Q WRGR FDVR VH UHFRPLHQGD HO XVR GH SURGXF WRV DQWL FRQJHODQWHV HQ HO FLUFXLWR GH FDOHIDF RQHFWDU HO FDEOH GH DOLPHQWDFLÊQ HO FWULFD FLÊQ SURFHGHQWH GHO LQWHUUXSWRU ELSRODU DO FRQHFWRU GH DOLPHQWDFLÊQ GH OD FDOGHUD ILJ
 38. 38. UHVSH WDQGR OD FRUUHVSRQGHQFLD GH OD OõQHD KLOR ,QVWDODFLÊQ GH OD SODQWLOOD PDUUÊQ
 39. 39. GHO QHXWUR KLOR D]XO
 40. 40. /DV PHGLGDV ORV GDWRV ÔWLOHV SDUD OD LQVWDODFLÊQGH OD FDOGHUD HVW Q LQGLFDGRV HQ ORV S UUDIRV GH HVWH PLVPR FDSõWXOR/D LQVWDODFLÊQ KLGU XOLFD GHEH WHUPLQDU FRQ UDFRUHV R FRGRV GH XQLÊQ KHPEUD UHVSHFWLYDPHQWHFRQ URVFDV GH l l SDUD SRGHU HQURVFDU ODJULIHUõD ORV UDFRUHV GH GREOH FRQR4XLWDU GH OD SDUHG OD SODQWLOOD ILMDU HO VRSRUWH GHOD FDOGHUD XWLOL]DQGR ORV DJXMHURV GHO WUDYHVDÆRVXSHULRU GH OD SODQWLOOD SRU PHGLR GH XQRV WDFRV z PP HQURVFDU ORV JULIRV HQ OD SODQWLOOD UHDOL]DU
 41. 41. ,QVWDODFLÊQ 6HOHFFLÊQ GH OD IUHFXHQFLD GH KDFLD OD FDOGHUD HQFHQGLGR 6L ORV HQFHQGLGRV GHO TXHPDGRU GH OD FDOGHUD FXDQGR HVWD ÔOWLPD IXQFLRQD FRQ VX SRWHQFLD PõQL PD VRQ GHPDVLDGR IUHFXHQWHV HV SRVLEOH YDULDU OD IUHFXHQFLD GH HQFHQGLGR $FWXDQGR VREUH HO PLFUR VHOHFWRU ll ILJ
 42. 42. GH OD WDUMHWD GH UHJXODFLÊQ FRORF QGROR HQ 21 VH SXHGH OOHYDU HVWH LQWHUYDOR D PLQXWRV KDFLD HO LQWHUUXSWRU 21 / 1 ELSRODUILJ RQHFWDU HO FDEOH GH WLHUUD DPDULOORYHUGH
 43. 43. (O FDEOH R HO KLOR GH DOLPHQWDFLÊQ HO FWULFD GHO DSD 2))UDWR GHEH WHQHU XQD VHFFLÊQ QR LQIHULRU D PP HQ WRGR FDVR FXPSOLU FRQ ODV QRUPDV W FQLFDVRQH[LÊQ GH XQ WHUPRVWDWR DPELHQWH3DUD OD FRQH[LÊQ GH XQ WHUPRVWDWR DPELHQWH D ODFDOGHUD XWLOõFHVH HO PLVPR FRQHFWRU GH DOLPHQWDFLÊQ HO FWULFD ILJ ILJ
 44. 44. ILJ RQHFWDQGR FXDOTXLHU FODVH GH WHUPRVWDWRV 3DUD WHQHU DFFHVR D ODV PLFUR VHOHFWRUHV DFWXDUDPELHQWH VH GHEH TXLWDU HO SXHQWH HO FWULFR FRPR VH LQGLFD D FRQWLQXDFLÊQHQWUH FRUWDU OD DOLPHQWDFLÊQ HO FWULFD KDFLD OD FDOXLGDU TXH QR VH FRQHFWHQ FDEOHV EDMR WHQVLÊQ GHUD DFWXDQGR VREUH HO