Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl

Moduł 5 – Współpraca podczas nauki
w środowiskach wirtualnych
Ten program został sfinansowany przy
wsparciu Komisji Europejskiej
Cel:
Moduł ten ma na celu wykazanie, że zmiana tradycyjnych
środowisk edukacyjnych już się zaczęła przy pomocy
technologii informacyjno-komunikacyjnych, które
przekształcają te przestrzenie w przestrzenie współpracy.
Nowe pokolenia studentów wymagają większej uwagi i
skupienia na technologicznych aspektach przestrzeni
edukacyjnych, a ten moduł pomoże nauczycielom
dostosować się do nowego zapotrzebowania.
Oczekiwane efekty uczenia się:
Odkrycie różnych wirtualnych platform edukacyjnych
i ich kluczowych funkcji
Zrozumienie znaczenia korzystania z wirtualnych
platform edukacyjnych w dzisiejszym systemie
edukacji
Nauka, jak stworzyć wirtualne środowisko uczenia się
WPROWADZENIE
Wspólne uczenie się to edukacyjne podejście do nauczania i uczenia się, które obejmuje grupy studentów
pracujących razem nad rozwiązaniem problemu, ukończeniem zadania lub stworzeniem produktu. W
nowoczesnej klasie wspólne uczenie się odbywa się nie tylko w grupie, ale także w wirtualnych środowiskach
edukacyjnych, które oferują studentom i uczącym się możliwość łączenia się i uczenia się poza klasą.
Technologia może zachęcać do współpracy ze studentami w tej samej grupie, na tej samej uczelni, a nawet z
innymi grupami studentów na całym świecie.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
Kluczowe cechy wirtualnych
środowisk edukacyjnych
Rodzaje wirtualnych środowisk
edukacyjnych
Edukacyjne Przestrzenie
Współpracy
01
02
03
04
Tworzenie wirtualnego środowiska
do współpracy
Wspólne uczenie się w środowiskach
wirtualnych
05
Ten program został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Autor ponosi wyłączną
odpowiedzialność za tę publikację (komunikat), a Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
1. Edukacyjne Przestrzenie Współpracy
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
Wspólne uczenie się jest szeroko praktykowane,
niezależnie od tego, czy odbywa się to poprzez pracę w
grupach, partnerskie uczenie się, czy też wprowadzanie
wiedzy zewnętrznej do klasy. Może to być tak proste, jak
pięciominutowe ćwiczenie w klasie lub tak złożone, jak
projekt grupowy.
Studenci, którzy angażują się we wspólne uczenie się,
uczą się znacznie więcej, zapamiętują na dłużej i
rozwijają lepsze umiejętności krytycznego myślenia niż
ich odpowiedniki na tradycyjnych zajęciach
wykładowych.
Wspólne uczenie się pomaga uczniom rozwinąć
umiejętności niezbędne do pracy nad projektami tak
trudnymi i złożonymi, że pojedyncza osoba nie mogłaby
tego zrobić w rozsądnym czasie.
Obejrzyj ten film i dowiedz się, dlaczego współpraca i
wspólne uczenie się są ważne.
https://youtu.be/Po40I4c94R0
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
CZYM JEST WSPÓŁPRACA I
NAUKA Z WYKORZYSTANIEM
WSPÓŁPRACY?
• Aktywnym procesem zakorzenionym w środowisku społecznym, w którym
odbywa się rozmowa między uczniami
• Bardziej przetwarzaniem i syntezowaniem informacji niż zapamiętywaniem i
jej odtwarzaniem
• Różnorodna i płynna, gdzie uczący się czerpie korzyści z bycia wystawionym
na różne punkty widzenia od różnych ludzi o różnym pochodzeniu
• Zakorzeniona w głębokim, akademickim uczeniu się i / lub transformacyjnym
uczeniu się oraz w szeregu umiejętności intelektualnych, takich jak myślenie
krytyczne, myślenie analityczne, synteza i ocena.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
NAUKA WSPÓŁPRACY JEST…
Zobacz i usłysz jednego z młodych
inżynierów prezentujących swoje
doświadczenia ze współpracy i
wspólnego uczenia się.
OBEJRZYJ
https://youtu.be/Fd_nkBHgX8s ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
• Studenci pracują raczej kooperacyjnie niż konkurencyjnie
• Poprawiają umiejętności samozarządzania
• Studenci angażują się w opracowywanie programów nauczania i procedur klasowych, dzięki czemu mają większą kontrolę nad nauką.
• Tworzy podejście zespołowe do rozwiązywania problemów przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnej odpowiedzialności
• Stymuluje krytyczne myślenie i pomaga studentom wyjaśniać pomysły poprzez dyskusję i debatę
• Rozwija umiejętności myślenia na wyższym poziomie
• Studenci uczą się, jak krytykować pomysły, a nie ludzi. Mają większą zdolność do patrzenia na sytuacje z perspektywy innych (rozwój
empatii)
• Tworzy silniejszy system wsparcia społecznego
• Zachęca do alternatywnych technik oceny studentów
• Rozwiązuje różnice w stylu uczenia się studentów
• Lęk w klasie jest znacznie zmniejszony
• Procesy współpracy tworzą środowisko, w których uczniowie mogą ćwiczyć budowanie umiejętności przywódczych.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
KORZYŚCI Z NAUKI WSPÓŁPRACY DLA STUDENTÓW
• Zwiększa zadowolenie uczniów z nauki
• Zachęca uczniów do odpowiedzialności za naukę
• Promuje innowacje w nauczaniu i technikach klasowych
• Współpraca promuje relacje społeczne i akademickie daleko wykraczające poza klasę i indywidualne kursy
• Studenci opanowują wiedzę poprzez konstruowanie treści, a nie poprzez zapamiętywanie treści
• Promuje pozytywne podejście do tematu
• Rozwija umiejętności komunikacji ustnej i umiejętności interakcji społecznych oraz zachęca do zrozumienia różnorodności
• Tworzy środowisko aktywnego, zaangażowanego, eksploracyjnego uczenia się oraz wspiera i rozwija relacje międzyludzkie
• Lęk testowy jest znacznie zmniejszony
• Promuje wyższe osiągnięcia
• Współpracę można wykorzystać do spersonalizowania zajęć wykładowych
• Klasa przypomina rzeczywiste sytuacje społeczne i związane z zatrudnieniem
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
KORZYŚCI Z NAUKI WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI
Miejsca do nauki to miejsca, w których odbywa się nauka - są to klasy, miejsca
wewnątrz lub na zewnątrz, mogą być rzeczywiste lub wirtualne.
Miejsca do nauki mogą być dostosowane do wspierania różnych metod
pedagogicznych, w tym nauki cichej, nauki pasywnej lub aktywnej, nauki
kinestetycznej lub fizycznej, nauki zawodowej, nauki opartej na doświadczeniu ioraz
innych.
