Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct Maramures

1.363 Aufrufe

Veröffentlicht am

publicatie lunara, destinata mediului de afaceri

Veröffentlicht in: Kleinunternehmen & Unternehmertum
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XX, Nr. 12/ Decembrie 2014 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR Investiții în cercetare și dezvoltare Conform rezultatelor publicate de Comisia Europeană în Tabloul de bord al UE privind investițiile realizate de sectorul industrial în cercetare și dezvoltare („EU Industrial R&D Investment Scoreboard”), investițiile în cercetare și dezvoltare ale societăților cu sediul în UE au crescut cu 2,6% în 2013, dar această creștere a fost inferioară celei înregistrate în anul anterior (6,8%) și mediei mondiale pe 2013 (4,9%), precum și ratei atinse de societățile cu sediul în SUA (5%) și Japonia (5,5%). Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „În ciuda climatului economic dificil, societățile din UE continuă să investească în cercetare și dezvoltare. Aceasta este o veste bună, dar este nevoie de mai mult pentru a ține pasul cu concurența. Pentru că avem resurse publice limitate, devine cu atât mai important să atragem investiții private în cercetare și dezvoltare. La Orizont 2020 participă deja mai multe întreprinderi decât în trecut, însă acum suntem gata să ne intensificăm acțiunile. Planul de investiții în valoare de 315 miliarde EUR prezentat de Comisie și de Banca Europeană de Investiții va contribui la creșterea investițiilor private în proiecte cu riscuri mai ridicate, de aceste investiții beneficiind sectorul cercetării și dez- voltării din întreaga Europă.” Tabloul de bord al UE privind investițiile re- alizate de sectorul in- dustrial în cercetare și dezvoltare („EU Indus- trial R&D Investment Sco- reboard”) are la bază o analiză a celor mai impor- tante 2500 de societăți din toată lumea, reprezentând aproximativ 90% din tota- lul cheltuielilor în dome- niul cercetării efectuate de întreprinderi. Datele arată că societățile cu sediul în UE (633) au in- vestit 162,4 miliarde de euro în 2013, pe când societățile cu sediul în SUA (804) au investit 193,7 miliarde de euro, iar cele cu sediul în Japonia (387) au investit 85,6 miliarde de euro. Principalele societăți și sectoare care in- vestesc în cercetare și dezvoltare Pentru al doilea an consecutiv, constructorul european de automobile Volkswagen se situează pe primul loc în clasamen- tul mondial, cu un total de 11,7 miliarde de euro investiți în cercetare și dezvoltare (o creștere de 23,4%). Cel de-al doilea și cel de-al treilea loc în cla- sament sunt ocupate de Samsung (Coreea de Sud) și de Microsoft (SUA). Sectorul automobilelor, în care investițiile au con- tinuat să crească cu 6,2%, reprezintă un sfert din to- talul investițiilor în cerce- tare și dezvoltare efectua- te de societățile incluse în tabloul de bord al UE. Pe de altă parte, sectoarele de înaltă tehnolo- gie, cum ar fi produsele farmaceutice sau tehno- logiile și echipamentele hardware au înregistrat o creștere mai slabă și au contribuit la reducerea mediei globale a investițiilor în cercetare și dezvol- tare din Europa.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Ocuparea forței de muncă Societățile incluse în tabloul de bord au avut, la nivel mondial, 48 de milioane de angajați în 2013. În ultimii 8 ani (2005-2013), societățile cu sediul în UE și-au mărit numărul de angajați cu 18,2%, prime- le în acest sens fiind sectoarele cu o intensitate mai mare a activităților de cercetare și dezvoltare. Aceas- tă tendință este în continuare puternică, în ciuda înre- gistrării, anul trecut, a unei mici scăderi a numărului de angajați ai întreprinderilor din UE (0,6%). Tendințe În ceea ce privește societățile cu sediul în UE, 97% din totalul investițiilor în cercetare și dezvol- tare au fost făcute de societăți situate în 10 țări. Cele mai bune rate globale aparțin