LQWHUUXSWRU ELSRODU GLVHQ ORV ERUQHV SXHVWR HQ OD LQVWDODFLÊQ LQWURGXFLU XQ SHTXHÆR GHVWRUQLOODGRU HQ ODV GRV PXHVFDV UHSUHVHQWDGDV HQ OD ILJ +DFHU SDODQFD VXDYHPHQWH FRQ HO GHVWRUQLOOD GRU KDFLD DUULED GH PRGR TXH VH GHVHQJDQ FKH HO SDQHO l$l JLU QGROR KDFLD DEDMR 7 / 1ILJ 7HUPRVWDWR GH GRV KLORV $ 7 ILJ / 1ILJ 7HUPRVWDWR GH GRV KLORV FRQ UHORM
 45. 45. ,QVWDODFLÊQ LPHQVLRQHV z 5 * , $6) $6 1RWD 7RGDV ODV PHGLGDV VH GDQ HQ PPILJ (PSDOPHV 6LJOD )XQFLÊQ *ULIRV (PSDOPH UHFWR 5 5HWRUQR FDOHIDFFLÊQ * z , ,GD FDOHIDFFLÊQ * z * *DV * 0 z $6) (QWUDGD GH DJXD VDQLWDULD * 0 z $6 6DOLGD GH DJXD VDQLWDULD z (PSDOPH GH OD Y OYXOD GH VHJXULGDG GH EDU *) 1RWD FRQ ODV OHWUDV l0l l)l VH HQWLHQGHQ ODV XQLRQHV PDFKR R KHPEUD ODGR LQVWDOD FLÊQWDE
 46. 46. ,QVWDODFLÊQ (VTXHPD HO FWULFR ,QGLFDGRU OXPLQRVR (OHFWURGRV GH (OHFWURGR GH 7HUPRVWDWR 7HUPRVWDWR GH EORTXHR HQFHQGLGR GHW GH OD OODPD GH KXPRV GH VHJXULGDG ERWÊQ GH UHSRVLFLÊQ / / U J E F F E P P 1 1 F F Q Y F U Q PQ Q Q J J LUFXLWR HOHWWU GH FRQWURO U Q LUFXLWR HOHWWU GH HQFHQGLGR FRQWURO GH OD OODPD . . PF UQ J U QQ F EQ PF PQ F PF Q U F P Y Y J J Q F Q P JU F PY J F PY J Q E F W 0 0 9 OYXOD GH JDV 17 7HUPRVWDWR %RPED GH 9 OYXOD GH HWHFWRU GH FDOHIDFFLÊQ DFXPXODGRU FLFXODFFLÊQ WUHV YõDV FDXGDO FDOHIDFFLÊQ P PDUUÊQ F FHOHVWH D]XO
 47. 47. Q QHJUR 7HUPRVWDWR DPELHQWH 7 U E EODQFR 7 E U URMR JU JULV 1 F JY DPDULOORYHUGH $OLPHQWDFLÊQ HO FWULFD JY FRQH[LÊQ GLUHFWD FRQ HO GLVSRVLWLYR GH HQFHQGLGR FRQWURO GH OODPD / P RQHFWRU GH DOLPHQWDFLÊQ FRQWUROHV H[WHULRUHV
 48. 48. 35(3$5$,21 3$5$ (/ )81,21$0,(172 $GYHUWHQFLDV $OLPHQWDFLÊQ GH JDV $EULU HO JULIR GHO FRQWDGRU GH JDV HO GH OD FDO 3DUD JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG HO FRUUHFWR GHUD HQ OD ILJ
 49. 49. IXQFLRQDPLHQWR GH OD FDOGHUD SDUD TXH OD JDUDQWõD WHQJD YDORU HO SULPHU HQFHQGLGR GH EH VHU HIHFWXDGR SRU HO 6HUYLFLR GH $VLVWHQFLD $XWRUL]DGR RQWURODU TXH OD FDOGHUD HV DGHFXDGD SDUD HO WLSR GH JDV GLVWULEXLGR Y DVH OD SODFD DGKHVLYD HQ HO SDQHO TXH WDSD HO FXDGUR GH PDQGRV
