Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pensamiento critico una_destreza_intelectual_pp27

747 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pensamiento critico una_destreza_intelectual_pp27

 1. 1. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V Pensamiento Crítico, Una Destreza Intelectual 7HYH *VYYLZWVUKLUJPH! ,4 4N ,KJHJP}U LU +PZL|V PUZ[YJJPVUHS +PWSVTHKH LU ([LUJP}U 7YPTHYPH LU :HSK ,ZWLJPHSPZ[H LU 9LJPtU 5HJPKV KL (S[V 9PLZNV 7YVMLZVYH ,ZJLSH KL ,UMLYTLYxH UP]LYZPKHK 4H`VY 0U[YVKJJP}U ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV LZ U [LTH PTWVY[HU[L WHYH ZLY [YH[HKV WVY SHZ LUMLYTLYHZ KL OV` SH L_WSVZP}U KL PU THNUP[K KL SH ]LSVJPKHK KL SVZ JHTIPVZ VJYYPKVZ LU LS TUKV HJ[HS LZWLJPHSTLU[L SVZ H]HUJLZ LU LS mYLH KL SH PUMVYTm[PJH WLYTP[LU VMYLJLY H SVZ ZHYPVZ NYHUKLZ 7VY V[YH WHY[L WHYH JPKHY WHJPLU[LZ JVU WYVISLTHZ KL ZHSK JHKH ]La TmZ JVTWSLQVZ SHZ LUMLYTLYHZ ULJLZP[HU UH IHZL KL JVUVJPTPLU[VZ Z}SPKHZ ` OHIPSPKHKLZ KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV WLYTP[L H SH LUMLYTLYH WYVJLZHY ` HUHSPaHY SH PUMVYTHJP}U ZVSJPVUHY WYVISLTHZ JSxUPJVZ ` KLJPKPY ZVIYL HJJPVULZ H [VTHY 6LYTHUU L[ HS ,S KLZHYYVSSHY OHIPSPKHKLZ KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV KLSPIL SH L_WLYPLUJPH ` LS YHaVUHTPLU[V WHYH LTP[PY QPJPVZ L_WLZ[VZ 3HZ LUMLYTLYHZ KLILTVZ [VTHY KLJPZPVULZ JVTWSLQHZ HKHW[HYUVZ H UL]HZ ZP[HJPVULZ HJ[HSPaHY JVU[PUHTLU[L ULZ[YVZ JVUVJPTPLU[VZ ` OHIPSPKHKLZ ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV MVYTH WHY[L PU[LNYHS KL [VKV LSSV (SMHYV ¶ 3L -L]YL ,Z[L [PWV KL WLUZHTPLU[V LZ UH JVTWL[LUJPH WYVMLZPVUHS ULZ KL MVYTHJP}U ZWLYPVY ,Z HZx JVTV SH JVYYPLU[L KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV WYLZLU[H U PU[LYtZ LZWLJPHS WVY SH KL TVKVZ KL YLSHJPVULZ OTHUHZ ` YHJPVUHSLZ LU[YL SHZ WLYZVUHZ ZVIYL SH IHZL KLS HS[V ]HSVY KLS YLZWL[V T[V ` SH JVUZPKLYHJP}U YLJxWYVJH KLILTVZ WVZLLY SVZ WYVMLZPVUHSLZ KL LUMLYTLYxH JVT WL[LU[LZ ZVU LS JVUVJPTPLU[V ` YLZWL[V WVY SH KP]LYZPKHK JS[YHS YHaVUHTPLU[V t[PJV [VTH KL KLJPZP}U ` OHIPSPKH PTWVY[HU[L LU SH MVYTHJP}U KL SHZ M[YHZ LUMLYTLYHZ IPSPKHKLZ KL WLUZHTPLU[V HS[HTLU[L KLZHYYVSSHKHZ LZV WYVMLZPVUHSLZ H HKHW[HYZL H SVZ JHTIPVZ H SHZ UL]HZ ZP[HJPVULZ H [VTHY KLJPZPVULZ JVTWL[LU[LZ ` H HWYLUKLY WVY Zx TPZTV LZ SH JSH]L KL SH YLZVSJP}U KL WYVISLTHZ 3HZ LUMLYTLYHZ WYVISLTH
