2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur

Bregje van Helmond
Bregje van HelmondProcesbegeleider organisatieontwikkeling at Galilei Onderwijsgroep um Galilei Onderwijsgroep
11-04-16 22:22Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
Pagina 1 van 4http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx
TRAJECT NAAR NIEUWE MANIER VAN WERKEN IN EDE
07 apr 2016 Reageer
In 2014 is in de gemeente Ede een grootscheeps verandertraject binnen het sociaal domein ingezet. Er is gekozen voor de
ontwikkeling van een nieuwe gezamenlijke werkwijze voor alle uitvoerende dienstverleners en dus niet primair voor een
structuuraanpassing. De indertijd naderende decentralisaties, die gepaard moesten gaan met op onderdelen ingrijpende
bezuinigingen, bleken een uitstekende aanleiding om als gemeentelijke organisatie een nieuwe manier van samenwerken
binnen de keten te ontwikkelen. En daarmee ook nog eens te zorgen voor een verdere professionalisering en
kwaliteitsverbetering.
De gekozen aanpak belicht
Wij spraken met Clusterdirecteur WPI van de gemeente Ede, Iet van
Slageren (links) en programmamanager en projectleider Bregje van
Helmond. Beiden zijn intensief betrokken bij het verandertraject
Werken vanuit Vertrouwen, Verbinding en Eigen Kracht in Ede. Iet
van Slageren heeft als eindverantwoordelijke voor het uitvoerende
cluster WPI bewust ondersteuning ingeroepen van een aantal
externen. Daarbij ook Bregje van Helmond als verandermanager. De
intensieve samenwerking van het management (en medewerkers) met externe procesdeskundigheid heeft het
veranderproces een belangrijke impuls gegeven. Van Slageren en Van Helmond belichten de gekozen aanpak en staan stil
bij de behaalde resultaten en enkele leerpunten tot nu toe.
Paradigmashift
‘Het veranderprogramma is ontwikkeld en geïmplementeerd om de gemeente Ede 3-D proof te maken.’ Van Slageren en
Van Helmond typeren dit proces als een paradigmashift. ‘Daarmee is meteen duidelijk dat het gaat om een complex
traject van de lange adem. Iedereen heeft een veranderopgave gekregen: de burgers, maar vooral ook de medewerkers,
van werkvloer tot directie. In Ede zijn de veranderingen gefaseerd, maar wel integraal en ontwikkelgericht ingezet. De
verandering zelf zit feitelijk al in de weg naar verandering. Of, zoals we ook wel zeggen, we leren al veranderend en
veranderen al lerend.’
Belangrijke stappen in verandertraject
‘Bij zo’n complex traject moet je langs verschillende sporen werken. We wilden vanaf het begin de dialoog met alle
interne en externe betrokkenen open houden en onszelf de mogelijkheid bieden zo nodig tijdig bij te sturen. Geen lineair
verandertraject dus, maar via een gezamenlijk leer- en ontwikkelproces. Zonder natuurlijk die stip op de horizon uit het
11-04-16 22:22Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
Pagina 2 van 4http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx
oog te verliezen.’ Om dat proces een optimale kans van slagen te geven formuleerde Ede vooraf een set belangrijk
stappen in het verandertraject:
1. Maak een grondige analyse van de uitgangssituatie bij de gemeente.
2. Formuleer op basis daarvan een gezamenlijke visie die de bedding vormt voor het verandertraject. Met een heldere,
houdbare visie geef je richting.
3. Bepaal de omvang en diepte van de gewenste verandering.
4. Stel een project- of managementteam samen dat zich vrij naar elkaar kan en wil uitspreken.
5. Creëer een platform dat de verandering initieert en alle echelons binnen de gemeente bereikt.
6. Zorg dat je tempo kunt maken, én houden, juist door af en toe in de vertraging te gaan. Zoek daarbij aansluiting bij
de heersende cultuur binnen de gemeente. De interventie moet zijn afgestemd op de voorliggende vraagstukken, het
type burger en de betrokken medewerkers. Let goed op wat er binnen de organisatie speelt. In de bovenstroom,
maar vooral ook in de onderstroom. Houd rekening met verschillende voorkeuren van betrokken mensen.