societăților cu sediul într-una din următoarele trei țări: Ger- mania, Franța și Marea Britanie, care însumează peste două treimi din total. În Germania și în Marea Britanie, investițiile efectuate de societăți au continuat să crească peste medie (5,9% și, respectiv, 5,2%), în timp ce societățile franceze au înregistrat o scădere a investițiilor în cercetare și dezvoltare (-3,4%). Diminuarea investițiilor în câteva mari societăți din UE a afectat, în special, rata investițiilor în cercetare și dezvoltare din țările respective. Este cazul Nokia (-17,1%) sau al STMicroelectronics (- 19,2%), care au avut un impact semnificativ asupra ratei globale a investițiilor din Finlanda (-11,6%) și din Olanda (-0,1%), două dintre pri- mele zece țări din Europa. Pe de altă parte, unele societăți incluse în ta- bloul de bord au înregistrat o creștere peste media mondială a investițiilor lor în cercetare și dezvolta- re. Este vorba de societăți cu sediul în următoarele state din UE: Irlanda (13,6%) și Italia (6,4%). De asemenea, nivelul din Spania (4,4%) depășește media europeană. Detalii: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html Politicile UE privind justiția și afacerile interne intră într-o nouă eră Ziua de 1 decembrie 2014 marchează o etapă importantă pentru cooperarea polițienească și judi- ciară în materie penală la nivelul Uniunii Europene. Începând cu această dată, la 5 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, atribuțiile nor- male ale Comisiei și ale Curții de Justiție se aplică și actelor din acest domeniu, după cum se aplică în orice alt domeniu al dreptului UE. Încetează astfel actualele limitări ale controlu- lui judiciar exercitat de către Curtea Europeană de Justiție și ale rolului Comisiei de gardian al trata- telor în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală. Comisia va avea competența de a lansa acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în cazul în care legislația UE – convenită în prealabil în una- nimitate de statele membre – nu a fost pusă în aplicare în mod corect. Până acum, cooperarea polițienească și judici- ară în materie penală reprezenta ultima parte ră- masă din așa-zisul „al treilea pilon” al legislației Uniunii, care acoperea la început întregul dome- niu al justiției și afacerilor interne. Transformarea acestui pilon a început odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009. Perioada de tranziție de cinci ani le-a permis sta- telor membre și Comisiei să se pregătească în mod corespunzător pentru efectuarea acestei schimbări, asigurând o tranziție treptată către noi modalități de legiferare și de control judiciar în domeniu. Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a ex- plicat însemnătatea acestei schimbări atât pentru cetățenii europeni, cât și pentru sistemele euro- pene de poliție și de justiție penală: „Europa nu înseamnă doar piața unică sau uniunea economi- că și monetară, ci și zona europeană de libertate, securitate și justiție de care dispun cetățenii săi. Astăzi, politicile privind justiția și afacerile interne sunt puse, în sfârșit, pe același plan cu celelalte politici ale UE. Astfel, facem un pas înainte pe ca- lea sporirii transparenței și a caracterului lor de- mocratic. De acum înainte, controlul jurisdicțional exercitat de către Curtea de Justiție și atribuțiile de asigurare a respectării legislației pe care le deține Comisia se vor aplica și măsurilor de coo- perare polițienească, precum și actelor din dome- niul dreptului penal, consolidând astfel drepturile cetățenilor și securitatea juridică.” Detalii:http://ec.europa.eu/romania/news/02122014_ politicile_ue_privind_justitia_si_afacerile_interne_ro.htm