 2. 2. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V *VUJLW[HSPaHJPVU KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV LZ JVUZPKLYHKV LU SH SP[LYH[YH TLUJPVUHU JVTV TLJHUPZTV KL ¸WLUZHY TLQVY¹ YLJV SLJ[HY PU[LYWYL[HY L]HSHY ZLSLJJPVUHY PUMVYTHJP}U JVU JVNUP[P]H [VTHUKV JVTV IHZL SH JVUZPKLYHJP}U KL SVZ WU[VZ KL ]PZ[H KL SVZ KLTmZ WHYH PUJVYWVYHYSVZ H ULZ[YH MVYTH KL WLUZHY 7HS 9 L]HSHJP}U L PUMLYLUJPH HZx JVTV H SH L_WSPJHJP}U KL SH L]PKLUJPH JVUJLW[V TL[VKVSVNxH JYP[LYPV V JVU[L_[V ZVWVY[L S}NPJV ` YHJPVUHS KL ULZ[YV WLUZHTPLU[V H [YH]tZ ULZ[YH MVYTH KL WLUZHY KH KL L]HSHY SVZ HYNTLU[VZ V WYVWVZPJPVULZ OHJPLUKV ` SH [VTH KL HJJP}U KH LZ SH YLHSPaHKH WVY ,UUPZ LU SH JHS LS WLUZH TPLU[V JYx[PJV ZL JVUJPIL JVTV LS WLUZHTPLU[V YHJPVUHS JHYHJ[LYPaH WVY THULQHY ` KVTPUHY SHZ PKLHZ : WYPUJPWHS MUJP}U UV LZ Z}SV NLULYHY PKLHZ ZPUV [HTIPtU YL]PZHYSHZ ZL JVTUPJH TLKPHU[L SVZ V[YVZ [PWVZ KL WLUZHTPLU[V ]LYIHS TH[LTm[PJV S}NPJV JVTV WU[VZ KL YLMLYLUJPH LTWSLHY VYNHUPaHKHTLU[L ]HYPHZ LZ[YH[LNPHZ KL WLUZHTPLU[V IZJHY ` YLUPY PUMVYTH SHZ ULJLZPKHKLZ ` WYLMLYLUJPHZ KL ULZ[YVZ ZHYPVZ KHU SHZ KPZ[PU[HZ ZP[HJPVULZ *VUZLNPY LZ[H OHIPSPKHK MYLU[L H U QPJPV WYVWPV V HQLUV WLYTP[L [HTIPtU MUKH YLZWL[VZVZ ` JVTWYLUZP]VZ KL SHZ KPZ[PU[HZ WLYZWLJ[P]HZ ` YLHSPKHKLZ ,U YLZTLU HSNUHZ JVUZPKLYHJPVULZ KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV ZVU! :WVUL U WLUZHTPLU[V KLSPILYHKV KPYPNPKV H U VI QL[P]V 7LYZPNL LTP[PY QPJPVZ IHZHKVZ LU L]PKLUJPHZ OLJOVZ LU ]La KL JVUQL[YHZ ZWVZPJPVULZ :L IHZH LU WYPUJPWPVZ KL SH JPLUJPH ` LS Tt[VKV JPLU ` JVTWLUZLU SVZ WYVISLTHZ JHZHKVZ WVY SH UH[YHSLaH OTHUH ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV PU]VSJYH HSNUHZ ZIKLZ[YLaHZ KL WLUZHTPLU[V! 3H NLULYHJP}U KL PKLHZ YHaVULZ V OPW}[LZPZ JHWHJP PUMVYTHJP}U 0THNPULYxH LU [tYTPUVZ KL PTHNPUHY ZVSJPVULZ 7YLNU[HZ JSH]LZ JHWHJPKHK WHYH OHJLYZL WYLNU[HZ YHaVUHY KLKJ[P]HTLU[L )ZJHY KPZ[PU[HZ JSHZLZ KL L]PKLUJPHZ 9LSL]HUJPH ` WLZV KL SH L]PKLUJPH WHYH OHJLY PUMLYLUJPH KL JHZH LMLJ[V ZHY HUHSVNxHZ
 3. 3. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V ,Z[YH[LNPHZ ` HJ[P[KLZ WHYH LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV ZVU! WU[VZ KL ]PZ[H HUmSPZPZ KL WLYZWLJ[P]H WYLNU[HYZL SV *YP[PJHY SHZ YHaVULZ ` ZVWLZHY Z PTWVY[HUJPH YLSH[P]H HUmSPZPZ JYx[PJV KL SH ZP[HJP}U ` KL SH MLU[L KL PUMVYTH JLZ[PVUHTPLU[V )ZJHY ZWLZ[VZ ImZPJVZ ` HWHY[HYZL KLS WYVWPV WU[V KL ]PZ[H WHYHMYHZLHY WLYTP[L LZJJOHYZL H Zx TPZTV LU U LS WU[V KL ]PZ[H KLS V[YV )ZJHY LS KLZJIYPTPLU[V ` SH JVTWYLUZP}U KLS WU[V KL ]PZ[H WYVWPV ` KLS V[YV LZ PTWVY[HU[L