Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
NhNh÷÷ng vÊnng vÊn ®®Ò An toÒ An toµµnn
trongtrong ®®iÒu trÞ biÒu trÞ b»»ng tia laserng tia laser
BS. CBS. CÇÇm Bm B¸¸ ThT...
1. B1. B¶¶o vo vÖÖ mm¾¾t vt vµµ mm«« cc¬¬ ththÓÓ
 TÊt cTÊt c¶¶ cc¸¸c loc lo¹¹i Laseri Laser ®®Òu khÒu kh««ngng ®­î®­îcc
...
1. B1. B¶¶o vo vÖÖ mm¾¾t vt vµµ mm«« cc¬¬ ththÓÓ
 PhPhßßng tia thng tia thøø::
+ Dông cô y tÕ b+ Dông cô y tÕ b»»ng kim ...
2. An to2. An toµµn vÒn vÒ ®®iiÖÖnn
 §§èèi vi vííi laser Hei laser He--Ne nNe nééi mi m¹¹ch,ch, ®®iiÖÖnn ¸¸p nup nu««ii
...
3.3. §§Ò phÒ phßßngng «« nhiÔm khnhiÔm kh««ng khÝng khÝ
 Môn cãc, sMôn cãc, sïïi mi mµµo go gµµ llµµ nhnh÷÷ng mng mÇÇm b...
4.4. §§Ò phÒ phßßngng «« nhiÔm honhiÔm ho¸¸ chÊtchÊt
 DDßß rrØØ hoho¸¸ chÊt khi laser hochÊt khi laser ho¹¹tt ®é®éngng
...
5.5. §§Ò phÒ phßßng hong ho¶¶ hoho¹¹nn
 ChCh¸¸y nhy nhµµ
 ChCh¸¸y by bÖÖnh nhnh nh©©n:n:
 NguyNguyªªn nhn nh©©n ln l...
5.5. §§Ò phÒ phßßng hong ho¶¶ hoho¹¹nn
PhPhßßng trng tr¸¸nhnh
 Chê khChê kh«« ccåånn
 Che chChe ch¾¾n bn bÖÖnh nhnh nh...
6.6. §§Ò phÒ phßßng tng tææn thn th­¬­¬ng mng m«« llµµnhnh
NguyNguyªªn nhn nh©©nn
 LLÖÖch tia dch tia dÉÉnn ®­®­êng:êng:...
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sie haben dieses Dokument abgeschlossen.
Lade die Datei herunter und lese sie offline.
Nächste SlideShare
ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẰNG LASER QS YAG
Weiter
Nächste SlideShare
ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỚT OTA BẰNG LASER QS YAG
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