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Combaterea sărăciei: Comisia Europeană a aprobat programul operațional prezen- tat de România în vederea utilizării noului Fond de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) România va primi peste 441 de milioane de euro (la prețurile actuale) în perioada 2014- 2020 pentru a oferi produse alimentare per- soanelor care au cea mai mare nevoie de aces- tea, precum și articole de uz școlar copiilor aflați în dificultate. Finanțarea UE va fi completată cu peste 75 milioane de euro din resursele naționale. Începerea aprovizionării cu alimente este prevăzută pentru această iarnă și, din 2015, va avea loc de două ori pe an. Vor beneficia de ajutor persoanele asistate social, pensionarii cu pensii mici și persoanele al căror venit este sub 45% din salariul minim pe economie la nivel național. Pachetele cu produse alimentare vor fi comple- tate cu măsuri menite să înlesnească incluziunea socială, precum educația sanitară și alimentară, acces sporit la serviciile medicale sau de consiliere juridică, îndrumare către serviciile sociale, consi- liere profesională și sprijin în căutarea unui loc de muncă. Începând cu 2015, articolele de uz școlar vor fi furnizate o dată pe an. Acestea vor fi oferite copiilor care provin din familii cu un venit lunar sub 50% din salariul minim pe economie la nivel național. Alimentele și articolele de uz școlar vor fi dis- tribuite prin intermediul autorităților locale și al școlilor. ONG-urile vor fi implicate în furnizarea produselor alimentare persoanelor cu dificultăți de deplasare și în aplicarea măsurilor de incluziune socială aferente. România înregistrează unul dintre cele mai ridicate niveluri de sărăcie din UE, apro- ximativ 30% din populație suferind de lipsuri materiale severe. Programul operațional adoptat va contribui la atingerea obiectivului național de a ajuta 580.000 de oameni să iasă din sărăcie. Detalii despre FEAD: http://ec.europa.eu/social/ main.jsp?catId=1089&langId=ro • Analiza anuală a creșterii în UE pentru 2015: un nou impuls pentru crearea de lo- curi de muncă, pentru creștere și investiții Analiza anuală a creșterii (AAC) pentru 2015, pu- blicată de Comisia Europeană, își propune să rea- ducă Europa pe calea creării durabile de locuri de muncă și a creșterii economice. Principalele constatări ale previziunilor Comisiei, din toamna 2014 Conform estimărilor, creșterea reală a PIB-ului va atinge 1,3% în UE și 0,8% în zona euro pentru anul 2014 în ansamblu. Creșterea ar urma să se ac- celereze ușor în cursul anului 2015, atingând 1,5%, respectiv 1,1%, pe fondul îmbunătățirii cererii externe și interne. În 2016 se așteaptă o intensificare a activității economice, până la 2,0%, respectiv 1,7%. Numărul șomerilor a ajuns la 24,6 milioane în august 2014 – 5 milioane dintre aceștia având vârste între 15 și 24 de ani. Șomajul de lungă dura- tă este foarte ridicat. Ratele șomajului variază puternic de la un stat membru la altul, de la 5,1% în Germania și 5,3% în Austria la 24,8% în Spania și 26,8% în Gre- cia, în 2014. Se estimează că tendința descendentă a inflației va continua anul acesta, ceea ce va de- termina prețuri mai mici pentru produsele de bază, în special pentru energie și alimente, precum și per- spective economice mai slabe decât cele estimate. Redresarea progresivă a activității economice în perioada analizată în previziuni ar trebui să determine creșterea inflației în UE, de la 0,6% în 2014 la 1,0% în 2015 și 1,6% în 2016. Ponderile deficitului în PIB ar urma să des- crească și mai mult anul acesta, deși într-un ritm mai lent decât în 2013, de la 4,5% în 2011 la 3,0% pentru UE și 2,6% pentru zona euro. Deficitele publice ar trebui să se reducă în con- tinuare în următorii doi ani, datorită consolidării activității economice. Se estimează că ponderile datoriei în PIB vor atinge un nivel maxim anul viitor atât în UE, cât și la nivelul zonei euro, ajungând la 88,3%, respectiv 94,8% și rămânând ridicate în mai multe țări. În Analiza anuală a creșterii pentru 2015, Comisia recomandă o politică economică și socială bazată pe trei piloni principali: (1) stimularea investițiilor, (2) un angajament reînnoit în favoarea refor- melor structurale și (3) aderarea la o politică de responsabilitate bugetară. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ro- mania/news/28112014_analiza_anuala_a_creste- rii_in_ue_pentru_2015_ro.htm
