Anzeige
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
Anzeige
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1
Nächste SlideShare
7 Deadly Sins of Agile Software Test Automation7 Deadly Sins of Agile Software Test Automation
Wird geladen in ... 3
1 von 9
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

หนังสือติดตามปัญหาของหมู่บ้านพฤกษา 59/1

  1. ที่ คก.พ59/1 - 005/2557 คณะกรรมการทางานหมู่บานพฤกษา59/1 ้ ซอยเทศบาลบางปู59(ซ.วิทยุการบิน) http://pruksa59.blogspot.com/ Email : pruksa59@outlook.co.th โทร. 081-1491636, 080-8263727 27 มกราคม 2557 เรื่อง ติดตามการดาเนินงาน การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคหมู่บ้านพฤกษา59/1 เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท / ประธานกรรมการ บจก.ปวริศา พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ / ฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้านพฤกษา59/1 อ้างถึง เอกสารแนบ 4 ฉบับ 1. รายชื่อคณะกรรมการทางานหมู่บ้านพฤกษา59/1 2. แผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหา ส่วนงานสาธารณูปโภค 3. ขอบเขตของเนื้องานการแก้ไข งานระบบท่อระบายน้าทั้งระบบ/ผิวถนน 4. รูปภาพ งานระบบท่อระบายน้าที่เป็นปัญหา ด้วยคณะกรรมการทางานหมูบ้านพฤกษา 59/1(เอกสารแนบฉบับที่ 1) ได้ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เพื่อหาข้อสรุป เรื่องปัญหาของหมู่บ้านทั้งหมด ที่ยังคงเป็นปัญหาโดยตรงกับสมาชิกหมู่บ้าน ใน ทุกๆด้านที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มติจากการที่ประชุมลงความเห็นว่า การทางานที่ล่าช้าของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านพฤกษา 59/1นัน คณะกรรมการทางานในฐานะตัวแทนของสมาชิกหมู่บ้านและ ้ สมาชิกหมู่บ้าน ต้องออกหนังสือติดตามการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาต่างๆของหมู่บ้านพฤกษา 59/1 มายัง บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท เพื่อให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับสมาชิกหมู่บ้านพฤกษา59/1 โดยเร็ว เนื่องจาก สมาชิกหมู่บ้านพฤกษา59/1 ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากผลการดาเงินงานการจัดสร้าง สาธารณูปโภค รวมทั้งการบริการสาธารณะบางประเภท ที่บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท จัดให้มีขึ้นภายในหมู่บ้าน พฤกษา59/1 เพื่ออานวยความสะดวกในการอยู่อาศัยของสมาชิกหมู่บ้านนั้น ซึ่งเป็นการได้รับผลกระทบอย่าง ต่อเนื่องตลอดมา เป็นเวลาช้านานแล้ว ประกอบกับปัจจุบันสมาชิกหมู่บ้านได้เข้ามาอยู่อาศัยกันเกือบ 100 % แล้ว จากการเกิดปัญหาต่างๆขึ้นภายในหมู่บ้าน สมาชิกหมู่บ้านจึงได้เกิดการรวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการ ทางานหมู่บ้าน(คณะกรรมการอาสา)ขึ้นมา 1 ชุด โดยอาสาเข้ามาเพื่อที่จะทาการประสานงาน กับทางฝ่ายบริหาร จัดการหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่ผู้จัดการหมู่บ้านพฤกษา 59/1 ในนามของบจก.