Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondernemerschap, bedrijfsbeheer, het halen van doelstellingen en de desbetreffende succesfactoren.

Cedric Heyndrickx
Cedric Heyndrickxopleiden van Management Consultants, bedrijfsadvies, activeren van bedrijfsgroei, B2B, resultaatgerichte aanpak, bedrijfsadviseur voor KMO's @ groeimanagement.be, um ANSEL b.v.b.a.
RESULTAATRESULTAAT
IN HET
KWADRAAT
RESULTAATINHETKWADRAAT
sneller / beter / gemakkelijker
Cedric Heyndrickx
doel / project / onderneming
doel/project/onderneming
sneller/beter/gemakkelijkerCedricHeyndrickx
RESULTAAT IN HET KWADRAAT XIII
Inleiding
Als je succesvol wilt ondernemen, is het essentieel
dat je de factoren die daar een invloed op hebben,
kent. Vervolgens kun je daar de aandacht en inspan-
ningen op focussen. Het gevolg is dat je bewuster,
effectiever en efficiënter zult presteren. Je verhoogt
jouw kansen op succes. Je verheft jouw resultaat tot
het kwadraat.
Het maakt niet uit in welke context je wilt onderne-
men. Alleen, zakelijk, binnen of buiten een organisa-
tie. Sterker: wat je in de ene context leert, bijvoor-
beeld privé, zal jouw resultaat in een andere context
verbeteren, bijvoorbeeld zakelijk. Bekwaamheid kent
geen grens tussen professionele en privéactiviteiten.
Een sterkere individuele prestatie is ook de basis voor
een beter gemeenschappelijk resultaat. Elke organi-
satie is immers een verzameling van individuen. Wat
de medewerkers kunnen, bepaalt wat de organisatie
aankan. Wat de burgers kunnen, maakt wat de regio
of het land kan bereiken.
Hoewel veelgebruikte termen, zoals ondernemen of
projectmatige aanpak, naar de zakenwereld verwijzen,
zijn ze ook van toepassing op andere activiteiten. Het
woord ondernemen moeten we in deze context in de
breedste zin interpreteren. Ondernemen betekent hier
elke vorm van activiteit waarbij een lange of ingewik-
kelde weg moet worden afgelegd tussen start en doel.
Het is een activiteit waarbij het begin en het einde
bepaald zijn, maar de af te leggen weg onzeker is.
Investeringen in geld, tijd, mensen, werk of kennis
zijn noodzakelijk om de kloof tussen start en bestem-
ming te overbruggen. Het niet bereiken van het doel
is het ondernemersrisico. Wat ondertussen geïnves-
teerd werd aan middelen, is het mogelijke verlies.
Ook tijd dient als een mogelijke verliespost, door het
opportuniteitverlies, gerekend te worden. Zowel de
baten als de kosten kunnen materieel of immaterieel
zijn. Het gaat niet alleen om geld of commerciële
activiteiten. Ook non-profit- of sociaal gerichte on-
dernemingen hebben baat bij het slagen van hun
doelstellingen.
Ook het woord organisatie mogen we in de breedste
zin van het woord opvatten. Het staat zowel voor een
vereniging als voor een team, een bedrijf, een non-
profitvereniging enz.
Uiteraard zegt het gezond verstand dat een eenvou-
dige klus geen onderneming is en geen speciale me-
thodes verantwoordt. Ook een moeilijke taak die door
ervaring een routinezaak geworden is, rechtvaardigt
niet altijd een speciale aanpak.
Moeilijk haalbare objectieven zijn dikwijls de interes-
santste. Niet alleen de voldoening, maar ook de op-
gedane ervaring en kennis zijn groter.
Als we een moeilijk doel proberen te bereiken, doen
we dat dikwijls op een persoonlijke manier. Onze aan-
pak is het resultaat van eigen voorkeuren, opleiding,
ervaring, cultuur enz. Weinigen gebruiken een speci-
fieke methode. Nog minder mensen hebben daar een
RESULTAAT IN HET KWADRAAT INLEIDINGXIV
opleiding voor genoten. Met vallen en opstaan leren
we hoe we een doel kunnen bereiken. Dit lijkt een
normale aanpak gericht naar het ‘doen’ die zo typisch
is voor startende ondernemers, zelfstandigen, of ge-
woonweg enthousiasme. Dit is echter niet de meest
effectieve en efficiënte werkwijze. Door de combina-
tie van een steeds ingewikkelder omgeving en moei-
lijker haalbare objectieven zijn er betere methodes
om uitdagende doelstellingen te halen. Bovendien
zijn de oplossingen van vandaag morgen voorbijge-
streefd. Constante aanpassing, dus verandering, kan
niet meer vermeden worden. Dit betekent dat jouw
aanpassingsvermogen wel eens de belangrijkste suc-
cesfactor zou kunnen zijn. Juist of niet, de weg die
we samen zullen afleggen, houdt er rekening mee.
Elke goede methode is immers voorzien van een in-
gebouwd verbeteringsmechanisme.
Vele moeilijke activiteiten werden al voor ons tot een
goed einde volbracht. Verlies van kostbare tijd en pijn-
lijke mislukkingen kunnen worden vermeden door te
leren uit de ervaring van anderen. En toch starten we
dikwijls onmiddellijk. Soms onder druk. Dikwijls onder
druk van onszelf.