7. In beweging blijven is belangrijker dan grootse mijlpalen halen. Blijf dus stappen zetten, hoe klein soms ook.
Ontplooi voortdurend activiteiten en communiceer daar ook structureel over op de werkvloer.
In de praktijk
Vervolgens is het natuurlijk zaak om de geformuleerde visie door te voeren in de hele organisatie en te vertalen naar
concrete werkprocessen, methodieken en gewenst gedrag. De omslag van regelinggericht naar maatwerk, kijken wat echt
nodig is, stimuleren van zelfredzaamheid. Het zijn termen die voor veel medewerkers in eerste instantie vrij abstract
bleven. Het beste is dan om ze te laten ervaren door in de praktijk te gaan doen. Leidinggevenden zijn in deze fase
doorslaggevend om medewerkers mee te krijgen. Bovendien is het cruciaal dat iedereen leert omgaan met de
veranderingen.
Breed opleidingsprogramma
In dat kader is er in Ede een breed opleidingsprogramma samengesteld, dat aansluit op de geformuleerde visie. Dit
programma is vóór maar ook dóór de deelnemers zelf ontwikkeld en bestaat onder meer uit regietheater, trainingen
activerende gesprekstechnieken en trainingen casuïstiekbespreking. Zowel medewerkers met als zonder direct contact
met burgers hebben de trainingen gevolgd. Daardoor is een gezamenlijke bewustwording ontstaan van de betekenis van
de verandering voor de hele organisatie. En iedereen samen de nieuwe werkwijze kon ontwikkelen.
Klankbordgroep
Tot slot is de inrichting van een klankbordgroep een belangrijke koersgever gebleken. Die bood een veilig podium om het
juist te hebben over tegenvallers en missers, zodat het management tijdig kon ingrijpen. Aandacht voor de onderstroom
dus.
Resultaten tot nu toe
‘We zitten in Ede nog midden in het proces,’ lichten Van Slageren en Van Helmond toe. ‘Het begin is gemaakt, maar deze
paradigmashift vergt uiteindelijk over een periode van minimaal vier tot vijf jaar veel tijd en energie van alle
betrokkenen. Toch kunnen we nu wel al de nodige tendensen onderscheiden. Bovendien staan in een eerste
evaluatierapport diverse mijlpalen en effecten benoemd.’
11-04-16 22:22Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
Pagina 3 van 4http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx
Burger
Het is nog te vroeg om in deze fase al nauwkeurige resultaten voor burgers te benoemen. Echter, de eerste
klantevaluaties laten zien dat nieuwe cliënten positief zijn over de bejegening van medewerkers. Het aantal klachten
van burgers is, ondanks de bezuinigingen, niet gestegen en in verhouding laag gebleven. Consulenten geven meer
persoonlijke aandacht en luisteren écht. Punt van aandacht is onder meer dat het werkproces bij de dienstverlening
Werk & Inkomen nog vereenvoudigd kan worden. Zodat burgers zich sneller en adequater geholpen zullen voelen.
Medewerker
‘Onderschat de veranderingen voor onze mensen niet,’ aldus Van Slageren. ‘Zij moeten heel anders gaan werken. De
nadruk is verschoven van rechtmatigheid naar doelmatigheid.’ Van Helmond vult aan: ‘Professionaliteit en
vakmanschap liggen niet meer primair vast in procedures en gedetailleerde richtlijnen.’ Toch zijn de medewerkers
overwegend tevreden over de nieuwe manier van werken. Daarbij ervaren ze de trainingen als zeer positief. Die
zorgen voor een verdieping en professionalisering van het contact met burgers.
De noodzaak van opleidingen voor medewerkers blijkt ook uit het feit dat de training Activerende
gesprekstechnieken mogelijk zelfs structureel onderdeel gaat uitmaken van het
inwerkprogramma. Inclusief periodieke opfrisbijeenkomsten.
