Оюуны зураглал

Боловсруулсан: ДТТ-ийн багш М.Шолпан
2014.03.13

Өнөөдрийн сургалтын үйл ажиллагаа нь
мэдээллийг илгээх болон хүлээн авах гэсэн 2
гол бүрэлдэхүүн хэсгийг өөртөө агуулж байна.
Түүхийн сургалт, судалгаанд хэрэглэгдэж буй
оюутнуудад мэдлэг олгоход, тэднийг
хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн ихээхэн үр дүнтэй
сургалтын аргын нэг нь Оюуны зураглал
/Mind map/-ын арга юм.
Хураангуй

 “Mind map”,
 арга,
 дүрслэл,
 бүдүүвч,
 мэдлэг,
 хэрэглээ,

Удиртгал
 Боловсролын зорилго нь зөвхөн бичиг
үсэгт тайлагдалт төдий бус өөртөө
/суралцагч/ сэтгэл хангалуун байх,
зөв зохистой бодол санаа болон
мэдлэг олох чадварыг олгоход
оршино.
 Хүний бүтээлч байдлыг ямарч
хэлбэрээр хөгжүүлж болох бөгөөд
шинэчлэл нь багш нар болон
суралцагчдын аль алинд нь үр өгөөж
авчирна.
 Оюуны зураглал нь суралцагчдыг ямар ч сэдвээр бүтээлчээр
сэтгэхэд туслах ашиг тустай сургалтын хэрэгсэл
 Оюуны зураглал нь бодох энгийн аргаар хангаж, бичих
явцад тусладаг.
 Энэхүү арга нь багшид ч мөн тусалдаг. Үүнд:
 багш, тодорхой сэдвийн тухайд оюутнуудынхаа бодох
үйлд нэвтрэн ороход,
 багш, оюутнууддаа тухайн ойлголтын талаарх өөрийн
оюуны зураглалыг бүтээхийг даалгаснаар тэдний өмнөх
мэдлэг ямар байсан, заасан хичээлийг хэр /сайн, муу/
ойлгосон гэдгийг олж мэдэхэд,
Сургахуй дахь оюуны зураглал

Оюуны зураглалын арга
 Оюуны зураглалын арга нь тодорхой нэг
ухагдахууныг түүнд хамаарах дэд хэсгүүдэд
задлан, үг болон зургаар цацраглан дүрсэлсэн
диаграм буюу мэдээллийг харааны түвшинд
илэрхийлэхэд ашиглагдах бүдүүвч зураг юм.
 Оюуны зураглал нь холбогдох санаа, үгс, ойлголт
бүхий төвд байрласан нэг үг юм уу эсвэл текстээр
үүсгэгдсэн байна. Үндсэн категори нь төв
уулзвараас эхлэн цацрах байдлаар тэлэх ба жижиг
категориуд нь том салбарынхаа дэд салбарууд
болно. Категориуд нь үндсэн төв түлхүүр үг юм
уу эсвэл ойлголттой /idea-санаа/ холбоотой
үгс, санаа, зорилго, даалгавар болон бусад
зүйлсийг илэрхийлж болно.

Гараар болон компьютерээр зурах
 Оюуны зураглалыг лекц болон уулзалтын
явцад “тоймлох” маягаар зурж болох
бөгөөд хангалттай цаг хугацаатай үед
МХТ-ийг ашиглан илүү өндөр чанарын
зургийг ч бүтээж болно. Ийн
компьютерийн тусламжтайгаар хийхдээ
тусгайлсан програмыг нь ашиглаж болно.
 Иймд уг зураглалыг гар зургаар болон
компьютерээр зурж хийж болно.
 Оюуны зураглал нь аалзан диаграмын
хэлбэрээр дүрслэгдсэн байдаг бөгөөд
1970 оны “Нарны санааны тэсрэлт”-тэй
төстэй.

