Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pawayangan windu krama 1 ru partasuwanda

987 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pawayangan windu krama 1 ru partasuwanda

  1. 1. XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXX X XXXKls./ r-rr-. ---rED -la ) PrSss P<<r<sx<Nr7<<IS ,({tr(,<-S,KSrfI<=r?SSrf F<Sf ,<s|fl<{{ls XSI{Z lt$ -fYIllll fr i xfxXKR 6t= AtK F. Fl at a0* a-Y I? xlK Alx ct=XN =e *s illxXK Y,l cfr llKXn A HI z arl & a"o aIl XlxXK G I I 6c illxX V, A6 x l)"G./ DI, I L5H z .3 ..- v P F GI ct l. +, 7llg 66! nlAi Ia F !l a0a5n o NIX : llx a J Ftr i: r)X c 6o8tr, Jf I G u x l)? E{ atg t tE FXer lA r___ € 4lAix lY. s ilfK llx -l = , Gfilr !- -XIK - 6 rtr q, XIX zlt:d alxfiliXXIE z I 0{ J x txr atG 4lAiil[5lxG./ llt> lY? lt2 7 aa - h, V E XIX ffx XIX xlx5 l5^.=. DsD( >r>{ ESo,{ as>{ :rr*{ DSD{DSD( !sD{ ls>{ SrDa *( :rr>{ =sS>{ :rs!>{ >r>r -r>{:rssD< drdr >?tf$l- Ds9>(GlXXXXXXXXXXXXtrXXXXX EXXXXXXXXXAX xxxxxxxN XXXXI -I-t- lrx xx xx XX xxxx WX XX xx xxxxxxE{x xx (v (v D{X R"/ C5 XXX X (;. [t l: (jXI;t<-{ r<=rf t<srf <---.:Gs|il ,<-<sril,<- ts R- I<rS t: K I- EIIII II- tSSrlI<r:<--t<S <=rg <srr - xHlr X - XHlr x xflr X XHlr ill X Xflrfl[ h >N ffi.f ,4! X X Kflr ffi ffi5 t)F -w,a K X XtrlI ffi Ir=fl X Kffir X xtffi[ X Xffir X Xffi[ DS>{ DSD( hss= bs>{:rS9< Dl>(hSS>{hs>{ bs>( !iS>{ bs>{br>{as>{Al>{ >l>( )rs>{ )l>{ >r>{ hs>{ XYttzXX XX XX KX KXKK KXKKXX XK - ffi )sK KXKXKKXX XX -XK XX XK XXK K I- -Irrrl X i-!rIIrII-- TII! ITII r-
  2. 2. a FI sA 7t lr! lra ala ,g clg A. E ES ,C S r-l qt iF 5u va rql g s .rF t;. -.:( -E€H cl t S .F =i tl Q.. AE g F t&n c tl g d * E .,tz = r-l b0 fl si$ ,tt ..t q t< h. aH 5 -q) lv. Ft E r{ E s ct g al{ f, a ,"43(5 r( tFl r!$ fH J E tal n(z v,f z OH F-{ -l vrl 4 sg13 Fl -) $ "$,t .oh d" {bo =a xcl Rts .ug lr )rl ,t t-t q, Cl Gl t*l rr| ,ilJ rS l.{ X q, l-) ta f< ;( Hl .CS ..: b0 ct H{ tb /B A g 4 ?. -{ ** Fq a FI 5 t"g z to E)rltil .}( aFl 0r ai.A .:G i{(t Fr{ -Stl r*. |} o ..U F ;t6 qr, t fii ; .,$6 {sv ,s e$l $ €3 Si rr sl :f €H A, , la-
