2012 Handreiking lerende netwerken profesionele ruimte

Bregje van Helmond
Bregje van HelmondProcesbegeleider organisatieontwikkeling at Galilei Onderwijsgroep um Galilei Onderwijsgroep
Handreiking
lerende netwerken
professionele ruimte
arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo
In het bestuur van Zestor werken de volgende
organisaties, van werkgevers en werknemers, samen:
lerende netwerken professionele ruimte
zestor
3
professionele ruimte
ontwikkelen via lerende
netwerken
Met deze handreiking bieden we u en uw collega’s een aantal handvatten
voor het opzetten en inrichten van een lerend netwerk dat bijdraagt aan de
ontwikkeling van de professionele ruimte op hogescholen.
leren van een lerend netwerk
Een van de activiteiten om de professionele ruimte op hogescholen te stimuleren, is het
verdiepen van inhoudelijke thema’s in lerende netwerken. Tijdens de landelijke pilot ‘Lerende
Netwerken Professionele Ruimte’ hebben we hiermee ervaring opgedaan. Het evaluatieverslag
‘Van vonk naar vuurtje’ geeft een beschrijving van de inrichting van de pilot en van het
procesmatige verloop ervan. De resultaten vindt u samengevat in deze handreiking met het
doel hogescholen en docenten ondersteuning te bieden wanneer zij zelf een lerend netwerk
willen oprichten.
wat is een lerend netwerk?
Een lerend netwerk is een inspiratieplek voor deelnemers waar zij met en van elkaar leren
en waar zij samenwerken aan een collectief leerproces. Door gelijkgestemde energie rond
een bepaalde ambitie of een bepaald thema bij elkaar te brengen, ontstaat een gezamenlijke
verkenningstocht. Het resultaat? Gezamenlijk nieuwe inzichten krijgen, verrijken van elkaars
ideeën, elkaar inspireren, maar ook oplossingen vinden die in de praktijk werkbaar zijn.
Deelname aan een lerend netwerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelnemers leveren een
actieve bijdrage zodat het principe van ‘halen en brengen’ zijn werk kan doen. Zo heeft tijdens
de pilot het inhoudelijke thema ‘inspirerend docentschap’ geleid tot het initiatief van docenten
om binnen de eigen hogeschool een vergelijkbaar netwerk of een studiedag rond dit thema op
te zetten. En het netwerk ‘werken in teams’ heeft besloten zichzelf nog wat langer in stand te
houden om een vervolg te kunnen geven aan het ontstane leerproces.
hoe zet ik een lerend netwerk op?
Een lerend netwerk rondom het thema ‘professionele ruimte’ veronderstelt initiatief van de
deelnemers. En dit staat op gespannen voet met het ‘georganiseerd’ inrichten en aansturen
van een dergelijk lerend netwerk. Maar wat nou, als een initiatief van docenten uitblijft?
Dan kan een actieve prikkel van buitenaf helpen om een lerend netwerk te starten, en een
resultaatgerichte zinvolle invulling te realiseren. Dat vraagt van de initiatiefnemer dus
kunnen balanceren tussen ‘organiseren’ en ‘loslaten’. En daarnaast: gevoel hebben voor
de ontwikkeling van groepsprocessen zodat een actief, stimulerend en inspirerend lerend
netwerk ontstaat.
‘Mede dankzij dit lerend netwerk ben ik mij
binnen onze school gaan bezighouden met
professionalisering van teams. Dit jaar is er voor het eerst
een jaarplan opgesteld met teamdoelen als input.’
lerende netwerken professionele ruimte
zestor
5
tien gouden regels bij
het opzetten van lerende
netwerken
maak iemand verantwoordelijk
Lerende netwerken kunnen op uiteenlopende manieren ontstaan. Op initiatief van docenten
zelf, maar het kan ook door anderen geïnitieerd worden (directie, management, P&O etc.).
In alle gevallen is het van belang dat er een verantwoordelijke is. Als trigger voor het op gang
komen, als stimulator voor het gaande houden, maar ook voor de organisatie en het borgen
van de uitkomsten van het lerende netwerk. Door enige tijd na afronding van het lerende
netwerk de deelnemers toch weer eens bij elkaar te laten komen, wordt een impuls gegeven
om de vaart te houden in de plannen van deelnemers. Dat kan bijdragen tot het daadwerkelijk
concretiseren ervan.
zorg voor een competente organisatie
en begeleiding
Het balanceren tussen sturing en vrijheid is van belang op verschillende niveaus (inhoud,
procedure, proces). Voor dit continue spanningsveld is geen handleiding te maken.
Dat vraagt specifieke competenties van zowel de initiator als de procesbegeleider. Alert
blijven op dat spanningsveld en er op een effectieve manier naar handelen is essentieel.
De ontwikkelingsfasen van een lerend netwerk zijn vergelijkbaar met die van groepen of
teams waarbij elke fase zijn eigen optimale balans aan sturing en autonomie kent. Een
effectief lerend netwerk ontstaat pas als de groep het niveau van kennisdeling en informatie-
uitwisseling heeft ontstegen en zich op basis van vertrouwen, openheid en nieuwsgierigheid,
ontwikkeld heeft tot een ‘lerend collectief’.
houd een dubbele focus
Bij het opzetten van een lerend netwerk waarvan een olievlekwerking uit moet gaan (zoals
bij de ontwikkeling van professionele ruimte), is het van belang om op beide elementen te
focussen. Te beginnen bij het ‘slagen’ van het lerend netwerk. Deelnemers hebben er pas
echt wat aan als ze tijd en ruimte hebben om zich te voeden en te bezinnen. Juist door niet
teveel te focussen op een mogelijk resultaat, kunnen er waardevolle inzichten én initiatieven
ontstaan. Pas daarna heeft het zin om de aandacht te richten op het creëren van een
netwerkoverstijgend effect zodat het netwerk een bredere impact heeft dan alleen op de direct
betrokken deelnemers. Gerichte werkvormen helpen om van ‘praten over’ over te gaan tot
‘bewustwording’ en ‘activering’. En om van daaruit de energie te bundelen en te richten op de
olievlekwerking.
1
2
3
‘Ik ben sinds kort ‘in bezit’ van een team.
Met dit team wil ik onze professionele richting vaststellen.