We nemen te weinig tijd om uit de ervaring van ande-
ren te leren. Eigenlijk maakt dit deel uit van het plan-
nen. Eerst bestuderen wat er bestaat, is een belang-
rijke stap. De tijd die je in het begin investeert, wordt
later, tijdens de uitvoering, teruggewonnen. Hoe
langer het traject, hoe meer tijd er gespaard wordt
door een grondige planning. Lukt het niet tijdens het
lopende project, dan zal de opgedane kennis jou tijd
doen winnen in de toekomst.
Het is niet eenvoudig om de aangepaste oplossing te
vinden. De massa informatie is gigantisch, groeit expo-
nentieel en is niet meer te beheersen. Het wordt steeds
moeilijker om uit de kwantiteit aan informatie de kwali-
teit te selecteren. Is het dan de moeite waard om tijd te
investeren in het leren van methodes? Het antwoord
is eenvoudig: zonder methode wordt er chaotisch ge-
werkt. Als alles intuïtief gebeurt, is het moeilijk om fou-
ten tijdig te ontdekken. Fouten worden pas zichtbaar
als het te laat is, namelijk door een verkeerd resultaat.
Een aantal factoren bepaalt of je succesvol bent of
niet. Die factoren kunnen zowel intern (eigen aan je-
zelf of jouw organisatie) als extern zijn (eigen aan de
omgeving). Ze zijn talrijk en zeer verschillend. Om de
zaak onder controle te houden, is het belangrijk te
focussen op de factoren die je zelf maximaal kunt be-
heersen. Daarom concentreert dit boek zich op spe-
cifieke interne factoren.
Je kunt dit boek van het begin tot het einde lezen als
een projectplan. De volgorde komt overeen met het
traject van idee tot realisatie. Door de hoofdstukken
te volgen, kan je een idee of doel gemakkelijker berei-
ken. Het eerste hoofdstuk geeft achtergrondinforma-
tie. Daarna is het boek in tweeën opgedeeld.
De vier hoofdstukken van het eerste deel behandelen
het wat en het waarom. Je krijgt basiskennis die jouw
inzicht over projecten en ondernemingen vergroot. De
onderwerpen worden behandeld in dezelfde volgorde
als de belangrijkste fases in elk project. Elke fase be-
helst een afzonderlijk hoofdstuk. De vier hoofdstuk-
ken van deel één zijn voor de analyticus.
INLEIDING RESULTAAT IN HET KWADRAAT XV
Deel twee is vooral gericht naar de praktische kant
van de zaak. Nuttige methodes met een minimum aan
theorie. De cyclus die in het eerste deel is uitgelegd,
wordt herhaald. Bij elke fase horen een aantal me-
thodes en hulpmiddelen die resultaten bevorderen of
verbeteren. Een déjà-vugevoel is hier niet abnormaal,
je hebt de cyclus immers al een keer doorlopen. De
vier hoofdstukken van deel twee zijn gericht naar het
oplossen van problemen.
Dit is geen wetenschappelijk werk, het is een essay
dat als dusdanig moet worden gelezen. Ondernemen
is voor sommigen een wetenschap, voor anderen een
kunst. Waarschijnlijk ligt de waarheid er tussenin en
is het de kunst om met wetenschappelijke discipline
waarde op te bouwen. Evenwicht is steeds belang-
rijk. De sterke punten van elk individu of elke organi-
satie zijn tegelijkertijd de bron van mogelijke zwaktes.
Zeker als deze sterktes extreem worden. Dit maakt
dat slagen veel complexer is dan het goed invullen
van een ondernemingsplan.
Niemand heeft de wijsheid in pacht. Alles verandert,
zeker de markt en de kennis. Kennis kan zeer snel
verouderen. Kennis heeft tegelijkertijd heel veel en
heel weinig waarde. De waarde is weinig of nul als je
er niets mee doet. De waarde kan heel hoog zijn als
je de kennis uit elkaar haalt, herwerkt, samenvoegt en
vooral gebruikt.
Het blijft voor iedereen en in alle situaties aange-
wezen om een eigen kennisnetwerk op te bouwen.
Notaris, advocaat, boekhouder, fiscalist enz. zijn de
eerste raadgevers. Hoe groter het risico van wat je
onderneemt, hoe meer informatie en advies noodza-
kelijk is. Vergis u niet: uiteindelijk belandt het risico bij
jou als je beslist om te ondernemen. Het blijft jouw
verantwoordelijkheid om elke bron, inclusief dit werk,
kritisch te beoordelen.
Ondernemen is een leerproces dat zich al doende
opbouwt. Hoe meer je leert, hoe eenvoudiger het
wordt. Het is zoals met de fiets leren rijden. Eerst rijd
je met vallen en opstaan, daarna sneller en met meer
succes. Naarmate de resultaten verbeteren, wordt
het meer bevredigend.
Het goede nieuws is dat je moeilijke objectieven wel
degelijk gemakkelijker kunt bereiken. Het doel van dit
boek is je daarbij te helpen. Laten we samen starten.
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondernemerschap, bedrijfsbeheer, het halen van doelstellingen en de desbetreffende succesfactoren.