Przestrzenie do nauki są bardzo zróżnicowane , można je dostosować do stylów uczenia
się, różnych lokalizacji i różnych instytucji edukacyjnych.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
Czym są Edukacyjne Przestrzenie Współpracy?
https://www.youtube.com/watch?v=rWEwv_qobpU
klasa
Sprawdź szkołę i klasę opartą
na współpracy w praktyce!
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY
Koncepcja połączonej klasy pozwala nauczycielom stworzyć bardziej dynamiczne
środowisko pracy w klasie i maksymalnie wykorzystać czas.
Połączone klasy zapewniają zarówno nauczycielom, jak i studentom łatwiejszy, szybszy i
tańszy dostęp do informacji, zasobów edukacyjnych, ekspertów, rówieśników oraz szerszej
społeczności nauczycieli.
W połączonej klasie każdy uczeń i nauczyciel będzie miał swój własny tablet. Tradycyjna
tablica zostanie zastąpiona projektorem lub dużym ekranem, ponieważ połączona klasa to
- z definicji - ekosystem wieloekranowy.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY Klasa
Wspólne uczenie się w klasie stanowi znaczące odejście od
tradycyjnych klas skoncentrowanych na nauczycielach.
Wspólne uczenie się w klasie jest skoncentrowane na
studentach i zwykle koncentruje się na pracy w grupie.
W klasie współpracującej nauczyciele przyjmują rolę
przywódczą pracy grupowej w klasie i zapewniają, że cel i
proces współpracy są jasno określone.
WSPÓŁPRACA W KLASIE
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
Istnieje pięć kluczowych elementów udanej współpracy w klasie:
• POZYTYWNA NIEZALEŻNOŚĆ (każda osoba zależy od innych i jest odpowiedzialna przed innymi)
• ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA (każda osoba w grupie uczy się materiału)
• INTERAKCJA PROMOCYJNA (członkowie grupy pomagają sobie nawzajem, dzielą się informacjami, udzielają
wyjaśnień)
• UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE (przywództwo, komunikacja)
• PRZETWARZANIE GRUPOWE (ocena skuteczności współpracy między członkami grupy)
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY KLASA
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
„Przestrzenie do nauki w XXI wieku muszą
sprzyjać odkryciom, innowacjom i wiedzy, a nie
tylko je zawierać”
https://www.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7102i.pdf
Uczenie się poza klasą to wykorzystanie miejsc innych
niż klasa do nauczania i uczenia się.
Chodzi o uczenie się uczniów, dostarczanie im
trudnych, ekscytujących i różnych doświadczeń, które
pomogą im się uczyć.
POZA KLASĄ
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY
Wirtualne Środowiska Nauczania (WŚN) to zestaw
narzędzi do nauczania i uczenia się, zaprojektowany w
celu zwiększenia komfortu uczenia się przez włączenie
komputerów i Internetu w proces uczenia się.
WŚN stwarza możliwości do interaktywnych dyskusji,
współpracy online, udostępniania i dostępu do
elektronicznych zasobów edukacyjnych i wielu innych.
WIRTUALNE ŚRODOWISKO NAUCZANIA
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY
2. Kluczowe cechy wirtualnych środowisk edukacyjnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
• Komunikacja - otwiera nieskończoną liczbę kanałów w postaci forów, wątków dyskusyjnych, badań,
oraz natychmiastowej informacji zwrotnej w grupie lub indywidualnie,
• Praca - uczniowie nie muszą fizycznie znaleźć nauczyciela, aby przedstawić wyniki pracy, dzięki
bezpiecznym wirtualnym folderom „hand-in”, które mają okna czasowe,
• Centrum zasobów - nauczyciele mają nieskończone miejsce do przechowywania dokumentów,
arkuszy itp., które mogą być bezpiecznie udostępniane studentom.
WIRTUALNYCH ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
CECHY
• Dynamiczne strony główne - nauczyciele mają możliwość stworzenia wzbudzającej emocje wirtualnej
przestrzeni do zaprezentowania swojego przedmiotu
• Treści osadzone - YouTube, gazety mogą być osadzane jako dynamiczny kanał strony głównej
• Podcasty i filmy - podcasty i filmy tworzone zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów mają wspólną
platformę; współdzieloną i bezpieczną.
WIRTUALNYCH ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
CECHY
• Media społecznościowe oraz fora internetowe są wykorzystywane do zachęcania studentów do
komunikowania się na temat pracy w grupie, omawiania teorii i wyzwań oraz uczenia się od siebie
nawzajem.
• Aplikacje w chmurze, takie jak Dysk Google i Dropbox, pozwalają studentom na dzielenie się pracą i
współpracę poza szkołą.
• Inne narzędzia do współpracy to na przykład Padlet, Popplet, Skype. Oto linki do nich -
https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-student-collaboration-tools
WIRTUALNYCH ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
CECHY
3. Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
E – learningowe strony internetowe to strony
internetowe, które obejmują naukę online za
pośrednictwem systemu zarządzania uczniami.
System zarządzania nauczaniem to aplikacja do
administrowania, dokumentowania, śledzenia,
raportowania oraz dostarczania kursów edukacyjnych
lub programów szkoleniowych.
Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
STRONY E-LEARNINGOWE
Fora to internetowe fora dyskusyjne, w których nauczyciele i uczniowie
mogą tworzyć i angażować się w znaczący sposób w interakcje dotyczące
tematów kursów lub lekcji.
Zazwyczaj mają one charakter refleksyjny. Zapewnia również uczniom
„czas na przemyślenie”, na przemyślenie materiałów szkoleniowych i
opublikowanie bardziej przemyślanych komentarzy na forum dyskusyjnym.
Studenci i instruktorzy często myślą o komentarzach lub pytaniach po
wykładzie i mogą je publikować i omawiać te zapytania online.
Studenci angażują się w partnerskie uczenie się i poszerzają swoją osobistą
bazę wiedzy poprzez wzajemne zaangażowanie i interakcję z innymi
kolegami z grupy, dzieląc się spostrzeżeniami, perspektywami, punktami
widzenia, a także osobistymi informacjami i wiedzą.
Ponieważ dyskusje na forum odbywają się całkowicie online, studenci
mogą dodawać swoje uwagi, na bieżąco. Niektórzy decydują się
odpowiedzieć na pytania natychmiast, podczas gdy inni wolą najpierw
rozważyć odpowiedzi innych.
Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
FORA
Media społecznościowe mogą przekształcić nauczanie /
uczenie się w bardziej społeczne, otwarte i zorientowane na
współpracę przedsięwzięcie.
Facebook może być wykorzystywany jako narzędzie
edukacyjne do łączenia studentów.
Wiki może być szczególnie przydatna w projektach
współpracy lub jako interfejs blogów do przekazywania
informacji zwrotnych i interaktywnego uczenia się
YouTube pozwala uczniom uczyć się, wyszukiwać informacje i
nawiązywać relacje społeczne wokół przesłanych filmów.
