Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

DVB 2014: Update vennootschapsbelasting

3.706 Aufrufe

Veröffentlicht am

Workshop Dag van de Boekhouding - Blijf in Balans (2014)

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

DVB 2014: Update vennootschapsbelasting

 1. 1. Update vennootschapsbelasting november 2014 Van Kerchove Wim 1 Indieningstermijnen VenB Aj. 2014 • Alle aangiften met uiterste indieningsdatum t/m 30 september 2014 = tot 30 september 2014 • Alle aangiften die later dienen ingediend: de wettelijke regels = einde van de maand volgend op de maand van algemene vergadering met een maximum van zes maand vanaf datum afsluiting bkjr. Valt de uiterste datum op een zon- of feestdag :  doorschuiven naar de eerstvolgende werkdag. Valt de uiterste datum op 31.12.2014  15.01.2015 Van Kerchove Wim 2
 2. 2. Indieningstermijnen: voorbeelden Afsluitingsdatum Maand van Uiterste boekjaar algemene indieningsdatum vergadering 31.12.2013 april 2014 30.09.214 28.02.2014 augustus 2014 30.09.2014 31.05.2014 oktober 2014 01.12.2014 (30.11 = zondag ) 30.06.2014 november 2014 15.01.2015 15.11.2014 februari 2015 31.03.2015 Van Kerchove Wim 3 Grootte van de vennootschap Van Kerchove Wim 4
 3. 3. Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen - art 15 W.Venn. 1. Art 196 § 2 ,1° pro rata afschrijving in jaar verwerving voor “grote” 2. Art 196 § 2 , 2° bijkomende aankoopkosten moeten fiscaal mee afgeschreven met het hoofdbestanddeel voor de grote vennootschappen 3. Art 205 quater § 6 KMO krijgen een 0,5 % meer notionele intrestaftrek Van Kerchove Wim 5 Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen - art 15 W.Venn.. 4. Art 194 quater enkel KMO kunnen nog investeringsreserve aanleggen 5. Art 201, vierde lid éénmalige “verhoogde” investeringsaftrek voor KMO voor investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen (aj 2014 : 21,5 %) 6. Art 64 ter en 185 quater enkel KMO kunnen 120 % aftrek krijgen voor hun “beveiligingskosten” Van Kerchove Wim 6
 4. 4. Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen - art 15 W.Venn. 7. Art 218 § 2 geen vermeerdering wegens gebrek aan VA gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting : enkel KMO 8. Art 205/2 octrooi aftrek : voor KMO is geen onderzoekscentrum meer vereist vanaf aj. 2014 9. Art 537 de wachttermijn art 537 voor kapitaalsverlaging bedraagt 4 jaar voor KMO en 8 jaar voor grote ondernemingen Van Kerchove Wim 7 Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen - art 15 W.Venn 10. Art 269 § 2 ,1° Toekomstig RV-tarief van 20% of 15% dividenden aan KMO mits kapitaal volstort in geld sedert 01.07.2013 11. Art 219 ter § 7 fairnesstax van 5,15 % is enkel verschuldigd door grote vennootschappen sinds aj 2014. 12. Art 217 3° afzond. aanslag 0,412 % op MW op aandelen sinds aj 2014 enkel bij grote vennootschappen . Van Kerchove Wim 8
 5. 5. Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen - art 15 W.Venn 13. artikel 201 voor aj 2014 en 2015 de éénmalige “gewone” investeringsaftrek van 4 % enkel voor kleine vennootschappen maar nooit combineerbaar met de notionele intrestaftrek 14. artikel 275/3 Niet doorstorting bedrijfsvoorheffing art. 207.3°WIB92 : Voor het begrip “ Young Innovative Company” wordt in de wet verwezen naar het artikel 15 § 1 tot § 6 WIB92 vanaf aj. 2013 Van Kerchove Wim 9 Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen - art 15 W.Venn. 15. artikel 275/7 Structurele lastenverlaging IPA Sinds 01.01.2014 heeft de Koning de macht om het percentage van de structurele lastenverlaging op te trekken voor kleine vennootschap-pen: niet-doorstorting van BV bedraagt 1,12 % van de brutoloon massa voor kleine vennootschappen (1% voor grote venn) Van Kerchove Wim 10
 6. 6. Aftrekbare beroepskosten Van Kerchove Wim 11 Aftrekbare beroepskosten Art.49 WIB92: aftrekvoorwaarden 1. Verband houden met de beroepswerkzaamheid 2. Tijdens belastbaar tijdperk gedaan of gedragen 3. Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden 4. Echtheid en bedrag is bewezen Van Kerchove Wim 12
 7. 7. Kosten van privé gebruikt onroerend goed Case : een bvba is eigenaar van de grond en villa die haar zaakvoerder met zijn gezin privé bewoont (niet-geïndexeerd KI = 2.900). De bvba noteert VAA woning op fiche 281.20 op naam van de zaakvoerder en die geeft zijn VAA woning aan in de PB. VAA = 2.900 x 1,700 x 100/60 x 3,8 = 31.223,33 EUR. De bvba boekt een inkomende factuur voor aanleg van een openluchtzwembad in de tuin= 30.000,00 EUR excl. btw. Van Kerchove Wim 13 Kosten van privé gebruikt onroerend goed Administratie: kosten ≠ aftrekbaar bij gebrek aan band met de daadwerkelijke activiteit van de vennootschap (art. 49 WIB92) Vaak gebruikte tegenargumentatie: bezoldigingstheorie: door de gratis terbeschikkingstelling van de woning verstrekt de vennootschap een VAA aan haar bedrijfsleider en op die manier verloont zij haar bedrijfsleider. Van Kerchove Wim 14
 8. 8. Kosten van privé gebruikt onroerend goed Hof van Cassatie, 20 juni 2013 Feiten: - Een doktersvennootschap verwerft vruchtgebruik van gebouw - De zaakvoerder en zijn echtgenoten wonen in dat gebouw - Er is nooit een medisch kabinet in het gebouw geweest - De zaakvoerder gebruikt een bureau in dat gebouw om artikels te schrijven in medische vaktijdschriften - Statutair is het de doktersvennootschap toegelaten om zakelijke rechten te verkrijgen in een onroerend goed teneinde er bedrijfsleiders en hun familieleden in onder te brengen - De zaakvoerder gaf een VAA aan voor de woning Administratie: verwerpt de kosten obv art. 49 WIB92 15 Van Kerchove Wim 15 Kosten van privé gebruikt onroerend goed Hof van Cassatie, 20 juni 2013 Hof van Cassatie: De verwerving van het vruchtgebruik van het gebouw door de vennootschap heeft géén uitstaans met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Het feit dat de VAA werden aangegeven in hoofde van de zaakvoerder neemt niet weg dat de uitgaven van de vennootschap niet noodzakelijk waren voor het verwezenlijken van haar sociaal doel. Dat volstaat om de kosten te verwerpen op grond van art. 49 WIB92. De gemaakte kosten zijn NIET aftrekbaar. 16 Van Kerchove Wim 16
 9. 9. Kosten van privé gebruikt onroerend goed Hof van Cassatie, 20 juni 2014 Hof van Cassatie: Een vennootschap verwierf het vruchtgebruik op een gebouw dat gedeeltelijk door de vennootschap werd gebruikt (als kantoor) en gedeeltelijk door de bedrijfsleider werd gebruikt voor private bewoning. De gemaakte kosten zijn NIET aftrekbaar in de mate dat ze betrekking hebben op de privaat gebruikte gedeelte van het gebouw. 17 Van Kerchove Wim 17 Privé gebruikt onroerend goed Hof van Beroep Gent, 25 maart 2014 Feiten: een artsen-BVBA koopt een vruchtgebruik van een aan de kust gelegen weekendwoning en stelt deze ter beschikking van de arts. Alle kosten en delgingen worden fiscaal geweigerd. Hof: Alle kosten i.v.m. het vruchtgebruik zijn NIET aftrekbaar omdat ze niet gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Kosten gemaakt voor de ontspanning van de zaakvoerder vallen niet binnen de verwezenlijking van het doel. Het feit dat er belastbaar voordeel wordt belast, doet niets terzake. Bezoldigingen zijn slechts aftrekbare beroepskosten wanneer er effectieve prestaties tegenover staan. De belastingplichtige moet dit bewijzen, doch faalt hierin. Van Kerchove Wim 18
 10. 10. Tweede voorwaarde : gedaan of gedragen tijdens het belastbare tijdperk • ‘gedaan’ = werkelijke, effectieve betaling • Bijzondere bepaling voor vooruitbetaalde kosten: een kost kan voor een boekjaar integraal en onmiddellijk fiscaal aftrekbaar zijn wanneer deze tijdens dat boekjaar wordt vooruitbetaald, ook al heeft deze kost betrekking op latere boekjaren (Com.IB 92 49/13). • Géén wettelijke grens voor aantal jaren Van Kerchove Wim 19 Vooruitbetaalde huur Vooruitbetaalde huur: belastbaarheid mag gespreid worden over de periode waarop ze betrekking heeft * door vennootschap: mits gebruik van overlopende rekeningen *door natuurlijk persoon: mits schriftelijke en onherroepelijk akkoord van de belastingplichtige (Com.IB.92 13/5) ↕ Vooruitbetaalde huur mag in een keer afgetrokken worden door de huurder (spreiding volgens de boekhoudwetgeving is verplicht maar de fiscale wetgeving wijkt af met art. 49 WIB92: dus fiscaal mogelijk) Van Kerchove Wim 20