 50. 50. TXH ODV FDUDFWHUõVWLFDV GH ODV UHGHV GH DOL PHQWDFLÊQ HO FWULFD KõGULFD GH JDV FRUUHV SRQGDQ D DTX OODV LQGLFDGDV HQ OD SODFD Y DQVH ORV GDWRV LQGLFDGRV HQ HO S UUDIR HQ S J GH HVWH PLVPR PDQXDO
 51. 51. 3RVLFLÊQ GH DEHUWXUD TXH HO DMXVWH GHO TXHPDGRU FXPSOD FRQ OR GLVSXHVWR SRU HO IDEULFDQWH ILJ YLVWD VLQ SURWHFFLÊQ LQIHULRU
 52. 52. TXH HO IOXMR GH DLUH HQ HO FXDUWR LQQHFHVDULR VL OD FDOGHUD HVW PRQWDGD DO H[WHULRU OD RPSUREDU OD HVWDQTXHLGDG GHO HPSDOPH GH JDV GH OD FDOGHUD FRQ XQD VROXFLÊQ GH DJXD MD HYDFXDFLÊQ GH ORV KXPRV VH UHDOLFHQ GH OD ERQRVD R XQ SURGXFWR VLPLODU IRUPD FRUUHFWD FXPSOLHQGR FRQ OR TXH GLV SRQHQ ODV QRUPDV YLJHQWHV HUUDU HO JULIR GH JDV GH OD FDOGHUD HQ OD TXH HVW Q JDUDQWL]DGDV ODV FRQGLFLRQHV ILJ
 53. 53. SDUD OD YHQWLODFLÊQ ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR FRUULHQWH HQ FDVR GH TXH OD FDOGHUD HVW LQVWDODGD GHQWUR GH PXHEOHV R DGRVDGD D VWRV 6HFXHQFLD GH ODV RSHUDFLRQHV$QWHV GH UHDOL]DU ODV RSHUDFLRQHV GHWDOODGDV DFRQWLQXDFLÊQ FRPSUREDU TXH HO FRQPXWDGRU GHIXQFLRQDPLHQWR
 54. 54. HVW FRORFDGR HQ OD SRVLFLÊQ GH DSDJDGR ll ILJ
 55. 55. 3RVLFLÊQ GH HQFLHUUR ILJ YLVWD VLQ SURWHFFLÊQ LQIHULRU
 56. 56. /OHQDGR GH ORV FLUFXLWRV KLGU XOLFRV $EULU ORV JULIRV GH OD FDOGHUD HQ OD ILJ
 57. 57. GHMDQGR FHUUDGR HO JULIR GH JDV
 58. 58. ILJ
 59. 59. 3UHSDUDFLÊQ SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR 5HWLUDU HO SDQHO IURQWDO GH OD FDOGHUD VHJÔQ OR TXH HVW GHWDOODGR HQ HO FDSõWXOR 0DQWHQLPLHQ WR S UUDIR GH HVWH PLVPR PDQXDO HVHQURVFDU HO JULIR GH YDFLDGR GHO FLUFXLWR GH FDOHIDFFLÊQ HQ OD ILJ
 60. 60. VLWXDGR HQ HO WXER GH HQWUDGD D OD ERPED GH FLUFXODFLÊQ SDUD FD OHIDFFLÊQ $ELHUWR HUUDGR $ELHUWR HUUDGR ILJ YLVWD VLQ SURWHFFLÊQ LQIHULRU
 61. 61. /OHQDU HO FLUFXLWR GH FDOHIDFFLÊQ KDVWD WHQHU OD LQ GLFDFLÊQ GHO WHUPRPDQÊPHWUR
