Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (10)

Ähnlich wie Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus (20)

Anzeige

Weitere von Business Arena Oy (20)

Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus

 1. 1. HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUS -KOONTI 17.10.2013, OULU © Business Arena Oy
 2. 2. TYÖSKENTELYN PURKU © Business Arena Oy
 3. 3. Hankkeiden vaikuttavuuden tarkastelua sekä kehittämistä eri näkökulmista lotuskukkaharjoituksen avulla
 4. 4. Missä aiheessa vietettiin eniten aikaa ja mikä herätti eniten kysymyksiä? © Business Arena Oy
 5. 5. Hankkeen sisällön joustavuus ja aktiivinen omistajuus. Toimialasidosryhmien osallistaminen suunnitteluun. Huom! Ne eivät ole erillisiä teemoja. ”Mahtavaa tulosta voi synnyttää vain, jos organisaatio on sitoutunut ja asia näkyy eri tasoilla. Nähdään ettei tule kaatopaikkailmiötä. Hankkeet työkalu sellaiseen, mitä ei voi muuten tuottaa.” Jos hanke liittyy organisaation strategiaan, ovat johto ja organisaatio myös sitoutuneita. Tällöin hankkeesta tulee strateginen vaikuttaja. Intohimo tekemisen kaikissa vaiheissa ja vaikuttavuuden aikaansaaminen. Rohkeus, vapaus, luovuus. Omakohtaisuus. Riittävät resurssit. Persoonan ja tiimin henkilöiden kombinaatio. Osaaminen: substanssiosaaminen hankkeessa, mittaamisessa myös! Keitä vaikuttavuus kiinnostaa? Johtoa, kohderyhmää, rahoittajaa? Kuka loppupeleissä mittaa asiaa ja tuleeko sama tulos? Ei saisi olla kuin sellaisia hankkeita, jotka ovat linjassa organisaation strategian kanssa. Hanketyön arvostus. Hankkeet eivät saisi olla virherekrytointien kaatopaikka. Hankkeen idean täytyy perustua riittävästi sitä toteuttavan organisaation ydinosaamiseen, jotta hanke pääsee maksimaallisesti hyödyntämään organisaation resursseja - ilman, että se on rahoittajan näkökulmasta perustoimintaa. ”On liikaa projektipäällikköön. ”Vaihtuvuus syö vaikuttavuutta”, se taas syö resursseja. Seuranta ja sen tärkeys. Vaikuttavuuden mittarit tulee olla heti alusta mukana: mitä mitataan, kuinka? Sekä laadulliset että määrälliset. Selkeät tehtäväalueet: ei henkilöidä Seuranta suunniteluun mukaan. Yksi hankkeen tehtävä on katsoa omia tuloksiaan. oltava kyllin lähellä perustoimintaa, mutta riittävän erilaista rahoitettavaksi.” © Business Arena Oy
 6. 6. ”Painopiste laadullisissa mittareissa. Määrälliset mittarit eivät ole parhaita asiaan: casekuvaukset, asiakasraadit, asiakaspalautteet.” Kyse muutoksen aikaansaamisessa. Tunnistetaan muutos toimintaympäristössä, mutta myös hallinnoijan sisäiset muutokset jo hankkeen aikana. ”Pitäisikö meidän hanketoimijoiden olla kriittisiä omaa suunnitelmaamme kohtaan?” Kun löydetään ennalta-arvaamattomia avauksia ja toimintaympäristö muuttuu, on kyettävä tarttumaan tilanteeseen. Hanketoiminta hankeorganisaatiolle voi olla hyvä rekrytointikanava. Sisäänajamiseen. Organisaation osaaminen lisääntyy. Hankkeen avulla organisaatio voi riskittömästi opettaa tekijöitään sivussa. Osuvuuden elementtien on oltava paikoillaan. Jotta