 11. 11. Vooruitbetaalde huur: ineens aftrekbaar? Rb. Antwerpen, 15 januari 2014 Feiten: een vennootschap huurde een bedrijfsgebouw van een zustervennootschap en betaalde in 2008 de huur voor 2009, 2010 en 2011 vooraf. Ze trok de huur ineens af als kost. Rechtbank: de vennootschap had de in 2008 betaalde huur die betrekking had op 2009, 2010 en 2011 op een overlopende rekening moeten boeken zoals het boekhoudrecht voorschrijft. De regels van het boekhoudrecht hebben voorrang op de fiscale wetgeving. De onmiddellijke aftrek van de vooruitbetaalde huur druist in tegen de eenjarigheid van de belastingwet. Het bedrag van de vooruitbetaalde huur werd terecht voor inkomstenjaar 2008 als onderschatting van activa belast Van Kerchove Wim 21 Is vooruitbetaalde huur nog te riskeren? • Tip 1. Maak een bijlage aan het bestaande huurcontract waarin de partijen overeenkomen om – in afwijking van de maandelijkse betaling van de huur – de huur voor de volgende … jaren in één keer te voldoen. Laat die bijlage registreren. • Tip 2 . Zorg voor een financiële reden, bv. De verhuurder heeft privé geld nodig. • Tip 3. Geef de vennootschap een korting. Ook een derde zou in zo’n geval te overtuigen zijn om de huur vooruit te betalen. • Tip 4. Beperk de vooruitbetaling tot maximaal 5 à 10 jaar. Een derde zal zich wellicht ook niet voor langere tijd willen engageren. Van Kerchove Wim 22
 12. 12. Kostenvergoedingen eigen aan werkgever Vergoeding is niet belastbaar bij genieter Kosten zijn aftrekbaar voor werkgever Bedrag van vergoeding = werkelijke kost of forfait 2 voorwaarden: – Bestemd voor kosten eigen aan de werkgever – Daartoe aangewend Van Kerchove Wim 23 Kilometervergoeding voor beroepsgebruik van de eigen personenwagen Kilometervergoeding van overheid van 1-07-2012 t/m 30-06-2013 0,3456 EUR/km van 1-07-2013 t/m 30-06-2014 0,3461 EUR/km van 1-07-2014 t/m 30-06-2015 0,3468 EUR/km Nadeel = bijhouden van een kilometeradministratie Is een hogere km-vergoeding mogelijk? Ja dan kan op voorwaarde dat die kilometervergoeding overeenstemt met de gemiddelde kostprijs per kilometer. (Parl. Vr. nr. 954, Mevr. De Schamphelaere van 08.12.2000 ) Wim Van Kerchove 24
 13. 13. 25 Kilometervergoeding voor beroepsgebruik van eigen personenwagen Kilometervergoedingen = te beperken autokosten voor de vennootschap (70% -vaste autokosten en 30%-brandstof) (Ci. RH. 241/634.000 AAFisc 31/2014 van 22.07.2014) Voorbeeld: 10.000 km x 0,34 EUR/km = 3.4000 EUR CO2-uitstoot van de eigen wagen = 124 gr/km (benzine) Te verwerpen autokosten: 3.400 x 30% (brandstofkosten) x 25% = 212,50 3.400 x 70% (andere autokosten) x 20 % = 476,00 688,50 VU Wim Van Kerchove 26 Kilometervergoeding voor beroepsgebruik van eigen personenwagen Let op met 40-dagenregel! Rijdt een bedrijfsleider of werknemer 40 dagen of meer met de eigen wagen van thuis naar een bepaalde klant, dan zijn deze verplaatsingen woon-werkverplaatsingen ≠ dienstverplaatsingen! Gevolg: de kilometervergoeding voor zulke verplaatsingen met de eigen wagen wordt aangemerkt als een tussenkomst van de vennootschap in het woon-werkverkeer = belastbare bezoldiging (Parl. Vr. Veerle Wouters, 07.03.2013, V&A Kamer, 2013-2014,nr. 53-151, pag. 175) Wim Van Kerchove
 14. 14. Kilometervergoeding voor beroepsgebruik van eigen elektrische personenwagen Fiscale aftrekbaarheid van zulke kilometervergoeding? 70% x km-vergoeding = 120 % aftrekbaar 30% x km-vergoeding = 75 % aftrekbaar (brandstof) => ook in dit geval is de 70/30 omdeling opportuun. (Parl. Vraag nr. 818 Luk Van Biesen van 20 maart 2014) Wim Van Kerchove 27 Vergoeding binnenlandse dienstreizen Aanvaardbare dagvergoedingen sinds 01-1-2014: •voor binnenlandse dienstreis > 5u maar < 8u : 3,82 •voor binnenlandse dienstreis ≥ 8 u: 19,22 (*) •toeslag wegens nachtverblijf : - logies op kosten van het personeelslid : 43,78 - kosteloos logies : 23,04 (*) Deze maximumbedragen gelden ook voor reizen van een ononderbroken duur van meer dan 5 uur tot minder dan acht uur waarin het 13de en het 14de uur van de dag volledig begrepen zijn. Van Kerchove Wim 28
 15. 15. Vergoeding buitenlandse dienstreizen Toepasselijke forfaits 1/04/2014 – 31/3/2015: Korte dienstreis Lange dienstreis Duitsland 93 56 Nederland 93 56 Frankrijk 95 57 Luxemburg 92 55 Engeland 101 61 USA 105 63 (M.B. van 13 maart 2014, B.S. 27 maart 2014) Van Kerchove Wim 29 Vergoeding buitenlandse dienstreizen Voor wie? Voor werknemers en bedrijfsleiders die hun beroepswerkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden uitoefenen als de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. het moet dus gaan om werknemers en bedrijfsleiders die hoofdzakelijk een sedentaire beroepswerkzaamheid uitoefenen en in het kader daarvan éénmalig, occasioneel of zelfs regelmatig buitenlandse dienstreizen maken. Maar: deze regeling geldt NIET voor werknemers en bedrijfsleiders voor wie verplaatsingen van en naar het buitenland deel uitmaken van hun normale, dagelijkse beroepsactiviteit ( ≠ dienstreis). Van Kerchove Wim 30
 16. 16. Vergoeding buitenlandse dienstreizen Case : Een bedrijf sluit een deelovereenkomst tot aanneming van logistieke diensten tijdens het jaar 2014 die zullen gepresteerd worden in Rusland. De bedrijfsleider verblijft in totaal 40 dagen in Rusland voor het ontwikkelen van logistieke projecten aldaar. Na 10 dagen keert hij telkens terug naar België voor 2 dagen. Kan dit aannemingsbedrijf aan haar bedrijfsleider de forfaitaire dagvergoeding voor “korte” of “lange” dienstreizen naar Rusland uitbetalen als belastingvrije kostenvergoeding? Wim Van Kerchove 31 Vergoeding buitenlandse dienstreizen Een dienstreis is 'kort' of 'lang' is naargelang zij niet of wel 30 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt. Als een werknemer naar Duitsland wordt uitgestuurd om aldaar de markt te verkennen en hij gedurende een periode van 15 weken zich minimaal drie dagen per week naar Duitsland begeven. In totaal is hij 45 dagen aanwezig in Duitsland maar niet opeenvolgend. Die verblijven in Duitsland = 'korte' dienstreizen . Als een werknemer tijdens zijn beroepsmatig buitenlands verblijf ziek valt en ziekteverlof moet nemen, dan mogen voor deze dagen van ziekteverlof (net zoals voor weekenddagen) ook forfaitaire verblijfsvergoedingen worden toegekend. (Voorafgaande Beslissing nr. 2014.151 van 29 juni 2014 ) Wim Van Kerchove 32
 17. 17. Gebruik eigen pc en internet bij telewerk Forfaitaire vergoeding voor telewerkers: • 20 EUR/maand voor gebruik eigen pc • 20 EUR/maand voor gebruik eigen internetaansluiting en internetabonnement (Ci.RH.241/616.975 AAFisc Nr. 2/2014 van 16 januari 2014) Wim Van Kerchove 33 IAB-bijdrage betaald door de vennootschap Een accountantsvennootschap betaalt de jaarlijkse bijdrage aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten voor haar bezoldigde accountants en belastingconsulenten alsook voor haar zaakvoerder. Is deze kost aftrekbaar? Is dit een VAA? Bij wijze van administratieve tolerantie aanvaardt de administratie dat de tussenkomst van de werkgever in de jaarlijkse IAB-bijdrage wordt beschouwd als een vergoeding bestemd tot het dekken van kosten eigen aan de werkgever. (Ci.RH.241/633.255, AAFisc nr. 39/2014 dd. 13 oktober 2014) Wim Van Kerchove 34
 18. 18. Formaliteiten kostenvergoedingen Aa rd van de vergoeding Vermelding op fiche o.b.v. werkelijke bewijsstukken “JA- bewijsstukken” o.b.v. ernstige normen “JA - ernstige normen” Andere vergoedingen Werkelijke bedrag Wim Van Kerchove 35 Voordelen van alle aard Van Kerchove Wim 36
 19. 19. Twee personenwagens op de vennootschap Case : Een eenmansbvba least 2 personenwagens: BMW X3 wordt gebruikt door de zaakvoerder voor zowel beroeps- als privé verplaatsingen. Mercedes SLK wordt uitsluitend gebruikt door de echtgenote van de zaakvoerder voor louter privé-doeleinden. Van Kerchove Wim 37 De vennootschap kent een voordeel rechtstreeks toe aan: werknemer bedrijfsleider derde persoon, naaste van werknemer/bedrijfsleider: • echtgenoot / echtgenote • wettelijk samenwonende • feitelijk samenwonende • zoon/dochter • vriend(in), … VAA AGV Kan de administratie aantonen dat de werknemer of bedrijfsleider een rechtstreeks of onrechtstreeks, wezenlijk of bijkomstig persoonlijk voordeel haalt uit de toekenning? JA NEE Van Kerchove Wim 38
 20. 20. Voordelen voor familieleden Er is bij een rechtstreekse terbeschikkingstelling / toekenning van een goed aan een derde een persoonlijk voordeel voor de bedrijfsleider indien: 1. hij het ter beschikking gestelde goed persoonlijk gebruikt, alleen of gezamenlijk met de derde 2. het aan de derde toegekende goed verrijkt in feite geheel of gedeeltelijk zijn vermogenstoestand 3. de terbeschikkingstelling / toekenning van het goed aan een derde persoon de bedrijfsleider in staat stelt geen uitgaven te moeten doen die hij normaliter zelf had moeten dragen wegens de werkelijke financiële afhankelijkheid van de derde persoon jegens hem (Ci.RH. 241/621.406 AAFisc Nr. 44/2013 van 5 november 2013) Van Kerchove Wim 39 De rush naar de Rulingcommissie Uitgangspunt van talrijk aangevraagde rulings : maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd op hetzelfde adres als de woonplaats van de bedrijfsleider. Van daar uit rijdt bedrijfsleider met de firmawagen rechtstreeks naar klanten. 3 “voorwaarden” voor positieve ruling: 1. Voor de privé-verplaatsingen beschikt de bedrijfsleider over een andere auto (een tweede wagen in de vennootschap of een privé wagen) 2. Er is géén woon-werkverkeer want zetel van de vennootschap is op de woonplaats van de bedrijfsleider 3. De bedrijfsleider houdt een rittenadministratie bij. Van Kerchove Wim 40