 62. 62. FRPR HQ OD ILJ OXHJR FHUUDU ORV JULIRV GH OOHQDGR HQILJ OD ILJ
 63. 63. $IORMDU HO WDSÊQ GH OD Y OYXOD GH SXUJD DX WRP WLFD HQ OD ILJ
 64. 64. $IORMDU OD Y OYXOD GH SXUJD GHO VHUSHQWõQ DFX PXODGRU HQ OD ILJ
 65. 65. 3UHVLÊQ GH OOHQDGR UHJXODU ILJ 3XUJDU ORV UDGLDGRUHV ORV GLIHUHQWHV SXQWRV DOWRV GH OD LQVWDODFLÊQ OXHJR YROYHU D FHUUDU ORV SXUJDGRUHV PDQXDOHV HYHQWXDOHV 3XUJDU HO DLUH HQ OD ERPED GH FLUFXODFLÊQ DIOR MDQGR HO WDSÊQ HQ OD ILJ
 66. 66. (Q FDVR GH TXH VHD QHFHVDULR GHVEORTXHDU OD ERPED GHILJ FLUFXODFLÊQ VDFDU WRWDOPHQWH HO WDSÊQ JLUDU HO $EULU ORV JULIRV GH ORV UDGLDGRUHV URWRU HQ HO VHQWLGR LQGLFDGR SRU OD IOHFKD TXH VH HQFXHQWUD HQ OD SODFD $EULU ORV JULIRV GH OOHQDGR GHO FLUFXLWR GH FDOH IDFFLÊQ HQ OD ILJ
 67. 67. FHUUDU HO JULIR GH YD HUUDU OD ERPED GH FLUFXODFLÊQ FLDGR GHO FLUFXLWR GH FDOHIDFFLÊQ HQ OD 0RQWDU HO SDQHO IURQWDO GH OD FDUFDVD GH OD FDO ILJ
 68. 68. OD Y OYXOD GH SXUJD GHO VHUSHQWõQ GHUD DFXPXODGRU HQ OD ILJ
 69. 69. FXDQGR GH HVWRV HPSLHFH D VDOLU DJXD
 70. 70. 3UHSDUDFLÊQ SDUD HO IXQFLRQDPLHQWR )LQDOL]DU HO OOHQDGR KDVWD TXH OD LQGLFDFLÊQ HQ H VHU QHFHVDULR UHVWDEOHFHU HO IXQFLRQDPLHQ HO WHUPRPDQÊPHWUR
 71. 71. OOHJXH D VHU OD GH OD WR GH OD FDOGHUD DFWXDQGR VREUH HO ERWÊQ GH UH ILJ OXHJR FHUUDU ORV JULIRV GH OOHQDGR SRVLFLÊQ HQ S J
 72. 72. /D SXUJD GH OD LQVWDODFLÊQ DVõ FRPR GH OD RPSUREDU HO IXQFLRQDPLHQWR FRUUHFWR GH OD ERPED GH FLUFXODFLÊQ VH GHEH UHSHWLU P V FDOGHUD WDQWR SDUD XVR VDQLWDULR FRPR SDUD FD YHFHV OHIDFFLÊQ /OHQDU SXUJDU HO DFXPXODGRU GHO DJXD VDQL RQWURODU ODV SUHVLRQHV ORV FDXGDOHV GH JDV WDULD DEULHQGR ORV JULIRV FRUUHVSRQGLHQWHV GH VHJÔQ OR GHWDOODGR HQ HO FDSõWXOR SUXHED GH OD OD LQVWDODFLÊQ GHO DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD KDVWD UHJXODFLÊQ GH JDV GH HVWH PLVPR PDQXDO TXH VDOJD DJXD GH VWRV OXHJR FHUUDUORV $SDJDU OD FDOGHUD FRORFDQGR HO FRQPXWDGRU $OLPHQWDU HO FWULFDPHQWH OD FDOGHUD DFFLRQDQ