ปวริศา พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ซึ่งเป็น คู่สัญญาว่าจ้างบริหารและการจัดการหมู่บ้าน กับ กองทุนค่าบริการสาธารณะ โครงการ พฤกษา 59/1 โดย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จากการที่คณะกรรมการฯได้ทาการประสานเพื่อติดตามกับฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น เพื่อ จะให้ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านพฤกษา 59/1 ในช่วง ระยะเวลาตั้งแต่คณะกรรมการฯได้รับทราบด้วยตัวเองว่า มีเจ้าหน้าฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้าน เข้าไปทาหน้าที่ เป็น เจ้าหน้าที่ผู้จัดการหมู่บ้าน การประสานงานของคณะกรรมการฯเป็นไปด้วยความยากลาบาก และต่อไม่ติด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเข้าไปทาหน้าที่ตรงนั้น โดยไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆเลย ที่จะให้สมาชิกหมู่บ้าน ได้รับทราบว่า คุณคือใคร คุณมาทาอะไร แต่ที่สาคัญไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่แต่ละคนที่เข้าไปทาหน้าที่ตรงนั้น อยู่ไม่ นานและเปลี่ยนคนอยู่เรื่อยตลอดมา เข้ามาทาหนึงอาทิตย์แล้วออก, ไม่ถึงอาทิตย์, เดือนเศษ, วันเดียว, ทิ้งช่วง ่ เป็นระยะๆอย่างนี้ตลอดมา
  2. ซึ่งสรุปแล้วแต่ละคนที่เข้ามาทาหน้าที่เป็น”ผู้จัดการหมู่บ้าน” ให้กับหมู่บ้านพฤกษา 59/1 ตั้งแต่เริ่มต้นมา 5-6 เดือนนั้น ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆให้กับหมู่บ้านพฤกษา59/1เลย จนกระทั่งมาถึงคนล่าสุดคือ คุณสิริวรรณ พิสุทธิโสภณ ได้เข้ามาทาหน้าที่ดังกล่าวเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการฯจึงได้ทาการประสานงานอย่างจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆของหมู่บ้าน พฤกษา59/1ที่ถูกปล่อยทิ้งมาเป็นระยะเวลานานได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และจากการติดตามปัญหา ต่างๆของหมู่บ้านพฤกษา59/1 อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการฯ ปัญหาของการบริการสาธารณะในส่วนการ รักษาความปลอดภัย และคนทาความสะอาดถนน ซึ่งมีปัญหาด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ ก็ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อปลายเดือน ธันวาคม 2556ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะ ด้านการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน ที่ยังเป็นปัญหามาโดยตลอด แต่สิ่งที่ไม่ได้รับการแก้ไขเลย ก็คือปัญหาจากสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน จากระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ได้ติดตามประสานงานกับคุณสิริวรรณ มา 3 เดือน โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ตัวผมเองในฐานะประธาน คณะกรรมการทางานหมู่บ้าน ไดร่วมประชุมกัน 3 ฝ่าย ที่หมู่บ้านพฤกษา 59/1 ดังนี้ 1 ฝ่ายตัวแทนสมาชิกหมู่บ้าน โดย นายธนภัทร์ชัย บัวกล้า ประธานคณะกรรมการทางานหมู่บ้าน 2.ฝ่ายก่อสร้างโครงการฯ โดย นายวันชัย โง้วประเสริฐ หัวหน้าควบคุมงานก่อสร้าง 3.ฝ่ายบริหารจัดการหมู่บ้าน โดย น.ส.สิริวรรณ พิสุทธิโสภณ จนท.