Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures

1.371 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Kleinunternehmen & Unternehmertum
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures

 1. 1. Anul XX, Nr. 5/ Mai 2014 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Ajutoare de stat - Noi norme UE pentru stimularea cercetării și dezvoltării UE simplifică acordarea ajutoarelor de stat pentru întreprinderi, ca parte a unui proces de revizuire a normelor care să stimuleze creșterea economică și să încurajeze cercetarea și inovarea. Unul dintre principalele obiec- tive ale reformei este concentra- rea resurselor asupra investigării cazurilor de ajutoare de stat care au cel mai mare potențial de a-i afecta pe concurenți. În viitor, întreprinderile vor putea beneficia de diferite tipuri de ajutoare pentru o gamă mai largă de activități și în cuantu- muri mai mari, fără ca proiectele lor să fie supuse unui control prealabil din partea autorităților UE. Odată cu simplificarea normelor, se estimează că statele membre vor trebui să notifice Comisiei 10 - 25% din cazurile de ajutoare de stat, compa- rativ cu 40%, cât se notifică în prezent. Această scădere se va datora reducerii numărului de crite- rii care declanșează o notificare oficială. Aproximativ trei sferturi din ajutoarele actuale de stat și circa două treimi din subvenții nu vor mai trebui notificate Comisiei. În acest fel, se va reduce sarcina administrativă suportată de între- prinderi, de funcționarii publici din administrațiile naționale și, implicit, de personalul instituțiilor eu- ropene. De exemplu, statele membre vor putea acorda acum ajutor pentru dezvoltare experimen- tală de până la 15 milioane € pentru fiecare proiect și pentru fiecare beneficiar, fără aprobarea preala- bilă a Comisiei, în comparație cu 7,5 milioane € în conformitate cu normele anterioare. În schimb, statele membre vor trebui să publice on-line informații privind orice sprijin financiar care depășește suma de 500.000 de euro acordat în- treprinderilor de către instituțiile publice. Astfel, celelalte țări, alte întreprinderi și publicul larg vor putea verifica ajutoarele de stat acordate sectorului economic pe întreg teritoriul UE. Avantaje pentru economie Noile norme le vor oferi sta- telor membre posibilitatea de a investi, de exemplu, în clustere de inovare, în infrastructura de bandă largă sau în conservarea patrimoniului cultural atunci când ajutoarele sunt în mod clar destinate creării de lo- curi de muncă sau stimulării competitivității. Se speră ca aceste schimbări să genereze, până în 2020, o creștere cu 50% a sumelor cheltuite în Europa pentru cercetare, dezvoltare și inovare. În prezent, UE investește în acest domeniu apro- ximativ 2% din resursele de care dispune. Dacă am ajunge la 3%, am fi la același nivel cu SUA și Japonia. Acest lucru ar ajuta întreprinderile să introducă noi produse pe piață și să creeze locuri de muncă. Reformele, care vor intra în vigoare la 1 iulie, fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri menite să accelereze procesul decizional în cazuri legate de concurență. În ultimii ani, s-au adoptat deja norme specifice pentru o gamă largă de sectoare - inclusiv dezvol- tarea regională, finanțarea de risc și aeroporturile. Mai multe informații: http://europa.eu/ra- pid/press-release_MEMO-14-368_en.htm
 2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ COSME - PROGRAMUL DE COMPETITIVITATE PENTRU ÎNTREPRINDERI ȘI IMM-URI COSME furnizează următoarele tipuri de asistență: - Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile care au dificultăți în obținerea de împrumuturi din sistemul bancar; - Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizează investiții pentru IMM-urile aflate în sta- diul de extindere și creștere; - Informații practice gratuite și servicii di- recte pentru firmele ce caută parteneri, finanțare, informații despre noile piețe sau despre legislația sau programele UE; - Acțiuni de cooperare în rețea sau de schimb de experiență pentru cei ce elaborează politicile relevante, având ca scop reducerea pove- rii administrative asupra IMM-urilor și îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri; - Stabilirea de elemente de referință și realizarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor și monitorizării sectoarelor in- dustriale la nivel european sau global, sau a politi- cilor în domeniul IMM-urilor din Europa. InformațiidespreinstrumentelefinanciarealeUE O vastă gamă de instrumente financiare a fost creată de UE pentru a cataliza investițiile în sectorul IMM-urilor, prin intermediul garanțiilor pentru împru- muturi, investițiilor de capital și altor mecanisme de contracarare a riscurilor, și pentru a sprijini IMM-uri- le viabile care au dificultăți în accesarea finanțărilor fie pentru că sunt considerate ca având un risc ridi- cat, fie pentru că