kehittämishanke olisi vaikuttava, täytyy olla osuvuutta eri suuntiin. Strateginen osuvuus lähtee strategiasta ja kohdistuu ydintoimintaan. On oltava oikea ajankohta tekemiselle: voit tehdä oikeaa asiaa väärässä ajankohdassa. Täytyy olla yhteiskunnallinen kysyntä. Rahoittajan osuvuus: palveleeko vielä rahoittajan tavoitteita? Yhteistyö tarjoaa vaikuttavuutta. Jos toiminta muuttuu hankkeiden myötä, verkosto laajenee ja toiminta muuttuu yhteistyöksi. Tulokset leviävät eteenpäin. ”Maaseuturahaston puolella tehdään tätä paljon hankkeiden välillä. ESR/EAKR-puolella tästä oppimista.” Isot teemat: vaikuttavuuden todentaminen (mittarit ja tulokulmat) sekä hankkeen liittyminen toteuttajaorganisaation strategiaan. Pystyykö tai haluaako organisaatio seurata vaikuttavuutta? © Business Arena Oy
 7. 7. Hankeviestintä. Kontakti mediaan jo hankkeen alusta alkaen. Jos on kaksi saman tyyppistä hanketta, se joka viestii enemmän vaikuttaa paremmalta. Miten ohjausryhmän jäsenet saataisiin sellaiseksi, että heillä on intoa viestiä hankkeesta eteenpäin? Ei vain anneta asioita projektipäällikön vastuulle. Hallintohenkilöstön lisäksi ohjausryhmään myös kohderyhmän edustajia. Aito viestintäsuunnitelma, jota aktiivisesti päivitetään ja toteutetaan. Resursseja hankehenkilöstön verkostoitumiseen. Yhteismarkkinointi: hankkeet ohjamaan asiakkaita muiden hankkeiden pariin. Asiakaslähtöisyys. Yhteiskunnallinen tarve, johon vastataan? Onko jatkuva vuoropuhelu asiakkaan kanssa. Alueellinen asiakastarpeen kartoitus. Asiakaspalaute miten sitä kerätään ja saadaanko oikeaa palautetta! Määritellään asiakas tarkkaan. © Business Arena Oy
 8. 8. Mikä aihe herätti eniten sellaisia kysymyksiä, joihin ei tänään löytynyt vastauksia? © Business Arena Oy
 9. 9. Yleiset hyödyt: hankkeella on usein laajassa mittakaavassa olevia hyötyjä: yleinen hyvinvointi, jne. Miten yksittäisen hankkeen vaikutukset isoihin tai pieniin asioihin voidaan erottaa muista toimintaympäristön muutoksista. Ovatko tulokset raportoijasta kiinni? Reipashenkinen raportoija kirjoittaa vaikka mitkä toimenpiteet osaksi hankkeen tuloksia. Myös hanke saattaa jarruttaa konkreettisten tulosten syntymistä. Eri intressiryhmillä eri tavoitteita. Joidenkin mielestä hankkeen vaikutukset voivat olla positiivisia, mutta toisten negatiivisia. Riippuu keneltä kysytään. Eriävät mielipiteet tuloksista. Lobbaaminen! Usein jotain isompaa pitää muuttua, jotta saadaan isoa muutosta. Olenko projektipäällikkönä liian pieni ihminen? Voiko vaikuttavuutta mitata laadullisesti? ”Aktiivinen omistajuus”, painavaa sanottavaa, mutta eri käsityksiä. Mitä se tarkoittaa meille? Paljon sisältöä, eri merkityksiä. Missä muualla kuin hankkeissa voi valita ihmisen mukaan johonkin tehtävään ilman substanssiosaamista - kuin hankkeissa? Millä asiaa voitaisiin korjata? Ei kaadeta vain tiettyyn työtehtävään. Indikaattorilomakkeet eivät palvele moniakaan hankkeita, jos mitään. ”Pakko täyttää joku luku, vaikkei itsekään tiedä mitä täytetään.” Jos lomake on pakko täyttää, pitää olla toisia keinoja raportoida vaikuttavuutta. Rajojen rikkominen: isoja muutoksia saadaan näin aikaan. Miten uskaltaa tehdä, riippuen rahoittajan näkökulmasta. ”Turvallinen rajojen rikkominen.” Asiakasnäkökulma ja -hyödyt. Siellä vaikuttavuus toteutuu loppupeleissä. Mikä on hankkeen hyvä kesto? 3 vuotta vai yksivuotiset pätkät? Kuinka paljon menee byrokratiaan aikaa, jos on vuoden mittainen hanke? © Business Arena Oy