ผู้จัดการหมู่บ้าน และผลจากการประชุมร่วมกัน ได้ข้อสรุปเป็นแผนการดาเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน พฤกษา 59/1 ตามเอกสารแนบฉบับที่ 2 ให้ทางฝ่ายก่อสร้างโครงการฯ จะโดยใครก็แล้วแต่ จะต้องดาเนินงาน ไปตามรายละเอียดขั้นตอน ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผน จากรายละเอียดทั้งหมดของแผนงาน นั้น เป็นการกาหนดเนื้องานและขั้นตอนของงานที่จะแก้ไข ได้กาหนดขึ้นร่วมกันระหว่างฝ่ายตัวแทนสมาชิก หมู่บ้านกับฝ่ายก่อสร้างโครงการฯ ส่วนเรื่องระยะเวลาแต่ละขั้นตอนนั้น ถูกกาหนดขึนจากฝ่ายก่อสร้างโครงการฯ ้ โดยทั้งสิ้น ตามข้อเท็จจริงแล้ว ทางคณะกรรมการฯได้ทาการประเมินความคืบหน้า(progress)ของแผนงานดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ และฟันธงกันไว้ล่วงหน้าว่า แผนงานดังกล่าวนั้นเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้านพฤกษา 59/1 ไม่มีทางที่จะแล้วเสร็จตามแผนในแผ่นกระดาษแผ่น นันแน่นอน คณะกรรมการฯจาเป็นที่จะต้องพูดประเด็นนี้ก็เพราะว่า จากการได้ประสานงานกันเกี่ยวกับปัญหา ้ ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน กับทั้งสองฝ่ายนั้น ไม่เคยได้รับการสนองกลับอย่างเป็นรูปธรรมใดๆตามกรอบ ระยะเวลาที่ตกลงกันไว้เลย แต่เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน คณะกรรมการฯก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการหมู่บ้าน รวมทั้งฝ่ายก่อสร้างโครงการฯ มาเป็นระยะๆ ก่อนวันเด็กแห่งชาติก็เป็นการที่คณะกรรมการต้อง ยกสายโทรไปติดตามเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเด็ก และได้รับการแจ้งมาว่าจะมีช่างรับเหมาเข้าไป สารวจเนื้องานเรื่องระบบท่อระบายน้าของหมู่บ้าน จนมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 จึงได้มีช่างรับเหมารายหนึ่ง เข้าไปทาการสารวจปัญหา ระบบท่อทั้งระบบ กับ ผิวถนน (ตามเอกสารแนบฉบับที่ 3) ผลจากการสารวจได้ข้อยุติเบื้องต้นว่า ช่างรับเหมาสามารถที่จะเข้าไปดาเนินงานได้ภายใน 2-3 วัน หลังจากวันเข้าทาการสารวจ(12/01/57) โดยเป็นคาพูดของช่างผู้รับเหมาเอง จนกระทั่งวันนี้ก็ยังไร้วี่แววของช่าง รับเหมาดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 จู่ๆ ก็มีช่างรับเหมาชุดลอกท่อ เข้าไปทาการลอกท่อ ภายในหมู่บ้านพฤกษา 59/1 โดยไม่มีการประสานให้ใครๆ(หมายถึงสมาชิกหมู่บ้านหรือตัวแทนสมาชิกหมู่บ้าน) ให้ได้รับรู้เลยทั้งสิ้น บังเอิญว่ามีคณะกรรมการฯ 2 ท่านที่อยู่บ้าน ได้พบเห็นเข้า จึงได้อธิบายว่า การเข้ามาทาการ ลอกท่อตอนนี้ มันผิดขั้นตอนที่ตกลงกันไว้ ถึงแม้ว่าช่างรับเหมาจะทาการลอก ก็ไม่สามารถที่จะทาการลอกท่อได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะระบบท่อระบายน้าทังระบบ ที่ช่างก่อสร้างโครงการฯได้ท้าไว้แต่แรกนัน มี ปัญหาทังระบบ และไม่เอือต่อการลอกท่อได้เลย ทังในระยะสันและระยะยาว กรรมการทั้ง 2 ท่าน จึงให้ทา