JVTWHYHY ` JVU[YHZ[HY PTWSPJH TPYHY SHZ WHY[LZ ` LS [VKV 6YNHUPaHY ` YLVYNHUPaHY SH PUMVYTHJP}U ZL TL VS]PKH ¦J}TV WVKYxH OHJLY LZ[V TLQVY 7LYTP[L LUJVU[YHY LYYVYLZ ` JVYYLNPYSVZ H [PLTWV KLS V[YV 9L]PZHY SH PUMVYTHJP}U 9LLTWSHaHY SHZ MYHZLZ ¸UV Zt¹ V ¸UV LZ[V` ZLNYV¹ WVY ¸ULJLZP[V PU]LZ[PNHY¹ ;YHUZMVYTHY SVZ LYYVYLZ LU VWVY[UPKHKLZ KL HWYLUKP aHQL *VTWHY[PY SVZ LYYVYLZ WLYTP[L YLJVUVJLYSVZ ` IZJHY ZVSJP}U V L]P[HY JVTL[LYSVZ UL]HTLU[L U LZ[KPV KL :JOLMMLY )2 9ILUMLSK 4. J`V YxH [PSPa} SH [tJUPJH KL +LSWOP JVUZS[HUKV H U WHULS KL LUMLYTLYHZ L_WLY[HZ PU[LYUHJPVUHSLZ KL UL]L WHxZLZ )YHZPS *HUHKm 0UNSH[LYYH 0ZSHUKPH 1HW}U *VYLH 7HxZLZ )HQVZ ;HPSHUKPH ` LZ[HKVZ LU SVZ ,Z[HKVZ UPKVZ :L OmIP[VZ KL SH TLU[L JVTWVULU[LZ HMLJ[P]VZ ` KL OH IPSPKHKLZ JVTWVULU[LZ JVNUVZJP[P]VZ KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LU LUMLYTLYxH 3VZ OmIP[VZ KL SH TLU[L KLS WLU PU[LSLJ[HS PU[PJP}U SPILYHSPKHK WLYZL]LYLUJPH ` YL YVU! JHWHJPKHK KL HUmSPZPZ HWSPJHJP}U KL LZ[mUKHYLZ KL YHaVUHTPLU[V S}NPJV KL SH PUMVYTHJP}U LS WYLKLJPY ` LS [YHUZMVYTHY :PL[L LZ[mUKHYLZ PU[LSLJ[HSLZ WHYH LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV ( JVU[PUHJP}U ZL WYLZLU[HU ZPL[L ,Z[mUKHYLZ 0U[LSLJ[HSLZ ZVIYL U WYVISLTH U [LTH V UH ZP[HJP}U ,S WLUZHY JYx[PJHTLU[L PTWSPJH KVTPUHY LZ[VZ LZ[mUKHYLZ (SNUHZ J`V ZV JVUZPZ[LU[L ` JVU[PUV KLILU ZLY PU[LYPVYPaHKHZ WYLNU[HZ ZL NYHILU LU LS WLUZHTPLU[V JVU]PY[PtUKVZL U‚TLYV KL LZ[mUKHYLZ UP]LYZHSLZ SVZ ZPNPLU[LZ ZVU SVZ *SHYPKHK! ¦7VKYxH LSHIVYHY U WVJV TmZ ZVIYL LZL WU[V V WYVISLTH V ZP[HJP}U ¦7VKYxH L_WYLZHY LZL WU[V KL V[YH THULYH ¦7VKYxH PSZ[YHY LS WU[V ¦7VKYxH KHYTL U LQLTWSV =LYHJPKHK! 7YLJPZP}U! ¦7VKYxH KHYTL TmZ KL[HSSLZ ¦7VKYxH ZLY 7LY[PULUJPH! ¦*}TV ZL JVULJ[H LZ[V JVU SH WYLNU[H HS WYVISLTH 7YVMUKPKHK! ¦*}TV LUMVJH V THULQH SH YLZWLZ[H SHZ JVTWSLQPKHKLZ KL SH WYLNU[H ¦*}TV ZL [PLULU LU JLU[H
 4. 4. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V (TWSP[K! ¦,Z ULJLZHYPV JVUZPKLYHY V[YV WU[V KL ]PZ[H ¦/H` V[YH THULYH KL LUMVJHY LZ[L WYVISLTH ¦*}TV WVKYxH TPYHYZL LZ[V KLZKL UH WLYZWLJ[P]H JVUZLY]HKVYH ¦*}TV ZL ]LYxH LZ[H ZP[HJP}U V WYVISLTH KLZKL LS WU[V KL ]PZ[H KL 3}NPJH! ¦,Z LZ[V ]LYKHKLYHTLU[L S}NPJV ¦,Z[V ZL KLZ J}TV WLKLU SHZ KVZ ZLY JPLY[HZ ( SHZ WYLNU[HZ HU[LYPVYLZ ZL ZTHU VJOV WYLNU[HZ JSH]LZ KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LZ[HZ ZVU! ¦*mS LZ LS VIQL[P]V KL TP WLUZHTPLU[V ¦*mSLZ ZVU SHZ JPYJUZ[HUJPHZ KLS WYVISLTH V ZP[HJP}U H YLZVS]LY Ç ¦8t THYNLU KL LYYVY [LUNV Ç ¦*mU[V [PLTWV [LUNV Ç ¦8t YLJYZVZ V WLYZVUHZ WLKLU H`KHYTL Ç ¦8t WLYZWLJ[P]HZ KLIV JVUZPKLYHY /HIPSPKHKLZ XL YLMLYaHU LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV SH WYmJ[PJH KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LU ZP[HJPVULZ KL LUMLYTLYxH LZ[HZ ZLYmU HUHSPaHKHZ LU MVYTH ZLWHYHKH ` JVU MYLJLUJPH ZL ZVSHWHU ,Z[HZ OHIPSPKHKLZ ZVU SHZ ULJLZHYPHZ WHYH HWSPJHY LS WYVJLZV LUMLYTLYV KL UH V[VYNHY U JPKHKV KL HS[H JHSPKHK KLUJPHZ ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV WLYZPNL LTP[PY QPJPVZ IHZHKVZ LU L]PKLUJPHZ OLJOVZ :P YHaVUHTVZ IHZmUKVUVZ LU HZUJPVULZ ULZ[YV WLUZHTPLU[V WLKL ZLY LYYHKV (S YLJVUVJLY ULZ[YHZ HZUJPVULZ WVKYLTVZ ZWLYHY ULZ[YH [LUKLUJPH UH[YHS H KHY SHZ JVZHZ WVY NHYHU[PaHKHZ ` WYVISLTHZ ` [VTHY KLJPZPVULZ ,Z[H OHIPSPKHK PTWSPJH UH HJ[P[K PUKHNH[P]H U JLZ[PV VYNHUPaHKV ` JVTWYLOLUZP]V WHYH LS KLZJIYPTPLU[V ULJLZP[H WHYH JVTWYLUKLY [V[HSTLU[L LU UH ZP[HJP}U ,U LZ[H OHIPSPKHK LZ PTWVY[HU[L UV LTP[PY QPJPVZ UP [VTHY KLJPZPVULZ IHZHKVZ LU PUMVYTHJP}U PUJVTWSL[H 7HYH L]P[HY LZ[V LZ ULJLZHYPV OHJLY UH ]HSVYHJP}U TPUJPVZH ` VYNHUPaHKH KL LZ[H THULYH LZ TmZ MmJPS KHYZL JLU[H JHUKV ZL JVTL[L U LYYVY ;HTIPtU LZ ‚[PS YLJVUVJLY ]HSVYHJP}U KL SH ZP[HJP}U ¦K}UKL WVKYxH LUJVU[YHY WHYH HTWSPHY TmZ TPZ JVUVJP TPLU[VZ ZVIYL LS [LTH ¦/L HUHSPaHKV [VKVZ SVZ HZWLJ[VZ PTWVY[HU[LZ PU]VSJYHKVZ LU SH ZP[HJP}U ¦4P ]HSVYHJP}U OH ZPKV JVTWSL[H 000 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! *VTWYVIHY SH L_HJ[P[K ` YLZWVUKL H SVZ OLJOVZ KL KL[LYTPUHKH ZP[HJP}U LZ JVYYLJ[H ` YLZWVUKL H SVZ OLJOVZ ZL WLKL [VTHY KLJPZPVULZ IHZHKVZ LU PUMVYTH JP}U PUJVYYLJ[H PUMVYTHJP}U ` MVTLU[HY UH YLJVNPKH NSVIHS KL KH[VZ 7YLNU[HZ ‚[PSLZ WHYH SH WYmJ[PJH KL LZ[H OHIPSPKHK ZVU
 5. 5. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V 0= 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +PZ[PUNPY SV UVYTHS KL SV HUVYTHS SxTP[LZ UVYTHSLZ ` JmSLZ LZ[mU MLYH KL SH NHTH OHIP[HS KL SH UVYTHSPKHK 3VZ KH[VZ HUVYTHSLZ ZL JVUZPKLYHU UH JSH]L KLS WYVISLTH WHZHYSVZ WVY HS[V PTWSPJH WHZHY WVY HS[V LS WYVISLTH 7YLNU[HZ ‚[PSLZ WHYH SH WYmJ[PJH KL LZ[H OHIPSPKHK ZVU ` SVZ LZ[mUKHYLZ LZ[HISLJPKVZ LU LZ[H ZP[HJP}U V YHUNVZ KL UVYTHSPKHK ¦*mS LZ SH JVTWHYHJP}U LU[YL SVZ KH[VZ HJ[HSLZ ` SVZ YLJVNPKVZ WYL]PHTLU[L = 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! /HJLY KLKJJPVULZ S}NPJHZ PU[LYWYL[HUKV SVZ KH[VZ VIQL[P]VZ ` ZIQL[P]VZ 3H OHIPSPKHK WHYH PU[LYWYL[HY SVZ KH[VZ ` L_[YHLY JVUJS ZPVULZ OHJLY