Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ค่าเงินบาท31.7.57

631 Aufrufe

Veröffentlicht am

ทิศทางค่าเงินบาทหลังตลาดคืนวันที่ 31 ก.ค.

Veröffentlicht in: Investorbeziehungen
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ค่าเงินบาท31.7.57

  1. 1. หลังทราบตัวเลข การจ้างงานสหรัฐ ในวันพุธที่ 30 ก.ค. ซึ่งออกมา เพิ่มขึ้น 218K ถึง แม้จะน้อยกว่า คาดแต่ถือว่าเพิ่ม ขึ้นค่อนข้างมาก ส่งผลให้ Yield Bond สหรัฐใน ตลาดเงินปรับตัว ขึ้นราว 0.1 %
  2. 2. ซึงในภาพรวมทิศทางยิลด์บอนด์ เริ่มทำาทรงในทางบวกซึ่งเป็นไป ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ ไว้เมื่อปลายปีก่อนว่าปีนี้แนวโน้ม อัตราดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้น
  3. 3. จะเห็นได้ว่าการแข็งค่าของค่าเงิน ดอลล่าร์สหรัฐหรือ US Dollar Index นั้นเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างมี นัยยะสำาคัญช่วงประมาณกลาง เดือนกรกฎาคม
  4. 4. ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการที่ ตลาดหุ้นหลักๆ เช่นดาวน์โจนส์ และแดกซ์เยอรมันเริ่มทำาทรงพัก ตัวปรับฐาน ทำาให้มองว่าการแข็ง ค่าของดอลล่าร์สหรัฐในช่วงนี้เป็น เพราะการไหลกลับของ Fund Flow เป็นผลจากการที่เข้าสู่ช่วง ไตรมาส 3 ที่มักเป็น Low Season ของปี
  5. 5. เป็นเหตุให้ช่วงระยะสั้นนี้ค่าเงินบาทจะอ่อน เพราะแรงซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติที่ชะลอ ตัวตามการแข็งค่าของเงินดอลล่าร์ ซึ่งถ้ามอง ถึงปัจจัยภายในที่สถานะการณ์เศรษฐกิจเริ่ม กลับมาเข้าที่เข้าทางอาจทำาให้ค่าเงินไม่อ่อน เกินไปนัก แนวต้านที่ 32.2 บาทค่อนข้างแข็ง
  6. 6. เป็นเหตุให้ช่วงระยะสั้นนี้ค่าเงินบาทจะอ่อน เพราะแรงซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติที่ชะลอ ตัวตามการแข็งค่าของเงินดอลล่าร์ ซึ่งถ้ามอง ถึงปัจจัยภายในที่สถานะการณ์เศรษฐกิจเริ่ม กลับมาเข้าที่เข้าทางอาจทำาให้ค่าเงินไม่อ่อน เกินไปนัก แนวต้านที่ 32.2 บาทค่อนข้างแข็ง

×