Twittera można używać do komunikacji w klasie w czasie
rzeczywistym
- sprawdź hashtag #edchat, aby zobaczyć go w akcji!
Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811717303051
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Wybrane współpracujące grupy partnerskie, do których możesz dołączyć
Mobile and Digital Elearning Tools
International Student Entrepreneurship Community for Teachers and Students
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
ĆWICZENIE PRAKTYCZNE
Wybrane współpracujące grupy partnerskie, do których możesz dołączyć
YouTube jest świetnym narzędziem rozrywkowym i narzędziem do
nauki. Każdy może stworzyć własny kanał, udostępniać swoje filmy i
komentować innych.
Nauczyciel może tworzyć własne kanały, nagrywać lekcje i publikować
je w Internecie, aby uczniowie mogli je obejrzeć, aby lepiej zrozumieć
zdobytą wiedzę.
Jest to również pomocne dla dzieci, które opuszczają zajęcia, ponieważ
mogą sprawdzać filmy, aby nadrobić zaległości. Jeśli mają jakieś pytania,
mogą zostawić komentarz, a nauczyciel może odpowiedzieć na pytania
później.
Ponadto, zamiast zawsze odrabiać zadania domowe w formie
papierowej, nauczyciele mogą poprosić uczniów o nagranie filmu o tym,
czego się uczą, aby zadania były różnorodne i interesujące.
Mogą również podawać uczniom linki do filmów, które mogą być formą
sprawdzenia wykonania zadania.
Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
YOUTUBE
Aplikacje edukacyjne stały się niezwykle popularne
wśród uczniów w każdym wieku. Aplikacje muszą być
bardzo proste w obsłudze i dostępne dla wszystkich
rodzajów smartfonów i tabletów.
Poprawnie zaprojektowane uczenie się za
pośrednictwem aplikacji edukacyjnych gwarantuje:
Interaktywność
Zabawę
Dostęp 24/7
Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
APLIKACJE EDUKACYJNE
Gry edukacyjne online mogą być skutecznym narzędziem
do nauki.
Są znane z:
• angażowania studentów, szczególnie tych
niezadowolonych
• czynią naukę zabawną, interaktywną i stymulującą
• poprawiają rozumienie i zdolność zapamiętywania w
szerokim spektrum tematycznym
• są pomocne w rozwijaniu umiejętności i intuicji oraz
poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów.
Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
GRY EDUKACJI ONLINE
Kahoot! to nowe podejście do quizu.
Łączy naukę opartą na grach, łatwość
obsługi i technologię mobilną,
Kahoot! tworzy angażujące
doświadczenie społeczne, zostawiając
wszystkich całkowicie pochłoniętych
prezentowanymi treściami.
www.kahoot.com
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
ĆWICZENIE PRAKTYCZNE
Czas wypróbować Kahoot!
Wirtualne wycieczki terenowe mogą
ułatwić wszelkiego rodzaju doświadczenia
edukacyjne.
Mogą przybrać formę wirtualnej
wycieczki po obiekcie, rozmowy z
ekspertem, sesji pokazowej z artefaktami
muzealnymi lub współpracy z inną klasą
na całym świecie.
Filmy 360 to także świetny sposób na
ożywianie wirtualnej wycieczki terenowej
w klasie.
Sprawdź to wideo -
Most wiszący nad Alpami -
https://www.youtube.com/watch?v=KTl2Z2jiX_c
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
WYCIECZKA WIRTUALNA
4. Wspólne uczenie się w środowiskach wirtualnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
Uczenie się online niekoniecznie oznacza uczenie
się w izolacji. Uczniowie łączą się ze swoimi
kolegami z klasy (prawdziwymi lub wirtualnymi) w
mediach społecznościowych lub na forach kursów
online.
Dla niektórych nauka online może oznaczać
możliwość lepszej nauki , szczególnie dla tych,
którzy mogą są introwertyczni lub nieśmiali lub
mają problemy w wyrażaniu siebie.
Studenci mogą współpracować online, aktywnie
angażując się w dyskusje i zajęcia grupowe,
sugerując „sztuczki naukowe”, oferując swój wkład
w kurs e-learningowy oraz dzieląc się nowymi
pomysłami. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
WSPÓLNE UCZENIE ONLINE
Istnieje wiele wspólnych działań, które można utworzyć
online, takich jak:
• Dyskusje grupowe, takie jak fora prac domowych
• Ocena wzajemna online
• Spotkanie Skype z innymi klasami
• Małe zadania grupowe
• Wycieczki terenowe online
• Praca w grupach nad studiami przypadków lub
grami online
• Zadania edukacyjne oparte na problemach, takie jak
WebQuests, w których zespoły są angażowane w
rozwiązanie problemu.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
Aktywności w ramach współpracy w nauce
5. Tworzenie wirtualnego środowiska do współpracy
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przed rozpoczęciem
procesu projektowania wirtualnego środowiska
współpracy w klasie, jest określenie celów edukacyjnych.
Pomoże to poprowadzić Cię przez proces projektowania i
rozwoju wirtualnej strategii szkolenia w klasie, ponieważ
będziesz mógł wybrać materiały do nauki, narzędzia i
metody, które będą służyć tym celom.
https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
KROK 1: OKREŚL SWOJE CELE
Aby zebrać narzędzia potrzebne do stworzenia wirtualnego
szkolenia w klasie, musisz najpierw zdecydować, w jaki sposób
będziesz dostarczać swoje treści. Zastanów się, w jaki sposób
Twoi uczniowie uzyskają dostęp do wirtualnej sali szkoleniowej.
Czy będą musieli być w stanie uczyć się za pomocą urządzeń
mobilnych?
Czy treść zostanie im dostarczona w fizycznym środowisku
klasowym w ramach tradycyjnej strategii mieszanego uczenia
się ?
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
KROK 2: WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ METODĘ PREZENTACJI
Aktywny udział uczniów jest kluczem do udanego wirtualnego
szkolenia w klasie. Stwórz zajęcia takie jak scenariusze, gry lub
bogate prezentacje e-learningowe.
Studenci będą zachęcani do interakcji z przedmiotem i innymi
uczniami, zdalnie lub w inny sposób.
Aby rozpocząć dyskusję, możesz zintegrować jakąś formę
współpracy online, taką jak forum, tablica dyskusyjna lub czat
Google.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
KROK 3: STWÓRZ INTERAKTYWNE EDUKACYJNE AKTYWNOŚCI ABY
ZACHĘCIĆ DO ZAANGAŻOWANEJ WSPÓŁPRACY
Po udoskonaleniu i dopracowaniu każdego aspektu wirtualnej
klasy szkoleniowej nadszedł czas, aby przetestować ją w
realistycznym środowisku, aby mieć pewność, że wszystko
zacznie działać płynnie po uruchomieniu.
