El projecte lingüístic de centre

Servei d'Ordenació Curricular d'Educació d'Adults / Departament d'Ensenyament / Generalitat de Catalunya
Servei d'Ordenació Curricular d'Educació d'Adults / Departament d'Ensenyament / Generalitat de CatalunyaServei d'Ordenació Curricular d'Educació d'Adults / Departament d'Ensenyament / Generalitat de Catalunya
El projecte lingüístic de centre Un projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional.  Construcció a partir de la realitat  Neus Lorenzo i Galés [email_address]
Índex ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Nous punts de vista descobreixen noves realitats  El projecte lingüístic del centre… Hem de passar del “per què l’hem de fer”? ...al “com podem fer-lo útil i realista”?
Projecte Lingüístic… ... Què és ? : Identificar i conèixer la realitat de l’entorn : Recollir les necessitats de tota la comunitat educativa  : Obrir el debat i la reflexió a la participació de tothom : Concretar els objectius, les actuacions i els criteris per a la planificació Activitat inicial: 30s. Procés 4. ,[object Object],2. ,[object Object],[object Object],1. 3. ,[object Object]
Projecte Lingüístic… …què ens aporta? Elaboració del Projecte Lingüístic de centre Cohesió de l’equip Projecció del centre Renovació metodològica Millora de l’Aprenentatge Resultats explícits Resultats implícits
Esdevenir membres de la ciutadania activa a l’Espai Comú (compartir)  Legalitat jurídica Espais d’identitat individual (mantenir)  Riqueses culturals Català, eina de cohesió social a Catalunya Les altres llengües; finestres i portes al món SGLiC, Departament d’Educació Generalitat de Catalunya
Plurilingüisme al sistema educatiu Projecte Lingüístic… … on va ? Llengua vehicular Català (Occità al Vall d’Aràn) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
MISSIÓ compartida  Font: British Council, Stratfor-upon-Avon, Maig 2006 Aula Centre Departament Una societat cohesionada, competent i amb estratègies per a la recerca de la felicitat
ÉS UNA TASCA COL·LECTIVA L’elabora l’equip directiu amb les aportacions del consell de centre i del claustre de professors. L’aprova i l’avalua el consell de centre. En el cas de les aules, l’elabora el claustre de professors.
MISSIÓ compartida: quin centre/aula volem? ,[object Object],[object Object],[object Object],Activitat de definició: 30s.  Fer del català l’eix vertebrador per a la convivència i la cohesió social, en un context diversificat, vers el plurilingüisme i el diàleg intercultural. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],MISSIÓ EDUCATIVA:  Facilitar l’accés col·lectiu a les llengües curriculars i les llengües d’origen de la comunitat educativa com a eines de cognició, coneixement i convivència.
El projecte lingüístic de centre:  un procés de contextualització ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Marc de desenvolupament Projecte Lingüístic… … d’on ve ? PROJECTE EDUCATIU ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Marc Legal Diagnosi Visió Reflexió
Observació de la realitat: diagnosi Activitat de diagnosi: 60s. Quines situacions cal millorar? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
29 països  : Joint declaration European Ministers of Education (Bologna 1999) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Data límit: 2010-2015 Europe of Knowledge Reptes de futur   Competències comunicatives La competència lingüística i comunicativa, essencial per a la transformació personal i la cohesió social
ALTE FRAMEWORK of Language Examinations The Common European Frame of Reference L’homologació europea  A B C D ... ... D C B A La formació al llarg de la vida Reptes de futur   La dimensió lingüística i comunicativa, competència bàsica C2: Domini B2: Avançat A2: Bàsic C2 Mastery C1 Effective B2 Vantage B1 Thereshold A2 Waystage A1 Breakthrough Level Certificat nivell superior Certificat nivell suficiència Certificat nivell intermedi Certificat nivell elemental Certificat nivell bàsic  Català - ZMP CAE C1: Funcional B1:  Llindar A1: Inicial Nivell CPE FCE PET KET - Anglès ZOP KDS - ZD Start Deutsch 2 Start Deutsch 1 Alemany Diploma Nivel Superior Diploma Nivel intermedio Diploma Nivel inicial - - Castellà
ÉS UN REPTE DE FUTUR El projecte lingüístic ha de  planificar l’organització i la gestió de l’estat i ús de les llengües en el centre/aula i el tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. Ha de garantir la competència en l’ús social de la llengua catalana , assegurar el domini eficaç de la llengua castellana i l’aprenentatge d’una llengua estrangera .
El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, a l’aula d’educació de les persones adultes:  …un enfocament possibilista i pràctic. Quin animal veus aquí? És un dofí !! L’experiència compartida ens permeten passar del discurs teòric a la competència i l’acció personal
Projecte Lingüístic… …per on començar? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1 . La realitat de l’entorn:  -els usos lingüístics català castellà anglès francès 2. Les necessitats de tota la comunitat educativa: -la competència lingüística i comunicativa  3. El debat i la reflexió a la participació de tothom: -els acords per a definir la visió de futur 4. El els objectius, les actuacions i els criteris per a la planificació: -canvis en l’organització i la programació
Planificació per objectius: la doble mirada Els indis americans no veien els velams dels vaixells espanyols fins que estaven a la platja… Els mancava experiència prèvia, referent cognitiu i construcció mental d’aquesta realitat. Pla per tasques -Biblioteca oberta -Classes per a les dones -Comenius… Pla per objectius : -Incorporar les llengües d’origen i familiars -Assolir el domini d’almenys una tercera llengua curricular  (superar el monolingüisme) -Vertebrar la societat en la llengua d’escolarització
