Pensamiento critico una_destreza_intelectual_pp27

746 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pensamiento critico una_destreza_intelectual_pp27

 1. 1. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V Pensamiento Crítico, Una Destreza Intelectual 7HYH *VYYLZWVUKLUJPH! ,4 4N ,KJHJP}U LU +PZL|V PUZ[YJJPVUHS +PWSVTHKH LU ([LUJP}U 7YPTHYPH LU :HSK ,ZWLJPHSPZ[H LU 9LJPtU 5HJPKV KL (S[V 9PLZNV 7YVMLZVYH ,ZJLSH KL ,UMLYTLYxH UP]LYZPKHK 4H`VY 0U[YVKJJP}U ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV LZ U [LTH PTWVY[HU[L WHYH ZLY [YH[HKV WVY SHZ LUMLYTLYHZ KL OV` SH L_WSVZP}U KL PU THNUP[K KL SH ]LSVJPKHK KL SVZ JHTIPVZ VJYYPKVZ LU LS TUKV HJ[HS LZWLJPHSTLU[L SVZ H]HUJLZ LU LS mYLH KL SH PUMVYTm[PJH WLYTP[LU VMYLJLY H SVZ ZHYPVZ NYHUKLZ 7VY V[YH WHY[L WHYH JPKHY WHJPLU[LZ JVU WYVISLTHZ KL ZHSK JHKH ]La TmZ JVTWSLQVZ SHZ LUMLYTLYHZ ULJLZP[HU UH IHZL KL JVUVJPTPLU[VZ Z}SPKHZ ` OHIPSPKHKLZ KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV WLYTP[L H SH LUMLYTLYH WYVJLZHY ` HUHSPaHY SH PUMVYTHJP}U ZVSJPVUHY WYVISLTHZ JSxUPJVZ ` KLJPKPY ZVIYL HJJPVULZ H [VTHY 6LYTHUU L[ HS ,S KLZHYYVSSHY OHIPSPKHKLZ KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV KLSPIL SH L_WLYPLUJPH ` LS YHaVUHTPLU[V WHYH LTP[PY QPJPVZ L_WLZ[VZ 3HZ LUMLYTLYHZ KLILTVZ [VTHY KLJPZPVULZ JVTWSLQHZ HKHW[HYUVZ H UL]HZ ZP[HJPVULZ HJ[HSPaHY JVU[PUHTLU[L ULZ[YVZ JVUVJPTPLU[VZ ` OHIPSPKHKLZ ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV MVYTH WHY[L PU[LNYHS KL [VKV LSSV (SMHYV ¶ 3L -L]YL ,Z[L [PWV KL WLUZHTPLU[V LZ UH JVTWL[LUJPH WYVMLZPVUHS ULZ KL MVYTHJP}U ZWLYPVY ,Z HZx JVTV SH JVYYPLU[L KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV WYLZLU[H U PU[LYtZ LZWLJPHS WVY SH KL TVKVZ KL YLSHJPVULZ OTHUHZ ` YHJPVUHSLZ LU[YL SHZ WLYZVUHZ ZVIYL SH IHZL KLS HS[V ]HSVY KLS YLZWL[V T[V ` SH JVUZPKLYHJP}U YLJxWYVJH KLILTVZ WVZLLY SVZ WYVMLZPVUHSLZ KL LUMLYTLYxH JVT WL[LU[LZ ZVU LS JVUVJPTPLU[V ` YLZWL[V WVY SH KP]LYZPKHK JS[YHS YHaVUHTPLU[V t[PJV [VTH KL KLJPZP}U ` OHIPSPKH PTWVY[HU[L LU SH MVYTHJP}U KL SHZ M[YHZ LUMLYTLYHZ IPSPKHKLZ KL WLUZHTPLU[V HS[HTLU[L KLZHYYVSSHKHZ LZV WYVMLZPVUHSLZ H HKHW[HYZL H SVZ JHTIPVZ H SHZ UL]HZ ZP[HJPVULZ H [VTHY KLJPZPVULZ JVTWL[LU[LZ ` H HWYLUKLY WVY Zx TPZTV LZ SH JSH]L KL SH YLZVSJP}U KL WYVISLTHZ 3HZ LUMLYTLYHZ WYVISLTH