 21. 21. géén VAA auto: rush naar de Rulingdienst Talrijke beslissingen afgeleverd in 2013 Beslissing nr.2012.168 d.d. 23 oktober 2012 Beslissing nr.2012.427 d.d. 15 januari 2013 Beslissing nr.2012.545 d.d. 5 februari 2013 Beslissing nr.2012.515 d.d. 12 maart 2013 Beslissing nr.2013.042 d.d. 12 maart 2013 Beslissing nr.2012.082 d.d. 23 april 2013 Beslissing nr.2013.168 d.d. 21 mei 2013 … De Rulingcommissie past de fiscale wetgeving toe op de feiten die haar worden voorgelegd. Echter, tegenwoordig weigert de Rulingdienst om er nog positieve beslissingen over af te leveren. => Rulingdienst vertrouwt het zaakje niet meer… Van Kerchove Wim 41 Géén VAA auto: rush naar Rulingcommissie Een ruling vragen en klaar is kees? Was het maar zo simpel… De bedrijfsleider moet zijn engagement hard maken. d.w.z. de bedrijfswagen netjes aan de kant laten in zijn vrije tijd. Dat kan alleen als hij/zij over een tweede wagen beschikt. Die tweede wagen moet kunnen voldoen aan alle privé-behoeften. Let op: géén enkel privé-gebruik! De bedrijfsleider mag niet één keer met die firmawagen door de fiscus gespot worden op het parkeerterrein van de bakker of op de parking van de voetbalclub van de zoon… => heikel punt blijft de bewijslast! Van Kerchove Wim 42
 22. 22. Woonplaats en maatschappelijke zetel op hetzelfde adres: toch VAA wagen Aan DVB voorgelegde maar niet-aanvaarde verrichting Ruling : wél belastbaar VAA Mevrouw is apotheker en bedrijfsleider van de nv die de apotheek uitbaat. De maatschappelijke zetel van de nv is op hetzelfde adres als waar mevrouw woont. De nv stelt een break ter beschikking. Privé-verplaatsingen gebeuren met een andere personenwagen. De break wordt gebruikt voor dagelijkse verplaatsingen naar het rustoord (levering van geneesmiddelen en ophaling van getuigschriften) , leveringen aan klanten, bezoeken aan bank, boekhouder, beurzen, bijscholing, enz. Aangezien mevrouw na levering van de geneesmiddelen en ophaling van getuigschriften van huisartsen onmiddellijk terugkeert naar haar apotheek/woonplaats is er sprake van een vaste plaats van tewerkstelling in het rustoord en moet er een VAA voor de break aangerekend worden. 43 Van Kerchove Wim 43 Géén VAA auto: rush naar Rulingcommissie Voorafgaande Beslissing nr. 2014.084, dd. 27 mei 2014 Gegevens : • Maatschappelijke zetel van de vennootschap is op hetzelfde adres gevestigd als de woonplaats van de zaakvoerder. Op dat adres voert de zaakvoerder "studieopdrachten" voor de vennootschap uit. • De vennootschap heeft een nieuwe wagen aangekocht die de zaakvoerder enkel zal gebruiken voor zijn beroepsverplaatsingen (nl. klantenbezoek, prospectie en verplaatsingen naar seminaries of opleidingen). • Voor zijn privéverplaatsingen en deze van zijn gezin beschikt de zaakvoerder over verschillende privéwagens. Van Kerchove Wim 44
 23. 23. Géén VAA auto: rush naar Rulingcommissie Voorafgaande Beslissing nr. 2014.084, dd. 27 mei 2014 Gegevens : • Voor zowel de bedrijfswagen als zijn eigen wagens zal hij tankkaarten aanvragen : deze zullen toelaten aan te tonen welke afstand afgelegd werd met deze wagens. • Zaakvoerder zal een logboek bijhouden van alle verplaatsingen die hij zal afleggen met de nieuwe bedrijfswagen. • De vennootschap heeft maar één klant heeft die haar een opdracht van één jaar heeft bezorgd. Van Kerchove Wim 45 Géén VAA auto: rush naar Rulingcommissie Voorafgaande Beslissing nr. 2014.084, dd. 27 mei 2014 Ruling : wél belastbaar VAA • De zaakvoerder moet zich minimaal 40 dagen per belastbaar tijdperk verplaatsen naar de ene klant. • Bijgevolg is er voldaan aan de 40 dagen-regel, zodat het kantoor van de betrokken klant een vaste plaats van tewerkstelling vormt voor de zaakvoerder. • Voor de bedrijfswagen moet volgens de Rulingcommissie een VAA voor privégebruik worden aangerekend. Van Kerchove Wim 46
 24. 24. Géén VAA auto: geen positieve rulings meer voorafgaande beslissing nr. 2014.230 van 2 september 2014 Van Kerchove Wim 47 Een bedrijfsleider laat zich door zijn vennootschap een dure bedrijfswagen ter beschikking stellen en die belooft daarmee geen enkele privéverplaatsing te zullen doen. De bedrijfslokalen bevinden zich op dezelfde locatie als de woning van de bedrijfsleider. De bedrijfsleider belooft een 'logboek' te zullen bijhouden van alle verplaatsingen die hij met de bedrijfswagen maakt. De Rulingcommissie weigert een positieve ruling af te leveren. Géén VAA auto: geen positieve rulings meer voorafgaande beslissing nr. 2014.230 van 2 september 2014 Van Kerchove Wim 48 De Rulingcommissie zegt niet te beschikken over elementen die de mogelijkheid of zelfs waarschijnlijkheid van een privégebruik volledig uitsluiten. Eén enkele privéverplaatsing met de wagen zou nieuw leiden tot de volledige activering van de berekening van een VAA. Het al dan niet privégebruik van een firmawagen die ter beschikking wordt gesteld is een feitenkwestie waarvan de controle slechts a posteriori kan geschieden. Het onderzoek en de controle tot de materies behoren tot de FOD Financiën. De Rulingdienst is niet bevoegd inzake onderzoek en controle. Een voordeel van alle aard ten name van de bedrijfsleider kan niet a priori worden uitgesloten. Daarom wordt geen positieve ruling gegeven.
 25. 25. Reserves Van Kerchove Wim 49 Meerwaarden op aandelen aanpassing in meer begin-toestand Van Kerchove Wim 50
 26. 26. Meerwaarden op aandelen aanpassing begintoestand reserves code 1051 - verwezenlijkte meerwaarden op aandelen (verkoop/ruil/inbreng) - vastgestelde meerwaarden op aandelen bij de verdeling van het vermogen van een ontbonden vennootschap => Verhoging begintoestand v/d reserves (code 1051) mits: 1. Taxatatievereiste inzake DBI aftrek is voldaan 2. Aandelen werden gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom behouden 3. Meerwaarde op aandelen is verwezenlijkt of vastgesteld door een kleine (art. 15 W. Venn.) vennootschap = bijkomende voorwaarde vanaf aj. 2014 (art. 192 §1 WIB 92) Van Kerchove Wim 51 Meerwaarden op aandelen Wat bij verwezenlijkte of vastgestelde meerwaarden op aandelen, waarbij : 1. Taxatatievereiste inzake DBI aftrek voldaan is 2. Aandelen gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom behouden werden maar 3. Meerwaarde op aandelen is verwezenlijkt of vastgesteld door een grote (art. 15 W. Venn.) vennootschap  Vanaf aj. 2014 : verwezenlijkte /vastgestelde meerwaarden afzonderlijk belastbaar tegen 0,40% +ACB (code 1424) opname in aftrekverbod (dus géén aftrekbewerkingen erop en géén compensatie met verlies van het boekjaar) (art. 217, 3° WIB92 en art. 207 tweede lid WIB92) Van Kerchove Wim 52
 27. 27. Meerwaarden op aandelen • Bij vervreemding van aandelen binnen 1 jaar na hun verwerving: de meerwaarde is belastbaar tegen het afzonderlijk tarief van 25% (art. 217, 2° WIB92) • 25% = apart tarief maar géén afzonderlijke aanslag • zowel voor kleine als grote vennootschappen op dat deel van de belastbare winst kan de vennootschap de gewone fiscale aftrekposten toepassen (art. 192, §1, lid 1 WIB92) Wim Van Kerchove 53 Gespreid te belasten meerwaarde - wederbeleggingsvoorwaarde • te herbeleggen = volledige bedrag van de ontvangen vergoeding of verkoopprijs → NIET de verwezenlijkte meerwaarde ! • in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa • gebruikt in een inrichting in EER • binnen de 3 jaar (of 5 jaar) en uiterlijk bij stopzetting (art. 47 WIB92) Van Kerchove Wim 54