RESULTAAT IN HET KWADRAAT VII
Inhoudstafel
Inleiding XIII
Hoofdstuk 1: Een kompas om jouw doel te bereiken 1
Je kan jouw kansen op succes vergroten 4
Het grote aantal invloeden maakt van elke onderneming een complexe zaak 4
Externe versus interne invloeden en succesfactoren 4
Externe invloeden op onderneming en resultaten 6
Cultuur als gemengde invloed (zowel interne als externe factor) 7
Tegenstrijdigheden als gevolg van de complexiteit 8
Interne invloeden op jouw ondernemingsresultaten 10
Het is mogelijk om de slaagkansen van jouw onderneming op een gecontroleerde wijze te vergroten 11
De managementcyclus van Deming 11
Een vereenvoudigde voorstelling van het ondernemen als een proces 12
De vier belangrijke aandachtspunten samengevat 20
De beschikbare tools om jouw doel te bereiken 22
Onderneming of project? 22
De ondernemer 22
Een kompas om jouw doel te bereiken samengevat 23
Hoofdstuk 2: Bepaal jouw doelstellingen 25
De weg van idee tot plan 27
Doelstellingen bepalen en kiezen 27
Een gestructureerde volgorde om doelstellingen te bepalen 27
1,1) Criteria vastleggen om beslissingen te nemen 27
1,2) Dromen is ideeën genereren 28
1,3) Ideeën vastleggen in woorden en beelden om te focussen 29
1,4) Een idee als doel kiezen en beschrijven 29
1,4,1) Marktgrootte 30
1,4,2) Marktkennis 30
RESULTAAT IN HET KWADRAAT INHOUDSTAFELVIII
1,4,3) Bronnen 31
1,4,4) Buikgevoel 31
1,4,5) Jouw idee laten evalueren door derden 32
1,4,6) Wettelijk kader en bescherming van oplossingen 33
1,5) Feiten: cijfers en informatie verzamelen 34
1,6) Controle: is jouw doel haalbaar? 34
1,7) De uitvoering starten 37
De SWOT-analyse 37
De voordelen van een SWOT 38
SWOT samengevat 41
De resultaten van een SWOT-analyse gebruiken 42
Een aantal sterkte-zwakte combinaties samengevat 43
Van SWOT-analyse via visie naar een plan 43
Eerste fase: verzameling van informatie 43
Tweede fase: beschrijving van de huidige situatie 43
Wat is een visie en hoe bouw je die op? 43
Derde fase: bevestiging van het doel 45
De algemene stand van zaken op het ogenblik dat je het doel bereikt 45
Gap analyse 46
Vierde fase: plan de realisatie van jouw doel in kleine stappen 47
Van SWOT-analyse via visie tot plan samengevat 49
Doelstellingen samengevat 50
Hoofdstuk 3: Focus op het doel 51
Voer jouw plan systematisch uit 53
Start vanuit jouw doel 53
Dringend, dringend, dringend 55
Effectiviteit 55
Efficiëntie 56
Effectiviteit x juiste volgorde x efficiëntie = resultaten 57
Effectiviteit en Time management 57
Time management: een grote tegenstrijdigheid tussen plannen en uitvoeren 59
Time management: de essentie 64
Het grote verschil: TM voor persoonlijk gebruik en TM voor gebruik in een organisatie 64
INHOUDSTAFEL RESULTAAT IN HET KWADRAAT IX
De kracht van gemeenschappelijke doelen 65
Samenwerken is zorgen voor een gemeenschappelijk doel 65
De activiteiten structureren en een organisatie opbouwen 67
Waarom delegeren belangrijk is 69
Samenwerken, communicatie en doelstellingen 69
De zeven manieren om geld te verliezen volgens LEAN 70
Focus op het doel samengevat 71
Hoofdstuk 4: Maak de juiste keuzes 73
Ondernemen is, ook nog, problemen oplossen 75
Luister naar jouw klant 76
Flexibiliteit is belangrijk 76
Het verschil tussen beslissingen, problemen en dilemma’s 76
Om problemen op te lossen, zoek je naar de grondoorzaak 79
De zes hoofdoorzaken van fouten: mens, methodes, management, machines, materiaal en milieu 79
Gebruik methodes om ingewikkelde problemen op te lossen 80
PDCA: Check, controle en opzoeken van fouten 80
Controleer jouw tussentijdse resultaten t.o.v. het plan 80
Verbeter de afwijkingen t.o.v. jouw plan en pas het plan zo nodig aan 81
Een paar woorden over kwaliteit 82
Maak de juiste keuzes samengevat 83
Hoofdstuk 5: Zet door 85
Doorzetten is niet doordrammen 87
Samenwerking is geven en nemen 87
Bronnen van sociale macht 88
Onderhandelen 89
Leer uit fouten 90
Beschouw elk probleem als een kans 92
Communiceren: eerst begrijpen, dan spreken 92
Weerstand 92
Leidinggeven 93
HRM 93
RESULTAAT IN HET KWADRAAT INHOUDSTAFELX
Verkopen 93
Waarborg, aansprakelijkheid en verzekeringen 97
Innovatie 99
Wat is kennis? 99
De kennisconversie van Nonaka 100
Incrementele innovatie 102
Zet door samengevat 104
Hoofdstuk 6: Drieëntwintig tools om jouw doel te bereiken 105
1) Een selectie van hulpmiddelen door de University Of Cambridge 107
2) Nota’s nemen 107
3) SMART 108
4) AIDA 109
5) Check List 110
6) Het venster van Johari: jouw persoonlijke sterktes en zwaktes 112
7) Persoonlijke doelen en de cirkel van invloed van Stephen Covey 112
8) De SWOT-analyse 114
9) Het stappenplan 115
10) Gap Analysis 116
11) Risicoanalyse 118
12) Projectmanagement 121
13) Grafische voorstellingen 128
14) Flow Charts 128
15) Mind Mapping 129
16) Road Mapping 131
17) Processen 131
18) Juridische informatie vinden via de Juridat database 133
19) Financiële informatie: de balanscentrale van de Nationale Bank van België 133
20) Informatie voor ondernemers en het Ministerie van Economische Zaken 135
21) Het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom 135
22) Onlinevertalingen 135
23) Wikipedia 135
Tools om jouw doel te bereiken samengevat 136
INHOUDSTAFEL RESULTAAT IN HET KWADRAAT XI
Hoofdstuk 7: Tien tools die je helpen om te focussen 137
1) Van chaos naar focus 139
2) Writers block overwinnen: werk van impliciet naar expliciet 139