  3. 3. Pindaian ini untuk studi wayang dan tidak diperdagangkan. Pindaian ini adalah salah satu hasil kegiatan Konservasi / melestarikan Kepustakaan Wayang terbitan lama.Kegiatan nir laba / non komersial dari perorangan sukarelawan di persaudaraan masyarakat wayanglndonesia, dengan cara memindah rekam dari bentuk kepustakaan tercetak di kertas menjadi bentukkepustakaan digital , dengan tujuan :1. Melestarikan kepustakaan wayang, agar bisa disimpan lebih lama, disimpan lebih ringkas tanpa mengurangi isi kepustakaan, penyimpanan dengan cara lebih mudah ( tidak memerlukan kondisi penyimpanan yang rumit ), memungkinkan dibaca dari jarak jauh / tempat yang berbeda.2. Persiapan isi Perpustakaan Digital Terbuka tentang Wayang ( Wayang Digitalized Open Library)yang mungkin terwujud di kelak kemudian hari.3. Memudahkan atau lebih memungkinkan siapapun bisa membaca kepustakaan tersebut.Nama buku : Pawajangan Windu Krama jilid 1Nama pengarang : R.U. PartasuwandaNama penerbit: R.U. Partasuwanda, Bandung, Iperkiraan awal 1960-an ].Buku diusahakan oleh : Sam Soemadipradja, BandungDipindai di :Jakarta, pada tanggal : 29 Mei 201LDipindai oleh : Budi Adi Soewirjo, JakartaUntuk mengetahuijudul kepustakaan lain yang sudah di-konservasi, silakan kunjungi lamanhttp://wavangpustaka.wordpress.com , http://wavangpustaka02.wordpress.com atauFacebook:http://www.facebook.com/pages/wayang-Purwa-Buku/82972305747Peran serta Anda dalam kegiatan konservasi ini sangat diharapkan.Untuk ber peran serta dalam kegiatan konservasi buku wayang lama, silakan kunjungi halamanhttp://wavangpustaka.wordoress.com/konservasi-kepustakaan-wavang/
  4. 4. Es HEEE 1 =EiaEs; m f Ft lrall |.a Ft r. (.).X C 0= q) do€ -t aG h0 { uc? F AB :Hgs s IE:;€fg (u(s - H { ). e4 Frr gcg i )cs a-a rl tr$ ={€ (l) q.t :! cu ,a ;EE$sEfl ; H;EHE€s t L. !t q tc3F t , Jb0 !E a (y)kl-l 5ssE$; C$ H*d cscd s;; 5.og F.i iF Itr1 $ig Q. $ jd: rQ tgss:Er E =Sg€g ca .Fl 7r H NIa lN ocg +rg cs(g 5f,9 c 1 cscs d.E_gEFFg q ?-. hn I .Frl tFl cdi +-r td ) l-{ {-) Tfc Hsi at(sl!s b0 t_ g .d-t* t- esU) A LJ .r{ .=r-Eh*er l,qrr1EtEE +-l . Fl SSE*EEt * .,r E ,- +) kc (€ a- q) <.&;*8-* .g E.EgsS:gig E -ci tr.r J cs r_( -= %d,i v [{ r- a Li o. IFl Cs t a ,g .g Id F{ {-l u E: E, E gep: g:€€ SXt{ cid ct Hil c!: F.4 | t- . -s- EiF cd al fi U]5E ,r{ N ^=N :Ei 5 .g# 3E"HE trF: €, s E€F;*:SErs e< /1 (u H FI C1 F )F ([) oP: LJ sg sr b0 E$."Ef:$ r-t t r-l l-l bc E.=., Z .s-t B€58g TJ (u -v ; iEl. I; H-, tj F ,88 -ggo n -(J E.g-S Fl r{ q.) b0 rE _U F.< OJ q gi v (1 F N gL{ -tL=r 3l d Lr < sd Ool csq ,EE E;:; f Jf ; H;,!d- ;:q$$EE I CS. P. l-t arl . cdlG) |{ V r: € cJ r-< g& .! csB s AE EAEE€ l F -* -E b6 f- sE diS E,FF = S S- Ltr (S ,(1 Fq 6g ?s A i- E ?.