Przeprowadź „próbną” sesję, w której możesz rozwiązać
wszelkie problemy i upewnić się, że nie ma żadnych
problemów, które mogłyby utrudnić ogólny sukces wirtualnej
klasy szkoleniowej.
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
KROK 4: WYKONAJ TESTOWE URUCHOMIENIE
Padlet jest jak cyfrowe płótno do tworzenia
projektów, które można łatwo udostępniać . Działa jak
kartka papieru.
Zaczynasz od pustej strony - padletu - i możesz
umieścić na niej wszystko, co chcesz.
Przeciągnij wideo, nagraj wywiad, zrób selfie, napisz
własne posty tekstowe lub prześlij dokumenty!
Spraw, aby było jeszcze bardziej atrakcyjne wizualnie,
wybierając niestandardowe tapety i motywy.
https://padlet.com/thebookchook/Padlet4Teachers
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
ĆWICZENIE PRAKTYCZNE
Padlet Collaborative Board
Rzeczy do rozważenia:
• odpowiednie narzędzie, aplikacja lub technologia (na przykład oprogramowanie, które umożliwia
dyskusje tematyczne);
• może być konieczne dołączenie jasnych wytycznych dotyczących zachowania uczniów / uczestników,
takich jak pisemne kodeksy postępowania dotyczące uczestnictwa w dyskusjach i zapewnienie ich
egzekwowania;
• jasne cele dla grupy, które są rozumiane przez uczniów / uczestników
• wybór odpowiednich tematów, które uzupełniają i rozszerzają zagadnienia w materiałach do
studiowania i są zgodne z pytaniami oceniającymi;
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
PROJEKTOWANIE SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY NAUKI W GRUPIE
Najważniejsze informacje
• ustalenie odpowiedniego „tonu” lub wymagań dla dyskusji (na przykład szacunek w sporze,
argumenty oparte na dowodach);
• jasne określenie ról i oczekiwań wobec studenta, takich jak „powinieneś logować się co najmniej
raz w tygodniu do każdego tematu dyskusji i wnieść co najmniej jeden istotny wkład w każdy
temat każdego tygodnia”;
• regularna, ciągła „obecność” instruktora jest kluczowa, na przykład monitorowanie dyskusji w celu
uniknięcia odejścia od tematu lub zbyt osobistego charakteru oraz zapewnianie zachęty tym,
którzy wnoszą rzeczywisty wkład w dyskusję, odwracając uwagę od tych, którzy próbują
zdominować dyskusje oraz śledzenie nieuczestniczących osób wraz z pomaganiem im w
uczestnictwie;
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
PROJEKTOWANIE SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY NAUKI W GRUPIE
Kluczowe wytyczne
5. Podsumowanie
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
• Wspólne uczenie się jest szeroko praktykowane, niezależnie od tego, czy odbywa się poprzez pracę w
grupach, partnerskie uczenie się, czy też wprowadzanie zewnętrznej wiedzy specjalistycznej do klasy
• Wspólne uczenie się to aktywny proces zakorzeniony w środowisku społecznym, w którym odbywa się
rozmowa między studentami
• Miejsce do nauki to każde miejsce, w którym odbywa się nauka - są to klasy, miejsca wewnątrz lub na
zewnątrz które mogą być rzeczywiste lub wirtualne
• Wirtualne środowisko uczenia się to internetowa przestrzeń do nauki, w której odbywają się
interaktywne dyskusje, działania współpracy online oraz udostępnianie / dostęp do elektronicznych
zasobów edukacyjnych
• Studenci mogą współpracować online, aktywnie angażując się w dyskusje online i zajęcia grupowe,
sugerując „sztuczki naukowe”, oferując swój wkład w kurs e-learningowy i dzieląc się nowymi pomysłami
• Istnieje wiele świetnych narzędzi cyfrowych i technicznych, z których nauczyciele mogą skorzystać, aby
pomóc im w nauce współpracy w środowiskach wirtualnych
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
PODSUMOWANIE
escolaproject.eu
Facebook.com/EUESCOLAPROJECT
eu.escola.project@gmail.com
Dziękuję
1. http://www.pdst.ie/sites/default/files/Session%203%20-%20PS%20Co%20-%20Op%20%EF%80%A2%20Group%20Work.pdf
2. http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/CLChapter.pdf
3. https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning-resources/promoting-active-learning
4. https://www.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7102i.pdf
5. https://whatis.techtarget.com/definition/virtual-learning-environment-VLE-or-managed-learning-environment-MLE
6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811717303051
7. https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training
ODNOŚNIKI
ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
1 von 46

Recomendados

Escola module 2 final-morevideos pl von
Escola module 2 final-morevideos plEscola module 2 final-morevideos pl
Escola module 2 final-morevideos plcaniceconsulting
41 views56 Folien
EdmodoCon 2016 podsumowanie von
EdmodoCon 2016 podsumowanieEdmodoCon 2016 podsumowanie
EdmodoCon 2016 podsumowanieJoanna Waszkowska
2.4K views150 Folien
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja von
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaW sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencja
W sz pwn_scenariusze przyszłości_konferencjaKołodziejczyk
465 views33 Folien
Metoda projektów w szkole podstawowej von
Metoda projektów w szkole podstawowejMetoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowejgabiociepka
159 views28 Folien
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne von
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjneDydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjne
Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona - mobilne aplikacje edukacyjneMarekSzafraniec1
3.3K views68 Folien
eLearning Definicja von
eLearning DefinicjaeLearning Definicja
eLearning DefinicjaTsanko Ivanov
565 views12 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl

Refleksyjny nauczyciel von
Refleksyjny nauczycielRefleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczycielewakom60
827 views44 Folien
2014.05.10 wyklad1 von
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1annamischke
709 views23 Folien
Nowe trendy w edukacji von
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacjiMarcin Polak
5.9K views26 Folien
Elementy dydaktyki (1) von
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)szczypek96
1.8K views30 Folien
ID-EYE Ewaluacja online Marzena Sorokosz von
ID-EYE Ewaluacja online Marzena SorokoszID-EYE Ewaluacja online Marzena Sorokosz
ID-EYE Ewaluacja online Marzena SorokoszCitizenProjectFoundation
83 views20 Folien
Escola module 3_ruak_v5 pl von
Escola module 3_ruak_v5 plEscola module 3_ruak_v5 pl
Escola module 3_ruak_v5 plcaniceconsulting
35 views48 Folien

Similar a Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl(20)

Refleksyjny nauczyciel von ewakom60
Refleksyjny nauczycielRefleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczyciel
ewakom60827 views
2014.05.10 wyklad1 von annamischke
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1
annamischke709 views
Nowe trendy w edukacji von Marcin Polak