PUMLYLUJPHZ LZ LZLUJPHS WHYH VI[LULY UH JVTWYLUZP}U PUPJPHS KL SVZ WYVISLTHZ H`KH H JLU[YHY WKPLYH HWV`HY V ULNHY ZZ PUMLYLUJPHZ PTWVY[HU[L ZPLTWYL L]P[HY OHJLY PUMLYLUJPHZ IHZmUKVZL LU =0 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! YLSHJPVUHKHZ H ]LY YLSHJPVULZ LU[YL LSSVZ WHYH ]LY SHZ YLSHJPVULZ LU[YL SVZ KH[VZ :P ZL HNYWH SH PUMVYTHJP}U YLSHJPVUHKH LZ[V H`KH H KL[LYTPUHY ZP OH` YLSHJPVULZ LU[YL SVZ KH[VZ 3H MVYTH KL HNYWHY SVZ KH[VZ KLWLUKL KL Z VIQL[P]V ZL YLSHJPVUHU SVZ KH[VZ LU[YL Zx =00 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +PZ[PUNPY SV YLSL]HU[L KL SV PYYLSL]HU[L PUMVYTHJP}U LZ PYYLSL]HU[L *HUKV ZL LUMYLU[H TJOH PUMVYTHJP}U SPTP[HYSH Z}SV H SH PUMVYTHJP}U YLSHJPVUHKH V YLSL]HU[L ,Z[H KLJPZP}U =000 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! 9LJVUVJLY SHZ PUJVU ZPZ[LUJPHZ +HYZL JLU[H KL JmUKV SVZ KH[VZ VI[LUPKVZ LS YLJVUVJLY SHZ PUJVUZPZ[LUJPHZ PTWSZH H PU]LZ[PNHY SVZ [LTHZ TmZ WYVMUKHTLU[L ,Z[V H`KH H LUMVJHY SH PUKHNHJP}U WHYH VI[LULY PUMVYTHJP}U HKPJPVUHS ULJLZHYPH WHYH JVTWYLUKLY LS WYVISLTH V ZP[HJP}U (`KH H YLJVUVJLY SHZ PUJVUZPZ[LUJPHZ LS WVZLLY U JV 7LYTP[L PU[LYWYL[HY V MVYTHYZL UH PTHNLU PUPJPHS KLS 7HYH LZ[H OHIPSPKHK [HTIPtU LZ MUKHTLU[HS LS JVUVJP TPLU[V
 6. 6. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V ? 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! XL MHS[H 9LJVUVJLY SHZ SHNUHZ L_PZ[LU[LZ LU SH YLJV NPKH KL KH[VZ ` JVTWSL[HYSHZ SVZ LYYVYLZ TmZ MYLJLU[LZ KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LTP[PY QPJPVZ IHZHKVZ LU UH PUMVYTHJP}U PUJVTWSL[H;HTIPtU SHZ OHIPSPKHKLZ HU[LYPVYLZ 0 000 =0 =000 ` 0? ` WV[LUJPHSLZ ` HWV`HY SHZ JVUJSZPVULZ LU L]PKLUJPHZ -VYTSHY L_HJ[HTLU[L LS WYVISLTH ZZ ,Z[L LZ LS WYPTLY WHZV KL SH ZVSJP}U KL WYVISLTHZ HS KL[LYTPUHY LS WYVISLTH ` ZZ JHZHZ LZ WVZPISL KL[LYTP WYL]LUPYSVZ YLZVS]LYSVZ V JVU[YVSHYSVZ MVYTSHJP}U L_HJ[H KLS WYVISLTH H`KH H SH WLYZVUH ` H SVZ KLTmZ H L]HSHY Z WLUZHTPLU[V U KPHNU}Z[PJV ` L]P[H LS [YH[HTPLU[V KLS WYVISLTH 7YLKLJPY SVZ WYVISLTHZ HTLU[H LS WLUZHTPLU[V JYx[PJV WYVISLTH ` [YH[HYSVZ ZP VJYYLU ,Z[V LZ LZLUJPHS LU ZHSK L_WLYPLUJPH ?00 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! ,Z[HISLJLY SHZ WYPVYPKH KLZ WVZ[LYPVY TLU[L WLSPNYVZV KL SH ZVSJP}U KLS WYVISLTH H V[YVZ WYVISLTHZ L]P[HYm UH ZVSJP}U YmWPKH ` WVJV ZLNYH SVZ VIQL[P]VZ H JTWSPY ?000 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +L[LYTPUHY VIQL[P]VZ KL JVUZLNPY LS ZHYPV ` JmUKV KLIL ZLY JHWHa KL OHJLYSV (`KHU LU LZ[H OHIPSPKHK WYLNU[HYZL ¦JmS LZ LS VIQL[P]V KL TP WLUZHTPLU[V ¦*mU[V [PLTWV [LUNV ,Z[V H`KH H JLU[YHY SH PU[LY]LUJP}U 3VZ VIQL[P]VZ KLYP]HU ?0= 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +L[LYTPUHY PU[LY]LUJPV TVUP[VYPaHY WYL]LUPY JVU[YVSHY V YLZVS]LY SVZ WYVISLTHZ ` SVNYHY SVZ VIQL[P]VZ WYLKLJPY YLZWLZ[HZ H SHZ HJJPVULZ ?