Lean Toolbox voor Facility Management, deel 3

Brigitte de Haan MBA
Brigitte de Haan MBAFacility Management Professional | Inkoop- en Contractmanagement | trainer Lean voor FM um Bri Facility Management

Niet het bedrijf maar de klant geeft de waarde aan. Waarde is wat een klant voor een dienst of product wil betalen. Hiervoor dien je de juiste diensten te bieden, op het juiste moment, tegen de juiste prijs en van de juiste kwaliteit. Om dit te kunnen bereiken zul je inzicht moeten krijgen in hoe de processen wer- ken, hoe je dit verbetert en versoepelt, hoe je onnodige stappen in het proces kunt elimineren en verspillingen voor- komt of vermindert.

47
>>
Lean vind je overal waar ruimte is voor verbetering. In een serie van vier artikelen besteedt
Facto aandacht aan het onderwerp Lean en FM. In deel 3 gaat het over de Lean toolbox en
visual management.
door brigitte de haan-ketelaars en peggy cecilia spong
Mensen vormen de kern van Lean. Een
stabiele cultuur van continu verbeteren
voor het behalen van uitzonderlijke presta-
ties ontstaat wanneer de medewerkers zelf
enthousiast worden om continu kleine
verbeteringen door te voeren. Lean zijn
betekent mensen in het proces betrekken
en zodanig faciliteren dat ze hun proces en
de manier waarop ze werken, kunnen uit-
dagen ‘challengen’ en verbeteren. Haal het
creatieve potentieel uit de mensen.
Snel aan de slag
binnen FM
Voor relatief eenvoudige problemen kun-
nen snelle verbeteracties worden inge-
voerd. Het laaghangend fruit kan bij-
voorbeeld door zogenaamde Kaizen-
blitzevents snel gevonden worden.
Kaizenevents brengen de concepten van
Kaizen samen. De betrokken medewer-
kers leren de prestaties te verbeteren door
te focussen op de werkprocessen. Kaizen
betekent: ‘verandering die naar verbete-
De 5 basisprincipes van Lean.
Sence of excitement
Bij elk van de vijf Lean principes kun-
nen Lean tools worden ingezet die hel-
pen de Lean principes te bereiken.
Samen vormen ze de Lean toolbox.
De toolbox is een hulpmiddel bij het
continu verbeteren van de dienstverle-
ning. Belangrijker is de ‘sense of urgen-
cy’ of ‘sence of excitement’.
lean toolbox
voor fm
LEAN
Lean voor FM (deel 3)
Niet het bedrijf maar de klant geeft de
waarde aan. Waarde is wat een klant
voor een dienst of product wil betalen.
Hiervoor dien je de juiste diensten te
bieden, op het juiste moment, tegen de
juiste prijs en van de juiste kwaliteit.
Om dit te kunnen bereiken zul je inzicht
moeten krijgen in hoe de processen wer-
ken, hoe je dit verbetert en versoepelt,
hoe je onnodige stappen in het proces
kunt elimineren en verspillingen voor-
komt of vermindert. Vanuit de Lean-
gedachte zijn er vijf basisprincipes:
1. Leer de klant kennen en weet wat
zijn waardeperceptie is (waarde).
2. Voor elk proces de waardestroom en
de verspillingen vaststellen en begrijpen
(waardestroom).
3. Laat de waarde stromen (flow).
4. Vanuit de behoefte van de klant le-
veren van de toegevoegde waarde (pull).
5. Streef constant perfectie na, blijf
continu verbeteren (perfectie).
48
LEAN
ring leidt’ en geeft constante verbetering.
Iedere dag een beetje beter. Binnen een
week heb je de verbeteractiviteiten met
elkaar geïdentificeerd. Daarna neemt de
implementatie, het plannen hiervan en
gegevensverzameling nog een tot twee
maanden in beslag.
Daarnaast is een 5S-workshop een
krachtige, maar vooral praktische me-
thode om teams (zonder bemoeienis van
de teamleider) zelf de werkplek en pro-
cessen te laten verbeteren. Deze work-
shop geeft ruimte aan het inzetten van
de kracht en creativiteit van een team en
de kennis en kunde van de medewerkers
die de processen elke dag uitvoeren.
De 5 S’en helpen de verspillingen en ver-
spilde inspanningen op de werkplek te
verminderen. Uiteindelijk levert het een
veiligere en fijnere werkomgeving op die
zowel zelfmanagement als teamspirit sti-
muleert. En preventief werken kost min-
der tijd dan reageren op afwijkingen,
waardoor er ruimte komt voor flexibiliteit.
Geen pleisters plakken
Uiteraard is het belangrijk dat verbeterin-
gen worden gerealiseerd voor de kernoor-