Nowe trendy w edukacjiNowe trendy w edukacji
Nowe trendy w edukacji
Marcin Polak5.9K views
Elementy dydaktyki (1) von szczypek96
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
szczypek961.8K views
Prezentacja na otwarcie konferencji von Piotr Kozak
Prezentacja na otwarcie konferencjiPrezentacja na otwarcie konferencji
Prezentacja na otwarcie konferencji
Piotr Kozak92 views
Metoda wq sf_prezentacja von JSz
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
JSz587 views
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book von Fundacja IBRAS
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-bookAkademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Akademia pczątkującego/EJ WYCHOWAWCY/CZYNI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO e-book
Fundacja IBRAS702 views
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak von Eduscience
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy RosiakQuo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Quo vadis, cyfrowy nauczycielu? - Jerzy Rosiak
Eduscience697 views
Konektywizm von JSz
KonektywizmKonektywizm
Konektywizm
JSz1.4K views
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365 von HIPERSYSTEM LTD ™
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365
Prezentacja von knaparty
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
knaparty290 views

Más de caniceconsulting

PROSPER - Module 2 - Unit 1.pptx von
PROSPER - Module 2 - Unit 1.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1.pptxcaniceconsulting
2 views44 Folien
PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptx von
PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptxPROSPER - Module 1 - Unit 5.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 5.pptxcaniceconsulting
3 views31 Folien
PROSPER - Module 1 - Unit 4 da.pptx von
PROSPER - Module 1 - Unit 4 da.pptxPROSPER - Module 1 - Unit 4 da.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 4 da.pptxcaniceconsulting
3 views40 Folien
PROSPER - Module 1 - Unit 3 da.pptx von
PROSPER - Module 1 - Unit 3 da.pptxPROSPER - Module 1 - Unit 3 da.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 3 da.pptxcaniceconsulting
2 views47 Folien
PROSPER - Module 1 - Unit 2 da.pptx von
PROSPER - Module 1 - Unit 2 da.pptxPROSPER - Module 1 - Unit 2 da.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 2 da.pptxcaniceconsulting
2 views33 Folien
PROSPER - Module 1 - Unit 1 da.pptx von
PROSPER - Module 1 - Unit 1 da.pptxPROSPER - Module 1 - Unit 1 da.pptx
PROSPER - Module 1 - Unit 1 da.pptxcaniceconsulting
2 views40 Folien

Más de caniceconsulting(20)

Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 2 de.pptx von caniceconsulting
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 2 de.pptxKopie von PROSPER - Module 1 - Unit 2 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 2 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 3 de.pptx von caniceconsulting
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 3 de.pptxKopie von PROSPER - Module 1 - Unit 3 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 3 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 4 de.pptx von caniceconsulting
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 4 de.pptxKopie von PROSPER - Module 1 - Unit 4 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 4 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 5 de.pptx von caniceconsulting
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 5 de.pptxKopie von PROSPER - Module 1 - Unit 5 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 1 - Unit 5 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 2 - Unit 2 de.pptx von caniceconsulting
Kopie von PROSPER - Module 2 - Unit 2 de.pptxKopie von PROSPER - Module 2 - Unit 2 de.pptx
Kopie von PROSPER - Module 2 - Unit 2 de.pptx

Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl

 • 1. Moduł 5 – Współpraca podczas nauki w środowiskach wirtualnych Ten program został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej
 • 2. Cel: Moduł ten ma na celu wykazanie, że zmiana tradycyjnych środowisk edukacyjnych już się zaczęła przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych, które przekształcają te przestrzenie w przestrzenie współpracy. Nowe pokolenia studentów wymagają większej uwagi i skupienia na technologicznych aspektach przestrzeni edukacyjnych, a ten moduł pomoże nauczycielom dostosować się do nowego zapotrzebowania. Oczekiwane efekty uczenia się: Odkrycie różnych wirtualnych platform edukacyjnych i ich kluczowych funkcji Zrozumienie znaczenia korzystania z wirtualnych platform edukacyjnych w dzisiejszym systemie edukacji Nauka, jak stworzyć wirtualne środowisko uczenia się WPROWADZENIE Wspólne uczenie się to edukacyjne podejście do nauczania i uczenia się, które obejmuje grupy studentów pracujących razem nad rozwiązaniem problemu, ukończeniem zadania lub stworzeniem produktu. W nowoczesnej klasie wspólne uczenie się odbywa się nie tylko w grupie, ale także w wirtualnych środowiskach edukacyjnych, które oferują studentom i uczącym się możliwość łączenia się i uczenia się poza klasą. Technologia może zachęcać do współpracy ze studentami w tej samej grupie, na tej samej uczelni, a nawet z innymi grupami studentów na całym świecie. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 3. Kluczowe cechy wirtualnych środowisk edukacyjnych Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych Edukacyjne Przestrzenie Współpracy 01 02 03 04 Tworzenie wirtualnego środowiska do współpracy Wspólne uczenie się w środowiskach wirtualnych 05 Ten program został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę publikację (komunikat), a Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 4. 1. Edukacyjne Przestrzenie Współpracy ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 5. Wspólne uczenie się jest szeroko praktykowane, niezależnie od tego, czy odbywa się to poprzez pracę w grupach, partnerskie uczenie się, czy też wprowadzanie wiedzy zewnętrznej do klasy. Może to być tak proste, jak pięciominutowe ćwiczenie w klasie lub tak złożone, jak projekt grupowy. Studenci, którzy angażują się we wspólne uczenie się, uczą się znacznie więcej, zapamiętują na dłużej i rozwijają lepsze umiejętności krytycznego myślenia niż ich odpowiedniki na tradycyjnych zajęciach wykładowych. Wspólne uczenie się pomaga uczniom rozwinąć umiejętności niezbędne do pracy nad projektami tak trudnymi i złożonymi, że pojedyncza osoba nie mogłaby tego zrobić w rozsądnym czasie. Obejrzyj ten film i dowiedz się, dlaczego współpraca i wspólne uczenie się są ważne. https://youtu.be/Po40I4c94R0 ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS CZYM JEST WSPÓŁPRACA I NAUKA Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁPRACY?