  3. การลอกเพื่อจะได้เปิดฝาท่อดูว่าภายในมันเป็นอย่างไร โดยให้ทาแค่ซอยเดียว ซึ่งผลก็เป็นไปตามที่คณะ กรรมการฯคาดหมายไว้ การลอกท่อไม่สามารถลอกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ(ตามเอกสารแนบฉบับที่ 4 ) จากการเปิดฝาท่อและลอกท่อ แค่ 1 ซอย ของช่างรับเหมานั้น สามารถที่จะทาให้คณะกรรมการฯสรุป ปัญหาของระบบท่อระบายน้าทั้งระบบรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกันก็คือระบบบาบัดน้าเสียของหมู่บ้านพฤกษา59/1 ได้อย่างตรงประเด็น โดยสรุปว่าปัญหาด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้านพฤกษา59/1 ที่เป็นปัญหาสาหัสสากรรณ มากที่สุด และจาเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วทีสุดในลาดับแรก ก็คือ ระบบท่อระบายน้าทังระบบ ่ รวมทังระบบที่เกี่ยวข้องกันก็คือระบบบ้าบัดน้าเสีย ก่อนที่จะถึงฤดูฝนในเวลาไม่ช้านี ดังนั้นคณะกรรมการฯจึงขอสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่และเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านพฤกษา 59/1มา เป็นเวลานานแล้ว ให้ท่านได้รับทราบ โดยแยกเป็น 2 หัวข้อหลักดังนี้ 1.ปัญหาทีเกิดจากการบริการสาธารณะ ่ การรักษาความปลอดภัย สมาชิกหมู่บ้านส่วนมาก ต้องการให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปิด ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยจาก เจ้าหน้าที่รปภ.จึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งคัด หลังจากเปลี่ยนชุดเจ้าหน้ารปภ.ทั้งชุดแล้ว โดย ปัจจุบันมีอัตรากาลัง 4 นายถือว่าเหมาะสมแล้วแต่ต้องปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ หลับยาม ยก ไม้กั้นค้างไว้ทั้งขาเข้าและขาออก ไม่คัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในหมู่บ้าน ข้อเสนอแนะ : จากการสังเกตและสอบถามเจ้าหน้าที่รปภ. การทางานไม่มีระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับใดๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.เป็นลายลักษณ์อักษร บจก.ร เกียรติ หรือฝ่ายบริหาร จัดการหมู่บ้าน ควรจะจัดทา ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ติดไว้ที่ป้อมยาม รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่จาเป็น ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถใช้ได้ทันท่วงที - สายตรวจหรือหัวหน้า ควรเข้ามาจัดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งคัดและต่อเนื่อง - ควรจัดทา สติ๊กเกอร์ของหมู่บ้าน มาให้สมาชิกหมู่บ้านติดรถให้ครบโดยเร็ว เพื่อสะดวกต่อ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รปภ.ในการคัดกรองบุคคลภายนอก ความปลอดภัยด้านอื่นๆ - ควรจัดให้มีถังดับเพลิงประจาหมู่บ้านจานวน 10 ถัง เพื่อป้องกันอัคคีภัย - ทดสอบหัวจ่ายน้าดับเพลิง ที่ได้จัดทาขึ้น เพื่อความพร้อมในการใช้งานจริง 2.ปัญหาที่เกิดจากสาธารณูปโภค 2.1.ระบบท่อระบายน้า 2.1.1. ฝาท่อ ไม่ได้ระดับ ฝาแตกหัก เกิดการยุบตัวเนื่องจากบ่ารับฝาท่อไม่ดี ไม่มีฝาท่อ 2.1.2. บ่ารับฝาท่อ ใช้งานไม่ได้ 100 % 2.1.3. ฝาท่อไม่ตรงกับแนวท่อ ทุกซอยแยก 1/1 ถึง 1/8 2.1.4. ซอยแยกไม่มีบ่อพัก(บางแยก) 2.1.5. ซอยแยก แต่ละบ่อพัก ไม่มีรูเชื่อมเพื่อต่อท่อเข้าซอยแยก แต่ใช้วิธีทะลวงผนังปูน ของบ่อพัก ซึ่งบางแยกไม่ได้ทะลวง และที่ทะลวงก็ทะลวงไม่ดี ทาให้น้าไหลสู่ท่อเมน ไม่สะดวก 2.1.6. ระยะของบ่อพักที่รองรับการไหลของน้าจากรางวี มีระยะที่ไม่มีมาตรฐาน 5 เมตร 7 เมตรบ้าง 15 เมตรบ้าง