Teilen

An toan laser

Herunterladen, um offline zu lesen

An toan laser

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

An toan laser

 1. 1. NhNh÷÷ng vÊnng vÊn ®®Ò An toÒ An toµµnn trongtrong ®®iÒu trÞ biÒu trÞ b»»ng tia laserng tia laser BS. CBS. CÇÇm Bm B¸¸ ThThøøcc
 2. 2. 1. B1. B¶¶o vo vÖÖ mm¾¾t vt vµµ mm«« cc¬¬ ththÓÓ  TÊt cTÊt c¶¶ cc¸¸c loc lo¹¹i Laseri Laser ®®Òu khÒu kh««ngng ®­î®­îcc chiÕu vchiÕu vµµo mo m¾¾t;t;  §§èèi vi vííi laser COi laser CO22 khkh««ngng ®­î®­îc chiÕu vc chiÕu vµµoo bÊt cbÊt cøø vvïïng nng nµµo (ngoo (ngoµµi vi vïïng cng cÇÇnn ®®iÒu trÞ);iÒu trÞ);  CCÇÇn phn ph¶¶ii ®®eo kÝnh beo kÝnh b¶¶o vo vÖÖ mm¾¾t:t: + Th+ ThÇÇy thuy thuèèc: loc: lo¹¹i khÝnh OD (opticali khÝnh OD (optical density), vdensity), vííi OD = 5i OD = 5--6 s6 sÏÏ gigi¶¶m cm c««ng xuÊtng xuÊt ®®i 10i 1055 llÇÇnn + B+ BÖÖnh nhnh nh©©n: chôp mn: chôp m¾¾t, giÊy bt, giÊy b¹¹cc…………
 3. 3. 1. B1. B¶¶o vo vÖÖ mm¾¾t vt vµµ mm«« cc¬¬ ththÓÓ  PhPhßßng tia thng tia thøø:: + Dông cô y tÕ b+ Dông cô y tÕ b»»ng kim long kim lo¹¹i cã mi cã mÇÇu tru tr¾¾ngng phph¶¶n quang mn quang m¹¹nh, tia phnh, tia ph¶¶n quang sn quang sÏÏ vvµµoo mm¾¾tt………….; n.; nªªn dn dïïng dông cô kim long dông cô kim lo¹¹i mi mÇÇu.u. + G+ G¹¹ch lch l¸¸t nÒn còng gt nÒn còng g©©y phy ph¶¶n tia mn tia m¹¹nhnh Tãm lTãm l¹¹i tia thi tia thøø còng gcòng g©©y hy h¹¹i, ci, cÇÇn phn phßßng trng tr¸¸nhnh
 4. 4. 2. An to2. An toµµn vÒn vÒ ®®iiÖÖnn  §§èèi vi vííi laser Hei laser He--Ne nNe nééi mi m¹¹ch,ch, ®®iiÖÖnn ¸¸p nup nu««ii llµµ 88--10KV; t10KV; t­¬­¬ngng ®­¬®­¬ng vng vííi mi méét trt tr¹¹m biÕnm biÕn ¸¸p 10KVp 10KV  §§èèi vi vííi laser COi laser CO22 llµµ 16KV; t16KV; t­¬­¬ngng ®­¬®­¬ng vng vííii trtr¹¹m biÕnm biÕn ¸¸p 20KV.p 20KV.  ChChóó ý:ý: + Kh+ Kh««ng thng th¸¸o lo l¾¾p vp váá mm¸¸y khi cãy khi cã ®®iiÖÖnn + Ph+ Phßßng mng mææ phph¶¶i khi kh«« rr¸¸oo + T+ T¾¾t mt m¸¸y khi cã dy khi cã dßß rrØØ nn­í­íc lc lµµm lm l¹¹nhnh + Ch+ ChØØ ngng­­êiêi ®­î®­îcc ®µ®µo to t¹¹o mo mííii ®­î®­îc sc sööa ma m¸¸y.y.
 5. 5. 3.3. §§Ò phÒ phßßngng «« nhiÔm khnhiÔm kh««ng khÝng khÝ  Môn cãc, sMôn cãc, sïïi mi mµµo go gµµ llµµ nhnh÷÷ng mng mÇÇm bm bÖÖnhnh mang virus, thmang virus, thËËm chÝ cm chÝ c¶¶ HIVHIV  MM¸¸u bu bÖÖnh nhnh nh©©n ln lµµ ngunguåån ln l©©y (nÕu ly (nÕu lµµ ngng­­êiêi cã HIV); vcã HIV); v×× phph¶¶i gi g©©y ty tªª,, ®è®èt bt bèèc bay lc bay lªªn;n;  MMïïi khÐt ci khÐt cñña ta tææ chchøøc chc ch¸¸y rÊt khã chÞu;y rÊt khã chÞu;  Vi nVi nææ: trong tÕ b: trong tÕ bµµo cã no cã n­í­íc, khic, khi ®è®èt (tt (t¸¸cc dông nhidông nhiÖÖt) nt) n­í­íc nc nëë nhanh gnhanh g©©y vy vìì tÕ btÕ bµµoo ®é®ét ngt ngéét lt lµµm lan tom lan to¶¶n mn mÇÇm bm bÖÖnh.nh.  