zaken van de verspillingen. Doe je dat
niet, dan bereik je enkel symptoombe-
strijding. Om tot de kernoorzaak te ko-
men kun je gebruikmaken van ‘fives times
why’ of de visgraatanalyse. ‘Five times
why’ is het vijf keer waarom vragen; een
aanpak om achter de kernoorzaken van
een probleem te komen. Op die manier
kun je een probleem structureel oplossen
in plaats van pleisters te plakken. De vis-
graat, ook wel Ishikawadiagram, is een
techniek om het vijf keer waarom vragen
methodisch aan te pakken.
Maak het zichtbaar
De afgelopen jaren hebben we onszelf
steeds weer laten verrassen door de facili-
taire teams. Zo bedacht een team van ge-
bouwbeheerders dat het afgelopen moest
zijn met het onvoorbereid en te laat star-
ten van een vergadering. Zij maakten dit
visueel zichtbaar in een filmpje. Eerst za-
gen we beelden van de verspillingen, ge-
relateerd aan het proces vergaderen. Dat
leverde vijf basisvergaderregels voor de
afdeling op. Een ander team bedacht de
postersessie. Tijdens een workshop maak-
ten de teams op een poster visueel welke
verspillingen zij in hun processen hadden
geïdentificeerd en hoe ze dit wilden gaan
verbeteren. Door de posters aan elkaar te
presenteren werden de teams extra gemo-
tiveerd en ontstond er een ‘sence of exci-
tement’. Het team postkamermedewer-
kers bedacht de succesbokaal. Degene die
in de ogen van de collega’s een mooi suc-
ces had behaald, kreeg de wisselbokaal
uitgereikt. Echt een motivator.
Visual management
Een beeld zegt meer dan duizend woor-
den. Visueel management komen we
overal tegen. Denk bijvoorbeeld aan de
gekleurde snijplanken in een keuken.
Of de verschillende kleuren schoon-
maakdoeken. Of de kleuren van een
postbak in en uit. Pictogrammen zijn
weer een ander voorbeeld van visualisa-
do's en don'ts bij lean
Do’s				
>> Creëer een ‘shared need’ of een
‘sense of excitement’.
>> Iedereen doet mee.
>> Respecteer iedereen.
>> Als je de eisen van de klant wilt
begrijpen, vraag er dan naar.
>> Neem steeds kleine stapjes.
>> Pak datgene aan dat binnen de eigen
invloedssfeer ligt.
Dont’s
>> Extra stap in een proces opnemen als
oplossing voor een probleem.
>> Lean stappen uitvoeren zonder te
weten wat de klant wil.
>> Met een te groot project beginnen of
de scope uitbreiden.
>> Met het hele bedrijf ineens starten
met Lean.
>> 5 S’en eenmalig toepassen.
>> Eigen interpretatie van het probleem
volgen zonder de feiten te checken.
De Lean Toolbox: voor elk van de 5 fasen
zijn er verschillende ‘tools’ die je kunt
toepassen.
De 5 S’en introduceren.
49
tie. Kijk ook eens naar de eigen omge-
ving waar visualisatie kan bijdragen aan
het voorkomen van verspillingen.
Visueel management draagt bij aan het da-
gelijks verbeteren. Gebruik informatiebor-
den om belangrijke informatie over de
klant, performance of planning door te ge-
ven. Ook de verbeteringen kunnen op het
bord zichtbaar worden gemaakt.
Informatieborden worden simpel opge-
start, vaak eerst handmatig. Bespreek sa-
men welke informatie belangrijk is en pas
de samenstelling van informatie aan als dat
voor het team wenselijk is. Gebruik het
bord ook om minstens een keer per week
samen de verbeteringen te bespreken en te
evalueren.
Lean gaat niet over hárder werken, maar
over slímmer werken. Lean gaat ook niet
over reorganiseren en minder mensen in-
zetten, maar over het continu verbeteren
– waaronder kostenbesparing – en over
bijdragen aan een betere dienst­verlening
SERIE VAN 4 ARTIKELEN
Dit is het derde deel in een serie van
4 artikelen. Reeds verschenen:
– Facto 10, oktober (2014):
Een manier van werken, verbeteren,
denken en zijn;
– Facto 11, november (2014):
De vijf lean principes.
Het laatste deel verschijnt in Facto
nr. 1/2, jan/febr. 2015. Onderwerp:
De Leancultuur en verandermanage-
ment; elke dag Lean.
aan de klant. Met de capaciteit die vrijvalt
door het continu verbeteren kan de orga-
nisatie innoveren en eventueel overwegen
werk weer te insourcen. <<
Brigitte de Haan-Ketelaars MBA, FM
Professional en Peggy Cecilia Spong
BSc, Lean Six Sigma Black Belt.
Beiden zijn trainer bij Lean Facility Ma-
nagement in Eindhoven.