Dit lerende netwerk helpt me daarbij.’
lerende netwerken professionele ruimte
zestor
6
besteed aandacht aan werving
Bij het werven en aandragen van deelnemers maakt het verschil bij wie en op welke manier
deze vraag wordt neergelegd en toegelicht. Zorg voor een heldere profielschets, een
beschrijving van het doel en beoogde resultaat van het lerende netwerk en benoem liefst
tevoren al de data waarop bijeenkomsten plaatsvinden. Zo voorkomt u dat deelnemers worden
gestuurd die niet aansluiten bij het beoogde profiel of uiteindelijk afhaken omdat data niet
uitkomen. Voor deelname aan een lerend netwerk is bezieling, interesse en gedrevenheid voor
het thema een voorwaarde om er ook echt tijd en energie in te willen blijven steken. Bovendien
heeft de keuze van het inhoudelijke thema een selectieve werking op de deelnemers en kunt u
hiermee dus de uiteindelijke samenstelling sturen of beïnvloeden.
kies zorgvuldig het thema
Het inhoudelijke onderwerp beïnvloedt het lerend netwerk op verschillende niveaus. Het heeft
een aantrekkende (of afstotende) werking op deelnemers; het beïnvloedt de gesprekken qua
inhoud, maar zeker ook qua proces (sfeer, energie, houding deelnemers). Een thema waarbij
het elkaar begrijpen vereist dat men elkaar eerst inhoudelijk bijpraat, heeft het risico in zich
dat er tijd en energie verloren gaan die ten koste gaan van inspiratie en dynamiek binnen
het netwerk. Kies dus voor een concreet inhoudelijk thema dat ‘uitlokt’ om de professionele
ruimte te verkennen of te vergroten.
kies bewust omvang en deelname
Als de bijeenkomsten gedurende een bepaalde periode door dezelfde deelnemers worden
bijgewoond, kan een ‘groep’ worden gesmeed die qua ontwikkelingsfase en groepsdynamiek
zodanig functioneert dat er ook echt een collectief leerproces ontstaat. De omvang van het
netwerk maar ook het belang van continue deelname is mede afhankelijk van wat met het
netwerk beoogd wordt. Een aantal overwegingen hierbij: kleinschaligheid (maximaal 8 tot
10 deelnemers) brengt wellicht de continuïteit van de groep gemakkelijker in gevaar, maar
heeft het voordeel van intimiteit wat de veiligheid en openheid vergemakkelijkt. Een flexibele
samenstelling hoeft geen probleem te zijn, mits er een ‘harde kern’ is die openstaat voor het
gemakkelijk aansluiting laten vinden van nieuwe deelnemers.
creëer optimale randvoorwaarden
Goede faciliteiten dragen bij aan het efficiënt en effectief zijn van het lerend netwerk.
Planning, organisatie, locatie, beschikbare faciliteiten en praktische ondersteuning zijn
belangrijke factoren. Tijd hebben en nemen voor een bijeenkomst (drie à vier uur) stimuleert
het groepsproces en biedt de ruimte om diepgang te krijgen in gesprekken. Een gezamenlijke
maaltijd achteraf verhoogt de informele sfeer en biedt gelegenheid om relaties te verdiepen.
4
5
6
7
didactische cursussen voor hbo-docenten
zestor
7
interview
‘Lerend netwerk is
halen en brengen’
‘De praktische inslag sprak me erg aan,’ zegt
Henriëtte Wachelder over het lerend netwerk
Inspirerend docentschap. ‘In slechts een paar
bijeenkomsten hebben we concrete resultaten
behaald. Dat is te danken aan de onafhankelijke
proces- en inhoudelijke begeleiding én ieders
bijdrage.’
Hogeschool de Kempel is een actieve en
vooruitstrevende pabo die veel belang hecht
aan het thema inspirerend docentschap. Op
uitnodiging van het management schreef
Henriëtte zich in voor het lerend netwerk
over dit onderwerp. ‘Dat onze school het
al behoorlijk goed doet, blijkt wel uit de
positieve resultaten van het medewerkerste-
vredenheidsonderzoek. Maar je moet er wel
in blijven investeren. Professionele ruimte
moet je durven nemen. Een lerend netwerk
helpt daarbij.’
Praktische inslag
‘Vanaf de eerste bijeenkomst stelden de deel-
nemers zich heel open en kwetsbaar op. We
waren met z’n tienen, allemaal van verschil-
lende scholen. Juist omdat we allemaal even
‘los’ waren van onze eigen omgeving durfden
we elkaar ongezouten onze mening te geven.
Iets wat je minder snel doet als je elkaar al
goed kent. De werkwijze was heel prak-
tisch. Zo moest voor de derde bijeenkomst
iedereen een open podium voorbereiden. Je
kreeg tien minuten de tijd om te vertellen wat
inspirerend docentschap inhoudt en hoe je
dit binnen je school wilt invullen. De andere
deelnemers vormden daarbij een kritisch
klankbord.’
Haal- en brengplicht
Volgens Henriëtte is zo’n kritisch klankbord
een belangrijke voorwaarde voor een goed
lerend netwerk. ‘Het lerend netwerk is een
soort intervisie, maar dan met mensen die je
niet kent. Net als intervisie moet een lerend
netwerk iets opleveren. Iedereen heeft ‘haal-
en brengplicht’: als je besluit mee te doen aan
een lerend netwerk, moet je dat vol overtui-
ging en met een actieve instelling doen. In dit
netwerk zat dat goed. De groep brengers was
groter dan de groep ‘halers’.’
Het resultaat
Het resultaat van het lerend netwerk? ‘Veel
inspiratie, ideeën en concrete contacten,’
zegt Henriëtte. ‘Via LinkedIn en Twitter volg
ik andere deelnemers. Een van hen schrijft
een blog over zijn vak waarmee hij anderen
probeert te inspireren. Bij mij is dat al gelukt,
want ik ga zelf ook zoiets doen voor mijn
vak. Ook heeft een van de deelnemers mij in
contact gebracht met zijn collega in expres-
sievakken. Er is nog niets concreets uit voort
gekomen, maar dat kan nog komen. Verder
ga ik aan de slag met een projectplan voor de
stimuleringsregeling professionele ruimte.
