SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Buletin de informare
europeană
Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;
e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
•	 Dezbaterea ”Sunt cetățean European. Particip și la
ce-mi folosește”
Anul V, Nr. 6
Iunie 2013 Buletin informativ electronic lunar editat de
Centrul Europe Direct Maramureş
Cuprins:
•	 Dezbatere privind   
drepturile cetățenilor
•	 Știri europene:
-- Capitala europeană de	
2016
-- Modernizarea
învățământului superior
--Premiul pentru jurnalism în
domeniul sănătății
•	 Utile pentru tineri:
-- Concursul Euroscola
--Concursul Europa
Jurnaliștilor din Amfiteatre
Centrul Europe Direct Maramureş și Centrul Europe Direct Bistrița au orga-
nizat Dezbaterea ”Sunt cetățean European. Particip și la ce-mi folosește” dedi-
cată Anului European al Cetățeanului. Evenimentul a avut loc la Beclean - BN, pe
20 iunie 2013 și a marcat finalul Campaniei pe Facebook pentru cunoașterea
drepturilor noastre de cetățeni europeni: http://www.facebook.com/groups/
SuntCetateanEuropean/
Întâlnirea a reunit elevi de nivel liceal din cele două județe (Maramureș și Bistrița-
Năsăud) pentru a purta un dialog pe teme legate de drepturile noastre de cetățeni
europeni, cum ne putem bucura de ele, care este impactul lor și de ce este vitală
implicarea noastră în existența democratică a Uniunii Europene.
Scopul a fost de a încuraja dialogul şi dezbaterea pe teme de actualitate în rândul
tinerilor, precum și de a dezvolta parteneriate între tinerii din cele două județe.
2
Centrul Europe
Direct Maramureş
Buletin informativ electronic lunar
6/2013
Proiect finanţat de Comisia Europeană prin
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
11 elevi din cadrul Consiliului Local al Tinerilor Baia
Mare și 1 tânăr jurnalist local au fost invitați de Cen-
trul Europe Direct Maramureș să participe la dezbatere,
având în vedere implicarea lor activă în discuțiile din
Grupul pe Facebook ”Sunt cetățean european” și parti-
ciparea la activitățile derulate de Centrul Europe Direct
Maramureș și Consiliul Local al Elevilor coordonat de Pri-
măria Baia Mare.
Centrul Europe Direct Bistrița a invitat la eveniment
13 elevi din cadrul Clubului ”Antreprenor junior” Bistrița
care de asemenea, s-au implicat activ în campanie și în
acțiunile Centrului.
TEME DE DEZBATERE:
•	 Tinerii: Studiile în străinătate și inte-
grarea pe piața muncii
•	 Rolul tinerei generații in producerea de
schimbări pozitive în societate:
”Cred că noua generație ar trebui să se im-
plice activ și să nu se tot plângă de ceea ce se
petrece în jurul nostru, pentru că dacă nimeni
n-o să acționeze niciodată, lucrurile vor rămâne
la fel…”
Agenda întâlnirii a cuprins și o vizită la Her-
ghelia Beclean, urmată de teambuilding la Com-
plexul Balnear Figa.
ECHIPA din Baia Mare
1.	 Iulia Patricia Ciolte - Elev, Col. Naț ”Gh.
Șincai” Baia Mare, cl. a X-a E
2.	 Mădălina Pop - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu”
Baia Mare, cl. a XI-a I
3.	 Andra Pop - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia
Mare, cl. a X-a C
4.	 Ana Hofer - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia
Mare, cl. X-a C
5.	 Iulia Molnar - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu”
Baia Mare, cl. a XII-a G
6.	 Ramona Vinț - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai”
Baia Mare, cl. a X-a D
7.	 Mădălina Tămaș - Elev, Col. Naț. ”M. Emi-
nescu” Baia Mare, cl. a X-a E
8.	 Avram Diana - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai”
Baia Mare, cl. a X-a D
9.	 Roxana Bonte - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu”
Baia Mare, cl. a IX-a A
10.	Dănuț Pop - Elev, Seminarul Teologic Orto-
dox Baia Mare, cl. a X-a B
11.	Vlad Pop - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia
Mare, cl. a X-a D
12.	Maria Stoica - Jurnalist, Graiul Maramureșului
Centrul Europe
Direct Maramureş
Buletin informativ electronic lunar
6/2013
Proiect finanţat de Comisia Europeană prin
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
3
Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
•	 Comisia a lansat procesul de selecție pentru Capi-
tala europeană verde din 2016
Premiul pentru ca-
pitalele verzi ale Euro-
pei se acordă orașelor
care promovează cel
mai intens un stil de
viață urban cu impact
minim asupra mediului.
Scopul acestui premiu
anual este să inspire
orașele europene să ia
măsuri pentru a deveni
locuri mai atrăgătoa-
re și mai sănătoase ca
destinație pentru cei
interesați să le viziteze,
să muncească și să tră-
iască acolo – orașe „în
care merită să trăiești”.
Pentru prima dată, orașele din Europa cu mai mult de
100.000 de locuitori își pot depune candidatura pentru
acest titlu. Anterior, doar orașele cu mai mult de 200.000
de locuitori erau eligibile. Datorită acestei schimbări, titlul
este acum accesibil pentru peste 400 de orașe din întrea-
ga Europă.
Avantajele unei capitale europene verzi încep cu un
mediu înconjurător mai curat, noi locuri de muncă și
investiții, și includ o creștere a turismului, o mediatiza-
re pozitivă în presa internațională și un număr sporit de
sponsorizări pentru proiectele de mediu.
Participarea este deschisă tuturor statelor membre ale
UE, țărilor în curs de aderare și țărilor candidate (Croația,
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Munte-