Succesfactoren
Al met al is de gemeente Ede tevreden met het verloop van het traject tot nu toe. Desgevraagd kunnen Van Slageren en
Van Helmond een aardige lijst factoren benoemen die hebben bijgedragen aan het succes.
- Visiegedreven aanpak, met speciale aandacht voor de stap van denken naar doen.
- Gefaseerde maar integrale veranderaanpak op werkprocessen, functies/rollen en methodieken, waardoor de
veranderingen enerzijds ‘behapbaar’ zijn voor alle betrokkenen en anderzijds een logische onderlinge samenhang
vertonen.
- Gemotiveerd managementteam dat de eigen ontwikkelopgave (h)erkent en van daaruit richting medewerkers en de
rest van de organisatie met open vizier aan de slag gaat. En daardoor ook eventuele twijfels binnen de organisatie tijdig
aanpakt.
- Mix van interne en externe exptertise en (bege)leiding die steeds gericht is op het krachtig maken van de eigen
organisatie.
- Vasthouden aan visie, mede door te anticiperen op tegenkrachten.
- Raadsleden betrekken door hen te overtuigen met casuïstiek uit de praktijk.
- Voldoende ondersteuning voor medewerkers, ook het management, via uiteenlopende opleidingen.
- Heterogeen samengestelde groepen in de trainingen, zodat consulenten elkaars werkveld leren kennen.
- Aanschaf en invoering van een integraal klantvolgsysteem.
Aandachtspunten
Vanzelfsprekend stuitte men in Ede ook op valkuilen en aandachtspunten. ‘Blijf steeds attent, want het is toch een
ontdekkingsreis en leerproces,’ benadrukken Van Slageren en Van Helmond. ‘We delen hier naast de succesfactoren ook
graag de aandachtspunten, zodat gemeenten die een vergelijkbaar traject overwegen of er al aan begonnen zijn er hun
voordeel mee kunnen doen.’
- Wil niet teveel in een keer en blijf hierover met alle betrokkenen communiceren, zodat er geen verschillende
11-04-16 22:22Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
Pagina 4 van 4http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx
Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx.
© Copyright 2016 Kluwer. Alle rechten voorbehouden.
verwachtingspatronen ontstaan. Zo’n omvangrijk verandertraject neemt nu eenmaal veel tijd in beslag en door de
gebruikelijke behoefte aan beheersing en controle kan het gevoel van ‘gebrek aan grip’ ontstaan.
- Focus vooral op wat er (al) wel lukt, niet op wat er allemaal nog moet gebeuren. Hoe verleidelijk het koersen op nieuwe
mijlpalen ook is.
- Geef voldoende aandacht aan gedrag en houding van medewerkers en stimuleer zelfreflectie, mede via
vakoverstijgende kennisuitwisseling. Geef ook veel aandacht aan de voorbeeldrol van managers.
- Bepaal vooraf zorgvuldig welke aanpak en interventie aansluit bij cultuur en vraagstukken binnen de eigen gemeente.
Ga niet blindelings uit van een bestaande methodiek, er leiden meer wegen naar Rome.
Blijvende aandacht
Werken vanuit Vertrouwen, Verbinding en Eigen Kracht. Die visie van de gemeente Ede op de nieuwe manier van
werken is op begripsniveau redelijk goed geland in de organisatie. Binnen de gemeente bestaat inmiddels meer aandacht
voor doelmatigheid en zelfredzaamheid en voor het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt. De uitvoering van de
visie zal wel om aandacht blijven vragen, om de interpretatieruimte bij de uitleg ervan te beperken en om noodzakelijke
bijstellingen te doen, mits gezamenlijk doorgevoerd. Medewerkers hebben een belangrijk houvast aan een
opleidingsprogramma dat aansluit bij de visie van de gemeente en is gebaseerd op één en dezelfde methodiek.
Ellen Heuven (links) is trainer bij RadarVertige en heeft de
Eigen Kracht opleidingsinterventies bij gemeente Ede begeleid.
Marivonne de Groot (m.degroot@radarvertige.nl) is
opleidingsadviseur en trainer bij RadarVertige en adviseert
gemeenten over gedrags- en opleidingsinterventies.

