Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                 Lêi nãi ®Çu    ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                   Ch¬ng I    ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    ë ViÖ t nam , kh ¸i niÖm d u lÞch ®îc n ªu tr...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    I.1.2. Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch du lÞch.    Nh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    Nh vËy, trong du lÞch ch Ø c ã d ßng chuyÓn ®...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368gian vµ ti Òn c ña trong chuyÕ ndu lÞch. S o víi viÖ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c«ng d©n ViÖt nam, ngêi níc ngoµi vµo c tró t¹i ViÖt...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368     S¬ ®å 1. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña mét C«...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   II.3. C¸c ho¹ t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty L÷ hµ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368g öi kh ¸ch vµ nh Ën kh ¸ch qu èc t v× ch Ýnh nh ÷ng...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    Chi ph Ý c è ®Þnh lµ chi ph Ý tÝnh cho c ¶ ®o...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368       G = Z (1 + αΣ)  Trong ®ã:    P: kh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    + X ©y d ùng vµ qu ¶ng c ¸o c ¸c tou r du lÞc...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    b. Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch.  ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    Ngo µi c ¸c ho ¹t ®éng ch Ýnh n ªu trªn , ng ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                   ch¬ng IIT × nh ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    Ngµy 26 th ¸ng 03 n ¨m 1 993 theo Q uyÕ t®Þnh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    §îc th õa hëng nh ÷ng th µnh qu ¶ vµ uy tÝn c...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368              s¬ ®å tæ chøc bé m¸y l·n...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   T æ ch øc b é m ¸y C «ng ty bao g åm :   Ba...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   Ch øc n ¨ng c ña ph ßng n µy lµ tæ ch øc, x ©y...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368C «ng ty, theo d âi t×nh h ×nh lµm viÖc c ña c ¸c b ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368   I.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt - tµi s¶n, tiÒn vè...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368      ChØ tiª u        ߬n vÞ     ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368                          ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368(Ph ¸p);  REGENTHOLYD AY (Anh),        H A...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Æc tr ng... Kh ¸ch du lÞch §«ng Nam ¸ vµo ViÖt nam ...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368b ¶n ghi nh í nh Ën g öi kh ¸ch qua tõng n ¨m . H ¬n...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    - C «ng t¸c qu ¶n lý xu tnh Ëp c ¶nh c ña Nh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lÞch qu èc t , xu thÕ ®i du lÞch c ña kh ¸ch qu èc t...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368    - Nh ÷ng ®iÒu ch Ønh nh á, b æ sung tu yÕ nh...
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368     - In c ¸c tËp g p, tËp ¶nh, c ¸c tê r¬i......
Van luong.blogspot.com 17194
Van luong.blogspot.com 17194
Van luong.blogspot.com 17194
Van luong.blogspot.com 17194
Van luong.blogspot.com 17194
Van luong.blogspot.com 17194
Van luong.blogspot.com 17194
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Van luong.blogspot.com 17194

1.005 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Van luong.blogspot.com 17194

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch th× ho¹t ®éng l÷ hµnh, ®ÆcbiÖt kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ lµ hÕt søc quan träng. Trong nh÷ng n¨mqua do chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸pcña §¶ng vµ Nhµ níc nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®i lªn ®· t¹o ®iÒu kiÖnph¸t triÓn du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ gãp phÇn lµm t¨ng lîng kh¸ch quèc tÕvµo ViÖt nam vµ lîng kh¸ch ViÖt nam ®i du lÞch ë níc ngoµi. Tuy nhiªn, l-îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt nam cßn qu¸ th p so víi nhiÒu níc trong khu vùcvµ trªn thÕ giíi. Sù kÐm ph¸t triÓn nµy lµ do s¶n phÈm du lÞch cña chóngta cßn nghÌo nµn, cha h p dÉn du kh¸ch, c¸c C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ cßnyÕu vÒ kinh nghiÖm qu¶n lý, cha x©y dùng ®îc s¶n phÈm ®Æc trng, c¸cch¬ng tr×nh du lÞch cha ®a d¹ng phong phó; ®ång thêi cha ®Èy m¹nhho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng vµ tæ chøc qu¶ng c¸o khuÕch tr¬ng s¶nphÈm. T×nh h×nh ®ã ®· ®Æt ra cho c¸c C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ ViÖtnam mét lo¹t v n ®Ò cÇn gi¶i quyÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cñachÝnh b¶n th©n m×nh. Sau thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty Du lÞch ViÖt nam- Hµ néi, xu t ph¸t tõ nh÷ng suy nghÜ vµ b»ng kiÕn thøc thu ®îc trong qu¸tr×nh häc tËp vµ thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ ë C«ng tyDu lÞch ViÖt nam - Hµ néi, em ®· chän ®Ò tµi "Mét sè vÊn ®Ò vÒ l÷hµnh du lÞch vµ t×nh h×nh kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ ë C«ng tyDu lÞch ViÖt nam - Hµ néi" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÇu thµnh haich¬ng: - Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kinh doanh l÷hµnh du lÞch. - Ch¬ng II: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞchquèc tÕ ë C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi. Chuyªn ®Ò ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn trùc tiÕp cña TiÕn sܧinh V¨n Sïng. Em xin ®îc bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c tíithÇy gi¸o híng dÉn, C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi vµ c¸c thÇy c«gi¸o ngµnh qu¶n lý du lÞch ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho emhoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I c¬ së lý luËn vÒ du lÞ ch vµ ho¹ t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞ chI. Kinh doanh l÷ hµnh - mét bé phËn quan träng trong ho¹ t ®éng du lÞ ch. I.1. Kh¸i ni÷m vÒ du lÞ ch vµ kh¸ch du lÞ ch. I.1.1. Kh¸i niÖm vÒ du lÞch. Th ùc t ho ¹t ®éng du lÞch ®· xu thiÖn tõ l©u trong lÞch s ö ph ¸t Õtri Ón c ña lo µi ngêi. T rong th êi k ú c æ ®¹i Ai C Ëp vµ H y L ¹p, ho ¹t ®éng dulÞch c ßn m ang tÝnh tù ph ¸t, ®ã lµ cu éc h µnh h¬ng vÒ ® t th ¸nh, c ¸cth ¸nh ®Þa, ch ïa chiÒn, c ¸c nh µ th ê Kit« gi¸o... §Õ nthÕ k û XVII, khi c ¸c cu écchiÕ ntranh kÕ tth óc, th êi k ú Ph ôc hng ë c ¸c níc Ch ©u ¢u b ¾t ®Çu, kinh t Õ- x · h éi ph ¸t tri Ón nhanh, th «ng tin, bu d iÖn c òng nh giao th «ng vËn t¶iph ¸t tri Ón vµ th óc ®Èy du lÞch ph ¸t tri Ón m ¹nh m Ï. Th êi k ú du lÞch hiÖn ®¹i g ¾n li Òn víi s ù ra ®êi c ña H ·ng du lÞchl÷ h µnh Thom as Cook - ngêi ®Æt n Òn m ãng cho viÖc ph ¸t tri Ón c ¸c h ·ngdu lÞch l÷ h µnh ng µy nay. N ¨m 1 841 Thom as C ook ®· tæ ch øc cho 570 ng-êi ®i tõ Le icestor tíi Loughborough víi m ét m øc gi¸ trän g ãi bao g åm c ¸cd Þch vô vÒ th øc ¨n, ®å u èng, vui ch ¬i vµ ca nh ¹c tËp th Ó... Nhng dulÞch ch Ø th ùc s ù ph æ biÕ n cu èi thÕ k û XIX vµ b ïng n æ vµo th Ëp k û 60c ña thÕ k û XX khi cu éc c ¸ch m ¹ng khoa h äc - k ü thu Ët lÇn th ø II ®em l¹inh ÷ng th µnh qu ¶ to lín vÒ kinh t vµ x · h éi. Con ngêi s èng trong kh «ng Õgian "bª t«ng", "m¸y tÝnh", t¸c phong c«ng nghiÖp ®· qu¸ mÖt mái, hän¶y sinh nhu cÇu trë vÒ víi thiªn nhiªn, vÒ víi céi nguån v¨n ho¸ d©n téchay chØ ®¬n gi¶n lµ nghØ ng¬i sau mét thêi gian lao ®éng. Nh vËy, du lÞch ®· trë thµnh hiÖn tîng quen thuéc trong ®êi sèngcon ngêi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒus©u. Theo Tæ chøc Du lÞch thÕ giíi (WTO) n¨m 1998 kh¸ch du lÞch toµncÇu lµ 625 triÖu lît ngêi, thu nhËp tõ du lÞch lµ 448 tû ®« la Mü, n¨m1999 lµ 645 triÖu lît ngêi, n¨m 2000 lµ 692 triÖu lît ngêi. Vµ dù b¸o l-îng du kh¸ch ®¹t ®Õn 783 triÖu lît ngêi vµo n¨m 2005 vµ 937 triÖu lîtngêi vµo n¨m 2010. VËy du lÞch lµ g× ? Tæ chøc du lÞch thÕ giíi (WTO) ®Þnh nghÜa: "Du lÞch bao gåm t t c¶ c¸c ho¹t ®éng cña mét c¸ nh©n ®i®Õn vµ lu l¹i t¹i nh÷ng ®iÓm ngoµi n¬i ë thêng xuyªn cña hätrong thêi gian kh«ng dµi h¬n mét n¨m víi môc ®Ých nghØ ng¬i,c«ng vô vµ môc ®Ých kh¸c". 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë ViÖ t nam , kh ¸i niÖm d u lÞch ®îc n ªu tro ng Ph ¸p lÖnh d u lÞchn ¨m 1 999 nh s au: "Du lÞch lµ ho¹t ®éng cña con ngêi ngoµi n¬i c tró thêngxuyªn cña m×nh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tham quan, gi¶i trÝ, nghØdìng trong mét kho¶ng thêi gian nh t ®Þnh". Tõ c¸c ®Þnh nghÜa trªn cho ta th y du lÞch lµ mét ho¹t ®éng liªnquan ®Õn mét c¸ nh©n, mét nhãm hay mét tæ chøc ®i ra khái n¬i c tróthêng xuyªn cña hä b»ng c¸c cuéc hµnh tr×nh ng¾n ngµy hoÆc dµi ngµyë mét n¬i kh¸c víi môc ®Ých chñ yÕu kh«ng ph¶i lµm kiÕm tiÒn. Qu¸ tr×nh®i du lÞch cña hä ®îc g¾n víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c mèi quan hÖ,hiÖn tîng ë n¬i hä c tró t¹m thêi. Cã r t nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i du lÞch. C¨n cø vµo nhu cÇu vµ môc®Ých cña chuyÕn ®i du lÞch, du lÞch ®îc ph©n thµnh du lÞch nghØ ng¬i,du lÞch ch÷a bÖnh, du lÞch tham quan...; c¨n cø vµo thêi gian vµ ®Þa®iÓm cña chuyÕn du lÞch cã du lÞch quanh n¨m, du lÞch theo mïa; C¨n cøvµo h×nh thøc du lÞch th× cã du lÞch theo tæ chøc vµ du lÞch kh«ng quatæ chøc hay du lÞch riªng lÎ. Trong chuyªn ®Ò nµy chóng t«i quan t©mnhiÒu h¬n ®Õn viÖc ph©n lo¹i du lÞch theo tiªu thøc ®Þa lý chÝnh trÞ. C¨n cø vµo tiªu thøc ®Þa lý, chÝnh trÞ, díi gãc ®é mét quèc giath× du lÞch ®îc ph©n chia thµnh du lÞch néi ®Þa vµ du lÞch quèc tÕ. DulÞch néi ®Þa lµ lo¹i h×nh du lÞch mµ c¸c mèi quan hÖ, c¸c hiÖn t îng g¾nvíi du lÞch chØ diÔn ra trong ph¹m vi l·nh thæ mét quèc gia. Ngîc l¹i, dulÞch quèc tÕ lµ lo¹i h×nh du lÞch mµ c¸c cuéc hµnh tr×nh vµ lu tró cñamét c¸ nh©n bªn ngoµi ph¹m vi, l·nh thæ níc hä, nghÜa lµ ë níc ngoµi. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.1.2. Kh¸i niÖm vÒ kh¸ch du lÞch. Nhu c Çu du lÞch lµ m ét lo ¹i nhu c Çu ®Æc biÖt c ña con ngêi, ®îckh ¬i d Ëy vµ ch Þu ¶nh hëng c ña nhiÒu yÕ utè. Khi tr×nh ®é s ¶n xu tx · h éing µy c µng cao, c ¸c m èi quan h Ö trong x · h éi ng µy c µng ®îc ho µn th iÖnth × nhu c Çu ®i du lÞch c ña con ngêi c µng trë n ªn gay g ¾t. §Ó tho ¶ m ·nnhu c Çu n µy c ¸c c ¬ s ë kinh doanh du lÞch ra ®êi, vµ ®èi víi h ä, kh ¸ch dulÞch lµ ®èi tîng c Çn quan t©m h µng ®Çu. Khi ®Þnh ngh Üa vÒ kh ¸ch du lÞch , ngêi ta th êng c ¨n c ø vµo c ¸c ti ªuth øc sau: + Ph ¶i rêi kh ái n ¬i th êng tró. + M ôc ®Ých chuy n®i: víi m äi m ôc ®Ých, trõ m ôc ®Ých lao ®éng kiÕ m ÕtiÒn. + G iíi h ¹n vÒ th êi gian: ph ¶i trªn 24 giê (hay ng ñ l¹i m ét ®ªm ) vµnh á h ¬n m ét n ¨m . Theo Ph ¸p lÖnh du lÞch n ¨m 1 999, kh ¸ch du lÞch ®îc hiÓu: "Kh¸ch du lÞch lµ ngêi ®i du lÞch hoÆc kÕt hÓp ®i du lÞchtrõ trêng hÓp ®i häc, lµm viÖc hoÆc hµnh nghÒ ®Ó thu nhËp ën¬i ®Õn". Kh¸ch du lÞch ®îc ph©n chia thµnh kh¸ch du lÞch néi ®Þa vµ kh¸chdu lÞch quèc tÕ. Theo Quy chÕ qu¶n lý l÷ hµnh cña Tæng côc Du lÞch ViÖtnam th×: "Kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ c«ng d©n ViÖt nam rêi khái n¬i ëcña m×nh kh«ng qu¸ 12 th¸ng, ®i tham quan, nghØ dìng, hµnh h¬ng,th¨m ngêi th©n, b¹n bí, kinh doanh... trªn l·nh thæ ViÖt nam". "Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt nam ®Þnhc ë níc ngoµi ®Õn ViÖt nam kh«ng qu¸ 12 th¸ng víi môc ®Ých thamquan, nghØ dìng, hµnh h¬ng, th¨m ngêi th©n, b¹n bí, t×m hiÓu c¬ héi®Çu t kinh doanh...". I.2. Sù ra ®êi ho¹ t ®éng kinh doanh l÷ hµnh vµ vai trß cña nãtrong ho¹ t ®éng du lÞ ch: Quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu trong du lÞch lµ mèi quan hÖ m©uthuÉn vµ phøc t¹p, nã chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè bªn trong còng nhbªn ngoµi. Do ®ã, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷hµnh du lÞch lµ mét t t yÕu kh¸ch quan ®Ó gi¶i quyÕt sù m©u thuÉn nµy. Thø nh t, Cung du lÞch mang tÝnh ch t cè ®Þnh, cßn cÇu du lÞchl¹i ph©n t¸n kh¾p mäi n¬i: c¸c tµi nguyªn du lÞch vµ c¸c nhµ cung c p s¶nphÈm du lÞch (kh¸ch s¹n, nhµ hµng, dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ...) kh«ng thÓmang ®îc nh÷ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cña m×nh ®Õn tËn n¬i ë thêngxuyªn cña kh¸ch hay kh«ng thÓ mang "rao b¸n" kh¾p n¬i ®Õn tay chokh¸ch mµ du kh¸ch ph¶i t×m ®Õn víi c¸c tµi nguyªn vµ s¶n phÈm du lÞch. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy, trong du lÞch ch Ø c ã d ßng chuyÓn ®éng ngîc chiÒu tõc Çu ®Õ n víi cung, kh «ng c ã d ßng chuyÓn ®éng tõ cung ®Õ n víi c Çu nhph Çn lín c ¸c s ¶n ph Èm h µng ho ¸ kh ¸c. T rong m ét ph ¹m vi n µo ®ã, ngêi tac ã th Ó n ãi cung du lÞch t¬ng ®èi th ô ®éng, c Çu du lÞch ph ¶i t×m ®Õ nvíicung khi c Çu kh «ng c ã ®ñ th «ng tin vÒ cung. D o vËy, ph ¶i xu thiÖn m étho ¹t ®éng trung gian lµ ho ¹t ®éng l÷ h µnh. Ho ¹t ®éng l÷ h µnh nh »mcung c p ®Çy ®ñ c ¸c th «ng tin vÒ ®iÓm du lÞch , c ¬ s ë lu tró , c ¸c d Þchvô kh ¸c du kh ¸ch vµ lµm ®éng t¸c ghÐ p n èi c ¸c h µng ho ¸ vµ d Þch vô t¹oth µnh m ét ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi ph ôc vô cho du kh ¸ch. Thø hai, CÇu du lÞch mang tÝnh ch t tæng hîp cßn cung du lÞchmang tÝnh ch t ®¬n lÎ. Khi ®i du lÞch, kh¸ch du lÞch cã nhu cÇu vÒ mäithø, tõ tham quan c¸c tµi nguyªn du lÞch tíi viÖc ¨n ngñ, ®i l¹i, lµm visa,hé chiÕu... còng nh thëng thøc c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn. Cã nghÜa lµ,ngoµi nh÷ng nhu cÇu hµng ngµy, kh¸ch du lÞch cßn r t nhiÒu nhu cÇu®Æc biÖt kh¸c. §èi lËp víi tÝnh tæng hîp nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch th×kh¸ch s¹n chñ yÕu ®¸p øng nhu cÇu lu tró, c«ng ty vËn chuyÓn chØ ®¶mb¶o viÖc tù s¾p xÕp, bè trÝ c¸c ho¹t ®éng ®Ó cã mét chuyÕn du lÞch nhý muèn. Thø ba, C¸c c¬ së kinh doanh du lÞch gÆp khã kh¨n trong th«ng tinqu¶ng c¸o, kh¸ch du lÞch thêng kh«ng cã ®ñ thêi gian, th«ng tin vµ kh¶n¨ng tù tæ chøc c¸c chuyÕn du lÞch víi ch t lîng cao, phï hîp nhu cÇu. DovËy nh÷ng th«ng tin vÒ cung kh«ng thÓ trùc tiÕp ®Õn víi kh¸ch du lÞch,b¶n th©n kh¸ch du lÞch l¹i gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n ®i du lÞch nh: ng«nng÷, thñ tôc xu t nhËp c¶nh, tiÒn tÖ, phong tôc tËp qu¸n, sù hiÓu biÕt vÒ®iÓm du lÞch vµ t©m lý lo ng¹i... V× vËy mµ gi÷a kh¸ch du lÞch víi c¸cc¬ së kinh doanh dÞch vô du lÞch cã nhiÒu bøc têng ch¾n ngoµi kho¶ngc¸ch vÒ ®Þa lý. Cuèi cïng, do kinh tÕ ph¸t triÓn, thu nhËp cña mäi tÇng líp t¨ng lªnkh«ng ngõng. Kh¸ch du lÞch ngµy cµng yªu cÇu ®îc phôc vô tèt h¬n, chu®¸o h¬n. Hä chØ muèn cã mét c«ng viÖc chuÈn bÞ duy nh t ®ã lµ chi phÝtr¶ cho chuyÕn du lÞch. T t c¶ nh÷ng c«ng viÖc cßn l¹i ph¶i cã sù s¾p xÕpchuÈn bÞ cña c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn mµ t t yÕu ph¶i xu t hiÖn mét t¸c nh©n cãkh¶ n¨ng liªn kÕt cung vµ cÇu ®Ó gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn. T¸c nh©n ®ãchÝnh lµ c¸c C«ng ty l÷ hµnh du lÞch nãi chung vµ C«ng ty l÷ hµnh quèctÕ nãi riªng, nh÷ng ngêi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. VËy ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh lµ g× ? Theo Tæng côc Du lÞchViÖt nam (Quy chÕ qu¶n lý l÷ hµnh ngµy 29/4/1995) th×: "Kinh doanh L÷ hµnh (Tour Operators Business) lµ viÖc thùchiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng, thiÕt lËp c¸c ch¬ng tr×nhdu lÞch trän gãi hay tõng phÇn, qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch¬ngtr×nh nµy trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp qua c¸c trung gian hoÆc v¨nphßng ®¹i diÖn, tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ híng dÉn dulÞch. C¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh ®¬ng nhiªn ®Óc phÐp tæ chøc m¹nglíi ®¹i lý l÷ hµnh". Nh÷ng doanh nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ®ã lµc¸c C«ng ty l÷ hµnh, C«ng ty l÷ hµnh ra ®êi ®· gióp cho kh¸ch du lÞch cã®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ c¶m th y tho¶i m¸i, yªn t©m h¬n, bít hao tæn thêi 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368gian vµ ti Òn c ña trong chuyÕ ndu lÞch. S o víi viÖc tù tæ ch øc m ét chuyÕ n®i c ña c ¸ nh ©n th × gi¸ c ña chuyÕ n®i th «ng qua c ¸c C «ng ty l÷ h µnh lµ t -¬ng ®èi rÎ. VÒ ph Ýa c ¸c nh µ cung c p, nh ê c ã c ¸c C «ng ty l÷ h µnh m µ h äb ít ®i ®îc ph Çn n µo s ù th ô ®éng trong viÖc ti ªu th ô s ¶n ph Èm , b ít ®îc s ùrñi ro v× lîng kh ¸ch b t th êng, t¨ng ®îc kh ¶ n ¨ng thu h ót kh ¸ch c òng nhviÖc ti ªu th ô s ¶n ph Èm c ña m ×nh ®Ó tËp trung vµo viÖc s ¶n xu t, m ëréng quy m « vµ ®a d ¹ng ho ¸ s ¶n ph Èm , t¹o ra c ¸c d Þch vô du lÞch m íi ph ôcvô nhu c Çu c ña kh ¸ch du lÞch. C «ng ty l÷ h µnh c ßn ®ãng vai trß trung gian, b ¸n vµ ti ªu th ô s ¶nph Èm c ña c ¸c nh µ cung c p d Þch vô du lÞch , trªn c ¬ s ë ®ã, ró t ng¾nho Æc xo ¸ b á kho ¶ng c ¸ch gi÷a kh ¸ch du lÞch víi c ¸c c ¬ s ë kinh doanh dulÞch. C «ng ty l÷ h µnh c ßn thu h ót vµ tæ ch øc g öi kh ¸ch tíi c ¸c ®iÓm dulÞch , t¹o ®iÒu kiÖn cho c ¸c c ¬ s ë kinh doanh ë ®ã khai th ¸c víi m øc tè tnh t c «ng su t ho ¹t ®éng c ña h Ö th èng c ¬ s ë vË t ch t k ü thu Ët c ñam ×nh. H ¬n thÕ n ÷a, nÕ u lµ nh ÷ng T Ëp ®o µn l÷ h µnh D u lÞch m ang tÝnhch t to µn c Çu s Ï g ãp ph Çn quyÕ t®Þnh tíi xu híng ti ªu d ïng du lÞch trªnth Þ tr êng hiÖn t¹i vµ t¬ng lai.II. Nh÷ng vÊn ®Òc¬ b¶ n vÒho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. II.1. Kh¸i ni÷m vÒ C«ng ty L÷ hµnh. §· tån t¹i kh¸ nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ C«ng ty l÷ hµnh xu tph¸t tõ c¸c gãc ®é kh¸c nhau trong viÖc nghiªn cøu c¸c C«ng ty l÷ hµnh.MÆt kh¸c b¶n th©n ho¹t ®éng du lÞch nãi chung vµ l÷ hµnh du lÞch nãiriªng cã nhiÒu biÕn ®æi theo thêi gian. ë mçi mét giai ®o¹n ph¸t triÓn,ho¹t ®éng l÷ hµnh du lÞch lu«n cã nh÷ng h×nh thøc vµ néi dung míi. Thêi kú ®Çu tiªn: C«ng ty l÷ hµnh ®îc ®inh nghÜa nh lµ mét ph¸pnh©n kinh doanh chñ yÕu díi h×nh thøc lµ ®¹i lý, ®¹i diÖn cña c¸c nhµ s¶nxu t (kh¸ch s¹n, h·ng «t«, tµu biÓn...) b¸n s¶n phÈm tíi tËn tay ng êi tiªudïng víi môc ®Ých thu tiÒn hoa hång. Thêi kú ph¸t triÓn cao h¬n: C«ng ty l÷ hµnh ®îc hiÓu kh«ng ph¶ilµ mét trung gian thuÇn tuý, mµ cßn tù t¹o ra c¸c s¶n phÈm cña m×nhb»ng c¸ch tËp hîp c¸c s¶n phÈm riªng rÏ nh dÞch vô kh¸ch s¹n, vÐ m¸y bay,«t«, tµu thuû vµ c¸c chuyÕn tham quan thµnh mét s¶n phÈm (ch¬ng tr×nhdu lÞch) hoµn chØnh vµ b¸n cho kh¸ch hµng du lÞch víi mét møc gi¸ gép,®Æc biÖt C«ng ty l÷ hµnh lµ ngêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh ch t lîng s¶nphÈm cña m×nh. ë ViÖt nam, theo Quy chÕ qu¶n lý l÷ hµnh cña Tæng côc du lÞchth×: "Doanh nghiÖp l÷ hµnh lµ ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nhËn, h¹chto¸n ®éc lËp ®Óc thµnh lËp nh»m môc ®Ých sinh lÓi b»ng viÖcgiao dÞch, ký kÕt hÓp ®ång du lÞch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch ®· b¸n cho kh¸ch du lÞch". Theo c¸ch ph©n lo¹i cña Tæng côc du lÞch ViÖt nam th× c¸c C«ngty l÷ hµnh gåm 2 lo¹i: C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ vµ C«ng ty l÷ hµnh néi®Þa. "C«ng ty L÷ hµnh quèc tÕ cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, b¸n c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hoÆc tõng phÇn theo yªu cÇu cñakh¸ch du lÞch ®Ó trùc tiÕp thu hót kh¸ch ®Õn ViÖt nam vµ ®a 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368c«ng d©n ViÖt nam, ngêi níc ngoµi vµo c tró t¹i ViÖt nam ®i dulÞch níc ngoµi, thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®· b¸n hoÆc kýhÓp ®ång uû th¸c tõng phÇn, trän gãi cho L÷ hµnh néi ®Þa". II.2. C¬ cÊu tæ chøc cña mét C«ng ty L÷ hµnh. Mçi mét C«ng ty l÷ hµnh nãi chung vµ C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ nãiriªng ®Òu cã mét c¬ c u tæ chøc nh t ®Þnh sao cho phï hîp víi quy m«,®iÒu kiÖn, chøc n¨ng kinh doanh... cña tõng c«ng ty. ë ViÖt nam, m«h×nh c¬ c u tæ chøc cña mét C«ng ty l÷ hµnh du lÞch cã quy m« trungb×nh ®îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å sau: 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å 1. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña mét C«ng ty l÷ hµnh du lÞch. Gi¸m ®èc Bé phËn Bé phËn nghiÖp Bé phËn hç trî tæng hîp vô Du lÞch ph¸t triÓn T µi TTæc h×nhnh ªn ta th y c¬ c u tæ chøc Cñc chi t doanh tydoanh nh Kinh Hµ tr chø « chݵ C«ng Þ l÷§hÒnh du ­íÞch c ¸ acmé nãi ngªng lgåhµ 3 doanh õm C« Kinh ÷ Kinh duchÝnh nãi chungæng lÞch lao t v nh Thty i µ u H l ng quènh tÕ kh¸ch vËn ¸ ri m békÕ to¸nn: ®éng bé phîËn tæng ngp, bé nh Ën dÉn Öp nhô du lÞch, bé chuyn hç trî¸c phË h p tr­ê hî hµ ph nghi v s¹n phË Ón kh ph¸t triÓn. Trong ®ã, bé phËn vÒ nghiÖp vô du lÞch ® îc coi lµ x¬ng sèng trong toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ, bao gåm; phßng ®iÒu hµnh, phßng híng dÉn, phßng thÞ trêng. Mçi phßng cã chøc n¨ng chuyªn tr¸ch riªng t¹o thµnh thÓ thèng nh t trong qu¸ tr×nh tõ t¹o ra s¶n phÈm cña C«ng ty, ®a ra b¸n trªn thÞ trêng ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh. - Phßng ®iÒu hµnh: cã chøc n¨ng x©y dùng, tæ chøc phèi hîp thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. - Phßng híng dÉn: ®îc tæ chøc theo c¸c nhãm ng«n ng÷, ®éi ngò lao ®éng lµ c¸c híng dÉn viªn ®¹i diÖn cho C«ng ty trùc tiÕp cïng kh¸ch thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. - Phßng thÞ trêng: cã chøc n¨ng th¨m dß t×m kiÕm vµ thu hót kh¸ch ®Õn víi C«ng ty, lËp c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch vµ trùc tiÕp liªn hÖ víi kh¸ch ®Ó b¸n c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch (trän gãi hay tõng phÇn dÞch vô) ®Õn víi c¸c ®oµn kh¸ch hay ®èi tîng kh¸ch lÎ. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.3. C¸c ho¹ t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty L÷ hµnh du lÞ ch. C ¸c C «ng ty l÷ h µnh xu thiÖn nh »m kh ¾c ph ôc vµ gi¶i quyÕ ts ù m tc ©n ®èi gi÷a cung vµ c Çu trong du lÞch , lµ chiÕ cc Çu n èi gi÷a du kh ¸ch(®Æc biÖt lµ du kh ¸ch qu èc t ) víi c ¸c ®iÓm du lÞch , c ¸c c ¬ s ë d Þch vô Õtrong ng µnh du lÞch vµ c ¸c ®¬n vÞ d Þch vô kh ¸c. §Ó th ùc hiÖn ch øc n ¨ng n µy, c ¸c C «ng ty l÷ h µnh du lÞch n ãi chungvµ c ¸c C «ng ty l÷ h µnh du lÞch qu èc t n ãi ri ªng tiÕ n h µnh ho ¹t ®éng trªn Õc ¸c m ¶ng ch ñ yÕ usau: ho ¹t ®éng tru ng gian, ho ¹t ®éng nghiªn c øu th Þ tr -êng vµ x ©y d ùng ch¬ng tr×nh du lÞch , ho ¹t ®éng qu ¶ng c ¸o, ho ¹t ®éngtæ ch øc b ¸n vµ th ùc hiÖn c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi. II.3.1. Ho¹t ®éng trung gian. Ho¹t ®éng trung gian lµ viÖc b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung c pdÞch vô du lÞch tíi kh¸ch du lÞch. §©y lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn ®· cã tõl©u. Cïng víi sù xu t hiÖn cña ®¬n vÞ l÷ hµnh ®Çu tiªn vµ lµ truyÒnthèng cña c¸c C«ng ty l÷ hµnh, bëi vËy nã lµ nÒn t¶ng cña C«ng ty l÷hµnh. Trong ho¹t ®éng nµy, C«ng ty l÷ hµnh ®ãng vai trß lµ ng êi m«igiíi, do ®ã ®îc hëng mét tØ lÖ hoa hång nh t ®Þnh. C¸c dÞch vô trunggian chñ yÕu bao gåm: ®¨ng ký ®Æt chç trong kh¸ch s¹n cho kh¸ch, ®Ætbµn t¹i nhµ hµng, ®Æt chç vµ b¸n vÐ cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, lµmtrung gian cho viÖc thanh to¸n gi÷a kh¸ch du lÞch vµ c¬ së cung c p dÞchvô du lÞch, mét sè c¸c ho¹t ®éng trung gian kh¸c nh: lµm trung gian choc¸c h·ng b¶o hiÓm hay lµm trung gian cho viÖc b¸n c¸c ch¬ng tr×nh dulÞch cña c¸c C«ng ty l÷ hµnh du lÞch kh¸c. II.3.2. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng. Díi gi¸c ®é mét doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch, thÞ trêng du lÞchlµ mét nhãm kh¸ch hµng hay mét tËp hîp nhãm kh¸ch hµng ®ang tiªu dïnghay ®ang cã nhu cÇu, cã søc mua s¶n phÈm nhng cha ®îc ®¸p øng. §Ó cãthÞ trêng tèt, doanh nghiÖp l÷ hµnh cÇn ph¶i chó ý ®Õn ho¹t ®éng nghiªncøu thÞ trêng tõ ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch s¶n phÈm cho phï hîp víi nhucÇu cña thÞ trêng. Muèn ®îc nh vËy, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªncøu t×m hiÓu thÞ trêng ë c¶ hai mÆt cung vµ cÇu trong du lÞch. Ho¹t ®éng nghiªn cøu cÇu trong du lÞch tøc lµ nghiªn cøu thãi quentiªu dïng, xu híng vËn ®éng, ®Æc ®iÓm t©m lý, tÝnh c¸ch, së thÝch...cña c¸c ®èi tîng kh¸ch kh¸c nhau. Bëi nh÷ng yÕu tè nµy t¸c ®éng ®Õn viÖch×nh thµnh c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®Ó thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch, cã thªmnhiÒu thÞ trêng, C«ng ty cßn ph¶i nghiªn cøu kü vÒ nhu cÇu riªng cñatõng lo¹i kh¸ch; môc ®Ých ®i du lÞch cña kh¸ch; thêi gian dçi vµ kh¶ n¨ngthanh to¸n cña kh¸ch ®Ó x¸c ®Þnh râ ®é dµi cña ch¬ng tr×nh... Ngoµira, C«ng ty l÷ hµnh cßn ph¶i t×m hiÓu vµ chó ý ®Õn sù thay ®æi cña"mèt" du lÞch qua tõng thêi kú, ®Ó nh¹y bÐn h¬n trong viÖc s¶n xu t ras¶n phÈm lµ ch¬ng tr×nh du lÞch. Nh vËy, cÇu trong du lÞch th× r tphong phó v× thÕ viÖc nghiªn cøu cung trong du lÞch l¹i cµng quan trängh¬n. Nã ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së c¸c yÕu tè: tµi nguyªn du lÞch, c¬ së -vËt ch t kü thuËt, nh÷ng dÞch vô, hµng ho¸ phôc vô kh¸ch du lÞch. §©ychÝnh lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. H¬n thÕ n÷a,C«ng ty cßn ph¶i nghiªn cøu xem xÐt vÒ vÞ trÝ, ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng...cña m×nh cã thÓ ®¸p øng mét hay vµi ®èi t îng kh¸ch nµo ®ã ®Ó lùachän cho m×nh thÞ trêng kh¸ch môc tiªu nh»m tho¶ m·n tèi ®a nh÷ng nhucÇu cña kh¸ch hµng mµ m×nh phôc vô. Mét C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ ®îc ®¸nh gi¸ lµ ho¹t ®éng m¹nh tronglÜnh vùc cña m×nh th× thêng cã mèi quan hÖ víi r t nhiÒu H·ng l÷ hµnh 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368g öi kh ¸ch vµ nh Ën kh ¸ch qu èc t v× ch Ýnh nh ÷ng ®¬n vÞ n µy s Ï lµ ngu ån Õcung c p kh ¸ch t¬ng ®èi æn ®Þnh cho C «ng ty. D o vËy, c «ng t¸c nghiªnc øu th Þ tr êng c ña c ¸c C «ng ty l÷ h µnh du lÞch qu èc t th êng ph øc t¹p Õh ¬n so víi C «ng ty l÷ h µnh du lÞch nh Ën kh ¸ch qu èc t . Õ II.3.3. Ho¹t ®éng x©y dùng ch¬ng tr×nh du lÞch. Trong ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞch th× ch¬ng tr×nh dulÞch lµ s¶n phÈm ®Æc trng, vµ ®îc c u thµnh tõ ba yÕu tè: kü thuËt,kinh tÕ vµ ph¸p luËt. YÕu tè cã tÝnh ch t kü thuËt (hµnh tr×nh tour, ph¬ng tiÖn vËnchuyÓn, ®Þa ®iÓm c¬ së lu tró, ®é dµi lu tró cña kh¸ch t¹i mét ®iÓm,ng«n ng÷ ®îc sö dông trong hµnh tr×nh tour ®ã...). C¸c yÕu tè cã néi dungkinh tÕ (gi¸ tour dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ bá ra ®Ó t¹o thµnh tour ®ã,céng víi tØ lÖ hoa hång C«ng ty l÷ hµnh ph¶i tr¶ khi b¸n bu«n s¶n phÈmhay uû th¸c viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh cho c¸c H·ng l÷ hµnh kh¸ccéng víi tØ lÖ lîi nhuËn). C¸c yÕu tè mang tÝnh ph¸p luËt (lµ t t c¶ c¸cho¹t ®éng trªn c¬ së hîp ®ång mang tÝnh ph¸p luËt nh hîp ®ång cñaC«ng ty l÷ hµnh víi kh¸ch, c¸c nhµ cung c p dÞch vô du lÞch,...). Do vËy, ch¬ng tr×nh du lÞch khi ®îc x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o nh÷ngyªu cÇu chñ yÕu nh tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr êng, ®¸pøng ®îc nh÷ng môc tiªu cña C«ng ty l÷ hµnh, cã søc l«i cuèn thóc ®Èykh¸ch du lÞch ra quyÕt ®Þnh mua ch¬ng tr×nh. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã,c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®îc x¸c ®Þnh theo quy tr×nh gåm c¸c bíc sau®©y: 1. Nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ trêng (kh¸ch du lÞch quèc tÕ). 2. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øng: tµi nguyªn du lÞch, c¸c nhµ cung c p du lÞch, møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng du lÞch. 3. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vµ vÞ trÝ cña C«ng ty l÷ hµnh. 4. X©y dùng môc ®Ých, ý tëng cña ch¬ng tr×nh du lÞch. 5. Giíi h¹n quü thêi gian vµ møc gi¸ tèi ®a. 6. X©y dùng tuyÕn hµnh tr×nh c¬ b¶n bao gåm nh÷ng ®iÓm du lÞch chñ yÕu b¾t buéc cña ch¬ng tr×nh. 7. X©y dùng ph¬ng ¸n vËn chuyÓn. 8. X©y dùng ph¬ng ¸n lu tró, ¨n uèng. 9. Nh÷ng ®iÒu chØnh nhá, bæ sung cho hµnh tr×nh. Chi tiÕt ho¸ ch- ¬ng tr×nh víi nh÷ng ho¹t ®éng tham quan, nghØ ng¬i gi¶i trÝ... 10. X¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cña ch¬ng tr×nh du lÞch. 11. X©y dùng nh÷ng quy ®Þnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i b t cø khi nµo x©y dùng mét ch ¬ng tr×nh dulÞch trän gãi ®Òu ph¶i lÇn lît qua t t c¶ c¸c bíc nãi trªn. • X¸c ®Þ nh gi¸ thµnh cña ch¬ng tr× nh du lÞ ch. Gi¸ thµnh cñach¬ng tr×nh du lÞch bao gåm toµn bé nh÷ng chi phÝ thùc sù mµ C«ng tyl÷ hµnh ph¶i chi tr¶ ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch.Th«ng thêng cã 2 ph¬ng ph¸p c¬ b¶n sau: Ph¬ng ph ¸p 1: X ¸c ®Þnh gi¸ th µnh theo kho ¶n m ôc chi ph Ý. Ph¬ngph ¸p n µy x ¸c ®Þnh gi¸ th µnh b »ng c ¸ch nh ãm to µn b é c ¸c chi ph Ý ph ¸t sinhvµo th µnh hai kho ¶n m ôc ch ñ yÕ u: 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi ph Ý c è ®Þnh lµ chi ph Ý tÝnh cho c ¶ ®o µn kh ¸ch hay ®ã lµ m øcchi ph Ý cho c ¸c h µng ho ¸ vµ d Þch vô m µ m øc gi¸ c ña ch óng kh «ng th ay®æi m ét c ¸ch t¬ng ®èi so víi s è lîng kh ¸ch trong ®o µn. Trong m ét ch¬ngtr×nh du lÞch , chi ph Ý c è ®Þnh bao g åm : - Chi ph Ý vËn chuyÓn. - Chi ph Ý vÒ c ¸c ph¬ng ti Ön th am quan (tµu thu û, «t«...) - Chi ph Ý híng d Én. - Chi ph Ý thu ª bao kh ¸c (v¨n ngh Ö...) Chi ph Ý biÕ n®æi lµ chi ph Ý tÝnh cho tõng kh ¸ch du lÞch hay ®ã lµm øc chi ph Ý g ¾n li Òn trùc tiÕ p víi s ù ti ªu d ïng ri ªng biÖt c ña tõng dukh ¸ch. Khi tÝnh gi¸ th µnh m ét ch¬ng tr×nh du lÞch , chi ph Ý biÕ n®æi th êngbao g åm : - Chi ph Ý vÒ lu tró (kh ¸ch s ¹n) - Chi ph Ý ¨n. - Chi ph Ý th am quan. - Chi ph Ý vÒ Visa - h é chiÕ uvµ chi ph Ý biÕ n®æi kh ¸c. G i¸ th µnh cho m ét kh ¸ch du lÞch ®îc tÝnh theo c «ng th øc: A Z=b+ N G i¸ th µnh cho ®o µn kh ¸ch: Z = N.b + A Trong ®ã: Z: gi¸ th µnh. N: s è th µnh viªn trong ®o µn. A. T æng chi ph Ý c è ®Þnh tÝnh cho c ¶ ®o µn kh ¸ch. b. T æng chi ph Ý biÕ n®æi tÝnh cho m ét kh ¸ch. Ph¬ng ph ¸p 2: X ¸c ®Þnh gi¸ th µnh theo lÞch tr×nh. VÒ c ¬ b ¶n ph¬ng ph ¸p n µy kh «ng c ã g × ®Æc biÖt so víi ph¬ng ph ¸pth ø nh t. Tuy nhiªn, c ¸c chi ph Ý ë ®©y ®îc li Ö t k ª c ô th Ó vµ chi tiÕ tlÇnlî t theo tõng ng µy c ña lÞch tr×nh , x ¸c ®Þnh gi¸ th µnh c ña m ét kh ¸chtrong m ét ngµy, sau ®ã nh ©n lªn víi s è ngµy trong ch¬ng tr×nh s Ï tÝnh®îc gi¸ th µnh ch¬ng tr×nh cho m ét kh ¸ch. G i¸ th µnh c ¶ ®o µn kh ¸ch: Z = N x b + A. • Gi¸ b¸n cña mét ch¬ng tr× nh du lÞ ch phô thuéc vµo c¸c yÕu tèsau: møc gi¸ phæ biÕn cña ch¬ng tr×nh du lÞch cïng lo¹i trªn thÞ trêng,gi¸ thµnh cña ch¬ng tr×nh du lÞch, vai trß, kh¶ n¨ng cña C«ng ty l÷hµnh trªn thÞ trêng, môc tiªu, chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty vµ møc®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng. C¨n cø vµo c¸c yÕu tè trªn, C«ng ty l÷ hµnh cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ b¸ncña ch¬ng tr×nh du lÞch theo 2 ph¬ng ph¸p c¬ b¶n sau: Ph¬ng ph¸p 1: X¸c ®Þnh gi¸ b¸n trªn c¬ së x¸c ®Þnh hÖ sè theo chiphÝ gi¸ thµnh. Ta cã c«ng thøc sau: G = Z + P + Cb + Ck + T = Z + Z * dp + Z * αb + Z * αk + Z * αT = Z (1 + αP + αb + αK + αT) 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 G = Z (1 + αΣ) Trong ®ã: P: kho ¶n lî i nhu Ën d µnh cho C «ng ty l÷ h µnh. Cb: chi phÝ b¸n hµng, bao gåm hoa hång cho ®¹i lý, chi phÝ khuÕch tr¬ng. Ck: c¸c chi phÝ kh¸c nh chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ dù phßng. T: C¸c kho¶n thuÕ. T t c¶ c¸c kho¶n trªn ®Òu ®îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m (hoÆc hÖ sènµo ®ã) cña gi¸ thµnh. Trong c«ng thøc trªn: αp; αb ; αk; αT lµ c¸c hÖsè t¬ng øng cña lîi nhuËn, chi phÝ b¸n, chi phÝ kh¸c vµ thuÕ, tÝnh theo gi¸thµnh, αΣ lµ tæng cña c¸c hÖ sè. Ph¬ng ph ¸p 2: X ¸c ®Þnh gi¸ b ¸n trªn c ¬ s ë c ¸c kho ¶n chi ph Ý, lîinhu Ën n ãi trªn v× m ét lý do n µo ®ã: nh ÷ng quy ®Þnh, tËp qu ¸n ho Æcch Ýnh s ¸ch kinh doanh, t t c ¶ c ¸c h Ö s è trªn ®îc tÝnh theo gi¸ b ¸n. Khi ®ãta c ã c «ng th øc sau: Z Z Z G= = = 1 − β p − β b − β K − β T 1 − (β p + β b + β K + β T ) 1 − β ∑ Trong ®ã: β : H Ö s è tÝnh theo % , βP, βb, βk,βT lµ hÖ sè c¸c kho¶n lîi nhuËn,chi phÝ b¸n, chi phÝ kh¸c vµ thuÕ tÝnh trªn gi¸ b¸n. βΣ: Tæng c¸c hÖ sè trªn. II.3.4. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. T t c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®Òu nh»m kh¬i dËy nhu cÇu cñadu kh¸ch ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty l÷ hµnh. C¸c s¶n phÈm qu¶ngc¸o t¹o ra sù phï hîp gi÷a c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch víi nhu cÇu mong muènvµ nguyÖn väng cña kh¸ch du lÞch. Khi qu¶ng c¸o cho c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, c¸c C«ng tyl÷ hµnh thêng ¸p dông c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o sau: + Qu¶ng c¸o b»ng c¸c n phÈm, tËp g p, tËp s¸ch máng, ¸p phÝch... + Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: b¸o, t¹p chÝ, truyÒn h×nh... + C¸c ho¹t ®éng khuÕch tr¬ng nh: tæ chøc c¸c buæi tèi qu¶ng c¸o, tham gia héi chî... + Qu¶ng c¸o trùc tiÕp: göi c¸c n phÈm qu¶ng c¸o ®Õn c¸c ®Þa chØ cña kh¸ch, pháng v n du kh¸ch sau chuyÕn ®i... + C¸c h×nh thøc kh¸c nh: b¨ng video, phim qu¶ng c¸o. §èi víi ho¹t ®éng l÷ hµnh quèc tÕ, ®Ó thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch quèctÕ th× cã c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o h÷u hiÖu sau: + Qu¶ng c¸o cho kh¸ch níc ngoµi c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trªn m¹ng Internet ®Ó më réng ph¹m vi qu¶ng c¸o. + T×m ®èi t¸c lµ c¸c C«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch quèc tÕ ®Ó ký hîp ®ång nhËn kh¸ch. 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + X ©y d ùng vµ qu ¶ng c ¸o c ¸c tou r du lÞch ®Æc biÖt m ang tÝnh kh ¸m ph ¸, m ¹o hiÓm hay ®Æc tr ng vÒ b ¶n s ¾c v¨n ho ¸, phong tôc tËp qu ¸n c ña ViÖt nam ho Æc c ña m ét níc n µo ®ã trªn thÕ giíi. + §Æt v¨n ph ßng ®¹i d iÖn c ña C «ng ty t¹i níc ngo µi ®Ó c ã ®iÒu kiÖn tiÕ p x óc, t×m hiÓu nhu c Çu vµ qu ¶ng c ¸o trùc tiÕ p c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh ¸ch qu èc t . Õ + Tham gia vµo tæ ch øc du lÞch qu èc t , c ¸c cu éc tri Ón l·m h éi ch î Õ qu èc t ... Õ Tuy nhiªn, c ¸c h ×nh th øc qu ¶ng c ¸o trªn ®ßi h ái chi ph Ý vµ c ¸c ®iÒukiÖn kh ¸c nh th êi gian, m èi quan h Ö, kinh nghiÖm ë m øc ®é r t cao. Tuynhiªn, ®èi víi c ¸c C «ng ty l÷ h µnh qu èc t c ña ViÖ t nam cha c ã kh ¶ n ¨ng Õth ùc hiÖn ®îc nhiÒu c ¸c h ×nh th øc qu ¶ng c ¸o trªn. §iÒu ®ã ph Çn n µo ¶nhhëng ®Õ nkh ¶ n ¨ng thu h ót kh ¸ch qu èc t ®Õ ndu lÞch ViÖt nam . Õ II.3.5. Tæ chøc b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trängãi. a. Tæ chøc b¸n. §Ó cã thÓ b¸n ®îc c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cho kh¸ch dulÞch, C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ ph¶i sö dông vµ khai th¸c tèi ®a kªnh ph©nphèi s¶n phÈm trong du lÞch. Kªnh ph©n phèi s¶n phÈm du lÞch lµ hÖthèng c¸c dÞch vô nh»m t¹o ra c¸c ®iÓm b¸n hoÆc tiÕp cËn s¶n phÈmthuËn tiÖn cho kh¸ch du lÞch ë ngoµi ®Þa ®iÓm diÔn ra qu¸ tr×nh s¶nxu t vµ tiªu dïng. ViÖc lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi phï hîp cã ý nghÜa r tlín v× nã sÏ gióp C«ng ty cung c p c¸c s¶n phÈm cña m×nh cho du kh¸ch métc¸ch hiÖu qu¶ nh t. Trªn thùc tÕ, do phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh s¶nphÈm, kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cña C«ng ty, ®iÒu kiÖn cña thÞ trêng,thãi quen tiªu dïng cña kh¸ch... mµ C«ng ty lùa chän kªnh ph©n phèi dµihay ng¾n, trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp. Kªnh tiªu thô trùc tiÕp thÓ hiÖn mèiquan hÖ trùc tiÕp gi÷a C«ng ty l÷ hµnh víi kh¸ch hµng trong viÖc tiªu thôs¶n phÈm. Trong kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp C«ng ty l÷ hµnh kh«ng trùc tiÕp tiªuthô s¶n phÈm mµ uû nhiÖm cho c¸c ®¹i lý cña m×nh hoÆc c¸c C«ng ty l÷hµnh göi kh¸ch b¸n s¶n phÈm. HÖ thèng c¸c kªnh ph©n phèi ®ã ®îc thÓhiÖn b»ng s¬ ®å sau:S¬ ®å 2: H÷ thèng c¸c kª nh ph©n phèi s¶n phém du lÞ ch cña C«ng ty l÷ hµnh. C«ng §¹i lý §¹i lý Kh¸ch ty du lÞch du lÞch du l÷ b¸n bu«n b¸n lÎ lÞch hµnh C«ng ty göi kh¸ch K ªnh ti ªu th ô trùc tiÕ p lµ lo ¹i k ªnh b ¸n h µng c ña C «ng ty l÷ h µnhqu èc t ngêi ti ªu th ô s ¶n ph Èm ë ®©y lµ kh ¸ch du lÞch qu èc t hay kh ¸ch ë Õ Õtrong níc ®i du lÞch níc ngo µi do C «ng ty l÷ h µnh qu èc t ®¶m b ¶o theo Õ®óng ch tlîng s ¶n ph Èm do m ×nh b ¸n ra vµ ch Þu m äi rñi ro , uy tÝn vÒs ¶n ph Èm c ña m ×nh b ¸n ra. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b. Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. Trong D u lÞch , khi s ¶n xu txong s ¶n ph Èm lµ ch¬ng tr×nh du lÞch ,k Ó c ¶ khi ®· b ¸n s ¶n ph Èm cho du kh ¸ch, du kh ¸ch tr¶ ti Òn råi nhng qu¸tr×nh ti ªu th ô cha kÕ tth óc, C «ng ty l÷ h µnh c ßn ph ¶i tæ ch øc th ùc hiÖnch¬ng tr×nh du lÞch ®ã. Th ùc ch tc ña viÖc th ùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch lµ th ùc hiÖn gi¶iquyÕ tm èi quan h Ö sau: - M èi quan h Ö gi÷a C «ng ty l÷ h µnh vµ nh µ cung c p. - M èi quan h Ö gi÷a C «ng ty l÷ h µnh du lÞch vµ kh ¸ch du lÞch. - M èi quan h Ö gi÷a C «ng ty l÷ h µnh nh Ën kh ¸ch vµ C «ng ty l÷ h µnhg öi kh ¸ch. - M èi quan h Ö gi÷a kh ¸ch du lÞch vµ híng d Én viªn. Ho ¹t ®éng tæ ch øc th ùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch trän g ãi baog åm c ¸c ho ¹t ®éng c ô th Ó sau: • C¸c ho¹t ®éng tríc chuyÕn ®i: - Tho¶ thuËn víi kh¸ch hoÆc víi C«ng ty göi kh¸ch vÒ néi dung, thêigian thùc hiÖn, møc gi¸ cña ch¬ng tr×nh... - Ghi tªn ®oµn kh¸ch, thu thËp th«ng tin vÒ c¸c nhu cÇu ®i l¹i, ¨n,ë, vui ch¬i gi¶i trÝ cña du kh¸ch vµ nhËn tiÒn ®Æt cäc. - Th«ng tin cho c¸c nhµ cung c p (kh¸ch s¹n, nhµ hµng...) vÒ viÖc ®Ætphßng, ®Æt su t ¨n vµ th«ng tin ®i l¹i cho kh¸ch du lÞch hay C«ng ty göikh¸ch. - Bè trÝ, s¾p xÕp híng dÉn viªn, l¸i xe... - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®ãn tiÕp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi kh¸ch quanträng, ngêi l·nh ®¹o hoÆc ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh tour ph¶i cã mÆttham gia ®ãn tiÕp kh¸ch. • C¸c ho¹t ®éng trong chuyÕn ®i. - Theo dâi kiÓm tra, ®¶m b¶o c¸c dÞch vô theo ®óng chñng lo¹i,ch t lîng nh»m ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt vµ ®¶m b¶o kh«ng bÞc¾t xÐn hoÆc thay ®æi c¸c dÞch vô trong ch¬ng tr×nh. - Yªu cÇu híng dÉn viªn b¸o c¸o thêng xuyªn t×nh h×nh cña ®oµnkh¸ch, xö lý kÞp thêi c¸c t×nh huèng b t thêng cã thÓ x¶y ra. - Phèi hîp c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. • C¸c ho¹t ®éng sau chuyÕn ®i. - Tæ chøc c¸c buæi liªn hoan tiÔn kh¸ch. - Thu c¸c phiÕu trng cÇu ý kiÕn cña kh¸ch (nÕu cã) vµ b¸o c¸o vÒchuyÕn ®i cña híng dÉn viªn). - Xö lý c¸c c«ng viÖc cßn tån ®äng cÇn gi¶i quyÕt sau ch¬ng tr×nh(nÕu cã) nh: th t l¹c hµnh lý cña kh¸ch, kh¸ch bÞ èm... - Thanh to¸n víi c¸c nhµ cung c p, víi c¸c C«ng ty l÷ hµnh göi kh¸chvµ tiÕn hµnh thanh to¸n trong néi bé C«ng ty. - Göi th chóc mõng vµ tÆng quµ cho kh¸ch (nÕu cã). - Tæ chøc häp mÆt rót kinh nghiÖm trong C«ng ty (nÕu cÇn). 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngo µi c ¸c ho ¹t ®éng ch Ýnh n ªu trªn , ng µy nay quy m « c ña c ¸c C «ngty l÷ h µnh ®· ®îc m ë réng vµ c ¸c ho ¹t ®éng c òng ®îc ph ¸t tri Ón phongph ó nh b ¸n h µng lu niÖm , d Þch vô th «ng tin li ªn l¹c, lµm th ñ tôc xu tnh Ëpc ¶nh, ®æi ti Òn, cho thu ª xe... II.4. S¶n phém ch Ý nh cña C«n g ty l÷ hµnh vµ c¸c ®Æc ®iÓm c¬b¶n cña nã. S¶n phÈm cña C«ng ty l÷ hµnh thêng bao gåm 2 lo¹i c¬ b¶n lµ c¸cdÞch vô du lÞch riªng lÎ vµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. Tuy nhiªn,s¶n phÈm chÝnh cña c¸c C«ng ty l÷ hµnh kh«ng ph¶i lµ c¸c dÞch vô m«igiíi mµ lµ c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi lµ nh÷ng nguyªn mÉu ®Ó c¨n cøvµo ®ã ngêi ta tæ chøc nh÷ng chuyÕn du lÞch víi møc gi¸ ®· ®îc x¸c®Þnh tríc. Néi dung cña ch¬ng tr×nh bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh vËnchuyÓn, lu tró, tham quan, vui ch¬i gi¶i trÝ... Møc gi¸ cña ch¬ng tr×nhbao gåm gi¸ cña hÇu hÕt c¸c dÞch vô vµ hµng ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nhthùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch. C¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi mang nh÷ng ®Æc ®iÓm cña s¶nphÈm du lÞch. S¶n phÈm du lÞch kh«ng thËt cô thÓ, kh«ng tån t¹i díi d¹ngvËt ch t, do ®ã kh«ng thÓ bµy b¸n ®îc nh nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ th«ngthêng kh¸c vµ ®îc b¸n cho du kh¸ch tríc khi hä th y s¶n phÈm ®ã. Du kh¸chchØ th y ®îc s¶n phÈm hµng ho¸ khi hä ®· mua, khi hä tiªu dïng vµ ®iÒunµy lµm cho du kh¸ch khã cã thÓ kiÓm tra ®îc ch t lîng c¸c s¶n phÈm tríckhi tiªu dïng. §Æc biÖt, s¶n phÈm du lÞch ®îc t¹o bëi nhiÒu ngµnh kinh doanhkh¸c nh: giao th«ng vËn t¶i, bu ®iÖn, viÔn th«ng, v¨n ho¸, hÖ thèng c¸ckh¸ch s¹n... c¸c s¶n phÈm lu«n mang tÝnh ch t "t¬i sèng" nªn kh«ng thÓ lukho tÝch tr÷ ®îc. Ngoµi ra, do tÝnh ch t cña s¶n phÈm du lÞch lµ cè®Þnh ë mét n¬i vµ thêng xa n¬i ë thêng xuyªn cña kh¸ch, do ®ã ®Ó tiªuthô s¶n phÈm kh¸ch ph¶i ®Õn tËn n¬i cã s¶n phÈm du lÞch. Nh÷ng ®iÒunµy cho th y viÖc s¶n xu t vµ tiªu thô s¶n phÈm du lÞch ® îc thùc hiÖntrïng hîp vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian. Do mang nh÷ng ®Æc ®iÓmcña s¶n phÈm du lÞch, c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi lµ s¶n phÈm v«h×nh, kh«ng thÓ mang trng bµy, kh«ng thÓ qu¶ng c¸o ®îc ë quÇy hµngnh c¸c s¶n phÈm vËt ch t b×nh thêng kh¸c. Do ®ã du kh¸ch chØ cã thÓ®¸nh gi¸ ®îc ch t lîng mét ch¬ng tr×nh sau khi tham gia vµo qu¸ tr×nh tiªudïng xong ch¬ng tr×nh du lÞch ®ã. Nãi c¸ch kh¸c, ch t lîng mét ch¬ngtr×nh du lÞch kh«ng ph¶i lµ mét ®¹i lîng cè ®Þnh, nã lu«n g¾n liÒn víithêi gian, kh«ng gian t¹o ra vµ tiªu dïng nã. Néi dung cña mét ch¬ng tr×nh du lÞch trän gãi bao gåm c¸c ho¹t®éng vËn chuyÓn, lu tró, tham quan, vui ch¬i gi¶i trÝ. V× vËy, ®Ó cãmét ch¬ng tr×nh du lÞch hoµn h¶o cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ c¸c yÕu tènµy, ph¶i cã mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung øng c¸c dÞch vô du lÞch trongqu¸ tr×nh du lÞch hoµn h¶o cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ c¸c yÕu tè nµy,ph¶i cã mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung øng c¸c dÞch vô du lÞch trong qu¸tr×nh tæ chøc x©y dùng, b¸n, vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch nµy. 