Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva

GUIA DIDÀCTICA
PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA
INTERACTIVA
1. INFORMACIÓ GENERAL I D’IDENTIFICACIÓ DELS MATERIALS

o TÍTOL DEL MATERIAL: presentació multimèdia interactiva per
treballar el conte El món de n’Alan i n’Era.
o NOM DELS AUTORS: Maria Cristina Mesquida Jerez i Catalina
Palmer Covas.
o ANY DE PRODUCCIÓ: 2013
o IDIOMA DEL MATERIAL: català
o BREU DESCRIPCIÓ: aquesta presentació multimèdia interactiva aniria
dirigida als alumnes del segon cicle de primària, amb els següents
objectius:
 Entendre la moralitat del conte.
 Promoure experiències educatives audiovisuals i interactives.
 Evocar emocions.
 Treballar la comprensió oral i escrita de la llengua catalana.
o ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: és recomanable utilitzar una
Pissarra Digital Interactiva per poder reproduir la presentació multimèdia
interactiva.

DE C I CIÓ DEL

ATERIAL/RECURS

O C NCE CIÓ:
La presentació multimèdia interactiva que hem creat és una eina pràctica i
flexible que permetrà captar l’atenció dels nins. La presentació que hem
creat relata el conte “El món de n’Alan i n’Era”, una història plena
d’aventures i valors que als nins agradarà molt i que té una gran moralitat: el
treball col·laboratiu.
Aquesta inclou:




Activitats interactives per treballar la comprensió del conte.
Una guia didàctica de la presentació dirigida als mestres.
Un apartat d’ajuda (narració del conte).

O FUNCIONALITAT:

Aquesta presentació multimèdia interactiva està pensada per ser un recurs
educatiu que pugui ser utilitzada a la Pissarra Digital Interactiva. D’aquesta
manera, es treballaria l’aspecte audiovisual i es podrien realitzar les
activitats interactives per treballar la comprensió del conte.
En el cas de què no es disposi d’una Pissarra Digital Interactiva, podrien
utilitzar per parelles o individualment les següents eines:




Tablets
Ordenadors
Netbooks

Aquesta presentació és molt versàtil, ja que el mestre pot adaptar el
material segons les seves preferències i els seus objectius.

o A

TACI N

DID CTIQUES:

Pensem que, aquesta presentació multimèdia interactiva serà molt útil i
beneficiós per als nins. És una manera distinta i original d’aprendre. Els nins
estan acostumats a estar només en contacte amb els llibres de text, però
amb la introducció de les TIC les classes es poden reinventar, ja que podem
crear materials més flexibles, interessants i adequats per als nins.
En aquest cas, presentar un conte a través d’una presentació multimèdia
interactiva i proposar activitats interactives per treballar-lo estimula el seu
afany per aprendre i es diverteixen al mateix temps. A més a més, aquesta
presentació presenta els diàlegs dels personatges en lletra grossa perquè
sigui molt més visuals pels nins, i també perquè puguin seguir millor el
conte.
La nostra presentació multimèdia, a part de ser un material útil per a moltes
matèries, és un recurs que ens permet treballar els valors dins l’aula. Hem
creat aquest conte amb la finalitat de fer reflexionar als alumnes i fer veure
que treballar dins l’aula tots els companys junts, millorarà l’ambient de
classe i el seu aprenentatge serà enorme.

o ESTRUCTURA I ORGANIT ACIÓ DEL

ATE IAL:

Aquesta presentació inclou:






Una portada amb el títol del conte.
Una presentació que inclou un menú inicial amb diferents apartats:
conte, activitats interactives, guia didàctica, crèdits i un apartat
d’ajuda (narració del conte), també una escena d’un paisatge del
conte on es presenten a les dues formigues protagonistes.
Una presentació dels continguts del conte, organitzats en diferents
diapositives utilitzant les possibilitats multimèdia i interactives.
La darrera diapositiva inclou els autors del conte i un icona amb el
dibuix d’una caseta que et duu al menú inicial, donant la possibilitat
tant a l’alumnat com al professorat d’anar a les diferents opcions que
aquest material inclou.

3. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

o DESTINATARIS:
Aquesta sessió amb presentació multimèdia interactiva es recomana
dur-la a terme a l’assignatura de llengua catalana i aniria dirigida als
alumnes de segon cicle de primària. És aconsellable haver donat
prèviament a l’assignatura de coneixement del medi el tema dels
insectes. A més a més, convindria que els alumnes tinguessin habilitats
per a la comprensió oral i escrita de la llengua catalana.

O OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:




Entendre la moralitat del conte.
Promoure el treball actiu i col·laboratiu.
Promoure experiències educatives audiovisuals i interactives.





Conèixer el nom d’alguns insectes.
Evocar emocions.
Treballar la comunicació i comprensió oral i escrita de la llengua
catalana.
Treballar en grup o per parelles.

O COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARIEN:




Competència en comunicació lingüística.
Competència social i ciutadana.
Tractament de la informació i competència digital.

O DIMENSIONS
DINS
TREBALLARIEN:


LES

COMPETÈNCIES

QUE

ES

Dins la competència en comunicació lingüística treballarien:
 Establir vincles constructius amb els altres a través de la
conversa.
 Gaudir escoltant i expressant-se de forma oral i escrita.
 Tenir confiança en si mateix per expressar-se oralment i
per escrit.
 Acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu.
 Comprendre missatges orals en diferents situacions
comunicatives. Desenvolupar estratègies bàsiques per
recolzar la comprensió oral.
 Analitzar de manera crítica la informació obtinguda.
 Distingir la informació rellevant de la no rellevant i les
informacions implícites en els textos que s’escolten.
 Generar idees.



Dins la competència social i ciutadana treballarien:
 Valorar les diferències i reconèixer la igualtat entre els
companys.
 Mostrar un comportament coherent amb els valors
democràtics.
 Construir, acceptar i practicar normes de convivència
d’acord amb els valors democràtics.
 Actuar amb criteri propi mantenint una actitud constructiva,
solidaria i responsable.
 Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com
a forma de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit personal
com en el social.
 Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les
idees pròpies i escoltar les dels altres.
 Tenir consciència dels propis pensaments, valors,
sentiments, emocions i accions, controlar-los i autoregularlos.
 Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el seu punt
de vista.
 Saber que els conflictes de valors i interessos formen part
de la convivència.
 Resoldre els conflictes amb actitud constructiva.
 Prendre decisions en els distints nivells de la vida
comunitària valorant conjuntament els interessos
individuals i els del grup.


Dins el tractament de la informació i la competència digital:
 Conèixer els elements perifèrics de l’ordinador, les seves
funcions i connexions.
 Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors.
 Manejar bàsicament aparells i programes multimèdia.

o UTILITZACIÓ DEL MATERIAL:


Orientacions educatives per
multimèdia interactiva a l’aula.

treballar

amb

la

presentació

A continuació, us presentaré una possible sessió per treballar
amb aquest material. És aconsellable que aquesta sessió es faci
a l’assignatura de llengua catalana, degut a què el material es
troba en català i seria una bona oportunitat per treballar la
comprensió oral i escrita d’aquesta llengua.

Abans de la sessió:
A la mateixa setmana de la sessió, és recomanable dins
l’assignatura de coneixement del medi treballar el tema dels
insectes, degut a què tots els personatges del conte són insectes.
Durant la sessió:
Principi de la sessió:
El professor posaria la presentació multimèdia interactiva a la PDI
de l’aula, que relataria el conte “El món de n’Alan i n’Era”. El
mestre faria sortir a diferents alumnes a la pissarra perquè fossin
ells mateixos els qui passessin les diapositives.
A més a més, el mestre podria anar aturant la reproducció del
conte en qualsevol moment i demanaria a l’alumne que ha sortit
que creu que passarà a continuació, o li faria preguntes sobre els
insectes que apareixen i aprofitar per parlar un poc d’ells. El
mestre també intentaria que la resta de companys intervinguessin
i diguessin la seva opinió.
Una vegada hagi acabat el conte, el mestre i els alumnes
parlarien sobre el seu final, amb l’objectiu d’arribar a la moralitat
del relat.
Desenvolupament de la sessió
A continuació, els alumnes realitzarien les activitats interactives
que també es troben dins la presentació multimèdia per treballar
la comprensió del conte. En aquest cas, les realitzarien en gran
grup, és a dir, anirien sortint diferents alumnes per realitzar les
activitats a través de la PDI i els altres els podrien anar ajudant.
Final de la sessió:
La classe es disposaria en forma de cercle i entre tots
comentarien la moralitat del conte que és el treball col·laboratiu.
La intenció de tot això és que els alumnes tinguin clar per què és
important el treball col·laboratiu i quins avantatges presenta.

Després de la sessió:
Aquella mateixa setmana podria haver altres assignatures que
treballessin també el conte:




A l’assignatura de plàstica: podrien dibuixar i pintar
un còmic del conte.



A TIC: els alumnes podrien crear un còmic del conte
que han escoltat amb una eina com potser Pixton.