 2. 2. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V *VUJLW[HSPaHJPVU KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV LZ JVUZPKLYHKV LU SH SP[LYH[YH TLUJPVUHU JVTV TLJHUPZTV KL ¸WLUZHY TLQVY¹ YLJV SLJ[HY PU[LYWYL[HY L]HSHY ZLSLJJPVUHY PUMVYTHJP}U JVU JVNUP[P]H [VTHUKV JVTV IHZL SH JVUZPKLYHJP}U KL SVZ WU[VZ KL ]PZ[H KL SVZ KLTmZ WHYH PUJVYWVYHYSVZ H ULZ[YH MVYTH KL WLUZHY 7HS 9 L]HSHJP}U L PUMLYLUJPH HZx JVTV H SH L_WSPJHJP}U KL SH L]PKLUJPH JVUJLW[V TL[VKVSVNxH JYP[LYPV V JVU[L_[V ZVWVY[L S}NPJV ` YHJPVUHS KL ULZ[YV WLUZHTPLU[V H [YH]tZ ULZ[YH MVYTH KL WLUZHY KH KL L]HSHY SVZ HYNTLU[VZ V WYVWVZPJPVULZ OHJPLUKV ` SH [VTH KL HJJP}U KH LZ SH YLHSPaHKH WVY ,UUPZ LU SH JHS LS WLUZH TPLU[V JYx[PJV ZL JVUJPIL JVTV LS WLUZHTPLU[V YHJPVUHS JHYHJ[LYPaH WVY THULQHY ` KVTPUHY SHZ PKLHZ : WYPUJPWHS MUJP}U UV LZ Z}SV NLULYHY PKLHZ ZPUV [HTIPtU YL]PZHYSHZ ZL JVTUPJH TLKPHU[L SVZ V[YVZ [PWVZ KL WLUZHTPLU[V ]LYIHS TH[LTm[PJV S}NPJV JVTV WU[VZ KL YLMLYLUJPH LTWSLHY VYNHUPaHKHTLU[L ]HYPHZ LZ[YH[LNPHZ KL WLUZHTPLU[V IZJHY ` YLUPY PUMVYTH SHZ ULJLZPKHKLZ ` WYLMLYLUJPHZ KL ULZ[YVZ ZHYPVZ KHU SHZ KPZ[PU[HZ ZP[HJPVULZ *VUZLNPY LZ[H OHIPSPKHK MYLU[L H U QPJPV WYVWPV V HQLUV WLYTP[L [HTIPtU MUKH YLZWL[VZVZ ` JVTWYLUZP]VZ KL SHZ KPZ[PU[HZ WLYZWLJ[P]HZ ` YLHSPKHKLZ ,U YLZTLU HSNUHZ JVUZPKLYHJPVULZ KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV ZVU! :WVUL U WLUZHTPLU[V KLSPILYHKV KPYPNPKV H U VI QL[P]V 7LYZPNL LTP[PY QPJPVZ IHZHKVZ LU L]PKLUJPHZ OLJOVZ LU ]La KL JVUQL[YHZ ZWVZPJPVULZ :L IHZH LU WYPUJPWPVZ KL SH JPLUJPH ` LS Tt[VKV JPLU ` JVTWLUZLU SVZ WYVISLTHZ JHZHKVZ WVY SH UH[YHSLaH OTHUH ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV PU]VSJYH HSNUHZ ZIKLZ[YLaHZ KL WLUZHTPLU[V! 3H NLULYHJP}U KL PKLHZ YHaVULZ V OPW}[LZPZ JHWHJP PUMVYTHJP}U 0THNPULYxH LU [tYTPUVZ KL PTHNPUHY ZVSJPVULZ 7YLNU[HZ JSH]LZ JHWHJPKHK WHYH OHJLYZL WYLNU[HZ YHaVUHY KLKJ[P]HTLU[L )ZJHY KPZ[PU[HZ JSHZLZ KL L]PKLUJPHZ 9LSL]HUJPH ` WLZV KL SH L]PKLUJPH WHYH OHJLY PUMLYLUJPH KL JHZH LMLJ[V ZHY HUHSVNxHZ
 3. 3. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V ,Z[YH[LNPHZ ` HJ[P[KLZ WHYH LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV ZVU! WU[VZ KL ]PZ[H HUmSPZPZ KL WLYZWLJ[P]H WYLNU[HYZL SV *YP[PJHY SHZ YHaVULZ ` ZVWLZHY Z PTWVY[HUJPH YLSH[P]H HUmSPZPZ JYx[PJV KL SH ZP[HJP}U ` KL SH MLU[L KL PUMVYTH JLZ[PVUHTPLU[V )ZJHY ZWLZ[VZ ImZPJVZ ` HWHY[HYZL KLS WYVWPV WU[V KL ]PZ[H WHYHMYHZLHY WLYTP[L LZJJOHYZL H Zx TPZTV LU U LS WU[V KL ]PZ[H KLS V[YV )ZJHY LS KLZJIYPTPLU[V ` SH JVTWYLUZP}U KLS WU[V KL ]PZ[H WYVWPV ` KLS V[YV LZ PTWVY[HU[L JVTWHYHY ` JVU[YHZ[HY PTWSPJH TPYHY SHZ WHY[LZ ` LS [VKV 6YNHUPaHY ` YLVYNHUPaHY SH PUMVYTHJP}U ZL TL VS]PKH ¦J}TV WVKYxH OHJLY LZ[V TLQVY 7LYTP[L LUJVU[YHY LYYVYLZ ` JVYYLNPYSVZ H [PLTWV KLS V[YV 9L]PZHY SH PUMVYTHJP}U 9LLTWSHaHY SHZ MYHZLZ ¸UV Zt¹ V ¸UV LZ[V` ZLNYV¹ WVY ¸ULJLZP[V PU]LZ[PNHY¹ ;YHUZMVYTHY SVZ LYYVYLZ LU VWVY[UPKHKLZ KL HWYLUKP aHQL *VTWHY[PY SVZ LYYVYLZ WLYTP[L YLJVUVJLYSVZ ` IZJHY ZVSJP}U V L]P[HY JVTL[LYSVZ UL]HTLU[L U LZ[KPV KL :JOLMMLY )2 9ILUMLSK 4. J`V YxH [PSPa} SH [tJUPJH KL +LSWOP JVUZS[HUKV H U WHULS KL LUMLYTLYHZ L_WLY[HZ PU[LYUHJPVUHSLZ KL UL]L WHxZLZ )YHZPS *HUHKm 0UNSH[LYYH 0ZSHUKPH 1HW}U *VYLH 7HxZLZ )HQVZ ;HPSHUKPH ` LZ[HKVZ LU SVZ ,Z[HKVZ UPKVZ :L OmIP[VZ KL SH TLU[L JVTWVULU[LZ HMLJ[P]VZ ` KL OH IPSPKHKLZ JVTWVULU[LZ JVNUVZJP[P]VZ KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LU LUMLYTLYxH 3VZ OmIP[VZ KL SH TLU[L KLS WLU PU[LSLJ[HS PU[PJP}U SPILYHSPKHK WLYZL]LYLUJPH ` YL YVU! JHWHJPKHK KL HUmSPZPZ HWSPJHJP}U KL LZ[mUKHYLZ KL YHaVUHTPLU[V S}NPJV KL SH PUMVYTHJP}U LS WYLKLJPY ` LS [YHUZMVYTHY :PL[L LZ[mUKHYLZ PU[LSLJ[HSLZ WHYH LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV ( JVU[PUHJP}U ZL WYLZLU[HU ZPL[L ,Z[mUKHYLZ 0U[LSLJ[HSLZ ZVIYL U WYVISLTH U [LTH V UH ZP[HJP}U ,S WLUZHY JYx[PJHTLU[L PTWSPJH KVTPUHY LZ[VZ LZ[mUKHYLZ (SNUHZ J`V ZV JVUZPZ[LU[L ` JVU[PUV KLILU ZLY PU[LYPVYPaHKHZ WYLNU[HZ ZL NYHILU LU LS WLUZHTPLU[V JVU]PY[PtUKVZL U‚TLYV KL LZ[mUKHYLZ UP]LYZHSLZ SVZ ZPNPLU[LZ ZVU SVZ *SHYPKHK! ¦7VKYxH LSHIVYHY U WVJV TmZ ZVIYL LZL WU[V V WYVISLTH V ZP[HJP}U ¦7VKYxH L_WYLZHY LZL WU[V KL V[YH THULYH ¦7VKYxH PSZ[YHY LS WU[V ¦7VKYxH KHYTL U LQLTWSV =LYHJPKHK! 7YLJPZP}U! ¦7VKYxH KHYTL TmZ KL[HSSLZ ¦7VKYxH ZLY 7LY[PULUJPH! ¦*}TV ZL JVULJ[H LZ[V JVU SH WYLNU[H HS WYVISLTH 7YVMUKPKHK! ¦*}TV LUMVJH V THULQH SH YLZWLZ[H SHZ JVTWSLQPKHKLZ KL SH WYLNU[H ¦*}TV ZL [PLULU LU JLU[H
 4. 4. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V (TWSP[K! ¦,Z ULJLZHYPV JVUZPKLYHY V[YV WU[V KL ]PZ[H ¦/H` V[YH THULYH KL LUMVJHY LZ[L WYVISLTH ¦*}TV WVKYxH TPYHYZL LZ[V KLZKL UH WLYZWLJ[P]H JVUZLY]HKVYH ¦*}TV ZL ]LYxH LZ[H ZP[HJP}U V WYVISLTH KLZKL LS WU[V KL ]PZ[H KL 3}NPJH! ¦,Z LZ[V ]LYKHKLYHTLU[L S}NPJV ¦,Z[V ZL KLZ J}TV WLKLU SHZ KVZ ZLY JPLY[HZ ( SHZ WYLNU[HZ HU[LYPVYLZ ZL ZTHU VJOV WYLNU[HZ JSH]LZ KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LZ[HZ ZVU! ¦*mS LZ LS VIQL[P]V KL TP WLUZHTPLU[V ¦*mSLZ ZVU SHZ JPYJUZ[HUJPHZ KLS WYVISLTH V ZP[HJP}U H YLZVS]LY Ç ¦8t THYNLU KL LYYVY [LUNV Ç ¦*mU[V [PLTWV [LUNV Ç ¦8t YLJYZVZ V WLYZVUHZ WLKLU H`KHYTL Ç ¦8t