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng IIT × nh h × nh ho ¹ t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du l Þ c h quèc tÕ ë C« ng ty D u l Þ c h Vi÷ t na m - Hµ néiI. kh¸i qu¸t chung vÒ C«n g ty Du lÞ ch Vi÷t nam - Hµ néi I.1. Hoµn c¶nh ra ®êi, qu¸ tr× nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn. Tæ chøc ®Çu tiªn vÒ du lÞch cña níc ta - Du lÞch ViÖt nam(C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Vietnamtourism) ra ®êi ngµy 9 th¸ng 7 n¨m1960. Trong sù ph¸t triÓn bïng næ vÒ Du lÞch trªn thÕ giíi tõ gi÷a thÕ kûΧΧ, vµ ë níc ta, tõ nh÷ng n¨m 1980 Du lÞch ®· ph¸t triÓn m¹nh. Do ®ã®Õn th¸ng 6 n¨m 1978, Uû ban Thêng vô Quèc héi ®· cã quyÕt ®Þnh thµnhlËp Tæng côc Du lÞch ViÖt nam (trùc thuéc Héi ®ång Bé trëng). Cuèi n¨m 1989 ®Çu n¨m 1990, do cã sù chuyÓn ®æi vÒ c¬ chÕ kinhtÕ, vµ yªu cÇu s¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xu t kinh doanh, gi¶m bít ®Çu mèiqu¶n lý trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, Tæng côc Du lÞch ViÖt nam ® îc s¸tnhËp vµo Bé v¨n ho¸, vµ ®Õn th¸ng 4 n¨m 1990, Tæng C«ng ty Du lÞchViÖt nam ®îc thµnh lËp (trªn c¬ së cña Tæng côc Du lÞch ViÖt nam(cò)) trùc thuéc Bé v¨n ho¸ - Th«ng tin - ThÓ thao vµ Du lÞch. Th¸ng 6 n¨m 1991, Tæng C«ng ty Du lÞch ViÖt nam ®îc chuyÓn vÒtrùc thuéc Bé Th¬ng m¹i vµ Du lÞch. T¹i kú häp thø nh t Quèc héi kho¸ IX®· quyÕt ®Þnh t¸ch Du lÞch thµnh mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp (cho phÐpthµnh lËp Tæng côc Du lÞch ViÖt nam trùc thuéc ChÝnh phñ). V× vËy,ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh cho Tæng côc Du lÞch b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõngµy 15 th¸ng 11 n¨m 1992. Vµ NghÞ ®Þnh 20/CP, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m1992 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸ycña Tæng côc. Ngµy 5 th¸ng 01 n¨m 1993 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnhsè 02/CP vÒ viÖc “gi¶i thÓ Tæng C«ng ty Du lÞch ViÖt nam”. §Ó ®¶mb¶o ho¹t ®éng s¶n xu t kinh doanh ho¹t ®éng ®îc b×nh thêng cña ®¬nvÞ, Tæng côc Du lÞch ViÖt nam quyÕt ®Þnh t¸ch bé m¸y cña Tæng C«ngty Du lÞch ViÖt nam, bao gåm v¨n phßng cña Tæng C«ng ty Du lÞchViÖt nam t¹i Hµ néi vµ v¨n phßng cña hai chi nh¸nh thuéc Tæng C«ng tyDu lÞch ViÖt nam t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §µ n½ng thµnh 03 C«ngty Du lÞch l÷ hµnh ®îc trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch Quèc tÕ. 1. C«ng ty Du lÞch ViÖt nam t¹i Hµ néi. Tªn giao dÞch Quèc tÕ lµ: Vietnamtourism in Ha noi. 2. C«ng ty Du lÞch ViÖt nam t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Vietnamtourism in Ho Chi Minh city. 3. C«ng ty Du lÞch ViÖt nam t¹i §µ n½ng. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VietNamtourism in Da nang. 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy 26 th ¸ng 03 n ¨m 1 993 theo Q uyÕ t®Þnh s è 79/ § - TCCB c ña QT æng c ôc D u lÞch ViÖt nam "vÒ viÖc th µnh lËp l¹ i doanh nghiÖp". C «ngty D u lÞch ViÖ t nam - H µ n éi ®îc th µnh lËp vµ ch Ýnh th øc ®i vµo ho ¹t®éng víi tªn ®èi ngo ¹i: Vie tN am tourism in H a noi. L µ m ét tæ ch øc kinh t Õho ¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch , C «ng ty D u lÞch ViÖ t namH µ n éi (trùc thu éc T æng c ôc D u lÞch ViÖ t nam ) c ã t c ¸ch ph ¸p nh ©n,th ùc hiÖn chÕ ®é h ¹ch to ¸n ®éc lËp , ®îc s ö d ông con d u ri ªng theo th ÓchÕ c ña Nh µ níc ViÖ t nam , ®îc m ë tµi kho ¶n t¹i Ng©n h µng - bao g åm c ¶tµi kho ¶n Ngo ¹i tÖ. C «ng ty c ã trô s ë t¹i s è 30A ph è L ý Thêng KiÖt, qu Ën Ho µn kiÕ m ,Th µnh ph è H µ n éi, chi nh ¸nh t¹i Th µnh ph è H å Ch Ý Minh, HuÕ vµ c ¸c ®¹id iÖn ë níc ngo µi. M ôc ®Ých ho ¹t ®éng c ña C «ng ty lµ th «ng qua c ¸c ho ¹t ®éng s ¶nxu t, kinh doanh trong lÜnh vùc du lÞch nh »m ®¸p øng nhu c Çu c ña c ¸ch ·ng, c ¸c ®èi tîng kh ¸ch du lÞch qu èc t vµ trong níc. T õ ®ã t¨ng ngu ån Õthu ngo ¹i tÖ g ãp ph Çn th óc ®Èy s ù ph ¸t tri Ón c ña ngµnh D u lÞch , trªnc ¬ s ë ®ã g ãp ph Çn x ©y d ùng ® tníc. Trong ®iÒu 6, ®iÒu lÖ tæ ch øc c ña C «ng ty D u lÞch ViÖ t nam -H µ n éi do T æng c ôc tr ëng T æng c ôc D u lÞch k ý n ¨m 1 993 quy ®Þnh rân éi dung ho ¹t ®éng kinh doanh c ña C «ng ty: - TiÕ nh µnh nghiªn c øu th Þ tr êng du lÞch. - X ©y d ùng vµ b ¸n c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. - T rùc tiÕ p giao d Þch vµ k ý kÕ t víi c ¸c H ·ng du lÞch níc ngo µi vÒkh ¸ch du lÞch. - §iÒu h µnh c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. - Híng d Én du lÞch. - VËn chuyÓn kh ¸ch du lÞch. - Kinh doanh kh ¸ch s ¹n du lÞch. - D Þch vô qu ¶ng c ¸o th «ng tin vÒ du lÞch - B ¸n h µng lu niÖm . - D Þch vô vÒ th Þ th ùc xu t, nh Ëp c ¶nh, gia h ¹n th Þ th ùc nh Ëp c ¶nhcho kh ¸ch du lÞch. - D Þch vô Th¬ng m ¹i tæng h îp. - C ¸c d Þch vô d ô lÞch b æ sung kh ¸c ®¸p øng nhu c Çu c ña m äi ®èitîng kh ¸ch du lÞch. Trong qu ¸ tr×nh ho ¹t ®éng c ña m ×nh, C «ng ty D u lÞch ViÖ t nam -H µ n éi ®· c ïng víi C «ng ty D u lÞch Q u ¶ng ninh h îp t¸c li ªn doanh ®Çu tx ©y d ùng vµ ®a vµo ho ¹t ®éng: Kh ¸ch s ¹n Thu û Tiªn - H a Long Bay. S au 5n ¨m ho ¹t ®éng, kh ¸ch s ¹n ®· ®em l¹i nhiÒu kÕ tqu ¶ tè t ®Ñp vµ nh Ën ®îcs ù h µi lßng c ña du kh ¸ch. I.2- M« h× nh tæ chøc bé m¸y vµ lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty. 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §îc th õa hëng nh ÷ng th µnh qu ¶ vµ uy tÝn c ña C «ng ty D u lÞchViÖ t nam (c ò), c òng nh T æng C «ng ty D u lÞch ViÖ t nam , C «ng ty D ulÞch ViÖt nam - H µ n éi c ã nhiÒu thu Ën lîi nhng c òng tån t¹i nh ÷ng b tc Ëp. S ong c ïng víi th êi gian vµ ®Ó ph ï h îp víi ho ¹t ®éng kinh doanh, l·nh®¹o C «ng ty ®· tiÕ n h µnh kiÖn to µn l¹i, vµ hiÖn nay C «ng ty ®· c ã m ét b ém ¸y ho ¹t ®éng g än nh Ñ h ¬n, n ¨ng ®éng h ¬n, ph ¸t huy tè t nh tkh ¶ n ¨ng vµthÕ m ¹nh c ña tõng c ¸n b é c «ng nh ©n viªn trong C «ng ty. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¬ ®å tæ chøc bé m¸y l·nh ®¹ o cña C«ng ty du lÞ ch Vi÷t nam - Hµ néi Gi¸m ®èc Phã Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Phßng PhßngPhßng Hµnh Phßng Phßng Tæ Phßng Phßng ThÞ ThÞ ThÞ Th«ng Tµi chÝnh tr­êng tr­êng tr­êng tin §iÒu H­íng Tæ ChichÝnh tæ Quèc trong qu¶ng hµnh nh¸nh Quèc n­íc c¸o dÉn xekÕ to¸n tÕ II chø nay, tæng sè c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 140 ngêi HiÖn c tÕ I(bao gåm c¶ biªn chÕ chÝnh thøc, hîp ®ång ng¾n vµ dµi h¹n). Trong ®ãc¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 108 ngêi (chiÕm 77%). §iÒunµy chøng tá tr×nh ®é phæ cËp chung cña toµn bé c¸n bé toµn C«ng tykh¸ ®ång ®Òu vµ t¬ng ®èi cao so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. C«ng ty thùc hÖn m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng, §øng®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, lµ ngêi l·nh ®¹o cao nh t vµ qu¶n lý C«ng tyvÒ mäi mÆt, Gi¸m ®èc lµ ngêi trùc tiÕp ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸chnhiÖm giao phã, ®èc thóc c¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c quyÕt®Þnh ®ã. §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty.§ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng côc trëng Tæng côc Du lÞch vµtríc ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. C¸cPhã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vµ ®îc Gi¸m ®èc ph©n c«ngphô tr¸ch mét hoÆc mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c cña ®¬n vÞ, ®ång thêichÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt Nhµ níc vÒ lÜnh vùc mµGi¸m ®èc ®· uû nhiÖm. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T æ ch øc b é m ¸y C «ng ty bao g åm : Ban gi¸m ®èc g åm 03 ngêi: 01 G i¸m ®èc vµ 02 Ph ã gi¸m ®èc. * C« ng ty cã 9 phß ng ban: 1. Phßng thÞ trêng quèc tÕ 1. Phßng cã 11 ngêi chuyªn phô tr¸ch khu vùc c¸c níc nãi tiÕng Ph¸p. §éingò nh©n viªn trong phßng ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc (10 ngêi), vµ hÇu hÕtlµ tèt nghiÖp ®¹i häc ngo¹i ng÷ vµ mét sè ngêi thuéc ngµnh nghÒ kh¸c. Phßng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu, x©y dùng c¸c ch ¬ngtr×nh du lÞch, chµo b¸n c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch víi kh¸ch hµng. Nghiªncøu thÞ trêng du lÞch quèc tÕ, trùc tiÕp giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång trao®æi kh¸ch du lÞch víi c¸c tæ chøc, c¸c H·ng du lÞch quèc tÕ, theo dâi viÖcthùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt. Sau khi cã c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu muatour du lÞch cña kh¸ch, phßng tiÕn hµnh lËp vµ göi th«ng b¸o kh¸ch ®Õnphßng ®iÒu hµnh, phßng híng dÉn vµ phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n ®Ó cïngthùc hiÖn ch¬ng tr×nh. 2. Phßng thÞ trêng quèc tÕ 2. Phßng gåm 12 ngêi, víi 01 trëng phßng, 01 phã phßng, 01 ngêi lµmdÞch vô thÞ thùc xu t nhËp c¶nh cho kh¸ch, sè nh©n viªn cßn l¹i lµm viÖctrùc tiÕp víi c¸c H·ng du lÞch göi kh¸ch quèc tÕ hoÆc kh¸ch du lÞch quèc tÕ®i lÎ. Toµn bé sè c¸n bé trong phßng ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc, chñ yÕu lµ®¹i häc ngo¹i ng÷ vµ mét sè chuyªn ngµnh kinh tÕ kh¸c. Phßng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh phßng thÞ trêng quèc tÕ 1, nh-ng kh¸c lµ phßng trùc tiÕp liªn hÖ giao dÞch ký kÕt Hîp ®ång kinh doanh dulÞch víi c¸c H·ng du lÞch göi kh¸ch vµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn tõ c¸cquèc gia nãi tiÕng Anh, tiÕng §øc, tiÕng ý.., (trõ tiÕng Ph¸p). 3. Phßng thÞ trêng trong níc. Tõ n¨m 1993 ®Õn 1995 C«ng ty cã mét phßng du lÞch néi ®Þa, tõn¨m 1995 ®Õn n¨m 2000 do t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cãnhiÒu thay ®æi nªn phßng du lÞch néi ®Þa ®· ® îc s¸t nhËp vµo phßngthÞ trêng quèc tÕ 2. Sang ®Çu n¨m 2001, C«ng ty quyÕt ®Þnh thµnh lËpphßng thÞ trêng du lÞch trong níc nh hiÖn nay ®Ó thóc ®Èy viÖc kinhdoanh vµ khai th¸c thÞ trêng kh¸ch néi ®Þa. Phßng cã 11 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ph©n chia thµnh 4 nhãmc«ng t¸c kh¸c nhau: - Nhãm 1: lµm nhiÖm vô x©y dùng vµ b¸n c¸c ch¬ng tr×nh ®i du lÞchníc ngoµi cho kh¸ch du lÞch lµ c«ng d©n ViÖt nam. - Nhãm 2: lµm nhiÖm vô b¸n c¸c ch¬ng tr×nh ®i du lÞch trong níccho ngêi níc ngoµi. - Nhãm 3: cã nhiÖm vô tæ chøc x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh du lÞchcho ngêi trong níc (c«ng d©n ViÖt nam). - Nhãm 4: Lµm nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ, thèng kª c¸c møcthu, chi tríc thuÕ trong mét ch¬ng tr×nh du lÞch, sau ®ã tËp hîp l¹i b¸oc¸o cho phßng kÕ to¸n. 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch øc n ¨ng c ña ph ßng n µy lµ tæ ch øc, x ©y d ùng vµ b ¸n c ¸c ch¬ngtr×nh du lÞch cho ngêi ViÖt nam ho Æc ngêi níc ngo µi ®ang s èng vµ lµmviÖc t¹i ViÖt nam ®i du lÞch ra níc ngo µi vµ du lÞch trong níc. 4. Phßng ®iÒu hµnh. Phßng cã 13 ngêi, mçi ngêi ®Òu ®îc ph©n c«ng mét c«ng viÖc côthÓ theo tõng m¶ng dÞch vô phôc vô kh¸ch hoÆc theo c¸c tuyÕn ®iÓm dulÞch chñ yÕu. Phßng cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt mäi yªu cÇu cña kh¸ch du lÞch ghitrong hîp ®ång. Cô thÓ lµ ch¬ng tr×nh du lÞch cña kh¸ch ®· mua vµnh÷ng yªu cÇu kh¸c ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nh: thay ®æi ch¬ng tr×nh,mua thªm dÞch vô, kÐo dµi tour, gia h¹n visa... Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o kh¸ch tõ phßng thÞ trêng, phßng ®iÒuhµnh thùc hiÖn viÖc ®Æt chç t¹i c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, mua vÐ m¸y bay,thuª xe « t« ®Ó tæ chøc cung c p dÞch vô phôc kh¸ch du lÞch theo ch¬ngtr×nh. §ång thêi nhanh chãng th«ng b¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ cho ch ¬ngtr×nh, viÖc thu xÕp c¸c dÞch vô cho kh¸ch ®Ó phßng thÞ trêng biÕt vµ cã®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc giao dÞch víi c¸c h·ng göi kh¸ch khi hä cÇnnh÷ng th«ng tin hoÆc yªu cÇu cô thÓ vÒ mét v n ®Ò g× ®ã trong ch -¬ng tr×nh thuéc tour du lÞch cña kh¸ch. 5. Phßng híng dÉn. HiÖn nay cã 19 c¸n bé nh©n viªn ®îc chia thµnh hai nhãm: - Nhãm 1: gåm 10 ngêi chñ yÕu lµ híng dÉn c¸c ®oµn kh¸ch nãi tiÕngPh¸p. - Nhãm 2: gåm 5 ngêi chuyªn híng dÉn c¸c ®oµn kh¸ch nãi tiÕng Anh,Italia, T©y Ban Nha..,(ngo¹i trõ tiÕng ph¸p). Ngoµi ra cßn cã 01 ngêi chuyªn tiÕng §øc vµ 03 c¸n bé qu¶n lýphßng còng ®Òu lµ híng dÉn viªn chÝnh cña C«ng ty. T t c¶ sè hä ®Òutèt nghiÖp ®¹i häc ngo¹i ng÷, am hiÓu vµ th«ng th¹o tõ hai ngo¹i ng÷ trëlªn. Chøc n¨ng chñ yÕu cña phßng lµ ®a ®ãn vµ híng dÉn kh¸ch du lÞch®Õn ViÖt nam vµ ®a c«ng d©n ViÖt nam ®i du lÞch ra níc ngoµi theo ch-¬ng tr×nh ®· ký kÕt. Phßng cã nhiÖm vô bè trÝ h íng dÉn viªn ®a ®ãnkh¸ch trong thêi gian du lÞch, giíi thiÖu c¸c ®iÓm tham quan phèi hîp víic¸c c¬ së cung c p dÞch vô du lÞch ®Ó tæ chøc tèt viÖc phôc vô kh¸chtheo ch¬ng tr×nh ®· ®Þnh. 6. Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n gåm 12 ngêi, trong ®ã cã 10 ngêi cãtr×nh ®é ®¹i häc. Phßng cã chøc n¨ng: lËp ho¸ ®¬n; thanh to¸n t t c¶ c¸c dÞch vôph¸t sinh trong níc (thanh to¸n toµn bé chi phÝ theo ho¸ ®¬n cña nhµhµng, kh¸ch s¹n, híng dÉn...); theo dâi vµ thanh to¸n c«ng nî quèc tÕ, h¹chto¸n doanh thu vµ kª khai nép thuÕ cho Nhµ níc. 7. Phßng hµnh chÝnh - tæ chøc. Phßng hµnh chÝnh tæ chøc cã 22 ngêi, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh©nsù, chÕ ®é l¬ng, khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸c c¸n bé nh©n viªn trong 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368C «ng ty, theo d âi t×nh h ×nh lµm viÖc c ña c ¸c b é ph ©n, t¹o ®iÒu kiÖn vÒc ¬ s ë vËt ch tk ü thu Ët, v¨n ph ßng ph Èm .., cho c ¸c ph ßng, ban trong C «ngty th ùc hiÖn tè t c «ng t¸c c ña m ×nh. Ph ßng h µnh ch Ýnh tæ ch øc ¸p d ông chÕ ®é tu yÓn d ông, ®µo t¹o vµth ¶i lo ¹i nh ©n viªn, th am mu cho l·nh ®¹o ®iÒu ®éng tõ b é ph Ën n µy sangb é ph Ën kh ¸c cho ph ï h îp, ®¶m b ¶o cho b é m ¸y tæ ch øc c ña C «ng ty ho ¹t®éng víi hiÖu qu ¶ cao nh t. 8. Tæ th«ng tin - qu¶ng c¸o. Tæ míi ®îc thµnh lËp th¸ng 5 n¨m 2000 gåm cã 4 nh©n viªn, t t c¶®Òu tèt nghiÖp ®¹i häc, gåm 01 ho¹ sÜ lµm nhiÖm vô thiÕt kÕ mÉu th«ng tinqu¶ng c¸o cho C«ng ty, 01 kü s, 01 cö nh©n kinh tÕ du lÞch vµ 01 thiÕt kÕ viªn. Tæ cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ x©y dùng c¸c c¬ së d÷ liÖu, qu¶nlý m¹ng m¸y tÝnh trong C«ng ty, tæ chøc vµ thu thËp th«ng tin c¶ trongvµ ngoµi níc vÒ 3 m¶ng: thÞ trêng, th«ng tin vµ qu¶ng c¸o. 9. Tæ xe. Tæ gåm cã 13 ngêi, víi chøc n¨ng lµm c«ng t¸c vËn chuyÓn, kh¸chtheo ch¬ng tr×nh ®· ®Þnh. Tæ xe cã nhiÖm vô trùc tiÕp kinh doanh vµphôc vô kh¸ch trong lÜnh vùc vËn chuyÓn. Qu¶n lý vµ sö dông c¸c ®Çuxe ®¶m b¶o ®¹t kÕt qu¶ vµ an toµn. Do nhu cÇu vËn chuyÓn kh¸ch vµ t¹o thÕ chñ ®éng trong viÖc ®a®ãn kh¸ch du lÞch, C«ng ty ®· thµnh lËp tæ xe riªng gåm 13 chiÕc c¸c lo¹itõ 4, 25 ®Õn 30 chç ngåi. Tæ xe cã c¸c lo¹i xe míi víi n¨ng su t vËn chuyÓncao. B×nh qu©n mçi xe ch¹y 3000 Km mçi th¸ng (thêi ®iÓm mïa vô dulÞch) vµ 2000Km mçi th¸ng (ngoµi vô du lÞch). 10. C¸c bé phËn kh¸c. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c phôc vô kh¸ch du lÞch, tõth¸ng 9 n¨m 1993, C«ng ty ®· thµnh lËp hai chi nh¸nh: - Chi nh¸nh C«ng ty du lÞch ViÖt nam - Hµ néi t¹i thµnh phè Hå ChÝMinh, gåm 10 ngêi vµ mét gi¸m ®èc chi nh¸nh. - Chi nh¸nh C«ng ty du lÞch ViÖt nam - Hµ néi t¹i thµnh phè HuÕ,gåm 8 ngêi vµ mét gi¸m ®èc chi nh¸nh. C¸c chi nh¸nh cña C«ng ty cã chøc n¨ng nh phßng ®iÒu hµnh víinhiÖm vô lo toµn bé c¸c dÞch vô cho kh¸ch, nh: ®Æt phßng, vËn chuyÓn,giao dÞch víi c¸c c¬ së du lÞch t¹i khu vùc miÒn Trung vµ miÒn Nam. §Ó chñ ®éng phôc vô kh¸ch vÒ ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn hµngkh«ng, C«ng ty ®· më ®¹i lý vÐ m¸y bay, vµ ho¹t ®éng nµy ®· ®¹t hiÖuqu¶ tèt trong nh÷ng n¨m võa qua. ViÖc tæ chøc ®ãn kh¸ch r t quan träng, trong ®iÒu kiÖn s©n baycña ta cã nhiÒu khã kh¨n, t×nh h×nh trËt tù cßn lén xén, ®Ó t¹o ®iÒukiÖn còng nh t¹o uy tÝn cho C«ng ty, thuËn lîi cho c¸c híng dÉn viªn ®a®ãn kh¸ch, C«ng ty du lÞch ViÖt nam - Hµ néi ®· më v¨n phßng ®¹i diÖnt¹i s©n bay Néi Bµi, bëi ®a sè kh¸ch du lÞch vµo ViÖt nam ®Òu quacöa khÈu Néi Bµi (phÝa B¾c) vµ T©n S¬n Nh t (phÝa Nam). V¨n phßngnµy ®îc giao cho phßng híng dÉn trùc tiÕp thay mÆt C«ng ty ®¶m nhiÖm. 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt - tµi s¶n, tiÒn vèn cña C«ng ty. H iÖn nay tæng m øc vèn kinh doanh c ña C «ng ty D u lÞch ViÖ tnam - H µ n éi lµ: 4.1 1 3.595.593 VN §, trong ®ã: - Vèn c è ®Þnh: 2.1 1 3.331 .264 VN § - Vèn lu ®éng: 2.000.264.689 VN §, bao g åm vèn ng ©n s ¸ch nh µníc c p: + Vèn c è ®Þnh: 1 .008.990.067 VN § + Vèn lu ®éng: 1 .356.71 4.689 VN § + Vèn tù b æ sung: 643.550.000 VN § T rong qu ¸ tr×nh ho ¹t ®éng kinh doanh, C «ng ty ®· c è g ¾ng ®Çut c ¬ s ë h ¹ tÇng m ét c ¸ch ho µn th iÖn ph ï h îp víi yªu c Çu ph ¸t tri Ón c ña x ·h éi, thu ®îc nhiÒu ®èi t¸c th am gia k ý kÕ tc ¸c h îp ®ång lín. VÒ tµi s ¶n thu éc nh ãm nh µ c öa c ña C «ng ty bao g åm : - Nh µ lµm viÖc ë s è 30A L ý Thêng KiÖt do Nh µ níc c p trÞ gi¸596.835.994 (VND ), sau khi trõ gi¸ trÞ hao m ßn (303.955.994 VND ), gi¸trÞ c ßn l¹ i lµ 292.880.000 (VND ). - Khu nh µ ë 1 3 NguyÔn Kh ¾c C Çn trÞ gi¸ 747.959.289 (VND ), saukhi trõ gi¸ trÞ hao m ßn (234.369.289 VND ), gi¸ trÞ c ßn l¹i lµ 51 3.590.000(VND ). - Khu nh µ ë 40 §¹i Yªn trÞ gi¸ 77.477.844 (VND ), sau khi trõ gi¸trÞ hao m ßn (73.603.844 VND ), gi¸ trÞ c ßn l¹i lµ 3.874.000 (VND ). - Tr¹m ®iÖn ë 1 3 NguyÔn Kh ¾c C Çn. §Ó ph ôc vô cho ho ¹t ®éng kinh doanh vËn chuyÓn kh ¸ch, C «ng tyc ßn c ã m ét ®éi xe g åm 1 3 ®Çu xe , trÞ gi¸ t¬ng ®¬ng 6 tû VND , bao g åm :02 xe COSTER (30 ch ç); 02 xe NIS AN (26 ch ç); 01 xe TO YOTA (1 6 ch ç); 03xe TO YO TA (1 2 ch ç); 01 xe IZSUZU (7 ch ç); 01 xe MAZD A (4 ch ç); 03 xeCRO AWN (4 ch ç). T t c ¶ c ¸c lo ¹i xe ®Òu ®îc b ¶o dìng ®Þnh k ú vµ khi ®a vµo s öd ông lu «n lu «n ë trong t×nh tr¹ng an to µn nh t. B ªn c ¹nh ®ã, ®Ó ho µ nh Ëp víi c «ng ngh Ö th «ng tin hiÖn ®¹i C «ngty ®· trang b Þ h Ö th èng m ¸y m ãc th iÕ tb Þ nh »m ®¸p øng c Çu ho ¹t ®éngkinh doanh vµ ®èi ngo ¹i, ®ång th êi ®Ó lu gi÷ vµ x ö lý s è li Öu m ét c ¸chch Ýnh x ¸c vµ nhanh ch ãng. C ô th Ó: 25 chiÕ c m ¸y vi tÝnh; 3 chiÕ c m ¸yphotocopy; 5 chiÕ cm ¸y fax, 1 5 chiÕ cm ¸y in... vµ r t nhiÒu c ¸c th iÕ tb Þ c «ngt¸c hiÖn ®¹i kh ¸c. I.4. KÕt qu¶ ho ¹ t ®éng kinh doanh du l Þ ch c ña C« ngty nh÷ngn¨ mvõ a qua. Ho ¹t ®éng kinh doanh du lÞch l÷ h µnh c ña C «ng ty D u lÞch ViÖ tnam - H µ n éi bao g åm h Çu hÕ tc ¸c ho ¹t ®éng c ña m ét doanh nghiÖp l÷h µnh. Ho ¹t ®éng kinh doanh l÷ h µnh du lÞch lµ ho ¹t ®éng ch Ýnh c ñaC «ng ty, th êng chiÕ mtrªn 90% tæng doanh thu c ña c ¶ C «ng ty. Díi ®©y lµ kÕ tqu ¶ kinh doanh l÷ h µnh du lÞch c ña C «ng ty qua c ¸cn ¨m 1 998, 1 999, 2000. 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiª u ߬n vÞ 1998 1999 2000A- ChØ tiª u kh¸ch1 . Kh ¸ch qu èc t ®i tou r Õ Kh ¸ch 5.765 6.325 7.1 50 - Th Þ tr êng 1 " 3.403 4.1 1 4 4.640 - Th Þ tr êng 2 " 2.1 94 2.21 1 2.51 0 - Chi nh ¸nh " 1 68 - -2. Ngµnh kh ¸ch qu èc t Õ Ngµy/ ¸ch kh 53.386 63.282 70.533 - Th Þ tr êng 1 " 34.71 2 42.046 45.681 - Th Þ tr êng 2 " 1 8.306 21 .236 24.852 - Chi nh ¸nh " 368 - -3. Kh ¸ch visa Kh ¸ch 2.443 2.489 3.0204. Ngêi VN ®i D LNN " 748 750 9285. Kh ¸ch D L n éi ®Þa " 476 500 1 .039B- Doanh thu ngo¹ i t÷ USD 4.483.87 4.870.1 8 5.1 98.88 5 8 01 . Kh ¸ch qu èc t ®i tou r Õ " 4.059.75 4.504.63 4.738.62 8 0 0 - Th Þ tr êng 1 " 2.563.91 1 2.891 .74 2.922.620 0 - Th Þ tr êng 2 " 1 .482.64 1 .61 2.890 1 .81 6.000 7 - Chi nh ¸nh " 1 3.200 - -2. Thu tõ visa " 42.051 42.558 49.6303. Ngêi VN ®i D LNN " 339.066 323.000 361 .0004. Kh ¸ch D L n éi ®Þa " 8.000 - -5. Hoa h ång ®¹i lý m ¸y bay " 35.000 - 49.630C - Tæng doanh thu ®· TriÖu. ® 59.1 90 57.624 63.000quy ®æ iL ·i " 5.1 00 6.1 27 6.500N ép ng ©n s ¸ch " 4.070 5.098 5.400(Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty DLVN-HN 1998, 1999,2000). B¶ng trªn cho ta th y doanh thu vÒ du lÞch cña C«ng ty chñ yÕulµ tõ kinh doanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ. Cô thÓ lµ: + N¨m 1998 doanh thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞchquèc tÕ chiÕm 98,1% trong tæng doanh thu toµn C«ng ty víi møc tuyÖt ®èilµ 58.064 (triÖu ®ång). N¨m 1999 chiÕm tíi 99% víi møc tuyÖt ®èi lµ57.047 (triÖu ®ång). + N¨m 2000 doanh thu vÒ kinh doanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ chiÕm 98%trong tæng doanh thu toµn C«ng ty víi møc tuyÖt ®èi lµ 61.740 (triÖu®ång). Trong khi ®ã, doanh thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞchnéi ®Þa C«ng ty chiÕm tû lÖ r t nhá trong tæng doanh thu vÒ kinh doanhl÷ hµnh du lÞch, n¨m 1998 chØ chiÕm 0,2% víi møc tuyÖt ®èi lµ 105,6 (triÖu®ång). B¶ng 3: C¬ cÊu kh¸ch du lÞ ch cña C«ng ty du lÞ ch Vi÷t nam - Hµ néi tõ n¨m 1998 - 2000. 