Anzeige

Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures

Margareta Capilnean
17. Jun 2016
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Nächste SlideShare
Jurnal CDIMM_oct 2015_Europe Direct_MaramuresJurnal CDIMM_oct 2015_Europe Direct_Maramures
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Margareta Capilnean(20)

Anzeige

Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures

  1. Anul XXII, Nr. 6/ Iunie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Analiză privind gradul de utilizare TIC de către profesori - Proiectul ”V-UPGRATeS” Proiectul V-UPGRATeS (Validating and upgrading VET trainers’ and teachers’ digital skills) este derulat de Fundația CDIMM Maramureș și are ca obiectiv principal consolidarea competențelor digitale ale pro- fesorilor. Dezvoltarea abilităților și dezvoltarea profesională a acestora va avea un impact pozitiv privind calitatea predării și asupra rezultatelor elevilor. Aplicantul principal al proiectului este Universitatea Leibniz din Hanovra (Germania) și este implemen- tat în parteneriat cu 7 parteneri din 5 țări, Fundația CDIMM Maramureș fiind partenerul din România. Pe- rioada de desfășurare a proiectului este 2015 – 2018. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 VET. În cadrul proiectului a fost realizată o analiză privind situația existentă în acest moment în țările partenere re- feritoare la utilizarea TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) de că- tre profesori în procesul educațional. Pentru realizarea acestei analize în Județul Maramureș, Fundația CDIMM Maramureș a transmis peste 70 de chestionare pro- fesorilor din cadrul unităților de învățământ liceal din județ, pentru culegerea de informații specifice și au fost primite 43 chestionare completate. Din analizele realizate la nivelul Uniunii Europene, avem următoarele rezultate: - utilizarea internetului în România este de 52% (față de 76% la nivel UE); - peste 32% din populație nu a utilizat niciodată internetul (16% la nivel UE); - 46% din forța de muncă din România are competențe digitale (72% la nivel UE). Pentru creșterea gradului de utilizare TIC la ni- velul profesorilor, se organizează periodic cursuri de instruire de către instituții publice cu responsabilități în domeniul educațional. Pentru realizarea analizei de către Fundația CDIMM Maramureș, chesti- onarul transmis pentru completare a avut 6 secțiuni: informații persona- le; dezvoltarea profesională continuă; identificarea nevoilor în legătură cu uti- lizarea dispozitivelor hardware; identi- ficarea nevoilor proprii privind dobân- direa competențelor digitale; identificarea nevoilor privind mediile de învățare / predare interactivă și de comunicare digitală; identificarea nevoilor pri- vind tipul de instruire și a celor specifice în organi- zarea cursurilor. Ca urmare a analizei chestionarelor completate, au rezultat următoarele: - cele mai cunoscute și utilizate instrumente TIC se referă la “e-mail” (93%) și “utilizare internet” (88%). Acestea sunt urmate de: “procesare text”, “management fișiere”, “hardware calculatoare”, “foi de calcul tabelar”, “prezentări”, “grafică”. Cele mai puțin cunoscute se referă la “editare sunet” (72%), “animație” (67%) și “design web” (60%). - utilizarea dispozitivelor hardware (echi- pamente) în dezvoltarea metodelor de instru- ire arată că în general se utilizează echipamentele
  2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Agenda urbană a UE Agenda urbană a UE se concentrează pe dez- voltarea a 12 parteneriate axate pe 12 provocări urbane: - Incluziunea migranților și refugiaților; - Calitatea aerului; - Sărăcia urbană; - Locuințe; - Economia circulară; - Locuri de muncă și competențele forței de muncă în economia locală; - Adaptarea la schimbările climatice; - Tranziția energetică; - Utilizarea durabilă a terenurilor și a soluțiilor bazate pe natură; - Mobilitatea urbană; - Tranziția digitală; - Achiziții publice inovatoare și responsabile. Parteneriatele vor permite oraşelor, statelor membre, instituţiilor UE şi părţilor interesate, pre- cum ONG-uri sau parteneri de afaceri, de a lucra împreună la acelaşi nivel pentru a găsi soluţii co- mune pentru îmbunătăţirea zonelor urbane ale Uniunii Europene. Patru parteneriate-pilot au început deja: unul dedicat incluziunii migranţilor, coordonat de muni- cipalitatea din Amsterdam; un altul privind calita- tea aerului, coordonat de Olanda; un parteneriat dedicat locuinţelor, coordonat de Slovacia; și un parteneriat pe tema sărăciei urbane, coordonat de Belgia şi Franţa. Celelalte parteneriate vor fi