 • 6. • Aktywnym procesem zakorzenionym w środowisku społecznym, w którym odbywa się rozmowa między uczniami • Bardziej przetwarzaniem i syntezowaniem informacji niż zapamiętywaniem i jej odtwarzaniem • Różnorodna i płynna, gdzie uczący się czerpie korzyści z bycia wystawionym na różne punkty widzenia od różnych ludzi o różnym pochodzeniu • Zakorzeniona w głębokim, akademickim uczeniu się i / lub transformacyjnym uczeniu się oraz w szeregu umiejętności intelektualnych, takich jak myślenie krytyczne, myślenie analityczne, synteza i ocena. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS NAUKA WSPÓŁPRACY JEST…
 • 7. Zobacz i usłysz jednego z młodych inżynierów prezentujących swoje doświadczenia ze współpracy i wspólnego uczenia się. OBEJRZYJ https://youtu.be/Fd_nkBHgX8s ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 8. • Studenci pracują raczej kooperacyjnie niż konkurencyjnie • Poprawiają umiejętności samozarządzania • Studenci angażują się w opracowywanie programów nauczania i procedur klasowych, dzięki czemu mają większą kontrolę nad nauką. • Tworzy podejście zespołowe do rozwiązywania problemów przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnej odpowiedzialności • Stymuluje krytyczne myślenie i pomaga studentom wyjaśniać pomysły poprzez dyskusję i debatę • Rozwija umiejętności myślenia na wyższym poziomie • Studenci uczą się, jak krytykować pomysły, a nie ludzi. Mają większą zdolność do patrzenia na sytuacje z perspektywy innych (rozwój empatii) • Tworzy silniejszy system wsparcia społecznego • Zachęca do alternatywnych technik oceny studentów • Rozwiązuje różnice w stylu uczenia się studentów • Lęk w klasie jest znacznie zmniejszony • Procesy współpracy tworzą środowisko, w których uczniowie mogą ćwiczyć budowanie umiejętności przywódczych. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS KORZYŚCI Z NAUKI WSPÓŁPRACY DLA STUDENTÓW
 • 9. • Zwiększa zadowolenie uczniów z nauki • Zachęca uczniów do odpowiedzialności za naukę • Promuje innowacje w nauczaniu i technikach klasowych • Współpraca promuje relacje społeczne i akademickie daleko wykraczające poza klasę i indywidualne kursy • Studenci opanowują wiedzę poprzez konstruowanie treści, a nie poprzez zapamiętywanie treści • Promuje pozytywne podejście do tematu • Rozwija umiejętności komunikacji ustnej i umiejętności interakcji społecznych oraz zachęca do zrozumienia różnorodności • Tworzy środowisko aktywnego, zaangażowanego, eksploracyjnego uczenia się oraz wspiera i rozwija relacje międzyludzkie • Lęk testowy jest znacznie zmniejszony • Promuje wyższe osiągnięcia • Współpracę można wykorzystać do spersonalizowania zajęć wykładowych • Klasa przypomina rzeczywiste sytuacje społeczne i związane z zatrudnieniem ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS KORZYŚCI Z NAUKI WSPÓŁPRACY DLA NAUCZYCIELI
 • 10. Miejsca do nauki to miejsca, w których odbywa się nauka - są to klasy, miejsca wewnątrz lub na zewnątrz, mogą być rzeczywiste lub wirtualne. Miejsca do nauki mogą być dostosowane do wspierania różnych metod pedagogicznych, w tym nauki cichej, nauki pasywnej lub aktywnej, nauki kinestetycznej lub fizycznej, nauki zawodowej, nauki opartej na doświadczeniu ioraz innych. Przestrzenie do nauki są bardzo zróżnicowane , można je dostosować do stylów uczenia się, różnych lokalizacji i różnych instytucji edukacyjnych. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS Czym są Edukacyjne Przestrzenie Współpracy?
 • 11. https://www.youtube.com/watch?v=rWEwv_qobpU klasa Sprawdź szkołę i klasę opartą na współpracy w praktyce! ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY
 • 12. Koncepcja połączonej klasy pozwala nauczycielom stworzyć bardziej dynamiczne środowisko pracy w klasie i maksymalnie wykorzystać czas. Połączone klasy zapewniają zarówno nauczycielom, jak i studentom łatwiejszy, szybszy i tańszy dostęp do informacji, zasobów edukacyjnych, ekspertów, rówieśników oraz szerszej społeczności nauczycieli. W połączonej klasie każdy uczeń i nauczyciel będzie miał swój własny tablet. Tradycyjna tablica zostanie zastąpiona projektorem lub dużym ekranem, ponieważ połączona klasa to - z definicji - ekosystem wieloekranowy. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY Klasa
 • 13. Wspólne uczenie się w klasie stanowi znaczące odejście od tradycyjnych klas skoncentrowanych na nauczycielach. Wspólne uczenie się w klasie jest skoncentrowane na studentach i zwykle koncentruje się na pracy w grupie. W klasie współpracującej nauczyciele przyjmują rolę przywódczą pracy grupowej w klasie i zapewniają, że cel i proces współpracy są jasno określone. WSPÓŁPRACA W KLASIE ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 14. Istnieje pięć kluczowych elementów udanej współpracy w klasie: • POZYTYWNA NIEZALEŻNOŚĆ (każda osoba zależy od innych i jest odpowiedzialna przed innymi) • ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA (każda osoba w grupie uczy się materiału) • INTERAKCJA PROMOCYJNA (członkowie grupy pomagają sobie nawzajem, dzielą się informacjami, udzielają wyjaśnień) • UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE (przywództwo, komunikacja) • PRZETWARZANIE GRUPOWE (ocena skuteczności współpracy między członkami grupy) ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY KLASA
 • 15. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS „Przestrzenie do nauki w XXI wieku muszą sprzyjać odkryciom, innowacjom i wiedzy, a nie tylko je zawierać” https://www.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7102i.pdf
 • 16. Uczenie się poza klasą to wykorzystanie miejsc innych niż klasa do nauczania i uczenia się. Chodzi o uczenie się uczniów, dostarczanie im trudnych, ekscytujących i różnych doświadczeń, które pomogą im się uczyć. POZA KLASĄ ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY
 • 17. Wirtualne Środowiska Nauczania (WŚN) to zestaw narzędzi do nauczania i uczenia się, zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu uczenia się przez włączenie komputerów i Internetu w proces uczenia się. WŚN stwarza możliwości do interaktywnych dyskusji, współpracy online, udostępniania i dostępu do elektronicznych zasobów edukacyjnych i wielu innych. WIRTUALNE ŚRODOWISKO NAUCZANIA ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS EDUKACYJNE PRZESTRZENIE WSPÓŁPRACY
