Anzeige
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013
Nächste SlideShare
Jurnal iul 2020 ed maramuresJurnal iul 2020 ed maramures
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013(20)

Anzeige

Más de Margareta Capilnean(20)

Jurnal cdimm nr. 8 2013 ed maramures-august 2013

  1. Anul XIX, Nr. 8/ August 2013 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ NOUL PROGRAM PENTRU SCHIMBĂRI SOCIALE ŞI INOVARE Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EASI), cu un buget propus de 815 milioane € pentru perioada 2014-2020. EASI va sprijini eforturile statelor membre în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor sociale și pentru ocuparea forței de muncă atât la nivel european și național, cât și la nivel regional și local, prin coordonarea politicilor, identificarea, analiza și schimbul de bune practici. Programul EASI integrează și extinde aria de acoperire a trei programe existente: * Progress (Programul pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială), * EURES (Serviciile Europene pentru Ocupare) * Instrumentul european de microfi- nanțare Progress. Acestor 3 componente le vor fi alocate, respectiv 61%, 18% și 21% din bugetul total. Împreună cu Fondul Social European, Fondul European de Ajutor pentru Persoanele Defavoriza- te și Fondul European de Ajustare pentru Globali- zare, Programul EASI reprezintă al patrulea pilon al Strategiei UE pentru Ocupare și Incluziune So- cială 2014-2020. Acordul politic va urma procedura obișnuită și ar trebui să fie aprobat de către Parlamentul European și Consiliu înainte de sfârșitul anului 2013, pentru a permite lansarea EASI în ianuarie 2014. * Serviciul EURES Cu noua propunere, sistemul global EURES va fi consolidat după 2013: - Activitățile de bază EURES vor fi finanțate în ca- drul programului EASI, în timp ce activitățile naționale EURES vor putea fi finanțate prin Fondul Social Euro- pean pentru a sprijini mobilitatea lucrătorilor și a aju- ta companiile să recruteze lucrători din străinătate. - La nivelul UE, Portalul EURES va oferi instru- mente on-line modernizate pentru persoanele aflate în căutarea de locuri de muncă și pentru angajatori. EURES va fi folosit pentru a crea și a dezvol- ta noi scheme de mobilitate specifice. Aceasta va permite în special dezvoltarea schemei ”Primul tău loc de muncă EURES”. Bugetul total EURES este de așteptat să rămâ- nă același, la aproximativ 20 milioane € pe an, cu aproximativ o treime din bugetul pentru moderniza- rea portalului EURES și o treime pentru dezvoltarea schemelor de mobilitate vizate. * Instrumentul de microfinanțare și an- treprenoriat social -vaextindesprijinulacordatdefurnizoriidemicro- credite în cadrul Facilității actuale de microfinanțare europeană Progress (lansată în 2010); - va oferi finanțare pentru consolidarea capacităților instituțiilor de microfinanțare; - va susține dezvoltarea pieței de investiții sociale și facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile sociale. Bugetul total propus pentru axa Microfinanțare și antreprenoriat social este în jur de 171,15 mil € pentru perioada 2014-2020: - Accesul la microfinanțare va primi 77,75 mili- oane €, care ar putea conduce la acordarea de mi- crocredite în valoare totală de 400 - 450 milioane €. - Consolidarea capacității instituționale ar putea primi aproape 8 milioane €, iar 85 milioane € vor fi dedicate sprijinirii antreprenoriatului social. * Programul Progress Pentru perioada 2014-2020, Componenta „Pro- gress” a Programului EASI va continua activitățile sale curente (analiza, învățarea reciprocă și gran- turi) și va avea un buget specific pentru inovarea socială și experimentarea politicii sociale. Bugetul total propus pentru „Progress” este de apro- ximativ 500 milioane € pentru perioada 2014-2020.