Recomendados

2012 Handreiking lerende netwerken profesionele ruimte von
2012 Handreiking lerende netwerken profesionele ruimte2012 Handreiking lerende netwerken profesionele ruimte
2012 Handreiking lerende netwerken profesionele ruimteBregje van Helmond
179 views12 Folien
2012 Van vonk naar vuurtje von
2012 Van vonk naar vuurtje2012 Van vonk naar vuurtje
2012 Van vonk naar vuurtjeBregje van Helmond
157 views13 Folien
ChangeDay 2015: Interview met ChangeMaker Bregje van Helmond - Inspiratie - C... von
ChangeDay 2015: Interview met ChangeMaker Bregje van Helmond - Inspiratie - C...ChangeDay 2015: Interview met ChangeMaker Bregje van Helmond - Inspiratie - C...
ChangeDay 2015: Interview met ChangeMaker Bregje van Helmond - Inspiratie - C...Bregje van Helmond
106 views3 Folien
Presentatie BIRTH 6 april 2016 von
Presentatie BIRTH 6 april 2016Presentatie BIRTH 6 april 2016
Presentatie BIRTH 6 april 2016Martin Dullemond
200 views14 Folien
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid von
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheidGevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheidBarry Hol
549 views13 Folien
Vijf_HR-dilemmas_bij_sociale_innovatie_NS_-_tweede_artikel_in_serie_van_twee von
Vijf_HR-dilemmas_bij_sociale_innovatie_NS_-_tweede_artikel_in_serie_van_tweeVijf_HR-dilemmas_bij_sociale_innovatie_NS_-_tweede_artikel_in_serie_van_twee
Vijf_HR-dilemmas_bij_sociale_innovatie_NS_-_tweede_artikel_in_serie_van_tweePaulette van den Broek
338 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Draagvlakcreatie von
DraagvlakcreatieDraagvlakcreatie
DraagvlakcreatiePresent Media
663 views1 Folie
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr von
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lrSlimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lrmijnbedrijf20
114 views4 Folien
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur von
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneurArtikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneurGertjan Verstoep
386 views6 Folien
Dereisomdewereldintweedagen von
DereisomdewereldintweedagenDereisomdewereldintweedagen
DereisomdewereldintweedagenDanielle van den Hoogen
230 views5 Folien
Procesmanagement Als Expeditie von
Procesmanagement Als ExpeditieProcesmanagement Als Expeditie
Procesmanagement Als Expeditiegpimonieman
301 views6 Folien
Creëer draagvlak met het ABC model von
Creëer draagvlak met het ABC modelCreëer draagvlak met het ABC model
Creëer draagvlak met het ABC modelPresent Media
15.4K views3 Folien

Was ist angesagt?(20)

Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr von mijnbedrijf20
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lrSlimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr
mijnbedrijf20114 views
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur von Gertjan Verstoep
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneurArtikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur
Gertjan Verstoep386 views
Procesmanagement Als Expeditie von gpimonieman
Procesmanagement Als ExpeditieProcesmanagement Als Expeditie
Procesmanagement Als Expeditie
gpimonieman301 views
Creëer draagvlak met het ABC model von Present Media
Creëer draagvlak met het ABC modelCreëer draagvlak met het ABC model
Creëer draagvlak met het ABC model
Present Media15.4K views
Cpdf folder facto_congres2018_210x297_c von Facto Magazine
Cpdf folder facto_congres2018_210x297_cCpdf folder facto_congres2018_210x297_c
Cpdf folder facto_congres2018_210x297_c
Facto Magazine88 views
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten. von Martijn Verhagen
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.