 28. 28. Verkoop van grond + gebouw Hof van Cassatie, 19 september 2014 Feiten: Een nv verkocht een bebouwd onroerend goed en realiseerde daarbij een forse meerwaarde. De vennootschap vroeg het stelsel van gespreide taxatie aan. Zij maakte een onderscheid tussen de waarde van de grond en de waarde van het gebouw en sloeg de verkoopprijs verhoudingsgewijs om over de beide bestanddelen. Ze deed een tijdige herbelegging t.b.v. de verkoopprijs van het gebouw (niet voor verkoopprijs van het grond). Fiscus: er werd voor een te klein bedrag wederbelegd. Een opsplitsing tussen gebouw en grond is onmogelijk. De vennootschap moest de integrale verkoopprijs van het verkochte gebouw plus grond herinvesteren => door de onvolledige herbelegging werd de meerwaarde ineens belast. Van Kerchove Wim 55 Verkoop van grond + gebouw Hof van Cassatie, 19 september 2014 Hof van Cassatie: Het verkochte gebouw moet met de grond worden beschouwd als één enkel activum, gelet op de duurzame verbondenheid Volgens het Hof van Cassatie moet bij de verkoop van een gebouwd onroerend goed de volledige verkoopwaarde worden herbelegd en kan men géén opsplitsing maken tussen de grond en het gebouw. Van Kerchove Wim 56
 29. 29. Verkoop van grond + gebouw Aandachtspunten: • Herinvesteert u in een ander pand, dan telt de waarde van de grond niet mee als herbelegging omdat de grond niet afschrijfbaar is. • Ook de bijkomende aankoopkosten met betrekking tot een aangekocht gebouw tellen mee als herbelegging (registratierechten, notariskosten, ed. die toch pakweg 12% bedragen) - zelfs al schrijft u die kosten ineens af. • Verbouwt u een aangekochte gebouw, dan tellen ook die verbouwingswerken mee als nuttige herbelegging tenminste als ze gebeuren binnen de wettelijke voorziene termijn. Van Kerchove Wim 57 Verworpen uitgaven Van Kerchove Wim 58
 30. 30. Aftrekbare autokosten voor vennootschappen dieselmotor benzinemotor CO2-uitstoot/km aftrek CO2-uitstoot/km aftrek < 60 gr 100 % < 60 gr 100 % 61 tem 105 gr 90 % 61 tem 105 gr 90 % 106 tem 115 gr 80 % 106 tem 125 gr 80 % 116 tem 145 gr 75 % 126 tem 155 gr 75 % 146 tem 170 gr 70 % 156 tem 180 gr 70 % 171 tem 195 gr 60 % 181 tem 205 gr 60 % > 195 gr 50 % > 205 gr 50 % Wim Van Kerchove 59 60 Top 20 van leasewagens in 2013 Wim Van Kerchove 1 BMW 3-reeks 11 Volvo V40 2 Fiat 500 12 Renault Clio 3 Volkswagen Golf 13 Renault Megane 4 Renault Megane 14 Volkswagen Passat 5 Audi A3 15 Skoda Octavia 6 Renault Megane Scenic 16 Mercedes C-klasse 7 BMW 5-reeks 17 Hyundia ix35 8 BMW 1-reeks 18 Audi A6 9 Audi A4 19 Nissan Quashqai 10 Renault Megane Grand Scenic 20 Opel Astra (onderzoek van SD Worx)
 31. 31. 61 Invloed van het VAA auto op VU auto in code 1205 Wim Van Kerchove 61 VAA auto mag in min van te beperken autokosten • indien VAA = belastbaar in PB Teneinde dubbele belasting te vermijden aanvaardt de administratie dat het gedeelte van de autokosten met betrekking tot het gebruik van een bedrijfswagen door een werknemer of een personeelslid niet aan de aftrekbeperking onderworpen wordt wanneer het overeenstemt met een voordeel van alle aard dat bij die bedrijfsleider of werknemer belast wordt (ComIB 92, nr. 66/41 en 195/109 en 195/110) Hoe hoger het VAA auto, hoe minder VU auto in code 1205 Maar wel 17% op VAA in code 1206. Wim Van Kerchove 62
 32. 32. VAA auto mag in min van te beperken autokosten Volgens het antwoord van Minister Geens op de vragen Van der Maelen en Luk Van Biesen (Parl. Vraag 818 Luk Van Biesen van 20 maart 2014) , zou men inzake VU auto een onderscheid moeten maken hebben tussen de kosten gedaan en gedragen voor of na 01.01.2012. De oude filosofie waarbij een belast VAA in hoofde van de genieter als een bezoldigingstheorie mocht worden beschouwd, zou enkel verbonden zijn aan de autokosten voor 01.01.2012… Wim Van Kerchove 63 VAA auto mag in min van te beperken autokosten Volgens het parlementair antwoord van de Minister, zou deze administratieve tolerantie niet meer toegepast mogen worden vanaf 01.01.2012, zijnde de datum invoering van het CO² gerelateerd VAA ( art. 36 § 2 WIB92 ). MAAR bij persbericht van 23 mei 2014 liet de Minister van Financiën weten dat hij niet akkoord gaat met het ingenomen administratief standpunt ( “joke” ) en dat alles bij het oude blijft ! = bevestigd in Ci. RH. 243/633.725, 30/2014 dd. 15.07.2014 Wim Van Kerchove 64
 33. 33. VAA auto mag in min van te beperken autokosten Circulaire van 15 juli 2014 eigenhandig ondertekend door de Minister van Financiën in lopende zaken Koen Geens Punt 5: ( van toepassing vanaf 01.01.2012) “Om dubbele belasting te vermijden is beslist dat kosten van auto’s, waarvoor het VAA belastbaar is in hoofde van derden, geen autokosten zijn (en bijgevolg evenmin dienen beperkt krachtens art 198 bis WIB92). Het belastbaar VAA ( eventueel beperkt tot de reëel er mee overeenstemmende kosten ) is 100 % aftrekbaar”. Wim Van Kerchove 65 VAA auto mag in min van te beperken autokosten Circulaire van 15 juli 2014 - punt 7 : “Indien ondanks het feit dat het aantal km afgelegd voor privédoeleinden geen rol meer speelt bij het vaststellen van het belastbare VAA, de werkgever/vennootschap kan aantonen welk gedeelte van de gemaakte kosten op het privégebruik van de auto betrekking heeft, mag hij, in plaats van bovenvermelde werkwijze, ook de bepalingen van de nrs. 66/41 en 195/109, Com.IB 92 blijven toepassen”. Wim Van Kerchove 66
 34. 34. VAA auto mag in min van te beperken autokosten 1ste mogelijkheid: VU auto (code 1205) berekenen volgens het werkelijke beroepsgebruik van de wagen • de vennootschap houdt rekening met het werkelijke beroepsmatige deel van de autokosten voor het berekenen van de VU auto - niettegenstaande in de PB het VAA op forfaitaire basis belastbaar is. • de totale te beperken kosten worden eerst verminderd met het privé gedeelte en het resterende saldo ondergaat de fiscale aftrekbeperking voor autokosten. (ComIB92 nr. 195/106 – 110) Wim Van Kerchove 67 VAA auto mag in min van te beperken autokosten 2de methode: te beperken autokosten verminderen met 70% x VAA en brandstofkosten verminderen met 30% x VAA • 70% x VAA in min van de “vaste” te beperken autokosten van die personenwagen • 30% x VAA in min van de te beperken brandstofkosten van die personenwagen. (Parl.Vr. nr. 1160, 20 februari 2001, De Clippele). Wim Van Kerchove 68
 35. 35. Cijfervoorbeeld Firmawagen waarvan de aftrekbaarheid = 60% Vaste autokosten : 10.000,00 (inclusief niet-aftrekbare btw) Brandstofkosten: 3.000,00 (inclusief niet-aftrekbare btw VAA voor deze wagen = 4.000 Boeking van het VAA: Invloed eigen bijdrage op VU auto Wim Van Kerchove 69 618 of 62 Bezoldigingen 4.000,00 aan 74 Diverse bedrijfsopbrengsten 4.000,00 1ste veronderstelling: rittenadministratie De zaakvoerder/werknemer hield een dagelijkse rittenadministratie bij van de professionele verplaatsingen. Totaal in 2014 gereden kilometers: 25.000 km Beroepsmatig gereden kilometers: 20.000 km Beroepsmatig gebruik wagen = 80% (20/25) Privé gebruik firmawagen = 20% (5/25) Wim Van Kerchove 70
 36. 36. 1ste veronderstelling: beroepsmatig gebruik = 80% Vaste autokosten : 10.000,00 x 80% 8.000,00 te beperken autokosten x 40% VU = 3.200,00 brandstofkosten: 3.000,00 x 80% 2.400,00 te beperken brandstofkosten x 25% VU = 600,00 VU in code [1205] : 3.200,00 + 600,00 = 3.800,00 VU in code [1206] : 4.000 x 17% = 680,00 4.480 EUR Wim Van Kerchove 71 2de veronderstelling: beroepsmatig gebruik = 60% Vaste autokosten : 10.000,00 x 60% 6.000,00 te beperken autokosten x 40% VU = 2.400,00 brandstofkosten: 3.000,00 x 60% 1.800,00 te beperken brandstofkosten x 25% VU = 450,00 VU in code [1205] : 2.400,00 + 450,00 = 2.850,00 VU in code [1206] : 4.000 x 17% = 680,00 3.530 EUR Wim Van Kerchove 72
 37. 37. 3de veronderstelling: beroepsmatig gebruik = 50% Vaste autokosten : 10.000,00 x 50% 5.000,00 te beperken autokosten x 40% VU = 2,000,00 brandstofkosten: 3.000,00 x 50% 1.500,00 te beperken brandstofkosten x 25% VU = 375,00 VU in code [1205] : 2.000,00 + 375,00 = 2.375,00 VU in code [1206] : 4.000 x 17% = 680,00 3.055 EUR Wim Van Kerchove 73 4de veronderstelling: beroepsmatig gebruik = 20% Vaste autokosten : 10.000,00 x 20% 2.000,00 te beperken autokosten x 40% VU = 800,00 brandstofkosten: 3.000,00 x 20% 600,00 te beperken brandstofkosten x 25% VU = 150,00 VU in code [1205] : 800,00 + 150,00 = 950,00 VU in code [1206] : 4.000 x 17% = 680,00 1.630 EUR Wim Van Kerchove 74
 38. 38. 5de veronderstelling: beroepsmatig gebruik = 10% Vaste autokosten : 10.000,00 x 10% 1.000,00 te beperken autokosten x 40% VU = 400,00 brandstofkosten: 3.000,00 x 10% 300,00 te beperken brandstofkosten x 25% VU = 75,00 VU in code [1205] : 400,00 + 75,00 = 475,00 VU in code [1206] : 4.000 x 17% = 680,00 1.155 EUR Wim Van Kerchove 75 6de veronderstelling: géén rittenadministratie: Correctie met 70% en 30 % x VAA wagen Vaste autokosten : 10.000,00 - 2.800,00 VAA (4.000 x 70%) 7.200,00 te beperken autokosten x 40% VU = 2.880,00 brandstofkosten: 3.000,00 - 1.200,00 VAA (4.000 x 30%) 1.800,00 te beperken brandstofkosten x 25% VU = 450,00 VU in code [1205] : 2.880,00 + 450,00 = 3.360,00 VU in code [1206] : 4.000 x 17% = 680,00 4.040 EUR Wim Van Kerchove 76