  4. 2.1.7. เทปูนปิดตายฝาท่อ และบางจุดยังไม่ได้สร้างบ่อพัก 2.1.8. ท่อเมนทรุดตัว เนื่องจากการวางท่อไม่ได้เทลีนรับท่อ 2.1.9. รางวี ไม่ตรงกับบ่อพักทาให้น้าไหลลงไม่ได้ 2.1.10.รางวีตกท้องช้างเป็นแอ่งกระทะ(เกิดจากการทรุดตัวของดิน)ทาให้น้าไม่ไหลลง ท่อ 2.1.11.ท่อระบายน้าตัน ด้วยเศษดิน หิน ทราย ขยะ ไม้แบบ ที่ช่างได้ดาเนินการไว้ ข้อเสนอแนะ : 1. ฝาท่อ บ่ารับฝาท่อต้องทาใหม่ทั้งหมด 100 % ทั้งหมู่บ้าน และฝาท่อต้องสะดวกต่อ การเปิด-ปิดเพื่อทาการลอกท่อ ทั้งฝาท่อและบ่ารับฝาท่อต้องรับน้าหนักรถเหยียบได้ 2. ฝาท่อไม่ตรงกับแนวท่อ ต้องแก้ไขเพื่อให้ทาการลอกท่อระบายน้าได้ทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว 3. ต้องเปลี่ยนบ่อพักเป็นแบบที่มีรูเชื่อมต่อเป็น 3 ทาง ทุกแยก 4. ระยะบ่อพักที่ห่างมากเกินไป ต้องเจาะและวางบ่อพักเพิ่ม เพื่อให้การลอกท่อระบาย น้าได้สะดวก 5. ท่อเมนที่ทรุดตัวต้องหาระดับใหม่ทั้งหมด และเปิดรื้อออกเพื่อวางท่อใหม่ 6. รางวีที่ตกท้องช้างเป็นแอ่งกระทะ ต้องปรับระดับใหม่ทั้งหมด 7. หลังจากแก้ไขระบบท่อทั้งระบบแล้ว จะต้องทาการลอกท่อแบบ100 % 2.2 ถนนและพืนที่แนวฟุตบาท 2.2.1 ผิวถนนแตกร้าวและสึกกร่อน 2.2.2 รอยต่อของผิวถนนแต่ละช่วง ไม่ได้ยาแนว100% 2.2.3 ถนนทรุดตัว 2.2.4 พื้นที่แนวฟุตบาทจากริมรั้วถึงรางวีแตกร้าว 2.2.5เพิ่มลูกระนาดตามจุดที่จะเกิดอันตรายจากการวิ่งรถเร็ว ข้อเสนอแนะ : 1.ขอให้อยู่ในดุลยพินิจ ที่สมเหตุสมผลและสามารถใช้งานได้ดีทั้งในด้านสมรรถนะและ อายุการใช้งาน 2.ลูกระนาดเพิ่มตามจุดที่มาร์คไว้ 2.3 บ่อบ้าบัดน้าเสีย ไม่สามารถใช้งานทั้งระบบ
  5. ข้อเสนอแนะ : เพื่อการทางานที่รวดเร็วขึ้น ระหว่างที่ช่างดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบท่อระบายน้าทั้ง ระบบนั้น ควรจะจัดหาช่างเข้าไปทาการปรับปรุงแก้ไขงานระบบของบ่อบาบัดน้าเสียในคราวเดียวกัน เพื่อให้แล้ว เสร็จในระยะเวลาที่ใกล้เคียงเพื่อทดลองใช้งานต่อเนื่องกัน 2.4 ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องทาง(แสงสว่าง) 1. ไฟส่องป้ายหมู่บ้านและไฟส่องสว่างทางออกหมู่บ้าน ใช้งานไม่ได้(นานมากแล้ว) 2. ไฟสว่างสวนสาธารณะ ใช้งานไม่ได้ ข้อเสนอแนะ : ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะที่ติดตั้งกับพื้น ปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ 99 % ให้รื้อถอนออกและขอให้ท่านอนุมัติเปลี่ยนเป็นตั้งเสาแล้วติดโคมไฟที่เสาแทน รอบบริเวณสวนสาธารณะ ซึ่งจะทา ให้เกิดความปลอดภัยมากกว่า 2.5 ภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน ต้นไม้ (ต้นแคนา) ที่ปลูกไว้ ทั่วบริเวณหมู่บ้าน ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเท่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะหน้าหมู่บ้านด้านขาออก กิ่งก้านสูงมาก ซึ่งไม่เกิดผลดี ควรจะต้องทาการตัดแต่งโดยเร็ว ก่อนที่ฝนฟ้าจะ มา ลมอาจะพัดกิ่งก้านหักลงมาได้ และการตัดแต่งต้องตัดแต่งให้ดี เพราะคณะกรรมการฯได้รับการร้องเรียนจาก สมาชิกหมู่บ้านมาว่ามีการตัดให้บ้าง แต่ตัดแต่งไม่ดีเลย และการตัดแต่งกิ่งไม้อื่นๆ ควรจะทาการตัดแต่งอย่าง ต่อเนื่อง เมื่อเห็นว่ากิ่งก้านดูไม่เป็นระเบียบหรือไม่เป็นพุ่มเป็นทรงที่สวยงาม จากปัญหาดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น