 73. 73. HQ OD SRVLFLÊQ l2l ILJ
 74. 74. H[SOLFDUOH DO GR HO LQWHUUXSWRU ELSRODU GLVSXHVWR HQ OD LQVWDOD XVXDULR HO XVR FRUUHFWR GHO DSDUDWR VHJÔQ FLÊQ OR TXH HVW LQGLFDGR HQ HO PDQXDO LQVWUXFFLR $EULU HO JULIR GH JDV HQ OD ILJ
 75. 75. SRQHU QHV SDUD HO XVR GRQGH VH H[SOLFDQ ODV RSHUD HQ PDUFKD OD FDOGHUD FRORFDQGR HO FRQPXWD FLRQHV SDUD GRU GH IXQFLRQDPLHQWR
 76. 76. HQ OD SRVLFLÊQ GH HQFHQGLGR OD ILJ DSDJDGR RPSUREDU TXH HO WHUPRVWDWR GH DPELHQWH HVW HQ OD SRVLFLÊQ GH lVROLFLWXG GH FDORUl UHJXODFLÊQ (O XVXDULR GHEH JXDUGDU HO PDQXDO LQVWUXFFLRQHV SDUD HO XVR õQWHJUR DO DOFDQFH SDUD VX FRQVXOWD SRVWHULRU ILJ
 77. 77. 0$17(1,0,(172 $GYHUWHQFLDV 3DQHO IURQWDO GH OD FDOGHUD $EULU OD WDSD GHO FXDGUR GH PDQGRV DIORMDU ORV /DV RSHUDFLRQHV TXH VH YDQ D GHWDOODU HQ HVWH GRV WRUQLOORV l$l UHWLUDU HO SDQHO IURQWDO l%l FDSõWXOR GHEHQ VHU HMHFXWDGDV VÊOR SRU SHU GHVSOD] QGROR KDFLD DUULED GH PRGR TXH VH VRQDO FXDOLILFDGR SRU WDQWR VH DFRQVHMD GLUL VXHOWH GH ORV JDQFKRV VXSHULRUHV ILJ
 78. 78. JLUVH D XQ 6HUYLFLR GH $VLVWHQFLD $XWRUL]DGR 3DUD HO IXQFLRQDPLHQWR HILFLHQWH FRUUHFWR GH 3DQHO ODWHUDO GH OD FDOGHUD OD FDOGHUD VH DFRQVHMD TXH XQ W FQLFR GHO 6HU $IORMDU ORV WRUQLOORV ll ILJ
 79. 79. UHWLUDU HO SDQ YLFLR GH $VLVWHQFLD $XWRUL]DGR UHDOLFH DO PHQRV HO ODWHUDO GH OD FDOGHUD XQD YH] DO DÆR VX PDQWHQLPLHQWR OLPSLH]D $QWHV GH HIHFWXDU FXDOTXLHU RSHUDFLÊQ GH OLP 3ODFD LQIHULRU GH SURWHFFLÊQ GH OD FDOGHUD SLH]D PDQWHQLPLHQWR DSHUWXUD R GHVPRQ $IORMDU ORV WRUQLOORV ll ll ILJ
 80. 80. UHWLUDU WDMH GH ORV SDQHOHV GH OD FDOGHUD GHVFRQHFWDU OD SURWHFFLÊQ LQIHULRU HO DSDUDWR GH OD UHG GH DOLPHQWDFLÊQ HO FWUL FD DFWXDQGR VREUH HO LQWHUUXSWRU ELSRODU GLV SXHVWR HQ OD LQVWDODFLÊQ FHUUDU HO JULIR GH JDV 9DFLDGR GHO FLUFXLWR GH DJXD VDQLWDULD HVPRQWDMH GH ORV SDQHOHV HUUDU HO JULIR GH HQWUDGD GHO DJXD VDQLWDULD GHO DFXPXODGRU HQ OD ILJ