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ߬n vÞ: lÓt kh¸ch N¨m 1998 1999 2000 C¬ cÊu kh¸ch DL 1 . Kh ¸ch qu èc t vµo Õ 5765 6325 71 50 ViÖt nam du lÞch 2. Kh ¸ch ViÖt nam ®i 748 750 928 du lÞch níc ngo µi 3. Kh ¸ch ViÖt nam ®i 476 500 1 039 du lÞch trong níc 4. T æng s è kh ¸ch du lÞch 6989 7575 91 1 7(Nguån: b¸o c¸o tæng kÕt c¬ c u kh¸ch du lÞch cña C«ng ty DLVN-HN n¨m 1998 -2000). Lîng kh¸ch ®Õn víi C«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ sè lîtkh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt nam du lÞch vµ ®©y lµ nguån kh¸ch chñ yÕu cñaC«ng ty. §¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh trªn lµ do C«ng ty ®· lùa chän c¸c chiÕnlîc kinh doanh phï hîp víi ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh cña m×nh vµ sùbiÕn ®éng cña thÞ trêng du lÞch trong vµ ngoµi níc. H¬n thÕ n÷a, C«ngty cßn cã mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é, cã t©m huyÕt víi c«ngviÖc, chÞu häc hái kinh nghiÖm vµ cã tinh thÇn ®oµn kÕt, ®Æc biÖt lµbiÕt ¸p dông c¸c chiÕn lîc kinh doanh vµo thùc tÕ. II. t× nh h× nh ho¹ t ®éng ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞ ch quèc tÕ ëC«ng ty Du lÞ ch Vi÷t nam - Hµ néi nh÷ng n¨m võa qua. II.1. Mèi quan h÷ cña C«ng ty Du LÞ ch Vi÷t nam - Hµ néi víi c¸cH·ng du lÞ ch quèc tÕ vµ c¸c ®¬n vÞ du lÞ ch trong níc. Trong ho¹t ®éng du lÞch, c¸c C«ng ty l÷ hµnh cÇn cã nh÷ng mèiquan hÖ chÆt chÏ víi c¸c nhµ cung c p ®Ó phèi hîp c¸c "cung" du lÞchthµnh mét khèi liªn hoµn, cã ®îc nh÷ng s¶n phÈm du lÞch (lµ c¸c tour dulÞch trän gãi) phôc vô kh¸ch du lÞch quèc tÕ, lµm sao tho¶ m·n cao nh tnhu cÇu cña du kh¸ch. NhËn thøc ®îc v n ®Ò nµy, C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi®· thiÕt lËp ®îc mèi quan hÖ víi nhiÒu nhµ cung c p dÞch vô du lÞch vµc¸c h·ng, tæ chøc du lÞch trong vµ ngoµi níc. II.1.1. Quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c h·ng, c¸c C«ng ty l÷ hµnhgöi kh¸ch quèc tÕ. C¸c H·ng du lÞch níc ngoµi lµ nguån cung c p kh¸ch du lÞch chñ yÕucho C«ng ty. PhÇn lín kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn víi Vietnamtourismin Hanoi lµ qua c¸c H·ng du lÞch níc ngoµi göi ®Õn. Sè kh¸ch lÎ tù t×m ®ÕnC«ng ty r t Ýt. HÇu hÕt c¸c b¹n hµng cã quan hÖ víi C«ng ty lµ c¸c H·ng du lÞchlín vµ cã uy tÝn ë níc b¹n nh: ASIA, AKIOU, ASSINTER, CAPVOYAGE 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368(Ph ¸p); REGENTHOLYD AY (Anh), H ANS A TOURIST (§øc);LATELIERDEVO YAGE (Th ôy S Ü);... §Ó tri Ö t ®Ó khai th ¸c lu ång kh ¸ch vµ thu Ën lî i cho viÖc qu ¶n lýc òng nh giao d Þch kinh doanh. C «ng ty ®· chia ngu ån kh ¸ch th µnh 3 lu ångth Þ tr êng kh ¸c nhau: - Th Þ tr êng kh ¸ch Ph ¸p - Th Þ tr êng T ©y ¢u - B ¾c M ü - Th Þ tr êng Ch ©u ¸ - Th ¸i B ×nh D¬ng Q ua viÖc ph ©n chia th Þ tr êng kh ¸ch nh vËy, c ã th Ó x ¸c ®Þnh ®îcm èi quan h Ö c ña C «ng ty D u lÞch ViÖt nam - H µ n éi víi c ¸c h ·ng trongtõng khu vùc nh sau: * ThÞ trêng kh¸ch Ph¸p: Kh¸ch du lÞch lµ ngêi Ph¸p chiÕm tû träng trªn 65% tæng sè lîngkh¸ch cña C«ng ty. Mét sè h·ng du lÞch lín thêng göi kh¸ch sang ViÖtnam qua C«ng ty nh: ASIA, AKIOU; GAU TRAVEL, ASSINTER;... H·ng ASIA cã thÓ coi lµ h·ng lín nh t göi kh¸ch sang C«ng ty. H·ngcã quan hÖ víi C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi tõ nhiÒu n¨m nay. Sèlîng kh¸ch cña h·ng vµ C«ng ty chiÕm tû träng tíi 35% l îng kh¸ch toµnC«ng ty. Ngoµi ra, c¸c H·ng du lÞch kh¸c cã lîng kh¸ch göi tíi C«ng ty chiÕmkho¶ng 15% lîng kh¸ch cña C«ng ty. Cã thÓ nãi C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi lµ mét trong sè Ýth·ng "®éc quyÒn" n¾m hÖ thèng ®ãn tiÕp kh¸ch du lÞch tõ thÞ trêngPh¸p. Tuy vËy, C«ng ty ph¶i lu«n duy tr× ®îc tèt mèi quan hÖ víi c¸c h·ngdu lÞch ®ã, ®ång thêi, ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch Marketing h÷u hiÖu ®Ól«i kÐo, thu hót ngµy cµng nhiÒu h¬n kh¸c du lÞch Ph¸p ®Õn víi C«ng ty. * ThÞ trêng kh¸ch T©y ¢u - B¾c Mü (trõ Ph¸p) §©y lµ phÇn thÞ trêng truyÒn thèng mµ t t c¶ c¸c tæ chøc kinhdoanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ ®Òu quan t©m vµ tæ chøc khai th¸c. §©ycòng lµ hai trung t©m xu t ph¸t lín nh t cña luång kh¸ch quèc tÕ ®Õn nghØng¬i t¹i c¸c trung t©m du lÞch. §èi víi C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi kh¸ch du lÞch ®Õn tõkhu vùc thÞ trêng T©y ¢u - B¾c Mü chiÕm kho¶ng 20% tæng lîng kh¸ch.Tuy r»ng sè lîng kh¸ch kh«ng lín nhng ®©y l¹i lµ khu vùc mang tÝnh ®ad¹ng nh t. Du kh¸ch ®Õn víi C«ng ty tõ r t nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi nh : Italy;§øc; Thuþ SÜ; Anh; BØ; §an M¹ch; Canada; Mü;... Mét sè h·ng lín cña c¸c níc thuéc khu vùc nµy göi kh¸ch qua C«ngty nh: H·ng LAterlier (Thuþ sÜ) H·ng Frank Tour vµ Ikanis (§øc) H·ng Regent Holyday vµ Progressive (Anh)... vµ nhiÒu H·ng dulÞch quèc tÕ kh¸c. * ThÞ trêng khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng: ThÞ trêng nµy r t gÇn víi níc ta vÒ mÆt ®Þa lý vµ cã nh÷ngmÆt t¬ng ®ång, phï hîp vÒ phong tôc, tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Æc tr ng... Kh ¸ch du lÞch §«ng Nam ¸ vµo ViÖt nam trong th êi gian g Çn®©y c ã xu híng ng µy c µng t¨ng vµ c ã s è lîng kh ¸ch chiÕ mkho ¶ng 1 5% lîngkh ¸ch c ña C «ng ty. Kh ¸ch tõ khu vùc n µy c ã qu èc tÞch c ña nhiÒu níc kh ¸cnhau c ña: Ch ©u ¢u; Ch ©u M ü; Ch ©u ¸ vµ h ä ®i du lÞch qua c ¸c H ·ng dulÞch §«ng Nam ¸, nh: Nh Ët B ¶n; Aus tralia; §µi Loan; Th ¸i Lan;... II.1.2. Quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c c«ng ty kh¸ch s¹n. Do ®Æc ®iÓm nguån kh¸ch cña C«ng ty lµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸ncao, nªn C«ng ty cã mèi quan hÖ kh¸ chÆt chÏ víi c¸c kh¸ch s¹n lín cã ch t l -îng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ ë nhiÒu ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. ViÖc ®Æt chç trong kh¸ch s¹n kh«ng nh÷ng gi¶i quyÕt ®îc nhu cÇucña kh¸ch mµ C«ng ty cßn nhËn ®îc mét kho¶n hoa hång kh«ng nhá trongviÖc ®a kh¸ch ®Õn c¸c ®¬n vÞ ®ã. II.1.3. Quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c h·ng hµng kh«ng, ®¹i lý b¸nvÐ m¸y bay, vÐ tµu;... Do ®Æc ®iÓm kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt nam theo ®êng hµng kh«ngchiÕm ®Õn 80%, nªn viÖc ®Æt quan hÖ víi c¸c H·ng Hµng kh«ng nh»m t¨ngthªm lîng kh¸ch vµo C«ng ty vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch ®i du lÞch ëViÖt nam ®îc C«ng ty r t quan t©m. C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi cã lîi thÕ trong viÖc ®¨ng kýchç vµ b¸n vÐ m¸y bay cho kh¸ch v× cã mét ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay cho Hµngkh«ng ViÖt nam (Vietnam Airlines). §iÒu nµy võa t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ ®îc thuËn lîi, võa gãp phÇn®¸ng kÓ vµo doanh lîi chung cña C«ng ty. C«ng ty cßn cã mèi quan hÖ víi c¸c H·ng Hµng kh«ng kh¸c nh :Pacific Airlines (ViÖt nam), Thai Awuay, Air Frrance; Japan Airlines;Cathay Pacific;... Bªn c¹nh c«ng viÖc lo vÐ m¸y bay trong níc, viÖc ®¨ng ký vµ b¸nvÐ c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn giao th«ng kh¸c (tµu ho¶; tµu thuû,can«...) còng ®îc C«ng ty thùc hiÖn kh¸ chu ®¸o. C«ng ty cã quan hÖ víiLiªn hiÖp ®êng s¾t ViÖt nam, mét sè ®¬n vÞ vËn chuyÓn ®êng bé, ®-êng thuû kh¸c. C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi lµ thµnh viªn HiÖp héi Du lÞchCh©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (PATA), HiÖp héi Du lÞch Ch©u Mü ASITA.MÆc dï míi tham gia 2 tæ chøc nµy, nhng Vietnamtourism in Hanoi ®·kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ vµ chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng Du lÞchtrong níc vµ Quèc tÕ. II.2. Thùc tr¹ ng kinh doanh l÷ hµnh du lÞ ch quèc tÕ cña C«ngty Du lÞ ch Vi÷t nam - Hµ néi. II.2.1. VÒ kinh doanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ chñ ®éng. §©y lµ m¶ng kinh doanh chñ yÕu cã thÕ m¹nh ë C«ng ty Du lÞchViÖt nam - Hµ néi. Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ chñ®éng ®îc b¾t ®Çu tõ ngay khi míi thµnh lËp C«ng ty. Mét ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ c¬ c u kh¸ch cña C«ng ty lµ sè l îngkh¸ch Ph¸p chiÕm ®a sè (trªn 60% lîng kh¸ch cña C«ng ty), sau ®ã lµkh¸ch NhËt, BØ, Thuþ SÜ, Canada, Australia, Italia,... C«ng ty cã mèiquan hÖ víi c¸c H·ng du lÞch lín cña Ph¸p tõ nhiÒu n¨m nay: ASIA,AKIOU;... Gi÷a C«ng ty vµ c¸c H·ng du lÞch nµy ®· ký hîp ®ång hoÆc v¨n 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368b ¶n ghi nh í nh Ën g öi kh ¸ch qua tõng n ¨m . H ¬n n ÷a, quan h Ö ViÖt - Ph ¸p®îc m ë réng sau chuyÕ nth ¨m ViÖt nam c ña T æng th èng Ph ¸p. Kh ¸ch b Þth óc ®Èy ®Õ nViÖt nam b ëi trÝ tß m ß m u èn nh ×n l¹i m ¶nh ® tchiÕ ntr êngxa, n ¬i ®· d iÔn ra cu éc chiÕ n "ch n ®éng ®Þa cÇu". Kh¸ch Ph¸p phÇnlín lµ cùu chiÕn binh, nh÷ng ngêi mét thêi tham gia cuéc chiÕn ë §iÖn BiªnPhñ vµ nh÷ng ngêi quan t©m tíi b¸n ®¶o §«ng D¬ng; c¸c trÝ thøc, c¸c nhµsö häc, gi¸o s, nh÷ng ngêi yªu nghÖ thuËt, v¨n ho¸ c¸c d©n téc... Ngoµi ra,du kh¸ch tõ c¸c níc T©y ¢u - B¾c Mü (trõ Ph¸p) chiÕm kho¶ng 20% lîng kh¸chdu lÞch quèc tÕ cña toµn C«ng ty. B¶ng 4: KÕt qu¶ kinh doanh l÷ hµnh du lÞ ch quèc tÕ chñ ®éng cña C«ng ty Du lÞ ch Vi÷t nam - Hµ néi, c¸c n¨m 1998, 1999, 2000 ChØ tiª u ߬n vÞ 1998 1999 2000 tÝ nh 1. Doanh thu TriÖu ®ång 51.387 51.000 54.656 2. Chi phÝ - 46.938 45.577 49.016 3. L·i - 4.449 5.423 5.640 4. Sè lît kh¸ch Lît kh¸ch 5.765 6.325 7.150 5. Sè ngµy kh¸ch Ngµy / kh¸ch 53.886 63.282 70.533 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi). B¶ng trªn cho ta th y c¸c chØ tiªu (vÒ l·i, sè lît kh¸ch vµ sè ngµykh¸ch) cña n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. Riªng chØ tiªu vÒ doanh thu cã sùthay ®æi gi÷a c¸c n¨m. Doanh thu n¨m 1999 kÐm 0,5 lÇn so víi n¨m 1998,doanh thu n¨m 2000 t¨ng 1,07 lÇn so víi n¨m 1999. Nhng l·i cña n¨m 1999cao h¬n so víi n¨m 1998 (1,21 lÇn). Së dÜ nh vËy lµ do n¨m 1998 chi phÝkinh doanh cña C«ng ty dµnh cho ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞchquèc tÕ chñ ®éng (91%) nhiÒu h¬n so víi n¨m 1999 vµ n¨m 2000 (89%). Sè lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ chñ ®éng cña C«ng ty chñ yÕu ®itheo tour, chiÕm 90% tæng sè lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Do ¶nh hëng cña c¬ c u kh¸ch vµ thêi vô du lÞch, chñ yÕu du kh¸chquèc tÕ ®Õn víi C«ng ty tËp trung nhiÒu trong c¸c th¸ng 11, 12, 1, 2, 3 (quýI vµ quý IV) vµ tha dÇn vµo c¸c th¸ng 5,6,7,8,9. §Æc biÖt lµ hai th¸ng 6vµ 7 lîng kh¸ch vµo C«ng ty r t Ýt, bëi v× do thêi tiÕt, khÝ hËu vµo nh÷ngth¸ng nµy ë níc ta r t nãng, cã ma b·o b t thêng..., trong khi ®ã khÝ hËuë c¸c níc Ch©u ¢u nh×n chung r t ®Ñp, kh¸ch thêng ®i du lÞch néi ®ÞahoÆc ë c¸c níc, c¸c vïng l©n cËn, chø kh«ng ®i du lÞch ë nh÷ng vïng xa. Kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo C«ng ty thêng ®i theo c¸c ch¬ng tr×nhcã ®é dµi lu tró b×nh qu©n ë ViÖt nam tõ 8 - 10 ngµy víi môc ®Ých dulÞch thuÇn tuý, mét sè lîng Ýt lµ kh¸ch c«ng vô hoÆc kÕt hîp du lÞchth¨m dß thÞ trêng vµ t×m c¸c c¬ héi ®Çu t. II.2.2. VÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ bÞ®éng. Trong m¶ng kinh doanh nµy, ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ tæchøc x©y dùng, b¸n vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch ë níc ngoµi choc«ng d©n ViÖt nam. Ho¹t ®éng kinh doanh nµy ë C«ng ty Du lÞch ViÖtnam - Hµ néi cha ph¸t triÓn, lîng kh¸ch du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng chiÕm tûträng Ýt trong c¬ c u kh¸ch cña C«ng ty. Së dÜ nh vËy lµ do: 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C «ng t¸c qu ¶n lý xu tnh Ëp c ¶nh c ña Nh µ níc ta c ßn c ã m Æt b tc Ëp, nh ÷ng th ñ tôc h µnh ch Ýnh rêm rµ vµ r t ch Ëm . - Nhu c Çu th Þ hiÕ uc ña ngêi ViÖ t nam cha cao. Nhng ®Ó ®¸p øng nhu c Çu ®i du lÞch c ña m ét s è du kh ¸ch c òngnh g ãp ph Çn k Ých th Ých phong trµo ®i du lÞch ra n íc ngo µi c ña c «ng d ©nViÖ t nam , C «ng ty vÉn tiÕ n h µnh khai th ¸c vµ thu h ót ngu ån kh ¸ch n µy.B ¶ng s è 5: KÕ t qu¶ kinh doanh l÷ hµnh du l Þ c h quèc tÕ b Þ ®éng ë C« ng ty D u l Þ c h Vi÷ t na m - Hµ néi nh÷ ng n¨ m 1998, 1999, 2000. C hØ ti ª u ߬n vÞ 1998 1999 2000 t Ý nh 1 . D oanh thu TriÖu ®ång 6.677 6.047 7.084 2. Chi phÝ - 6.1 28 5.441 6.354 3. L ·i - 549 642 730 4. S è lî t kh ¸ch Lî t kh ¸ch 748 750 928 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1998, 1999, 2000 cña C«ng ty DLVN- HN) Qua b¶ng trªn ta th y ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh Du lÞch QuèctÕ bÞ ®éng ë C«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh trong nh÷ng n¨m võa qua, sè l-ît kh¸ch C«ng ty ®ãn tiÕp vµ phôc vô ®· t¨ng lªn, n¨m sau cao h¬n so víin¨m tríc. Cô thÓ lµ: N¨m 1999 t¨ng 1,0 lÇn so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¨ng1,2 lÇn so víi n¨m 1999. Tuy vËy, m¶ng ho¹t ®éng kinh doanh nµy vÉn cha®îc C«ng ty chó träng ph¸t triÓn nhiÒu. Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinhdoanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ bÞ ®éng chØ chiÕm 10% - 12% trong tængdoanh thu vÒ kinh doanh l÷ hµnh du lÞch quèc tÕ ë C«ng ty. Bíc sang n¨m 2000 C«ng ty tËp trung khai th¸c chñ yÕu phÇn thÞtrêng c¸c níc thuéc khèi ASEAN vµ Trung Quèc phôc vô kh¸ch du lÞchquèc tÕ thô ®éng. II.3. Ho¹ t ®éng tæ chøc x©y dùng, b¸n vµ thùc hi÷n ch ¬ngtr × nh du lÞ ch quèc tÕ ë C«n g ty Du lÞ ch Vi÷t nam - Hµ néi. II.3.1. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng kh¸ch quèc tÕ. Ho¹t ®éng nµy chñ yÕu do c¸c phßng thÞ trêng cña C«ng ty ®¶mnhËn. §©y lµ mét ho¹t ®éng t t yÕu nh»m n¾m b¾t, ph¸t hiÖn vµ gîi mënhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Hµng n¨m, C«ng ty thêng xuyªn cö c¸n bé,nh©n viªn tiÕn hµnh ®i kh¶o s¸t thùc tÕ: kiÓm tra, tÝnh to¸n, xem xÐt t×nhh×nh ch t lîng ®êng x¸, ghi chÐp kü cµng c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸ctuyÕn ®iÓm du lÞch mµ C«ng ty dù ®Þnh sÏ x©y dùng ch¬ng tr×nh dulÞch. §Ó ch¬ng tr×nh du lÞch cã ch t lîng tèt, viÖc kh¶o s¸t, nghiªn cøucµng ®îc tiÕn hµnh cô thÓ vµ chu ®¸o. C¸c ®Þa danh mang gi¸ trÞ tùnhiªn nguyªn s¬, gi¸ trÞ v¨n ho¸, lÞch sö, gi¸ trÞ b¶n s¾c d©n téc... ®îc®Æc biÖt chó ý. Ngoµi ra, C«ng ty cßn sö dông ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ trêngb»ng viÖc thu thËp th«ng tin (t¹i chç) qua c¸c nguån tµi liÖu kh¸c nhaunh: - Th«ng tin qua s¸ch b¸o, n phÈm vÒ du lÞch. C¸c th«ng tin mµC«ng ty thêng quan t©m chñ yÕu lµ: c¸c qui ®Þnh vÒ viÖc ®ãn kh¸ch du 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368lÞch qu èc t , xu thÕ ®i du lÞch c ña kh ¸ch qu èc t , l îng kh ¸ch qu èc t ®Õ n Õ Õ ÕViÖ t nam ... nh »m n ¾m b ¾t ®îc t×nh h ×nh chung vÒ ho ¹t ®éng kinh doanhl÷ h µnh qu èc t . Õ - Th «ng tin tõ c ¸c b ¹n h µng, c ¸c ®èi th ñ c ¹nh tranh: c ¸c tËp qu ¶ngc ¸o c ña c ¸c C «ng ty du lÞch , c ¸c ch¬ng tr×nh khuyÕ nm ¹i, v n ®Ò gi¸ c ¶...®Ó lùa ch än cho m ×nh c ¸c gi¶i ph ¸p, chiÕ n lîc kinh doanh, chiÕ n lîc c ¹nhtranh ph ï h îp. - C ¸c qui ®Þnh, quyÕ t®Þnh, th èng k ª c ña c ¸c ban ng µnh h ÷u quan. - Th «ng tin tõ b ¸o c ¸o c ña híng d Én viªn: híng d Én viªn ch Ýnh lµngêi tiÕ p x óc víi kh ¸ch nhiÒu nh tdo c ã c ¬ h éi t×m hiÓu, n ¾m b ¾t nhu c Çuc ña du kh ¸ch m ét c ¸ch thu Ën lîi nh t. D o ®ã, híng d Én viªn lµ ngêi h ç trc lùc cho c «ng t¸c nghiªn c øu th Þ tr êng. - Th «ng tin tõ nh ÷ng b ¶ng h ái, tõ s ù ph áng v n trùc tiÕ p du kh ¸chsau m çi chuyÕ ndu lÞch. C «ng ty th êng d ïng h ×nh th øc khuyÕ nm ¹i nh tÆngqu µ lu niÖm , do ®ã ®· g ©y ®îc s ù nhiÖt t×nh th am gia c ña du kh ¸ch. II.3.2. Ho¹t ®éng x©y dùng ch¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch dulÞch quèc tÕ. Ho¹t ®éng nµy ®îc C«ng ty r t coi träng bëi néi dung cña ch¬ngtr×nh, sè lîng c¸c dÞch vô, sù ®éc ®¸o cña tuyÕn ®iÓm du lÞch cã vaitrß quan träng trong viÖc thu hót kh¸ch. * C¸c nguyªn t¾c C«ng ty ®Ò ra khi x©y dùng ch¬ng tr×nh dulÞch: 1. Mçi ch¬ng tr×nh du lÞch ®Òu dùa trªn c¬ së nghiªn cøu cung -cÇu cña thÞ trêng du lÞch mét c¸ch kü lìng. Ngêi x©y dùng ch¬ng tr×nhlµ ngêi ®· tõng ®i thùc tÕ nhiÒu lÇn trªn tuyÕn ®iÓm ®ã. Mét ch¬ngtr×nh du lÞch ®îc x©y dùng lu«n cã sù cè v n cña c¸c chuyªn gia vÒnghiªn cøu thÞ trêng, c¸c híng dÉn viªn du lÞch cã kinh nghiÖm ®Ó ch¬ngtr×nh mang tÝnh kh¶ thi. 2. C¸c ch¬ng tr×nh lu«n ®¶m b¶o tÝnh l«gic vÒ kh«ng gian vµthêi gian, phï hîp víi xu thÕ vÒ nhu cÇu du lÞch cña tõng thÞ trêng, kh¶n¨ng chi tiªu cña tõng ®èi tîng kh¸ch. 3. Lu«n ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña ch¬ng tr×nh dulÞch, tr¸nh sù nhµm ch¸n. 4. Cè g¾ng kh¸c biÖt ho¸ ch¬ng tr×nh cña m×nh víi c¸c C«ng tykh¸c, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch ®Æc biÖt. 5. C¸c ch¬ng tr×nh dµnh cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®îc giíi thiÖu vµchi tiÕt ho¸ c¸c dÞch vô bæ xung. Khi x©y dùng ch¬ng tr×nh du lÞch, C«ng ty thêng chó ý c¸c bíc: - Nghiªn cøu thÞ trêng - Nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øng - X¸c ®Þnh môc tiªu vµ ý tëng cña ch¬ng tr×nh - X¸c ®Þnh giíi h¹n cña gi¸ vµ thêi gian - Lùa chän tuyÕn ®iÓm - X©y dùng ph¬ng ¸n vËn chuyÓn - X©y dùng ph¬ng ¸n lu tró, ¨n uèng 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nh ÷ng ®iÒu ch Ønh nh á, b æ sung tu yÕ nh µnh tr×nh - X ¸c ®Þnh gi¸ th µnh, gi¸ b ¸n. Vµ khi x ¸c ®Þnh m øc gi¸ cho ph ï h îp víi ch¬ng tr×nh, C «ng ty ®· ¸pd ông ph¬ng ph ¸p nh ãm to µn b é c ¸c chi ph Ý th µnh 2 kho ¶n: • Chi ph Ý c è ®Þnh (tÝnh cho c ¶ ®o µn) bao g åm : Chi ph Ý vËn chuyÓn, chi ph Ý cho c ¸c ph¬ng ti Ön th am quan, chi ph Ý híng d Én, thu ª bao kh ¸c (v¨n ngh Ö). • Chi ph Ý biÕ n ®æi (tÝnh cho 1 kh ¸ch) bao g åm : Chi ph Ý lu tró kh ¸ch s ¹n, ti Òn ¨n u èng, vÐ th am quan, Visa, h é chiÕ u. T rong qu ¸ tr×nh n µy, C «ng ty th êng kh «ng tÝnh chi ph Ý vÐ m ¸ybay, tµu ho ¶ c ña kh ¸ch vµo gi¸ th µnh. C ô th Ó lµ: Zc¶ ®oµn = V.N + F F Zmét kh¸ch = V + N Trong ®ã: Z: gi¸ thµnh V: tæng chi phÝ biÕn ®æi cña mét kh¸ch F: Chi phÝ cè ®Þnh N: Tæng sè kh¸ch trong ®oµn Tõ ®ã, C«ng ty tÝnh gi¸ b¸n nh sau: G = Z + T + C B + CK + P Trong ®ã: G: Gi¸ b¸n T: C¸c kho¶n thuÕ CB: Chi phÝ b¸n (bao gåm hoa hång cho c¸c ®¹i lý, chi phÝ khuÕch tr -¬ng...) CK: Chi phÝ kh¸c P: Kho¶n lîi nhuËn cña C«ng ty. NÕu trong ch¬ng tr×nh cã vÐ m¸y bay hay vÐ tµu ho¶ th× gi¸ b¸n sÏ®îc céng thªm gi¸ vÐ m¸y bay hoÆc vÐ tµu ho¶ (phÇn nµy C«ng ty kh«ngtÝnh l·i) Khi x©y dùng ch¬ng tr×nh, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý cña møc gi¸,ngoµi chi phÝ, C«ng ty cßn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c yÕu tè kh¸c lµ møc ®éc¹nh tranh vµ quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng. V× vËy, gi¸ mçi ch¬ngtr×nh ®Òu ®îc tÝnh theo 2 møc gi¸ lµ: møc 1 vµ møc 2 theo ch t lîng c¸cdÞch vô. §ång thêi møc gi¸ còng gi¶m dÇn tØ lÖ nghÞch víi sè lîng kh¸chtrong ®oµn. II.3.3. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. Nh»m ®Èy m¹nh h¬n ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vÒ du lÞch,th¸ng 5/2000 C«ng ty Du lÞch ViÖt nam - Hµ néi ®· quyÕt ®Þnh thµnhlËp Tæ Th«ng tin - Qu¶ng c¸o. C¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña C«ng tyth«ng qua c¸c h×nh thøc nh sau: 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - In c ¸c tËp g p, tËp ¶nh, c ¸c tê r¬i... trong ®ã cung c p m ét s èth «ng tin vÒ c ¸c ho ¹t ®éng c ña C «ng ty c òng nh c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞchdo C «ng ty x ©y d ùng. C ¸c tê qu ¶ng c ¸o ®ã ®îc in lµm nhiÒu ®ît víi s è l-îng tu ú theo ph ¹m vi trong tõng chiÕ n d Þch qu ¶ng c ¸o. C ¸c ch¬ng tr×nhqu ¶ng c ¸o lu «n c ã s ù ®æi m íi vÒ h ×nh th øc vµ phong ph ó vÒ n éi dung. - C «ng ty ®· c ã ch¬ng tr×nh qu ¶ng c ¸o trªn b ¸o ch Ý giíi th iÖu vÒC «ng ty, trªn tru yÒn h ×nh vÒ d Þch vô vËn chuyÓn. - C «ng ty c ã c ¸c tËp san, b ¸o s æ, in lÞch... göi ®Õ n kh ¸ch h µng, c¸c®èi t¸c th «ng qua c¸c h éi ngh Þ kh ¸ch h µng, c ¸c cu éc tri Ón lm , h éi th ¶o, h éi ·ch î. - C «ng ty ®· x ©y d ùng m ét ch¬ng tr×nh giíi th iÖu vÒ ViÖt namvµ vÒ C «ng ty D u lÞch ViÖ t nam - H µ n éi trªn m ¹ng Inte rne t ®Ó thu Ënlîi trong viÖc qu ¶n b ¸ réng r·i du lÞch ra níc ngo µi. - Q ua c ¸c cu éc tri Ón l·m , h éi ch î vÒ du lÞch ë trong n íc nh: H éi ch îqu èc t VIF A 1 997, H éi ch î qu èc t do T æng c ôc D u lÞch tæ ch øc vµ c ¸c Õ Õn ¨m 1 996, 1 998, tri Ón l·m vÒ D u lÞch vµo 1 2/ 998... ®· lµ d Þp ®Ó C «ng 1ty th am gia vµ c ã c ¬ h éi qu ¶ng b ¸, giíi th iÖu s ¶n ph Èm c ña m ×nh. §ång th êi, trong c ¸c H éi ch î qu èc t nh: H éi ch î du lÞch ITV ë §øc; Õh éi ch î du lÞch TO P VIS A ë Ph ¸p; h éi ch î du lÞch ITB ë Italy... C «ng ty®Òu c ã th µnh viªn th am gia nh »m h äc h ái kinh nghiÖm t×m kiÕ m®èi t¸c, k ýh îp ®ång vÒ du lÞch , qu ¶ng c ¸o du lÞch cho ® t níc c òng nh thu h ót dukh ¸ch qu èc t ®Õ n víi c ¸c ch¬ng tr×nh du lÞch c ña C «ng ty nh »m gi÷ v÷ng Õvµ t¨ng th ªm th Þ ph Çn vÒ du lÞch víi c ¸c h ·ng du lÞch qu èc t m íi. Õ II.3.4. Tæ chøc b¸n vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch quèc tÕ. Tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh du lÞch lµ ho¹t ®éng cuèi cïngcña c¶ qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty. Khi nhËn ® îc mét th«ng b¸o tõC«ng ty l÷ hµnh göi kh¸ch (thêng lµ Fax), C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm trangay kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m×nh ®Ó cã thÓ tr¶ lêi mét c¸ch mau lÑnh t. Th«ng b¸o tõ C«ng ty göi kh¸ch thêng bao gåm c¸c th«ng tin vÒ: - Quèc tÞch cña ®oµn. - Danh s¸ch ®oµn, sè lîng kh¸ch. - Thêi gian, ®Þa ®iÓm xu t nhËp c¶nh. - Ch¬ng tr×nh tham quan du lÞch vµ mét sè th«ng tin liªn quan. - C¸c yªu cÇu vÒ híng dÉn viªn, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kh¸ch s¹n... - H×nh thøc thanh to¸n. Trong trêng hîp cã nh÷ng kh¸ch níc ngoµi tù m×nh ®Õn víi C«ng tymµ kh«ng qua mét tæ chøc trung gian göi kh¸ch nµo, bé phËn thÞ trêngsÏ ®ãn tiÕp vµ tho¶ thuËn trùc tiÕp víi kh¸ch vÒ c¸c th«ng tin trªn. Phßng ®iÒu hµnh sau khi tiÕn hµnh kiÓm tra kh¶ n¨ng ®¸p øng (chñyÕu lµ møc gi¸ vµ c¸c dÞch vô ®Æc biÖt, dÞch vô bæ xung) sÏ b¸o víiphßng thÞ trêng ®Ó tiÕn hµnh tho¶ thuËn, nhËn tiÒn ®Æt cäc. .. Sau®ã sÏ ®Æt phßng, ®Æt su t ¨n, bè trÝ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, bè trÝhíng dÉn viªn... theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch. Híng dÉn viªn lµ ngêi saucïng vµ quan träng nh t quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay th t b¹i cña ch ¬ngtr×nh du lÞch. HiÖn nay, C«ng ty cã mét ®éi ngò h íng dÉn viªn cã tr×nh®é chuyªn m«n cao, th«ng th¹o nhiÒu ngo¹i ng÷, trÎ trung vµ n¨ng ®éng.V× vËy, hÇu nh c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch thùc hiÖn ®Òu l y ®îc sù hµi 32

×