negru, Serbia și Turcia) precum și țărilor din Spațiul Eco-
nomic European. Orașele își pot depune candidatura onli-
ne, la adresa http://www.europeangreencapital.eu/.
Data limită de depunere a candidaturilor pen-
tru titlul din 2016 este 17 octombrie 2013. Titlul
este acordat de un juriu european, asistat de un grup de
experți recunoscuți din diverse domenii ale protecției me-
diului. Câștigătorul va fi anunțat în luna iunie 2014.
Șase orașe – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz,
Nantes, Copenhaga și Bristol – au primit până acum titlul,
din 2010 până în 2015. Capitala verde 2015, Bristol, a fost
anunțată vinerea trecută la Nantes în cadrul ceremoniei
anuale de decernare a premiilor.
Pe lângă faptul că oferă exemple de urmat pentru
alte orașe, acest plus de vizibilitate poate contribui la
îmbunătățirea reputației orașului câștigător, precum și a
ȘTIRI EUROPENE PE SCURT
atractivității acestuia ca destinație pentru cei
interesați să îl viziteze, să muncească și să tră-
iască acolo.
•	 Raport privind modernizarea învățămân-
tului superior
Grupul UE la nivel înalt pentru modernizarea
învățământului superior publică primul său ra-
port privind îmbunătățirea calității predării și a
învățării în universități.
Grupul, prezidat de fosta președintă a Irlan-
dei, Mary McAleese, formulează 16 recoman-
dări, care includ:
- un apel pentru introducerea formării profe-
sionale certificate obligatorii pentru profesori și
alte cadre didactice din învățământul superior,
- concentrarea activităților pe sprijinirea
studenților să dezvolte abilități antreprenoriale
și inovatoare, precum și
- crearea unei Academii europene pentru
predare și învățare.
Mai multe informații: http://ec.europa.eu/
romania/news/18062013_modernizarea_inva-
tamantului_superior_ro.htm
•	 Premiul UE pe 2013 pentru jurnalism în
domeniul sănătății
Pentru a câștiga recunoaștere în întreaga UE
și premii în bani pentru excelența în jurnalismul
în domeniul sănătății, jurnaliștii sunt invitați să-
și depună articolele online, până la 30 septem-
brie 2013.
Premiul pentru jurnalism, acum la a cincea
ediție, este menit să stimuleze și să răsplăteas-
că jurnalismul de bună calitate, care crește gra-
dul de informare cu privire la sănătate, îngri-
jirea sănătății și drepturile pacienților. Premiul
ia în considerare acum jurnaliști din 28 de țări
europene, ținând seama de aderarea Croației,
la 1 iulie.
Premiile
Se vor acorda premii pentru locurile unu, doi
și trei, cu câștiguri de 6.500 €, 4.000 € și re-
spectiv 2.500 €.
Mai multe informații: http://ec.europa.eu/
health-eu/journalist_prize/index_ro.htm
Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409;
e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org
Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare;
organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la
cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.
Fundaţia CDIMM Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380,
222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org
Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri
şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.
Colectivul de redacţie
Margareta CĂPÎLNEAN
Radu BIG
Mirel MIHALI
Program cu publicul
9.00 - 16.00
Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la
Centrul Europe Direct Maramures
Maramureş
Colecţia Buletinului
informativ electronic
o găsiţi la adresa:
http://europedirect.cdimm.org/
newsletter
INFORMAŢII utile pentru TINERI
•	 Concursul național pentru liceeni
EUROSCOLA, ediția a VI-a (2013/ 2014)
În contextul Anului european al cetățenilor,
Biroul de Informare al Parlamentului Euro-
pean în România invită toate liceele interesate
să conceapă și să implementeze un proiect de
campanie cu titlul „Drepturile noastre în Uniu-
nea Europeană” care să cuprindă două modu-
le: proiectul propriu-zis și afiș creativ; acesta
din urmă va avea ca temă/ finalitate creșterea
participării cetățenilor la alegerile pentru Parla-
mentul European din mai 2014.
Proiectul va fi conceput de câte o echipă/ li-
ceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârste
cuprinse între 16-18 ani, coordonată de două
cadre didactice și poate fi realizat oricând în pe-
rioada 9 mai 2013 - 30 septembrie 2013.
Termen limită de trimitere a proiectelor: 30
septembrie 2013 (data înregistrării poștale).
Mai multe informații: http://www.euro-
parl.ro/view/ro/competitii/euroscola.html
•	 2 Studente din Baia Mare – Locul I la Concursul
”Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre”, Secțiunea
ON-LINE
Ioana Nicolescu și Marinița Pop, studente la Centrul
Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Jurnalism,
au obținut Locul I - Secțiunea ON-LINE, la Concursul
Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre, pentru Proiectul: „Româ-
nia, o altfel de perspectivă pentru cetăţenii străini”.
Câştigătorii celei de-a IV-a ediţii a concursului Europa
Jurnaliştilor în Amfiteatre vor participa la la ceremonia de
premiere care va avea loc în septembrie, la Bucureşti.
Materialele castigatoare vor fi promovate în presa
centrală și locală, iar ocupanții locurilor I și II vor fi
recompensați cu o excursie de studii la Bruxelles, la
instituțiile europene.
Lista câștigătorilor: http://www.facebook.com/Europa-
JurnalistilordinAmfiteatre