 81. 81. H[WHULRUHV $ % 3RVLFLÊQ GH HQFLHUUR ILJ $EULU ORV JULIRV GHO DJXD FDOLHQWH VDQLWDULD GH OD LQVWDODFLÊQ 9DFLDGR GHO FLUFXLWR GHILJ FDOHIDFFLÊQ HUUDU ORV JULIRV GH DOLPHQWDFLÊQ UHWRUQR GH OD LQVWDODFLÊQ GH FDOHIDFFLÊQ $IORMDU HO JULIR GH YDFLDGR GHO FLUFXLWR SULPDULR HQ OD ILJ
 82. 82. 0DQWHQLPLHQWR FRQWURODU TXH OD SUHVLÊQ GHO YDVR GH H[SDQVLÊQ QR HV LQIHULRU D EDU 6L OD SUHVLÊQ IXHUD LQIHULRU UHDOL]DU OD SUHVXUL]DFLÊQ FRUUHFWD 3UXHED GH OD SUHVXUL]DFLÊQ GHO YDVR GH H[SDQVLÊQ SDUD DJXD VDQLWDULD 9DFLDU HO DFXPXODGRU GH DJXD VDQLWDULD FRPR VH DFDED GH GHWDOODU HQ HO S UUDIR GH HVWH PLVPR FDSõWXOR FRQWURODU TXH OD SUHVLÊQ GHO YDVR GH H[ SDQVLÊQ QR HV LQIHULRU D EDU 6L OD SUHVLÊQ IXHUD LQIHULRU UHDOL]DU OD SUHVXUL]DFLÊQ FRUUHFWDILJ RQWURO GHO QRGR GH /LPSLH]D GHO LQWHUFDPELDGRU PDJQHVLR SULPDULR 3DUD JDUDQWL]DU OD FRQVWDQWH SURWHFFLÊQ GHO DFX5HWLUDU HO SDQHO IURQWDO GH OD FDUFDVD S UU GH PXODGRU SDUD DJXD VDQLWDULD FRQWUD OD FRUURVLÊQHVWH PLVPR FDSõWXOR
 83. 83. OXHJR HO SDQHO GHODQWHUR GH HOHFWURTXõPLFD VH DFRQVHMD KDFHU FRQWURODU SHUOD F PDUD GH FRPEXVWLÊQ LÊGLFDPHQWH SRU HO W FQLFR GHO HQWUR GH $VLVWHQDVR GH TXH VH GHWHFWH OD SUHVHQFLD GH VXFLHGDG FLD $XWRUL]DGR OD LQWHJULGDG GHO QRGR GHHQ ODV DOHWDV GHO LQWHUFDPELDGRU SULPDULR HQ PDJQHVLR HQ S J
 84. 84. S J
 85. 85. UHFXEULU HQWHUDPHQWH OD VXSHUILFLH GH ODVUDPSDV GHO TXHPDGRU HQ S J
 86. 86. FRQ XQD SUR 3URWHFFLÊQ DQWLFRQJHODQWHWHFFLÊQ SDSHO GH SHULÊGLFR R DOJR VLPLODU
 87. 87. FHSLOODU FRQ XQ FHSLOOR GH FHUGDV HO LQWHUFDPELDGRU (Q ODV WHPSRUDGDV IUõDV HQ FDVR GH LQXWLOL]DFLÊQSULPDULR GHO DSDUDWR FRQ HO FRQVLJXLHQWH ULHVJR GH KLHOR KDFHU UHDOL]DU SRU XQ W FQLFR FDOLILFDGR HO YDFLDGR GH OD FDOGHUD FLUFXLWRV FDOHIDFFLÊQ DJXD VDQLWD /LPSLH]D GHO TXHPDGRU ULD
 88. 88. WDPEL Q GH ODV LQVWDODFLRQHV GH FDOHIDFFLÊQ SULQFLSDO DJXD VDQLWDULD(O TXHPDGRU SULQFLSDO HQ S J
