SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 21
Downloaden Sie, um offline zu lesen
TYÖSKENTELYN PURKU

HANKKEIDEN KV-VERKOSTOT
JA RAHOITUS, 8.10.2013
© Business Arena Oy
8.10.2013 TYÖSKENTELY
Jotta voisimme paremmin hyödyntää olemassa olevaa
verkostoa ja rahoituskanavia, lähdimme
hanketoimijoiden kanssa muodostamaan ensin kuvaa
siitä miten muodostetaan hanketoiminnan
”siilikonsepti” (Jim Collinsia mukaillen)

Mistä
innostumme?

Siilikonseptissa vastataan kolmeen avoimeen
kysymykseen ja hahmotetaan siten toiminnan ydintä.
1. Mistä innostumme?
2. Missä voimme olla maailman parhaita?
3. Mikä voi olla kannattavaa?

Missä voimme
olla maailman
parhaita?

Mikä
voi olla
kannattavaa?

© Business Arena Oy
Missä voimme olla maailman parhaita?

Asiat, jotka innostivat
Vaikuttavuus ja tulokset
Oppiminen, uudet asiat
Nuorten hyvinvointi
Sosiaalinen toiminta
Hyvinvoinnin edistäminen

Osallistujat listasivat erityisesti
suomalaisuudesta kumpuavaa
erityisosaamista (myös mielenkiintoista
tarinallistaa), kuten . . .
- osallistava yhteiskunta ja sen talkoohengelle
omaiset asiat
- (työ)hyvinvoinnin palvelut, juuret sotaveteraanien
kuntoutuksessa
- sukupolvien välinen tiedonsiirto ja mentorointi
(myös oleellista yrityksille, joissa tietoa tulee
katoamaan)
- peliosaaminen ja asioiden pelillistäminen

© Business Arena Oy
Mistä innostumme?

Sosiaalinen
Rasismin oikeudenmukaisuus ja
hyvinvointi
vastainen työ

KV-polkujen kehittäminen
näkyväksi tekeminen
ammatillisessa koulussa
Menestyminen ja
onnistumiset

KV-tutorointi

Vaikuttavuus ja
tulokset

Tietoa siitä onko meidän hyvillä malleilla
kysyntää muilla?

Vaikuttava
hanketoiminta

KV-hyötyjen näkyväksi
tekemisestä viestinnän
keinoin

Sosiaalinen
vaikuttavuus

Yritysten
elinvoimaisuus

Matalan kynnyksen
sotepalvelut

Uudistuminen

Monialaisuus

Hyvinvointipalvelut

Valtaistuminen

Asiakkaiden
kehittyminen ja
osallistuminen

Muualla
kehitettyjen
ratkaisujen
löytäminen

Alueelliset living
labit
Kokemusasiantuntijuus

Oivaltaminen
Oppimisympäristöjen
kehittyminen

Ihmisten kehityksen
edistäminen

Oppiminen
Objektista
subjekti ->
osallistava
oppiminen

Terveyden
edistäminen

Työkyvyn
edistäminen

Hyvinvointi

Yhteinen tekeminen

Vanhojen rajojen
Uuden
rikkominen
synnyttäminen

Sosiaalinen Kotikansainvälistyminen
- pelilliset keinot?
toiminta

KV-työpajat,
benchmarkkaus Maahanmuuttajien
työkyky ja
hyvinvointi

Tavoitteiden
saavuttaminen

aaaaa

Sukupolvien välisen
oppimisen jakaminen

Kun joku oppii
minulta / meiltä

Nuorten ajatusten
näkyväksi
Nuoret johdon tekeminen
kouluttajana
Nuorten
Nuoret
osallistaminen
Nuorten työkyky
oppilaitosten
ja hyvinvointi
kehittämiseen
Nuoret
organisaatioiden
Nuorten
kehittäjänä
kuuleminen
Missä voimme olla
maailman parhaita?