โดยเฉพาะจากข้อที่ 1 ถึงข้อ 2.3 เป็นปัญหาที่สมาชิกหมู่บ้าน ได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อปีกลาย ฝนตกไม่เท่าไร น้าท่วมซอย และกว่าจะไหลลงท่อหมด ใช้เวลา ที่นานมาก ซึ่งในความเป็นจริงหมู่บ้านพึ่งจะสร้างเสร็จไม่นาน มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น และเมื่อไม่นานมานี้ เด็ก ปั่นจักรยานตกท่อที่ฝาท่อยุบตัว และสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินเหยียบฝาท่อที่บ่ารับฝาท่อมีข้างเดียว ทาให้หกล้ม และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นคณะกรรมการทางานหมู่บ้าน โดยได้รับฉันทามติจากสมาชิกหมู่บ้าน ขอเรียกร้องให้ท่านโปรดช่วย ดาเนินการเร่งรัดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านพฤกษา 59 /1 ทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จัดทาเป็นแผนงานอย่างเป็นระบบหรือจัดทาเป็น milestone ให้ครอบคลุมการ ดาเนินงานดังกล่าวทั้งหมด แจ้งให้คณะกรรมการทางานหมู่บ้านได้รับทราบในเวลาอันสั้นนี้ จึงเรียนมาเพื่อรับทราบและโปรดดาเนินการ ขอแสดงความนับถือ (นายธนภัทร์ชัย บัวกล้า) ประธานคณะกรรมการทางานหมู่บ้าน
  6. คณะกรรมการทางานหมู่บ้านพฤกษา 59/1 นายธนภัทร์ชัย บัวกล้า ประธาน .............................................. นายศักดินนท์ เทียมนนท์ รองประธาน .............................................. นายไพโรจน์ วัฒนา รองประธาน .............................................. นายอรัญ สิมยางคา รองประธาน .............................................. นายสิทธิพงษ์ สุทธิแพทย์ เลขานุการ .............................................. นายสาเร็จ ชุ่มกลัด กรรมการ .............................................. นายนิรุติ ภูละ กรรมการ .............................................. นายมนูญ แซ่เตีย กรรมการ .............................................. นายธนโชติ ยิ้มประดิษฐ์ กรรมการ .............................................. นายสมชาย มหากาญจนธานี กรรมการ .............................................. นายเสน่ห์ ภูคะฮาต กรรมการ .............................................. นายพรชัย สิงห์อยู่ กรรมการ .............................................. นายจักรพันธ์ จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ .............................................. นายสงคราม สมบูรณ์ กรรมการ .............................................. นายเพชรรุ่ง ทานาแชง กรรมการ .............................................. นายอมร แสงเลิศ กรรมการ .............................................. นายชาตรี สอนนาลา กรรมการ .............................................. นายธนรัตน์ ราชวงษ์ กรรมการ .............................................. นายทินกร แสงแสน กรรมการ .............................................. นายพงษ์ศักดิ์ นะมะราช กรรมการ .............................................. น.ส.ดวงฤดี รักหอม กรรมการ/เหรัญญิก ..............................................
Anzeige