WLYZWLJ[P]HZ KLIV JVUZPKLYHY /HIPSPKHKLZ XL YLMLYaHU LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV SH WYmJ[PJH KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LU ZP[HJPVULZ KL LUMLYTLYxH LZ[HZ ZLYmU HUHSPaHKHZ LU MVYTH ZLWHYHKH ` JVU MYLJLUJPH ZL ZVSHWHU ,Z[HZ OHIPSPKHKLZ ZVU SHZ ULJLZHYPHZ WHYH HWSPJHY LS WYVJLZV LUMLYTLYV KL UH V[VYNHY U JPKHKV KL HS[H JHSPKHK KLUJPHZ ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV WLYZPNL LTP[PY QPJPVZ IHZHKVZ LU L]PKLUJPHZ OLJOVZ :P YHaVUHTVZ IHZmUKVUVZ LU HZUJPVULZ ULZ[YV WLUZHTPLU[V WLKL ZLY LYYHKV (S YLJVUVJLY ULZ[YHZ HZUJPVULZ WVKYLTVZ ZWLYHY ULZ[YH [LUKLUJPH UH[YHS H KHY SHZ JVZHZ WVY NHYHU[PaHKHZ ` WYVISLTHZ ` [VTHY KLJPZPVULZ ,Z[H OHIPSPKHK PTWSPJH UH HJ[P[K PUKHNH[P]H U JLZ[PV VYNHUPaHKV ` JVTWYLOLUZP]V WHYH LS KLZJIYPTPLU[V ULJLZP[H WHYH JVTWYLUKLY [V[HSTLU[L LU UH ZP[HJP}U ,U LZ[H OHIPSPKHK LZ PTWVY[HU[L UV LTP[PY QPJPVZ UP [VTHY KLJPZPVULZ IHZHKVZ LU PUMVYTHJP}U PUJVTWSL[H 7HYH L]P[HY LZ[V LZ ULJLZHYPV OHJLY UH ]HSVYHJP}U TPUJPVZH ` VYNHUPaHKH KL LZ[H THULYH LZ TmZ MmJPS KHYZL JLU[H JHUKV ZL JVTL[L U LYYVY ;HTIPtU LZ ‚[PS YLJVUVJLY ]HSVYHJP}U KL SH ZP[HJP}U ¦K}UKL WVKYxH LUJVU[YHY WHYH HTWSPHY TmZ TPZ JVUVJP TPLU[VZ ZVIYL LS [LTH ¦/L HUHSPaHKV [VKVZ SVZ HZWLJ[VZ PTWVY[HU[LZ PU]VSJYHKVZ LU SH ZP[HJP}U ¦4P ]HSVYHJP}U OH ZPKV JVTWSL[H 000 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! *VTWYVIHY SH L_HJ[P[K ` YLZWVUKL H SVZ OLJOVZ KL KL[LYTPUHKH ZP[HJP}U LZ JVYYLJ[H ` YLZWVUKL H SVZ OLJOVZ ZL WLKL [VTHY KLJPZPVULZ IHZHKVZ LU PUMVYTH JP}U PUJVYYLJ[H PUMVYTHJP}U ` MVTLU[HY UH YLJVNPKH NSVIHS KL KH[VZ 7YLNU[HZ ‚[PSLZ WHYH SH WYmJ[PJH KL LZ[H OHIPSPKHK ZVU
 5. 5. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V 0= 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +PZ[PUNPY SV UVYTHS KL SV HUVYTHS SxTP[LZ UVYTHSLZ ` JmSLZ LZ[mU MLYH KL SH NHTH OHIP[HS KL SH UVYTHSPKHK 3VZ KH[VZ HUVYTHSLZ ZL JVUZPKLYHU UH JSH]L KLS WYVISLTH WHZHYSVZ WVY HS[V PTWSPJH WHZHY WVY HS[V LS WYVISLTH 7YLNU[HZ ‚[PSLZ WHYH SH WYmJ[PJH KL LZ[H OHIPSPKHK ZVU ` SVZ LZ[mUKHYLZ LZ[HISLJPKVZ LU LZ[H ZP[HJP}U V YHUNVZ KL UVYTHSPKHK ¦*mS LZ SH JVTWHYHJP}U LU[YL SVZ KH[VZ HJ[HSLZ ` SVZ YLJVNPKVZ WYL]PHTLU[L = 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! /HJLY KLKJJPVULZ S}NPJHZ PU[LYWYL[HUKV SVZ KH[VZ VIQL[P]VZ ` ZIQL[P]VZ 3H OHIPSPKHK WHYH PU[LYWYL[HY SVZ KH[VZ ` L_[YHLY JVUJS ZPVULZ OHJLY PUMLYLUJPHZ LZ LZLUJPHS WHYH VI[LULY UH JVTWYLUZP}U PUPJPHS KL SVZ WYVISLTHZ H`KH