3) Efficiëntie: algemene tips 140
4) Time management: een paar tips 140
5) Time management van planning via uitvoering tot realisatie van doelstellingen 141
6) Time management: de ABC-methode 149
7) Time management: de ABCD-methode 150
8) Time management: de ABCD-flow voor de manager 151
9) Time management start steeds met een A-taak 153
10) Prioriteiten en tabellen 154
Tools die je helpen om je te focussen samengevat 155
Hoofdstuk 8: Twintig tools die je helpen om de juiste keuzes te maken 157
1) Het onderscheid tussen een negatieve en een positieve aanpak: eerst de kansen, daarna de
risico’s, ten slotte de risico’s indekken 159
2) Voorspellingen 159
3) De evaluatiematrix 160
4) De gewogen matrix 161
5) De Business Case Matrix 162
6) Pareto 163
7) 2 x 2-matrix 164
8) Assenkruisen 166
9) Five times why 168
10) Ishikawa 169
11) Brainstorming 169
12) Hypothesis testing 171
13) Risicoanalyse 172
14) Meesterschap in beslissen 172
15) De probleemhiërarchie volgens Alex Lowy 175
16) Integratie van dilemma’s: een eigen aanpak 183
17) Delphimethode 184
18) Beslissingsbomen 184
RESULTAAT IN HET KWADRAAT INHOUDSTAFELXII
19) Projectmanagement en controle 185
20) Stappenplan problemen oplossen: tools die je helpen om de juiste keuzes te maken samengevat 187
Hoofdstuk 9: Tien tools die je helpen om door te zetten 191
1) Bottleneck: Theory Of Constraints (TOC) 193
2) Kanban 196
3) Break-even 199
4) PDCA, de managementcyclus van Deming 202
5) Blijven leren en verbeteren 203
6) KPI’s 204
7) ISO normen en kwaliteit 205
Tools die je helpen om door te zetten samengevat 212
Ten slotte 213
Bibliografie 215
Klik hier om het boek te bestellen
1 von 12

Recomendados

Organisaties veranderen niet, mensen veranderen von
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenOrganisaties veranderen niet, mensen veranderen
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenPhilippe Bailleur
1.5K views94 Folien
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker von
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe MedewerkerChecklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker
Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe MedewerkerIsabel De Clercq
11.7K views50 Folien
Competence Indicator Passcale Serpieters von
Competence Indicator Passcale SerpietersCompetence Indicator Passcale Serpieters
Competence Indicator Passcale SerpietersPascale Serpieters
207 views20 Folien
(DUTCH) GROW: inzicht in het meest gebruikte coachingmodel von
(DUTCH) GROW: inzicht in het meest gebruikte coachingmodel(DUTCH) GROW: inzicht in het meest gebruikte coachingmodel
(DUTCH) GROW: inzicht in het meest gebruikte coachingmodelJeroen De Flander
2.6K views3 Folien
10 Tips voor invoering HNW von
10 Tips voor invoering HNW10 Tips voor invoering HNW
10 Tips voor invoering HNWingge
159 views2 Folien
De Succesformule van het MKB von
De Succesformule van het MKBDe Succesformule van het MKB
De Succesformule van het MKBFenneke79
1.1K views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Effectief leiderschap von
Effectief leiderschapEffectief leiderschap
Effectief leiderschapkenniscentrumkusttoerisme
182 views19 Folien
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht von
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtLeidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtJan Wietsma
1.5K views21 Folien
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr von
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lrSlimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lrmijnbedrijf20
246 views4 Folien
Managing Professionals: Mathieu Weggeman von
Managing Professionals: Mathieu WeggemanManaging Professionals: Mathieu Weggeman
Managing Professionals: Mathieu WeggemanVlerick Business School
1.7K views16 Folien
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken von
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe WerkenIsabel De Clercq
4.3K views30 Folien
Presentatie Mathieu Weggeman von
Presentatie Mathieu WeggemanPresentatie Mathieu Weggeman
Presentatie Mathieu WeggemanHans Janssen
2.4K views11 Folien

Was ist angesagt?(19)

Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht von Jan Wietsma
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtLeidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Jan Wietsma1.5K views
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr von mijnbedrijf20
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lrSlimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr
mijnbedrijf20246 views
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken von Isabel De Clercq
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken
7 waarheden als een koe Over Het Nieuwe Werken
Isabel De Clercq4.3K views
Presentatie Mathieu Weggeman von Hans Janssen
Presentatie Mathieu WeggemanPresentatie Mathieu Weggeman
Presentatie Mathieu Weggeman
Hans Janssen2.4K views
Duurzaam inzetten van mensen en Het Nieuwe Werken von Isabel De Clercq
Duurzaam inzetten van mensen en Het Nieuwe WerkenDuurzaam inzetten van mensen en Het Nieuwe Werken
Duurzaam inzetten van mensen en Het Nieuwe Werken
Isabel De Clercq2K views
Leidinggeven aan professionals niet doen! von Carole Derks
Leidinggeven aan professionals niet doen!Leidinggeven aan professionals niet doen!
Leidinggeven aan professionals niet doen!