Martijn Verhagen965 views
Samen Kantelen samenvatting 150625 von Calisa Nuis
Samen Kantelen samenvatting 150625Samen Kantelen samenvatting 150625
Samen Kantelen samenvatting 150625
Calisa Nuis279 views
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers von Xavier Huysmans
Voor gelukkigere en effectievere medewerkersVoor gelukkigere en effectievere medewerkers
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers
Xavier Huysmans846 views
Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity von wederWIJs
Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivityYncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity
Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity
wederWIJs450 views
Naar een opgaven gestuurde organisatie: Samen meer realiseren (Artikel) von Bart Litjens
Naar een opgaven gestuurde organisatie: Samen meer realiseren (Artikel)Naar een opgaven gestuurde organisatie: Samen meer realiseren (Artikel)
Naar een opgaven gestuurde organisatie: Samen meer realiseren (Artikel)
Bart Litjens919 views
Transformatie van het secretariaat von Liane Duit
Transformatie van het secretariaatTransformatie van het secretariaat
Transformatie van het secretariaat
Liane Duit695 views
MT 500 April 2011 von wiersmaj
MT 500 April 2011MT 500 April 2011
MT 500 April 2011
wiersmaj155 views
Het nieuwe teamwerken - presentatie HRwijs inspiratiesessie 24 april 2015 von HRwijs
Het nieuwe teamwerken - presentatie HRwijs inspiratiesessie 24 april 2015Het nieuwe teamwerken - presentatie HRwijs inspiratiesessie 24 april 2015
Het nieuwe teamwerken - presentatie HRwijs inspiratiesessie 24 april 2015
HRwijs1.3K views
Presentatie creeren van draagvlak voor onderwijsveranderingen von Ton Kallenberg
Presentatie creeren van draagvlak voor onderwijsveranderingenPresentatie creeren van draagvlak voor onderwijsveranderingen
Presentatie creeren van draagvlak voor onderwijsveranderingen
Ton Kallenberg1.4K views
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr von mijnbedrijf20
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lrSlimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr
Slimmer werken praktijkcase_draagvlak_single_lr
mijnbedrijf20246 views
GeniusU werkboek april 2015 von Liane Duit
GeniusU werkboek april 2015GeniusU werkboek april 2015
GeniusU werkboek april 2015
Liane Duit592 views

Similar a 2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur

Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen? von
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?R. Zandbergen
682 views26 Folien
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx von
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docxDuurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docxTessa Zwanepol HR (project) manager | adviseur | coach
37 views5 Folien
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx von
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docxDuurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docx
Duurzame inzetbaarheid ontmoet agile en wat betekent dit voor hr.docxTessa Zwanepol HR (project) manager | adviseur | coach
50 views5 Folien
CV 2016 Ies Engels von
CV 2016 Ies EngelsCV 2016 Ies Engels
CV 2016 Ies EngelsIes Engels
414 views4 Folien
Referenties 2016 von
Referenties 2016Referenties 2016
Referenties 2016Angelique Van Marrewijk
120 views7 Folien
Kpn Case von
Kpn CaseKpn Case
Kpn CaseHenk Roosendaal
335 views2 Folien

Similar a 2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur(20)

Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen? von R. Zandbergen
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
R. Zandbergen682 views
CV 2016 Ies Engels von Ies Engels
CV 2016 Ies EngelsCV 2016 Ies Engels
CV 2016 Ies Engels
Ies Engels414 views
150105 CV Patrick Kok von Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok150105 CV Patrick Kok
150105 CV Patrick Kok
Patrick Kok798 views
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy von vzw Vorm
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits LaroyHR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
HR18 03. Klaartje Huyge en Frits Laroy
vzw Vorm168 views