* i-o cc (dl b{"6{ H r-? | OJ EH u=: EEf;E:,or{rrrl I r= cdf.^^ 0{a fiF 61 68 .ci= iStFF;ilH r.?,! cd; ! l-l I h^l 11 I t" j cS Ed.F,C 5 blt $ _M r- fii Efrg.H l-,. CI r-r 4i c.g q aFl ;ii diEg*I b ;?t;E;a;Sg ,.r_,*{_ uEsE E3 sFgi"v A.- Fr Lw F, 1= -!l F-O {J {t) - rj l*^ d Y^Xrr.f tr t.I t< ;-. cd t-l F Al I Fl I (J "l * L< il bn- cg F-c 15 bl eg lFes J r-1 t ,2t,* t=;Ft. ; ts( 4 .U!(g< A O.t FI -U 8.. eo €;3E;€HgE$ FH< cs X EEH:F5$f (D Ol "t b0)cgrH f-l b F =E as CC rr-r buC tO fd n-r G f, HE.EE.qiE: ;E iH{l $l E; g o /t Lvl,.Lit4 (s i:-cJ4 t* cS ri{- )-r I (l) +r t = LLL ir cte .H !s iFa H a) Sda ard s Ets; bi :";g s.gm;E R o vJ:x EH HH.3 ilia;;i.q*8:g ;:. vl CS c3$ t-a - Fl l-l Flt 5J I B (sxq) -/ hg.{ l- L^ t4r. bo [4 +-r +: fi$! o tr( 6gt 5+ li :rd le -l C gBY #A* 5 EE$g{;i;g; :fi f ;Ei,* E.,* (c t-. .Fr I ( +3 (s+ a3..g *E HAE .9-cl boE F€ ; F Ea X;E +J k( ,T bncEP. CS C) Efi SEE g"S ilH; -f t- a .4 /ta -)ts rd H .*, 1-l g+-r - hON tFl E< . ; t E; Hs Rx ;: s$; .6€! j ? c 5 If,-l I cs cs g =- 7-1 fTl t d.F- vc) Z.gtr cS FF-l--l- 11 5 .(f E6H: iEi5 <u f-) A r,s ; F ,t E5 n gS Eg #Eil, aQ. E l-lr cil .5 L. t-{ A a- Hr- d ,F{ L.t ar It t-l CET HF FXN :u - -i 685 FE-588fi^EE L.l sS 5J4J, E= si *ES;- €-a t-:( - oo.I o aF A l.;ri -q( f,t(s: + "J-) t ;E :E l-{ h$3 tgs Jdia 4,v lJr FHIJ.Fa F{ *rr{ -r F) <M H*:AEEf;frE il H -uF*HAsttsi Htsn Ed F.Fk; = ,us;- d;.1 T ? E n"l .E* gE #_*{ y. I 6 { {-, [5 = & sa..r i-+ Eg bc E F fsE 6r?.Es. F 11 d*frp ErE ?F3 ffi € t E H F L E:H.s gE €E; il F s s {j :tr i $tKfi Hi tr;F ;: F 4 c P rtE; :F g€* + E t g a # tr HtBI fi: liH ..:n ; # : t: $;$g 3; A$; H* H I+E $ i$E: eH,$*r ;t : teE a .$sc7; EEEi?)Ef 3s bc- q:-iE-U * qt tt E 3 :Fft.ocI .psrS ng*H; wt! lJ € -U.T€: e: r(F "ff ,U F;I=Ffi S:$# .s g tr1; Bi EI*! IHEIl !.-Ct € :. sH, fi: g.E : ;,rd ril J < d.; €:o "3irA .E r n;s$ EHs13s gH$tE*!:f: ugfriEIH*;E 0j $ Eg*E z s t $Ir!E; E ..< .R : c. {!.r A & I2 f{ [S i ? ;-i g 5; *.* =.:i E ts: m d *a 6 *i:; $*r*=p ?:ei;t;HuE .,: E E {F-1 Fl tr] #tru..3.8sq *tlEgEi=-, ,i t 9F, 16 u ci EsgE ;:A;gt E;IgHEErEH5 5g:E trr..:.3S8 EiqFrEsHeg :,t H:cct-EJ: r Er{x u e 6?iEF;rqa et#ai{.fr9,- cr -fq Hi;?fi Sfri;il3-rEgHE c€ ||1rr|,.d fl)a-tr"OG)F.fDrC;t q F{.oNcotlfl7:= iHE* 55:El"r* ="oilcaa E# sfr il,=>-- .x 36 =.*- =: {Sd iE_:5 !rEil i EF .e€ EE-E Af,F 3 g 54 F-::::iBE {l

×