Carole Derks5.7K views
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderen von Mediaprofiel ❖
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderenPresentaties 5 juni Duurzaam veranderen
Presentaties 5 juni Duurzaam veranderen
Mediaprofiel ❖869 views
John Kotter - Echte urgentie herken je meteen von René Verhoeven
John Kotter - Echte urgentie herken je meteenJohn Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteen
René Verhoeven614 views
Hrs 111 31 von Otolith
Hrs 111 31Hrs 111 31
Hrs 111 31
Otolith208 views
Leidinggeven Aan Professionals von Pieter Rop
Leidinggeven Aan ProfessionalsLeidinggeven Aan Professionals
Leidinggeven Aan Professionals
Pieter Rop2K views
Het Nieuwe Werken Event 7 Juni 2010 Usg Capacity von Janissen
Het Nieuwe Werken Event 7 Juni 2010 Usg CapacityHet Nieuwe Werken Event 7 Juni 2010 Usg Capacity
Het Nieuwe Werken Event 7 Juni 2010 Usg Capacity
Janissen169 views
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin von Alexander Crépin
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander CrepinHet Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin
Het Nieuwe Werken in 25 slides door Alexander Crepin
Alexander Crépin1.2K views
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single von Elise van den End
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End166 views
de brug bouwen terwijl we erover lopen von Astrid de Bondt
de brug bouwen terwijl we erover lopende brug bouwen terwijl we erover lopen
de brug bouwen terwijl we erover lopen
Astrid de Bondt795 views

Similar a Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondernemerschap, bedrijfsbeheer, het halen van doelstellingen en de desbetreffende succesfactoren.

Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Jos van de Werken
354 views12 Folien
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pages von
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pagesbasisbegrippen projectmanagement deel 2.pages
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pagesCedric Heyndrickx
325 views10 Folien
De "Next level" - meer met minder! von
De "Next level" - meer met minder!De "Next level" - meer met minder!
De "Next level" - meer met minder!Visie Selectie & Advies B.V.
768 views22 Folien
RedFoxBlue - mmi drijfveren team von
RedFoxBlue - mmi drijfveren teamRedFoxBlue - mmi drijfveren team
RedFoxBlue - mmi drijfveren teamMaurice Neuféglise
27 views1 Folie
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen. von
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.
Continue Ontwikkeling, Medewerkers Ontwikkelen.Willem E.A.J. Scheepers
5.1K views25 Folien
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Jos van de Werken
689 views12 Folien

Similar a Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondernemerschap, bedrijfsbeheer, het halen van doelstellingen en de desbetreffende succesfactoren.(20)

Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Jos van de Werken354 views
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pages von Cedric Heyndrickx
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pagesbasisbegrippen projectmanagement deel 2.pages
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pages
Cedric Heyndrickx325 views
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken689 views
Questionmarks In 5 Minuten von Mark Veldpape
Questionmarks In 5 MinutenQuestionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 Minuten
Mark Veldpape246 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von reneseeder
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
reneseeder365 views
10 valkuilen van social business von SOCIAL.INC
10 valkuilen van social business10 valkuilen van social business
10 valkuilen van social business
SOCIAL.INC716 views
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017 von Ron van Gils
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
Ron van Gils122 views
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl von restartplatform
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlRestart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
restartplatform202 views
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur von Gertjan Verstoep
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneurArtikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur
Gertjan Verstoep386 views
Bouw Een High Performance Team von guestf883e38
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Team
guestf883e38292 views
Willems visie en actie hand out von Wouter Willems
Willems visie en actie hand outWillems visie en actie hand out
Willems visie en actie hand out
Wouter Willems510 views
Restart module 2 reflecteer angsten overwinnen en self-assessment_nl von restartplatform
Restart module 2 reflecteer angsten overwinnen en self-assessment_nlRestart module 2 reflecteer angsten overwinnen en self-assessment_nl
Restart module 2 reflecteer angsten overwinnen en self-assessment_nl
restartplatform123 views
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht von Charlie Paludanus
Flyer meer kracht en energie uit je opdrachtFlyer meer kracht en energie uit je opdracht
Flyer meer kracht en energie uit je opdracht
Charlie Paludanus305 views

Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondernemerschap, bedrijfsbeheer, het halen van doelstellingen en de desbetreffende succesfactoren.

