Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Эмчилгээний хоолны тухай
ойлголт
Тодорхой найрлага бү хий хоолны ө вө рмө ц

технологиор бэлтгэн эмчилгээний болон ө вчнө...
Эмчилгээний хоолны тухай
ойлголт
Хоолоор эмчлэх арга нь физиологийн

шаардлагын үү днээс ү зэхэд бие махбодод хамгийн
тох...
1.Эмчилгээний хоолны үндсэн шаардлага
а. Эдгэрэлтийн явцад сайнаар нө лөө лө х

б. Ө вчин цаашид даамжрах , архагшихаас сэ...
2. Эмчилгээний хоолыг ноогдуулах
3. Эмчилгээний хоолны дэглэм
4. Эмчилгээ, сувилалын хоолыг зохион
байгуулах
5. Эмчилгээни...
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ нь:
1а, 1б, 1,
2, 3, 4,
5а, 5б, 5, 5п.1, 5п.2,
6,
7, 7а, 7б,
8,
9, 9а, 9б,
10а, 10, 10с, 10и,
11...
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ
№

Онош

1А

1Б

1

Ходоод, 12 нугалаа гэдэсний архаг ба хурц ү рэвсэл,
шархлаат ө вчний эхний ү еүү дэд
...
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ
№

Онош

хоол Ходоодны шүү с ялгаруулалт багассан ходоодны архаг
№2 ү рэвсэл хуцадсан, шингэн суулгалтын ...
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ
№

Онош

хоол Элэгний хурц ү рэвслийн эхэн ү ед
№5а Архаг ү рэвслийн сэдрэлтийн ү ед
Цө сний замын ү рэвс...
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ
№

хоол№6

Онош

Тулай /подагра/ ө вчний ү еийн хоол

Бөө рний түү дгэнцрийн хурц ү рэвслийн хү нд ү ед
(...
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ
№

Онош

хоол№8

Таргалалтын ү еийн хоол

хоол№9

ЧШӨ , хө нгө н ба дунд зэргийн явцтай,
инсулин эмчилгээ...
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ
№

Онош

хоол Цусны эргэлтийн системийн дутагдлийн 2,3-р ү ед
№10а
хоол
№10

хоол
№10с

Цусны эргэлтийн с...
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ
№

Онош

хоол№11 Уушиг, яс, ү е мө чний сү рьеэ ө вчин
хоол№12 Мэдрэлийн системийн эмгэгийн ү ед
хоол№13 ...
Хоол уу? Хор уу?
Бидний идэж буй хоол хү нсэнд маш олон тө рлийн

хорт бодис агуулагддаг боловч бид мэдэхгү й
идсээр л ба...
 Сэжиг бү хий:

Е125, Е141, Е150, Е153, Е171, Е172, Е175, Е240, Е241, Е477
 Хортой:
Е102, Е110, Е122, Е123, Е124, Е151
...
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Emchilgeenii hool 7
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Emchilgeenii hool 7