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Margareta Capilnean
 
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct MaramuresNewsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures februarie 2013
Newsletter ed maramures februarie 2013Newsletter ed maramures februarie 2013
Newsletter ed maramures februarie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-august 2013
Newsletter ed maramures-august 2013Newsletter ed maramures-august 2013
Newsletter ed maramures-august 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures aprilie 2013
Newsletter ed maramures aprilie 2013Newsletter ed maramures aprilie 2013
Newsletter ed maramures aprilie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015Margareta Capilnean
 

Was ist angesagt? (20)

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
 
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct MaramuresNewsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
Newsletter 12/2016_Europe Direct Maramures
 
Newsletter ed maramures februarie 2013
Newsletter ed maramures februarie 2013Newsletter ed maramures februarie 2013
Newsletter ed maramures februarie 2013
 
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013Newsletter ed maramures ianuarie 2013
Newsletter ed maramures ianuarie 2013
 
Newsletter ed maramures-august 2013
Newsletter ed maramures-august 2013Newsletter ed maramures-august 2013
Newsletter ed maramures-august 2013
 
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct MaramuresNewsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter ed maramures aprilie 2013
Newsletter ed maramures aprilie 2013Newsletter ed maramures aprilie 2013
Newsletter ed maramures aprilie 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-nov 2014
 
Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014Newsletter ed maramures-februarie 2014
Newsletter ed maramures-februarie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
Newsletter Europe Direct Maramures august 2015
 
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
Newsletter ed maramures-noiembrie 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_noiembrie 2015
 
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
Newsletter 3/2016_Europe Direct Maramures_martie 2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-sept 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - Decembrie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-martie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_decembrie 2015
 

Andere mochten auch

Newsletter ed maramures iulie 2013
Newsletter ed maramures iulie 2013Newsletter ed maramures iulie 2013
Newsletter ed maramures iulie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-sept 2013
Newsletter ed maramures-sept 2013Newsletter ed maramures-sept 2013
Newsletter ed maramures-sept 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct MaramuresNewsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-decembrie 2013
Newsletter ed maramures-decembrie 2013Newsletter ed maramures-decembrie 2013
Newsletter ed maramures-decembrie 2013Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014Margareta Capilnean
 

Andere mochten auch (19)