Volgend jaar wil ik een dag organiseren van-
uit de expressievakken en hopelijk kan Zestor
daarbij ondersteunen.’
henriëtte wachelder
drama- en dansdocent Hogeschool de Kempel
Mijn tips voor het opzetten of in stand
houden van een lerend netwerk:
• Zorg voor een onafhankelijke partij die
de organisatie en het inhoudelijk
programma op zich neemt.
• Maak mensen bewust dat ze ‘haal- en
brengplicht’ hebben. Zorg dat ze iets
voorbereiden en een concrete bijdrage leveren.
• Houd contacten warm, bijvoorbeeld via
LinkedIn
lerende netwerken professionele ruimte
zestor
8
zorg voor een goede rolverdeling
Een duidelijke rolverdeling zorgt ervoor dat het netwerk goed georganiseerd en gefaciliteerd
wordt. Een goede coördinator (planner, organisator) is van belang om netwerkbijeenkomsten
geolied te laten verlopen. Niets zo vervelend als tijd of energie verloren gaat aan te laat
verstuurde uitnodigingen, gebrekkige verslaglegging of gepruts met een niet functionerende
beamer. Een inhoudelijke ‘trekker’ met inhoudelijke deskundigheid over het thema heeft
vooral zin om het lerend netwerk op gang te brengen of verder te helpen. Het toevoegen
van kennis en inzichten is daarbij geen doel op zich, maar dient vooral om deelnemers te
prikkelen, nieuwe perspectieven te laten zien of inbreng van deelnemers in een kader te
plaatsen. Een ervaren procesbegeleider die affiniteit heeft met het onderwerp bewaakt dat
proces en stimuleert de groepsontwikkeling en de ‘lerende’ werking van het netwerk. Door
gericht toe te werken naar een ‘volwassen groep’ kan de groep zelf meer verantwoordelijkheid
nemen voor zowel inhoud als proces en is inmenging van een procesbegeleider (van buitenaf)
of inhoudelijk deskundige minder nodig. U kunt de interactie stimuleren door activerende en
uitdagende werkvormen en interventies.
geef de deelnemers ruimte
Een lerend netwerk dat geïnitieerd en georganiseerd wordt door anderen dan de deelnemers
zelf, gaat pas echt leven als de deelnemers voldoende ruimte ervaren en nemen om er zelf
mede vorm en inhoud aan te geven. Dat kan al ontstaan in de beginfase, bijvoorbeeld bij
de bepaling van het inhoudelijke thema. Maar ook bij het verdere verloop van het netwerk
(organisatie, begeleiding etc.). Initiatieven zijn meestal een uiting van enthousiasme en
betrokkenheid. Door daar ruimte aan te geven worden ook anderen gestimuleerd om in actie
te komen.
maak het tijdelijk en
niet-geïnstitutionaliseerd
De kracht van een lerend netwerk zit hem in de dynamiek, de creativiteit, en de uitdaging van
deelnemers om ‘erbij te willen horen’. Zolang dat er is, is het lerend netwerk effectief. Dat is
tevoren niet te plannen en gedurende het proces ook niet helemaal te regisseren. Sterker nog:
juist het te sterk vastzetten van de duur, de omvang, de mogelijke doelen of uitkomsten, en
van de weg daar naartoe, halen de energie en kracht uit het lerende netwerk. Experimenteren,
ervaren en reflecteren dus in plaats van plannen, sturen en evalueren.
10
9
8
‘Ik wil graag ideeën opdoen over het opzetten van
lerende netwerken binnen mijn school. En vooral
hoe ik ze efficiënt in kan zetten.’
lerende netwerken professionele ruimte
zestor
9
interview
‘Lerend netwerk zorgt voor
reflectie op professionele ruimte’
‘Ik was benieuwd naar de ervaringen van andere hogescholen met het
thema professionele ruimte’, zegt Hans van der Markt over zijn reden voor
deelname aan het lerend netwerk. ‘De kwaliteit van zo’n netwerk zit ‘m
in het uitwisselen van ervaringen. Maar dan wél op een gestructureerde
manier.’
Op de Design Academy Eindhoven werken
bijna alle docenten parttime. Ze combineren
namelijk hun baan als ontwerper met
een baan als ontwerpdocent. Een groot
voordeel, want studenten krijgen zo heel
praktijkgericht onderwijs. En zien direct
wat ze later met hun opleiding kunnen.
Hans: ‘Omdat de meeste van onze
ontwerpdocenten van huis uit geen docent
zijn, wil onze school extra aandacht besteden
aan professionalisering van het onderwijs.
Voor mij een goede reden om aan dit lerend
netwerk mee te doen.’
Ervaringen uitwisselen
‘Ik had geen specifieke verwachtingen
van het lerend netwerk; ik was vooral
benieuwd naar de ervaringen van andere
hogescholen met het thema professionele
ruimte. Het was prettig om die ervaringen
onder professionele begeleiding te kunnen
uitwisselen. Iedere deelnemer kreeg
‘podiumtijd’ om te vertellen hoe zijn of haar
school omgaat met professionalisering van
het onderwijs. Daarbij merkte ik wel dat er
flinke verschillen zitten tussen de grotere
hogescholen en een ‘kleintje’ zoals de
Design Academy. Grote scholen worstelen
bijvoorbeeld met bureaucratische processen.
Daar hebben wij minder last van, maar bij
ons is het parttime docentschap weer een
issue.’
Professionele aanpak
Praten over je vak kan natuurlijk nooit kwaad.
Maar wil een lerend netwerk écht succesvol
zijn, dan is een professionele aanpak
een voorwaarde volgens Hans. ‘Je hebt
onafhankelijke sturing en begeleiding nodig
om niet te vervallen in oeverloze discussies.
Bij dit lerend netwerk was dat allemaal
goed geregeld. Er waren een inhoudelijk
deskundige en een procesbegeleider bij die
ervoor zorgden dat we bij het thema bleven
en dat we gestructureerd aan de slag gingen.’
Het resultaat
Hans is positief over wat het lerend netwerk
hem en zijn school heeft opgeleverd.
Het sluit goed aan bij de richting die zijn
school op wil qua professionele ruimte.
En persoonlijk zorgt het voor reflectie.