Työurat ja
työssä
jaksaminen

Työhyvinvointi

Kevyiden, nuorille suunnattujen
vaikuttamis- ja
osallistamistapojen rakentaja

Hyvinvointi

Koulutusmallien
esikuva

<- suoma

lainen os
a

Luonto, puhtaus,
rauhallisuus

llistamine
n

Työkykyä
edistävät
palvelut

ja koulutu
s

Osalistava
kaupunkisuunnittelu

Matalan
kynnyksen
sote-palvelut

Luova,
yhteistoiminnallinen
oppiminen

Yhteisöllisyyden
kehittäminen

Sähköisten
toimintaympäristöjen
edelläkävijä
Pelillisyys

Sähköisten
oppimisympäristöjen käyttö
kv-toimijoiden kanssa

KV-tutortoiminta
Maahanmuuttajien
työllistäminen,
Närpiön malli
<- kansainvälisyys

Pelit

KV-toiminnan
opiskelijoiden ja
pelillisyyden
> tarvitaan monikulttuurisia yhteiskuntia: yhdistäminen
Kanada, Hollanti? Peliosaamista,
learning mobility-osaajia, Soveltaminen
yli koulutusasteiden, myös vapaa-aika
ja nuorisotyö

pelilistäminen

y
ö)h
(ty

Työkyvyn
arviointimenetelmäosaaminen

Työsuojelu

iit
nl
ii
int
o
inv
v

ä
tyv

ta

t
sia

->
KUINKA EDISTÄÄ OMAN
(HANKE)TYÖN VAIKUTTAVUUTTA?
Pohjois-Pohjanmaan Temaattiset Torstait
-kohtaamisessa 17.10.2013 olleiden
hankeammattilaisten neuvoja:

Kuinka edistää oman
(hanke)työn
vaikuttavuutta?
Vaikuttavuus ja tulokset olivat
monelle osallistujalle yksi tärkeimpiä
innostavuuden lähteitä
Valitettavasti hankkeen
vaikuttavuuden tarkastelu jää usein
hanketyössä liian vähälle huomiolle
Ohessa jotain esimerkkejä:

- ”Muistakaa laadulliset keinot:
casekuvaukset, asiakasraadit,
asiakaspalautteet”
- ”Asiakasnäkökulma ja -hyödyt. Siellä
vaikuttavuus toteutuu loppupeleissä. ”
- ”Yhteiskunnallinen tarve, johon vastataan?
Onko jatkuva vuoropuhelu asiakkaan
kanssa?”
- ”Oman hankkeen työn sitominen myös
organisaation strategiaan ratkaisee.”
”Käyttäjien ja asiakkaiden levittämä sana ja
tekemä vaikuttavuustyö.”

© Business Arena Oy
Hankkeiden aktiivisella
omistajuus vaikuttavuuden
edistäjänä . . .
Pitäisikö kaikkien
hankkeiden tehdä
tällainen jo
valmisteluvaiheessa
ja päivittää sitä työn
edetessä?

”HANKESOPIMUS”
tti, vaan
= Ei virallinen dokumen
en johtavien
aietasolla tehtävä yhtein
ajatusten lausuma
tos, yhteinen
vataan tavoiteltava muu
Ku
uu, kun hanke
tahtotila eli mikä muutt
uomata
päättyy? Näin helppo h
mistä.
utukset ja suunnata teke
vaik
anit,

aja, kumpp
Selkeä roolitus (toteutt
edunsaajat)
ttomien
Toimintamallien ja ainee
oikeuksien omistajuus

n hankkeen
en tuloksia hyödynnetää
Mit
toimesta
aikana, jälkeen ja kenen
us - ja sen
Asioiden henkilövetoisu
vät asiat,
äksyminen! Ihmiset teke
hyv
eivät organisaatiot.
© Business Arena Oy
. . .tekemällä näkyväksi oman työn kattavuutta?
ESIMERKKI:
Aalto-yliopiston
MIND-tutkijaryhmä
huomasi, etteivät
perinteiset
akateemiset mittarit
kuvaa heidän
yhteiskunnallista
vaikuttavuutta
Yhden pikkujoulun
aikana he keksivät
oheisia esimerkkejä,
joilla näyttää toteen
työnsä kattavuus
yhden vuoden osalta
Lähde: www.mindspace.fi
© Business Arena Oy
. . . pelillistämällä hankkeiden toteutusta?

> Peleistä soveltamalla:
Iso tavoite, pienet kokeilut ja
välitön palaute + oppiminen
epäonnistumisten kautta

•

Kokeilemalla kehittäminen hankkeissa: ei tehdä
yhtä tai kahta massiivista pilottia, vaan etsitään
ratkaisu jatkuvalla kokeilemisella ja
epäonnistumisella

•
•

Epäonnistunut kokeilu on myös tulos

•

Kokeilemalla levitetään samalla tuloksia.