 • 18. 2. Kluczowe cechy wirtualnych środowisk edukacyjnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 19. • Komunikacja - otwiera nieskończoną liczbę kanałów w postaci forów, wątków dyskusyjnych, badań, oraz natychmiastowej informacji zwrotnej w grupie lub indywidualnie, • Praca - uczniowie nie muszą fizycznie znaleźć nauczyciela, aby przedstawić wyniki pracy, dzięki bezpiecznym wirtualnym folderom „hand-in”, które mają okna czasowe, • Centrum zasobów - nauczyciele mają nieskończone miejsce do przechowywania dokumentów, arkuszy itp., które mogą być bezpiecznie udostępniane studentom. WIRTUALNYCH ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS CECHY
 • 20. • Dynamiczne strony główne - nauczyciele mają możliwość stworzenia wzbudzającej emocje wirtualnej przestrzeni do zaprezentowania swojego przedmiotu • Treści osadzone - YouTube, gazety mogą być osadzane jako dynamiczny kanał strony głównej • Podcasty i filmy - podcasty i filmy tworzone zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów mają wspólną platformę; współdzieloną i bezpieczną. WIRTUALNYCH ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS CECHY
 • 21. • Media społecznościowe oraz fora internetowe są wykorzystywane do zachęcania studentów do komunikowania się na temat pracy w grupie, omawiania teorii i wyzwań oraz uczenia się od siebie nawzajem. • Aplikacje w chmurze, takie jak Dysk Google i Dropbox, pozwalają studentom na dzielenie się pracą i współpracę poza szkołą. • Inne narzędzia do współpracy to na przykład Padlet, Popplet, Skype. Oto linki do nich - https://www.commonsense.org/education/top-picks/best-student-collaboration-tools WIRTUALNYCH ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS CECHY
 • 22. 3. Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 23. E – learningowe strony internetowe to strony internetowe, które obejmują naukę online za pośrednictwem systemu zarządzania uczniami. System zarządzania nauczaniem to aplikacja do administrowania, dokumentowania, śledzenia, raportowania oraz dostarczania kursów edukacyjnych lub programów szkoleniowych. Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS STRONY E-LEARNINGOWE
 • 24. Fora to internetowe fora dyskusyjne, w których nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć i angażować się w znaczący sposób w interakcje dotyczące tematów kursów lub lekcji. Zazwyczaj mają one charakter refleksyjny. Zapewnia również uczniom „czas na przemyślenie”, na przemyślenie materiałów szkoleniowych i opublikowanie bardziej przemyślanych komentarzy na forum dyskusyjnym. Studenci i instruktorzy często myślą o komentarzach lub pytaniach po wykładzie i mogą je publikować i omawiać te zapytania online. Studenci angażują się w partnerskie uczenie się i poszerzają swoją osobistą bazę wiedzy poprzez wzajemne zaangażowanie i interakcję z innymi kolegami z grupy, dzieląc się spostrzeżeniami, perspektywami, punktami widzenia, a także osobistymi informacjami i wiedzą. Ponieważ dyskusje na forum odbywają się całkowicie online, studenci mogą dodawać swoje uwagi, na bieżąco. Niektórzy decydują się odpowiedzieć na pytania natychmiast, podczas gdy inni wolą najpierw rozważyć odpowiedzi innych. Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS FORA
 • 25. Media społecznościowe mogą przekształcić nauczanie / uczenie się w bardziej społeczne, otwarte i zorientowane na współpracę przedsięwzięcie. Facebook może być wykorzystywany jako narzędzie edukacyjne do łączenia studentów. Wiki może być szczególnie przydatna w projektach współpracy lub jako interfejs blogów do przekazywania informacji zwrotnych i interaktywnego uczenia się YouTube pozwala uczniom uczyć się, wyszukiwać informacje i nawiązywać relacje społeczne wokół przesłanych filmów. Twittera można używać do komunikacji w klasie w czasie rzeczywistym - sprawdź hashtag #edchat, aby zobaczyć go w akcji! Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811717303051 ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
 • 26. Wybrane współpracujące grupy partnerskie, do których możesz dołączyć Mobile and Digital Elearning Tools International Student Entrepreneurship Community for Teachers and Students ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS ĆWICZENIE PRAKTYCZNE Wybrane współpracujące grupy partnerskie, do których możesz dołączyć
 • 27. YouTube jest świetnym narzędziem rozrywkowym i narzędziem do nauki. Każdy może stworzyć własny kanał, udostępniać swoje filmy i komentować innych. Nauczyciel może tworzyć własne kanały, nagrywać lekcje i publikować je w Internecie, aby uczniowie mogli je obejrzeć, aby lepiej zrozumieć zdobytą wiedzę. Jest to również pomocne dla dzieci, które opuszczają zajęcia, ponieważ mogą sprawdzać filmy, aby nadrobić zaległości. Jeśli mają jakieś pytania, mogą zostawić komentarz, a nauczyciel może odpowiedzieć na pytania później. Ponadto, zamiast zawsze odrabiać zadania domowe w formie papierowej, nauczyciele mogą poprosić uczniów o nagranie filmu o tym, czego się uczą, aby zadania były różnorodne i interesujące. Mogą również podawać uczniom linki do filmów, które mogą być formą sprawdzenia wykonania zadania. Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS YOUTUBE
 • 28. Aplikacje edukacyjne stały się niezwykle popularne wśród uczniów w każdym wieku. Aplikacje muszą być bardzo proste w obsłudze i dostępne dla wszystkich rodzajów smartfonów i tabletów. Poprawnie zaprojektowane uczenie się za pośrednictwem aplikacji edukacyjnych gwarantuje: Interaktywność Zabawę Dostęp 24/7 Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS APLIKACJE EDUKACYJNE
 • 29. Gry edukacyjne online mogą być skutecznym narzędziem do nauki. Są znane z: • angażowania studentów, szczególnie tych niezadowolonych • czynią naukę zabawną, interaktywną i stymulującą • poprawiają rozumienie i zdolność zapamiętywania w szerokim spektrum tematycznym • są pomocne w rozwijaniu umiejętności i intuicji oraz poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów. Rodzaje wirtualnych środowisk edukacyjnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS GRY EDUKACJI ONLINE
 • 30. Kahoot! to nowe podejście do quizu. Łączy naukę opartą na grach, łatwość obsługi i technologię mobilną, Kahoot! tworzy angażujące doświadczenie społeczne, zostawiając wszystkich całkowicie pochłoniętych prezentowanymi treściami. www.kahoot.com ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS ĆWICZENIE PRAKTYCZNE Czas wypróbować Kahoot!