 39. 39. Hoeveel bedragen de VU auto onder de volgende hypothesen: (abstractie gemaakt van btw-recuperatie ifv reële beroepsgebruik) Invloed VAA auto op VU auto Wim Van Kerchove 77 beroepsgebruik VU auto (code 1205) 1ste veronderstelling: 80% 4.480 EUR 2de veronderstelling 60% 3.530 EUR 3de veronderstelling 50% 3.055 EUR 4de veronderstelling 20% 1.630 EUR 5de veronderstelling 10% 1.155 EUR 6de veronderstelling Geen rittenadministratie 4.040 EUR VU auto code 1205 Invloed van geboekte btw-herzieningen op gemengd gebruikte personenwagens bij VAA • Btw-herziening in nadeel van de vennootschap (R61 btw-aangifte): kost ten gevolge van verschuldigde btw is een bijkomende te beperken autokost • Btw-herziening in voordeel van de vennootschap (R62 btw-aangifte): opbrengst ten gevolge van terugvorderbare btw komt in mindering van de te beperken autokosten Wim Van Kerchove 78
 40. 40. 79 Invloed van eigen bijdrage op VU auto in code 1205 Wim Van Kerchove 79 Wat is een eigen bijdrage? De eigen bijdrage voor het privé gebruik van een firmawagen kan op 3 manieren gevraagd worden door de werkgever of de vennootschap: • facturatie aan de werknemer of bedrijfsleider • boeking op de rekening courant (debet) van de bedrijfsleider • inhouding op het nettoloon. Wim Van Kerchove 80
 41. 41. Invloed van eigen bijdrage op VU auto Standpunt van de belastingadministratie: • Ontvangen bijdrage = belastbare opbrengst • Wanneer het voordeel niet (volledig) kosteloos wordt toegekend omdat er een eigen bijdrage wordt gevraagd, dan mag slechts het nettovoordeel (VAA min de eigen bijdrage) in mindering worden gebracht van de te beperken autokosten • De te beperken autokosten mogen niet verminderd worden met het bedrag van de eigen bijdrage. (Parl. Vraag nr. 1026, Borginon dd. 27 maart 2006) Wim Van Kerchove 81 Invloed van eigen bijdrage op VU auto Standpunt van de rechtspraak: * Géén vermindering van de VU auto code [1205] Rb. Eerste aanleg Antwerpen, 9 november 2005 HvB Antwerpen, 24 november 2009 * Wél vermindering van de VU auto code [1205] 3 arresten van het Hof van beroep van Antwerpen: 28 mei 2010, 17 mei 2011 (tussenarrest) en 11 september 2012 (eindarrest) - bevestigd door Hof van Cassatie, 10 oktober 2014! Wim Van Kerchove 82
 42. 42. Invloed van eigen bijdrage op VU auto Hof van Cassatie 10 oktober 2014: • De aftrekbeperking is enkel van toepassing op de autokosten die verband houden met het professioneel gebruik van de personenwagen, en niet op de kosten in verband met het privaat gebruik van de personenwagen. • De aftrekbeperking moet enkel in hoofde van de werknemer moet worden toegepast. De kost in hoofde van de vennootschap vormt geen last, aangezien zij de kosten heeft voorgeschoten aan haar werknemers en de ontvangen vergoedingen strekten tot delging van dit voorschot. • Feitelijk is er sprake van “kosten eigen aan de werknemer” die de werkgever heeft voorgeschoten. De ontvangen vergoeding strekt enkel tot delging van de in wezen voorgeschoten en uiteindelijk ten laste van de werknemers vallende autokosten. Wim Van Kerchove 83 Cijfervoorbeeld Firmawagen waarvan de aftrekbaarheid = 60% Vaste autokosten : 14.000,00 (inclusief niet-aftrekbare btw) Brandstofkosten: 3.000,00 (inclusief niet-aftrekbare btw) VAA voor deze wagen = 4.000 Boeking op rekening courant: Invloed eigen bijdrage op VU auto 416 Rekening courant 4.000,00 aan 74 Diverse bedrijfsopbrengsten 3.305,79 (4.000 / 1,21) aan 451 Verschuldigde btw 694,21 (3,305,79x 21% Wim Van Kerchove 84
 43. 43. VU auto volgens de administratie: Vaste autokosten : 14.000,00 x 40% VU = 5.600,00 brandstofkosten: 3.000,00 x 25% VU = 750,00 Niet-aftrekbare autokosten : 6.350 EUR in code [1205] Wim Van Kerchove 85 VU auto volgens Hof van Cassatie, 10 oktober 2014: Vaste autokosten : 14.000,00 - 2.314,06 vergoeding (70% x 3.305,79) 11.685,94 te beperken autokosten x 40% VU = 4.674,38 brandstofkosten: 3.000,00 - 991,74 vergoeding (30% x 3.305,79) 2.008,26 te beperken brandstofkosten x 25% VU = 502,07 Niet-aftrekbare autokosten: : 5.176,45 EUR in code [1205] Wim Van Kerchove 86
 44. 44. 87 Brandstof als eigen bijdrage firmawagen Situatie: - werkgever least een bedrijfswagen met tankkaart en deze ter beschikking stelt van een werknemer - werkgever betaalt de volledige leasingprijs - werkgever vraagt een bijdrage voor het brandstofverbruik Die bijdrage van de werknemer in de brandstofkosten = eigen bijdrage = komt in mindering van het belastbaar VAA firmawagen (FAQ 50). Wim Van Kerchove De truc met de tankkaart … Brandstofkosten vormen enkel nog een eigen bijdrage op voorwaarde dat de werkgever een tankkaart ter beschikking stelt en de werknemer de tankkosten ten laste neemt. Ter beschikking gestelde wagen zonder brandstofkaart:  zelf betaalde brandstof: mag niet in min van VAA Ter beschikking gestelde wagen met brandstofkaart:  terugbetaalde (privé)brandstof: wel in min van VAA (Parl. vraag 19573 van Veerle Wouters dd. 22.10.2013) Wim Van Kerchove 88
 45. 45. De truc met de tankkaart … eigen bijdrage = tussenkomst van de werknemer of bedrijfsleider in het ‘voordeelpakket wagen’ Pakket = wagen + tankkaart (incl. privé gebruik) pakket = wagen zonder tankkaart VAA forfait: 4.000,00 privé tanken: - 1.500,00 belastbaar: 2.500,00 VAA forfait: 4.000,00 privé tanken: 1.500,00 belastbaar: 4.000,00 aanpassing carpolicy: géén probleem (art. 344 WIB92 niet van toepassing) (Parl. Vr. nr. 19573 van mevrouw Veerle Wouters dd. 22.10.2013) Wim Van Kerchove 89 De truc met de tankkaart … Kan dat zomaar? Ontstaat op die manier geen ongelijke behandeling tussen ondernemingen die een carpolicy met tankkaart voeren en deze met een carpolicy zonder tankkaart? Mag men de carpolicy louter en alleen wijzigen om het VAA te verminderen? Volgens de Minister van Financiën is deze werkwijze toegestaan en niet strijdig met de fiscale anti-misbruikbepaling van art, 344 §1 WIB92. (Parl. Vraag nr. 19573 van Veerle Wouters dd. 22.10.2013) Wim Van Kerchove 90
 46. 46. Autokosten met een tankkaart Case: Een hotel geeft een tankkaart aan haar werknemer (zonder firmawagen). Het hotel ontvangt maandelijkse verzamelfacturen van het tankstation Shell voor de getankte diesel. Totale kost op jaarbasis= 1.800 EUR+ 378 btw. Deze werknemer rijdt met zijn eigen wagen overwegend privaat en van en naar het werk. Hoeveel bedraagt het VAA tankkaart? VAA = werkelijke waarde VAA = kostprijs van de getankte brandstof (Parl. Vr. nr. 213 Van der Maelen, 27 februari 2012) Wim Van Kerchove 91 Niet-aftrekbare receptiekosten art. 53,8° WIB92 Principe : kosten = 50% aftrekbaar Van Kerchove Wim 92
 47. 47. Administratie: kosten = 50% aftrekbaar als receptiekosten (Parl. Vr. nr. 53, 11 januari 2008, Devlies) Rechtspraak: kosten = 50% aftrekbaar als receptiekosten * Rb. Leuven, 6 maart 2009 * Rb. Leuven, 4 februari 2011 * HvB Brussel, 12 december 2012 (= bevestiging Rb. Leuven, 6-03-2009) * HvB Antwerpen, 24 september 2013 (= bevestiging Rb. Antwerpen, 24-08- 2010) Rechtspraak: kosten = 100% aftrekbaar * Rb. Brussel, 13 juli 2005 * Rb. Namen, 15 oktober 2008 * Rb. Brugge, 23 november 2009 * Rb. Gent, 13 oktober 2010 * HvB. Gent, 24 januari 2012 (= bevestiging Rb. Brugge, 23-11-2009 Publicitaire onthaalkosten Van Kerchove Wim 93 Kosten voor niet-specifieke beroepskledij art. 53,7° WIB92 Kosten voor specifieke beroepskledij = aftrekbaar 1. reglementair opgelegde werkkleding 2. andere speciale kledij - bijzondere kledingsstukken die bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gedragen; - daaraan aangepast zijn; - wegens de aard van het beroep verplicht of noodzakelijk; MAAR: ze mogen niet als stads-,avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskleding worden aangemerkt. Van Kerchove Wim 94
 48. 48. Kledijkosten Case: op het een accountantskantoor (bvba) werden drie maatpakken aangekocht die gedragen worden door de zaakvoerder tijdens de beroepsuitoefening. Kostprijs : 2.100 EUR excl. btw. Hoe dient deze kost fiscaal behandeld te worden? Wim Van Kerchove Kledijkosten: administratieve standpunt Het voordeel uit de tenlasteneming door de vennootschap van kosten van kledij wordt door de administratie behandeld als een voordeel van alle aard dat belastbaar is in hoofde van de bedrijfsleiders en/of van de werknemers. Het voordeel is in principe volledig aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting en volledig belastbaar in de personenbelasting. De vennootschap die het voordeel heeft verleend mag in dergelijk geval niet kiezen voor de toepassing van een ander belastingstelsel, zoals het opnemen van de kosten onder de VU. (Parl. Vr. nr. 102, mevr. Claes dd. 29 april 2008). Van Kerchove Wim 96