Visió: Plurilingüisme en una societat cohesionada en català Plans d'Entorn projecció Objectius i estratègies per a la millora Web interactiva Activitat de planificació: 30d. Projectes Programes Activitats 1.Català:  vehicular del centre 2.Resultats: acreditació de competències 3.Castellà: metodologia comunicativa 4.Nivells orals d’anglès Modificació curricular - Ampliació - Incement d’oferta Modificació organitzativa -Horaris - Acompanyaments - Extraescolars Formació - Llengües - Avaluació - Planificació - TIC i multimèdia Materials - Programes e-TAC. estratègias recursos objetius Exemple : Incorporació del Portafolio en Projectes Integrals Font: adaptat de la UMCE-OSAC
La finalitat del¡aprenentatge de llengües és la comunicació, la convivència i la capacitació. Iniciació a una llengua estrangera  Les llengües anglesa i francesa són les llengües estrangeres que s’imparteixen amb caràcter prioritari dins d’aquests ensenyaments. L’ensenyament inicial de les llengües anglesa i francesa s’adscriu dins el nivell A1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Se centra en les competències de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita. S’adreça a persones amb desconeixement d’aquestes llengües. Iniciació a la llengua castellana  S’estructura en un curs de nivell inicial que s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua castellana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències comunicatives mínimes en aquesta llengua per desenvolupar-se en la societat actual. Se centra en les competències de la llengua oral i incorpora objectius comunicatius de llengua escrita. D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, el curs de nivell inicial s’adscriu dins del nivell A d’usuari bàsic , de domini de la llengua. El curs de nivell bàsic amplia les competències en llengua oral i escrita fins al nivell A2 d’usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Iniciació a la llengua catalana  Va adreçat a les persones amb desconeixement de la llengua catalana per tal que puguin adquirir les competències comunicatives mínimes per desenvolupar-se en la societat catalana. S’estructura en un curs de nivell inicial (d’acolliment lingüístic), un curs de nivell bàsic i un curs de nivell llindar , d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Aquests cursos s’adscriuen dins del nivell A d’usuari bàsic i del nivell B1 d’usuari independent , de domini de la llengua. (…) El curs d’acolliment lingüístic se centra en les competències de la llengua oral... S’adreça a persones amb desconeixement de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències comunicatives mínimes en aquesta llengua. El curs de nivell bàsic amplia les competències en llengua oral i escrita fins al nivell A2 d’usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. El curs de nivell llindar ha de possibilitar que l’aprenent es pugui desenvolupar satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana. Correspon al B1 nivell llindar definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Font de la Normativa: http://www.xtec.cat/fadults/ciaul/normativa/index.htm
Quines característiques té? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Projecte Lingüístic… …com avaluar-lo? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Aprendre per viure...  ...compartir per conviure Activitat de consens: 15d.
Verba volant, scripta manent …. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(les paraules volen, l’escrit perdura) Per això cal...
Una experiència compartida...
… per a triar un itinerari diferenciat Si no sabem on volem anar, acabarem on no volíem arribar: Cal planificar el viatge!
El projecte lingüístic de centre Un projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional.  Construcció a partir de la realitat  Neus Lorenzo i Galés [email_address]
No aprenem… descobrim! El retrat d’un home vell... O una parella i un gos?
Fer emergir les intervencions en els espais ocults La diversitat de perfils i itineraris professionals, una riquesa col·lectiva Áine Furlong, Waterford Institute of Technology (Ireland) “ In-between Spaces: relationship betw.een creativity and plurilingualism” El diàleg i la conversa de suport, trobada als espais indeterminats Processos i estructures d’equilibri en l’ambivalència caòtica de la postmodernitat (tendències, circuits, xarxes processos de convivència, d’intercanvi, relació, informació i comunicació)
Figures i paisatges En el treball, com en la vida, el risc és la recompensa Innovació Dona vanitosa... O calavera?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Conclusió ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Objectius i estratègies del Sistema Educatiu Català Millorar l’èxit escolar Afavorir l’arrelament i a convivència Incrementar les oportunitats socioprofessionals, la dimensió internacionals i l’educació permanent Garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom i la cohesió social mitjançant una xarxa de centres educatius financiats amb fons públics Com? A través de canvis estructurals Les polítiques educatives d’innovació, les estratègies organizatives d’autonomia, el projecte lingüístic plurilingüe, la pràctica reflexiva i la reflexió sobre la pràctica. Vers l'excel·lència educativa Les prioritats del SECAT
Path for professional development -2- Working together for collective improvement How many animals can you find? You need to know  the animal to be able to see it ! Eagle, wolf, wild-cat, goat, deer, cat, cammel, owl, sheep...
Els projecte lingüístic... ...Motor de canvi social ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Els projecte lingüístic forma part del projecte de centre Neus Lorenzo Galés
1 von 35