Recomendados

Lean uw organistie von
Lean uw organistieLean uw organistie
Lean uw organistieramonpostulart
6K views35 Folien
Wat is Lean? von
Wat is Lean?Wat is Lean?
Wat is Lean?Haiko Neidig
9K views14 Folien
4. |Een verklarend model voor Lean en continu verbeteren door Wilfred Knol von
4. |Een verklarend model voor Lean en continu verbeteren door Wilfred Knol4. |Een verklarend model voor Lean en continu verbeteren door Wilfred Knol
4. |Een verklarend model voor Lean en continu verbeteren door Wilfred KnolHAN Lean-QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean
137 views37 Folien
Proces Management Lean Six Sigma von
Proces Management Lean Six SigmaProces Management Lean Six Sigma
Proces Management Lean Six SigmaEdwin Hendriks
4.2K views14 Folien
6. Lean management implementeren- Conclusie door Wilfred Knol von
6. Lean management implementeren- Conclusie door Wilfred Knol6. Lean management implementeren- Conclusie door Wilfred Knol
6. Lean management implementeren- Conclusie door Wilfred KnolHAN Lean-QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean
693 views34 Folien
3. |Continu verbeteren en Lean door wilfred knol von
3. |Continu verbeteren en Lean door wilfred knol3. |Continu verbeteren en Lean door wilfred knol
3. |Continu verbeteren en Lean door wilfred knolHAN Lean-QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean
801 views32 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

2. kritieke succesfactoren voor lean management door wilfred knol von
2. kritieke succesfactoren voor lean management door wilfred knol2. kritieke succesfactoren voor lean management door wilfred knol
2. kritieke succesfactoren voor lean management door wilfred knolHAN Lean-QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean
548 views27 Folien
Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013 von
Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013
Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013Raedelijn
1.5K views23 Folien
50 tinten lean von
50 tinten lean50 tinten lean
50 tinten leanDick de Vos
2.4K views62 Folien
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei von
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 meiPresentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 meiavansplus
3.9K views35 Folien
Naar een cultuur van continu verbeteren von
Naar een cultuur van continu verbeterenNaar een cultuur van continu verbeteren
Naar een cultuur van continu verbeterenHAN Lean-QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean
4.1K views14 Folien
Scaling the Agile Organisation von
Scaling the Agile OrganisationScaling the Agile Organisation
Scaling the Agile OrganisationMichael Klazema
773 views28 Folien

Was ist angesagt?(20)

Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013 von Raedelijn
Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013
Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013
Raedelijn1.5K views
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei von avansplus
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 meiPresentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
avansplus3.9K views
Lean voor Facility Management (deel 2) Vijf Lean Principes von Brigitte de Haan MBA
Lean voor Facility Management (deel 2) Vijf Lean PrincipesLean voor Facility Management (deel 2) Vijf Lean Principes
Lean voor Facility Management (deel 2) Vijf Lean Principes
Valk18mei von gdegols
Valk18meiValk18mei
Valk18mei
gdegols792 views
Ontwikkelen maar hoe von Arco Kats
Ontwikkelen maar hoeOntwikkelen maar hoe
Ontwikkelen maar hoe
Arco Kats255 views
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee? von Jostein Van Vliet
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?
Jostein Van Vliet8.6K views
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee? von Jostein Van Vliet
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?
Jostein Van Vliet1.1K views
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure von Gert Veenhoven
Systematisch Creatief   ondernemingsbrochureSystematisch Creatief   ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
Gert Veenhoven469 views

Destacado

Whitepaper Servicedesk effectief verbeteren von
Whitepaper Servicedesk effectief verbeteren Whitepaper Servicedesk effectief verbeteren
Whitepaper Servicedesk effectief verbeteren Ratio Consultants
9.3K views16 Folien
Actiegerichte KPI's | Jesper Uittenbogaard von
Actiegerichte KPI's | Jesper UittenbogaardActiegerichte KPI's | Jesper Uittenbogaard
Actiegerichte KPI's | Jesper UittenbogaardOrangeValley
1.8K views28 Folien
Presentatie Seminar 6 April (Ii) (1) von
Presentatie Seminar 6 April (Ii)  (1)Presentatie Seminar 6 April (Ii)  (1)
Presentatie Seminar 6 April (Ii) (1)leeuwenk
348 views22 Folien
Lean leiderschap von
Lean leiderschapLean leiderschap
Lean leiderschapdiederikhommes
1.3K views20 Folien
Visueel Management von
Visueel ManagementVisueel Management
Visueel Managementleeuwenk
377 views1 Folie
CBT workshop lean management fotoverslag von
CBT workshop lean management fotoverslagCBT workshop lean management fotoverslag
CBT workshop lean management fotoverslagCBT Trainingen en Opleidingen
582 views23 Folien

Destacado(14)

Whitepaper Servicedesk effectief verbeteren von Ratio Consultants
Whitepaper Servicedesk effectief verbeteren Whitepaper Servicedesk effectief verbeteren
Whitepaper Servicedesk effectief verbeteren
Ratio Consultants9.3K views
Actiegerichte KPI's | Jesper Uittenbogaard von OrangeValley
Actiegerichte KPI's | Jesper UittenbogaardActiegerichte KPI's | Jesper Uittenbogaard
Actiegerichte KPI's | Jesper Uittenbogaard
OrangeValley1.8K views
Presentatie Seminar 6 April (Ii) (1) von leeuwenk
Presentatie Seminar 6 April (Ii)  (1)Presentatie Seminar 6 April (Ii)  (1)
Presentatie Seminar 6 April (Ii) (1)
leeuwenk348 views
Visueel Management von leeuwenk
Visueel ManagementVisueel Management
Visueel Management
leeuwenk377 views
New Lean-Agile Coach self-assessment - levels description v3.2 von Luca Minudel
New Lean-Agile Coach self-assessment - levels description v3.2New Lean-Agile Coach self-assessment - levels description v3.2
New Lean-Agile Coach self-assessment - levels description v3.2
Luca Minudel15.6K views
The secret life of an Agile Business Analyst - Sydney Agile Meetup group - 13... von Ryan McKergow
The secret life of an Agile Business Analyst - Sydney Agile Meetup group - 13...The secret life of an Agile Business Analyst - Sydney Agile Meetup group - 13...
The secret life of an Agile Business Analyst - Sydney Agile Meetup group - 13...
Ryan McKergow2.9K views
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP von Dimitri Ponomareff
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACPAgile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP
Agile Project Management - An introduction to Agile and the new PMI-ACP
Dimitri Ponomareff27.9K views
New Lean-Agile Coach self-assessment radars v3.2 von Luca Minudel
New Lean-Agile Coach self-assessment radars v3.2New Lean-Agile Coach self-assessment radars v3.2
New Lean-Agile Coach self-assessment radars v3.2
Luca Minudel20.9K views
Workshop BI/DWH AGILE TESTING Zwitserleven Dutch von Marcus Drost
Workshop BI/DWH AGILE TESTING Zwitserleven DutchWorkshop BI/DWH AGILE TESTING Zwitserleven Dutch
Workshop BI/DWH AGILE TESTING Zwitserleven Dutch
Marcus Drost853 views

