Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

El treball cooperatiu a l' IES Sureda i blanes

 1. L’aprenentatge cooperatiu a la pràctica L’experiència a l’IES Josep Sureda i Blanes Esther Baquero, Dep. Biologia i Geologia Comissió d’Aprenentatge Cooperatiu Felipe Martínez, Dep. Orientació Coordinador d’aprenentatge basat en projectes Gener 2017
 2. L’aprenentatge cooperatiu a nivell de centre
 3. CARACTERÍSTIQUES DE L’IES JOSEP SUREDA I BLANES Dos edificis: Son Gotleu: En funcionament des de 1990 Més de 700 alumnes entre tots els ensenyaments obligatori, postobligatori i el cicle formatiu de grau mitjà de forneria, rebosteria i confiteria (presencial i a distància) Son Ferriol: Cicle de formació professional bàsica d'agrojardineria i composicions florals Cicles de grau mitjà de jardineria i floristeria, de producció agropecuària i d'aprofitament i conservació del medi natural. L'alumnat del centre presenta una gran diversitat social, cultural i econòmica → Una gran part dels alumnes del centre necessiten suport educatiu Els recursos del centre es dediquen, quasi al 100%, als suports, desdoblaments i creació de grups flexibles als dos primers cursos de l'E.S.O
 4. MOBILITZACIÓ I MOTIVACIÓ INICIAL Necessitat de millorar la convivència a l’aula. Propiciar la creació d’un ambient que faciliti l’ensenyament i l’aprenentatge. Motivar els alumnes en el procés d’aprenentatge. Augmentar l’autonomia de l’alumnat i la seva responsabilitat en l’aprenentatge. Inclusió d’alumnes NESE i NEE. Interès per part del claustre per l’aplicació de noves metodologies a l’aula.
 5. EL NOSTRE RECORREGUT EN L’AC Curs 2011-2012 Inici de la formació amb la Universitat de Vic Curs 2013-2014 Finalitza la formació amb la UVic Curs 2014-2015 Creació de la Comissió d’Aprenentatge Cooperatiu “La consolidació de la comissió permetria assegurar la continuïtat d'aquesta metodologia educativa, com ens proposaven els diferents experts i assessors que hem tingut aquests anys de formació, alhora que impulsem la formació dins el centre per tal de fer arribar aquesta metodologia a més professors i alumnes.”
 6. EL NOSTRE RECORREGUT EN L’AC Curs 2011-2012 Inici de la formació amb la Universitat de Vic Curs 2013-2014 Finalitza la formació amb la UVic Curs 2014-2015 Creació de la Comissió d’Aprenentatge Cooperatiu Curs 2015-2016 Seminari de Formació a nivell de centre Adhesió a la xarxa Khélidon i a la Xarxa de Centres Cooperatius del CEP d’Inca
 7. SEMINARI A CENTRE 15-16 - Desenvolupat per la Comissió d’AC. - Coordinat pel CEP Palma i la UVic. - 25 hores de formació distribuïdes en 10 sessions. - 35 professors implicats, de gairebé tots els departaments didàctics i també de la directiva. - Aplicació a les aules d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. - Noves propostes d’aplicació de la metodologia AC per al proper curs.
 8. EL NOSTRE RECORREGUT EN L’AC Curs 2011-2012 Inici de la formació amb la Universitat de Vic Curs 2013-2014 Finalitza la formació amb la UVic Curs 2014-2015 Creació de la Comissió d’Aprenentatge Cooperatiu Curs 2015-2016 Seminari de Formació a nivell de centre Adhesió a la xarxa Khélidon i a la Xarxa de Centres Cooperatius del CEP d’Inca Curs 2016-2017 Inici de l’ABP a 1r d’ESO Formació en Centre sobre ABP (inclou formació en AC)
 9. Vídeo resum de l’AC al Sureda Alumnes, professorat i mares i pares
 10. SITUACIÓ ACTUAL Dinàmica: professorat interí, noves destinacions, comissions de serveis… Comissió d’AC integrada per 2 membres: Continuar la formació al centre Ajudar al professorat del centre Establir dinàmiques de centre Participar a Jornades i Cursos fomentats per les xarxes Més de 30 docents utilitzen l’AC a les seves aules
 11. L’aprenentatge cooperatiu a nivell d’aula
 12. ZOOM ALS ÀMBITS A, B I C ● ÀMBIT A ● ÀMBIT B ● ÀMBIT C ● COHESIÓ DE GRUP ● ESTRUCTURA COOPERATIVA ● AVALUAR PER APRENDRE a cooperar ● Els tres àmbits es treballen com un TOT. ● NO és començar de zero → S’ha d’adaptar el que ja feim! ● És una eina metodològica més → conviu amb les “tradicionals”: exposició en gran grup, feina individual... Idees clau:
 13. ÀMBIT A. LA COHESIÓ DE GRUP Exemples de dinàmiques: - El que sabeu de mi i el que no sabeu de mi - Ha-ha-ha - Torre de control - El pont - Un món de colors
 14. ÀMBIT A. LA COHESIÓ DE GRUP Activitats de cohesió amb el professorat interessat en AC a principi de curs. Llistat de dinàmiques de cohesió amb la seva explicació a la sala de professors i al Google Drive del centre. Graella de control d’activitats de cohesió per grups: Recomanacions d’activitats de cohesió per missatgeria
 15. ÀMBIT B. ESTRUCTURES COOPERATIVES Per introduir l’AC... REALITZEM UNA MATEIXA ACTIVITAT: (1r) INDIVIDUALMENT, (2n) EN GRUP (3r) DE FORMA COOPERATIVA
 16. ÀMBIT B. ESTRUCTURES COOPERATIVES A continuació es mostrarà una imatge. Intentau recordar tot allò que es mostra!