Яаж бүтээх вэ?
 Оюуны зураглалын
аргаар ажиллахдаа
← эхлээд толгойндоо
бодох
← дуусаад зурах

Английн хэрэглээний сэтгэлзүйч Тони Бузан
оюуны зураглалыг анхлан оюутнуудыг зөвхөн түлхүүр
үгс болон зураг ашиглан тэмдэглэгээ хийхэд нь туслах
арга болгон гаргаж хөгжүүлжээ.
 Уг зураглалыг бүтээхэд бага хугацаа
зарцуулахаас гадна эргэн санахад маш
хялбар, учир нь харааны түвшинд
илэрхийлэгддэг зүйл.
 Энэ зураглал нь тоймлон үзэхэд маш хурдан, нэг
удаа харснаар өөрийн ой ухаан дахь мэдээллээ
сэргээхэд хялбар. Мөн үр бүтээмжтэй цээжлэлт
байж чадах бөгөөд хэлбэр болон бүтцээс түүн
доторх мэдээллийг эргэн санахад хэрэгтэй дохио
тэмдгээр хангагдана. Ердийн тэмдэглэгээнээс
илүүтэйгээр баримт мэдээллийг ойлгон хүлээн
авах, холбох явцыг уураг тархинд хялбар хийж
гүйцэтгэнэ.
1) Дор хаяж 3 өнгийг ашиглан тухайн сэдвийн төв цэгээс эхлэх,
2) Харахад аятайхан болгохын тулд олон янзын өнгөнүүдийг хэрэглэх,
3) Зураг, тэмдэг, код, хэмжээсүүдийг ашиглах,
4) Түлхүүр үгнүүдийг сонгон жижиг, том үсгийг хэрэглэх,
5) Үг/зураг бүр нь өөрийн шугаман дээрээ байрлах,
6) Шугам нь төв зурагнаас эхлэн холбогдсон байх ѐстой. Төвийн шугамууд
нь төвөөсөө эхлээд илүү зузаан, цаашлах тусам илүү нарийсан
цацруулах,
7) Хобоонуудыг гарган хэрэглэх,
8) Тэдний тулгуур үг/зургийн урттай ижил шугамуудыг хийнэ.
9) Өөрийн хувийн хэв загварыг гаргаж хөгжүүлэх,
10) Шатлан цацарсан, дэс дараалсан, шугам /мөчир/-уудыг нэгтгэн
дүрсэлсэн бүдүүвчийг ашиглах, ...
Бүтээх заавар:
Оюуны зураглал нь тодорхой, ойлгомжтой байх ёстой
Оюуны зураглал арга нь бясалгах, бодох, танин мэдэх, ой
тогтоолт, зохион бүтээх, төсөөлөл, төлөвлөх гээд сэтгэн бодохтой
холбоотой бүх үйлийг гүйцэтгэхэд хамгийн тохиромжтой бөгөөд
сургалт болон судалгаанд хэрэглэж байна. Өөрөөр хэлбэл,
 Асуудлыг шийдвэрлэхэд,
 Бүдүүвч/тогтолцооны загвар,
 Бүтэц/харилцаа холбооны илэрхийлэлд,
 Адил төстэй зүйлд,
 Онцгой, тусдаа зүйлд,
 Хураангуйлах материалд,
 Баг үүсгэж эсвэл хамтын хүчин чармайлтаар бүтээх үйл
ажиллагаанд,
 Ажлыг чанаржуулахад, ...
Оюуны зураглалын аргыг юунд ашиглах
вэ?
 Энэ аргаар хичээл зохион байгуулахад сонирхолтой
болохын дээр суралцагчдын идэвхи, санаачилга
дээшилдэг. Дараах давуу талыг хэлж болно. Үүнд:
 Суралцагчид хамтран ажиллах чадварт суралцах;
 Суралцагчид өөрсдийн бүтээсэн оюуны зураглалыг
бусдад танилцуулахад тайлбарлах, ярих чадвар дээшлэх;
 Багшийн яриа, оролцоо багасаж, суралцагчдын идэвхи
оролцоо давамгайлах;
 Багш оюуны зураглал хийхийг тогтмолжуулснаар
суралцагчдын идэвхи оролцоо, хурд, зурж, бичих чадвар
эрс нэмэгдэх;
Оюуны зураглалын давуу тал:

 Өнөө үеийн сургалтын шинэ загварт оюутнуудын
үүрэг нь багшийн үүргээс илүү чухал болж байна.
 Хуучин сургах, сурах аргын оронд хичээлийн ангид
цаасгүй болон үзэггүй байх тухай ойлголт бий болж
байна. Нэг үгээр багш нь улам бүр “туслагч” болон
өөрчлөгдөж байна.
 Бид олон талт сургахуйтай байх хэрэгтэй,
боловсролын энэнхүү өөрчлөгдөж буй үүрэг нь
мультмедиа нэвтэрч хэрэглэгдэх болсноор зайлшгүй
зүйл болж байна. Иймд орчинд оюуны зураглалын
аргыг ашиглах нь маш чухал юм.
Дүгнэлт

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
1 von 14

Recomendados

Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга von
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын аргаНийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын аргаNational of University Mongolia
14.7K views28 Folien
чингис задлал von
чингис задлалчингис задлал
чингис задлалOyuhai1127
19.5K views7 Folien
хувь хүний хөгжил von
хувь хүний хөгжилхувь хүний хөгжил
хувь хүний хөгжилTungaa Tungalag
49.6K views36 Folien
Бие даалтын стандарт von
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандартAdilbishiin Gelegjamts
113.7K views5 Folien
илтгэл бичих арга von
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
154.7K views2 Folien
илтгэл von
илтгэлилтгэл
илтгэлgalaasnyama
113.7K views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ангилсан асуултууд von
ангилсан асуултуудангилсан асуултууд
ангилсан асуултуудNomun Bukh-Ochir
46.9K views6 Folien
шийдвэр гаргах von
шийдвэр гаргахшийдвэр гаргах
шийдвэр гаргахPugoo Pugo
25.5K views16 Folien
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... von
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Adilbishiin Gelegjamts
278.3K views51 Folien
Ugzuin zadlal von
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlallxagvaochir_sh
28.1K views12 Folien
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг von
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиггүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичигaaaaaaaaaaaaaaaaaz
222.9K views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

ангилсан асуултууд von Nomun Bukh-Ochir
ангилсан асуултуудангилсан асуултууд
ангилсан асуултууд
Nomun Bukh-Ochir46.9K views
шийдвэр гаргах von Pugoo Pugo
шийдвэр гаргахшийдвэр гаргах
шийдвэр гаргах
Pugoo Pugo25.5K views
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ... von Adilbishiin Gelegjamts
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Онч мэргэн үгс, сургаал үгс, афоризм /Амьдралд урам нэмсэн мэргэдийн сургаал ...
Adilbishiin Gelegjamts278.3K views
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг von aaaaaaaaaaaaaaaaaz
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиггүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг
aaaaaaaaaaaaaaaaaz222.9K views
Найруулга зүй von NooyoJamgan
Найруулга зүйНайруулга зүй
Найруулга зүй
NooyoJamgan35.7K views
багшийн ёс зүйн дүрэм von uunaa1991
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэм
uunaa199145.3K views
миний дуртай мэргэжил von П. Энжила
миний дуртай мэргэжилминий дуртай мэргэжил
миний дуртай мэргэжил
П. Энжила28.2K views
7 зан төлөвийн судалгаа) von Tsuntsaga Ch
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
Tsuntsaga Ch19.2K views
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж von Teacher's E-content
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмжБие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Teacher's E-content90.5K views
эсээ бичвэр von sodko27
эсээ бичвэрэсээ бичвэр
эсээ бичвэр
sodko2739.4K views
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ... von Adilbishiin Gelegjamts
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...
Удирдлагын зохион байгуулалт, зохион байгуулалтын хэлбэрүүд ...
темпрамент зан төлөв Copy von Siner AG
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв Copy
Siner AG72.1K views
сургалтын үнэлгээ соло von Oyuhai1127
сургалтын үнэлгээ солосургалтын үнэлгээ соло
сургалтын үнэлгээ соло
Oyuhai112722.2K views