Similar a Lean Toolbox voor Facility Management, deel 3

Logistics von
LogisticsLogistics
Logisticsguestbc265846
238 views12 Folien
md_voorjaar_2016_3 von
md_voorjaar_2016_3md_voorjaar_2016_3
md_voorjaar_2016_3Anita Klaver
608 views6 Folien
HAN Lean-QRM symposium 11 juni Aldert van der Stoel, HAN von
HAN Lean-QRM symposium 11 juni Aldert van der Stoel, HANHAN Lean-QRM symposium 11 juni Aldert van der Stoel, HAN
HAN Lean-QRM symposium 11 juni Aldert van der Stoel, HANHAN Lean-QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean
583 views27 Folien
Hoe word ik lean? von
Hoe word ik lean?Hoe word ik lean?
Hoe word ik lean?2C management
1.1K views15 Folien
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel von
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieelImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieelSimone van Essen
1.3K views27 Folien
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx von
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptxDag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptxPuzzlePsikoloji
21 views46 Folien

Similar a Lean Toolbox voor Facility Management, deel 3(20)

ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel von Simone van Essen
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieelImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel
Simone van Essen1.3K views
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx von PuzzlePsikoloji
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptxDag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
Dag 3 - LEAN Besturing - Doelenboom _ Waardenhuis.pptx
PuzzlePsikoloji21 views
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Jos van de Werken354 views
S.T.E.F Ondernemers Gereedschapskist von ikbenstef
S.T.E.F Ondernemers Gereedschapskist S.T.E.F Ondernemers Gereedschapskist
S.T.E.F Ondernemers Gereedschapskist
ikbenstef234 views
Management Challenge - Spelboek INK-najaarssymposium von INK Utrecht
Management Challenge - Spelboek INK-najaarssymposiumManagement Challenge - Spelboek INK-najaarssymposium
Management Challenge - Spelboek INK-najaarssymposium
INK Utrecht429 views
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean von paul_hendriks
De 5 Grootste Misverstanden Rondom LeanDe 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
paul_hendriks204 views
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean von paul_hendriks
De 5 Grootste Misverstanden Rondom LeanDe 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
De 5 Grootste Misverstanden Rondom Lean
paul_hendriks176 views
Altran Operational Excellence 011110 von arjanderuijter
Altran Operational Excellence 011110Altran Operational Excellence 011110
Altran Operational Excellence 011110
arjanderuijter252 views
Vital Few Bedrijfspresentatie von APvanWensveen
Vital Few BedrijfspresentatieVital Few Bedrijfspresentatie
Vital Few Bedrijfspresentatie
APvanWensveen225 views
Case Study Kaizen von jaksmit
Case Study KaizenCase Study Kaizen
Case Study Kaizen
jaksmit354 views
BeLean - Capgemini's Aanpak voor duurzame Lean toepassingen von arjenmarkus
BeLean - Capgemini's Aanpak voor duurzame Lean toepassingenBeLean - Capgemini's Aanpak voor duurzame Lean toepassingen
BeLean - Capgemini's Aanpak voor duurzame Lean toepassingen
arjenmarkus402 views
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen? von R. Zandbergen
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
R. Zandbergen682 views
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single von Elise van den End
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End166 views
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single von Elise van den End
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End126 views
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0 von rloggen
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
rloggen878 views
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers von Xavier Huysmans
Voor gelukkigere en effectievere medewerkersVoor gelukkigere en effectievere medewerkers
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers
Xavier Huysmans846 views