 10. 10. ALUSTUS © Business Arena Oy
 11. 11. Temaattiset Torstait • Toiminta käynnistyi kesällä 2011 Uudellamaalla torstaisin pidettävinä kohtaamisina • Hankeammattilaisten kohtaamispaikka: osaamisen, vertaisoppimisen ja kokemuksien vaihtoa • • • Paikka kaveriavulle Luodaan yhteistyötä ruohonjuuritasolla Ei keskitytä substanssiin, vaan yleiseen hankeosaamiseen © Business Arena Oy
 12. 12. Viime aikoina esillä: aktiivinen omistajuus Ihmiset edistävät asioita, eivät organisaatiot Asioiden henkilövetoisuus - ja sen hyväksyminen! Annetaan luoville yksilöille tilaa organisaatiossa. Ihmiset toteuttavat toimenpiteitä ja tietävät asioista. Aietason hankesopimus - mielellään etukäteen Kerrotaan tavoiteltava muutos, yhteinen tahtotila: mikä muuttuu? Sovitaan roolitus (toteuttaja, kumppanit, edunsaajat) Toimintamallien ja aineettomien oikeuksien omistajuus: miten tuloksia hyödynnetään hankkeen jälkeen, miten laajasti ja kenen toimesta Ennakoidaan, mutta ei lukita kiinni - asioita voidaan aina tarvittaessa muuttaa ja tehdä lisäyksiä! © Business Arena Oy
 13. 13. VAIKUTTAVUUS - mikä sen mahdollistaa? © Business Arena Oy
 14. 14. ”Täytyy olla lupa + halu + kyky” - erään organisaation kehittäjä © Business Arena Oy
 15. 15. Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu ”Itse en kirjoita suunnitelmia koskaan tavoitteiden, vaan tulosten kautta. Kerrotaan mikä on maailmassa muuttunut, kun hanke on päättynyt.” - satakuntalainen hankeammattilainen © Business Arena Oy
 16. 16. Tehtävänanto ratkaisee paljon. Vaikuttavuutta on vaikea kuvata, jos hankkeen suunnitelma on epämääräinen: - Minkä ongelman hanke ratkaisee? - Miten maailma muuttuu, kun hanke on päättynyt? - Mihin haemme vastauksia? Huom! Vaikuttavuudesta ”sopiminen etukäteen” jo suunnitteluvaiheessa - Määritetään jo aietasolla etukäteen miten laajasti hankkeen tuloksia hyödynnetään, jos huomataan käytännössä, että hankkeen toteuttamat toimenpiteet toimivat - Ei sovita levittämisestä jälkikäteen tai ajatella, että se toteutuu itsestään © Business Arena Oy
 17. 17. Estääkö omistajuuden puute tai epämääräisyys vaikuttavuuden? • ”Jos kaikki omistavat, kukaan ei hyödynnä tai ota vastuuta.” • Sanotaanko riittävän yksiselitteisesti, että tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä? ”Kaikki tietävät, mutta asiasta ei ole välttämättä sovittu.” Case: Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina -hanke Materiaalit merkitään CC-lisenssillä. Edunsaajat tietävät, että heillä on oikeus käyttää niitä. Selkeä omistajuus ohjaa käyttäytymistä. Vaikuttavuutta tulee, kun kaikilla on yksiselitteinen oikeus hyödyntää ja edelleen kehittää materiaaleja. © Business Arena Oy