Similar a Оюуны зураглал

Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь von
Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх ньНэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь
Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх ньСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
13.8K views19 Folien
математикийн дидактикийн хичээлийн өнөөгийн дүр зураг, чанаржуулах шаардлага... von
математикийн дидактикийн хичээлийн өнөөгийн дүр зураг, чанаржуулах шаардлага...математикийн дидактикийн хичээлийн өнөөгийн дүр зураг, чанаржуулах шаардлага...
математикийн дидактикийн хичээлийн өнөөгийн дүр зураг, чанаржуулах шаардлага...Luvsandorj Tsogdov
1.4K views19 Folien
илтгэл1122 von
илтгэл1122илтгэл1122
илтгэл1122Uurtsaikh Buynjargal
412 views23 Folien
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй von
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүйДаалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүйzob_2007
1.9K views4 Folien
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд von
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдTsekeel Tsekee
6.3K views22 Folien
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга von
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын аргаАсуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын аргаDavaasuren Davaadorj
6.4K views45 Folien

Similar a Оюуны зураглал(20)

математикийн дидактикийн хичээлийн өнөөгийн дүр зураг, чанаржуулах шаардлага... von Luvsandorj Tsogdov
математикийн дидактикийн хичээлийн өнөөгийн дүр зураг, чанаржуулах шаардлага...математикийн дидактикийн хичээлийн өнөөгийн дүр зураг, чанаржуулах шаардлага...
математикийн дидактикийн хичээлийн өнөөгийн дүр зураг, чанаржуулах шаардлага...
Luvsandorj Tsogdov1.4K views
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй von zob_2007
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүйДаалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй
Даалгавраар суралцагчдын оролцоог хангаж, суралцах үйлийг дэмжих арга зүй
zob_20071.9K views
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд von Tsekeel Tsekee
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
Tsekeel Tsekee6.3K views
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга von Davaasuren Davaadorj
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын аргаАсуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2 von Yadmaa Vic
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
Yadmaa Vic8.3K views
Oyunii zuraglal hicheel von nym-osor
Oyunii zuraglal hicheelOyunii zuraglal hicheel
Oyunii zuraglal hicheel
nym-osor13.2K views
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд von bayja
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
bayja6.9K views
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд von bayja
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
bayja7.5K views
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд von Tsekeel Tsekee
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
Tsekeel Tsekee3.4K views
Training files von Oyun_och85
Training filesTraining files
Training files
Oyun_och85854 views
математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүн von muugii_16
математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүнматематикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүн
математикийн хичээлд мхт ашиглаж буй судалгаанд хийсэн дүн
muugii_167.3K views
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн VI дугаар von TumurOchirGantumur
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн VI дугаар"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн VI дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн VI дугаар
TumurOchirGantumur1.3K views