= 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! ,]HSHY ` JVYYLNPY ULZ[YV WLUZHTPLU[V )ZJHY LYYVYLZ LU ULZ[YV WLUZHTPLU[V KL[LYTPUHY LS UP]LS KL JVUZLJJP}U KL SHZ OHIPSPKHKLZ KL WLUZHTPLU[V JYx[PJV ` OHJLY SHZ JVYYLJJPVULZ ULJL ZHYPHZ ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV LZ U WLUZHTPLU[V HJ[P]V KLSPIL WLUZHTPLU[V H ]LJLZ LZ LYY}ULV IZJHUKV ULZ[YVZ LYYVYLZ WVKLTVZ JVYYLNPYSVZ WYVU[V ` HTLU[HY SH WYV IHIPSPKHK KL U YHaVUHTPLU[V Z}SPKV ,]HSHY ` JVYYLNPY LS WLUZHTPLU[V LZ U WYVJLZV JVU[P HU[LZ KLZJYP[HZ
 7. 7. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V ,S WLUZHTPLU[V JYP[PJV LU LUMLYTLYxH PTWSPJH JVUVJPTPLU YLZWVUZHIPSPKHK HZTPY SVZ YPLZNVZ KPZJPWSPUH WLYZL]L YHUJPH JYLH[P]PKHK JYPVZPKHK PU[LNYPKHK ` OTPSKHK L_HJ[V YLSL]HU[L WSHZPISL JVUZPZ[LU[L S}NPJV WYVMUKV [P]V ` QZ[V ` LZ[mUKHYLZ WYVMLZPVUHSLZ JYP[LYPVZ t[PJVZ JYP[LYPVZ WHYH SH L]HSHJP}U YLZWVUZHIPSPKHK WYVMLZPVUHS ,Z[VZ JVTWVULU[LZ UVZ WLYTP[LU WHZHY KLS WYPTLY UP]LS KL WLUZHTPLU[V JYP[PJV ImZPJV HS ZLNUKV TmZ JVT ZL YLHSPaH ` WVY LS KLZHYYVSSV KL SH WYVMLZP}U ;VTLTVZ JVTV LQLTWSV SH L[HWH KL ]HSVYHJP}U KL SH ULJLZPKHK KL ZLNYPKHK KL U HKS[V TH`VY LU OLTVKPmSPZPZ ]LmTVZSV KL SH ZPNPLU[L THULYH! ?=0 7YmJ[PJH KL SH /HIPSPKHK! +LZHYYVSSHY U WSHU +L[LYTPUHY SVZ WYVISLTHZ WYPVYP[HYPVZ PKLU ]LUJPVULZ KL[LYTPUHY SVZ WYVNYLZVZ WHYH LS SVNYV KL SVZ JHJP}U YLHSPaHKH 3H KVJTLU[HJP}U JSHYH ` JVTWSL[H WYVWVYJPVUH SHZ IHZLZ KL SH L]HSHJP}U ,QLTWSV KL HWSPJHJP}U KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV 3LNV KL HUHSPaHY SHZ OHIPSPKHKLZ WYVWLZ[HZ WVY (SMH WLYTP[LU H [YH]tZ KLS WYVJLZV KL LUMLYTLYV MVTLU[HY LS KLZHYYVSSV ` HWSPJHJP}U KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LU SVZ WYVMLZPVUHSLZ KL LUMLYTLYxH LZ[L [PWV KL WLUZHTPLU[V ¸OHJL¹ ZPUV ¸ZHILY OHJLY¹ LZ[V PTWSPJH THULQHY UH ZLYPL KL JVTWL[LUJPHZ WYVMLZPVUHSLZ IHZHKHZ LU Z}SPKVZ JVUVJPTPLU[VZ ¸ZHILY¹ ` [HTIPtU UH HJ[P[K WYVMLZPVUHS LZ[mUKHYLZ WYVMLZPVUHSLZ KL JPKHKV IHZHKV LU SH t[PJH WV[LUJPHSPKHKLZ KL SH WLYZVUH OTHUH LZ KLJPY KLZHYYV SSHY LS ¸ZLY¹ KLS WYVMLZPVUHS ,Z[H YLSHJP}U ZL L]PKLUJPH LU LS ZPNPLU[L KPHNYHTH!