 89. 89. GHO WLSR SRU 6L VH YDFõD VRODPHQWH OD LQVWDODFLÊQ GH DJXD VDQLUDPSDV PXOWLJ V QR UHTXLHUH XQ PDQWHQLPLHQWR WDULD LQFOXLGD HO DJXD TXH FDEH HQ HO DFXPXODGRUSDUWLFXODU HV VXILFLHQWH VDFDUOH HO SROYR FRQ XQ FH PLHQWUDV OD LQVWDODFLÊQ GH FDOHIDFFLÊQ HVW HQFHQSLOOR GH FHUGDV GLGD KDFH IDOWD GHVKDELOLWDU HO IXQFLRQDPLHQWR SD UD DJXD VDQLWDULD/DV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR P V HVSHFõILFDV GH HVWH FRPSRQHQWH VHU Q YDORUDGDV HMHFX 3DUD GHVKDELOLWDU HO IXQFLRQDPLHQWR SDUD DJXD VDWDGDV SRU HO 7 FQLFR GHO 6HUYLFLR GH $VLVWHQFLD QLWDULD JLUDU HO PDQGR GH WHPSHUDWXUD DJXD VDQL$XWRUL]DGR WDULD LQ ILJ
 90. 90. WRWDOPHQWH HQ GLUHFFLÊQ FRQWUDULD D ODV DJXMDV GHO UHORM 3UXHED GH OD SUHVXUL]DFLÊQ GHO YDVR GH H[SDQVLÊQ SDUD FDOHIDFFLÊQ9DFLDU HO FLUFXLWR GH FDOHIDFFLÊQ FRPR VH DFDED GHGHWDOODU HQ HO S UUDIR GH HVWH PLVPR FDSõWXOR
 91. 91. 0DQWHQLPLHQWR GLVSRVLWLYR FRUWD OD DOLPHQWDFLÊQ GH JDV KDFLD OD FDOGHUD GHWHQLHQGR HO IXQFLRQDPLHQWR 6L HO GLVSRVLWLYR DFWÔD D PHQXGR VLJQLILFD TXH HO VLVWHPD SDUD OD HYDFXDFLÊQ GH ORV KXPRV FKLPH QHD R FDÆÊQ GH KXPRV
 92. 92. QR IXQFLRQD GHELGD PHQWHILJ (VW SURKLELGR GHVKDELOLWDU HO GLVSRVLWLYR SDUD HO FRQWURO GH ORV KXPRV LVSRVLWLYR SDUD HO FRQWURO GH (Q FDVR GH TXH VH GHWHFWHQ XQDV DQRPDOõDV GH ORV KXPRV IXQFLRQDPLHQWR GHO GLVSRVLWLYR VWH VH GHEH VXV WLWXLU ÔQLFDPHQWH SRU HO UHSXHVWR RULJLQDO/D FDOGHUD HVW HTXLSDGD FRQ XQ GLVSRVLWLYR SDUD (Q WRGR FDVR VH DFRQVHMD KDFHU FRQWURODU SHULÊGLHO FRQWURO GH OD HYDFXDFLÊQ GH ORV SURGXFWRV GH OD FDPHQWH SRU XQ W FQLFR HVSHFLDOL]DGR XQD YH] DOFRPEXVWLÊQ HQ S J
 93. 93. DÆR FRPR PõQLPR
 94. 94. OD HILFLHQFLD GHO WLUR OD LQWHJUL(Q FDVR GH TXH HQ HO DPELHQWH VH GLIXQGDQ ORV GDG GHO FDÆÊQ R GHO FRQGXFWR GH HYDFXDFLÊQ GHJDVHV GH OD FRPEXVWLÊQ REVWUXFFLÊQ R LQHILFDFLD ORV KXPRVGHO FRQGXFWR GH HYDFXDFLÊQ GH ORV KXPRV
 95. 95. HVWH
 96. 96. 0DQDXW 6RFLHGDG $QÊQLPD 0DUWRUHOOHV %DUFHORQD

×