Lean Toolbox voor Facility Management, deel 3

  • 1. 47 >> Lean vind je overal waar ruimte is voor verbetering. In een serie van vier artikelen besteedt Facto aandacht aan het onderwerp Lean en FM. In deel 3 gaat het over de Lean toolbox en visual management. door brigitte de haan-ketelaars en peggy cecilia spong Mensen vormen de kern van Lean. Een stabiele cultuur van continu verbeteren voor het behalen van uitzonderlijke presta- ties ontstaat wanneer de medewerkers zelf enthousiast worden om continu kleine verbeteringen door te voeren. Lean zijn betekent mensen in het proces betrekken en zodanig faciliteren dat ze hun proces en de manier waarop ze werken, kunnen uit- dagen ‘challengen’ en verbeteren. Haal het creatieve potentieel uit de mensen. Snel aan de slag binnen FM Voor relatief eenvoudige problemen kun- nen snelle verbeteracties worden inge- voerd. Het laaghangend fruit kan bij- voorbeeld door zogenaamde Kaizen- blitzevents snel gevonden worden. Kaizenevents brengen de concepten van Kaizen samen. De betrokken medewer- kers leren de prestaties te verbeteren door te focussen op de werkprocessen. Kaizen betekent: ‘verandering die naar verbete- De 5 basisprincipes van Lean. Sence of excitement Bij elk van de vijf Lean principes kun- nen Lean tools worden ingezet die hel- pen de Lean principes te bereiken. Samen vormen ze de Lean toolbox. De toolbox is een hulpmiddel bij het continu verbeteren van de dienstverle- ning. Belangrijker is de ‘sense of urgen- cy’ of ‘sence of excitement’. lean toolbox voor fm LEAN Lean voor FM (deel 3) Niet het bedrijf maar de klant geeft de waarde aan. Waarde is wat een klant voor een dienst of product wil betalen. Hiervoor dien je de juiste diensten te bieden, op het juiste moment, tegen de juiste prijs en van de juiste kwaliteit. Om dit te kunnen bereiken zul je inzicht moeten krijgen in hoe de processen wer- ken, hoe je dit verbetert en versoepelt, hoe je onnodige stappen in het proces kunt elimineren en verspillingen voor- komt of vermindert. Vanuit de Lean- gedachte zijn er vijf basisprincipes: 1. Leer de klant kennen en weet wat zijn waardeperceptie is (waarde). 2. Voor elk proces de waardestroom en de verspillingen vaststellen en begrijpen (waardestroom). 3. Laat de waarde stromen (flow). 4. Vanuit de behoefte van de klant le- veren van de toegevoegde waarde (pull). 5. Streef constant perfectie na, blijf continu verbeteren (perfectie).
  • 2. 48 LEAN ring leidt’ en geeft constante verbetering. Iedere dag een beetje beter. Binnen een week heb je de verbeteractiviteiten met elkaar geïdentificeerd. Daarna neemt de implementatie, het plannen hiervan en gegevensverzameling nog een tot twee maanden in beslag. Daarnaast is een 5S-workshop een krachtige, maar vooral praktische me- thode om teams (zonder bemoeienis van de teamleider) zelf de werkplek en pro- cessen te laten verbeteren. Deze work- shop geeft ruimte aan het inzetten van de kracht en creativiteit van een team en de kennis en kunde van de medewerkers die de processen elke dag uitvoeren. De 5 S’en helpen de verspillingen en ver- spilde inspanningen op de werkplek te verminderen. Uiteindelijk levert het een veiligere en fijnere werkomgeving op die zowel zelfmanagement als teamspirit sti- muleert. En preventief werken kost min- der tijd dan reageren op afwijkingen, waardoor er ruimte komt voor flexibiliteit. Geen pleisters plakken Uiteraard is het belangrijk dat verbeterin- gen worden gerealiseerd voor de kernoor- zaken van de verspillingen. Doe je dat niet, dan bereik je enkel symptoombe- strijding. Om tot de kernoorzaak te ko- men kun je gebruikmaken van ‘fives times why’ of de visgraatanalyse. ‘Five times why’ is het vijf keer waarom vragen; een aanpak om achter de kernoorzaken van een probleem te komen. Op die manier