Presentatie bedrijfsvoering von Adviestalent
Presentatie bedrijfsvoeringPresentatie bedrijfsvoering
Presentatie bedrijfsvoering
Adviestalent880 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von gkilsdonk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
gkilsdonk394 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer293 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 views
Onderwijsambities verbinden aan onderwijsondersteuning - HO-link 2017 von HOlink
Onderwijsambities verbinden aan onderwijsondersteuning - HO-link 2017Onderwijsambities verbinden aan onderwijsondersteuning - HO-link 2017
Onderwijsambities verbinden aan onderwijsondersteuning - HO-link 2017
HOlink899 views
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid' von Aad Scheepers
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'
Arbeidsmarktprogrogramma 'Op weg naar Werkzekerheid'
Aad Scheepers160 views
Cultuurtraject von bertblonk
CultuurtrajectCultuurtraject
Cultuurtraject
bertblonk249 views
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronald von BasvanderVelde
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronaldMt2003 01-05 rabobank rs bas en ronald
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronald
BasvanderVelde1.7K views

2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur

  • 1. 11-04-16 22:22Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur Pagina 1 van 4http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx TRAJECT NAAR NIEUWE MANIER VAN WERKEN IN EDE 07 apr 2016 Reageer In 2014 is in de gemeente Ede een grootscheeps verandertraject binnen het sociaal domein ingezet. Er is gekozen voor de ontwikkeling van een nieuwe gezamenlijke werkwijze voor alle uitvoerende dienstverleners en dus niet primair voor een structuuraanpassing. De indertijd naderende decentralisaties, die gepaard moesten gaan met op onderdelen ingrijpende bezuinigingen, bleken een uitstekende aanleiding om als gemeentelijke organisatie een nieuwe manier van samenwerken binnen de keten te ontwikkelen. En daarmee ook nog eens te zorgen voor een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering. De gekozen aanpak belicht Wij spraken met Clusterdirecteur WPI van de gemeente Ede, Iet van Slageren (links) en programmamanager en projectleider Bregje van Helmond. Beiden zijn intensief betrokken bij het verandertraject Werken vanuit Vertrouwen, Verbinding en Eigen Kracht in Ede. Iet van Slageren heeft als eindverantwoordelijke voor het uitvoerende cluster WPI bewust ondersteuning ingeroepen van een aantal externen. Daarbij ook Bregje van Helmond als verandermanager. De intensieve samenwerking van het management (en medewerkers) met externe procesdeskundigheid heeft het veranderproces een belangrijke impuls gegeven. Van Slageren en Van Helmond belichten de gekozen aanpak en staan stil bij de behaalde resultaten en enkele leerpunten tot nu toe. Paradigmashift ‘Het veranderprogramma is ontwikkeld en geïmplementeerd om de gemeente Ede 3-D proof te maken.’ Van Slageren en Van Helmond typeren dit proces als een paradigmashift. ‘Daarmee is meteen duidelijk dat het gaat om een complex traject van de lange adem. Iedereen heeft een veranderopgave gekregen: de burgers, maar vooral ook de medewerkers, van werkvloer tot directie. In Ede zijn de veranderingen gefaseerd, maar wel integraal en ontwikkelgericht ingezet. De verandering zelf zit feitelijk al in de weg naar verandering. Of, zoals we ook wel zeggen, we leren al veranderend en veranderen al lerend.’ Belangrijke stappen in verandertraject ‘Bij zo’n complex traject moet je langs verschillende sporen werken. We wilden vanaf het begin de dialoog met alle interne en externe betrokkenen open houden en onszelf de mogelijkheid bieden zo nodig tijdig bij te sturen. Geen lineair verandertraject dus, maar via een gezamenlijk leer- en ontwikkelproces. Zonder natuurlijk die stip op de horizon uit het