 • 1. RESULTAATRESULTAAT IN HET KWADRAAT RESULTAATINHETKWADRAAT sneller / beter / gemakkelijker Cedric Heyndrickx doel / project / onderneming doel/project/onderneming sneller/beter/gemakkelijkerCedricHeyndrickx
 • 2. RESULTAAT IN HET KWADRAAT XIII Inleiding Als je succesvol wilt ondernemen, is het essentieel dat je de factoren die daar een invloed op hebben, kent. Vervolgens kun je daar de aandacht en inspan- ningen op focussen. Het gevolg is dat je bewuster, effectiever en efficiënter zult presteren. Je verhoogt jouw kansen op succes. Je verheft jouw resultaat tot het kwadraat. Het maakt niet uit in welke context je wilt onderne- men. Alleen, zakelijk, binnen of buiten een organisa- tie. Sterker: wat je in de ene context leert, bijvoor- beeld privé, zal jouw resultaat in een andere context verbeteren, bijvoorbeeld zakelijk. Bekwaamheid kent geen grens tussen professionele en privéactiviteiten. Een sterkere individuele prestatie is ook de basis voor een beter gemeenschappelijk resultaat. Elke organi- satie is immers een verzameling van individuen. Wat de medewerkers kunnen, bepaalt wat de organisatie aankan. Wat de burgers kunnen, maakt wat de regio of het land kan bereiken. Hoewel veelgebruikte termen, zoals ondernemen of projectmatige aanpak, naar de zakenwereld verwijzen, zijn ze ook van toepassing op andere activiteiten. Het woord ondernemen moeten we in deze context in de breedste zin interpreteren. Ondernemen betekent hier elke vorm van activiteit waarbij een lange of ingewik- kelde weg moet worden afgelegd tussen start en doel. Het is een activiteit waarbij het begin en het einde bepaald zijn, maar de af te leggen weg onzeker is. Investeringen in geld, tijd, mensen, werk of kennis zijn noodzakelijk om de kloof tussen start en bestem- ming te overbruggen. Het niet bereiken van het doel is het ondernemersrisico. Wat ondertussen geïnves- teerd werd aan middelen, is het mogelijke verlies. Ook tijd dient als een mogelijke verliespost, door het opportuniteitverlies, gerekend te worden. Zowel de baten als de kosten kunnen materieel of immaterieel zijn. Het gaat niet alleen om geld of commerciële activiteiten. Ook non-profit- of sociaal gerichte on- dernemingen hebben baat bij het slagen van hun doelstellingen. Ook het woord organisatie mogen we in de breedste zin van het woord opvatten. Het staat zowel voor een vereniging als voor een team, een bedrijf, een non- profitvereniging enz. Uiteraard zegt het gezond verstand dat een eenvou- dige klus geen onderneming is en geen speciale me- thodes verantwoordt. Ook een moeilijke taak die door ervaring een routinezaak geworden is, rechtvaardigt niet altijd een speciale aanpak. Moeilijk haalbare objectieven zijn dikwijls de interes- santste. Niet alleen de voldoening, maar ook de op- gedane ervaring en kennis zijn groter. Als we een moeilijk doel proberen te bereiken, doen we dat dikwijls op een persoonlijke manier. Onze aan- pak is het resultaat van eigen voorkeuren, opleiding, ervaring, cultuur enz. Weinigen gebruiken een speci- fieke methode. Nog minder mensen hebben daar een
 • 3. RESULTAAT IN HET KWADRAAT INLEIDINGXIV opleiding voor genoten. Met vallen en opstaan leren we hoe we een doel kunnen bereiken. Dit lijkt een normale aanpak gericht naar het ‘doen’ die zo typisch is voor startende ondernemers, zelfstandigen, of ge- woonweg enthousiasme. Dit is echter niet de meest effectieve en efficiënte werkwijze. Door de combina- tie van een steeds ingewikkelder omgeving en moei- lijker haalbare objectieven zijn er betere methodes om uitdagende doelstellingen te halen. Bovendien zijn de oplossingen van vandaag morgen voorbijge- streefd. Constante aanpassing, dus verandering, kan niet meer vermeden worden. Dit betekent dat jouw aanpassingsvermogen wel eens de belangrijkste suc- cesfactor zou kunnen zijn. Juist of niet, de weg die we samen zullen afleggen, houdt er rekening mee. Elke goede methode is immers voorzien van een in- gebouwd verbeteringsmechanisme. Vele moeilijke activiteiten werden al voor ons tot een goed einde volbracht. Verlies van kostbare tijd en pijn- lijke mislukkingen kunnen worden vermeden door te leren uit de ervaring van anderen. En toch starten we dikwijls onmiddellijk. Soms onder druk. Dikwijls onder druk van onszelf. We nemen te weinig tijd om uit de ervaring van ande- ren te leren. Eigenlijk maakt dit deel uit van het plan- nen. Eerst bestuderen wat er bestaat, is een belang- rijke stap. De tijd die je in het begin investeert, wordt later, tijdens de uitvoering, teruggewonnen. Hoe langer het traject, hoe meer tijd er gespaard wordt door een grondige planning. Lukt het niet tijdens het lopende project, dan zal de opgedane kennis jou tijd doen winnen in de toekomst. Het is niet eenvoudig om de aangepaste oplossing te vinden. De massa informatie is gigantisch, groeit expo- nentieel en is niet meer te beheersen. Het wordt steeds moeilijker om uit de kwantiteit aan informatie de kwali- teit te selecteren. Is het dan de moeite waard om tijd te investeren in het leren van methodes? Het antwoord is eenvoudig: zonder methode wordt er chaotisch ge- werkt. Als alles intuïtief gebeurt, is het moeilijk om fou- ten tijdig te ontdekken. Fouten worden pas zichtbaar als het te laat is, namelijk door een verkeerd resultaat. Een aantal factoren bepaalt of je succesvol bent of niet. Die factoren kunnen zowel intern (eigen aan je- zelf of jouw organisatie) als extern zijn (eigen aan de omgeving). Ze zijn talrijk en zeer verschillend. Om de zaak onder controle te houden, is het belangrijk te focussen op de factoren die je zelf maximaal kunt be- heersen. Daarom concentreert dit boek zich op spe- cifieke interne factoren. Je kunt dit boek van het begin tot het einde lezen als een projectplan. De volgorde komt overeen met het traject van idee tot realisatie. Door de hoofdstukken te volgen, kan je een idee of doel gemakkelijker berei- ken. Het eerste hoofdstuk geeft achtergrondinforma- tie. Daarna is het boek in tweeën opgedeeld. De vier hoofdstukken van het eerste deel behandelen het wat en het waarom. Je krijgt basiskennis die jouw inzicht over projecten en ondernemingen vergroot. De onderwerpen worden behandeld in dezelfde volgorde als de belangrijkste fases in elk project. Elke fase be- helst een afzonderlijk hoofdstuk. De vier hoofdstuk- ken van deel één zijn voor de analyticus.