‘Alleen al het feit dat ik gedwongen word
te reflecteren op mijn manier van lesgeven
en dat te spiegelen aan vakgenoten is voor
mij waardevol. Een volgende keer doe ik
graag weer mee. Het mag van mij dan nog
iets diepgravender en liefst in een kleinere
groep.’
hans van der markt
ontwerpdocent Design Academy Eindhoven
Mijn tips voor het opzetten of
in stand houden van een lerend
netwerk:
• Zorg voor een goede,
onafhankelijke begeleiding, zowel
op inhoud als op proces.
• Hou het bij een kleine groep, zodat
je dieper op de stof kunt ingaan.
• Kies voor een prettige en goed
bereikbare locatie.
lerende netwerken professionele ruimte
zestor
10
tips in het kort:
1. Initieer en begeleid zodat een lerend netwerk van de grond kan komen
2. Zorg dat de organisatie, facilitering en begeleiding goed geregeld zijn
3. Focus eerst op de kwaliteit van het lerend netwerk en vervolgens op de olievlekwerking
4. Besteed aandacht aan de werving van deelnemers
5. Kies zorgvuldig het inhoudelijk onderwerp
6. Maak bewust een keuze voor omvang en deelname
7. Creëer optimale randvoorwaarden
8. Zorg voor een goede rolverdeling
9. Geef deelnemers de ruimte om mee te (blijven) doen
10. Durf te experimenteren en los te laten!
aan de slag?
Voor de ervaringen en valkuilen bij het opzetten van Lerende
netwerken, lees het eindverslag pilot Lerende Netwerken
Professionele Ruimte: Van vonk naar vuurtje. Deze evaluatie
geeft een beschrijving van de inrichting van de pilot en van het
procesmatige verloop ervan. Het verslag is te downloaden via:
www.zestor.nl/professionele-ruimte
www.zestor.nl
Prinsessegracht 21
Postbus 123
2501 CC Den Haag
T 070 312 21 77
F 070 312 21 00
info@zestor.nl

Recomendados

2012 Van vonk naar vuurtje von
2012 Van vonk naar vuurtje2012 Van vonk naar vuurtje
2012 Van vonk naar vuurtjeBregje van Helmond
157 views13 Folien
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur von
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands BestuurBregje van Helmond
122 views4 Folien
ChangeDay 2015: Interview met ChangeMaker Bregje van Helmond - Inspiratie - C... von
ChangeDay 2015: Interview met ChangeMaker Bregje van Helmond - Inspiratie - C...ChangeDay 2015: Interview met ChangeMaker Bregje van Helmond - Inspiratie - C...
ChangeDay 2015: Interview met ChangeMaker Bregje van Helmond - Inspiratie - C...Bregje van Helmond
106 views3 Folien
Presentatie BIRTH 6 april 2016 von
Presentatie BIRTH 6 april 2016Presentatie BIRTH 6 april 2016
Presentatie BIRTH 6 april 2016Martin Dullemond
199 views14 Folien
de brug bouwen terwijl we erover lopen von
de brug bouwen terwijl we erover lopende brug bouwen terwijl we erover lopen
de brug bouwen terwijl we erover lopenAstrid de Bondt
795 views38 Folien
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid von
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheidGevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheid
Gevraagd meer balans_tussen_ziel_en_zakelijkheidBarry Hol
549 views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Energie! in uitvoering von
Energie! in uitvoeringEnergie! in uitvoering
Energie! in uitvoeringLisette Nelck
809 views13 Folien
Procesmanagement Als Expeditie von
Procesmanagement Als ExpeditieProcesmanagement Als Expeditie
Procesmanagement Als Expeditiegpimonieman
301 views6 Folien
Dereisomdewereldintweedagen von
DereisomdewereldintweedagenDereisomdewereldintweedagen
DereisomdewereldintweedagenDanielle van den Hoogen
230 views5 Folien
Draagvlakcreatie von
DraagvlakcreatieDraagvlakcreatie
DraagvlakcreatiePresent Media
663 views1 Folie
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr von
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lrSlimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lrmijnbedrijf20
114 views4 Folien
Team, quotes von
Team, quotes Team, quotes
Team, quotes Trommelen & Co bv
534 views27 Folien

Was ist angesagt?(20)

Procesmanagement Als Expeditie von gpimonieman
Procesmanagement Als ExpeditieProcesmanagement Als Expeditie
Procesmanagement Als Expeditie
gpimonieman301 views
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr von mijnbedrijf20
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lrSlimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr
Slimmer werken praktijkcase_bedrijfspsychologie_single_lr
mijnbedrijf20114 views
Cpdf folder facto_congres2018_210x297_c von Facto Magazine
Cpdf folder facto_congres2018_210x297_cCpdf folder facto_congres2018_210x297_c
Cpdf folder facto_congres2018_210x297_c
Facto Magazine88 views
Het nieuwe teamwerken - presentatie HRwijs inspiratiesessie 24 april 2015 von HRwijs
Het nieuwe teamwerken - presentatie HRwijs inspiratiesessie 24 april 2015Het nieuwe teamwerken - presentatie HRwijs inspiratiesessie 24 april 2015
Het nieuwe teamwerken - presentatie HRwijs inspiratiesessie 24 april 2015
HRwijs1.3K views
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur von Gertjan Verstoep
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneurArtikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur
Artikel veranderen door de bril van de medewerker businesspreneur
Gertjan Verstoep386 views
Creëer draagvlak met het ABC model von Present Media
Creëer draagvlak met het ABC modelCreëer draagvlak met het ABC model
Creëer draagvlak met het ABC model
Present Media15.4K views
Brochure Digitale Intelligentie juni 2021 - losse paginas von Hans Hoornstra
Brochure Digitale Intelligentie  juni 2021 - losse paginasBrochure Digitale Intelligentie  juni 2021 - losse paginas
Brochure Digitale Intelligentie juni 2021 - losse paginas
Hans Hoornstra237 views
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers von Xavier Huysmans
Voor gelukkigere en effectievere medewerkersVoor gelukkigere en effectievere medewerkers
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers
Xavier Huysmans846 views
Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity von wederWIJs
Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivityYncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity
Yncubate; een cultuuromslag naar meer innovatiekracht en connectivity
wederWIJs450 views
HRCongres dag 1 - Bart Cambré AMS von HRmagazine
HRCongres dag 1 - Bart Cambré AMSHRCongres dag 1 - Bart Cambré AMS
HRCongres dag 1 - Bart Cambré AMS
HRmagazine500 views
BanaBa ZM - Intranet van een ASZ von Nele De Crée
BanaBa ZM - Intranet van een ASZBanaBa ZM - Intranet van een ASZ
BanaBa ZM - Intranet van een ASZ
Nele De Crée1.5K views
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerken von Frank Willems
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerkenInstallatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerken
Installatierede Frank Willems regisseren van ondernemende netwerken
Frank Willems7.2K views
Onderzoek Kevin van Huet Lindeman | Rekentool en Activity Based Costing op ba... von Evelien Verkade
Onderzoek Kevin van Huet Lindeman | Rekentool en Activity Based Costing op ba...Onderzoek Kevin van Huet Lindeman | Rekentool en Activity Based Costing op ba...