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Sprijin pentru acțiunile de informare pri- vind Politica Agricola Comună (PAC) pen- tru anul 2015 Prezenta cerere de propuneri vizează acțiuni de informare a căror punere în aplicare se desfășoară în perioada 1 mai 2015 - 30 aprilie 2016. Temele prioritare pentru informarea cetățenilor vor viza subiecte de interes general referitoare la PAC și ar trebui să se axeze pe cele trei elemente- cheie ale acesteia: siguranța alimentelor, gesti- onarea durabilă a resurselor naturale și dez- voltarea zonelor rurale. În ceea ce privește actorii rurali, acțiunile ar trebui să se concentreze asupra punerii în aplicare a măsurilor introduse în cadrul recentei reforme a PAC și asupra aspectelor specifice referitoare la inițiativele de politică demarate după reforma PAC, cum ar fi “agricultura ecologică”. Organizații eligibile: organizații non-profit (private sau publice); autorități publice (naționale, regionale, locale); asociații europene; universități; instituții de învățământ; centre de cercetare; societăți (de exemplu, societăți din domeniul co- municării mass-media). Activități eligibile: 1. la nivel național (acțiunile cu impact doar la nivel regional nu sunt eligibile); 2. la nivel european (cu impact în mai multe state membre). Condiții de finanțare: - rambursarea în proporție de 50% a costurilor directe eligibile suportate efectiv; - o contribuție forfetară echivalentă cu 7% din totalul costurilor directe eligibile ale acțiunii este eligibilă cu titlu de costuri indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care pot fi considerate imputabile acțiunii. În cazul organizațiilor care beneficiază de un grant de funcționare pentru perioada de executare a acțiunii de informare, costurile indirecte nu sunt eligibile. Același lucru este valabil pentru cheltuielile cu perso- nalul care fac deja obiectul unui grant de funcționare. Cuantumul grantului (inclusiv rata forfetară pentru costuri indirecte) va fi între 75.000 EUR și 300.000 EUR. Termen limită: 5 ianuarie 2015, ora 24.00. Detalii: http://ec.europa.eu/agriculture/grants- for-information-measures/. • Programul Erasmus+ (Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport): Cereri de propuneri 2015 Acțiunea-cheie 1. Mobilitatea persoanelor: - în domeniul tineretului – 04.02.2015; - în domeniul educației și formării - 04.03.2015; -îndomeniultineretului–30.04.2015,01.10.2015; - Diplomele comune de masterat Erasmus Mundus – 04.03.2015; - Evenimente la scară largă ale Serviciului euro- pean de voluntariat – 03.04.2015. Acțiunea-cheie 2. Parteneriate strategice: - în domeniul tineretului - 04.02.2015; - în domeniul educației și formării - 30.04.2015; - în domeniul tineretului - 01.10.2015; - Alianțe ale cunoașterii/compețentelor sectoriale - 26.02.2015. - Consolidarea capacităților în domeniul învăță- mântului superior - 10.02.2015; - Consolidarea capacităților în domeniul tinere- tului - 03.04.2015, 02.09.2015. Acțiunea-cheie 3. Reuniuni între tineri și facto- rii de decizie în domeniul tineretului - 04.02.2015, 30.04.2015, 01.10.2015. Acțiunile Jean Monnet: Catedre, module, centre de excelență, sprijin acordat instituțiilor și asociațiilor, rețele, proiecte - 26.02.2015. Acțiuni privind sportul: - Parteneriate și Evenimente sportive europene nonprofit referitoare numai la Săptămâna europeană a sportului 2015 - 22.01.2015; - Parteneriate și Evenimente sportive europene nonprofit care nu se referă la Săptămâna europeană sportului 2015 - 14.05.2015. Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/pro- grammes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm Echipa Fundatiei CDIMM Maramures va ureaza SARBATORI FERICITE!

×