Anzeige

Bab 1

26. Dec 2016
Bab 1
Bab 1
Bab 1
Bab 1
Nächste SlideShare
1.al qur'an tentang manusia sebagai kholifah1.al qur'an tentang manusia sebagai kholifah
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Bab 1

  1. BAB I MANUSIA DAN TUGASNYA 1. Surat Al-Baqarah: 30 ِ‫ف‬ ُ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ج‬َ‫ت‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ً‫ة‬َ‫ف‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫خ‬ ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ‫اْل‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ٌ‫ل‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ج‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ‫َل‬َ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ْْ ََ ‫ا‬ََ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ِس‬‫د‬َ‫ق‬ُ‫ن‬َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ِ‫ب‬ ُ‫ح‬ِ‫ب‬َ‫س‬ُ‫ن‬ ُْ ْ‫ح‬َ‫ن‬َ‫و‬ َ‫ء‬‫ا‬ََِ‫الد‬ ُ‫ك‬ِ‫ف‬ْ‫س‬َ‫ي‬َ‫و‬ ‫ا‬ََ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫د‬ِ‫س‬ْ‫ف‬ُ‫ي‬‫ا‬ََ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerus akan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." a. Kandungan surat Al-Baqarah :30 1) Allah mengabarkan kepada Malaikat tentang rencananya menciptakan makhluk yang dinamakan manusia menjadi khalifah di bumi. 2) Para Malaikat ingin mengetahui secara pasti dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah Allah akan menciptakan makhluk di bumi yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah?” Padahal mereka ( para Malaikat ) merupakan makhluk yang senantiasa bertasbih, menyucikan Allah, mentaati perintah-Nya dan tidak mendurhakai-Nya. 3) Ketidak tahuan para Malaikat dan kekhawatirannya setelah mendapatkan penjelasan dari Allah, bahwa Allah lebih mengetahui dari apa yang telah di ketahui para Malaikat. b. Pelajaran Tajwid Bacaan mad adalah bacaan panjang - Mad thabi’i = bila ada fathah menghadap alif bila ada dhomah menghadap wawu bila ada kasroh menghadap ya’ - Mad wajib muttasil = bila ada hamzah menghadap alif dalam satu kata - Mad jaiz munfasil = bila ada hamzah bertemu dengan alif di lain kata
  2. - Mad arid lissukun = bila ada mad thabi’i bertemu dengan huruf yang diwaqofkan c. Hukum Nun Sukun dan Tanwin 1. Idhar artinya jelas. Maksudnya cara membacanya jelas tanpa disertai dengan dengung maupun sengau. 2. Idgham Bighunnah Artinya Memasukkan Suara Nun / Tanwin Kedalam Huruf Idgham dengan disertai dengung. 3. Idgham Bilaghunnah Artinya Memasukkan Suara Nun / Tanwin Kedalam Huruf Idgham Bila Ghunnah dengan disertai tanpa dengung. 4. Iqlab artinya memasukkan suara Tanwin atau nun sukun kedalam suara huruf mim. d. Penjelasan Surat Al-Baqarah: 30 Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui adanya kekhawatiran dan kecemburuan malaikat ketika Allah memaklumkan rencana-Nya mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi Menurut para mufasir kata “ Khalifah “ pada ayat ini mengandung pengertian “ Kekhalifahan manusia sebagai pengelola bumi. Allah mempercayakan manusia sebagai khalifah di bumi sebagai suatu penghormatan yang harus kita ambil hikmahnya. Manusia telah di karuniai oleh Allah hati, nafsu dan juga akal. Tentu sifat yang menyatu dalam diri manusia sangat berbeda dengan makluk Allah yang lain. Dengan akal manusia mampu mengolah alam ini dengan sebaik-baiknya. Hati yang tertanam dalam jiwa manusia akan mengantarkannya untuk selalu mencari kebenaran dari Allah, demikian juga dengan dikaruniai nafsu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya.Jika manusia dapat menggunakan seluruh potensinya maka ia akan dapat memikul amanat Allah dengan baik. Tugas seorang pemimpin dibumi ini adalah tugas yang sangat berat, yaitu bertugas untuk menerima amanat Allah berupa bumi ini untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, kemudian manusia harus mempertanggung jawabkan amanat tersebut kelak di akhirat. Prilaku Seorang Khalifah yang dimaksud adalah jujur, adil, bijaksana, bertanggung
  3. jawab, pandai, amanah, berbudi pekerti, Menysukuri nikmat, dan bertaqwa kepada Allah. 2. QS. Al-Mukminun: 12   12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Asal muasal manusia adalah dari saripati yang berasal dari tanah kemudian saripati itu diproses dalam tubuh manusia menjadi air mani (sperma). Setelah adanya proses antara laki-laki dan perempuan, kemudian seperma itu tersimpan dalam rahim. Di dalam rahim ini selanjutnya terjadi proses pertemuan antara sperma dan ovum sehingga menjadi segumpal darah dan kemudian menjadi segumpal daging, tulang belulang dan tulang belulang itu dibungkus dengan daging . Akhirnya, setelah itu jadilah janin utuh sebagai cikal bakal manusia. a. Kandungan Ayat 1) Manusia diciptakan oleh Allah dari saripati yang berasal dari tanah 2) Dari saripati tanah itu menjadi air mani dalam tubuh manusia, sperma untuk laki - laki dan ovum untuk perempuan 3) Melalui proses dalam rahim air mani itu dijadikan segumpal darah 4) Kemudian berturut-turut segumpal darah itu menjadi segumpal daging, tulang belulang dan tulang belulang yang dibungkus dengan daging 5) Saat tulang belulang itu dibungkus dengan daging Allah meniupkan roh kedalam nya maka resmilah menjadi makluk yang baru 6) Allah Maha Pencipta yang paling baik 3. Adz-Zariyat : 56    56. Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? tidak, sebenarnya mereka tidak sadar[1007]. [1007] Lihat surat at Taubah ayat 55, dan Lihat surat Ali Imran ayat 178.
  4. Tujuan diciptakan jin dan manusia, yaitu” untuk beribadah kepada Allah SWT ” Dalam ayat di atas tertulis lafal " jinna wal insa " yang artinya jin dan manusia, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah adalah keduanya yaitu jin dan manusia . 4. An-Nahl: 78         78. Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya". kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu[63]. [63] Karena sapi yang menurut syarat yang disebutkan itu sukar diperoleh, hampir mereka tidak dapat menemukannya. Salah satu proses penciptaan manusia yaitu proses kelahiran manusia ke dunia dari perut ibunya.Pada saat itu,manusia yang baru lahir tidak mengetahui suatu apapun. Bayi yang masih berwarna merah itu tidak memiliki pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Kemudian atas kehendak Allah perlahan-lahan bayi itu tumbuh berkembang . Pendengaran dan penglihatannya mulai berfungsi, demikian pula dengan hati nuraninya. Suara-suara dapat didengar dan warna -warna dapat dilihatnya. Lalu dengan hati nuraninya itu manusia dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Semua hal ini adalah karunia dari Allah yang diberikan pada hamba-Nya.
Anzeige