Recomendados

Projecte lingüístic quercus von
Projecte lingüístic quercusProjecte lingüístic quercus
Projecte lingüístic quercusinstiquercus
1.2K views87 Folien
PROJECTE LINGÜÍSTIC von
PROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTICAnni Melià Pascual
525 views12 Folien
Presentació seminari llengües_baix von
Presentació seminari llengües_baixPresentació seminari llengües_baix
Presentació seminari llengües_baixJoe Planas
842 views34 Folien
Linguamón Bones Pràctiques, un recurs al servei del professorat von
Linguamón Bones Pràctiques, un recurs al servei del professoratLinguamón Bones Pràctiques, un recurs al servei del professorat
Linguamón Bones Pràctiques, un recurs al servei del professoratUniversitat Oberta de Catalunya
695 views50 Folien
Projectelinguisticcentre elluch1415 von
Projectelinguisticcentre elluch1415Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415Ernest Lluch
546 views10 Folien
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle... von
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...Sergi BarcelóTrigueros
1.3K views36 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Unitat 3. ser competents en llengües von
Unitat 3. ser competents en llengüesUnitat 3. ser competents en llengües
Unitat 3. ser competents en llengüesNombre Apellidos
669 views30 Folien
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL) von
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Servei de Llengües Estrangeres
5.3K views39 Folien
Esborrany projecte linguistic von
Esborrany projecte linguisticEsborrany projecte linguistic
Esborrany projecte linguisticEscola Àngel Serafí Casanovas
93 views17 Folien
El tractament de les llengües en el sistema educatiu von
El tractament de les llengües en el sistema educatiuEl tractament de les llengües en el sistema educatiu
El tractament de les llengües en el sistema educatiuMontserrat Montagut Montagut
1K views78 Folien
Projecte lingüístic 17 18 von
Projecte lingüístic 17 18Projecte lingüístic 17 18
Projecte lingüístic 17 18Diego García
490 views18 Folien
sessió 1 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ... von
sessió 1 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...sessió 1 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
sessió 1 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...Joe Planas
657 views29 Folien

