Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus (20)

Anzeige

Weitere von Business Arena Oy (20)

Anzeige

Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus

 1. 1. TYÖSKENTELYN PURKU HANKKEIDEN KV-VERKOSTOT JA RAHOITUS, 8.10.2013 © Business Arena Oy
 2. 2. 8.10.2013 TYÖSKENTELY Jotta voisimme paremmin hyödyntää olemassa olevaa verkostoa ja rahoituskanavia, lähdimme hanketoimijoiden kanssa muodostamaan ensin kuvaa siitä miten muodostetaan hanketoiminnan ”siilikonsepti” (Jim Collinsia mukaillen) Mistä innostumme? Siilikonseptissa vastataan kolmeen avoimeen kysymykseen ja hahmotetaan siten toiminnan ydintä. 1. Mistä innostumme? 2. Missä voimme olla maailman parhaita? 3. Mikä voi olla kannattavaa? Missä voimme olla maailman parhaita? Mikä voi olla kannattavaa? © Business Arena Oy
 3. 3. Missä voimme olla maailman parhaita? Asiat, jotka innostivat Vaikuttavuus ja tulokset Oppiminen, uudet asiat Nuorten hyvinvointi Sosiaalinen toiminta Hyvinvoinnin edistäminen Osallistujat listasivat erityisesti suomalaisuudesta kumpuavaa erityisosaamista (myös mielenkiintoista tarinallistaa), kuten . . . - osallistava yhteiskunta ja sen talkoohengelle omaiset asiat - (työ)hyvinvoinnin palvelut, juuret sotaveteraanien kuntoutuksessa - sukupolvien välinen tiedonsiirto ja mentorointi (myös oleellista yrityksille, joissa tietoa tulee katoamaan) - peliosaaminen ja asioiden pelillistäminen © Business Arena Oy
 4. 4. Mistä innostumme? Sosiaalinen Rasismin oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi vastainen työ KV-polkujen kehittäminen näkyväksi tekeminen ammatillisessa koulussa Menestyminen ja onnistumiset KV-tutorointi Vaikuttavuus ja tulokset Tietoa siitä onko meidän hyvillä malleilla kysyntää muilla? Vaikuttava hanketoiminta KV-hyötyjen näkyväksi tekemisestä viestinnän keinoin Sosiaalinen vaikuttavuus Yritysten elinvoimaisuus Matalan kynnyksen sotepalvelut Uudistuminen Monialaisuus Hyvinvointipalvelut Valtaistuminen Asiakkaiden kehittyminen ja osallistuminen Muualla kehitettyjen ratkaisujen löytäminen Alueelliset living labit Kokemusasiantuntijuus Oivaltaminen Oppimisympäristöjen kehittyminen Ihmisten kehityksen edistäminen Oppiminen Objektista subjekti -> osallistava oppiminen Terveyden edistäminen Työkyvyn edistäminen Hyvinvointi Yhteinen tekeminen Vanhojen rajojen Uuden rikkominen synnyttäminen Sosiaalinen Kotikansainvälistyminen - pelilliset keinot? toiminta KV-työpajat, benchmarkkaus Maahanmuuttajien työkyky ja hyvinvointi Tavoitteiden saavuttaminen aaaaa Sukupolvien välisen oppimisen jakaminen Kun joku oppii minulta / meiltä Nuorten ajatusten näkyväksi Nuoret johdon tekeminen kouluttajana Nuorten Nuoret osallistaminen Nuorten työkyky oppilaitosten ja hyvinvointi kehittämiseen Nuoret organisaatioiden Nuorten kehittäjänä kuuleminen
 5. 5. Missä voimme olla maailman parhaita? Työurat ja työssä jaksaminen Työhyvinvointi Kevyiden, nuorille suunnattujen vaikuttamis- ja osallistamistapojen rakentaja Hyvinvointi Koulutusmallien esikuva <- suoma lainen os a Luonto, puhtaus, rauhallisuus llistamine n Työkykyä edistävät palvelut ja koulutu s Osalistava kaupunkisuunnittelu Matalan kynnyksen sote-palvelut Luova, yhteistoiminnallinen oppiminen Yhteisöllisyyden kehittäminen Sähköisten toimintaympäristöjen edelläkävijä Pelillisyys Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö kv-toimijoiden kanssa KV-tutortoiminta Maahanmuuttajien työllistäminen, Närpiön malli <- kansainvälisyys Pelit KV-toiminnan opiskelijoiden ja pelillisyyden > tarvitaan monikulttuurisia yhteiskuntia: yhdistäminen Kanada, Hollanti? Peliosaamista, learning mobility-osaajia, Soveltaminen yli koulutusasteiden, myös vapaa-aika ja nuorisotyö pelilistäminen y ö)h (ty Työkyvyn arviointimenetelmäosaaminen Työsuojelu iit nl ii int o inv v ä tyv ta t sia ->