  2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2013 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ AGENDA DIGITALĂ: CLOUD COMPUTING - Noțiuni introductive Serviciile ”cloud” asigură furnizarea de soft- ware, infrastructură (hardware) şi stocarea date (memorare) pe internet, ca şi componente sepa- rate sau ca platformă completă, în funcţie de ceea ce doreşte clientul. Ţinând cont de definiţia general acceptată pri- vind cloud computing, propusă pentru prima dată de Institutul Naţional pentru Standarde şi Tehno- logie din SUA, există 5 caracteristici principale comune pentru toate serviciile cloud computing: 1. Servicii la cerere: Un consumator poate selecta unilateral capacităţi de calcul, cum ar fi server time şi stocare în reţea, în mod automat, fără să fie nevoie de intervenţia umană a unui fur- nizor de servicii cloud; 2. Acces în bandă largă: Capacităţile sunt disponibile în reţeaua internet şi accesate la distanţă prin mecanisme standard de platforme eterogene; 3. Resurse comune: Resursele de calcul ale furnizorului sunt puse în comun pentru a servi mai mulţi consumatori folosind un model multitenant (mai mulţi chiriaşi/ utilizatori), cu diferite resurse fizice şi virtuale, alocate dinamic şi redistribuite în funcţie de cererea clienţilor; 4. Flexibilitate: Capacităţile pot fi rapid şi flexibil furnizate la un volum mai mare sau mai mic în funcţie de necesităţi. Pentru consumator, capacităţile disponibile apar ca fiind nelimitate şi pot fi cumpărate în orice cantitate şi oricând. 5. Sistem de măsurare: Sistemele cloud controlează şi optimizează resursele utilizate în mod automat, prin valorificarea capabilităţii de măsurare. Resursele utilizate de consumator pot fi monitorizate, controlate şi raportate. Aceste caracteristici permit o schimbare majoră în gestionarea cheltuielilor. De la Modelul cheltu- ielilor de capital unde cheltuielile de investiţii în infrastructura de calculatoare sunt făcute în avans şi sunt amortizate pe parcursul mai multor ani, se trece la Modelul cheltuielilor operaţionale unde or- ganizaţiile plătesc pentru resursele pe care le uti- lizează şi cheltuielile se amortizează în acelaşi an. Acest aspect este important prin faptul că se reduce cheltuiala de capital necesară pentru a sa- tisface momentele de vârf privind nevoia de cal- culatoare şi eliberarea unui capital care poate fi utilizat pentru alte activităţi. Un alt aspect important precizat este faptul că organizaţiile care utilizează tehnologia cloud au nevoie de mai puţin spaţiu în centrele de date, mai puţin personal care să deservească acest serviciu şi cheltuiesc mai puţin privind utilităţile necesare pentru funcţionarea acestora, respectiv electricita- te şi echipamente de răcire. Beneficii: eficienţa costurilor; implementare rapidă şi scalabilitate; siguranţă; rezerve şi re- cuperare; acces global şi facilităţi de colaborare; competitivitate; usurinţa de a învăţa; ecologic. Provocări: securitate şi intimitate; probleme tehnice; vulnerabilitate; lipsa de standarde şi blo- care furnizori. Cloud computing este asigurat în diferite for- me: cloud public, cloud comunitate, cloud pri- vat sau cloud hibrid care combină partea publică cu partea privată. Cloud computing reprezintă un concept modern în domeniul calculatoarelor și informaticii, cu utilitate largă pentru întreaga soci- etate, fie că sunt persoane, autorități publice sau firme. Cloud computing nu se bazează pe o singură tehnologie, ci se referă mai degrabă la o abordare complexă (o soluţie) pentru furni- zarea de servicii de calcul, aplicații, acces la informații și stocare de date, incluzând mai multă putere de calcul, infrastructură de calcu- lator completă, aplicaţii sau procese singulare sau alte funcţionalităţi pe internet.
  3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2013 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Consultare privind rolul agriculturii fami- liale - provocări şi priorităţi pentru viitor Prin această consultare, Comisia îşi propune să colecteze contribuţii pentru conferinţa europeană cu tema „Agricultura familială: un dialog pentru o agricultură mai durabilă şi mai puternică în Europa şi în lume”, programată pentru 29 noiembrie 2013. La consultare pot participa toţi cetăţenii şi toate organizaţiile şi autorităţile publice din Uniunea Eu- ropeană şi din afara graniţelor acesteia interestate de agricultura familială. Context. Cu ocazia celei de a 66-a sesiuni a Adunării Generale ONU, 2014 a fost declarat Anul internaţional al agriculturii familiale. Conferința din noiembrie, organizată sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, are drept obiectiv să îmbunătăţească imaginea agriculturii familiale atrăgând atenţia ce- tăţenilor din întreaga lume asupra rolului pe care aceasta îl are în reducerea foametei şi a sărăciei, în asigurarea securităţii alimentare şi în îmbunătă- ţirea mijloacelor de subzistenţă, precum şi în pro- tejarea mediului şi a biodiversităţii. Perioada consultării: 02/08/2013 - 11/10/2013 Chestionarul on-line: http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=FamilyFarmi ng&lang=ro • Se schimbă etichetele substanțelor chimice: Cum va fi afectată siguranța lucrătorilor? În următorii câțiva ani, Regulamentul UE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice (CLP) va schimba modul în care sunt cla- sificate produsele chimice pentru identificarea pe- ricolelor. Se vor modifica astfel informațiile destinate uti- lizatorilor substanțelor chimice, incluse pe etichete și în fișele cu date de securitate (FDS). Persoanele care lucrează cu substanțe chimice trebuie să se adapteze la aceste schimbări, și de aceea, a fost realizat un GHID PRACTIC: http:// ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId= ro&pubId=7639&furtherPubs=yes Concret, documentul explică modul în care aceste schimbări vor afecta responsabilitățile ce vă revin conform diferitor directive ale UE privind protecția lucrătorilor (directiva privind agenții chi- mici, directiva privind agenții cancerigeni și muta- geni, directiva privind indicatoarele de siguranță, directiva privind lucrătoarele gravide și directiva privind protecția tinerilor la locul de muncă). Modele de servicii Cloud computing este oferit în mod tradiţional prin 3 modele diferite de utilizare: - Software as a Service (SaaS), - Platform as a Service (PaaS) şi - Infrastructure as a Service (IaaS). SaaS este modelul în care furnizorii de servicii cloud dau acces să se utilizeze aplicaţii deja insta- late pe infrastructura furnizorului cloud. PaaS este un model în care furnizorii permit utilizatorilor să îşi dezvolte propria aplicaţie pe in- frastructură cloud, utilizând limbajele de progra- mare şi alte instrumente dezvoltate / susţinute de către furnizor. IaaS este un model în care furnizorul asigură prelucrare, memorare, reţele, precum şi alte resur- se de calcul de bază direct către un utilizator care doreşte să instaleze sau să ruleze propriul software incluzând şi sisteme de operare sau aplicaţii. Consumatorii de cloud din administraţia publică - În Uniunea Europeană, administraţiile publice utilizează deja servicii cloud la toate nivele- le de guvernare. Aplicaţiile, serviciile şi infrastructura cloud de tip SaaS, PaaS şi IaaS sunt utilizate pentru: - administrarea proceselor de bază în administraţie, - o mai bună productivitate la nivel de birou, - administrarea relaţiilor sociale şi media, - dezvoltarea de servicii privind relaţia cu cetă- ţeni şi alte servicii IT de control de bază.