Newsletter ed maramures iulie 2013
Newsletter ed maramures iulie 2013Newsletter ed maramures iulie 2013
Newsletter ed maramures iulie 2013
 
Newsletter ed maramures-sept 2013
Newsletter ed maramures-sept 2013Newsletter ed maramures-sept 2013
Newsletter ed maramures-sept 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_octombrie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_septembrie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_iunie 2014
 
Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013Newsletter ed maramures-oct 2013
Newsletter ed maramures-oct 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures - martie 2015
 
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
Newsletter ed maramures-ianuarie 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014
Newsletter Europe Direct Maramures - iulie 2014
 
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct MaramuresNewsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
Newsletter aprilie 2015 - Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015
 
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
 
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
Newsletter Europe Direct Maramures_mai 2015
 
Newsletter ed maramures-decembrie 2013
Newsletter ed maramures-decembrie 2013Newsletter ed maramures-decembrie 2013
Newsletter ed maramures-decembrie 2013
 
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
Newsletter Europe Direct Maramures_august 2014
 
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
Newsletter Europe Direct Maramures-oct 2014
 

Ähnlich wie Newsletter ed maramures iunie 2013

Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures octombrie 2011
Newsletter ed maramures octombrie 2011Newsletter ed maramures octombrie 2011
Newsletter ed maramures octombrie 2011Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1Radu Big
 
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Radu Big
 
Newsletter ed maramures noiembrie 2012
Newsletter ed maramures noiembrie 2012Newsletter ed maramures noiembrie 2012
Newsletter ed maramures noiembrie 2012Margareta Capilnean
 
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresJurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresRadu Big
 
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Radu Big
 
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Radu Big
 
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018Radu Big
 
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019Radu Big
 
Jurnal apr 2019 ed maramures
Jurnal apr 2019 ed maramuresJurnal apr 2019 ed maramures
Jurnal apr 2019 ed maramuresRadu Big
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Margareta Capilnean
 
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019Radu Big
 
Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016andrei679
 
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Radu Big
 
Newsletter ed maramures decembrie 2012
Newsletter ed maramures decembrie 2012Newsletter ed maramures decembrie 2012
Newsletter ed maramures decembrie 2012Margareta Capilnean
 

Ähnlich wie Newsletter ed maramures iunie 2013 (20)

Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1Newsletter ed maramures septembrie2010-1
Newsletter ed maramures septembrie2010-1
 
Newsletter ed maramures octombrie 2011
Newsletter ed maramures octombrie 2011Newsletter ed maramures octombrie 2011
Newsletter ed maramures octombrie 2011
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 1/2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
Newsletter Europe Direct Maramures-ianuarie 2015
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 9/2017
 
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
Newsletter ed maramures-mar_apr 2019_1
 
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
 
Newsletter ed maramures noiembrie 2012
Newsletter ed maramures noiembrie 2012Newsletter ed maramures noiembrie 2012
Newsletter ed maramures noiembrie 2012
 
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresJurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
 
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
Newsletter ED Maramures-Octombrie 2018
 
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
Newsletter ed maramures-mai_iun 2019
 
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
Newsletter ed maramures-nov_dec 2018
 
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
 
Jurnal apr 2019 ed maramures
Jurnal apr 2019 ed maramuresJurnal apr 2019 ed maramures
Jurnal apr 2019 ed maramures
 
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
Newsletter nr. 2/2018_Europe Direct Maramures 2018
 
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
Newsletter ed maramures-iul_aug 2019
 
Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016Newsletter nr 1_februarie_2016
Newsletter nr 1_februarie_2016
 
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
Newsletter ed maramures-ian_feb 2019
 
Newsletter ed maramures decembrie 2012
Newsletter ed maramures decembrie 2012Newsletter ed maramures decembrie 2012
Newsletter ed maramures decembrie 2012
 

Mehr von Margareta Capilnean

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Margareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Margareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
 

Mehr von Margareta Capilnean (20)

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
 
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2018_ Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 3/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 2/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 1/2018_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
 
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2017_Europe Direct Maramures
 
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 11/ 2017
 
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2017_Europe Direct Maramures
 