 18. 18. • Kokeilemalla kehittäminen: ei tehdä yhtä tai kahta massiivista pilottia, vaan etsitään ratkaisu jatkuvalla kokeilemisella ja epäonnistumisella • Epäonnistunut kokeilu on myös tulos • Kokeilemalla levitetään samalla tuloksia. • Mutta antaako hankkeen rahoittaja luvan rohkeisiin kokeiluihin? Entä hankeorganisaatio? © Business Arena Oy
 19. 19. (Anssi Tuulenmäki, Aalto-yliopisto) © Business Arena Oy
 20. 20. VAIKUTTAVUUS - miten mitata? © Business Arena Oy
 21. 21. • Ulottuvuudet ja aikahorisontti: ”Kukaan ei välitä vaikuttavuuden mittaamisesta hankkeen päätyttyä.” • Oikean mittarin tunnistaminen = usein vasta kokeilemalla tietää, mitä pitäisi seurata • Vanhojen indikaattoreiden yhdistelyt © Business Arena Oy
 22. 22. Case: MIND-tutkijaryhmä, Aaltoyliopisto • • • • Tutkijaryhmä huomasi, etteivät perinteiset akateemiset mittarit kuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta He halusivat tuoda työnsä vaikuttavuuden esiin ja oikeuttaa olemassaolonsa Yhden pikkujoulun aikana he keräsivät yhteen erilaisia mittareita, joilla voi osoittaa karkealla tasolla vaikuttavuutta --> http://www.mindspace.fi/wp-content/uploads/2013/05/ MIND-Social-Impact-2011-2012.pdf © Business Arena Oy
 23. 23. © Business Arena Oy
 24. 24. Case: Ideasta ilmiöksi (www.ideastailmioksi.fi) • Tavoite - aktivoida ja osallistaa korkeakoulujen henkilökuntaa kaupallistamistyöhön, tehdä kulttuurinmuutos • Hankkeen takia täytyi kerätä osallistujatietoa -> luotiin sen pohjalta sisäinen asiakkuudenhallintajärjestelmä, jolla myös seurattiin aktivointitoimenpiteiden tehokkuutta -> tehtiin ”pakollisesta pahasta” työkalu -> Oletteko koskaan miettineet, mitä pakollista dataa keräätte, jota voisi hyödyntää tekemisen ohjaamisessa? Entä käytättekö kerättyä dataa (kahvituslistoja) osallistujien taustojen analysoimiseen? © Business Arena Oy
 25. 25. ”PAKOLLINEN” TIETO: NOPEAT TUOTOKSET JA VÄLITÖN VAIKUTUS 2009 2010 2011 Yhteensä Työkalu kpl hlö kpl hlö kpl hlö kpl hlö Kevätpäivä 1 55 1 57 1 102 3 214 TULI-cocktail 1 48 1 52 1 49 3 149 JYU + JAMK YHTEENSÄ Ideakahvila® 10 186 8 214 6 121 24 521 3 400 HENKILÖKUNNAN JÄSENTÄ Akateeminen bisnesklubi 7 79 5 75 4 61 16 215 Ideakioski® 23 1621 18 1439 10 789 51 3849 Puhelinsoitot 790 732 389 1911
 26. 26. % henkilökunnan jäsenistä tietää tukipalveluista 2008 2009 2010 Vapaaehtoinen vaikuttavuuden seuranta: jokavuotinen kysely 2011 0 20 40 60 80 100 % ... tietää mitä voisi kaupallistaa omalla alallaan 2008 2009 2010 2011 0 20 40 60 80 100 % ... tietää, että on oikeutettu vähintään puoleen idean tuotoista, vaikka korkeakoulu omistaisi oikeudet 2008 2009 2010 2011 0 20 40 60 80 100
 27. 27. PIDEMMÄN AIKAVÄLIN VAIKUTTAVUUS? JY:n ja JAMK:in henkilöstön tekemät ideailmoitukset 2008 2009 2010 2011 2012 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
 28. 28. TYÖSKENTELY
 29. 29. LOTUSKUKKAHARJOITUS Hankkeiden vaikuttavuuden tarkastelua sekä kehittämistä eri näkökulmista.