Оюуны зураглал

 • 2.  Өнөөдрийн сургалтын үйл ажиллагаа нь мэдээллийг илгээх болон хүлээн авах гэсэн 2 гол бүрэлдэхүүн хэсгийг өөртөө агуулж байна. Түүхийн сургалт, судалгаанд хэрэглэгдэж буй оюутнуудад мэдлэг олгоход, тэднийг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн ихээхэн үр дүнтэй сургалтын аргын нэг нь Оюуны зураглал /Mind map/-ын арга юм. Хураангуй
 • 3.   “Mind map”,  арга,  дүрслэл,  бүдүүвч,  мэдлэг,  хэрэглээ,
 • 4.  Удиртгал  Боловсролын зорилго нь зөвхөн бичиг үсэгт тайлагдалт төдий бус өөртөө /суралцагч/ сэтгэл хангалуун байх, зөв зохистой бодол санаа болон мэдлэг олох чадварыг олгоход оршино.  Хүний бүтээлч байдлыг ямарч хэлбэрээр хөгжүүлж болох бөгөөд шинэчлэл нь багш нар болон суралцагчдын аль алинд нь үр өгөөж авчирна.
 • 5.  Оюуны зураглал нь суралцагчдыг ямар ч сэдвээр бүтээлчээр сэтгэхэд туслах ашиг тустай сургалтын хэрэгсэл  Оюуны зураглал нь бодох энгийн аргаар хангаж, бичих явцад тусладаг.  Энэхүү арга нь багшид ч мөн тусалдаг. Үүнд:  багш, тодорхой сэдвийн тухайд оюутнуудынхаа бодох үйлд нэвтрэн ороход,  багш, оюутнууддаа тухайн ойлголтын талаарх өөрийн оюуны зураглалыг бүтээхийг даалгаснаар тэдний өмнөх мэдлэг ямар байсан, заасан хичээлийг хэр /сайн, муу/ ойлгосон гэдгийг олж мэдэхэд, Сургахуй дахь оюуны зураглал
 • 6.  Оюуны зураглалын арга  Оюуны зураглалын арга нь тодорхой нэг ухагдахууныг түүнд хамаарах дэд хэсгүүдэд задлан, үг болон зургаар цацраглан дүрсэлсэн диаграм буюу мэдээллийг харааны түвшинд илэрхийлэхэд ашиглагдах бүдүүвч зураг юм.  Оюуны зураглал нь холбогдох санаа, үгс, ойлголт бүхий төвд байрласан нэг үг юм уу эсвэл текстээр үүсгэгдсэн байна. Үндсэн категори нь төв уулзвараас эхлэн цацрах байдлаар тэлэх ба жижиг категориуд нь том салбарынхаа дэд салбарууд болно. Категориуд нь үндсэн төв түлхүүр үг юм уу эсвэл ойлголттой /idea-санаа/ холбоотой үгс, санаа, зорилго, даалгавар болон бусад зүйлсийг илэрхийлж болно.
 • 7.  Гараар болон компьютерээр зурах  Оюуны зураглалыг лекц болон уулзалтын явцад “тоймлох” маягаар зурж болох бөгөөд хангалттай цаг хугацаатай үед МХТ-ийг ашиглан илүү өндөр чанарын зургийг ч бүтээж болно. Ийн компьютерийн тусламжтайгаар хийхдээ тусгайлсан програмыг нь ашиглаж болно.  Иймд уг зураглалыг гар зургаар болон компьютерээр зурж хийж болно.  Оюуны зураглал нь аалзан диаграмын хэлбэрээр дүрслэгдсэн байдаг бөгөөд 1970 оны “Нарны санааны тэсрэлт”-тэй төстэй.
 • 8.  Яаж бүтээх вэ?  Оюуны зураглалын аргаар ажиллахдаа ← эхлээд толгойндоо бодох ← дуусаад зурах