 6. 6. KUINKA EDISTÄÄ OMAN (HANKE)TYÖN VAIKUTTAVUUTTA?
 7. 7. Pohjois-Pohjanmaan Temaattiset Torstait -kohtaamisessa 17.10.2013 olleiden hankeammattilaisten neuvoja: Kuinka edistää oman (hanke)työn vaikuttavuutta? Vaikuttavuus ja tulokset olivat monelle osallistujalle yksi tärkeimpiä innostavuuden lähteitä Valitettavasti hankkeen vaikuttavuuden tarkastelu jää usein hanketyössä liian vähälle huomiolle Ohessa jotain esimerkkejä: - ”Muistakaa laadulliset keinot: casekuvaukset, asiakasraadit, asiakaspalautteet” - ”Asiakasnäkökulma ja -hyödyt. Siellä vaikuttavuus toteutuu loppupeleissä. ” - ”Yhteiskunnallinen tarve, johon vastataan? Onko jatkuva vuoropuhelu asiakkaan kanssa?” - ”Oman hankkeen työn sitominen myös organisaation strategiaan ratkaisee.” ”Käyttäjien ja asiakkaiden levittämä sana ja tekemä vaikuttavuustyö.” © Business Arena Oy
 8. 8. Hankkeiden aktiivisella omistajuus vaikuttavuuden edistäjänä . . . Pitäisikö kaikkien hankkeiden tehdä tällainen jo valmisteluvaiheessa ja päivittää sitä työn edetessä? ”HANKESOPIMUS” tti, vaan = Ei virallinen dokumen en johtavien aietasolla tehtävä yhtein ajatusten lausuma tos, yhteinen vataan tavoiteltava muu Ku uu, kun hanke tahtotila eli mikä muutt uomata päättyy? Näin helppo h mistä. utukset ja suunnata teke vaik anit, aja, kumpp Selkeä roolitus (toteutt edunsaajat) ttomien Toimintamallien ja ainee oikeuksien omistajuus n hankkeen en tuloksia hyödynnetää Mit toimesta aikana, jälkeen ja kenen us - ja sen Asioiden henkilövetoisu vät asiat, äksyminen! Ihmiset teke hyv eivät organisaatiot. © Business Arena Oy
 9. 9. . . .tekemällä näkyväksi oman työn kattavuutta? ESIMERKKI: Aalto-yliopiston MIND-tutkijaryhmä huomasi, etteivät perinteiset akateemiset mittarit kuvaa heidän yhteiskunnallista vaikuttavuutta Yhden pikkujoulun aikana he keksivät oheisia esimerkkejä, joilla näyttää toteen työnsä kattavuus yhden vuoden osalta Lähde: www.mindspace.fi © Business Arena Oy
 10. 10. . . . pelillistämällä hankkeiden toteutusta? > Peleistä soveltamalla: Iso tavoite, pienet kokeilut ja välitön palaute + oppiminen epäonnistumisten kautta • Kokeilemalla kehittäminen hankkeissa: ei tehdä yhtä tai kahta massiivista pilottia, vaan etsitään ratkaisu jatkuvalla kokeilemisella ja epäonnistumisella • • Epäonnistunut kokeilu on myös tulos • Kokeilemalla levitetään samalla tuloksia. Miten voit kehittää jotain aidosti uutta ellet kokeile sitä käytännössä? Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu © Business Arena Oy
 11. 11. Rahoituksen lähde Kansainvälisiä hanketoiminnan rahoituksen lähteitä Horisontti 2020 -alaiset rahoitusinstrumentit ESR EAKR Mitä? Mistä tietoa? Horisontti 2020 -ohjelma on osa laajempaa Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteena on vastata Euroopan talouskriisiin investoimalla tuleviin työpaikkoihin ja kasvuun. Ohjelmalla vahvistetaan myös Euroopan kilpailukykyä kansainvälisesti tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologian kehityksessä. Kv-yhteistyö vapaaehtoista. Common Framework – yhteiset teemat, haut, aikataulut, partnerinhakumenetelmät, seuranta. Kaikenlainen kv-yhteistyö mahdollista. Suomen kannalta merkityksellistä: Itämeriyhteistyö Ohjelmassa mahdollista tehdä kv-yhteistyötä, erityisesti pk-yritysten kansainvälistyminen. 