Miten voit kehittää jotain aidosti uutta ellet kokeile
sitä käytännössä?

Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu

© Business Arena Oy
Rahoituksen lähde

Kansainvälisiä hanketoiminnan rahoituksen lähteitä

Horisontti 2020 -alaiset
rahoitusinstrumentit

ESR

EAKR

Mitä?

Mistä tietoa?

Horisontti 2020 -ohjelma on osa laajempaa Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteena on vastata Euroopan talouskriisiin investoimalla tuleviin
työpaikkoihin ja kasvuun. Ohjelmalla vahvistetaan myös Euroopan kilpailukykyä kansainvälisesti tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologian
kehityksessä.
Kv-yhteistyö vapaaehtoista. Common Framework – yhteiset teemat, haut, aikataulut, partnerinhakumenetelmät,
seuranta. Kaikenlainen kv-yhteistyö mahdollista. Suomen kannalta merkityksellistä: Itämeriyhteistyö

Ohjelmassa mahdollista tehdä kv-yhteistyötä, erityisesti pk-yritysten kansainvälistyminen. 10 % toimintalinjasta
mahdollista käyttää ohjelma-alueen ulkopuolella.

http://www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi

EuropeAid

CBC - Cross-Border Cooperation -instrumentti rajat ylittävän yhteistyön edistämiseen
Rahoitusta EU:n ulkopuoliseen kehittämistyöhön
Kehittämistyön toteuttamiseen liittyviä tarjouspyyntöjä, johon eurooppalaiset organisaatiot ja yritykset voivat
tarjota osaamistaan.

http://ec.europa.eu/europeaid/
work/funding/index_en.htm

Baltic Sea Region Programme
2014-2020

Ohjelmakaudella korostetaan – temaattinen keskittäminen, strategisuus, tuloksellisuus, eri ohjelmien välinen
yhteistyö, yhteydet Itämeristrategiaan

http://www.eu.baltic.net/
Future_period_2014_2020.2602
9.html?

InterReg

CIMO

Maakunnan kehittämisraha

Finnfund

TED (Tenders Electronic Daily)

Palvelumyynnistä saatavat tulot

Rajat ylittävään yhteistyöhön
Eramus+ (elinikäinen oppiminen)
Luova Eurooppa (kulttuuri)
Kansalaisten Eurooppa (aktiivisuus, osallistaminen)
Edellytyksenä usein on, että hanke toteuttaa maakunnan maakuntaohjelmaa ja sen toteuttamissuunnitelmaa.
Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin
kehitysmaissa ja Venäjällä

Eurooppalaiset tarjouspyynnöt (”Euroopan HILMA”)

www.cimo.fi

Oma maakuntaliitto

www.finnfund.fi

http://ted.europa.eu/TED/main/
HomePage.do

Huom! Hankeorganisaatiot voivat myös vähentää riippuvuutta hankerahoituksesta myymällä osaamistaan / tuotteistettuja malleja kansainvälisille
asiakkaille: proaktiivisesti eli oma-aloitteellisesti tai reagoimalla avoimiin tarjouspyyntöihin (TED, EuropeAid, yms.)
Alustuksen keskeiset kalvot

© Business Arena Oy
Miksi tarvitaan kv-hankkeita?
Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet
ovat (toistaiseksi) benchmarkkauksen
kohde
On tehty valtava investointi mallien
kehittämiseen - näille miljardeille pitäisi
saada vastinetta (ROI)
Palveluiden kysynnän kasvu on globaali
trendi, kulkee käsi kädessä
kaupungistumisen kanssa

© Business Arena Oy
Hyvin suuressa osassa esim. ESR- ja EAKRhankkeita synnytetään jokin julkishallinnon tai
suomalaisen yhteiskunnan toiminnan
parannus, siis toimintamalli, joka voidaan
liiketoiminnallisesti levittää samalla tavalla kuin
esim. peruskoulu, neuvola, jne. Joko
kokonaisena systeeminä tai pala kerrallaan.
Jos halutaan ja/tai osataan.

(wikipedia) Liiketoiminta = tarkoittaa ammattimaista kaupallista tai teollista toimintaa, jonka
tarkoituksena on joko luoda pääomaa ja voittoa tai vain ylläpitää omaa toimintaansa.
Kannattava liiketoiminta = Kun levittämisen/myymisen ja palvelun tuottamisen välittömät
kustannukset JA kehittämiseen tehty investointi on saatu takaisin ja vielä tehty päälle katetta.