H JLU[YHY WKPLYH HWV`HY V ULNHY ZZ PUMLYLUJPHZ PTWVY[HU[L ZPLTWYL L]P[HY OHJLY PUMLYLUJPHZ IHZmUKVZL LU =0 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! YLSHJPVUHKHZ H ]LY YLSHJPVULZ LU[YL LSSVZ WHYH ]LY SHZ YLSHJPVULZ LU[YL SVZ KH[VZ :P ZL HNYWH SH PUMVYTHJP}U YLSHJPVUHKH LZ[V H`KH H KL[LYTPUHY ZP OH` YLSHJPVULZ LU[YL SVZ KH[VZ 3H MVYTH KL HNYWHY SVZ KH[VZ KLWLUKL KL Z VIQL[P]V ZL YLSHJPVUHU SVZ KH[VZ LU[YL Zx =00 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +PZ[PUNPY SV YLSL]HU[L KL SV PYYLSL]HU[L PUMVYTHJP}U LZ PYYLSL]HU[L *HUKV ZL LUMYLU[H TJOH PUMVYTHJP}U SPTP[HYSH Z}SV H SH PUMVYTHJP}U YLSHJPVUHKH V YLSL]HU[L ,Z[H KLJPZP}U =000 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! 9LJVUVJLY SHZ PUJVU ZPZ[LUJPHZ +HYZL JLU[H KL JmUKV SVZ KH[VZ VI[LUPKVZ LS YLJVUVJLY SHZ PUJVUZPZ[LUJPHZ PTWSZH H PU]LZ[PNHY SVZ [LTHZ TmZ WYVMUKHTLU[L ,Z[V H`KH H LUMVJHY SH PUKHNHJP}U WHYH VI[LULY PUMVYTHJP}U HKPJPVUHS ULJLZHYPH WHYH JVTWYLUKLY LS WYVISLTH V ZP[HJP}U (`KH H YLJVUVJLY SHZ PUJVUZPZ[LUJPHZ LS WVZLLY U JV 7LYTP[L PU[LYWYL[HY V MVYTHYZL UH PTHNLU PUPJPHS KLS 7HYH LZ[H OHIPSPKHK [HTIPtU LZ MUKHTLU[HS LS JVUVJP TPLU[V
 6. 6. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V ? 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! XL MHS[H 9LJVUVJLY SHZ SHNUHZ L_PZ[LU[LZ LU SH YLJV NPKH KL KH[VZ ` JVTWSL[HYSHZ SVZ LYYVYLZ TmZ MYLJLU[LZ KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LTP[PY QPJPVZ IHZHKVZ LU UH PUMVYTHJP}U PUJVTWSL[H;HTIPtU SHZ OHIPSPKHKLZ HU[LYPVYLZ 0 000 =0 =000 ` 0? ` WV[LUJPHSLZ ` HWV`HY SHZ JVUJSZPVULZ LU L]PKLUJPHZ -VYTSHY L_HJ[HTLU[L LS WYVISLTH ZZ ,Z[L LZ LS WYPTLY WHZV KL SH ZVSJP}U KL WYVISLTHZ HS KL[LYTPUHY LS WYVISLTH ` ZZ JHZHZ LZ WVZPISL KL[LYTP WYL]LUPYSVZ YLZVS]LYSVZ V JVU[YVSHYSVZ MVYTSHJP}U L_HJ[H KLS WYVISLTH H`KH H SH WLYZVUH ` H SVZ KLTmZ H L]HSHY Z WLUZHTPLU[V U KPHNU}Z[PJV ` L]P[H LS [YH[HTPLU[V KLS WYVISLTH 7YLKLJPY SVZ WYVISLTHZ HTLU[H LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV WYVISLTH ` [YH[HYSVZ ZP VJYYLU ,Z[V LZ LZLUJPHS LU ZHSK L_WLYPLUJPH ?00 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! ,Z[HISLJLY SHZ WYPVYPKH KLZ WVZ[LYPVY TLU[L WLSPNYVZV KL SH ZVSJP}U KLS WYVISLTH H V[YVZ WYVISLTHZ L]P[HYm UH ZVSJP}U YmWPKH ` WVJV ZLNYH SVZ VIQL[P]VZ H JTWSPY ?000 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +L[LYTPUHY VIQL[P]VZ KL JVUZLNPY LS ZHYPV ` JmUKV KLIL ZLY JHWHa KL OHJLYSV (`KHU LU LZ[H OHIPSPKHK WYLNU[HYZL ¦JmS LZ LS VIQL[P]V KL TP WLUZHTPLU[V ¦*mU[V [PLTWV [LUNV ,Z[V H`KH H JLU[YHY SH PU[LY]LUJP}U 3VZ VIQL[P]VZ KLYP]HU ?0= 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +L[LYTPUHY PU[LY]LUJPV TVUP[VYPaHY WYL]LUPY JVU[YVSHY V YLZVS]LY SVZ WYVISLTHZ ` SVNYHY SVZ VIQL[P]VZ WYLKLJPY YLZWLZ[HZ H SHZ HJJPVULZ ?