lan- sate la sfârşitul lui 2016 şi la mijlocul anului 2017. Portalul politicii urbane: http://ec.europa.eu/re- gional_policy/ro/policy/themes/urban-development/ “clasice” (TV, videoproiector, calculator, scaner), iar când vorbim de smart watch, tablă interactivă, ta- bletă sau smarphone, acestea sunt utilizate destul de rar sau doar ocazional. - referitor la mediile de învățare/ predare interactive și de comunicare digitală, răspun- surile arată că printre cele mai cunoscute și utilizate se referă la “social media”, “videoclip” și “platforme de comunicare”. Din păcate, utilizarea “platformelor de instruire”, “instrumentelor pentru organizarea și gestionarea clasei” sau a “instrumentelor pentru o mai bună comunicare între elevi, profesori și părinți” este foarte redusă. Pentru mai multe informații privind proiec- tul și activitățile acestuia: Radu Big – coordona- tor proiect România, e-mail: radu@cdimm.org.
  3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • 572 milioane de euro pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale Rata persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială în România este de aproape 40%, conform Eurostat. Cele mai afectate sunt categoriile vulnerabile, jumătate dintre copiii din România fiind expuşi riscului de sărăcie, potrivit aceleiaşi surse. În cadrul perioadei de programare 2014-2020 se urmăreşte ca 75.000 de copii, 10.000 de persoane cu dizabilități și 62.000 de persoane vârstnice să beneficieze de condiţii de viaţă mai bune, prin rea- bilitarea infrastructurii de servicii sociale. „România are la dispoziţie peste 572 de milioane de euro, finanţare din Fondul european de dezvol- tare regională (FEDR) pentru perioada 2014-2020, pentru proiecte ce vizează incluziunea socială și reducerea sărăciei” a declarat Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu. Pachetul naţional anti-sărăcie poate atrage fon- duri din mai multe Programe Operaţionale, în speci- al din Programul Operaţional Regional şi Programul Operaţional „Capital Uman”, pentru a găsi soluţii la provocări precum părăsirea timpurie a şcolii, sără- cia, excluziunea socială, cât şi pentru probleme din domeniul sănătăţii şi al locuinţelor. • 439 de milioane de euro din Fondul euro- pean de dezvoltare regională 2014 – 2020, pentru reabilitarea termică a clădirilor pu- blice din România În cadrul întâlnirii cu ministrul român al justiției, Comisarul european pentru politică regională Cori- na Crețu a declarat: ”O sumă importantă, 439 de milioane de euro din Fondul european de dezvol- tare regională, este alocată eficienței energetice a clădirilor publice în cadrul Programului Operațional Regional. 41 de milioane de euro sunt prevăzute pentru București și regiunea Ilfov, iar 398 de mi- lioane sunt puse la dispoziția celorlalte regiuni de dezvoltare. Sunt bani care pot fi folosiți în România pentru reabilitarea termică a tuturor clădirilor pu- blice. Este decizia suverană a României cum alege să prioritizeze și să utilizeze acești bani pentru pe- rioada 2014-2020”. • Fondurile europene structurale şi de in- vestiţii susţin tehnologia de înalt nivel din România Comisia Europeană a aprobat a doua fază a proiectului „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP), care se derulează la Măgurele, în România. Astfel, peste 140 de milioane de euro din Fon- dul european de dezvol- tare regională sunt alo- cate continuării lucrărilor începute în 2013. ELI-NP face parte din proiectul de cercetare paneuropean în domeniul laserelor de foarte mare intensitate ”Extreme Light Infrastruc- ture” (ELI), derulat în România, Cehia și Ungaria. • 31 de milioane de euro pentru reabilitarea unor porţiuni din DN 1C şi DN 19 - România Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a aprobat marți, 7 iunie 2016, finan- ţarea proiectului retrospectiv privind reabilitarea legăturilor rutiere Baia Mare – Livada şi Livada – Halmeu, parte a Drumului Naţional 1C, respectiv Satu Mare – Livada, parte a Drumului Naţional 19. Valoarea eligibilă a proiectului se ridică la pes- te 37 de milioane de euro. Cofinanţarea din partea Uniunii Europene, prin Fondul european de dez- voltare regională, este de peste 31 de milioane de euro. Proiectul vizează reabilitarea a aproape 77 de km din DN 1C şi DN 19, între localităţile Baia Mare şi Halmeu, respectiv între Satu Mare şi Livada. • 55 de milioane de euro pentru prima fază a proiectului de extindere a Liniei 4 de metrou Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a semnat miercuri, 8 iunie 2016, de- cizia privind modificarea proiectului major „Extin- derea