 17. ÀMBIT B. ESTRUCTURES COOPERATIVES Escriviu tot allò que recordau! Com ha anat? Apuntau el nombre d’objectes que heu recordat!
 18. ÀMBIT B. ESTRUCTURES COOPERATIVES Ara es mostrarà una altra imatge… Però la mirarem en grup. Sense parlar: intentau recordar tot allò que es mostra!
 19. ÀMBIT B. ESTRUCTURES COOPERATIVES Escriviu tot allò que recordau entre tots! Com ha anat? Apuntau el nombre d’objectes que heu recordat! És més gran que el d’abans? És cert allò de: quatre ulls veuen més que dos?
 20. ÀMBIT B. ESTRUCTURES COOPERATIVES Ara es mostrarà una tercera imatge… Però ara cooperarem. Organitzeu-vos i intentau recordar tot allò que es mostra!
 21. ÀMBIT B. ESTRUCTURES COOPERATIVES Escriviu tot allò que recordau entre tots! Com ha anat? Apuntau el nombre d’objectes que heu recordat! És més gran que el resultat individual? I que en grup? Cooperar NO és (només) treballar en grup!
 22. ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES Tenim un llistat d’estructures al Drive del centre, compartit amb tot el claustre. Recomanem estructures cooperatives per missatgeria.
 23. ● 1, 2, 4 A llegeix, B escolta B llegeix, A escolta A uneix, B revisa i confirma Treball individual 1 2 4 A llegeix, a escolta a llegeix, A escolta A uneix, a revisa i confirma B i b escolten i, al final, opinen i confirmen ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES
 24. ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES Full giratori Una llista de paraules, la redacció d'un conte, una frase que resumeixi una idea fonamental del text que han llegit o del tema que han estat estudiant, etc. Un membre de l'equip comença a escriure la seva part o la seva aportació en un full «giratori». A continuació, el passa al company del costat perquè escrigui la seva part de la tasca i així successivament fins que tots els membres de l'equip han participat en la resolució de la tasca. Mentre un escriu, els altres membres de l'equip han d'estar pendents d'això i fixar-se si ho fa bé i corregir-lo, si és necessari. Tot l’equip és responsable del que s’ha escrit en el “full giratori”, no només cadascú de la seva part. “Quines paraules noves hem après als darrers temes?”
 25. ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES El joc de les paraules El professor o la professora escriuen a la pissarra unes quantes paraules-clau sobre el tema que estan treballant o ja han acabat de treballar. A cada equip base els estudiants han de formular una frase amb aquestes paraules, o expressar la idea que hi ha “darrere” d'aquestes paraules. A continuació, seguint un ordre determinat, cada estudiant mostra la frase que ha escrit i els altres la corregeixen, la matisen, la completen... Després les ordenen seguint un criteri lògic i un d'ells s'encarrega de passar-les en net.
 26. ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES Llapis al mig El professor o la professora dóna a cada equip un full amb preguntes o exercicis. Es determina l'ordre dels exercicis. Un estudiant llegeix en veu alta una pregunta o exercici i entre tots parlen de com es fa i decideixen quina és la resposta correcta: els llapis de tots es col·loquen al mig de la taula per a indicar que en aquells moments solament es pot parlar i escoltar i no es pot escriure. Quan tots tenen clar el què cal fer o respondre en aquell exercici, cadascú agafa el seu llapis i escriu o fa en el seu quadern l'exercici en qüestió. En aquest moment, no es pot parlar, només escriure. I així es procedeix amb tots els exercicis. Resultat d’un llapis al mig fet amb l’ordinador (drive al mig)
 27. ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES Lectura compartida Un membre de l'equip llegeix el primer paràgraf. Els altres han d'estar molt atents, ja que el que ve a continuació, haurà d'explicar el que s’acaba de llegir o haurà de fer un resum, i els altres dos han de dir si és correcte o no, si estan o no d'acord amb el que ha dit el segon. L'estudiant que ve a continuació (el segon) llegirà seguidament el segon paràgraf, i el següent (el tercer) haurà de fer un resum del mateix, mentre que els altres dos (el quart i el primer) hauran de dir si el resum és correcte o no. I així successivament, fins que s'hagi llegit tot el text.