Newsletter ed maramures iunie 2013

  • 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Dezbaterea ”Sunt cetățean European. Particip și la ce-mi folosește” Anul V, Nr. 6 Iunie 2013 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprins: • Dezbatere privind drepturile cetățenilor • Știri europene: -- Capitala europeană de 2016 -- Modernizarea învățământului superior --Premiul pentru jurnalism în domeniul sănătății • Utile pentru tineri: -- Concursul Euroscola --Concursul Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre Centrul Europe Direct Maramureş și Centrul Europe Direct Bistrița au orga- nizat Dezbaterea ”Sunt cetățean European. Particip și la ce-mi folosește” dedi- cată Anului European al Cetățeanului. Evenimentul a avut loc la Beclean - BN, pe 20 iunie 2013 și a marcat finalul Campaniei pe Facebook pentru cunoașterea drepturilor noastre de cetățeni europeni: http://www.facebook.com/groups/ SuntCetateanEuropean/ Întâlnirea a reunit elevi de nivel liceal din cele două județe (Maramureș și Bistrița- Năsăud) pentru a purta un dialog pe teme legate de drepturile noastre de cetățeni europeni, cum ne putem bucura de ele, care este impactul lor și de ce este vitală implicarea noastră în existența democratică a Uniunii Europene. Scopul a fost de a încuraja dialogul şi dezbaterea pe teme de actualitate în rândul tinerilor, precum și de a dezvolta parteneriate între tinerii din cele două județe.
  • 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 11 elevi din cadrul Consiliului Local al Tinerilor Baia Mare și 1 tânăr jurnalist local au fost invitați de Cen- trul Europe Direct Maramureș să participe la dezbatere, având în vedere implicarea lor activă în discuțiile din Grupul pe Facebook ”Sunt cetățean european” și parti- ciparea la activitățile derulate de Centrul Europe Direct Maramureș și Consiliul Local al Elevilor coordonat de Pri- măria Baia Mare. Centrul Europe Direct Bistrița a invitat la eveniment 13 elevi din cadrul Clubului ”Antreprenor junior” Bistrița care de asemenea, s-au implicat activ în campanie și în acțiunile Centrului. TEME DE DEZBATERE: • Tinerii: Studiile în străinătate și inte- grarea pe piața muncii • Rolul tinerei generații in producerea de schimbări pozitive în societate: ”Cred că noua generație ar trebui să se im- plice activ și să nu se tot plângă de ceea ce se petrece în jurul nostru, pentru că dacă nimeni n-o să acționeze niciodată, lucrurile vor rămâne la fel…” Agenda întâlnirii a cuprins și o vizită la Her- ghelia Beclean, urmată de teambuilding la Com- plexul Balnear Figa. ECHIPA din Baia Mare 1. Iulia Patricia Ciolte - Elev, Col. Naț ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. a X-a E 2. Mădălina Pop - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia Mare, cl. a XI-a I 3. Andra Pop - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. a X-a C 4. Ana Hofer - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. X-a C 5. Iulia Molnar - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia Mare, cl. a XII-a G 6. Ramona Vinț - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. a X-a D 7. Mădălina Tămaș - Elev, Col. Naț. ”M. Emi- nescu” Baia Mare, cl. a X-a E 8. Avram Diana - Elev, Col. Naț. ”Gh. Șincai” Baia Mare, cl. a X-a D 9. Roxana Bonte - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia Mare, cl. a IX-a A 10. Dănuț Pop - Elev, Seminarul Teologic Orto- dox Baia Mare, cl. a X-a B 11. Vlad Pop - Elev, Col. Ec. ”N. Titulescu” Baia Mare, cl. a X-a D 12. Maria Stoica - Jurnalist, Graiul Maramureșului
  • 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2013 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Comisia a lansat procesul de selecție pentru Capi- tala europeană verde din 2016 Premiul pentru ca- pitalele verzi ale Euro- pei se acordă orașelor care promovează cel mai intens un stil de viață urban cu impact minim asupra mediului. Scopul acestui premiu anual este să inspire orașele europene să ia măsuri pentru a deveni locuri mai atrăgătoa- re și mai sănătoase ca destinație pentru cei interesați să le viziteze, să muncească și să tră- iască acolo – orașe „în care merită să trăiești”. Pentru prima dată, orașele din Europa cu mai mult de 100.000 de locuitori își pot depune candidatura pentru acest titlu. Anterior, doar orașele cu mai mult de 200.000 de locuitori erau eligibile. Datorită acestei schimbări, titlul este acum accesibil pentru peste 400 de orașe din întrea- ga Europă. Avantajele unei capitale europene verzi încep cu un mediu înconjurător mai curat, noi locuri de muncă și investiții, și includ o creștere a turismului, o mediatiza- re pozitivă în presa internațională și un