© Business Arena Oy
VÄITE: KV-hankkeiden tulisi
lähtökohtaisesti joko
a) Viedä Suomesta osaamista ja tuoda takaisin rahaa, jolla
katetaan vähintään (kehittämisen ja levittämisen) kulut.
tai

b) Tuoda Suomeen uutta osaamista ja tietoa, jolla tehdään
tai säästetään rahaa yhteiskunnassa.

© Business Arena Oy
KUINKA TEHDÄ KV-VERKOSTOJA NÄKYVÄKSI?
CASE-ESIMERKKI POHJOIS-SAVOSTA
Kuinka moni katsoo hanketta
valmistellessa ensiksi mitä
rahoitetaan - ja vasta sitten
suunnittelee?

© Business Arena Oy
”Jos lähtee väkisin keksimään
liikeideaa, jolla tulee rikkaaksi,
niin tuskin sitä keksii.”
- vanha viidakon sanonta

© Business Arena Oy
Siksi seuraava etenemisjärjestys
1) Mistä innostumme?
2) Missä voimme olla maailman parhaita? Kenen kanssa? (verkostot)
3) Rahoitus
4) Paketointi

© Business Arena Oy
Siilikonsepti (mukaillen Jim Collins)
Intohimo
Fiilis
Kiinnostus
Strategiset valinnat?

Mistä
innostumme?

Mistä Suomen
ulkopuolella ollaan
kiinnostuneita?
Missä voisi olla ”jatkon”
paikkoja?
Ja kenen kanssa?

Mikä tuo rahaa?

Missä voimme
olla maailman
parhaita?

Mikä
voi olla
kannattavaa?

Mitä rahoitetaan?
KV-hanke vipuvartena
Mistä
innostumme?

Missä voimme
olla maailman
parhaita?

(rahoitus)
Mikä voi olla
kannattavaa?

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Business Arena Oy
 
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Kari Mikkelä
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
 
Kehitysalustoilla neloskierteeseen 180607
Kehitysalustoilla neloskierteeseen 180607Kehitysalustoilla neloskierteeseen 180607
Kehitysalustoilla neloskierteeseen 180607Kari Mikkelä
 
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Kari Mikkelä
 
Elinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutElinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutSitra
 

Was ist angesagt? (8)

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
 
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Kehitysalustoilla neloskierteeseen 180607
Kehitysalustoilla neloskierteeseen 180607Kehitysalustoilla neloskierteeseen 180607
Kehitysalustoilla neloskierteeseen 180607
 
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
 
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Elinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutElinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilut
 

Ähnlich wie Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus

Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusBusiness Arena Oy
 
Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012MikkoBA
 
Keravan tulevaisuuslautakunta
Keravan tulevaisuuslautakuntaKeravan tulevaisuuslautakunta
Keravan tulevaisuuslautakuntaVille Tapio
 
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_finalNakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_finalTekes Programmes and Campaigns
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Business Arena Oy
 
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011Teemu Ropponen
 
Osallistumisympäristö SITRA 7 2.2012
Osallistumisympäristö SITRA 7 2.2012Osallistumisympäristö SITRA 7 2.2012
Osallistumisympäristö SITRA 7 2.2012Teemu Ropponen
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019CMAD Finland
 
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Timo Rainio
 
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812Esa Blomberg
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Business Arena Oy
 
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Innovaatiotoiminnan alustat ja yrittäjähenkinen valtio
Innovaatiotoiminnan alustat ja yrittäjähenkinen valtioInnovaatiotoiminnan alustat ja yrittäjähenkinen valtio
Innovaatiotoiminnan alustat ja yrittäjähenkinen valtioVapaa_Jakelu
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuBusiness Arena Oy
 

Ähnlich wie Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus (20)

Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
 
Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012Verkostosymposium 17.4.2012
Verkostosymposium 17.4.2012
 
Keravan tulevaisuuslautakunta
Keravan tulevaisuuslautakuntaKeravan tulevaisuuslautakunta
Keravan tulevaisuuslautakunta
 
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_finalNakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
Nakokulmia ryhmarakennuttamiseen työpajan tulokset_final
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

 
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
 
Osallistumisympäristö SITRA 7 2.2012
Osallistumisympäristö SITRA 7 2.2012Osallistumisympäristö SITRA 7 2.2012
Osallistumisympäristö SITRA 7 2.2012
 
Muotoilun uusi rooli
Muotoilun uusi rooliMuotoilun uusi rooli
Muotoilun uusi rooli
 
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
 
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
Sosiaalisella medialla tehoa ja tuottavuutta teollisuuteen - kuinka mukaan ve...
 