A l’assignatura de música: es podrien treballar els
sons dels insectes que apareixen al conte i també
d’altres.

A l’assignatura d’educació física: es podria treballar
l’expressivitat corporal a l’hora de dir els diàlegs i la
narració del conte.

ROL DEL DOCENT DURANT LA SESSIÓ:
-

Principi de la sessió:
El docent aniria aturant la reproducció de la presentació
multimèdia i promouria que tots els alumnes participessin,
fent-los preguntes sobre el que creuen que passarà a
continuació del conte o parlant sobre els insectes que
surten. També podria anar demanant si van entenent el
conte o si fa falta explicar alguna cosa.
Una vegada el conte hagi acabat, el mestre podria
demanar per exemple als seus alumnes que els hi ha
semblat el final, si el canviarien, si era el que s’esperaven o
no i per què, etc. Per arribar a descobrir quina és la
moralitat del conte.

-

Desenvolupament de la sessió:
En el moment en què diferents alumnes van sortint d’un en
un per realitzar les activitats interactives a la PDI, la funció
del mestre seria ajudar-los si tenen algun problema, mirar si
ho estan fent bé i promoure que la resta de companys
l’ajudin amb l’activitat.
-

Final de la sessió:
Amb l’objectiu de reflexionar sobre la moralitat del conte: el
treball col·laboratiu, la funció del mestre seria demanar als
alumnes què entenen per treball col·laboratiu i a partir
d’aquí demanar a quin moment del conte ho han vist, o
també si quan realitzaven les activitats interactives ho
estaven duent a terme.
A més a més, el mestre podria demanar als seus alumnes
quins avantatges presenta aquest tipus de treball i proposar
fer una comparació entre treballar individualment i en grup,
dient les seves diferències basant-se en els exemples del
conte i de com han treballat en aquesta sessió.



AGRUPAMENT:
És recomanable per aquesta sessió, veure, escoltar i comentar la
presentació multimèdia en gran grup. D’aquesta manera, es
crearia un ambient d’aprenentatge.
Al igual que també es preferible que a l’hora de realitzar les
activitats interactives a la PDI es faci en gran grup. D’aquesta
manera, a tots els alumnes se’ls hi promou el treball actiu i
col·laboratiu.



GANIT ACIÓ DE L’E PAI:
Preferiblement tota la sessió s’hauria de fer a l’aula on hi hagués
una PDI, ja estigui aquesta a una aula d’informàtica o a una aula
ordinària.



ORGANITZACIÓ DEL TEMPS:
-

Principi de la sessió: aproximadament, uns 20 minuts.

-

Desenvolupament de la sessió: aproximadament, uns 30
minuts.

-

Final de la sessió: aproximadament, uns 10 minuts.


ALTRES USOS DEL RECURS:
Les activitats interactives que proposa aquesta presentació
multimèdia interactiva, es podrien fer també individualment o per
parelles en diferents ordinadors, tablets o netbooks. Després
igualment es podrien corregir a la PDI, ja que podrien sortir
diferents alumnes per veure com ho han fet i entre tots dir si està
bé o no.
Per últim, també seria interessant penjar la presentació al blog de
l’aula perquè així els alumnes poguessin veure tantes vegades
com volguessin el conte i realitzar les activitats interactives fora de
l’aula.

O AVALUACIÓ:
Durant tota la sessió el docent estaria observant als seus alumnes amb la
finalitat d’avaluar-los individualment emplenant la taula següent, en la qual
hi apareixen els ítems que tindria en compte el mestre.

Taula que el mestre emplenaria per avaluar a cada alumne
Molt bé
Participació
d’una manera
activa durant la
sessió
Treball en grup
Bona actitud
durant tota la
sessió
Comunicació i
comprensió oral
i escrita de la
llengua catalana

Bé

Regular

Malament
4. REFERÈNCIES

La nostra presentació multimèdia interactiva sobre el conte “El món de n’Alan i
n’Era” amb l’eina AuthorStream:
http://www.authorstream.com/Presentation/catalinapalmerco-2036779-conte-elde-alan-era/
El nostre Podcast del conte publicat a PodOmatic, per si us interessa treballar
només amb l’àudio:
http://alaniera.podomatic.com/entry/2013-11-22T04_39_27-08_00
També us deixem les URL de les activitats interactives que hem creat amb
Educaplay per poder accedir directament:
1. Activitat de completar frases.
URL:
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075673/completa.
htm
2. Activitat de tipus test, on s’ha de triar la resposta correcta.
URL:
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075650/test_del_c
onte.htm
3. Activitat de fer una sopa de lletres amb el títol “Sopa de Insectes”.
URL:
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075641/sopa_d_i
nsectes.htm
4. Activitat d’endevinar el insecte del qual es parla.
URL:
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075678/endevinall
a.htm
5. Activitat d’endevinar el insecte de què es parla II
URL:
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1079670/endevinall
a_2.htm