= 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! ,]HSHY ` JVYYLNPY ULZ[YV WLUZHTPLU[V )ZJHY LYYVYLZ LU ULZ[YV WLUZHTPLU[V KL[LYTPUHY LS UP]LS KL JVUZLJJP}U KL SHZ OHIPSPKHKLZ KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV ` OHJLY SHZ JVYYLJJPVULZ ULJL ZHYPHZ ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV LZ U WLUZHTPLU[V HJ[P]V KLSPIL WLUZHTPLU[V H ]LJLZ LZ LYY}ULV IZJHUKV ULZ[YVZ LYYVYLZ WVKLTVZ JVYYLNPYSVZ WYVU[V ` HTLU[HY SH WYV IHIPSPKHK KL U YHaVUHTPLU[V Z}SPKV ,]HSHY ` JVYYLNPY LS WLUZHTPLU[V LZ U WYVJLZV JVU[P HU[LZ KLZJYP[HZ
 7. 7. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V ,S WLUZHTPLU[V JYP[PJV LU LUMLYTLYxH PTWSPJH JVUVJPTPLU YLZWVUZHIPSPKHK HZTPY SVZ YPLZNVZ KPZJPWSPUH WLYZL]L YHUJPH JYLH[P]PKHK JYPVZPKHK PU[LNYPKHK ` OTPSKHK L_HJ[V YLSL]HU[L WSHZPISL JVUZPZ[LU[L S}NPJV WYVMUKV [P]V ` QZ[V ` LZ[mUKHYLZ WYVMLZPVUHSLZ JYP[LYPVZ t[PJVZ JYP[LYPVZ WHYH SH L]HSHJP}U YLZWVUZHIPSPKHK WYVMLZPVUHS ,Z[VZ JVTWVULU[LZ UVZ WLYTP[LU WHZHY KLS WYPTLY UP]LS KL WLUZHTPLU[V JYP[PJV ImZPJV HS ZLNUKV TmZ JVT ZL YLHSPaH ` WVY LS KLZHYYVSSV KL SH WYVMLZP}U ;VTLTVZ JVTV LQLTWSV SH L[HWH KL ]HSVYHJP}U KL SH ULJLZPKHK KL ZLNYPKHK KL U HKS[V TH`VY LU OLTVKPmSPZPZ ]LmTVZSV KL SH ZPNPLU[L THULYH! ?=0 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +LZHYYVSSHY U WSHU +L[LYTPUHY SVZ WYVISLTHZ WYPVYP[HYPVZ PKLU ]LUJPVULZ KL[LYTPUHY SVZ WYVNYLZVZ WHYH LS SVNYV KL SVZ JHJP}U YLHSPaHKH 3H KVJTLU[HJP}U JSHYH ` JVTWSL[H WYVWVYJPVUH SHZ IHZLZ KL SH L]HSHJP}U ,QLTWSV KL HWSPJHJP}U KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV 3LNV KL HUHSPaHY SHZ OHIPSPKHKLZ WYVWLZ[HZ WVY (SMH WLYTP[LU H [YH]tZ KLS WYVJLZV KL LUMLYTLYV MVTLU[HY LS KLZHYYVSSV ` HWSPJHJP}U KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LU SVZ WYVMLZPVUHSLZ KL LUMLYTLYxH LZ[L [PWV KL WLUZHTPLU[V ¸OHJL¹ ZPUV ¸ZHILY OHJLY¹ LZ[V PTWSPJH THULQHY UH ZLYPL KL JVTWL[LUJPHZ WYVMLZPVUHSLZ IHZHKHZ LU Z}SPKVZ JVUVJPTPLU[VZ ¸ZHILY¹ ` [HTIPtU UH HJ[P[K WYVMLZPVUHS LZ[mUKHYLZ WYVMLZPVUHSLZ KL JPKHKV IHZHKV LU SH t[PJH WV[LUJPHSPKHKLZ KL SH WLYZVUH OTHUH LZ KLJPY KLZHYYV SSHY LS ¸ZLY¹ KLS WYVMLZPVUHS ,Z[H YLSHJP}U ZL L]PKLUJPH LU LS ZPNPLU[L KPHNYHTH!