NNªªn: Phn: Ph¶¶i cã mi cã m¸¸y hy hóót khãi, vt khãi, vííi bi bÖÖnh nhnh nh©©nn cã nguy ccã nguy c¬¬ cao phcao ph¶¶i di dïïng xung ngng xung ng¾¾nn…………
 6. 6. 4.4. §§Ò phÒ phßßngng «« nhiÔm honhiÔm ho¸¸ chÊtchÊt  DDßß rrØØ hoho¸¸ chÊt khi laser hochÊt khi laser ho¹¹tt ®é®éngng  PhPhßßng trng tr¸¸nh: hnh: hóót khÝ tht khÝ th­­êng xuyêng xuyªªnn
 7. 7. 5.5. §§Ò phÒ phßßng hong ho¶¶ hoho¹¹nn  ChCh¸¸y nhy nhµµ  ChCh¸¸y by bÖÖnh nhnh nh©©n:n:  NguyNguyªªn nhn nh©©n ln lµµ:: + C+ Cåån sn s¸¸t trt trïïng trng trªªn da bn da bÖÖnh nhnh nh©©n chn ch­­a kha kh««,, thuthuèèc tc tªª,, + Thu+ Thuèèc mc mªª rÔ brÔ b¾¾t lt lööa;a; + C+ C¸¸cc èèng dng dÉÉn oxy bn oxy b»»ng chÊt dng chÊt dÎÎo;o; + KhÝ Metal tho+ KhÝ Metal tho¸¸t ra tõt ra tõ ®¹®¹i tri trµµng bng bÖÖnh nhnh nh©©nn
 8. 8. 5.5. §§Ò phÒ phßßng hong ho¶¶ hoho¹¹nn PhPhßßng trng tr¸¸nhnh  Chê khChê kh«« ccåånn  Che chChe ch¾¾n bn bÖÖnh nhnh nh©©n vn vµµ cc¸¸c phc phÇÇnn ®®ÔÔ chch¸¸y by b»»ng gng g¹¹cc ­í­ít, che cht, che ch¾¾n quanhn quanh phphÉÉu tru tr­­êng bêng b»»ng gng g¹¹cc ­í­ít;t;  Cã phCã ph­¬­¬ng ting tiÖÖn cn cøøu hou ho¶¶ chuychuyªªn dôngn dông
 9. 9. 6.6. §§Ò phÒ phßßng tng tææn thn th­¬­¬ng mng m«« llµµnhnh NguyNguyªªn nhn nh©©nn  LLÖÖch tia dch tia dÉÉnn ®­®­êng:êng: ®®Ò phÒ phßßng bng b»»ng cng c¸¸chch kikiÓÓm tra sm tra sùù ®å®ång trôc thng trôc th­­êng xuyêng xuyªªnn  §§¹¹p nhp nhÇÇm cm c««ng tng t¾¾c:c: ®®Ò phÒ phßßng bng b»»ng sng s¾¾pp xÕp cxÕp c¸¸c cc c««ng tng t¾¾c hc hîîp lýp lý  NgNg­­êi khêi kh¸¸cc ®¹®¹p vp vµµo: cho: chØØ cã phcã phÉÉu thuu thuËËtt viviªªn mn mííii ®­î®­îcc ®®iÒu khiiÒu khiÓÓn laser; khin laser; khi khkh««ng sng söö dông phdông ph¶¶ii ®­®­a ma m¸¸y vÒ try vÒ tr¹¹ngng thth¸¸i chê (Stand by)i chê (Stand by)
 10. 10. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 • quyettampham

  Mar. 17, 2016
 • TigerLy

  Jan. 11, 2016
 • KhanhNguyen178

  Oct. 23, 2015
 • mytienlethi

  Sep. 17, 2015

An toan laser

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

623

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

4

Befehle

Downloads

10

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

4

×