Onderzoek Kevin van Huet Lindeman | Rekentool en Activity Based Costing op ba...
Evelien Verkade998 views
MT 500 April 2011 von wiersmaj
MT 500 April 2011MT 500 April 2011
MT 500 April 2011
wiersmaj155 views

Similar a 2012 Handreiking lerende netwerken profesionele ruimte

Thesis Nicole Doornbos von
Thesis Nicole DoornbosThesis Nicole Doornbos
Thesis Nicole DoornbosNicole Doornbos-Spruijt
1.8K views84 Folien
Kennisdelen in het Steunpunt Expertisenetwerken von
Kennisdelen in het Steunpunt ExpertisenetwerkenKennisdelen in het Steunpunt Expertisenetwerken
Kennisdelen in het Steunpunt ExpertisenetwerkenSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
446 views22 Folien
Netwerken voor een TOP ROC! von
Netwerken voor een TOP ROC!Netwerken voor een TOP ROC!
Netwerken voor een TOP ROC!Herman Post
455 views35 Folien
Onderwijsgroep noord von
Onderwijsgroep noordOnderwijsgroep noord
Onderwijsgroep noordKennisnet
579 views66 Folien
Online samenwerken leren en implementeren von
Online samenwerken leren en implementerenOnline samenwerken leren en implementeren
Online samenwerken leren en implementerenHenny van Doorn
654 views22 Folien

Similar a 2012 Handreiking lerende netwerken profesionele ruimte(20)

Netwerken voor een TOP ROC! von Herman Post
Netwerken voor een TOP ROC!Netwerken voor een TOP ROC!
Netwerken voor een TOP ROC!
Herman Post455 views
Onderwijsgroep noord von Kennisnet
Onderwijsgroep noordOnderwijsgroep noord
Onderwijsgroep noord
Kennisnet579 views
Online samenwerken leren en implementeren von Henny van Doorn
Online samenwerken leren en implementerenOnline samenwerken leren en implementeren
Online samenwerken leren en implementeren
Henny van Doorn654 views
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden von Pieter van der Hijden
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
F.A.Q. bij de workshop "STEM-activiteiten ontwikkelen"; Pieter van der Hijden
2015 28 september Dudok Den Haag2 von Maaike Miedema
2015 28 september Dudok Den Haag22015 28 september Dudok Den Haag2
2015 28 september Dudok Den Haag2
Maaike Miedema191 views
1. ai100 5 algemene brochure - najaar 2015 (2) von Loubna Zarrou
1. ai100 5 algemene brochure - najaar 2015 (2)1. ai100 5 algemene brochure - najaar 2015 (2)
1. ai100 5 algemene brochure - najaar 2015 (2)
Loubna Zarrou325 views
Personaliseren netwerk personaliserenl von Kennisnet
Personaliseren netwerk personaliserenlPersonaliseren netwerk personaliserenl
Personaliseren netwerk personaliserenl
Kennisnet490 views
Keynote lerende netwerken handouts von Naomi Mertens
Keynote lerende netwerken  handoutsKeynote lerende netwerken  handouts
Keynote lerende netwerken handouts
Naomi Mertens614 views
2012 02 mco wg assoc-flex1 von Luc Vandeput
2012 02 mco wg assoc-flex12012 02 mco wg assoc-flex1
2012 02 mco wg assoc-flex1
Luc Vandeput307 views
Uitwerking Rolloveronderwijs stand mei 2014 von ManageMind Group
Uitwerking Rolloveronderwijs stand mei 2014Uitwerking Rolloveronderwijs stand mei 2014
Uitwerking Rolloveronderwijs stand mei 2014
ManageMind Group400 views
Vervolg netwerk: intergemeentelijke innovatie von Tomovermans
Vervolg netwerk: intergemeentelijke innovatieVervolg netwerk: intergemeentelijke innovatie
Vervolg netwerk: intergemeentelijke innovatie
Tomovermans174 views
HR18 10. Anne Van Autreve & Pascale Mijten von vzw Vorm
HR18 10. Anne Van Autreve & Pascale MijtenHR18 10. Anne Van Autreve & Pascale Mijten
HR18 10. Anne Van Autreve & Pascale Mijten
vzw Vorm143 views

2012 Handreiking lerende netwerken profesionele ruimte

 • 2. In het bestuur van Zestor werken de volgende organisaties, van werkgevers en werknemers, samen:
 • 3. lerende netwerken professionele ruimte zestor 3 professionele ruimte ontwikkelen via lerende netwerken Met deze handreiking bieden we u en uw collega’s een aantal handvatten voor het opzetten en inrichten van een lerend netwerk dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de professionele ruimte op hogescholen. leren van een lerend netwerk Een van de activiteiten om de professionele ruimte op hogescholen te stimuleren, is het verdiepen van inhoudelijke thema’s in lerende netwerken. Tijdens de landelijke pilot ‘Lerende Netwerken Professionele Ruimte’ hebben we hiermee ervaring opgedaan. Het evaluatieverslag ‘Van vonk naar vuurtje’ geeft een beschrijving van de inrichting van de pilot en van het procesmatige verloop ervan. De resultaten vindt u samengevat in deze handreiking met het doel hogescholen en docenten ondersteuning te bieden wanneer zij zelf een lerend netwerk willen oprichten. wat is een lerend netwerk? Een lerend netwerk is een inspiratieplek voor deelnemers waar zij met en van elkaar leren en waar zij samenwerken aan een collectief leerproces. Door gelijkgestemde energie rond een bepaalde ambitie of een bepaald thema bij elkaar te brengen, ontstaat een gezamenlijke verkenningstocht. Het resultaat? Gezamenlijk nieuwe inzichten krijgen, verrijken van elkaars ideeën, elkaar inspireren, maar ook oplossingen vinden die in de praktijk werkbaar zijn. Deelname aan een lerend netwerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelnemers leveren een actieve bijdrage zodat het principe van ‘halen en brengen’ zijn werk kan doen. Zo heeft tijdens de pilot het inhoudelijke thema ‘inspirerend docentschap’ geleid tot het initiatief van docenten om binnen de eigen hogeschool een vergelijkbaar netwerk of een studiedag rond dit thema op te zetten. En het netwerk ‘werken in teams’ heeft besloten zichzelf nog wat langer in stand te houden om een vervolg te kunnen geven aan het ontstane leerproces. hoe zet ik een lerend netwerk op? Een lerend netwerk rondom het thema ‘professionele ruimte’ veronderstelt initiatief van de deelnemers. En dit staat op gespannen voet met het ‘georganiseerd’ inrichten en aansturen van een dergelijk lerend netwerk. Maar wat nou, als een initiatief van docenten uitblijft? Dan kan een actieve prikkel van buitenaf helpen om een lerend netwerk te starten, en een resultaatgerichte zinvolle invulling te realiseren. Dat vraagt van de initiatiefnemer dus kunnen balanceren tussen ‘organiseren’ en ‘loslaten’. En daarnaast: gevoel hebben voor de ontwikkeling van groepsprocessen zodat een actief, stimulerend en inspirerend lerend netwerk ontstaat.