 8. 8. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V Ç ,U JPKHKV KL ZHYPV LU OLTVKPmSPZPZ J`H TV]PSPKHK V KL[LYPVYV ZLUZVYPHS LZ[t PUJYLTLU[HKV Ç ,_WLYPLUJPH WLYZVUHS LU LS JPKHKV KL WLYZVUHZ LUMLYTHZ Ç ,_WLYPLUJPH KL WYVISLTHZ KL ZLNYPKHK HJJPKLU[LZ JHxKHZ KLZJVTWLUZHJP}U LU SH KPmSPZPZ LU[YL V[YVZ ]P]PKHZ JVU V[YVZ ZHYPVZ Ç (WSPJHY LZ[mUKHYLZ PU[LSLJ[HSLZ KL L_HJ[P[K HS ]HSVYHY SVZ YPLZNVZ WHYH SH ZLNYPKHK KLS JSPLU[L ,UMLYTLYxH )HZHKH LU ,]PKLUJPHZ OVQH KL ]HSVYHJP}U JSHYVZ ` JVTWSL[VZ Ç (WSPJHY LZ[mUKHYLZ WHYH SH WYmJ[PJH KL LUMLYTLYxH WVY LQ 7YV[VJVSVZ KL WYL]LUJP}U KL JHxKHZ KL WYL]LUJP}U KL PU MLJJPVULZ PU[YHOVZWP[HSHYPHZ TLKPKHZ KL WYLJHJP}U UP]LY ZHS WYPTLYVZ H_PSPVZ LU[YL V[YVZ Ç 5LJLZPKHKLZ OTHUHZ ImZPJHZ Ç *VUVJLY -HJ[VYLZ KL 9PLZNV ` MHJ[VYLZ WYV[LJ[VYLZ WHYH SH ZLNYPKHK KLS ZHYPV WVY YPLZNVZ MxZPJVZ PUKP]PKHSLZ YPLZNVZ HTIPLU[HSLZ HZVJPHKVZ HS LU[VYUV ZHUP[HYPV KL SH ZHSH KL KPmSPZPZ ULJLZPKHK KL ZLNYPKHK ZLNYPKHK KL JSPLU[L WVY LQLTWSV ZV KL OLWHYPUH SHIPSPKHK OLTVKPUmTPJH LU[YL V[YVZ SVZ YPLZNVZ Ç :LY YLZWVUZHISL YLJVNPLUKV KH[VZ L_HJ[VZ ` UV ZLZNHKVZ ZVIYL SVZ YPLZNVZ WHYH SH ZLNYPKHK KLS ZHYPV Ç 4VZ[YHY KPZJPWSPUH HS YLHSPaHY UH ]HSVYHJP}U TL[PJSVZH KLS LU[VYUV ` KLS ZHYPV =(369(*065 ]HSVYHJP}U KLS WYVJLZV Z[LK WLKL OHJLY LS LQLYJPJPV KL JVTWSL[HY LZ[L [PWV KL WLUZHTPLU[V LU SHZ V[YHZ MHZLZ KLS WYVJLZV LUMLYTLYV ,S KLZHMxV HJ[HS! LS Tt[VKV KL LUZL|HUaH ,S KLZHMxV LZ[m LU[VUJLZ LU SH MVYTHJP}U UP]LYZP[HYPH ` LU LS TVKLSHQL KL SHZ LUMLYTLYHZ KVJLU[LZ JSxUPJHZ LU [HU[V LU LS HSH JVTV LU JSxUPJH WHYH SSLNHY H ZLY WLYZVUHZ 4HNUZZLU 3 L[ HS 7YPJL ( 7YPJL ) 4VYH IHZHKV LU SVZ WYVISLTHZ SH PUKHNHJP}U JVSHIVYH[P]H LS HUmSPZPZ LU WLYZWLJ[P]H LS ZV KL ZPTSHJPVULZ THULQV KL JHZVZ JSxUPJVZ ZV KL WVY[HMVSPVZ KL HWYLUKPaHQL LS KLS WLUZHTPLU[V JYx[PJV LU LUMLYTLYxH TH`VY L_WLYPLUJPH KLILU ZLY TLU[VYHZ ` HJVTWH|HY H SVZ LZ[KPHU[LZ ` LUMLYTLYHZ YLJPtU YLJPIPKHZ H KLZHYYVSSHY LS WLUZHTPLU[V JYP[PJV H [YH]tZ KL SH PUKHNHJP}U JLZ[PVUH TPLU[V YLZVSJP}U KL SVZ WYVISLTHZ JSxUPJVZ 7VY V[YH WHY[L PTWSPJH JVU[HY JVU ZPZ[LTHZ KL L]HSHJP}U KPZ[PU[VZ UV TLTVYxZ[PJVZ JVTV OH ZPKV OHIP[HS ZPUV KL WLUZHTPLU[V ,S WLUZHTPLU[V JYx[PJV WLYTP[L H SH LUMLYTLYH WYVJLZHY ` HUHSPaHY SH PUMVYTHJP}U ZVSJPVUHY WYVISLTHZ JSxUPJVZ ` KLJPKPY ZVIYL HJJPVULZ H [VTHY 6LYTHUU 4 *VUJSZPVULZ ,S LU[VYUV HJ[HS KL SVZ JPKHKVZ KL SH ZHSK JHKH ]La TmZ JVTWSLQVZ OHJL YNLU[L JVU[HY JVU WYVMLZPVUHSLZ JHWHJLZ KL YLZVS]LY WYVISLTHZ JVTWSLQVZ ,Z[V PTWSPJH WLYZVUHZ JVU Z}SPKH MVYTHJP}U WYVMLZPVUHS UP]LYZP[HYPH WLUZHTPLU[V JYP[PJV JYLH[P]V ` TL[HJVNUP[P]V KL [HS UH PTHNLU ZVJPHS KL SH LUMLYTLYxH IHZHKH LU LS JVUVJP TPLU[V L_WLYPLUJPH JVTWL[LUJPHZ WYVMLZPVUHSLZ THULQV KL LZ[mUKHYLZ KL JPKHKVZ ` UH HJ[P[K KL PUKHNHJP}U TPLU[VZ WYVWPVZ KL SH KPZJPWSPUH
 9. 9. 9L]PZ[H :LUMLYKPHS[ =VS 5¢ H|V )PISPVNYHMxH (SMHYV ¶ 3L-]YL 9VZHSPUKH ,S WLUZHTPLU[V *Yx[PJV LU WYPVY L_WLYPLUJL 1VYUHS VM (K]HUJL 5YZPUN H )YVHKILHY 1; 2L`ZLY )) (U HWWYVHJO [V [LHJOPUN MVY /LHS[O 6J[ ! YLM *LSPH 34 .VYKVU 79 ZPUN WYVISLTIHZLK SLHYUPUN UV]PJL UYZLZ 1VYUHS MVY 5YZLZ PU :[HMM +L]LSVWTLU[ 1HU-LI ! *VSS *LZHY 7VaV 1 0 :HYHIPH ) =HSSZ , 3VZ *VU[LUPKVZ KL SH 9LMVYTH! ,UZL|HUaH ` (WYLUKPaHQL KL *VUJLW[VZ 7YVJLKPTPLU[VZ ` (J[P[KLZ (SH ??0 ,KP[VYPHS :HU[PSSHUH +L )VUV ,K^HYK (WYLUKLY H 7LUZHY WVY [P 4PZTV ,KP[VYPHS 7HPKVZ .YVZ : )LNV|H ;LVYxHZ JVNUP[P]HZ KL LUZL|HUaH ` HWYLUKPaHQL ,KP[VYPHS ,) )HYJLSVUH .LYYLYV )LY[OH ,S 7LUZHTPLU[V *Yx[PJV JVTV OHIPSPKHK NTJ*6.O[T .LYYLYV )LY[OH ,S 7LUZHTPLU[V *Yx[PJV JVTV /HIPSPKHK *VNUP[P]H 9L]PZ[H (JHKLTPH HIYPS *VUZPKLYH[PVU VM PUKP]PKHS KPMMLYLUJLZ ZPUN [OL 4`LYZ )YPNNZ ;`WL 0UKPJH[VY 1VYUHS VM 7Z`JOVSVNPJHS ;`WL 4HNUZZLU 3 0ZOPKH + 0[HUV 1 ;OL PTWHJ[ VM [OL ,KJH[PVU 5V] ! 4HNUZZLU 3 0ZOPKH + 0[HUV 1;OL PTWHJ[ VM [OL ZL ,KJH[PVU 5V] ! 4VYHSLZ4HUU ,; 2HP[LSS *( 7YVISLTIHZLK SLHYUPUN PU H UL^ *HUHKPHU JYYPJST 1VYUHS VM (K]HUJLK 5YZPUN 1HU ! YLM 1VYUHS *VKL! 1 (+= 59: VM *VU[PUPUN ,KJH[PVU PU 5YZPUN 1S(N ! 7YPJL ( 7YPJL ) 7YVISLTIHZLK SLHYUPUN PU JSPUPJHS :[HMM +L]LSVWTLU[ 5V]+LJ ! *HYL 5YZPUN *SPUPJZ VM 5VY[O (TLYPJH 4HY ! :JOLMMLY )2 9ILUMLSK 4.( JVUZLUZZ Z[H[LTLU[ VU 5V] ! UHS YPJOULZZ 1VYUHS VM *S[YHS +P]LYZP[` :TTLY ! 1VYUHS VM 5YZPUN ,KJH[PVU 5V] ! 5YZPUN ,KJH[PVU LULYV ]VS 5‡ WW H ^P[O HJ[P]L SLHYUPUN Z[YH[LNPLZ 5YZL ,KJH[VY 1HU -LI !

×