 49. 49. Kledijkosten: administratieve standpunt Verworpen uitgaven sluiten VAA niet uit • Het opnemen van de kosten onder de verworpen uitgaven sluit een belastheffing op VAA niet uit (bv. Antwerpen 05.10.2010). • Als het voordeel belastaar is in de PB moet het daar belast worden en mag de vennootschap niet kiezen om de kosten in VU te zetten. VAA sluiten wel verworpen uitgaven uit • De bepalingen van art. 53,7° en 11° WIB92 zijn niet van toepassing op kosten van niet-specifieke beroepskledij wanneer die kosten bij de verkrijgers als een voordeel van alle aard belastbaar zijn (Parl. Vr. 29 april 2008). (= toepassing van de bezoldigingstheorie, waardoor kosten die worden belast als VAA het karakter krijgen van een bezoldiging). Van Kerchove Wim 97 Kledijkosten Rb. Leuven, 10 mei 2013 Rechtbank: uitgaven voor niet-specifieke beroepskledij werden terecht verworpen bij een vennootschap. Kledij die in het privéleven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt aangemerkt, is uitgesloten van fiscale aftrek obv artikel 53, 7° WIB 92 . Als de kledij uitsluitend is aangekocht om ze beroepsmatig te gebruiken, maakt het beroepshalve gebruik van die kledij voor diegene die ze draagt, géén VAA uit. De bewijslast dat de uitgaven voor de beroepskledij aanleiding geven tot een VAA, ligt bij de administratie. De vaststelling door de taxatiediensten dat kledij-uitgaven geen aftrekbare beroepskosten zijn, volstaat niet om VAA te belasten=> er is ten onrechte een VAA belast voor de kledij die de vennootschap ten laste nam. 98 Van Kerchove Wim
 50. 50. Kledijkosten Voorafgaande Beslissing 2013.434 dd. 26 november 2013 Gegevens: een vennootschap verdeelt – als concessiehouder – merkkledij in België. De werkgever stelt aan het personeel gratis kledij van het merk van de winkel ter beschikking die uitsluitend mag gedragen worden op de werkplek. De kledij zal de winkel nooit verlaten. De kledij wordt speciaal voor het personeel geproduceerd en is niet voor verkoop bestemd. Aan het einde van het seizoen of bij uitdiensttreding kan de gedragen kledij tegen marktconforme restwaarde worden aangekocht. Rulingdienst: De kledij is uitsluitend gemaakt om ze beroepsmatig te gebruiken. Het beroepshalve gebruik van die kledij vormt géén VAA voor de personeelsleden die ze draagt. Maar de kosten van de kledij zijn niet aftrekbaar overeenkomstig art. 53,7° WIB92 omdat de kledij kan worden aangemerkt als stad-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij of als zodanig dient. Van Kerchove Wim 99 Kosten van ontspanningslectuur Rb. Gent, 31 maart 2014 Een kapperszaak die tijdschriften ter beschikking legt van de klanten kan die kosten 100% aftrekken. Een kapperszaak is geen volwaardige kapperszaak als daar geen vrouwen/mannen- en roddelbladen liggen ten behoeve van de klanten. Dat de uitbater van de kapperszaak op een rustig moment zelf ook deze bladen doorneemt ter eigen verstrooiing belet niet dat ze gekocht zijn met het oog op het plezieren van de aanwezige klanten in de kapperszaak. Van Kerchove Wim 100
 51. 51. Kosten van ontspanningslectuur Rb. Luik, 18 december 2013 Een tandarts legt tijdschriften en kranten ter beschikking van zijn patiënten in de wachtzaal. Voor een tandarts zijn de abonnementskosten op tijdschriften en kranten voor 50% aftrekbaar ervan uitgaand dat de tandarts zelf de tijdschriften en kranten, minstens gedeeltelijk, ook privé gebruikt. Van Kerchove Wim 101 Sociale voordelen Van Kerchove Wim 102
 52. 52. Gelegenheidsgeschenken Ruling gelegenheid geschenk waarde 2012.008 van 21-03-2012 50-jarig bestaan premie 150 EUR 2011.484 van 20-12-2011 60-jarig bestaan premie 500 EUR 2011.458 van 17-01-2012 10-jarig bestaan fiets 2012.139 van 8-05-2012 binnenhalen contract Ipod Touch 299 EUR 2013.372 van 24-09-2013 50-jarig bestaan Ipad 499 EUR 2013.372 van 24-09-2013 zoveelste klant Aankoopbon 185 EUR Van Kerchove Wim 103 Deze gelegenheidsgeschenken werden door de Rulingdienst beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel (geen ficheplicht) waarvan de kosten niet-aftrekbaar zijn bij de werkgever. Van Kerchove Wim Gelegenheidsreis Een Italiëreis wordt als eenmalige actie gegeven aan alle werknemers en bedrijfsleiders van de vennootschap n.a.v. 10- jarig bestaan. Kostprijs reis = 587 EUR per persoon. Toekenning aan de werknemers & bedrijfsleiders-NP => tot 500 EUR niet-aftrekbaar sociaal voordeel (VU) => saldo > 500 EUR is VAA (op fiche 281.10 of 281.20 ) Toekenning aan hun partners en kinderen => 587 EUR is VAA (op fiche 281.10 of 281.20) (Voorafgaande Beslissing nr. 2013.102 van 30 april 2013) Van Kerchove Wim 104
 53. 53. Gelegenheidsreis Een Italiëreis wordt als eenmalige actie eveneens gegeven aan zelfstandig medewerkers en bedrijfsleiders/vennootschappen n.a.v. 10-jarig bestaan. De kostprijs van die reis bedraagt ook 587 EUR per persoon. Toekenning aan de zelfstandige medewerkers => 587 EUR is VAA (op fiche 281.50) Toekenning aan de vennootschappen/bedrijfsleiders => 587 EUR is VAA (op fiche 281.50) (Voorafgaande Beslissing nr. 2013.102 van 30 april 2013) Van Kerchove Wim 105 Incentivereis Een aannemingsbedrijf organiseert voor haar klanten en personeel twee reizen per jaar: een skireis en een reis naar een buitenlandse stad. Per reis max. 2 personeelsleden per werf Hun aanwezigheid was ‘verplicht’ Kostprijs per deelnemer = max. 600 EUR. Doel van de reizen = de verstandhouding tussen personeelsleden en tussen klanten en personeelsleden te verbeteren. Rulingdienst: beide reizen hebben een beroepsmatig karakter. De kosten mogen voor 100 % in aftrek worden genomen. (Voorafgaande Beslissing nr. 2013.054 van 26 maart 2013) Van Kerchove Wim 106
 54. 54. Incentivereis In hoofde van deelnemend personeelslid: géén VAA De rulingdienst catalogeert deze reis als een dienstreis De kost per deelnemende partner van het personeelslid vormt wél een VAA voor het personeelslid. In hoofde van de klanten: 70% = VAA De reis wordt beschouwd als een incentivereis om de professionele relaties te verbeteren. Er is dus géén volledig belastbaar voordeel voor de genieter. Slechts 70% van de reis dient als een VAA opgenomen op de fiche 281.50 met vermelding van de deelnemer of de naam van de begunstigde vennootschap-klant. Voor de deelnemende partners van de klanten is de reis voor 100% te beschouwen als een VAA voor de klant (fiche 281.50) (Voorafgaande Beslissing nr. 2013.054 van 26 maart 2013) Van Kerchove Wim 107 Uitgekeerde dividenden Van Kerchove Wim 108
 55. 55. VVPR-bis voor aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2013 (enkel voor kleine vennootschap in de zin van art. 15 W. Venn. in jaar van inbreng) Van Kerchove Wim 109 Voorwaarden VVPR-bis: 1. Enkel voor kleine vennootschappen in zin van art. 15 W. Venn.(= eenmalig te beoordelen in jaar kapitaalinbreng) met wettelijk minimumkapitaal Vennootschappen zonder minimumkapitaal (VOF, CommV en CVOA) genieten pas van het voordeel indien het maatschappelijk kapitaal na de inbreng minstens gelijk is aan het minimum maatschappelijk kapitaal van een BVBA (€ 18.550) 2. aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2013 3. inbreng moet in geld gebeuren (omzetting van schuldvordering = inbreng in geld Com.IB 261/103) 4. de inbreng mag niet afkomstig zijn uit ‘vastklikoperaties’ 5. aandelen moet op naam zijn (≠ gedematerialiseerd) 6. aandeelhouders moeten ononderbroken volle eigenaar blijven van de ondergeschreven aandelen 7. aandelen moeten volgestort zijn (volgens M.v.T op het ogenblik van toekenning dividend) 8. Er mogen géén preferente aandelen worden gecreëerd Van Kerchove Wim 110
 56. 56. Verlaagde tarieven RV enkel voor gewone dividenden ≠ geherkwalificeerde interesten ≠ liquidatie- of inkoopboni 20% voor dividend toegekend uit winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng 15% voor dividend toegekend uit winstverdeling van het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng Van Kerchove Wim 111 Nieuwe verlaagde tarieven RV voor kmo’s Het gunsttarief geldt niet meer zodra de aandeelhouder zijn aandelen verkoopt. Er is wel een uitzondering voor:  belastingneutrale herstructureringen  bepaalde familiale regelingen Er zijn diverse specifieke antimisbruikbepalingen. Van Kerchove Wim 112
 57. 57. Negen fiscale aftrekbewerkingen Van Kerchove Wim 113 Overzicht van de 9 aftrekbewerkingen 1) beweging belaste reserves + VU + uitgekeerde dividenden MET : afzondering van de bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is (art. 207 WIB92) 2) omdeling resultaat naar oorsprong : Belgisch, uit landen met verdrag en uit landen zonder verdrag 3) aftrek winst uit verdragslanden en aftrek niet-belastbare bestanddelen 4) aftrek definitief belaste inkomsten (DBI) 5) aftrek voor octrooi-inkomsten 6) aftrek voor risicokapitaal 7) aftrek van vorige verliezen 8) investeringsaftrek 9) overgedragen aftrek voor risicokapitaal 114