Recomendados

Guia didàctica presentació multimèdia interactiva von
Guia didàctica presentació multimèdia interactivaGuia didàctica presentació multimèdia interactiva
Guia didàctica presentació multimèdia interactivaCrisMesquida93
517 views11 Folien
Guia didàctica vídeo von
Guia didàctica vídeoGuia didàctica vídeo
Guia didàctica vídeocata_palmer93
254 views7 Folien
Guia didàctica vídeo von
Guia didàctica vídeoGuia didàctica vídeo
Guia didàctica vídeocata_palmer93
375 views7 Folien
Guia didàctica vídeo von
Guia didàctica vídeoGuia didàctica vídeo
Guia didàctica vídeoCrisMesquida93
327 views8 Folien
Guia didàctica àudio digital von
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalCrisMesquida93
377 views7 Folien
Guia didàctica àudio digital von
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalBernat Bonx Picó Pellicer
132 views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Guia didàctica àudio digital von
Guia didàctica àudio digital Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital CrisMesquida93
365 views9 Folien
Guia didàctica àudio digital von
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalcata_palmer93
208 views9 Folien
Guia didàctica Prsentació multimedia von
Guia didàctica Prsentació multimediaGuia didàctica Prsentació multimedia
Guia didàctica Prsentació multimediaBarbara9999
279 views8 Folien
Guia Didàctica Àudio Digital von
Guia Didàctica Àudio DigitalGuia Didàctica Àudio Digital
Guia Didàctica Àudio Digitalcata_palmer93
250 views9 Folien
Guia didàctica àudio digital von
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digitalcata_palmer93
227 views9 Folien

Was ist angesagt?(17)

Guia didàctica àudio digital von CrisMesquida93
Guia didàctica àudio digital Guia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
CrisMesquida93365 views
Guia didàctica àudio digital von cata_palmer93
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
cata_palmer93208 views
Guia didàctica Prsentació multimedia von Barbara9999
Guia didàctica Prsentació multimediaGuia didàctica Prsentació multimedia
Guia didàctica Prsentació multimedia
Barbara9999279 views
Guia Didàctica Àudio Digital von cata_palmer93
Guia Didàctica Àudio DigitalGuia Didàctica Àudio Digital
Guia Didàctica Àudio Digital
cata_palmer93250 views
Guia didàctica àudio digital von cata_palmer93
Guia didàctica àudio digitalGuia didàctica àudio digital
Guia didàctica àudio digital
cata_palmer93227 views
Unitat didàctica català von anarosa1212
Unitat didàctica catalàUnitat didàctica català
Unitat didàctica català
anarosa12126.1K views
Sin título 1 von BelenTic
Sin título 1Sin título 1
Sin título 1
BelenTic142 views
Unitat didàctica vídeo von Barbara9999
Unitat didàctica vídeoUnitat didàctica vídeo
Unitat didàctica vídeo
Barbara9999309 views
El conte interactiu de la rateta presumida von aaccatic
El conte interactiu de la rateta presumidaEl conte interactiu de la rateta presumida
El conte interactiu de la rateta presumida
aaccatic40.1K views

Destacado

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona von
Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona
Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona gordana comic
400 views10 Folien
Maiores e menores notas vestibular 2013 von
Maiores e menores notas  vestibular 2013Maiores e menores notas  vestibular 2013
Maiores e menores notas vestibular 2013Isaquel Silva
469 views5 Folien
Interactive planning von
Interactive planningInteractive planning
Interactive planningVajiheh Zoghiyan
817 views13 Folien
Makehealthbuddies von
MakehealthbuddiesMakehealthbuddies
MakehealthbuddiesLokesh N
133 views12 Folien
Pour vous von
Pour vousPour vous
Pour vousGérard Siobud
301 views8 Folien
Termin 9 von
Termin 9Termin 9
Termin 9sriintanyulianingsih
583 views10 Folien