Liniei 4 de metrou, secţiunea Parc Bazilescu – Străuleşti”. Decizia vizează eşalonarea proiectului în două faze, între perioadele de programare 2007- 2013 şi 2014-2020. Faza I este încadrată pentru finanţare europea- nă în perioada 2007-2013, iar valoarea eligibilă a acesteia este de aproximativ 65 de milioane de euro, din care peste 55 de milioane de euro re- prezintă cofinanţare din partea Uniunii Europene. Valoarea iniţială estimată a întregului proiect este de 97,7 milioane de euro. Extinderea actualei Linii 4 de metrou din Bucu- reşti cu un segment în lungime de 1,89 km va redu- ce cu aproximativ 65% timpul de călătorie cu trans- portul public de-a lungul coridorului corespunzător acesteia și se estimează că va fi utilizată de peste 3,6 milioane de pasageri pe an. Portalul de Date Deschise pentru fondurile ESI 2014-2020: https://cohesiondata.ec.europa.eu/ FONDURI EUROPENE PENTRU ROMÂNIA
  4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Competiția NESsT pentru afaceri sociale, ediția 2016 Afacerile sociale din portofoliul NESsT beneficia- ză pe termen lung (3-5 ani) de susținere financiară adaptată nevoilor lor, de un program de mentorat în afaceri și de oportunități de networking strategic. În plus, cele mai bune trei afaceri din ultima etapă de selecție vor concura pentru trei premii financiare suplimentare, oferite de UniCredit Foundation, sub inițiativa „Your Choice, Your Project” (YCYP), în va- loare totală de 10.000 euro. Pe parcursul programului, NESsT încurajează și sprijină oamenii de afaceri să găsească finanțări su- plimentare pentru afacere și să se pună în legătură cu partenerii săi co-investitori. Mai mult, prin ser- viciile și susținerea rețelei de mentori afiliați NESsT și a partenerilor din program, beneficiarii vor primi ajutorul unui profesionist cu expertiza specifică pe sectorul fiecăruia de activitate. Solicitanți eligibili Afacerile sociale aflate în faza de validare a mo- delului de business (au deja venituri din vânzări, dar acestea nu susțin încă afacerea) și în faza de pre- scalare (veniturile din vânzări acoperă costurile de funcționare a afacerii, dar nu permit creșterea). Programul de față se adresează atât întreprinde- rilor sociale, așa cum acestea sunt definite în legea nr. 219/2015 privind economia socială, cât și tuturor afacerilor înființate și conduse de ONG-uri, persoa- ne fizice, cooperative sau diferite tipuri de entități comerciale (PFA, SRL, II) care sunt motivate de re- zolvarea unei probleme sociale și care respectă prin- cipiile economiei sociale. De asemenea, ele trebuie să îndeplinească următoarele criterii: • Să aibă sediul în România. • Să folosească soluții bazate pe piață (soluții de business) pentru a crea locuri de muncă decen- te, a oferi servicii de plasare pe piața muncii sau oportunități reale de generare de venituri pentru grupuri marginalizate. În același timp, afacerile tre- buie să aibă potențial de a ajuta membrii comunității să depășească obstacolele multiple care le împiedică accesul la piața de muncă formală. Condiții de finanțare NESsT și UniCredit oferă în cadrul acestui program două granturi de până la 16.300 EU/grant pentru cele două afaceri sociale ce vor intra în portofoliu. NESsT oferă – direct și implicând co-investori – membrilor portofoliului sau, ca strategie pe ter- men lung, soluții individuale de investiții de până la 130.000 de euro, sub forma de granturi, granturi recuperabile și / sau împrumuturi cu dobândă avan- tajoasă, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, va- loarea serviciilor de consultanță și mentorat oferite de-a lungul a cinci ani, poate ajunge până la 60.000 euro. Data limită pentru înscrieri pentru competiția NESsT este 24 iunie, iar procesul de selecție se desfășoară în trei etape. Mai multe detalii: http://www.nesst.org/roma- nia/pe-scurt-despre-procesul-de-selectie-pentru-in- trarea-in-portofoliul-nesst/ • Programul Erasmus+, Cereri de propuneri 2016 Bugetul total alocat este estimat la 1.871,1 mi- lioane EUR: - Educație și formare: 1.645,6 milioane EUR - Tineret: 186,7 milioane EUR - Jean Monnet: 11,4 milioa- ne EUR - Sport: 27,4 milioane EUR. Termene de depunere active: - Consolidarea capacităților în domeniul tinere- tului: 1 iulie 2016 - Parteneriate strategice în domeniul tineretu- lui: 4 octombrie 2016 - Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretu- lui: 4 octombrie 2016 - Reuniuni între tineri și factorii de decizie în domeniul tineretului: 4 octombrie 2016 Website-ul Programului: http://ec.europa. eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/
Anzeige