 • 4. INLEIDING RESULTAAT IN HET KWADRAAT XV Deel twee is vooral gericht naar de praktische kant van de zaak. Nuttige methodes met een minimum aan theorie. De cyclus die in het eerste deel is uitgelegd, wordt herhaald. Bij elke fase horen een aantal me- thodes en hulpmiddelen die resultaten bevorderen of verbeteren. Een déjà-vugevoel is hier niet abnormaal, je hebt de cyclus immers al een keer doorlopen. De vier hoofdstukken van deel twee zijn gericht naar het oplossen van problemen. Dit is geen wetenschappelijk werk, het is een essay dat als dusdanig moet worden gelezen. Ondernemen is voor sommigen een wetenschap, voor anderen een kunst. Waarschijnlijk ligt de waarheid er tussenin en is het de kunst om met wetenschappelijke discipline waarde op te bouwen. Evenwicht is steeds belang- rijk. De sterke punten van elk individu of elke organi- satie zijn tegelijkertijd de bron van mogelijke zwaktes. Zeker als deze sterktes extreem worden. Dit maakt dat slagen veel complexer is dan het goed invullen van een ondernemingsplan. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Alles verandert, zeker de markt en de kennis. Kennis kan zeer snel verouderen. Kennis heeft tegelijkertijd heel veel en heel weinig waarde. De waarde is weinig of nul als je er niets mee doet. De waarde kan heel hoog zijn als je de kennis uit elkaar haalt, herwerkt, samenvoegt en vooral gebruikt. Het blijft voor iedereen en in alle situaties aange- wezen om een eigen kennisnetwerk op te bouwen. Notaris, advocaat, boekhouder, fiscalist enz. zijn de eerste raadgevers. Hoe groter het risico van wat je onderneemt, hoe meer informatie en advies noodza- kelijk is. Vergis u niet: uiteindelijk belandt het risico bij jou als je beslist om te ondernemen. Het blijft jouw verantwoordelijkheid om elke bron, inclusief dit werk, kritisch te beoordelen. Ondernemen is een leerproces dat zich al doende opbouwt. Hoe meer je leert, hoe eenvoudiger het wordt. Het is zoals met de fiets leren rijden. Eerst rijd je met vallen en opstaan, daarna sneller en met meer succes. Naarmate de resultaten verbeteren, wordt het meer bevredigend. Het goede nieuws is dat je moeilijke objectieven wel degelijk gemakkelijker kunt bereiken. Het doel van dit boek is je daarbij te helpen. Laten we samen starten.
 • 6. RESULTAAT IN HET KWADRAAT VII Inhoudstafel Inleiding XIII Hoofdstuk 1: Een kompas om jouw doel te bereiken 1 Je kan jouw kansen op succes vergroten 4 Het grote aantal invloeden maakt van elke onderneming een complexe zaak 4 Externe versus interne invloeden en succesfactoren 4 Externe invloeden op onderneming en resultaten 6 Cultuur als gemengde invloed (zowel interne als externe factor) 7 Tegenstrijdigheden als gevolg van de complexiteit 8 Interne invloeden op jouw ondernemingsresultaten 10 Het is mogelijk om de slaagkansen van jouw onderneming op een gecontroleerde wijze te vergroten 11 De managementcyclus van Deming 11 Een vereenvoudigde voorstelling van het ondernemen als een proces 12 De vier belangrijke aandachtspunten samengevat 20 De beschikbare tools om jouw doel te bereiken 22 Onderneming of project? 22 De ondernemer 22 Een kompas om jouw doel te bereiken samengevat 23 Hoofdstuk 2: Bepaal jouw doelstellingen 25 De weg van idee tot plan 27 Doelstellingen bepalen en kiezen 27 Een gestructureerde volgorde om doelstellingen te bepalen 27 1,1) Criteria vastleggen om beslissingen te nemen 27 1,2) Dromen is ideeën genereren 28 1,3) Ideeën vastleggen in woorden en beelden om te focussen 29 1,4) Een idee als doel kiezen en beschrijven 29 1,4,1) Marktgrootte 30 1,4,2) Marktkennis 30
 • 7. RESULTAAT IN HET KWADRAAT INHOUDSTAFELVIII 1,4,3) Bronnen 31 1,4,4) Buikgevoel 31 1,4,5) Jouw idee laten evalueren door derden 32 1,4,6) Wettelijk kader en bescherming van oplossingen 33 1,5) Feiten: cijfers en informatie verzamelen 34 1,6) Controle: is jouw doel haalbaar? 34 1,7) De uitvoering starten 37 De SWOT-analyse 37 De voordelen van een SWOT 38 SWOT samengevat 41 De resultaten van een SWOT-analyse gebruiken 42 Een aantal sterkte-zwakte combinaties samengevat 43 Van SWOT-analyse via visie naar een plan 43 Eerste fase: verzameling van informatie 43 Tweede fase: beschrijving van de huidige situatie 43 Wat is een visie en hoe bouw je die op? 43 Derde fase: bevestiging van het doel 45 De algemene stand van zaken op het ogenblik dat je het doel bereikt 45 Gap analyse 46 Vierde fase: plan de realisatie van jouw doel in kleine stappen 47 Van SWOT-analyse via visie tot plan samengevat 49 Doelstellingen samengevat 50 Hoofdstuk 3: Focus op het doel 51 Voer jouw plan systematisch uit 53 Start vanuit jouw doel 53 Dringend, dringend, dringend 55 Effectiviteit 55 Efficiëntie 56 Effectiviteit x juiste volgorde x efficiëntie = resultaten 57 Effectiviteit en Time management 57 Time management: een grote tegenstrijdigheid tussen plannen en uitvoeren 59 Time management: de essentie 64 Het grote verschil: TM voor persoonlijk gebruik en TM voor gebruik in een organisatie 64