10 % toimintalinjasta mahdollista käyttää ohjelma-alueen ulkopuolella. http://www.rakennerahastot.fi http://www.rakennerahastot.fi EuropeAid CBC - Cross-Border Cooperation -instrumentti rajat ylittävän yhteistyön edistämiseen Rahoitusta EU:n ulkopuoliseen kehittämistyöhön Kehittämistyön toteuttamiseen liittyviä tarjouspyyntöjä, johon eurooppalaiset organisaatiot ja yritykset voivat tarjota osaamistaan. http://ec.europa.eu/europeaid/ work/funding/index_en.htm Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Ohjelmakaudella korostetaan – temaattinen keskittäminen, strategisuus, tuloksellisuus, eri ohjelmien välinen yhteistyö, yhteydet Itämeristrategiaan http://www.eu.baltic.net/ Future_period_2014_2020.2602 9.html? InterReg CIMO Maakunnan kehittämisraha Finnfund TED (Tenders Electronic Daily) Palvelumyynnistä saatavat tulot Rajat ylittävään yhteistyöhön Eramus+ (elinikäinen oppiminen) Luova Eurooppa (kulttuuri) Kansalaisten Eurooppa (aktiivisuus, osallistaminen) Edellytyksenä usein on, että hanke toteuttaa maakunnan maakuntaohjelmaa ja sen toteuttamissuunnitelmaa. Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä Eurooppalaiset tarjouspyynnöt (”Euroopan HILMA”) www.cimo.fi Oma maakuntaliitto www.finnfund.fi http://ted.europa.eu/TED/main/ HomePage.do Huom! Hankeorganisaatiot voivat myös vähentää riippuvuutta hankerahoituksesta myymällä osaamistaan / tuotteistettuja malleja kansainvälisille asiakkaille: proaktiivisesti eli oma-aloitteellisesti tai reagoimalla avoimiin tarjouspyyntöihin (TED, EuropeAid, yms.)
 12. 12. Alustuksen keskeiset kalvot © Business Arena Oy
 13. 13. Miksi tarvitaan kv-hankkeita? Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet ovat (toistaiseksi) benchmarkkauksen kohde On tehty valtava investointi mallien kehittämiseen - näille miljardeille pitäisi saada vastinetta (ROI) Palveluiden kysynnän kasvu on globaali trendi, kulkee käsi kädessä kaupungistumisen kanssa © Business Arena Oy
 14. 14. Hyvin suuressa osassa esim. ESR- ja EAKRhankkeita synnytetään jokin julkishallinnon tai suomalaisen yhteiskunnan toiminnan parannus, siis toimintamalli, joka voidaan liiketoiminnallisesti levittää samalla tavalla kuin esim. peruskoulu, neuvola, jne. Joko kokonaisena systeeminä tai pala kerrallaan. Jos halutaan ja/tai osataan. (wikipedia) Liiketoiminta = tarkoittaa ammattimaista kaupallista tai teollista toimintaa, jonka tarkoituksena on joko luoda pääomaa ja voittoa tai vain ylläpitää omaa toimintaansa. Kannattava liiketoiminta = Kun levittämisen/myymisen ja palvelun tuottamisen välittömät kustannukset JA kehittämiseen tehty investointi on saatu takaisin ja vielä tehty päälle katetta. © Business Arena Oy
 15. 15. VÄITE: KV-hankkeiden tulisi lähtökohtaisesti joko a) Viedä Suomesta osaamista ja tuoda takaisin rahaa, jolla katetaan vähintään (kehittämisen ja levittämisen) kulut. tai b) Tuoda Suomeen uutta osaamista ja tietoa, jolla tehdään tai säästetään rahaa yhteiskunnassa. © Business Arena Oy
 16. 16. KUINKA TEHDÄ KV-VERKOSTOJA NÄKYVÄKSI? CASE-ESIMERKKI POHJOIS-SAVOSTA
 17. 17. Kuinka moni katsoo hanketta valmistellessa ensiksi mitä rahoitetaan - ja vasta sitten suunnittelee? © Business Arena Oy
 18. 18. ”Jos lähtee väkisin keksimään liikeideaa, jolla tulee rikkaaksi, niin tuskin sitä keksii.” - vanha viidakon sanonta © Business Arena Oy
 19. 19. Siksi seuraava etenemisjärjestys 1) Mistä innostumme? 2) Missä voimme olla maailman parhaita? Kenen kanssa? (verkostot) 3) Rahoitus 4) Paketointi © Business Arena Oy
 20. 20. Siilikonsepti (mukaillen Jim Collins) Intohimo Fiilis Kiinnostus Strategiset valinnat? Mistä innostumme? Mistä Suomen ulkopuolella ollaan kiinnostuneita? Missä voisi olla ”jatkon” paikkoja? Ja kenen kanssa? Mikä tuo rahaa? Missä voimme olla maailman parhaita? Mikä voi olla kannattavaa? Mitä rahoitetaan? KV-hanke vipuvartena
 21. 21. Mistä innostumme? Missä voimme olla maailman parhaita? (rahoitus) Mikä voi olla kannattavaa?

×