Was ist angesagt?(20)

Projecte lingüístic 17 18 von Diego García
Projecte lingüístic 17 18Projecte lingüístic 17 18
Projecte lingüístic 17 18
Diego García490 views
sessió 1 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ... von Joe Planas
sessió 1 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...sessió 1 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
sessió 1 grup de treball per a l’elaboració de materials llengua anglesa educ...
Joe Planas657 views
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO) von Fred Sentandreu
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
PEPLI i Projecte Lingüístic de Centre en Secundària (ESO)
Fred Sentandreu159 views
IAMF sobre el plurilingüisme al centre. Jornada "Ara és demà" von PREMSAinsmartifranques
IAMF sobre el plurilingüisme al centre. Jornada "Ara és demà"IAMF sobre el plurilingüisme al centre. Jornada "Ara és demà"
IAMF sobre el plurilingüisme al centre. Jornada "Ara és demà"
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve von rcastel7
Presentacio enfocament pluriling_olga-estevePresentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
rcastel7622 views
Projecte lingüístic de centre von Francisco Perez
Projecte lingüístic de centreProjecte lingüístic de centre
Projecte lingüístic de centre
Francisco Perez1.8K views
El tractament de les llengües, V. Pascual von marclia
El tractament de les llengües, V. PascualEl tractament de les llengües, V. Pascual
El tractament de les llengües, V. Pascual
marclia4.3K views
Presentació Blog von mnebot1
Presentació BlogPresentació Blog
Presentació Blog
mnebot1828 views
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals von arodet
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturalsAnàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
Anàlisi i implementació d'estratègies inclusives i pluriculturals
arodet1.6K views
Document pl les arrels von novesarrels
Document pl les arrelsDocument pl les arrels
Document pl les arrels
novesarrels153 views
Proposta de decret plurilingüisme 2011 von Nombre Apellidos
Proposta de decret plurilingüisme 2011Proposta de decret plurilingüisme 2011
Proposta de decret plurilingüisme 2011
Nombre Apellidos741 views
Portfolio Europeu de les Llengües von Gemma Tur
Portfolio Europeu de les LlengüesPortfolio Europeu de les Llengües
Portfolio Europeu de les Llengües
Gemma Tur1.7K views

Destacado

PROJECTE LINGÜÍSTIC LA FARGA INFANTIL von
PROJECTE LINGÜÍSTIC LA FARGA INFANTILPROJECTE LINGÜÍSTIC LA FARGA INFANTIL
PROJECTE LINGÜÍSTIC LA FARGA INFANTILlafargainfantil
1.9K views21 Folien
Curs avaluadors e2cat von
Curs avaluadors e2catCurs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2catProjecte de Qualitat
755 views130 Folien
fernandez-victor-manuel-para-liberarte-de-la-ansiedad-y-de-la-impaciencia von
 fernandez-victor-manuel-para-liberarte-de-la-ansiedad-y-de-la-impaciencia fernandez-victor-manuel-para-liberarte-de-la-ansiedad-y-de-la-impaciencia
fernandez-victor-manuel-para-liberarte-de-la-ansiedad-y-de-la-impacienciaEsteban Flesler
4.9K views84 Folien
BCi Ahorro von
BCi AhorroBCi Ahorro
BCi Ahorroguest09a51b
2K views11 Folien
Contratos para la formacion asegest von
Contratos para la formacion asegestContratos para la formacion asegest
Contratos para la formacion asegestAserline Asesores S.L
312 views18 Folien
El telefono[2] von
El telefono[2]El telefono[2]
El telefono[2]Gloria Zafra Arroyo
864 views33 Folien

Destacado(20)