Tuv tutuseuralle
Tuv tutuseuralleTuv tutuseuralle
Tuv tutuseuralle
 
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
 
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa - k...
 
Innovaatiotoiminnan alustat ja yrittäjähenkinen valtio
Innovaatiotoiminnan alustat ja yrittäjähenkinen valtioInnovaatiotoiminnan alustat ja yrittäjähenkinen valtio
Innovaatiotoiminnan alustat ja yrittäjähenkinen valtio
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, JoensuuVaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
Vaikuttavampi hanketoiminta,16.06.2015, Joensuu
 
Uusmediatoimiala 2001
Uusmediatoimiala 2001Uusmediatoimiala 2001
Uusmediatoimiala 2001
 

Mehr von Business Arena Oy

Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsBusiness Arena Oy
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentBusiness Arena Oy
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014Business Arena Oy
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Business Arena Oy
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Business Arena Oy
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiBusiness Arena Oy
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteBusiness Arena Oy
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaBusiness Arena Oy
 
Innovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationInnovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationBusiness Arena Oy
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeTemaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeBusiness Arena Oy
 
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013Business Arena Oy
 

Mehr von Business Arena Oy (20)

Change2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projectsChange2020 RIS3 workbook for projects
Change2020 RIS3 workbook for projects
 
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional developmentChange2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
Change2020 RIS3 workbook for learning-driven regional development
 
Vaikuttavuusklinikat
VaikuttavuusklinikatVaikuttavuusklinikat
Vaikuttavuusklinikat
 
Crazy Town
Crazy TownCrazy Town
Crazy Town
 
Ammattilaiset Areenalla
Ammattilaiset AreenallaAmmattilaiset Areenalla
Ammattilaiset Areenalla
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014Innovation Bootcamp 2014
Innovation Bootcamp 2014
 
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
EUBIC Learning Camp documentation, May 2014
 
Operaatio Metsonpesä
Operaatio MetsonpesäOperaatio Metsonpesä
Operaatio Metsonpesä
 
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
Hankehelmet Oppitalkoot 10.6.2014 Seinäjoki / Pecha kucha -ohjeistus
 
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
Länsi-Suomen ESR-hankehelmet 2007-2014
 
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointiSHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
SHF, Kaupallistamisleiri 28.-29.4.2014, dokumentointi
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakoosteInspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
Inspiraatiopäivä 5.2.2014 - tapahtumakooste
 
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandragInspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag
 
HEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koontiHEHKU! Areenan koonti
HEHKU! Areenan koonti
 
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan TuotteistuspajaTemaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
Temaattiset Torstait - Pohjois-Pohjanmaan Tuotteistuspaja
 
Innovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentationInnovation Bootcamp 2013 documentation
Innovation Bootcamp 2013 documentation
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMeTemaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
Temaattiset Torstait - Hankkeiden viestintä ja SoMe
 
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
Pecha Kucha -ohjeistus / Kevätkylvö 2013
 

Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus

 • 1. TYÖSKENTELYN PURKU HANKKEIDEN KV-VERKOSTOT JA RAHOITUS, 8.10.2013 © Business Arena Oy
 • 2. 8.10.2013 TYÖSKENTELY Jotta voisimme paremmin hyödyntää olemassa olevaa verkostoa ja rahoituskanavia, lähdimme hanketoimijoiden kanssa muodostamaan ensin kuvaa siitä miten muodostetaan hanketoiminnan ”siilikonsepti” (Jim Collinsia mukaillen) Mistä innostumme? Siilikonseptissa vastataan kolmeen avoimeen kysymykseen ja hahmotetaan siten toiminnan ydintä. 1. Mistä innostumme? 2. Missä voimme olla maailman parhaita? 3. Mikä voi olla kannattavaa? Missä voimme olla maailman parhaita? Mikä voi olla kannattavaa? © Business Arena Oy
 • 3. Missä voimme olla maailman parhaita? Asiat, jotka innostivat Vaikuttavuus ja tulokset Oppiminen, uudet asiat Nuorten hyvinvointi Sosiaalinen toiminta Hyvinvoinnin edistäminen Osallistujat listasivat erityisesti suomalaisuudesta kumpuavaa erityisosaamista (myös mielenkiintoista tarinallistaa), kuten . . . - osallistava yhteiskunta ja sen talkoohengelle omaiset asiat - (työ)hyvinvoinnin palvelut, juuret sotaveteraanien kuntoutuksessa - sukupolvien välinen tiedonsiirto ja mentorointi (myös oleellista yrityksille, joissa tietoa tulee katoamaan) - peliosaaminen ja asioiden pelillistäminen © Business Arena Oy
 • 4. Mistä innostumme? Sosiaalinen Rasismin oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi vastainen työ KV-polkujen kehittäminen näkyväksi tekeminen ammatillisessa koulussa Menestyminen ja onnistumiset KV-tutorointi Vaikuttavuus ja tulokset Tietoa siitä onko meidän hyvillä malleilla kysyntää muilla? Vaikuttava hanketoiminta KV-hyötyjen näkyväksi tekemisestä viestinnän keinoin Sosiaalinen vaikuttavuus Yritysten elinvoimaisuus Matalan kynnyksen sotepalvelut Uudistuminen Monialaisuus Hyvinvointipalvelut Valtaistuminen Asiakkaiden kehittyminen ja osallistuminen Muualla kehitettyjen ratkaisujen löytäminen Alueelliset living labit Kokemusasiantuntijuus Oivaltaminen Oppimisympäristöjen kehittyminen Ihmisten kehityksen edistäminen Oppiminen Objektista subjekti -> osallistava oppiminen Terveyden edistäminen Työkyvyn edistäminen Hyvinvointi Yhteinen tekeminen Vanhojen rajojen Uuden rikkominen synnyttäminen Sosiaalinen Kotikansainvälistyminen - pelilliset keinot? toiminta KV-työpajat, benchmarkkaus Maahanmuuttajien työkyky ja hyvinvointi Tavoitteiden saavuttaminen aaaaa Sukupolvien välisen oppimisen jakaminen Kun joku oppii minulta / meiltä Nuorten ajatusten näkyväksi Nuoret johdon tekeminen kouluttajana Nuorten Nuoret osallistaminen Nuorten työkyky oppilaitosten ja hyvinvointi kehittämiseen Nuoret organisaatioiden Nuorten kehittäjänä kuuleminen
 • 5. Missä voimme olla maailman parhaita? Työurat ja työssä jaksaminen Työhyvinvointi Kevyiden, nuorille suunnattujen vaikuttamis- ja osallistamistapojen rakentaja Hyvinvointi Koulutusmallien esikuva <- suoma lainen os a Luonto, puhtaus, rauhallisuus llistamine n Työkykyä edistävät palvelut ja koulutu s Osalistava kaupunkisuunnittelu Matalan kynnyksen sote-palvelut Luova, yhteistoiminnallinen oppiminen Yhteisöllisyyden kehittäminen Sähköisten toimintaympäristöjen edelläkävijä Pelillisyys Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö kv-toimijoiden kanssa KV-tutortoiminta Maahanmuuttajien työllistäminen, Närpiön malli <- kansainvälisyys Pelit KV-toiminnan opiskelijoiden ja pelillisyyden > tarvitaan monikulttuurisia yhteiskuntia: yhdistäminen Kanada, Hollanti? Peliosaamista, learning mobility-osaajia, Soveltaminen yli koulutusasteiden, myös vapaa-aika ja nuorisotyö pelilistäminen y ö)h (ty Työkyvyn arviointimenetelmäosaaminen Työsuojelu iit nl ii int o inv v ä tyv ta t sia ->