 28. ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES Aturada de 3 minuts Reflexionau sobre el que s’ha explicat durant 3 minuts i plantegeu 3 preguntes.
 29. ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES - Teniu molta feina feta, encara que no ho sembli! - Com adaptem les UUDD a l’AC? Pensam en les activitats que feim a l’aula i les reestructuram perquè siguin cooperatives. - Model que seguim per dissenyar i compartir activitats estructurades cooperativament (carpeta al Drive del centre):
 30. DISSENY D’ACTIVITAT COOPERATIVA Grup i assignatura: Quan es realitzarà l’activitat (data): Finalitat de l’activitat (objectiu): Activitat que es realitzarà: Estructura cooperativa que es farà servir (descripció): Valoració:
 31. ESTRUCTURES COOPERATIVES COMPLEXES Es mesclen els grups base Duren més temps que les simples Activitats complexes i resultats elaborats: Presentacions Tríptics Manuals Etc.
 32. ESTRUCTURES COOPERATIVES COMPLEXES
 33. Exposició sobre les energies Diapositives fetes amb grups d’experts.
 34. ÀMBIT B. ESTRUCTURES COOPERATIVES - S’ha de gestionar el temps de les estructures → Com a qualsevol activitat d’aula! - Cal assegurar l’aprenentatge dels continguts i de la cooperació. → Hem de saber a cada moment qui fa què → S’han de poder avaluar els continguts treballats cooperativament Idees clau:
 35. Model de programació d’aula
 36. ÀMBIT C. APRENENTATGE COOPERATIU COM A CONTINGUT D’APRENENTATGE Premises (Mila Naranjo): 1. L’avaluació, com qualsevol altre element de l’ensenyament, s’ha de programar. 1. L’avaluació va més enllà de la qualificació, de posar notes. 1. No avaluar el que no s’ensenya. 1. Si s’ensenya, s’ha d’avaluar.
 37. ÀMBIT C. APRENENTATGE COOPERATIU COM A CONTINGUT D’APRENENTATGE Plans de l’equip Establir objectius grupals i compromisos individuals. Repartir rols i tasques dins el grup. Fer un seguiment de les tasques de cada membre del grup. Revisar els compromisos personals. Ésser conscient de l’aprenentatge i la cooperació realitzats. Autoavaluar-se.
 38. ÀMBIT C. APRENENTATGE COOPERATIU COM A CONTINGUT D’APRENENTATGE Rúbriques Establir criteris d’avaluació i graduar-los per “qualificar-los”. Informar l’alumnat de què s’espera d’ell. Ser més objectiu en l’avaluació. Treballar l’autorregulació de l’alumnat. Autoavaluar-se.
 39. ÀMBIT C. APRENENTATGE COOPERATIU COM A CONTINGUT D’APRENENTATGE Cercles de diàleg Establir vincles socio-afectius. Fer partícips a tots. Escoltar a tots. Resoldre conflictes. Repassar continguts. Tractar temes actuals entre iguals.
 40. POSSIBLES DIFICULTATS Pel funcionament de l’AC: - Fer els equips massa grans. - Estructurar els equips de forma massa homogènia. - Instruccions insuficients per a la realització de les activitats. - No donar prou temps per a la interacció. - Activitat mal estructurada (poc cooperativa, perquè no facilita la interacció o és individual).
 41. POSSIBLES DIFICULTATS Per la millora del treball en equip: - Utilitzar els equips només ocasionalment. - No donar pautes o temps suficient per a l’autoavaluació del funcionament de l’equip. - Fixar-se en el que no funciona i no valorar el que sí. - Precipitació a l’hora de canviar els equips abans de superar les dificultats.
 42. L’aprenentatge cooperatiu en la millora del centre
 43. PROJECTE DE MILLORA COM A CENTRE EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE COOPERATIU La Comissió d’Aprenentatge Cooperatiu Programació d’aula per AC Xarxa de centres del CEP d’Inca Coordinació amb els centres de primària Treball per projectes
 44. El pas a l’ABP Inici 16-17 a 1r d’ESO 10 professors voluntaris: tutores + professor de projectes Combinat “ciències” i “lletres” El 50% amb formació en AC Primer projecte: cohesió de grup i estructures Segon projecte: introduïm elements d’àmbit C
 45. El pas a l’ABP Tercer projecte: Incloem més elements d’àmbit C al quadern de l’alumnat. Modifiquem l’avaluació del treball cooperatiu fent-la més sistemàtica.
 46. Gràcies per la vostra atenció!
Anzeige