număr sporit de sponsorizări pentru proiectele de mediu. Participarea este deschisă tuturor statelor membre ale UE, țărilor în curs de aderare și țărilor candidate (Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Munte- negru, Serbia și Turcia) precum și țărilor din Spațiul Eco- nomic European. Orașele își pot depune candidatura onli- ne, la adresa http://www.europeangreencapital.eu/. Data limită de depunere a candidaturilor pen- tru titlul din 2016 este 17 octombrie 2013. Titlul este acordat de un juriu european, asistat de un grup de experți recunoscuți din diverse domenii ale protecției me- diului. Câștigătorul va fi anunțat în luna iunie 2014. Șase orașe – Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Copenhaga și Bristol – au primit până acum titlul, din 2010 până în 2015. Capitala verde 2015, Bristol, a fost anunțată vinerea trecută la Nantes în cadrul ceremoniei anuale de decernare a premiilor. Pe lângă faptul că oferă exemple de urmat pentru alte orașe, acest plus de vizibilitate poate contribui la îmbunătățirea reputației orașului câștigător, precum și a ȘTIRI EUROPENE PE SCURT atractivității acestuia ca destinație pentru cei interesați să îl viziteze, să muncească și să tră- iască acolo. • Raport privind modernizarea învățămân- tului superior Grupul UE la nivel înalt pentru modernizarea învățământului superior publică primul său ra- port privind îmbunătățirea calității predării și a învățării în universități. Grupul, prezidat de fosta președintă a Irlan- dei, Mary McAleese, formulează 16 recoman- dări, care includ: - un apel pentru introducerea formării profe- sionale certificate obligatorii pentru profesori și alte cadre didactice din învățământul superior, - concentrarea activităților pe sprijinirea studenților să dezvolte abilități antreprenoriale și inovatoare, precum și - crearea unei Academii europene pentru predare și învățare. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ romania/news/18062013_modernizarea_inva- tamantului_superior_ro.htm • Premiul UE pe 2013 pentru jurnalism în domeniul sănătății Pentru a câștiga recunoaștere în întreaga UE și premii în bani pentru excelența în jurnalismul în domeniul sănătății, jurnaliștii sunt invitați să- și depună articolele online, până la 30 septem- brie 2013. Premiul pentru jurnalism, acum la a cincea ediție, este menit să stimuleze și să răsplăteas- că jurnalismul de bună calitate, care crește gra- dul de informare cu privire la sănătate, îngri- jirea sănătății și drepturile pacienților. Premiul ia în considerare acum jurnaliști din 28 de țări europene, ținând seama de aderarea Croației, la 1 iulie. Premiile Se vor acorda premii pentru locurile unu, doi și trei, cu câștiguri de 6.500 €, 4.000 € și re- spectiv 2.500 €. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ health-eu/journalist_prize/index_ro.htm
  • 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a VI-a (2013/ 2014) În contextul Anului european al cetățenilor, Biroul de Informare al Parlamentului Euro- pean în România invită toate liceele interesate să conceapă și să implementeze un proiect de campanie cu titlul „Drepturile noastre în Uniu- nea Europeană” care să cuprindă două modu- le: proiectul propriu-zis și afiș creativ; acesta din urmă va avea ca temă/ finalitate creșterea participării cetățenilor la alegerile pentru Parla- mentul European din mai 2014. Proiectul va fi conceput de câte o echipă/ li- ceu, formată din cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse între 16-18 ani, coordonată de două cadre didactice și poate fi realizat oricând în pe- rioada 9 mai 2013 - 30 septembrie 2013. Termen limită de trimitere a proiectelor: 30 septembrie 2013 (data înregistrării poștale). Mai multe informații: http://www.euro- parl.ro/view/ro/competitii/euroscola.html • 2 Studente din Baia Mare – Locul I la Concursul ”Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre”, Secțiunea ON-LINE Ioana Nicolescu și Marinița Pop, studente la Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Jurnalism, au obținut Locul I - Secțiunea ON-LINE, la Concursul Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre, pentru Proiectul: „Româ- nia, o altfel de perspectivă pentru cetăţenii străini”. Câştigătorii celei de-a IV-a ediţii a concursului Europa Jurnaliştilor în Amfiteatre vor participa la la ceremonia de premiere care va avea loc în septembrie, la Bucureşti. Materialele castigatoare vor fi promovate în presa centrală și locală, iar ocupanții locurilor I și II vor fi recompensați cu o excursie de studii la Bruxelles, la instituțiile europene. Lista câștigătorilor: http://www.facebook.com/Europa- JurnalistilordinAmfiteatre