 58. 58. Aftrekverbod géén fiscale aftrekken noch verrekening van het verlies van het jaar zelf zijn mogelijk op:  meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40% (‘goede’ aandelen + 1 jaar in VE in bezit + grote vennootschap)  ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard  belastbaar geworden investeringsreserve ingevolge niet-naleving van de investeringsverplichting of schending van de onaantastbaarheidsvoorwaarde  werknemersparticipatie  kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de landbouwsteun  17% van het in de personenbelasting belastbare VAA uit een ter beschikking gestelde personenwagen, stationwagen, minibus (art. 207 eerste lid WIB92) Van Kerchove Wim 115 Controlewijziging vennootschap en overgedragen verliezen Art. 207, 3de lid WIB92: Overgedragen beroepsverliezen zijn niet aftrekbaar bij wijziging van de controle van de vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische motieven. => de administratie weigert verliesrecuperatie wanneer: • er geen continuïteit is van de activiteit v/d vennootschap, of • er geen minstens gedeeltelijk behoud van de tewerkstelling is, of • de vennootschap die de controlewijziging ondergaat, geen vennootschap in moeilijkheden is. Van Kerchove Wim 116
 59. 59. Aftrek in 3de bewerking Van Kerchove Wim 117 STAGEBONUS Werkgevers van stagairs inzake opleidingsovereenkomsten: • leerovereenkomsten • socio-professionele inschakeling • beroepsinlevingsovereenkomsten Stagebonus RVA 1e jaar: 500,00 € 2e jaar: 500,00 € 3e jaar: 750,00 € = belastbare winst extra 20% (40% vanaf 1.1.2014 ) kostenaftrek op personeelskost van het opleidingsjaar waarvoor stagebonus werd verkregen = code 1604 (art. 49 en 55 van de Programmawet (I) van 26/12/2013 (BS 31/12/2013)) en art. 67bis WIB92 en art. 46bis KB/WIB92) Van Kerchove Wim 118
 60. 60. Formaliteiten: • Bewijs ontvangst stagebonus gedurende het boekjaar • Naamlijst van de tewerkgestelde stagiairs met o volledige identiteit o bruto belastbare bezoldigingen o wettelijke sociale lasten, werkgeversbijdragen en alle premies en andere sociale bijdragen STAGEBONUS Van Kerchove Wim 119 Voorbeeld: boekjaar van 1-10-2013 tot 30-09-2014 Een vennootschap nam een 17-jarige stagiair in dienst waarvoor ze in augustus 2014 stagebonus van 500 EUR ontvangt (opleidingsjaar 1/09/2013 – 30/06/2014). Personeelskosten m.b.t. de stagiair: 01/09/2013 30/09/2013 01/10/2013 30/06/2014 1/09/2014 30/09/2014 Brutoleerverg. 800,00 8.000,00 900,00 RSZ: 10,00 100,00 12,00 Dubbel Vak.geld 153,00 Totaal: 810,00 8.253,00 912,00 810,00 + 8.253,00 = 9.063 x 40% = 3.625,20 in code 1604 Van Kerchove Wim 120
 61. 61. Aftrek voor risicokapitaal Van Kerchove Wim 121 Tarieven voor aanslagjaar 2015 grote vennootschappen : 2,63% kleine vennootschappen : 3,13% Tarieven notionele interestaftrek Van Kerchove Wim 122
 62. 62. Aftrek vorige verliezen Van Kerchove Wim 123 Rechtspersonen die hun aangifte in de inkomstenbelastingen niet of laattijdig indienen, kunnen worden belast op een forfaitaire minimumwinst van 19.000,00 EUR. Wat als bij niet- aangifte of bij laattijdige aangifte de vennootschap belast wordt op het minimum en de vennootschap nog overgedragen verliezen heeft ? Mag dat verlies dan in rekening worden gebracht op de forfaitaire minimumbaat of -winst ? Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Van Kerchove Wim 124
 63. 63. Feiten: Wegens gebrek aan aangifte werd de vennootschap belast op het minimum van 19.000 EUR (art. 342 §3 WIB92 en art. 182 KB/WIB92). Zij wil haar vorige verliezen daarvan aftrekken. Administratie: geen aftrek vorige verliezen in VenB (enkel in PB) Hof van Beroep: wél aftrek van vorige verliezen in VenB. De forfaitaire minimumwinst kan niet lager zijn dan 19.000,00 EUR. Maar overgedragen verliezen mogen worden aangerekend op dit minimum. Zoals voor de PB sluit geen enkele wettelijke bepaling de aanrekening van de vorige verliezen voor de VenB uit. => administratie is in Cassatie gegaan Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen HvB Antwerpen, 5 februari 2013 Van Kerchove Wim 125 Feiten: Wegens gebrek aan aangifte werd de vennootschap belast op het minimum van 19.000 EUR (art. 342 §3 WIB92 en art. 182 KB/WIB92). Zij wil haar vorige verliezen daarvan aftrekken. Administratie: geen aftrek vorige verliezen in VenB Hof van Beroep: wél aftrek van vorige verliezen in VenB. Als de vennootschap bij aanvang van het betreffende belastbare tijdperk een uit vorige aanslagjaren overgedragen verlies heeft, moet dat verlies in mindering gebracht worden van de forfaitair bepaalde minimumwinst. => administratie is in Cassatie gegaan Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen HvB Gent, 15 januari 2013 Van Kerchove Wim 126
 64. 64. • Parl. Vraag Luk Van Besien nr. 696 van 9 januari 2014  Minimumwinst is ‘absoluut minimum’ waarvan de vennootschap geen enkele aftrek in mindering kan brengen • Hof van Cassatie, 22 mei 2014  Vorige overdraagbare verliezen, waarvan het bestaan is bewezen, dienen in mindering te worden gebracht van de forfaitaire minimumwinst Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Van Kerchove Wim 127 Rekening houdend met de specifieke regels voor de vaststelling van de belastbare grondslag van de VenB is de forfaitaire winst een absoluut minimum, waarvan geen enkele aftrek kan worden in mindering gebracht. De vorige verliezen die niet verbonden zijn met het aanslagjaar waarvan de belastbare grondslag is vastgesteld op grond van forfaitaire minimumwinsten, kunnen in de VenB dus niet worden aangerekend op deze grondslag. De vorige verliezen kunnen wel worden overgedragen naar de volgende aanslagjaren waarvoor een aangifte en een jaarrekening zijn ingediend. Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Parl. Vr. nr. 696 Luk Van Biesen dd. 9 januari 2014 Van Kerchove Wim 128
 65. 65. Voorbeeld 1 Voor aanslagjaar 2012 diende een vennootschap een aangifte in met een overdraagbaar verlies van 100.000,00 EUR (code 238 van de aangifte) . Voor aanslagjaar 2013 diende zij géén aangifte in en werd zij belast op de forfaitaire minimumwinst van 19.000 EUR. Voor aanslagjaar 2014 diende zij een aangifte in met een belastbare grondslag van 50.000,00 EUR. VRAAG: kan het verlies van aanslagjaar 2012 aangewend worden? Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Parl. Vr. nr. 696 Luk Van Biesen dd. 9 januari 2014 Van Kerchove Wim 129 Antwoord: Voor aanslagjaar 2013 is deze vennootschap belastbaar op een minimumwinst van 19.000,00 EUR. Voor aanslagjaar 2014 kan de vennootschap haar belastbare grondslag van 50.000,00 EUR herleiden naar nul ingevolge de aftrek van de vorige verliezen (100.00,000). Er blijft dan nog 50.000,00 EUR vorig verlies over dat kan worden overgedragen naar de volgende aanslagjaren. Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Parl. Vr. nr. 696 Luk Van Biesen dd. 9 januari 2014 Van Kerchove Wim 130
 66. 66. Voorbeeld 2 Veronderstel een vennootschap voor aanslagjaar 2013 geen aangifte indiende. De administratie vestigde een aanslag op het algemeen minimumbedrag van 19.000 EUR. De vennootschap reageerde niet. Na het verstrijken van de bezwaartermijn diende de vennootschap alsnog een jaarrekening en een aangifte in met een overdraagbaar verlies (code 238) van 100.000 EUR. VRAAG : is dit verlies overdraagbaar en kan dit worden aangewend in de aanslagjaren 2014 en volgende? Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Parl. Vr. nr. 696 Luk Van Biesen dd. 9 januari 2014 Van Kerchove Wim 131 Antwoord: De aanslag op 19.000 EUR is definitief. Een laattijdige aangifte staat gelijk met het ontbreken van een aangifte. Het indienen van een aangifte na het verstrijken van de bezwaartermijn heeft geen rechtsgevolgen. Maar de hiervoor vermelde principes inzake de overdracht van vorige verliezen blijven volgens de Minister ook in deze situatie van toepassing. Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Parl. Vr. nr. 696 Luk Van Biesen dd. 9 januari 2014 Van Kerchove Wim 132
 67. 67. Cassatie: Het Hof van Cassatie verwijst naar de wettelijke bepalingen inzake de forfaitaire minimumwinst (art. 342, § 3 WIB92 en art. 182 KB/WIB 92), alsook naar artikel 206, § 1, al. 1 WIB92. Art. 206, § 1, al. 1 WIB92 bepaalt dat vorige beroepsverliezen achtereenvolgens van de winst van elk volgend belastbare tijdperk worden afgetrokken. Overdraagbare verliezen van vorige belastbare tijdperken waarvan het bestaan is bewezen, kunnen in mindering worden gebracht van de vastgestelde forfaitaire minimumwinst. (= bevestiging HvB Gent, 15 januari 2013) Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Hof van Cassatie, 22 mei 2014 Van Kerchove Wim 133 Investeringsaftrek Van Kerchove Wim 134