 • 7. Pohjois-Pohjanmaan Temaattiset Torstait -kohtaamisessa 17.10.2013 olleiden hankeammattilaisten neuvoja: Kuinka edistää oman (hanke)työn vaikuttavuutta? Vaikuttavuus ja tulokset olivat monelle osallistujalle yksi tärkeimpiä innostavuuden lähteitä Valitettavasti hankkeen vaikuttavuuden tarkastelu jää usein hanketyössä liian vähälle huomiolle Ohessa jotain esimerkkejä: - ”Muistakaa laadulliset keinot: casekuvaukset, asiakasraadit, asiakaspalautteet” - ”Asiakasnäkökulma ja -hyödyt. Siellä vaikuttavuus toteutuu loppupeleissä. ” - ”Yhteiskunnallinen tarve, johon vastataan? Onko jatkuva vuoropuhelu asiakkaan kanssa?” - ”Oman hankkeen työn sitominen myös organisaation strategiaan ratkaisee.” ”Käyttäjien ja asiakkaiden levittämä sana ja tekemä vaikuttavuustyö.” © Business Arena Oy
 • 8. Hankkeiden aktiivisella omistajuus vaikuttavuuden edistäjänä . . . Pitäisikö kaikkien hankkeiden tehdä tällainen jo valmisteluvaiheessa ja päivittää sitä työn edetessä? ”HANKESOPIMUS” tti, vaan = Ei virallinen dokumen en johtavien aietasolla tehtävä yhtein ajatusten lausuma tos, yhteinen vataan tavoiteltava muu Ku uu, kun hanke tahtotila eli mikä muutt uomata päättyy? Näin helppo h mistä. utukset ja suunnata teke vaik anit, aja, kumpp Selkeä roolitus (toteutt edunsaajat) ttomien Toimintamallien ja ainee oikeuksien omistajuus n hankkeen en tuloksia hyödynnetää Mit toimesta aikana, jälkeen ja kenen us - ja sen Asioiden henkilövetoisu vät asiat, äksyminen! Ihmiset teke hyv eivät organisaatiot. © Business Arena Oy
 • 9. . . .tekemällä näkyväksi oman työn kattavuutta? ESIMERKKI: Aalto-yliopiston MIND-tutkijaryhmä huomasi, etteivät perinteiset akateemiset mittarit kuvaa heidän yhteiskunnallista vaikuttavuutta Yhden pikkujoulun aikana he keksivät oheisia esimerkkejä, joilla näyttää toteen työnsä kattavuus yhden vuoden osalta Lähde: www.mindspace.fi © Business Arena Oy
 • 10. . . . pelillistämällä hankkeiden toteutusta? > Peleistä soveltamalla: Iso tavoite, pienet kokeilut ja välitön palaute + oppiminen epäonnistumisten kautta • Kokeilemalla kehittäminen hankkeissa: ei tehdä yhtä tai kahta massiivista pilottia, vaan etsitään ratkaisu jatkuvalla kokeilemisella ja epäonnistumisella • • Epäonnistunut kokeilu on myös tulos • Kokeilemalla levitetään samalla tuloksia. Miten voit kehittää jotain aidosti uutta ellet kokeile sitä käytännössä? Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu © Business Arena Oy
 • 11. Rahoituksen lähde Kansainvälisiä hanketoiminnan rahoituksen lähteitä Horisontti 2020 -alaiset rahoitusinstrumentit ESR EAKR Mitä? Mistä tietoa? Horisontti 2020 -ohjelma on osa laajempaa Eurooppa 2020 -strategiaa, jonka tavoitteena on vastata Euroopan talouskriisiin investoimalla tuleviin työpaikkoihin ja kasvuun. Ohjelmalla vahvistetaan myös Euroopan kilpailukykyä kansainvälisesti tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologian kehityksessä. Kv-yhteistyö vapaaehtoista. Common Framework – yhteiset teemat, haut, aikataulut, partnerinhakumenetelmät, seuranta. Kaikenlainen kv-yhteistyö mahdollista. Suomen kannalta merkityksellistä: Itämeriyhteistyö Ohjelmassa mahdollista tehdä kv-yhteistyötä, erityisesti pk-yritysten kansainvälistyminen. 