 30. 30. MISTÄ ON KYSE? • Kasaamme Vaikuttavuus-teeman ympärille erilaisia näkökulmia: kokonaisuuksia ja ajatuksia, jotka liittyvät teemaan. • Yhteisen työskentelyn avulla laajennetaan ajattelua. • Se visualisoi ja tekee syy-seuraus-suhteet näkyväksi. © Business Arena Oy
 31. 31. 1. Pohtikaa hetki alussa yksin. Kirjoittakaa ylös ensimmäiset mieleenne tulevat näkökulmat: kysymykset, isot teemat ja linjat, jotka liittyvät hankkeiden vaikuttavuuteen. Tämän jälkeen keskustelkaa ryhmässä valinnoistanne. Valitkaa yhdessä 8 oleellisinta näkökulmaa, jotka liittyvät mielestänne oleellisesti vaikuttavuuden mahdollistamiseen ja mittaamiseen. A B D F C E G H Laittakaa 8 näkökulmaa lotuskukan keskustan ympärille. © Business Arena Oy
 32. 32. a1 2. Muodostakaa nyt kahdeksan uutta ulottuvuutta näkökulmien ympärille. Määrittäkää konkreettisia ominaisuuksia, mittareita, ratkaisuja, avoimia kysymyksiä, haluttavia piirteitä yms. näiden uusien ”terälehtien” ulkokehälle. a2 a3 a4 A a5 a6 a7 a8 B A D D F F B C C E G G E H H © Business Arena Oy
 33. 33. Mentorskap Toimintamallien oppiminen Äldre som resurs INLÄRNINGSSY Väcka intresse N OCH för äldre inom MÄNNISKOSYN vård och omsorg Upplevelsebaser at Media Valmis ”kukka” Möte melalan ollika generationen Gerontologia Äldres hälsa ”Virtual” hälsa Tekniikka Flexibilitet TIDTABELL Helhetsbild Projekti ja tiimityö MIHIN SUBSTANSSIOSAAMISEEN LITTYY Realistisk tidtabell Kontinuitet Ennakointi Markkinointi Hälsogranskning Pedagogik Stärkande av yrkesidentitet Omväxlande Opintopisteet Tekniska utbild. Oppimiskäsitys ja ihmiskäsitys Tidtabell Mihin substanssiosaaminen liittyy Kommun Stad Sammarbetspartners HYVINVOINTI - AKTIVOINTIPÄIVÄ Opiskelija Työskentely yli kielirajojen OPISKELIJA Verkostojen rakentaminen Tredje sektoren Anhöriga Mångprofessionalitet Kostnader TIla ja ympäristö Yhteys työelämään Käytäntöön soveltaminen Prosessiajattelu Samarbete Nätverk Lärarresurser Marknadsföring Material Autentisk miljö Trygghet Flexible utrymmen MÅNGPROFESSIONALITET Vahva ammatillisuus Sponsorer KOSTNADER Kohderyhmien tavoittaminen ”Toimiva koti” TILA JA YMPÄRISTÖ Tema klassrum Respekt för den andra kunskap Integrerad helhetsyn Projektansökninghar Synergieffekt (Medibothnia) Komplettering Gemensam utbild. av tjänster ??? platform Privata aktörer Kultur utbildning SAMMARBETS+ samhället PARTNERS Skönhets utbldining Aktivt / positvt åldrande Riskscenario Konkret genomföreande Liikkuminen © Business Arena Oy
 34. 34. a1 2. Muodostakaa nyt kahdeksan uutta ulottuvuutta näkökulmien ympärille. Määrittäkää konkreettisia ominaisuuksia, mittareita, ratkaisuja, avoimia kysymyksiä, haluttavia piirteitä yms. näiden uusien ”terälehtien” ulkokehälle. a2 a3 a4 A a5 a6 a7 a8 B A D D F F B C C E G G E H H © Business Arena Oy
 35. 35. © Business Arena Oy
 36. 36. Keskustelu jatkuu, liity mukaan! www.facebook.com/TemaattisetTorstait © Business Arena Oy

×