 68. 68. Investeringsaftrek Aj 2015 13,5% verhoogde éénmalige IA • energiebesparende investeringen • milieuvriendelijke investeringen in O&O • octrooien • rookkamer horeca en 20,5% verhoogde éénmalige IA • veiligheidsinvesteringen in beroepslokalen + hun inhoud • veiligheidsinvesteringen in bedrijfsvoertuigen (art. 44bis WIB92) Voor veiligheidsinvesteringen : vereiste van kleine vennootschap (art. 15 W. Venn.), hetzij art. 201, 1° WIB92) 20,5% verhoogde gespreide IA • milieuvriendelijke investeringen in O&O Van Kerchove Wim 135 Herinvoering van de investeringsaftrek van 4% op investeringen vanaf 1-01-2014 die voldoen aan de algemene voorwaarden inzake investeringsaftrek : 1.afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa 2. in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht 3.in België voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt 4.investeringsaftrek ontstaat in het jaar waarin de investering werd gedaan 5. de investeringen mogen niet uitgesloten zijn 4% investeringsaftrek vanaf 1-01-2014 Van Kerchove Wim 136
 69. 69. 4% investeringsaftrek vanaf 1-01-2014 - Het moet bovendien gaan om ‘vaste activa die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid die door de vennootschap werkelijk uitgeoefend wordt’ (=> het volstaat niet dat de investering past in het maatschappelijk doel van de vennootschap) vb. geen IA voor een of meerdere appartementen aan zee aangekocht door artsenvennootschap vb. geen IA voor aankoop of de oprichting van een woongelegenheid voor de zaakvoerder vb. aankoop of oprichting van gemengd gebruikt gebouw (benedenverdieping winkel; bovenverdieping woongelegenheid bedrijfsleider): IA voor winkel, niet voor woongelegenheid Van Kerchove Wim 137 4% investeringsaftrek vanaf 1-01-2014 vb. van een geplande activiteit : uitbating van een handelszaak (bv. een slager), die investeert in een belendend pand met het oog op de geplande uitbating van een andere handelszaak (bv. een kaaswinkel), waarmee de werkelijk uitgevoerde economische activiteit uitgebreid wordt. - Het mag niet gaan om vaste activa die uitgesloten worden van de aftrek voor risicokapitaal (bv. vaste activa met onredelijk deel als beroepskosten, onroerende goederen gebruikt door bedrijfsleider,…) Van Kerchove Wim 138
 70. 70. 4% investeringsaftrek vanaf 1-01-2014 - is eenmalige investeringsaftrek (géén gespreide) - is enkel voor kleine vennootschappen art. 15 W. Venn. (voor het investeringsjaar) - beperkt tot investeringen in 2014 en 2015 - cumulverbod met NIA in 6de bewerking ; geen cumulverbod met NIA in 9de bewerking - niet-verleende vrijstelling bij geen of onvoldoende winst 1 x overdraagbaar (dus enkel naar volgende belastbaar tijdperk) Van Kerchove Wim 139 Tarief VenB Van Kerchove Wim 140
 71. 71. Toepassingsgebied 300% aanslag art. 219 WIB92 : 300% aanslag kan worden gevestigd op: • niet verantwoorde commissies, erelonen, voordelen, kosten art. 57 WIB 92 • niet verantwoorde VAA van werknemers en bedrijfsleiders • verdoken meerwinsten die niet meer in het vermogen van de vennootschap voorkomen • betaalde steekpenningen Van Kerchove Wim 141 Kenmerken van 300% aanslag • Tarief = 300% + ACB => 309% • aanslag heeft afzonderlijk karakter • verschuldigd Ven.B. = aftrekbare kost • niet-verantwoorde kost = aftrekbaar • 300% aanslag is NIET meer cumuleerbaar met belastbaarheid bij genieter van de niet-aangegeven inkomsten (= vanaf Aj 2014) Van Kerchove Wim 142
 72. 72. 1ste wettelijke afwijking Niet op fiche gerapporteerde vergoedingen en VAA die door de verkrijger spontaan en tijdig zijn aangegeven: => geen 300% (art, 219, lid 4 WIB92) => gemaakte kosten zijn aftrekbaar bij de vennootschap - ondanks het gebrek aan rapportering op individuele fiches en het achterwege blijven van de 300% aanslag = uitdrukkelijke afwijking op art. 57 WIB92 = in de wet vanaf aanslagjaar 2014 (nieuw art. 197, lid 2 WIB92) Van Kerchove Wim 143 Tweede wettelijke afwijking Géén 300% aanslag in VenB: • als de vergoedingen of voordelen niet spontaan zijn aangegeven door de genieter maar begrepen zijn in een aanslag die met akkoord van de genieter te zijne name wordt gevestigd binnen de 3-jarige aanslagtermijn van art. 354, al.1 WIB92 (art. 219, lid 5 WIB92). Sanctie voor vennootschap= vergoeding of voordeel is belastbaar bij de vennootschap via verworpen uitgaven (nieuwe code 1224) – (art. 198, §1, 15° WIB92) = in de wet vanaf aanslagjaar 2014 (art, 219, lid 5 WIB92 - wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, B.S. 28 juni 2013) Van Kerchove Wim 144
 73. 73. Drie administratieve toleranties 1. Géén 300% zelfs zonder akkoord van de genieter 2. Géén verworpen uitgaven indien de vennootschap te goeder trouw heeft gehandeld 3. Géén 300% als de reguliere 3-jarige aanslagtermijn voorbij is maar nog andere aanslagtermijnen openstaan om de genieter definitief te belasten, bijvoorbeeld de aanslagtermijn van art. 358, § 2, 3° WIB 92 . = 3 afwijkingen van de letterlijke wettekst (Ci.RH.421/628.803, AAFisc. Nr30/2013 dd. 22 juli 2013). Van Kerchove Wim 145 Verbouwingen betaald door huurder HvB Antwerpen , 16 september 2014 Feiten: Korte tijd na de aankoop van het onroerend goed verhuurde een bestuurder haar gebouw aan haar nv tegen een huur van 1.600 EUR/maand. In het huurcontract werd gestipuleerd dat het gebouw bestemd was voor kantoren en een werkplaats voor de beroepsactiviteit management/consultancy van de nv. De maatschappelijke zetel werd ondergebracht in dat onroerend goed. Kort na het afsluiten van de huurovereenkomst voerde de vennootschap belangrijke verbouwingswerken en renovatiewerken aan het onroerend goed uit (voor 500.000 EUR). In een btw-correctieopgave gaf de nv toe dat het goed voor 70% privé gebruikt werd door de bestuurder en haar echtgenoot. Van Kerchove Wim 146
 74. 74. Verbouwingen betaald door huurder HvB Antwerpen , 16 september 2014 Administratie: De bestuurder en haar echtgenote woonden in het aan hun nv verhuurde gebouw. Niettegenstaande de huurovereenkomst bleek dat bestuurder minstens 70% van het gebouw in werkelijkheid verder privé had gebruikt en dat de nv hoofdzakelijk ten gunste van de bestuurder onmiddellijk belangrijke verbeteringswerken had uitgevoerd. De huurovereenkomst is gesimuleerd. De administratie belaste de niet-beroepsmatige uitgaven als voordeel van alle aard bij de bestuurder en onderwierp de uitgaven aan de 300% aanslag bij de nv. Van Kerchove Wim 147 Verbouwingen betaald door huurder HvB Antwerpen , 16 september 2014 Hof van Beroep: renovatiewerken = onmiddellijk VAA voor bedrijfsleider. Simulatie was bewezen • de door de vennootschap uitgevoerde renovatiewerken zijn aan te merken als belastbare VAA in hoofde van de bedrijfsleider • deze bezoldigingen belastbaar zijn op het moment dat de nv de facturen van de verbouwingswerken heeft betaald (en niet i.f.v. het jaar van afschrijving) • de 300% aanslag werd terecht toegepast bij gebrek aan fiches • de administratieve tolerantie inzake 300% aanslag - zoals opgenomen in de circulaire Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) van 22.07.2013 - is niet afdwingbaar wegens strijdig met uitdrukkelijke wetsbepaling. Van Kerchove Wim 148
 75. 75. Humanisering van de aanslag geheime commissielonen Regeerakkoord van Michel I • met ingang van 1 januari 2015 wil de regering de re-integratie van verdoken meerwinsten mogelijk maken voor een later boekjaar dan het boekjaar tijdens hetwelk de meerwinst werd verwezenlijkt. • De vennootschap zal dus zoals vroeger nog de kans krijgen om bij een controle de niet-aangegeven meerwinst alsnog in te boeken. Die meerwinst zal dan tegen het gewoon tarief van de vennootschapsbelasting belast worden, wellicht met een belastingverhoging en nalatigheidsinteresten. Van Kerchove Wim 149 Humanisering van de aanslag geheime commissielonen Regeerakkoord van Michel I • In de nieuwe wet zal ook worden ingeschreven dat verdoken meerwinsten enkel onder de bijzondere aanslag kunnen vallen indien zij niet het gevolg zijn van het verwerpen van beroepskosten. Met deze wetswijziging wil de regering Michel I reageren op de rechtspraak die de 300% aanslag had bevestigd ten aanzien van fictieve kostenfacturen die een vennootschap daadwerkelijk had. De regering wenst deze rechtspraak dus niet te volgen. • Het tarief van 309% wordt verminderd naar 103% en 51,5%. Van Kerchove Wim 150
 76. 76. BEDANKT VOOR UW AANDACHT Van Kerchove Wim 151

×