 • 31. Wirtualne wycieczki terenowe mogą ułatwić wszelkiego rodzaju doświadczenia edukacyjne. Mogą przybrać formę wirtualnej wycieczki po obiekcie, rozmowy z ekspertem, sesji pokazowej z artefaktami muzealnymi lub współpracy z inną klasą na całym świecie. Filmy 360 to także świetny sposób na ożywianie wirtualnej wycieczki terenowej w klasie. Sprawdź to wideo - Most wiszący nad Alpami - https://www.youtube.com/watch?v=KTl2Z2jiX_c ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS WYCIECZKA WIRTUALNA
 • 32. 4. Wspólne uczenie się w środowiskach wirtualnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 33. Uczenie się online niekoniecznie oznacza uczenie się w izolacji. Uczniowie łączą się ze swoimi kolegami z klasy (prawdziwymi lub wirtualnymi) w mediach społecznościowych lub na forach kursów online. Dla niektórych nauka online może oznaczać możliwość lepszej nauki , szczególnie dla tych, którzy mogą są introwertyczni lub nieśmiali lub mają problemy w wyrażaniu siebie. Studenci mogą współpracować online, aktywnie angażując się w dyskusje i zajęcia grupowe, sugerując „sztuczki naukowe”, oferując swój wkład w kurs e-learningowy oraz dzieląc się nowymi pomysłami. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS WSPÓLNE UCZENIE ONLINE
 • 34. Istnieje wiele wspólnych działań, które można utworzyć online, takich jak: • Dyskusje grupowe, takie jak fora prac domowych • Ocena wzajemna online • Spotkanie Skype z innymi klasami • Małe zadania grupowe • Wycieczki terenowe online • Praca w grupach nad studiami przypadków lub grami online • Zadania edukacyjne oparte na problemach, takie jak WebQuests, w których zespoły są angażowane w rozwiązanie problemu. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS Aktywności w ramach współpracy w nauce
 • 35. 5. Tworzenie wirtualnego środowiska do współpracy ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 36. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przed rozpoczęciem procesu projektowania wirtualnego środowiska współpracy w klasie, jest określenie celów edukacyjnych. Pomoże to poprowadzić Cię przez proces projektowania i rozwoju wirtualnej strategii szkolenia w klasie, ponieważ będziesz mógł wybrać materiały do nauki, narzędzia i metody, które będą służyć tym celom. https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS KROK 1: OKREŚL SWOJE CELE
 • 37. Aby zebrać narzędzia potrzebne do stworzenia wirtualnego szkolenia w klasie, musisz najpierw zdecydować, w jaki sposób będziesz dostarczać swoje treści. Zastanów się, w jaki sposób Twoi uczniowie uzyskają dostęp do wirtualnej sali szkoleniowej. Czy będą musieli być w stanie uczyć się za pomocą urządzeń mobilnych? Czy treść zostanie im dostarczona w fizycznym środowisku klasowym w ramach tradycyjnej strategii mieszanego uczenia się ? ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS KROK 2: WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ METODĘ PREZENTACJI
 • 38. Aktywny udział uczniów jest kluczem do udanego wirtualnego szkolenia w klasie. Stwórz zajęcia takie jak scenariusze, gry lub bogate prezentacje e-learningowe. Studenci będą zachęcani do interakcji z przedmiotem i innymi uczniami, zdalnie lub w inny sposób. Aby rozpocząć dyskusję, możesz zintegrować jakąś formę współpracy online, taką jak forum, tablica dyskusyjna lub czat Google. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS KROK 3: STWÓRZ INTERAKTYWNE EDUKACYJNE AKTYWNOŚCI ABY ZACHĘCIĆ DO ZAANGAŻOWANEJ WSPÓŁPRACY
 • 39. Po udoskonaleniu i dopracowaniu każdego aspektu wirtualnej klasy szkoleniowej nadszedł czas, aby przetestować ją w realistycznym środowisku, aby mieć pewność, że wszystko zacznie działać płynnie po uruchomieniu. Przeprowadź „próbną” sesję, w której możesz rozwiązać wszelkie problemy i upewnić się, że nie ma żadnych problemów, które mogłyby utrudnić ogólny sukces wirtualnej klasy szkoleniowej. ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS KROK 4: WYKONAJ TESTOWE URUCHOMIENIE
 • 40. Padlet jest jak cyfrowe płótno do tworzenia projektów, które można łatwo udostępniać . Działa jak kartka papieru. Zaczynasz od pustej strony - padletu - i możesz umieścić na niej wszystko, co chcesz. Przeciągnij wideo, nagraj wywiad, zrób selfie, napisz własne posty tekstowe lub prześlij dokumenty! Spraw, aby było jeszcze bardziej atrakcyjne wizualnie, wybierając niestandardowe tapety i motywy. https://padlet.com/thebookchook/Padlet4Teachers ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS ĆWICZENIE PRAKTYCZNE Padlet Collaborative Board
 • 41. Rzeczy do rozważenia: • odpowiednie narzędzie, aplikacja lub technologia (na przykład oprogramowanie, które umożliwia dyskusje tematyczne); • może być konieczne dołączenie jasnych wytycznych dotyczących zachowania uczniów / uczestników, takich jak pisemne kodeksy postępowania dotyczące uczestnictwa w dyskusjach i zapewnienie ich egzekwowania; • jasne cele dla grupy, które są rozumiane przez uczniów / uczestników • wybór odpowiednich tematów, które uzupełniają i rozszerzają zagadnienia w materiałach do studiowania i są zgodne z pytaniami oceniającymi; ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS PROJEKTOWANIE SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY NAUKI W GRUPIE Najważniejsze informacje
 • 42. • ustalenie odpowiedniego „tonu” lub wymagań dla dyskusji (na przykład szacunek w sporze, argumenty oparte na dowodach); • jasne określenie ról i oczekiwań wobec studenta, takich jak „powinieneś logować się co najmniej raz w tygodniu do każdego tematu dyskusji i wnieść co najmniej jeden istotny wkład w każdy temat każdego tygodnia”; • regularna, ciągła „obecność” instruktora jest kluczowa, na przykład monitorowanie dyskusji w celu uniknięcia odejścia od tematu lub zbyt osobistego charakteru oraz zapewnianie zachęty tym, którzy wnoszą rzeczywisty wkład w dyskusję, odwracając uwagę od tych, którzy próbują zdominować dyskusje oraz śledzenie nieuczestniczących osób wraz z pomaganiem im w uczestnictwie; ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS PROJEKTOWANIE SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY NAUKI W GRUPIE Kluczowe wytyczne
 • 43. 5. Podsumowanie ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS
 • 44. • Wspólne uczenie się jest szeroko praktykowane, niezależnie od tego, czy odbywa się poprzez pracę w grupach, partnerskie uczenie się, czy też wprowadzanie zewnętrznej wiedzy specjalistycznej do klasy • Wspólne uczenie się to aktywny proces zakorzeniony w środowisku społecznym, w którym odbywa się rozmowa między studentami • Miejsce do nauki to każde miejsce, w którym odbywa się nauka - są to klasy, miejsca wewnątrz lub na zewnątrz które mogą być rzeczywiste lub wirtualne • Wirtualne środowisko uczenia się to internetowa przestrzeń do nauki, w której odbywają się interaktywne dyskusje, działania współpracy online oraz udostępnianie / dostęp do elektronicznych zasobów edukacyjnych • Studenci mogą współpracować online, aktywnie angażując się w dyskusje online i zajęcia grupowe, sugerując „sztuczki naukowe”, oferując swój wkład w kurs e-learningowy i dzieląc się nowymi pomysłami • Istnieje wiele świetnych narzędzi cyfrowych i technicznych, z których nauczyciele mogą skorzystać, aby pomóc im w nauce współpracy w środowiskach wirtualnych ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS PODSUMOWANIE
 • 46. 1. http://www.pdst.ie/sites/default/files/Session%203%20-%20PS%20Co%20-%20Op%20%EF%80%A2%20Group%20Work.pdf 2. http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/CLChapter.pdf 3. https://teachingcommons.stanford.edu/resources/learning-resources/promoting-active-learning 4. https://www.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7102i.pdf 5. https://whatis.techtarget.com/definition/virtual-learning-environment-VLE-or-managed-learning-environment-MLE 6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811717303051 7. https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training ODNOŚNIKI ESCOLA | DIGITAL TEACHING TOOLS FOR ENGINEERING LABS