  4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Programul de învățare de-a lungul vieții (LLP) – apel 2013 Fondurile sunt destinate susținerii de activități de cooperare în educație și formare pe întreaga viață și promovarea organizațiilor care activează la nivel european. În special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și de formare profe- sională din cadrul Uniunii Europene, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial. Solicitanți eligibili Pot solicita finanțare administrațiile, autoritățile lo- cale și regionale, centrele de formare, centrele de cer- cetare, universitățile, școlile, sindicatele, federațiile. Principalele termene limită, în ultima parte a anului 2013: GRUNDTVIG - Vizite și Schimburi: Minimum 8 săptămâni înainte de începerea evenimentului; - Mobilități de formare continuă: 17 sep- tembrie 2013. Detalii:http://www.llp-ro.ro/userfiles/Apel_ GRU_2013.pdf COMENIUS - Mobilități de formare continuă: 17 sep- tembrie 2013. Detalii:http://www.llp-ro.ro/userfiles/Apel_2013_ COM.pdf • Granturi pentru ONG-urile de tineret prin European Youth Foundation Consiliul Europei, prin Fundația Tineretului Eu- ropean (EYF), sprijină acele proiecte derulate de ONG-uri care corespund valorilor și misiunii sale: cultivarea păcii și aplanarea conflictelor, cetățenia democratică, diversitatea culturală și dialogul inter- cultural, precum și coeziunea socială. Solicitanți eligibili -ONG-uriinternaționaledetineret–aceleorganizații care au membri sau filiale în cel puțin 7 state membre ale Consiliului Europei. Sediul central al organizației se ia în calcul separat. - Rețele internaționale de ONG-uri pentru tineret – acele rețele care includ cel puțin 7 ONG-uri în 7 țări diferite membre ale Consiliului Europei. Când o rețea își depune dosarul pentru EYF, o singură organizație membră este luată în considerare drept candidat. - Rețele regionale de ONG-uri pentru tineret – tre- buie să aibă cel puțin 4, dar nu mai mult de 6 ONG-uri pentru tineret, în diferite state membre ale Consiliului Europei. Când se depune candidatura, se ia în conside- rare un singur ONG membru al rețelei. - ONG-uri naționale de tineret – este o organizație la nivel național dintr-o țară membră a Consiliului Eu- ropei. - ONG-uri locale de tineret – este o organizație la nivel local dintr-un stat membru al Consiliului Europei. Activități eligibile - Conștientizare – cei implicați devin conștienți de o anumită problemă sau de o cale de rezolvare a unei probleme existente. - Dezvoltarea de abilități – participanții își dezvoltă abilități și competențe pentru a face față unei anumite situații. - Munca în echipă – când talentele, competențele și cunoștințele participanților sunt folosite pentru a dez- volta un produs (de exemplu: o campanie de promo- vare, instrucțiuni, recomandări, etc). Condiții de finanțare Există 5 tipuri de granturi disponibile: I. Activitate internațională: max. 20.000 Euro/proiect II. Plan de lucru anual: max. 50.000 Euro/proiect III. Grant structural – pentru structura de coordo- nare a ONG-urilor internaționale/rețele de ONG-uri: max. 25.000 Euro/proiect IV. Grant structural cu o singură sesiune – pentru structura de coordonare a rețelelor regionale de ONG- uri: max. 10.000 Euro/proiect V. Activitate pilot: max. 10.000 Euro/proiect Termen limită: 1 octombrie 2013 Mai multe informații: http://www.coe.int/web/ european-youth-foundation
Anzeige