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Emchilgeenii hool 7

 1. 1. Эмчилгээний хоолны тухай ойлголт Тодорхой найрлага бү хий хоолны ө вө рмө ц технологиор бэлтгэн эмчилгээний болон ө вчнөө с урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх хоолыг эмчилгээний хоол гэнэ. Аливаа ө вчин эмгэгийн ү ед бодисын солилцоонд заавал ямар нэгэн хямрал өө рчлө лт гардаг. Энэ нь хү чил шү лтийн тэнцвэрт буюу уураг, өө х тос нүү рс ус, аминдэм, эрдэс бичил тэжээлийн бодисын солилцоонд гарсан өө рчлө лтүү дээр илэрнэ.
 2. 2. Эмчилгээний хоолны тухай ойлголт Хоолоор эмчлэх арга нь физиологийн шаардлагын үү днээс ү зэхэд бие махбодод хамгийн тохиромжтой арга юм. Эмчилгээний хоолны дугаар тус бү р нь аль нэг эрхтэн системийн эмгэгийн ү ед хэрэглэх заалт, бэлтгэх технологи, хэрэглэх хугацаа, хоногийн хоолны найрлага, илчлэг, хэрэглэж болох ба хориглох хү нсний бү тээгдэхүү нийг мэдэж байх хэрэгтэй
 3. 3. 1.Эмчилгээний хоолны үндсэн шаардлага а. Эдгэрэлтийн явцад сайнаар нө лөө лө х б. Ө вчин цаашид даамжрах , архагшихаас сэргийлэх в. Эмийн болон эмчилгээний бусад аргын ү р нө лөө г дэмжих г. Найрлагын тохироо, илчлэг чанар нь шаардлага хангасан байх д. Тухайн хямарсан эрхтэн системийг гамнах ү йлчилгээтэй байх е. Эмчилгээний хоол нь ө нгө ү зэмж сайтай байх ё. Тухайн ө вчний хү нд хө нгө н, ү е шат, шинж тэмдэгээс хамааран найрлагын тохироо, илчлэг чанар, бэлтгэх арга технологийн хувьд харилцан адилгү й байна
 4. 4. 2. Эмчилгээний хоолыг ноогдуулах 3. Эмчилгээний хоолны дэглэм 4. Эмчилгээ, сувилалын хоолыг зохион байгуулах 5. Эмчилгээний хоолны эмчийн үү рэг 6. Эмчилгээний хоолны технологчийн үү рэг 7. Бэлэн хоолны чанарт хяналт тавих 8. Эмчилгээний хоолны чанарт хяналт тавих зө влө лийг зохион байгуулж ажиллуулах
 5. 5. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ нь: 1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 5п.1, 5п.2, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 9б, 10а, 10, 10с, 10и, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 6. 6. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ № Онош 1А 1Б 1 Ходоод, 12 нугалаа гэдэсний архаг ба хурц ү рэвсэл, шархлаат ө вчний эхний ү еүү дэд Ходоодны хагалгааны дараах хоёр дахь ө дрөө с Улаан хоолойн тү лэгдэлт 1а хоол ө гч буй ө вчтө нүү дэд биеийн байдал харьцангуй дээрдэж эхлэхэд ү ргэлжлүү лэн ө гнө . Шархлаа ө вчний ү ед бол 1а хоолыг 7-10 хоног ө гсний дараа 1Б хоолыг ө гнө Ходоод,12 нугалаа гэдэсний шархлаа ө вчний хурц ү еийн намжилтын ү ед Ходоод нарийн гэдэсний архаг ү рэвслийн (ходоодны ш үү с ихэссэн) сэдрэлийн ү ед 1а, 1б хоолыг 3-7 хоног ө гсний дараа ү ргэлжлүү лэн Ходоодны хагалгааны дараа 1а, 1б хоол 14-20 хоног ө гсний дараа ү ргэлжлүү лэн ө гнө . Бусад эрхтнүү дийн ө вчнийнү ед ходоодны ү рэвсэл хавсарсан тохиолдолд
 7. 7. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ № Онош хоол Ходоодны шүү с ялгаруулалт багассан ходоодны архаг №2 ү рэвсэл хуцадсан, шингэн суулгалтын ү ед Бү дүү н гэдэсний архаг ү рэвслийн хуцадсан ү ед эмчилгээний хоолноос ердийн хоолонд шилжихийн ө мнө Жажлах эрхтнүү дийн гэмтэл, өө рчлө лтийн ү ед Хурц халдварт ө вчин, хагалгааны дараа эдгэрэлтийн болон бусад ө вчний ү ед суулгалт хавсарсан тохиолдолд хоол Буруу хооллолтоос үү дэлтэй ө тгө н хаталт (бусад эрхтний №3 талаас эмгэг өө рчлө лтгү й) Шулуун гэдэсний зарим ө вчний (цагаан мах эргэх, хошногоны амсрын урагдалт ) хурцдаагү й ү ед хоол Ходоод гэдэсний ө вчний хурц ү е, бү дүү н гэдэсний №4 ү рэвслийн суулгалттай ү ед Бү дүү н гэдэсний архаг ү рэвслийн хурцадсан ү ед Цусан суулгын хурц ү ед Гэдэсний хагалгаа хийлгэсний дараа 4 – 7 дахь хоногоос