 • 4. ‘Mede dankzij dit lerend netwerk ben ik mij binnen onze school gaan bezighouden met professionalisering van teams. Dit jaar is er voor het eerst een jaarplan opgesteld met teamdoelen als input.’
 • 5. lerende netwerken professionele ruimte zestor 5 tien gouden regels bij het opzetten van lerende netwerken maak iemand verantwoordelijk Lerende netwerken kunnen op uiteenlopende manieren ontstaan. Op initiatief van docenten zelf, maar het kan ook door anderen geïnitieerd worden (directie, management, P&O etc.). In alle gevallen is het van belang dat er een verantwoordelijke is. Als trigger voor het op gang komen, als stimulator voor het gaande houden, maar ook voor de organisatie en het borgen van de uitkomsten van het lerende netwerk. Door enige tijd na afronding van het lerende netwerk de deelnemers toch weer eens bij elkaar te laten komen, wordt een impuls gegeven om de vaart te houden in de plannen van deelnemers. Dat kan bijdragen tot het daadwerkelijk concretiseren ervan. zorg voor een competente organisatie en begeleiding Het balanceren tussen sturing en vrijheid is van belang op verschillende niveaus (inhoud, procedure, proces). Voor dit continue spanningsveld is geen handleiding te maken. Dat vraagt specifieke competenties van zowel de initiator als de procesbegeleider. Alert blijven op dat spanningsveld en er op een effectieve manier naar handelen is essentieel. De ontwikkelingsfasen van een lerend netwerk zijn vergelijkbaar met die van groepen of teams waarbij elke fase zijn eigen optimale balans aan sturing en autonomie kent. Een effectief lerend netwerk ontstaat pas als de groep het niveau van kennisdeling en informatie- uitwisseling heeft ontstegen en zich op basis van vertrouwen, openheid en nieuwsgierigheid, ontwikkeld heeft tot een ‘lerend collectief’. houd een dubbele focus Bij het opzetten van een lerend netwerk waarvan een olievlekwerking uit moet gaan (zoals bij de ontwikkeling van professionele ruimte), is het van belang om op beide elementen te focussen. Te beginnen bij het ‘slagen’ van het lerend netwerk. Deelnemers hebben er pas echt wat aan als ze tijd en ruimte hebben om zich te voeden en te bezinnen. Juist door niet teveel te focussen op een mogelijk resultaat, kunnen er waardevolle inzichten én initiatieven ontstaan. Pas daarna heeft het zin om de aandacht te richten op het creëren van een netwerkoverstijgend effect zodat het netwerk een bredere impact heeft dan alleen op de direct betrokken deelnemers. Gerichte werkvormen helpen om van ‘praten over’ over te gaan tot ‘bewustwording’ en ‘activering’. En om van daaruit de energie te bundelen en te richten op de olievlekwerking. 1 2 3
 • 6. ‘Ik ben sinds kort ‘in bezit’ van een team. Met dit team wil ik onze professionele richting vaststellen. Dit lerende netwerk helpt me daarbij.’ lerende netwerken professionele ruimte zestor 6 besteed aandacht aan werving Bij het werven en aandragen van deelnemers maakt het verschil bij wie en op welke manier deze vraag wordt neergelegd en toegelicht. Zorg voor een heldere profielschets, een beschrijving van het doel en beoogde resultaat van het lerende netwerk en benoem liefst tevoren al de data waarop bijeenkomsten plaatsvinden. Zo voorkomt u dat deelnemers worden gestuurd die niet aansluiten bij het beoogde profiel of uiteindelijk afhaken omdat data niet uitkomen. Voor deelname aan een lerend netwerk is bezieling, interesse en gedrevenheid voor het thema een voorwaarde om er ook echt tijd en energie in te willen blijven steken. Bovendien heeft de keuze van het inhoudelijke thema een selectieve werking op de deelnemers en kunt u hiermee dus de uiteindelijke samenstelling sturen of beïnvloeden. kies zorgvuldig het thema Het inhoudelijke onderwerp beïnvloedt het lerend netwerk op verschillende niveaus. Het heeft een aantrekkende (of afstotende) werking op deelnemers; het beïnvloedt de gesprekken qua inhoud, maar zeker ook qua proces (sfeer, energie, houding deelnemers). Een thema waarbij het elkaar begrijpen vereist dat men elkaar eerst inhoudelijk bijpraat, heeft het risico in zich dat er tijd en energie verloren gaan die ten koste gaan van inspiratie en dynamiek binnen het netwerk. Kies dus voor een concreet inhoudelijk thema dat ‘uitlokt’ om de professionele ruimte te verkennen of te vergroten. kies bewust omvang en deelname Als de bijeenkomsten gedurende een bepaalde periode door dezelfde deelnemers worden bijgewoond, kan een ‘groep’ worden gesmeed die qua ontwikkelingsfase en groepsdynamiek zodanig functioneert dat er ook echt een collectief leerproces ontstaat. De omvang van het netwerk maar ook het belang van continue deelname is mede afhankelijk van wat met het netwerk beoogd wordt. Een aantal overwegingen hierbij: kleinschaligheid (maximaal 8 tot 10 deelnemers) brengt wellicht de continuïteit van de groep gemakkelijker in gevaar, maar heeft het voordeel van intimiteit wat de veiligheid en openheid vergemakkelijkt. Een flexibele samenstelling hoeft geen probleem te zijn, mits er een ‘harde kern’ is die openstaat voor het gemakkelijk aansluiting laten vinden van nieuwe deelnemers. creëer optimale randvoorwaarden Goede faciliteiten dragen bij aan het efficiënt en effectief zijn van het lerend netwerk. Planning, organisatie, locatie, beschikbare faciliteiten en praktische ondersteuning zijn belangrijke factoren. Tijd hebben en nemen voor een bijeenkomst (drie à vier uur) stimuleert het groepsproces en biedt de ruimte om diepgang te krijgen in gesprekken. Een gezamenlijke maaltijd achteraf verhoogt de informele sfeer en biedt gelegenheid om relaties te verdiepen. 4 5 6 7