PROJECTE LINGÜÍSTIC LA FARGA INFANTIL von lafargainfantil
PROJECTE LINGÜÍSTIC LA FARGA INFANTILPROJECTE LINGÜÍSTIC LA FARGA INFANTIL
PROJECTE LINGÜÍSTIC LA FARGA INFANTIL
lafargainfantil1.9K views
fernandez-victor-manuel-para-liberarte-de-la-ansiedad-y-de-la-impaciencia von Esteban Flesler
 fernandez-victor-manuel-para-liberarte-de-la-ansiedad-y-de-la-impaciencia fernandez-victor-manuel-para-liberarte-de-la-ansiedad-y-de-la-impaciencia
fernandez-victor-manuel-para-liberarte-de-la-ansiedad-y-de-la-impaciencia
Esteban Flesler4.9K views
Switch energy customer presentation von Switch Energy
Switch energy customer presentationSwitch energy customer presentation
Switch energy customer presentation
Switch Energy2.6K views
Grundlagen und Trends im Applikations-Sourcing von pliXos GmbH
Grundlagen und Trends im Applikations-SourcingGrundlagen und Trends im Applikations-Sourcing
Grundlagen und Trends im Applikations-Sourcing
pliXos GmbH984 views
Revista Españoles Nº50 Julio 2010 von Cext
Revista Españoles Nº50 Julio 2010Revista Españoles Nº50 Julio 2010
Revista Españoles Nº50 Julio 2010
Cext1.9K views
Rana_adeel_sqa von rana adeel
Rana_adeel_sqaRana_adeel_sqa
Rana_adeel_sqa
rana adeel398 views
Masajes reductores en medellin von Julio Giraldo
Masajes reductores en medellinMasajes reductores en medellin
Masajes reductores en medellin
Julio Giraldo1.9K views
Ernesto-garzon-valdes-francisco-j-laporta-el-derecho-y-la-justicia von Richard Cervantes
 Ernesto-garzon-valdes-francisco-j-laporta-el-derecho-y-la-justicia Ernesto-garzon-valdes-francisco-j-laporta-el-derecho-y-la-justicia
Ernesto-garzon-valdes-francisco-j-laporta-el-derecho-y-la-justicia
Richard Cervantes2.1K views
Visual CV - Lorena Gonzalez Montes von LorenaGM81
Visual CV - Lorena Gonzalez MontesVisual CV - Lorena Gonzalez Montes
Visual CV - Lorena Gonzalez Montes
LorenaGM81855 views
Un nuevo hermanito von cmmedialdea
Un nuevo hermanitoUn nuevo hermanito
Un nuevo hermanito
cmmedialdea690 views

Similar a El projecte lingüístic de centre

I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17) von
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)
I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)Montserrat Montagut Montagut
149 views41 Folien
I després del GEP, què? Sessió per a equips directius (Edició 2015-17) von
I després del GEP, què? Sessió per a equips directius (Edició 2015-17)I després del GEP, què? Sessió per a equips directius (Edició 2015-17)
I després del GEP, què? Sessió per a equips directius (Edició 2015-17)Servei de Llengües Estrangeres
208 views41 Folien
Pele von
PelePele
Peleesterfose
164 views25 Folien
Presentacio Bolzano Def von
Presentacio Bolzano DefPresentacio Bolzano Def
Presentacio Bolzano Defserracasals
710 views26 Folien
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe von
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Francesc Vila i Batallé
648 views16 Folien
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme von
Marc plurilingüe. SG Llengua i PlurilingüismeMarc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüismercastel7
810 views16 Folien

Similar a El projecte lingüístic de centre(20)

Presentacio Bolzano Def von serracasals
Presentacio Bolzano DefPresentacio Bolzano Def
Presentacio Bolzano Def
serracasals710 views
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme von rcastel7
Marc plurilingüe. SG Llengua i PlurilingüismeMarc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
Marc plurilingüe. SG Llengua i Plurilingüisme
rcastel7810 views
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH von Ernest Lluch
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCHPROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
PROJECTE LINGÜÍSTIC ELLUCH
Ernest Lluch507 views
Presentació engage me von Reia CasaBa
Presentació engage mePresentació engage me
Presentació engage me
Reia CasaBa266 views
El projecte Plurilingüe a l'escola catalana von Neus Lorenzo
El projecte Plurilingüe a l'escola catalanaEl projecte Plurilingüe a l'escola catalana
El projecte Plurilingüe a l'escola catalana
Neus Lorenzo1.5K views
Plurilingüisme i mecr von aidabm19
Plurilingüisme i mecrPlurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecr
aidabm19762 views
Comunicacio Enric Serra Irl von serracasals
Comunicacio Enric Serra IrlComunicacio Enric Serra Irl
Comunicacio Enric Serra Irl
serracasals631 views