kun je een probleem structureel oplossen in plaats van pleisters te plakken. De vis- graat, ook wel Ishikawadiagram, is een techniek om het vijf keer waarom vragen methodisch aan te pakken. Maak het zichtbaar De afgelopen jaren hebben we onszelf steeds weer laten verrassen door de facili- taire teams. Zo bedacht een team van ge- bouwbeheerders dat het afgelopen moest zijn met het onvoorbereid en te laat star- ten van een vergadering. Zij maakten dit visueel zichtbaar in een filmpje. Eerst za- gen we beelden van de verspillingen, ge- relateerd aan het proces vergaderen. Dat leverde vijf basisvergaderregels voor de afdeling op. Een ander team bedacht de postersessie. Tijdens een workshop maak- ten de teams op een poster visueel welke verspillingen zij in hun processen hadden geïdentificeerd en hoe ze dit wilden gaan verbeteren. Door de posters aan elkaar te presenteren werden de teams extra gemo- tiveerd en ontstond er een ‘sence of exci- tement’. Het team postkamermedewer- kers bedacht de succesbokaal. Degene die in de ogen van de collega’s een mooi suc- ces had behaald, kreeg de wisselbokaal uitgereikt. Echt een motivator. Visual management Een beeld zegt meer dan duizend woor- den. Visueel management komen we overal tegen. Denk bijvoorbeeld aan de gekleurde snijplanken in een keuken. Of de verschillende kleuren schoon- maakdoeken. Of de kleuren van een postbak in en uit. Pictogrammen zijn weer een ander voorbeeld van visualisa- do's en don'ts bij lean Do’s >> Creëer een ‘shared need’ of een ‘sense of excitement’. >> Iedereen doet mee. >> Respecteer iedereen. >> Als je de eisen van de klant wilt begrijpen, vraag er dan naar. >> Neem steeds kleine stapjes. >> Pak datgene aan dat binnen de eigen invloedssfeer ligt. Dont’s >> Extra stap in een proces opnemen als oplossing voor een probleem. >> Lean stappen uitvoeren zonder te weten wat de klant wil. >> Met een te groot project beginnen of de scope uitbreiden. >> Met het hele bedrijf ineens starten met Lean. >> 5 S’en eenmalig toepassen. >> Eigen interpretatie van het probleem volgen zonder de feiten te checken. De Lean Toolbox: voor elk van de 5 fasen zijn er verschillende ‘tools’ die je kunt toepassen. De 5 S’en introduceren.
  • 3. 49 tie. Kijk ook eens naar de eigen omge- ving waar visualisatie kan bijdragen aan het voorkomen van verspillingen. Visueel management draagt bij aan het da- gelijks verbeteren. Gebruik informatiebor- den om belangrijke informatie over de klant, performance of planning door te ge- ven. Ook de verbeteringen kunnen op het bord zichtbaar worden gemaakt. Informatieborden worden simpel opge- start, vaak eerst handmatig. Bespreek sa- men welke informatie belangrijk is en pas de samenstelling van informatie aan als dat voor het team wenselijk is. Gebruik het bord ook om minstens een keer per week samen de verbeteringen te bespreken en te evalueren. Lean gaat niet over hárder werken, maar over slímmer werken. Lean gaat ook niet over reorganiseren en minder mensen in- zetten, maar over het continu verbeteren – waaronder kostenbesparing – en over bijdragen aan een betere dienst­verlening SERIE VAN 4 ARTIKELEN Dit is het derde deel in een serie van 4 artikelen. Reeds verschenen: – Facto 10, oktober (2014): Een manier van werken, verbeteren, denken en zijn; – Facto 11, november (2014): De vijf lean principes. Het laatste deel verschijnt in Facto nr. 1/2, jan/febr. 2015. Onderwerp: De Leancultuur en verandermanage- ment; elke dag Lean. aan de klant. Met de capaciteit die vrijvalt door het continu verbeteren kan de orga- nisatie innoveren en eventueel overwegen werk weer te insourcen. << Brigitte de Haan-Ketelaars MBA, FM Professional en Peggy Cecilia Spong BSc, Lean Six Sigma Black Belt. Beiden zijn trainer bij Lean Facility Ma- nagement in Eindhoven.