10 % toimintalinjasta mahdollista käyttää ohjelma-alueen ulkopuolella. http://www.rakennerahastot.fi http://www.rakennerahastot.fi EuropeAid CBC - Cross-Border Cooperation -instrumentti rajat ylittävän yhteistyön edistämiseen Rahoitusta EU:n ulkopuoliseen kehittämistyöhön Kehittämistyön toteuttamiseen liittyviä tarjouspyyntöjä, johon eurooppalaiset organisaatiot ja yritykset voivat tarjota osaamistaan. http://ec.europa.eu/europeaid/ work/funding/index_en.htm Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Ohjelmakaudella korostetaan – temaattinen keskittäminen, strategisuus, tuloksellisuus, eri ohjelmien välinen yhteistyö, yhteydet Itämeristrategiaan http://www.eu.baltic.net/ Future_period_2014_2020.2602 9.html? InterReg CIMO Maakunnan kehittämisraha Finnfund TED (Tenders Electronic Daily) Palvelumyynnistä saatavat tulot Rajat ylittävään yhteistyöhön Eramus+ (elinikäinen oppiminen) Luova Eurooppa (kulttuuri) Kansalaisten Eurooppa (aktiivisuus, osallistaminen) Edellytyksenä usein on, että hanke toteuttaa maakunnan maakuntaohjelmaa ja sen toteuttamissuunnitelmaa. Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä Eurooppalaiset tarjouspyynnöt (”Euroopan HILMA”) www.cimo.fi Oma maakuntaliitto www.finnfund.fi http://ted.europa.eu/TED/main/ HomePage.do Huom! Hankeorganisaatiot voivat myös vähentää riippuvuutta hankerahoituksesta myymällä osaamistaan / tuotteistettuja malleja kansainvälisille asiakkaille: proaktiivisesti eli oma-aloitteellisesti tai reagoimalla avoimiin tarjouspyyntöihin (TED, EuropeAid, yms.)
 • 12. Alustuksen keskeiset kalvot © Business Arena Oy
 • 13. Miksi tarvitaan kv-hankkeita? Suomalainen yhteiskunta ja sen rakenteet ovat (toistaiseksi) benchmarkkauksen kohde On tehty valtava investointi mallien kehittämiseen - näille miljardeille pitäisi saada vastinetta (ROI) Palveluiden kysynnän kasvu on globaali trendi, kulkee käsi kädessä kaupungistumisen kanssa © Business Arena Oy
 • 14. Hyvin suuressa osassa esim. ESR- ja EAKRhankkeita synnytetään jokin julkishallinnon tai suomalaisen yhteiskunnan toiminnan parannus, siis toimintamalli, joka voidaan liiketoiminnallisesti levittää samalla tavalla kuin esim. peruskoulu, neuvola, jne. Joko kokonaisena systeeminä tai pala kerrallaan. Jos halutaan ja/tai osataan. (wikipedia) Liiketoiminta = tarkoittaa ammattimaista kaupallista tai teollista toimintaa, jonka tarkoituksena on joko luoda pääomaa ja voittoa tai vain ylläpitää omaa toimintaansa. Kannattava liiketoiminta = Kun levittämisen/myymisen ja palvelun tuottamisen välittömät kustannukset JA kehittämiseen tehty investointi on saatu takaisin ja vielä tehty päälle katetta. © Business Arena Oy
 • 15. VÄITE: KV-hankkeiden tulisi lähtökohtaisesti joko a) Viedä Suomesta osaamista ja tuoda takaisin rahaa, jolla katetaan vähintään (kehittämisen ja levittämisen) kulut. tai b) Tuoda Suomeen uutta osaamista ja tietoa, jolla tehdään tai säästetään rahaa yhteiskunnassa. © Business Arena Oy
 • 16. KUINKA TEHDÄ KV-VERKOSTOJA NÄKYVÄKSI? CASE-ESIMERKKI POHJOIS-SAVOSTA
 • 17. Kuinka moni katsoo hanketta valmistellessa ensiksi mitä rahoitetaan - ja vasta sitten suunnittelee? © Business Arena Oy
 • 18. ”Jos lähtee väkisin keksimään liikeideaa, jolla tulee rikkaaksi, niin tuskin sitä keksii.” - vanha viidakon sanonta © Business Arena Oy
 • 19. Siksi seuraava etenemisjärjestys 1) Mistä innostumme? 2) Missä voimme olla maailman parhaita? Kenen kanssa? (verkostot) 3) Rahoitus 4) Paketointi © Business Arena Oy
 • 20. Siilikonsepti (mukaillen Jim Collins) Intohimo Fiilis Kiinnostus Strategiset valinnat? Mistä innostumme? Mistä Suomen ulkopuolella ollaan kiinnostuneita? Missä voisi olla ”jatkon” paikkoja? Ja kenen kanssa? Mikä tuo rahaa? Missä voimme olla maailman parhaita? Mikä voi olla kannattavaa? Mitä rahoitetaan? KV-hanke vipuvartena