Más de Servei d'Ordenació Curricular d'Educació d'Adults / Departament d'Ensenyament / Generalitat de Catalunya(20)

El projecte lingüístic de centre

 • 1. El projecte lingüístic de centre Un projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional. Construcció a partir de la realitat Neus Lorenzo i Galés [email_address]
 • 2.
 • 3. Nous punts de vista descobreixen noves realitats El projecte lingüístic del centre… Hem de passar del “per què l’hem de fer”? ...al “com podem fer-lo útil i realista”?
 • 4.
 • 5. Projecte Lingüístic… …què ens aporta? Elaboració del Projecte Lingüístic de centre Cohesió de l’equip Projecció del centre Renovació metodològica Millora de l’Aprenentatge Resultats explícits Resultats implícits
 • 6. Esdevenir membres de la ciutadania activa a l’Espai Comú (compartir) Legalitat jurídica Espais d’identitat individual (mantenir) Riqueses culturals Català, eina de cohesió social a Catalunya Les altres llengües; finestres i portes al món SGLiC, Departament d’Educació Generalitat de Catalunya
 • 7.
 • 8. MISSIÓ compartida Font: British Council, Stratfor-upon-Avon, Maig 2006 Aula Centre Departament Una societat cohesionada, competent i amb estratègies per a la recerca de la felicitat
 • 9. ÉS UNA TASCA COL·LECTIVA L’elabora l’equip directiu amb les aportacions del consell de centre i del claustre de professors. L’aprova i l’avalua el consell de centre. En el cas de les aules, l’elabora el claustre de professors.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. ALTE FRAMEWORK of Language Examinations The Common European Frame of Reference L’homologació europea A B C D ... ... D C B A La formació al llarg de la vida Reptes de futur La dimensió lingüística i comunicativa, competència bàsica C2: Domini B2: Avançat A2: Bàsic C2 Mastery C1 Effective B2 Vantage B1 Thereshold A2 Waystage A1 Breakthrough Level Certificat nivell superior Certificat nivell suficiència Certificat nivell intermedi Certificat nivell elemental Certificat nivell bàsic Català - ZMP CAE C1: Funcional B1: Llindar A1: Inicial Nivell CPE FCE PET KET - Anglès ZOP KDS - ZD Start Deutsch 2 Start Deutsch 1 Alemany Diploma Nivel Superior Diploma Nivel intermedio Diploma Nivel inicial - - Castellà
 • 16. ÉS UN REPTE DE FUTUR El projecte lingüístic ha de planificar l’organització i la gestió de l’estat i ús de les llengües en el centre/aula i el tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. Ha de garantir la competència en l’ús social de la llengua catalana , assegurar el domini eficaç de la llengua castellana i l’aprenentatge d’una llengua estrangera .
 • 17. El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, a l’aula d’educació de les persones adultes: …un enfocament possibilista i pràctic. Quin animal veus aquí? És un dofí !! L’experiència compartida ens permeten passar del discurs teòric a la competència i l’acció personal
 • 18.
 • 19. Planificació per objectius: la doble mirada Els indis americans no veien els velams dels vaixells espanyols fins que estaven a la platja… Els mancava experiència prèvia, referent cognitiu i construcció mental d’aquesta realitat. Pla per tasques -Biblioteca oberta -Classes per a les dones -Comenius… Pla per objectius : -Incorporar les llengües d’origen i familiars -Assolir el domini d’almenys una tercera llengua curricular (superar el monolingüisme) -Vertebrar la societat en la llengua d’escolarització
 • 20. Visió: Plurilingüisme en una societat cohesionada en català Plans d'Entorn projecció Objectius i estratègies per a la millora Web interactiva Activitat de planificació: 30d. Projectes Programes Activitats 1.Català: vehicular del centre 2.Resultats: acreditació de competències 3.Castellà: metodologia comunicativa 4.Nivells orals d’anglès Modificació curricular - Ampliació - Incement d’oferta Modificació organitzativa -Horaris - Acompanyaments - Extraescolars Formació - Llengües - Avaluació - Planificació - TIC i multimèdia Materials - Programes e-TAC. estratègias recursos objetius Exemple : Incorporació del Portafolio en Projectes Integrals Font: adaptat de la UMCE-OSAC