 • 7. didactische cursussen voor hbo-docenten zestor 7 interview ‘Lerend netwerk is halen en brengen’ ‘De praktische inslag sprak me erg aan,’ zegt Henriëtte Wachelder over het lerend netwerk Inspirerend docentschap. ‘In slechts een paar bijeenkomsten hebben we concrete resultaten behaald. Dat is te danken aan de onafhankelijke proces- en inhoudelijke begeleiding én ieders bijdrage.’ Hogeschool de Kempel is een actieve en vooruitstrevende pabo die veel belang hecht aan het thema inspirerend docentschap. Op uitnodiging van het management schreef Henriëtte zich in voor het lerend netwerk over dit onderwerp. ‘Dat onze school het al behoorlijk goed doet, blijkt wel uit de positieve resultaten van het medewerkerste- vredenheidsonderzoek. Maar je moet er wel in blijven investeren. Professionele ruimte moet je durven nemen. Een lerend netwerk helpt daarbij.’ Praktische inslag ‘Vanaf de eerste bijeenkomst stelden de deel- nemers zich heel open en kwetsbaar op. We waren met z’n tienen, allemaal van verschil- lende scholen. Juist omdat we allemaal even ‘los’ waren van onze eigen omgeving durfden we elkaar ongezouten onze mening te geven. Iets wat je minder snel doet als je elkaar al goed kent. De werkwijze was heel prak- tisch. Zo moest voor de derde bijeenkomst iedereen een open podium voorbereiden. Je kreeg tien minuten de tijd om te vertellen wat inspirerend docentschap inhoudt en hoe je dit binnen je school wilt invullen. De andere deelnemers vormden daarbij een kritisch klankbord.’ Haal- en brengplicht Volgens Henriëtte is zo’n kritisch klankbord een belangrijke voorwaarde voor een goed lerend netwerk. ‘Het lerend netwerk is een soort intervisie, maar dan met mensen die je niet kent. Net als intervisie moet een lerend netwerk iets opleveren. Iedereen heeft ‘haal- en brengplicht’: als je besluit mee te doen aan een lerend netwerk, moet je dat vol overtui- ging en met een actieve instelling doen. In dit netwerk zat dat goed. De groep brengers was groter dan de groep ‘halers’.’ Het resultaat Het resultaat van het lerend netwerk? ‘Veel inspiratie, ideeën en concrete contacten,’ zegt Henriëtte. ‘Via LinkedIn en Twitter volg ik andere deelnemers. Een van hen schrijft een blog over zijn vak waarmee hij anderen probeert te inspireren. Bij mij is dat al gelukt, want ik ga zelf ook zoiets doen voor mijn vak. Ook heeft een van de deelnemers mij in contact gebracht met zijn collega in expres- sievakken. Er is nog niets concreets uit voort gekomen, maar dat kan nog komen. Verder ga ik aan de slag met een projectplan voor de stimuleringsregeling professionele ruimte. Volgend jaar wil ik een dag organiseren van- uit de expressievakken en hopelijk kan Zestor daarbij ondersteunen.’ henriëtte wachelder drama- en dansdocent Hogeschool de Kempel Mijn tips voor het opzetten of in stand houden van een lerend netwerk: • Zorg voor een onafhankelijke partij die de organisatie en het inhoudelijk programma op zich neemt. • Maak mensen bewust dat ze ‘haal- en brengplicht’ hebben. Zorg dat ze iets voorbereiden en een concrete bijdrage leveren. • Houd contacten warm, bijvoorbeeld via LinkedIn
 • 8. lerende netwerken professionele ruimte zestor 8 zorg voor een goede rolverdeling Een duidelijke rolverdeling zorgt ervoor dat het netwerk goed georganiseerd en gefaciliteerd wordt. Een goede coördinator (planner, organisator) is van belang om netwerkbijeenkomsten geolied te laten verlopen. Niets zo vervelend als tijd of energie verloren gaat aan te laat verstuurde uitnodigingen, gebrekkige verslaglegging of gepruts met een niet functionerende beamer. Een inhoudelijke ‘trekker’ met inhoudelijke deskundigheid over het thema heeft vooral zin om het lerend netwerk op gang te brengen of verder te helpen. Het toevoegen van kennis en inzichten is daarbij geen doel op zich, maar dient vooral om deelnemers te prikkelen, nieuwe perspectieven te laten zien of inbreng van deelnemers in een kader te plaatsen. Een ervaren procesbegeleider die affiniteit heeft met het onderwerp bewaakt dat proces en stimuleert de groepsontwikkeling en de ‘lerende’ werking van het netwerk. Door gericht toe te werken naar een ‘volwassen groep’ kan de groep zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor zowel inhoud als proces en is inmenging van een procesbegeleider (van buitenaf) of inhoudelijk deskundige minder nodig. U kunt de interactie stimuleren door activerende en uitdagende werkvormen en interventies. geef de deelnemers ruimte Een lerend netwerk dat geïnitieerd en georganiseerd wordt door anderen dan de deelnemers zelf, gaat pas echt leven als de deelnemers voldoende ruimte ervaren en nemen om er zelf mede vorm en inhoud aan te geven. Dat kan al ontstaan in de beginfase, bijvoorbeeld bij de bepaling van het inhoudelijke thema. Maar ook bij het verdere verloop van het netwerk (organisatie, begeleiding etc.). Initiatieven zijn meestal een uiting van enthousiasme en betrokkenheid. Door daar ruimte aan te geven worden ook anderen gestimuleerd om in actie te komen. maak het tijdelijk en niet-geïnstitutionaliseerd De kracht van een lerend netwerk zit hem in de dynamiek, de creativiteit, en de uitdaging van deelnemers om ‘erbij te willen horen’. Zolang dat er is, is het lerend netwerk effectief. Dat is tevoren niet te plannen en gedurende het proces ook niet helemaal te regisseren. Sterker nog: juist het te sterk vastzetten van de duur, de omvang, de mogelijke doelen of uitkomsten, en van de weg daar naartoe, halen de energie en kracht uit het lerende netwerk. Experimenteren, ervaren en reflecteren dus in plaats van plannen, sturen en evalueren. 10 9 8 ‘Ik wil graag ideeën opdoen over het opzetten van lerende netwerken binnen mijn school. En vooral hoe ik ze efficiënt in kan zetten.’