Destacado(19)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona von gordana comic
Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona
Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona
gordana comic400 views
Maiores e menores notas vestibular 2013 von Isaquel Silva
Maiores e menores notas  vestibular 2013Maiores e menores notas  vestibular 2013
Maiores e menores notas vestibular 2013
Isaquel Silva469 views
Makehealthbuddies von Lokesh N
MakehealthbuddiesMakehealthbuddies
Makehealthbuddies
Lokesh N133 views
Història actual de l'Arxiu von lesparrech
Història actual de l'ArxiuHistòria actual de l'Arxiu
Història actual de l'Arxiu
lesparrech159 views
En0248 yuri ___borzakovskiy von prosvsports
En0248 yuri ___borzakovskiyEn0248 yuri ___borzakovskiy
En0248 yuri ___borzakovskiy
prosvsports293 views
İbrahim veske 125474-civil engineering-ödev15 von ibrahim veske
İbrahim veske 125474-civil engineering-ödev15İbrahim veske 125474-civil engineering-ödev15
İbrahim veske 125474-civil engineering-ödev15
ibrahim veske176 views
Common english & chinese phrases for administrative personnel (办公室里常用到的英语和越南语... von Học Huỳnh Bá
Common english & chinese phrases for administrative personnel (办公室里常用到的英语和越南语...Common english & chinese phrases for administrative personnel (办公室里常用到的英语和越南语...
Common english & chinese phrases for administrative personnel (办公室里常用到的英语和越南语...
Học Huỳnh Bá3.6K views
Civic Stewardship Measurement Initiative -- draft slides for discussion von wmsnyder
Civic Stewardship Measurement Initiative -- draft slides for discussionCivic Stewardship Measurement Initiative -- draft slides for discussion
Civic Stewardship Measurement Initiative -- draft slides for discussion
wmsnyder939 views

Similar a Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva

Guia didàctica Presentació multimedia von
Guia didàctica  Presentació multimediaGuia didàctica  Presentació multimedia
Guia didàctica Presentació multimediaBarbara9999
304 views8 Folien
Guia didàctica power multimedia def. von
Guia didàctica  power multimedia def.Guia didàctica  power multimedia def.
Guia didàctica power multimedia def.Barbara9999
160 views8 Folien
Guia didàctica podcast von
Guia didàctica  podcastGuia didàctica  podcast
Guia didàctica podcastmarina-tic
298 views4 Folien
Unitat didàctica "El Teatre" von
Unitat didàctica "El Teatre"Unitat didàctica "El Teatre"
Unitat didàctica "El Teatre"Ruben Cano
1.2K views5 Folien
GUIA DIDÀCTICA MMI III von
GUIA DIDÀCTICA MMI III GUIA DIDÀCTICA MMI III
GUIA DIDÀCTICA MMI III marina-tic
334 views5 Folien
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2 von
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2Pilar Siquier
333 views30 Folien

Similar a Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva(20)

Guia didàctica Presentació multimedia von Barbara9999
Guia didàctica  Presentació multimediaGuia didàctica  Presentació multimedia
Guia didàctica Presentació multimedia
Barbara9999304 views
Guia didàctica power multimedia def. von Barbara9999
Guia didàctica  power multimedia def.Guia didàctica  power multimedia def.
Guia didàctica power multimedia def.
Barbara9999160 views
Guia didàctica podcast von marina-tic
Guia didàctica  podcastGuia didàctica  podcast
Guia didàctica podcast
marina-tic298 views
Unitat didàctica "El Teatre" von Ruben Cano
Unitat didàctica "El Teatre"Unitat didàctica "El Teatre"
Unitat didàctica "El Teatre"
Ruben Cano1.2K views
GUIA DIDÀCTICA MMI III von marina-tic
GUIA DIDÀCTICA MMI III GUIA DIDÀCTICA MMI III
GUIA DIDÀCTICA MMI III
marina-tic334 views
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2 von Pilar Siquier
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
Pilar Siquier333 views
Foreaprojecte nadal von Fran Orea
Foreaprojecte nadalForeaprojecte nadal
Foreaprojecte nadal
Fran Orea2.9K views
Un blog per a 2n batxillerat von Oreto Masià
Un blog per a 2n batxilleratUn blog per a 2n batxillerat
Un blog per a 2n batxillerat
Oreto Masià428 views
Les TIC i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura von Fundación Impuls
Les TIC i l’aprenentatge de la lectura i l’escripturaLes TIC i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
Les TIC i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
Fundación Impuls710 views
Guia didactica gossets von pereroca10
Guia didactica gossetsGuia didactica gossets
Guia didactica gossets
pereroca10242 views
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi von Josep Gregori
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopiLa notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
La notícia de la setmana en el context de kalidoscopi
Josep Gregori173 views
Guía de les activitats interactives von charly_lloret
Guía de les activitats interactivesGuía de les activitats interactives
Guía de les activitats interactives
charly_lloret212 views
Guía didàctica per les activitats interactives von Héctor Arranz
Guía didàctica per les activitats interactivesGuía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactives
Héctor Arranz185 views
Guía didàctica per les activitats interactives von Héctor Arranz
Guía didàctica per les activitats interactivesGuía didàctica per les activitats interactives
Guía didàctica per les activitats interactives
Héctor Arranz413 views

Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva

 • 1. GUIA DIDÀCTICA PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA INTERACTIVA 1. INFORMACIÓ GENERAL I D’IDENTIFICACIÓ DELS MATERIALS o TÍTOL DEL MATERIAL: presentació multimèdia interactiva per treballar el conte El món de n’Alan i n’Era. o NOM DELS AUTORS: Maria Cristina Mesquida Jerez i Catalina Palmer Covas. o ANY DE PRODUCCIÓ: 2013 o IDIOMA DEL MATERIAL: català o BREU DESCRIPCIÓ: aquesta presentació multimèdia interactiva aniria dirigida als alumnes del segon cicle de primària, amb els següents objectius:  Entendre la moralitat del conte.  Promoure experiències educatives audiovisuals i interactives.  Evocar emocions.  Treballar la comprensió oral i escrita de la llengua catalana. o ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: és recomanable utilitzar una Pissarra Digital Interactiva per poder reproduir la presentació multimèdia interactiva. DE C I CIÓ DEL ATERIAL/RECURS O C NCE CIÓ: La presentació multimèdia interactiva que hem creat és una eina pràctica i flexible que permetrà captar l’atenció dels nins. La presentació que hem creat relata el conte “El món de n’Alan i n’Era”, una història plena
 • 2. d’aventures i valors que als nins agradarà molt i que té una gran moralitat: el treball col·laboratiu. Aquesta inclou:    Activitats interactives per treballar la comprensió del conte. Una guia didàctica de la presentació dirigida als mestres. Un apartat d’ajuda (narració del conte). O FUNCIONALITAT: Aquesta presentació multimèdia interactiva està pensada per ser un recurs educatiu que pugui ser utilitzada a la Pissarra Digital Interactiva. D’aquesta manera, es treballaria l’aspecte audiovisual i es podrien realitzar les activitats interactives per treballar la comprensió del conte. En el cas de què no es disposi d’una Pissarra Digital Interactiva, podrien utilitzar per parelles o individualment les següents eines:    Tablets Ordenadors Netbooks Aquesta presentació és molt versàtil, ja que el mestre pot adaptar el material segons les seves preferències i els seus objectius. o A TACI N DID CTIQUES: Pensem que, aquesta presentació multimèdia interactiva serà molt útil i beneficiós per als nins. És una manera distinta i original d’aprendre. Els nins estan acostumats a estar només en contacte amb els llibres de text, però amb la introducció de les TIC les classes es poden reinventar, ja que podem crear materials més flexibles, interessants i adequats per als nins. En aquest cas, presentar un conte a través d’una presentació multimèdia interactiva i proposar activitats interactives per treballar-lo estimula el seu afany per aprendre i es diverteixen al mateix temps. A més a més, aquesta presentació presenta els diàlegs dels personatges en lletra grossa perquè sigui molt més visuals pels nins, i també perquè puguin seguir millor el conte.
 • 3. La nostra presentació multimèdia, a part de ser un material útil per a moltes matèries, és un recurs que ens permet treballar els valors dins l’aula. Hem creat aquest conte amb la finalitat de fer reflexionar als alumnes i fer veure que treballar dins l’aula tots els companys junts, millorarà l’ambient de classe i el seu aprenentatge serà enorme. o ESTRUCTURA I ORGANIT ACIÓ DEL ATE IAL: Aquesta presentació inclou:     Una portada amb el títol del conte. Una presentació que inclou un menú inicial amb diferents apartats: conte, activitats interactives, guia didàctica, crèdits i un apartat d’ajuda (narració del conte), també una escena d’un paisatge del conte on es presenten a les dues formigues protagonistes. Una presentació dels continguts del conte, organitzats en diferents diapositives utilitzant les possibilitats multimèdia i interactives. La darrera diapositiva inclou els autors del conte i un icona amb el dibuix d’una caseta que et duu al menú inicial, donant la possibilitat tant a l’alumnat com al professorat d’anar a les diferents opcions que aquest material inclou. 3. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES o DESTINATARIS: Aquesta sessió amb presentació multimèdia interactiva es recomana dur-la a terme a l’assignatura de llengua catalana i aniria dirigida als alumnes de segon cicle de primària. És aconsellable haver donat prèviament a l’assignatura de coneixement del medi el tema dels insectes. A més a més, convindria que els alumnes tinguessin habilitats per a la comprensió oral i escrita de la llengua catalana. O OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:    Entendre la moralitat del conte. Promoure el treball actiu i col·laboratiu. Promoure experiències educatives audiovisuals i interactives.