 • 21. La finalitat del¡aprenentatge de llengües és la comunicació, la convivència i la capacitació. Iniciació a una llengua estrangera Les llengües anglesa i francesa són les llengües estrangeres que s’imparteixen amb caràcter prioritari dins d’aquests ensenyaments. L’ensenyament inicial de les llengües anglesa i francesa s’adscriu dins el nivell A1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Se centra en les competències de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita. S’adreça a persones amb desconeixement d’aquestes llengües. Iniciació a la llengua castellana S’estructura en un curs de nivell inicial que s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua castellana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències comunicatives mínimes en aquesta llengua per desenvolupar-se en la societat actual. Se centra en les competències de la llengua oral i incorpora objectius comunicatius de llengua escrita. D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, el curs de nivell inicial s’adscriu dins del nivell A d’usuari bàsic , de domini de la llengua. El curs de nivell bàsic amplia les competències en llengua oral i escrita fins al nivell A2 d’usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Iniciació a la llengua catalana Va adreçat a les persones amb desconeixement de la llengua catalana per tal que puguin adquirir les competències comunicatives mínimes per desenvolupar-se en la societat catalana. S’estructura en un curs de nivell inicial (d’acolliment lingüístic), un curs de nivell bàsic i un curs de nivell llindar , d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Aquests cursos s’adscriuen dins del nivell A d’usuari bàsic i del nivell B1 d’usuari independent , de domini de la llengua. (…) El curs d’acolliment lingüístic se centra en les competències de la llengua oral... S’adreça a persones amb desconeixement de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències comunicatives mínimes en aquesta llengua. El curs de nivell bàsic amplia les competències en llengua oral i escrita fins al nivell A2 d’usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. El curs de nivell llindar ha de possibilitar que l’aprenent es pugui desenvolupar satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana. Correspon al B1 nivell llindar definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Font de la Normativa: http://www.xtec.cat/fadults/ciaul/normativa/index.htm
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 26. … per a triar un itinerari diferenciat Si no sabem on volem anar, acabarem on no volíem arribar: Cal planificar el viatge!
 • 27. El projecte lingüístic de centre Un projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional. Construcció a partir de la realitat Neus Lorenzo i Galés [email_address]
 • 28. No aprenem… descobrim! El retrat d’un home vell... O una parella i un gos?
 • 29. Fer emergir les intervencions en els espais ocults La diversitat de perfils i itineraris professionals, una riquesa col·lectiva Áine Furlong, Waterford Institute of Technology (Ireland) “ In-between Spaces: relationship betw.een creativity and plurilingualism” El diàleg i la conversa de suport, trobada als espais indeterminats Processos i estructures d’equilibri en l’ambivalència caòtica de la postmodernitat (tendències, circuits, xarxes processos de convivència, d’intercanvi, relació, informació i comunicació)
 • 30. Figures i paisatges En el treball, com en la vida, el risc és la recompensa Innovació Dona vanitosa... O calavera?
 • 31.
 • 32.
 • 33. Objectius i estratègies del Sistema Educatiu Català Millorar l’èxit escolar Afavorir l’arrelament i a convivència Incrementar les oportunitats socioprofessionals, la dimensió internacionals i l’educació permanent Garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom i la cohesió social mitjançant una xarxa de centres educatius financiats amb fons públics Com? A través de canvis estructurals Les polítiques educatives d’innovació, les estratègies organizatives d’autonomia, el projecte lingüístic plurilingüe, la pràctica reflexiva i la reflexió sobre la pràctica. Vers l'excel·lència educativa Les prioritats del SECAT
 • 34. Path for professional development -2- Working together for collective improvement How many animals can you find? You need to know the animal to be able to see it ! Eagle, wolf, wild-cat, goat, deer, cat, cammel, owl, sheep...
 • 35.