 8. 8. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V Ç ,U JPKHKV KL ZHYPV LU OLTVKPmSPZPZ J`H TV]PSPKHK V KL[LYPVYV ZLUZVYPHS LZ[t PUJYLTLU[HKV Ç ,_WLYPLUJPH WLYZVUHS LU LS JPKHKV KL WLYZVUHZ LUMLYTHZ Ç ,_WLYPLUJPH KL WYVISLTHZ KL ZLNYPKHK HJJPKLU[LZ JHxKHZ KLZJVTWLUZHJP}U LU SH KPmSPZPZ LU[YL V[YVZ ]P]PKHZ JVU V[YVZ ZHYPVZ Ç (WSPJHY LZ[mUKHYLZ PU[LSLJ[HSLZ KL L_HJ[P[K HS ]HSVYHY SVZ YPLZNVZ WHYH SH ZLNYPKHK KLS JSPLU[L ,UMLYTLYxH )HZHKH LU ,]PKLUJPHZ OVQH KL ]HSVYHJP}U JSHYVZ ` JVTWSL[VZ Ç (WSPJHY LZ[mUKHYLZ WHYH SH WYmJ[PJH KL LUMLYTLYxH WVY LQ 7YV[VJVSVZ KL WYL]LUJP}U KL JHxKHZ KL WYL]LUJP}U KL PU MLJJPVULZ PU[YHOVZWP[HSHYPHZ TLKPKHZ KL WYLJHJP}U UP]LY ZHS WYPTLYVZ H_PSPVZ LU[YL V[YVZ Ç 5LJLZPKHKLZ OTHUHZ ImZPJHZ Ç *VUVJLY -HJ[VYLZ KL 9PLZNV ` MHJ[VYLZ WYV[LJ[VYLZ WHYH SH ZLNYPKHK KLS ZHYPV WVY YPLZNVZ MxZPJVZ PUKP]PKHSLZ YPLZNVZ HTIPLU[HSLZ HZVJPHKVZ HS LU[VYUV ZHUP[HYPV KL SH ZHSH KL KPmSPZPZ ULJLZPKHK KL ZLNYPKHK ZLNYPKHK KL JSPLU[L WVY LQLTWSV ZV KL OLWHYPUH SHIPSPKHK OLTVKPUmTPJH LU[YL V[YVZ SVZ YPLZNVZ Ç :LY YLZWVUZHISL YLJVNPLUKV KH[VZ L_HJ[VZ ` UV ZLZNHKVZ ZVIYL SVZ YPLZNVZ WHYH SH ZLNYPKHK KLS ZHYPV Ç 4VZ[YHY KPZJPWSPUH HS YLHSPaHY UH ]HSVYHJP}U TL[PJSVZH KLS LU[VYUV ` KLS ZHYPV =(369(*065 ]HSVYHJP}U KLS WYVJLZV Z[LK WLKL OHJLY LS LQLYJPJPV KL JVTWSL[HY LZ[L [PWV KL WLUZHTPLU[V LU SHZ V[YHZ MHZLZ KLS WYVJLZV LUMLYTLYV ,S KLZHMxV HJ[HS! LS Tt[VKV KL LUZL|HUaH ,S KLZHMxV LZ[m LU[VUJLZ LU SH MVYTHJP}U UP]LYZP[HYPH ` LU LS TVKLSHQL KL SHZ LUMLYTLYHZ KVJLU[LZ JSxUPJHZ LU [HU[V LU LS HSH JVTV LU JSxUPJH WHYH SSLNHY H ZLY WLYZVUHZ 4HNUZZLU 3 L[ HS 7YPJL ( 7YPJL ) 4VYH IHZHKV LU SVZ WYVISLTHZ SH PUKHNHJP}U JVSHIVYH[P]H LS HUmSPZPZ LU WLYZWLJ[P]H LS ZV KL ZPTSHJPVULZ THULQV KL JHZVZ JSxUPJVZ ZV KL WVY[HMVSPVZ KL HWYLUKPaHQL LS KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LU LUMLYTLYxH TH`VY L_WLYPLUJPH KLILU ZLY TLU[VYHZ ` HJVTWH|HY H SVZ LZ[KPHU[LZ ` LUMLYTLYHZ YLJPtU YLJPIPKHZ H KLZHYYVSSHY LS WLUZHTPLU[V JYP[PJV H [YH]tZ KL SH PUKHNHJP}U JLZ[PVUH TPLU[V YLZVSJP}U KL SVZ WYVISLTHZ JSxUPJVZ 7VY V[YH WHY[L PTWSPJH JVU[HY JVU ZPZ[LTHZ KL L]HSHJP}U KPZ[PU[VZ UV TLTVYxZ[PJVZ JVTV OH ZPKV OHIP[HS ZPUV KL WLUZHTPLU[V ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV WLYTP[L H SH LUMLYTLYH WYVJLZHY ` HUHSPaHY SH PUMVYTHJP}U ZVSJPVUHY WYVISLTHZ JSxUPJVZ ` KLJPKPY ZVIYL HJJPVULZ H [VTHY 6LYTHUU 4 *VUJSZPVULZ ,S LU[VYUV HJ[HS KL SVZ JPKHKVZ KL SH ZHSK JHKH ]La TmZ JVTWSLQVZ OHJL YNLU[L JVU[HY JVU WYVMLZPVUHSLZ JHWHJLZ KL YLZVS]LY WYVISLTHZ JVTWSLQVZ ,Z[V PTWSPJH WLYZVUHZ JVU Z}SPKH MVYTHJP}U WYVMLZPVUHS UP]LYZP[HYPH WLUZHTPLU[V JYP[PJV JYLH[P]V ` TL[HJVNUP[P]V KL [HS UH PTHNLU ZVJPHS KL SH LUMLYTLYxH IHZHKH LU LS JVUVJP TPLU[V L_WLYPLUJPH JVTWL[LUJPHZ WYVMLZPVUHSLZ THULQV KL LZ[mUKHYLZ KL JPKHKVZ ` UH HJ[P[K KL PUKHNHJP}U TPLU[VZ WYVWPVZ KL SH KPZJPWSPUH
 9. 9. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V )PISPVNYHMxH (SMHYV ¶ 3L-]YL 9VZHSPUKH ,S WLUZHTPLU[V *Yx[PJV LU WYPVY L_WLYPLUJL 1VYUHS VM (K]HUJL 5YZPUN H )YVHKILHY 1; 2L`ZLY )) (U HWWYVHJO [V [LHJOPUN MVY /LHS[O 6J[ ! YLM *LSPH 34 .VYKVU 79 ZPUN WYVISLTIHZLK SLHYUPUN UV]PJL UYZLZ 1VYUHS MVY 5YZLZ PU :[HMM +L]LSVWTLU[ 1HU-LI ! *VSS *LZHY 7VaV 1 0 :HYHIPH ) =HSSZ , 3VZ *VU[LUPKVZ KL SH 9LMVYTH! ,UZL|HUaH ` (WYLUKPaHQL KL *VUJLW[VZ 7YVJLKPTPLU[VZ ` (J[P[KLZ (SH ??0 ,KP[VYPHS :HU[PSSHUH +L )VUV ,K^HYK (WYLUKLY H 7LUZHY WVY [P 4PZTV ,KP[VYPHS 7HPKVZ .YVZ : )LNV|H ;LVYxHZ JVNUP[P]HZ KL LUZL|HUaH ` HWYLUKPaHQL ,KP[VYPHS ,) )HYJLSVUH .LYYLYV )LY[OH ,S 7LUZHTPLU[V *Yx[PJV JVTV OHIPSPKHK NTJ*6.O[T .LYYLYV )LY[OH ,S 7LUZHTPLU[V *Yx[PJV JVTV /HIPSPKHK *VNUP[P]H 9L]PZ[H (JHKLTPH HIYPS *VUZPKLYH[PVU VM PUKP]PKHS KPMMLYLUJLZ ZPUN [OL 4`LYZ )YPNNZ ;`WL 0UKPJH[VY 1VYUHS VM 7Z`JOVSVNPJHS ;`WL 4HNUZZLU 3 0ZOPKH + 0[HUV 1 ;OL PTWHJ[ VM [OL ,KJH[PVU 5V] ! 4HNUZZLU 3 0ZOPKH + 0[HUV 1;OL PTWHJ[ VM [OL ZL ,KJH[PVU 5V] ! 4VYHSLZ4HUU ,; 2HP[LSS *( 7YVISLTIHZLK SLHYUPUN PU H UL^ *HUHKPHU JYYPJST 1VYUHS VM (K]HUJLK 5YZPUN 1HU ! YLM 1VYUHS *VKL! 1 (+= 59: VM *VU[PUPUN ,KJH[PVU PU 5YZPUN 1S(N ! 7YPJL ( 7YPJL ) 7YVISLTIHZLK SLHYUPUN PU JSPUPJHS :[HMM +L]LSVWTLU[ 5V]+LJ ! *HYL 5YZPUN *SPUPJZ VM 5VY[O (TLYPJH 4HY ! :JOLMMLY )2 9ILUMLSK 4.( JVUZLUZZ Z[H[LTLU[ VU 5V] ! UHS YPJOULZZ 1VYUHS VM *S[YHS +P]LYZP[` :TTLY ! 1VYUHS VM 5YZPUN ,KJH[PVU 5V] ! 5YZPUN ,KJH[PVU LULYV ]VS 5‡ WW H ^P[O HJ[P]L SLHYUPUN Z[YH[LNPLZ 5YZL ,KJH[VY 1HU -LI !

×