 • 4.     Conèixer el nom d’alguns insectes. Evocar emocions. Treballar la comunicació i comprensió oral i escrita de la llengua catalana. Treballar en grup o per parelles. O COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARIEN:    Competència en comunicació lingüística. Competència social i ciutadana. Tractament de la informació i competència digital. O DIMENSIONS DINS TREBALLARIEN:  LES COMPETÈNCIES QUE ES Dins la competència en comunicació lingüística treballarien:  Establir vincles constructius amb els altres a través de la conversa.  Gaudir escoltant i expressant-se de forma oral i escrita.  Tenir confiança en si mateix per expressar-se oralment i per escrit.  Acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu.  Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives. Desenvolupar estratègies bàsiques per recolzar la comprensió oral.  Analitzar de manera crítica la informació obtinguda.  Distingir la informació rellevant de la no rellevant i les informacions implícites en els textos que s’escolten.  Generar idees.  Dins la competència social i ciutadana treballarien:  Valorar les diferències i reconèixer la igualtat entre els companys.  Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics.  Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics.  Actuar amb criteri propi mantenint una actitud constructiva, solidaria i responsable.
 • 5.  Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit personal com en el social.  Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres.  Tenir consciència dels propis pensaments, valors, sentiments, emocions i accions, controlar-los i autoregularlos.  Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el seu punt de vista.  Saber que els conflictes de valors i interessos formen part de la convivència.  Resoldre els conflictes amb actitud constructiva.  Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària valorant conjuntament els interessos individuals i els del grup.  Dins el tractament de la informació i la competència digital:  Conèixer els elements perifèrics de l’ordinador, les seves funcions i connexions.  Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors.  Manejar bàsicament aparells i programes multimèdia. o UTILITZACIÓ DEL MATERIAL:  Orientacions educatives per multimèdia interactiva a l’aula. treballar amb la presentació A continuació, us presentaré una possible sessió per treballar amb aquest material. És aconsellable que aquesta sessió es faci a l’assignatura de llengua catalana, degut a què el material es troba en català i seria una bona oportunitat per treballar la comprensió oral i escrita d’aquesta llengua. Abans de la sessió: A la mateixa setmana de la sessió, és recomanable dins l’assignatura de coneixement del medi treballar el tema dels insectes, degut a què tots els personatges del conte són insectes.
 • 6. Durant la sessió: Principi de la sessió: El professor posaria la presentació multimèdia interactiva a la PDI de l’aula, que relataria el conte “El món de n’Alan i n’Era”. El mestre faria sortir a diferents alumnes a la pissarra perquè fossin ells mateixos els qui passessin les diapositives. A més a més, el mestre podria anar aturant la reproducció del conte en qualsevol moment i demanaria a l’alumne que ha sortit que creu que passarà a continuació, o li faria preguntes sobre els insectes que apareixen i aprofitar per parlar un poc d’ells. El mestre també intentaria que la resta de companys intervinguessin i diguessin la seva opinió. Una vegada hagi acabat el conte, el mestre i els alumnes parlarien sobre el seu final, amb l’objectiu d’arribar a la moralitat del relat. Desenvolupament de la sessió A continuació, els alumnes realitzarien les activitats interactives que també es troben dins la presentació multimèdia per treballar la comprensió del conte. En aquest cas, les realitzarien en gran grup, és a dir, anirien sortint diferents alumnes per realitzar les activitats a través de la PDI i els altres els podrien anar ajudant. Final de la sessió: La classe es disposaria en forma de cercle i entre tots comentarien la moralitat del conte que és el treball col·laboratiu. La intenció de tot això és que els alumnes tinguin clar per què és important el treball col·laboratiu i quins avantatges presenta. Després de la sessió: Aquella mateixa setmana podria haver altres assignatures que treballessin també el conte:
 • 7.   A l’assignatura de plàstica: podrien dibuixar i pintar un còmic del conte.  A TIC: els alumnes podrien crear un còmic del conte que han escoltat amb una eina com potser Pixton.   A l’assignatura de música: es podrien treballar els sons dels insectes que apareixen al conte i també d’altres. A l’assignatura d’educació física: es podria treballar l’expressivitat corporal a l’hora de dir els diàlegs i la narració del conte. ROL DEL DOCENT DURANT LA SESSIÓ: - Principi de la sessió: El docent aniria aturant la reproducció de la presentació multimèdia i promouria que tots els alumnes participessin, fent-los preguntes sobre el que creuen que passarà a continuació del conte o parlant sobre els insectes que surten. També podria anar demanant si van entenent el conte o si fa falta explicar alguna cosa. Una vegada el conte hagi acabat, el mestre podria demanar per exemple als seus alumnes que els hi ha semblat el final, si el canviarien, si era el que s’esperaven o no i per què, etc. Per arribar a descobrir quina és la moralitat del conte. - Desenvolupament de la sessió: En el moment en què diferents alumnes van sortint d’un en un per realitzar les activitats interactives a la PDI, la funció del mestre seria ajudar-los si tenen algun problema, mirar si ho estan fent bé i promoure que la resta de companys l’ajudin amb l’activitat.
 • 8. - Final de la sessió: Amb l’objectiu de reflexionar sobre la moralitat del conte: el treball col·laboratiu, la funció del mestre seria demanar als alumnes què entenen per treball col·laboratiu i a partir d’aquí demanar a quin moment del conte ho han vist, o també si quan realitzaven les activitats interactives ho estaven duent a terme. A més a més, el mestre podria demanar als seus alumnes quins avantatges presenta aquest tipus de treball i proposar fer una comparació entre treballar individualment i en grup, dient les seves diferències basant-se en els exemples del conte i de com han treballat en aquesta sessió.  AGRUPAMENT: És recomanable per aquesta sessió, veure, escoltar i comentar la presentació multimèdia en gran grup. D’aquesta manera, es crearia un ambient d’aprenentatge. Al igual que també es preferible que a l’hora de realitzar les activitats interactives a la PDI es faci en gran grup. D’aquesta manera, a tots els alumnes se’ls hi promou el treball actiu i col·laboratiu.  GANIT ACIÓ DE L’E PAI: Preferiblement tota la sessió s’hauria de fer a l’aula on hi hagués una PDI, ja estigui aquesta a una aula d’informàtica o a una aula ordinària.  ORGANITZACIÓ DEL TEMPS: - Principi de la sessió: aproximadament, uns 20 minuts. - Desenvolupament de la sessió: aproximadament, uns 30 minuts. - Final de la sessió: aproximadament, uns 10 minuts.
 • 9.  ALTRES USOS DEL RECURS: Les activitats interactives que proposa aquesta presentació multimèdia interactiva, es podrien fer també individualment o per parelles en diferents ordinadors, tablets o netbooks. Després igualment es podrien corregir a la PDI, ja que podrien sortir diferents alumnes per veure com ho han fet i entre tots dir si està bé o no. Per últim, també seria interessant penjar la presentació al blog de l’aula perquè així els alumnes poguessin veure tantes vegades com volguessin el conte i realitzar les activitats interactives fora de l’aula. O AVALUACIÓ: Durant tota la sessió el docent estaria observant als seus alumnes amb la finalitat d’avaluar-los individualment emplenant la taula següent, en la qual hi apareixen els ítems que tindria en compte el mestre. Taula que el mestre emplenaria per avaluar a cada alumne Molt bé Participació d’una manera activa durant la sessió Treball en grup Bona actitud durant tota la sessió Comunicació i comprensió oral i escrita de la llengua catalana Bé Regular Malament
 • 10. 4. REFERÈNCIES La nostra presentació multimèdia interactiva sobre el conte “El món de n’Alan i n’Era” amb l’eina AuthorStream: http://www.authorstream.com/Presentation/catalinapalmerco-2036779-conte-elde-alan-era/ El nostre Podcast del conte publicat a PodOmatic, per si us interessa treballar només amb l’àudio: http://alaniera.podomatic.com/entry/2013-11-22T04_39_27-08_00 També us deixem les URL de les activitats interactives que hem creat amb Educaplay per poder accedir directament: 1. Activitat de completar frases. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075673/completa. htm 2. Activitat de tipus test, on s’ha de triar la resposta correcta. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075650/test_del_c onte.htm 3. Activitat de fer una sopa de lletres amb el títol “Sopa de Insectes”. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075641/sopa_d_i nsectes.htm 4. Activitat d’endevinar el insecte del qual es parla. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075678/endevinall a.htm 5. Activitat d’endevinar el insecte de què es parla II URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1079670/endevinall a_2.htm