 • 8. INHOUDSTAFEL RESULTAAT IN HET KWADRAAT IX De kracht van gemeenschappelijke doelen 65 Samenwerken is zorgen voor een gemeenschappelijk doel 65 De activiteiten structureren en een organisatie opbouwen 67 Waarom delegeren belangrijk is 69 Samenwerken, communicatie en doelstellingen 69 De zeven manieren om geld te verliezen volgens LEAN 70 Focus op het doel samengevat 71 Hoofdstuk 4: Maak de juiste keuzes 73 Ondernemen is, ook nog, problemen oplossen 75 Luister naar jouw klant 76 Flexibiliteit is belangrijk 76 Het verschil tussen beslissingen, problemen en dilemma’s 76 Om problemen op te lossen, zoek je naar de grondoorzaak 79 De zes hoofdoorzaken van fouten: mens, methodes, management, machines, materiaal en milieu 79 Gebruik methodes om ingewikkelde problemen op te lossen 80 PDCA: Check, controle en opzoeken van fouten 80 Controleer jouw tussentijdse resultaten t.o.v. het plan 80 Verbeter de afwijkingen t.o.v. jouw plan en pas het plan zo nodig aan 81 Een paar woorden over kwaliteit 82 Maak de juiste keuzes samengevat 83 Hoofdstuk 5: Zet door 85 Doorzetten is niet doordrammen 87 Samenwerking is geven en nemen 87 Bronnen van sociale macht 88 Onderhandelen 89 Leer uit fouten 90 Beschouw elk probleem als een kans 92 Communiceren: eerst begrijpen, dan spreken 92 Weerstand 92 Leidinggeven 93 HRM 93
 • 9. RESULTAAT IN HET KWADRAAT INHOUDSTAFELX Verkopen 93 Waarborg, aansprakelijkheid en verzekeringen 97 Innovatie 99 Wat is kennis? 99 De kennisconversie van Nonaka 100 Incrementele innovatie 102 Zet door samengevat 104 Hoofdstuk 6: Drieëntwintig tools om jouw doel te bereiken 105 1) Een selectie van hulpmiddelen door de University Of Cambridge 107 2) Nota’s nemen 107 3) SMART 108 4) AIDA 109 5) Check List 110 6) Het venster van Johari: jouw persoonlijke sterktes en zwaktes 112 7) Persoonlijke doelen en de cirkel van invloed van Stephen Covey 112 8) De SWOT-analyse 114 9) Het stappenplan 115 10) Gap Analysis 116 11) Risicoanalyse 118 12) Projectmanagement 121 13) Grafische voorstellingen 128 14) Flow Charts 128 15) Mind Mapping 129 16) Road Mapping 131 17) Processen 131 18) Juridische informatie vinden via de Juridat database 133 19) Financiële informatie: de balanscentrale van de Nationale Bank van België 133 20) Informatie voor ondernemers en het Ministerie van Economische Zaken 135 21) Het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom 135 22) Onlinevertalingen 135 23) Wikipedia 135 Tools om jouw doel te bereiken samengevat 136
 • 10. INHOUDSTAFEL RESULTAAT IN HET KWADRAAT XI Hoofdstuk 7: Tien tools die je helpen om te focussen 137 1) Van chaos naar focus 139 2) Writers block overwinnen: werk van impliciet naar expliciet 139 3) Efficiëntie: algemene tips 140 4) Time management: een paar tips 140 5) Time management van planning via uitvoering tot realisatie van doelstellingen 141 6) Time management: de ABC-methode 149 7) Time management: de ABCD-methode 150 8) Time management: de ABCD-flow voor de manager 151 9) Time management start steeds met een A-taak 153 10) Prioriteiten en tabellen 154 Tools die je helpen om je te focussen samengevat 155 Hoofdstuk 8: Twintig tools die je helpen om de juiste keuzes te maken 157 1) Het onderscheid tussen een negatieve en een positieve aanpak: eerst de kansen, daarna de risico’s, ten slotte de risico’s indekken 159 2) Voorspellingen 159 3) De evaluatiematrix 160 4) De gewogen matrix 161 5) De Business Case Matrix 162 6) Pareto 163 7) 2 x 2-matrix 164 8) Assenkruisen 166 9) Five times why 168 10) Ishikawa 169 11) Brainstorming 169 12) Hypothesis testing 171 13) Risicoanalyse 172 14) Meesterschap in beslissen 172 15) De probleemhiërarchie volgens Alex Lowy 175 16) Integratie van dilemma’s: een eigen aanpak 183 17) Delphimethode 184 18) Beslissingsbomen 184
 • 11. RESULTAAT IN HET KWADRAAT INHOUDSTAFELXII 19) Projectmanagement en controle 185 20) Stappenplan problemen oplossen: tools die je helpen om de juiste keuzes te maken samengevat 187 Hoofdstuk 9: Tien tools die je helpen om door te zetten 191 1) Bottleneck: Theory Of Constraints (TOC) 193 2) Kanban 196 3) Break-even 199 4) PDCA, de managementcyclus van Deming 202 5) Blijven leren en verbeteren 203 6) KPI’s 204 7) ISO normen en kwaliteit 205 Tools die je helpen om door te zetten samengevat 212 Ten slotte 213 Bibliografie 215
 • 12. Klik hier om het boek te bestellen