nu au suficiente garanții colaterale. Asistența UE este furnizată printr-o serie de in- termediari financiari, cum ar fi băncile, compani- ile de leasing, societățile de garanții mutuale sau fondurile de capital de risc, intermediari care sunt dispuși să respecte condițiile stricte pentru un ac- ces îmbunătățit la finanțare al IMM-urilor (vezi: MEMO/13/909: http://europa.eu/rapid/press-relea- se_MEMO-13-909_en.htm). Instrumentele financiare COSME vor continua, în principal, activitățile de succes din cadrul programu- lui CIP și se așteaptă ca ele să răspundă chiar mai bine nevoilor IMM-urilor, având în vedere că se vor axa pe categoriile vulnerabile de mici afaceri care în prezent au dificultăți pe piață. Pentru a putea răspunde cât mai bine la diversitatea existen- tă pe piețele finanțărilor pentru IMM-uri din Europa, COSME va furniza doar cadrul, iar instru- mentele financiare vor avea posibilitatea de a crea produse- le individuale care se potrivesc cel mai bine nevoilor IMM-urilor de pe o anumită piață. Instrumentele financiare COSME vor conlucra cu cele din cadrul programului pentru cercetare și ino- vare Orizont 2020. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/en- terprise/policies/finance/index_ro.htm În cursul lunii mai, Comisia Europeană a prezentat la București, inițiativa inovatoare de sprijinire a IMM-urilor – programul de competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri (COSME). Scopul principal al conferinței a fost de a înlesni punerea în practică a programului și a instrumentelor financiare COSME în România. IMM-urile sunt motorul de bază al economiei europene, fiind principalele responsabile pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Noul program va da un nou impuls economiei prin facilitarea accesului la credite și la piețele din interiorul și din afara Uniunii, precum și prin crearea unui mediu favo- rabil pentru IMM-uri. Din 2014 și până în 2020, COSME va contribui la reducerea decalajelor de pe piață în ceea ce privește furnizarea de finanțări IMM-urilor. Se estimează că va aloca între 14 și 21 de miliarde € pentru finanțarea IMM-urilor prin împrumuturi și investiții, dezvoltând astfel între 220.000 și 330.000 de astfel de întreprin- deri pe întregul său parcurs.
 3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Consiliul de Miniștri al UE a adoptat Direc- tiva de punere în aplicare a normelor pri- vind detașarea lucrătorilor Măsuri de protejare a drepturilor lucrătorilor detașați și de prevenire a „dumping-ului social” sunt prevăzute în Directiva privind detașarea lucrătorilor (96/71/CE) din 1996, care conține un nucleu de norme obligatorii în ceea ce privește termenii și condițiile de muncă aplicabi- le unui salariat detașat la lucru într-un alt stat membru. Noua directivă va contribui la o mai bună aplicare a normelor privind detașarea în special în anumite sec- toare, cum ar fi construcțiile și transportul rutier, unde, de exemplu, întreprinderi de tip „cutie poștală” (fără o activitate economică reală în țara „de origine”) au uti- lizat „detașări” false pentru a eluda normele naționale privind securitatea socială și condițiile de muncă. De asemenea, noua directivă va îmbunătăți protecția drepturilor lucrătorilor detașați prin preve- nirea fraudei, în special în ceea ce privește lanțurile de subcontractare, în care drepturile lucrătorilor detașați nu sunt întotdeauna respectate. Câteva măsuri importante: - Autoritățile naționale însărcinate cu detașarea au obligația de a răspunde cererilor de asistență din partea autorităților competente ale altor state mem- bre în termen de două zile lucrătoare pentru cererile urgente de informații și în termen de 25 de zile lu- crătoare pentru cererile care nu sunt urgente; - Directiva clarifică definiția detașării, astfel în- cât să crească certitudinea juridică pentru lucrătorii detașați și prestatorii de servicii; - Întreprinderile care efectuează detașări sunt obligate: • să desemneze o persoană de contact pentru asigura- rea legăturii cu autoritățile de aplicare a legii; • sădeclareidentitatea,numărullucrătorilorcareurmează afidetașați,dateledeînceputșideîncheierealedetașării, adresa locului de muncă și natura serviciilor; • să pună la dispoziție documentele de bază, cum ar fi contractele de muncă, fișele de salariu și fișele de pontaj ale lucrătorilor detașați. - Atât statul membru gazdă, cât și pe cel de origi- ne sunt obligate să garanteze că lucrătorii detașați, cu sprijinul sindicatelor și al altor părți terțe intere- sate, pot să înainteze plângeri și să intenteze acțiuni juridice și/sau administrative împotriva angajatorilor lor în cazul în care nu le sunt respectate drepturile. Statele membre trebuie să transpună în legislația națională noua directivă de punere în aplicare în cel mult doi ani și douăzeci de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/13052014_ ocuparea_fortei_de_munca_ro.htm • Comisia propune alocarea a 3,6 milioane EUR din Fondul de ajustare la globalizare (FEG) pentru a veni în ajutorul a 1.000 de lucrători concediați din industria siderurgică din România România a solicitat sprijin din partea FEG în urma concedierii a peste 1.500 de lucrători ai societăților Mechel Câmpia Turzii și Mechel Reparații Târgoviște din România. Concedierile au fost consecința creșterii concurenței din partea unor producători de produse si- derurgice din alte părți ale lumii. Măsurile cofinanțate de FEG ar ajuta 1.000 de lu- crători să își găsească noi locuri de muncă, oferindu-le orientare în carieră și evaluarea competențelor, forma- re profesională, sprijin pentru antreprenoriat și diverse tipuri de indemnizații. Una dintre măsurile emblemati- ce va consta în acordarea de sprijin unui număr de 250 de lucrători pentru a înființa o întreprindere cooperati- vă care va produce echipamente sportive. Costul total estimat al pachetului de măsuri este de 7,14 milioane EUR, din care FEG ar urma să pună la dispoziție jumătate. Detalii găsiți la: http://ec.europa.eu/romania/ news/14042014_libera_circulatie_a_lucratorilor_ro.htm • Rezultatele parțiale (la 27 mai) ale alegerilor pentru Parlamentul European 2014-2019
 4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Proiecte de comunicare, conștientizare pu- blică și educație pentru dezvoltare Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE) în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dez- voltare (UNDP) au lansat Call for Communication and Awareness Raising Projects in the field of Development Cooperation. Sunt invitate să depună propuneri de proiecte: organizațiile societății civile, instituțiile de învățământ și mass-media din România. Acțiunile eligibile pot include campanii de informare, comunicare și creștere a conștientizării publice, eveni- mente care promovează participarea și dezbaterea pe teme din domeniul cooperării pentru dezvoltare, pro- iecte bazate pe teme legate de Obiectivele de Dezvol- tare ale Mileniului și agenda de dezvoltare post-2015, precum și evenimente publice organizate în jurul unor diferite zile internaționale. Propunerile selectate vor fi finanțate cu până la 6.000 USD/proiect. Termen de depunere: 23 iunie 2014, ora 11:00 Website-ulprogramului: http://undp.ro/news/?item_ id=3526 • Schema de granturi de mobilitate prin proiectul Dragon – STAR Aceasta schemă oferă posibilitatea pentru organizațiile europene de a investiga piața chineză și de a identifica parteneri potriviți pentru a încheia o colaborare tehnologică și/sau de cercetare. Se vor suporta cheltuielile de deplasare ale organizațiilor interesate să participe la evenimentul de brokeraj organizat în paralel cu “EU – China Busi- ness & Technology (B&T) Cooperation Fair“, care va avea loc în Chengdu, China la 21-23 octombrie 2014. Grantul este de maxim 2.500 euro. Termenul limită al apelului: 19 septembrie 2014 Cererile vor fi evaluate pe baza “primul venit, primul servit” și până la alocarea întregului buget. Website-ul programului: http://www.dra- gon-star.eu/the-travel-grand-scheme/ • ”Împreună pentru fiecare” - Finanțare acor- dată de Rompetrol pentru proiecte comunita- re în domeniile sănătate și protecția mediului Solicitanți eligibili: A) Sănătate: spitale; policlinici; cabinete medi- cale școlare; primării/ consilii locale care dețin în proprietate cabinete medicale; ONG-uri care oferă servicii medicale directe. B) Mediu: ONG-uri; primării; instituții publice; instituții de învățământ. Activități eligibile. A) SĂNĂTATE: - Proiecte inovatoare și sustenabile care să con- tribuie la creșterea gradului de sănătate în comu- nitate. (activități principale) - Renovarea, reabilitarea și dotarea unităților care asigură servicii medicale și activități de sănă- tate publică auxiliare. (activități principale) - Susținerea unor activități de promovare și in- formare pe teme legate de sănătate în școli, licee, primării, etc. (activități conexe) Activități eligibile. B) MEDIU: - Conservarea și menținerea sau îmbunătățirea condițiilor de mediu existente la nivel local; - Proiecte inovatoare și sustenabile care să ridice calitatea aerului, apei și a mediului înconjurător; - Iluminatul și/sau încălzirea clădirilor de inte- res public (dispensar, școală, adapost pentru per- soane defavorizate etc.) folosind surse alternative de energie (exemplu: panourile solare etc.) - Reamenajarea și reabilitarea zonelor sau tere- nurilor degradate; dezvoltarea culturilor specifice, compatibile cu acele terenuri. - Activități de promovare și informare pe teme legate de protecția mediului. (activități conexe) Limite bugetare: maxim 45.000 lei. Pentru cu grad ridicat de complexitate și inovație, bugetul maxim alocat este în limita 100.000 lei. Termen depunere: 7 iulie 2014. Website-ul programului: http://www.impreu- napentrufiecare.ro/

×