 • 9. lerende netwerken professionele ruimte zestor 9 interview ‘Lerend netwerk zorgt voor reflectie op professionele ruimte’ ‘Ik was benieuwd naar de ervaringen van andere hogescholen met het thema professionele ruimte’, zegt Hans van der Markt over zijn reden voor deelname aan het lerend netwerk. ‘De kwaliteit van zo’n netwerk zit ‘m in het uitwisselen van ervaringen. Maar dan wél op een gestructureerde manier.’ Op de Design Academy Eindhoven werken bijna alle docenten parttime. Ze combineren namelijk hun baan als ontwerper met een baan als ontwerpdocent. Een groot voordeel, want studenten krijgen zo heel praktijkgericht onderwijs. En zien direct wat ze later met hun opleiding kunnen. Hans: ‘Omdat de meeste van onze ontwerpdocenten van huis uit geen docent zijn, wil onze school extra aandacht besteden aan professionalisering van het onderwijs. Voor mij een goede reden om aan dit lerend netwerk mee te doen.’ Ervaringen uitwisselen ‘Ik had geen specifieke verwachtingen van het lerend netwerk; ik was vooral benieuwd naar de ervaringen van andere hogescholen met het thema professionele ruimte. Het was prettig om die ervaringen onder professionele begeleiding te kunnen uitwisselen. Iedere deelnemer kreeg ‘podiumtijd’ om te vertellen hoe zijn of haar school omgaat met professionalisering van het onderwijs. Daarbij merkte ik wel dat er flinke verschillen zitten tussen de grotere hogescholen en een ‘kleintje’ zoals de Design Academy. Grote scholen worstelen bijvoorbeeld met bureaucratische processen. Daar hebben wij minder last van, maar bij ons is het parttime docentschap weer een issue.’ Professionele aanpak Praten over je vak kan natuurlijk nooit kwaad. Maar wil een lerend netwerk écht succesvol zijn, dan is een professionele aanpak een voorwaarde volgens Hans. ‘Je hebt onafhankelijke sturing en begeleiding nodig om niet te vervallen in oeverloze discussies. Bij dit lerend netwerk was dat allemaal goed geregeld. Er waren een inhoudelijk deskundige en een procesbegeleider bij die ervoor zorgden dat we bij het thema bleven en dat we gestructureerd aan de slag gingen.’ Het resultaat Hans is positief over wat het lerend netwerk hem en zijn school heeft opgeleverd. Het sluit goed aan bij de richting die zijn school op wil qua professionele ruimte. En persoonlijk zorgt het voor reflectie. ‘Alleen al het feit dat ik gedwongen word te reflecteren op mijn manier van lesgeven en dat te spiegelen aan vakgenoten is voor mij waardevol. Een volgende keer doe ik graag weer mee. Het mag van mij dan nog iets diepgravender en liefst in een kleinere groep.’ hans van der markt ontwerpdocent Design Academy Eindhoven Mijn tips voor het opzetten of in stand houden van een lerend netwerk: • Zorg voor een goede, onafhankelijke begeleiding, zowel op inhoud als op proces. • Hou het bij een kleine groep, zodat je dieper op de stof kunt ingaan. • Kies voor een prettige en goed bereikbare locatie.
 • 10. lerende netwerken professionele ruimte zestor 10 tips in het kort: 1. Initieer en begeleid zodat een lerend netwerk van de grond kan komen 2. Zorg dat de organisatie, facilitering en begeleiding goed geregeld zijn 3. Focus eerst op de kwaliteit van het lerend netwerk en vervolgens op de olievlekwerking 4. Besteed aandacht aan de werving van deelnemers 5. Kies zorgvuldig het inhoudelijk onderwerp 6. Maak bewust een keuze voor omvang en deelname 7. Creëer optimale randvoorwaarden 8. Zorg voor een goede rolverdeling 9. Geef deelnemers de ruimte om mee te (blijven) doen 10. Durf te experimenteren en los te laten!
 • 11. aan de slag? Voor de ervaringen en valkuilen bij het opzetten van Lerende netwerken, lees het eindverslag pilot Lerende Netwerken Professionele Ruimte: Van vonk naar vuurtje. Deze evaluatie geeft een beschrijving van de inrichting van de pilot en van het procesmatige verloop ervan. Het verslag is te downloaden via: www.zestor.nl/professionele-ruimte
 • 12. www.zestor.nl Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag T 070 312 21 77 F 070 312 21 00 info@zestor.nl