 8. 8. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ № Онош хоол Элэгний хурц ү рэвслийн эхэн ү ед №5а Архаг ү рэвслийн сэдрэлтийн ү ед Цө сний замын ү рэвслийн эхэн ү ед (холецистит, ангиохолит) Цө сний мэс засал хийлгэсний дараа Элэгний хатуурал Элэгний комын дараах ү ед №5б Дээрхи ө вчнүү дийн ү ед 5а хоолны дараа ү ргэлжлүү лэн 5 Дээрхи ө вчнүү дийн эдгэрэлт буюу намжилтийн ү ед 5б хоолны дараа ү ргэлжлүү лэн ө гнө Элэг цө сний архаг ү рэвсэл, цө сний чулуутай ү ед 5.П.1 Нойр булчирхайн хурц ү рэвслийн ү ед 5.П.2 Нойр булчирхайн архаг болон хурц ү рэвслийн намжилтын ү ед
 9. 9. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ № хоол№6 Онош Тулай /подагра/ ө вчний ү еийн хоол Бөө рний түү дгэнцрийн хурц ү рэвслийн хү нд ү ед (хө нгө н хоолны ө дрийн дараа), дунд зэргийн ү ед хоол№7а (ө вчин дө нгө ж эхэлсэн) Түү дгэнцрийн архаг ү рэвслийн бөө рний дутагдлын ү ед ө гнө бөө рний түү дгэнцрийн хурц ү рэвслийн хү нд ү ед, хоол№7б дунд зэргийн ү ед 7а хоолны дараа ү ргэлжлүү лэн ө гн ө Түү дгэнцрийн архаг ү рэвслийн бөө рний дутагдал хө нгө н зэргийн ү ед 7а хоолны дараа ө гнө хоол№7 Бөө рний хурц болон архаг ү рэвслийн хурцадсан бөө рний дутагдалгү й ү ед, дээрх ө вчнүү дийн ү ед 7 б хоолны дараа ү ргэлжлүү лэн ө гнө
 10. 10. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ № Онош хоол№8 Таргалалтын ү еийн хоол хоол№9 ЧШӨ , хө нгө н ба дунд зэргийн явцтай, инсулин эмчилгээтэй, Хэт мэдрэгших, харшлын гаралтай (хэрлэг, ө вө рмө ц бус полиартрит, уушигны багтраа, Квинкийн хаван, чонон хө рвө с) ө вчин хоол№9а ЧШӨ , хө нгө н ба дунд зэргийн явцтай, таргалалт I ба II зэрэг хоол№9б ЧШӨ , дунд зэрэг ба хү нд явцтай, инсулин эмчилгээтэй, хө дө лгөө ний идэвхитэй
 11. 11. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ № Онош хоол Цусны эргэлтийн системийн дутагдлийн 2,3-р ү ед №10а хоол №10 хоол №10с Цусны эргэлтийн системийн дутагдлийн 1,2-р ү ед артерийн даралт ихсэх ө вчин, бөө рний ө вчний ү ед 10а хоолны дараа ү ргэлжлүү лэн Тархины болон захын вений судасны хатуурал, ишеми ө вчин, цусны даралт ихдэх ө вчний 2,3-р ү е, шигдээсийн дараах соривжилтын ү ед хоол Зү рхний шигдээс I, II, III-р ү е болгон авч ү здэг I№10и ү е: хурц ү е эхний 7-8 ө дө р II-р ү е: хурц ү еийн дараах ү е 2-3 долоо хоног III-ү е: соривжилтын ү е 4-р долоо хоногоос эхэлнэ
 12. 12. ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛ № Онош хоол№11 Уушиг, яс, ү е мө чний сү рьеэ ө вчин хоол№12 Мэдрэлийн системийн эмгэгийн ү ед хоол№13 Хурц халдварт ө вчнүү дийн ү ед хоол№14 Бие махбодийн хү чил шү лтийн тэнцвэр алдагдаж шү лтлэг тал нь давамгайлсан ү ед хоол№15 Бү х ө вчний эдгэрэлтийн ү ед, сувилалын газарт хоол№16 1-3 насны хүү хдийн ө вчний бү х ө вчний эдгэрэлтийн ү ед хэрэглэх хоол
 13. 13. Хоол уу? Хор уу? Бидний идэж буй хоол хү нсэнд маш олон тө рлийн хорт бодис агуулагддаг боловч бид мэдэхгү й идсээр л байдаг. Мө н байгалийн гаралтай хоол хү нс гэж бараг ү гү й болж байна. Хоол хү нсний аюулгү й байдалтай холбоотой маш олон ө вчин эмгэг тэр дундаа эсийн эмх замбараагү й ө сө лт, эсийн мутацаас үү сэлтэй хавдар, тө рө лхийн гажиг г.м ихээхэн үү сч байна. Бидний идэх дуртай хү нсний бү тээгдэхүү ний найрлаганд Е гэсэн ү сгээр эхэлсэн тоо байдаг нь ямар хорт бодис тухайн бү тээгдэхүү нд орсон байгааг гэрчилдэг. Заримаас нь дурдвал:
 14. 14.  Сэжиг бү хий: Е125, Е141, Е150, Е153, Е171, Е172, Е175, Е240, Е241, Е477  Хортой: Е102, Е110, Е122, Е123, Е124, Е151  Хоол боловсруулах тогтолцоонд хортой: Е338, Е339, Е340, Е341, Е450, Е451, Е453, Е456, Е466, Е407, Е220, Е221, Е222, Е223, Е224  Зү рх судасны ө вчин: Е250, Е251, Е150, Е252, Е320, Е321  Арьсны харшил: Е230, Е231, Е232, Е233  Витамин В12 устгадаг буюу цус багадалт үү сгэх: Е200  Хавдар үү сгэх аюултай: Е131, Е330, Е142, Е210, Е211, Е213, Е214, Е215, Е216, Е217, Е239  Мэдрэлийн системд аюултай: Е312, Е311,
 15. 15. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×