 • 9.  Английн хэрэглээний сэтгэлзүйч Тони Бузан оюуны зураглалыг анхлан оюутнуудыг зөвхөн түлхүүр үгс болон зураг ашиглан тэмдэглэгээ хийхэд нь туслах арга болгон гаргаж хөгжүүлжээ.  Уг зураглалыг бүтээхэд бага хугацаа зарцуулахаас гадна эргэн санахад маш хялбар, учир нь харааны түвшинд илэрхийлэгддэг зүйл.  Энэ зураглал нь тоймлон үзэхэд маш хурдан, нэг удаа харснаар өөрийн ой ухаан дахь мэдээллээ сэргээхэд хялбар. Мөн үр бүтээмжтэй цээжлэлт байж чадах бөгөөд хэлбэр болон бүтцээс түүн доторх мэдээллийг эргэн санахад хэрэгтэй дохио тэмдгээр хангагдана. Ердийн тэмдэглэгээнээс илүүтэйгээр баримт мэдээллийг ойлгон хүлээн авах, холбох явцыг уураг тархинд хялбар хийж гүйцэтгэнэ.
 • 10. 1) Дор хаяж 3 өнгийг ашиглан тухайн сэдвийн төв цэгээс эхлэх, 2) Харахад аятайхан болгохын тулд олон янзын өнгөнүүдийг хэрэглэх, 3) Зураг, тэмдэг, код, хэмжээсүүдийг ашиглах, 4) Түлхүүр үгнүүдийг сонгон жижиг, том үсгийг хэрэглэх, 5) Үг/зураг бүр нь өөрийн шугаман дээрээ байрлах, 6) Шугам нь төв зурагнаас эхлэн холбогдсон байх ѐстой. Төвийн шугамууд нь төвөөсөө эхлээд илүү зузаан, цаашлах тусам илүү нарийсан цацруулах, 7) Хобоонуудыг гарган хэрэглэх, 8) Тэдний тулгуур үг/зургийн урттай ижил шугамуудыг хийнэ. 9) Өөрийн хувийн хэв загварыг гаргаж хөгжүүлэх, 10) Шатлан цацарсан, дэс дараалсан, шугам /мөчир/-уудыг нэгтгэн дүрсэлсэн бүдүүвчийг ашиглах, ... Бүтээх заавар: Оюуны зураглал нь тодорхой, ойлгомжтой байх ёстой
 • 11. Оюуны зураглал арга нь бясалгах, бодох, танин мэдэх, ой тогтоолт, зохион бүтээх, төсөөлөл, төлөвлөх гээд сэтгэн бодохтой холбоотой бүх үйлийг гүйцэтгэхэд хамгийн тохиромжтой бөгөөд сургалт болон судалгаанд хэрэглэж байна. Өөрөөр хэлбэл,  Асуудлыг шийдвэрлэхэд,  Бүдүүвч/тогтолцооны загвар,  Бүтэц/харилцаа холбооны илэрхийлэлд,  Адил төстэй зүйлд,  Онцгой, тусдаа зүйлд,  Хураангуйлах материалд,  Баг үүсгэж эсвэл хамтын хүчин чармайлтаар бүтээх үйл ажиллагаанд,  Ажлыг чанаржуулахад, ... Оюуны зураглалын аргыг юунд ашиглах вэ?
 • 12.  Энэ аргаар хичээл зохион байгуулахад сонирхолтой болохын дээр суралцагчдын идэвхи, санаачилга дээшилдэг. Дараах давуу талыг хэлж болно. Үүнд:  Суралцагчид хамтран ажиллах чадварт суралцах;  Суралцагчид өөрсдийн бүтээсэн оюуны зураглалыг бусдад танилцуулахад тайлбарлах, ярих чадвар дээшлэх;  Багшийн яриа, оролцоо багасаж, суралцагчдын идэвхи оролцоо давамгайлах;  Багш оюуны зураглал хийхийг тогтмолжуулснаар суралцагчдын идэвхи оролцоо, хурд, зурж, бичих чадвар эрс нэмэгдэх; Оюуны зураглалын давуу тал:
 • 13.   Өнөө үеийн сургалтын шинэ загварт оюутнуудын үүрэг нь багшийн үүргээс илүү чухал болж байна.  Хуучин сургах, сурах аргын оронд хичээлийн ангид цаасгүй болон үзэггүй байх тухай ойлголт бий болж байна. Нэг үгээр багш нь улам бүр “туслагч” болон өөрчлөгдөж байна.  Бид олон талт сургахуйтай байх хэрэгтэй, боловсролын энэнхүү өөрчлөгдөж буй үүрэг нь мультмедиа нэвтэрч хэрэглэгдэх болсноор зайлшгүй зүйл болж байна. Иймд орчинд оюуны зураглалын аргыг ашиглах нь маш чухал юм. Дүгнэлт