  • 2. 11-04-16 22:22Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur Pagina 2 van 4http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx oog te verliezen.’ Om dat proces een optimale kans van slagen te geven formuleerde Ede vooraf een set belangrijk stappen in het verandertraject: 1. Maak een grondige analyse van de uitgangssituatie bij de gemeente. 2. Formuleer op basis daarvan een gezamenlijke visie die de bedding vormt voor het verandertraject. Met een heldere, houdbare visie geef je richting. 3. Bepaal de omvang en diepte van de gewenste verandering. 4. Stel een project- of managementteam samen dat zich vrij naar elkaar kan en wil uitspreken. 5. Creëer een platform dat de verandering initieert en alle echelons binnen de gemeente bereikt. 6. Zorg dat je tempo kunt maken, én houden, juist door af en toe in de vertraging te gaan. Zoek daarbij aansluiting bij de heersende cultuur binnen de gemeente. De interventie moet zijn afgestemd op de voorliggende vraagstukken, het type burger en de betrokken medewerkers. Let goed op wat er binnen de organisatie speelt. In de bovenstroom, maar vooral ook in de onderstroom. Houd rekening met verschillende voorkeuren van betrokken mensen. 7. In beweging blijven is belangrijker dan grootse mijlpalen halen. Blijf dus stappen zetten, hoe klein soms ook. Ontplooi voortdurend activiteiten en communiceer daar ook structureel over op de werkvloer. In de praktijk Vervolgens is het natuurlijk zaak om de geformuleerde visie door te voeren in de hele organisatie en te vertalen naar concrete werkprocessen, methodieken en gewenst gedrag. De omslag van regelinggericht naar maatwerk, kijken wat echt nodig is, stimuleren van zelfredzaamheid. Het zijn termen die voor veel medewerkers in eerste instantie vrij abstract bleven. Het beste is dan om ze te laten ervaren door in de praktijk te gaan doen. Leidinggevenden zijn in deze fase doorslaggevend om medewerkers mee te krijgen. Bovendien is het cruciaal dat iedereen leert omgaan met de veranderingen. Breed opleidingsprogramma In dat kader is er in Ede een breed opleidingsprogramma samengesteld, dat aansluit op de geformuleerde visie. Dit programma is vóór maar ook dóór de deelnemers zelf ontwikkeld en bestaat onder meer uit regietheater, trainingen activerende gesprekstechnieken en trainingen casuïstiekbespreking. Zowel medewerkers met als zonder direct contact met burgers hebben de trainingen gevolgd. Daardoor is een gezamenlijke bewustwording ontstaan van de betekenis van de verandering voor de hele organisatie. En iedereen samen de nieuwe werkwijze kon ontwikkelen. Klankbordgroep Tot slot is de inrichting van een klankbordgroep een belangrijke koersgever gebleken. Die bood een veilig podium om het juist te hebben over tegenvallers en missers, zodat het management tijdig kon ingrijpen. Aandacht voor de onderstroom dus. Resultaten tot nu toe ‘We zitten in Ede nog midden in het proces,’ lichten Van Slageren en Van Helmond toe. ‘Het begin is gemaakt, maar deze paradigmashift vergt uiteindelijk over een periode van minimaal vier tot vijf jaar veel tijd en energie van alle betrokkenen. Toch kunnen we nu wel al de nodige tendensen onderscheiden. Bovendien staan in een eerste evaluatierapport diverse mijlpalen en effecten benoemd.’
  • 3. 11-04-16 22:22Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur Pagina 3 van 4http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx Burger Het is nog te vroeg om in deze fase al nauwkeurige resultaten voor burgers te benoemen. Echter, de eerste klantevaluaties laten zien dat nieuwe cliënten positief zijn over de bejegening van medewerkers. Het aantal klachten van burgers is, ondanks de bezuinigingen, niet gestegen en in verhouding laag gebleven. Consulenten geven meer persoonlijke aandacht en luisteren écht. Punt van aandacht is onder meer dat het werkproces bij de dienstverlening Werk & Inkomen nog vereenvoudigd kan worden. Zodat burgers zich sneller en adequater geholpen zullen voelen. Medewerker ‘Onderschat de veranderingen voor onze mensen niet,’ aldus Van Slageren. ‘Zij moeten heel anders gaan werken. De nadruk is verschoven van rechtmatigheid naar doelmatigheid.’ Van Helmond vult aan: ‘Professionaliteit en vakmanschap liggen niet meer primair vast in procedures en gedetailleerde richtlijnen.’ Toch zijn de medewerkers overwegend tevreden over de nieuwe manier van werken. Daarbij ervaren ze de trainingen als zeer positief. Die zorgen voor een verdieping en professionalisering van het contact met burgers. De noodzaak van opleidingen voor medewerkers blijkt ook uit het feit dat de training Activerende gesprekstechnieken mogelijk zelfs structureel onderdeel gaat uitmaken van het inwerkprogramma. Inclusief periodieke opfrisbijeenkomsten. Succesfactoren Al met al is de gemeente Ede tevreden met het verloop van het traject tot nu toe. Desgevraagd kunnen Van Slageren en Van Helmond een aardige lijst factoren benoemen die hebben bijgedragen aan het succes. - Visiegedreven aanpak, met speciale aandacht voor de stap van denken naar doen. - Gefaseerde maar integrale veranderaanpak op werkprocessen, functies/rollen en methodieken, waardoor de veranderingen enerzijds ‘behapbaar’ zijn voor alle betrokkenen en anderzijds een logische onderlinge samenhang vertonen. - Gemotiveerd managementteam dat de eigen ontwikkelopgave (h)erkent en van daaruit richting medewerkers en de rest van de organisatie met open vizier aan de slag gaat. En daardoor ook eventuele twijfels binnen de organisatie tijdig aanpakt. - Mix van interne en externe exptertise en (bege)leiding die steeds gericht is op het krachtig maken van de eigen organisatie. - Vasthouden aan visie, mede door te anticiperen op tegenkrachten. - Raadsleden betrekken door hen te overtuigen met casuïstiek uit de praktijk. - Voldoende ondersteuning voor medewerkers, ook het management, via uiteenlopende opleidingen. - Heterogeen samengestelde groepen in de trainingen, zodat consulenten elkaars werkveld leren kennen. - Aanschaf en invoering van een integraal klantvolgsysteem. Aandachtspunten Vanzelfsprekend stuitte men in Ede ook op valkuilen en aandachtspunten. ‘Blijf steeds attent, want het is toch een ontdekkingsreis en leerproces,’ benadrukken Van Slageren en Van Helmond. ‘We delen hier naast de succesfactoren ook graag de aandachtspunten, zodat gemeenten die een vergelijkbaar traject overwegen of er al aan begonnen zijn er hun voordeel mee kunnen doen.’ - Wil niet teveel in een keer en blijf hierover met alle betrokkenen communiceren, zodat er geen verschillende
  • 4. 11-04-16 22:22Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur Pagina 4 van 4http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/traject-naar-nieuwe-manier-van-werken-in-ede.9529701.lynkx. © Copyright 2016 Kluwer. Alle rechten voorbehouden. verwachtingspatronen ontstaan. Zo’n omvangrijk verandertraject neemt nu eenmaal veel tijd in beslag en door de gebruikelijke behoefte aan beheersing en controle kan het gevoel van ‘gebrek aan grip’ ontstaan. - Focus vooral op wat er (al) wel lukt, niet op wat er allemaal nog moet gebeuren. Hoe verleidelijk het koersen op nieuwe mijlpalen ook is. - Geef voldoende aandacht aan gedrag en houding van medewerkers en stimuleer zelfreflectie, mede via vakoverstijgende kennisuitwisseling. Geef ook veel aandacht aan de voorbeeldrol van managers. - Bepaal vooraf zorgvuldig welke aanpak en interventie aansluit bij cultuur en vraagstukken binnen de eigen gemeente. Ga niet blindelings uit van een bestaande methodiek, er leiden meer wegen naar Rome. Blijvende aandacht Werken vanuit Vertrouwen, Verbinding en Eigen Kracht. Die visie van de gemeente Ede op de nieuwe manier van werken is op begripsniveau redelijk goed geland in de organisatie. Binnen de gemeente bestaat inmiddels meer aandacht voor doelmatigheid en zelfredzaamheid en voor het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt. De uitvoering van de visie zal wel om aandacht blijven vragen, om de interpretatieruimte bij de uitleg ervan te beperken en om noodzakelijke bijstellingen te doen, mits gezamenlijk doorgevoerd. Medewerkers hebben een belangrijk houvast aan een opleidingsprogramma dat aansluit bij de visie van de gemeente en is gebaseerd op één en dezelfde methodiek. Ellen Heuven (links) is trainer bij RadarVertige en heeft de Eigen Kracht opleidingsinterventies bij gemeente Ede begeleid. Marivonne de Groot (m.degroot@radarvertige.nl) is opleidingsadviseur en trainer bij RadarVertige en adviseert gemeenten over gedrags- en opleidingsinterventies.