Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 01.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Читање, литература и лектира
Наставна единица:...
P odgot ovka za real i zaci ja na nast avna sodr` i na od
Temat a II-1-4:P ri f a} awe sl i ~nost i i razl i ki ,,
Rabot i...
Наставен предмет: Музичко образование Дата: 01.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Пеење
Наставна единица: Усвојување на песна...
Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 01.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Графички анимации и комбинирање на информац...
П О Д Г О Т О В К А
за реализација на Дополнителна настава за петто одделение
Ден
Дата
Предмет
Наставна содржина
Цел на жа...
Наставен предмет: Ликовно образование Дата: 02.11.2016 Одд. V2
Наставна тема: Цртање
Наставна единица: Видови линии (конту...
Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 02.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Изразување и творење
Наставна единица: Опширно...
Наставен предмет: Општество Дата: 02.11.2016 Одд. V2
Наставна тема: Нашата татковина Република Македонија
Наставна единица...
СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА
Содржина на
домашната задача Обем на
домашн
ата
задача
Препо
рачлив
о
време
Технол...
Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 03.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Читање, литература и лектира
Наставна единица:...
СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА
Содржина на
домашната задача Обем на
домашн
ата
задача
Препо
рачлив
о
време
Технол...
Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 03.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Графички анимации и комбинирање на информац...
П О Д Г О Т О В К А
за реализација на Дополнителна настава за петто одделение
Ден
Дата
Предмет
Наставна содржина
Цел на жа...
Наставен предмет: Ликовно образование Дата: 04.11.2016 Одд. V2
Наставна тема: Сликање
Наставна единица: Сликање. Простор –...
Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 04.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Јазик
Наставна единица: Јазик – вежби: Колку н...
СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА
Содржина на
домашната задача Обем на
домашн
ата
задача
Препо
рачлив
о
време
Технол...
Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 07.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Читање, литература и лектира
Наставна единица:...
Наставен предмет: Општество Дата: 7.11.2016 Одд. V2
Наставна тема: Нашата татковина Република Македонија
Наставна единица:...
Наставен предмет: Физичко образование Дата: 7.11.2016 Одд. V2
Наставна тема: Атлетика
Наставна единица: Подскоци на една, ...
P odgot ovka za real i zaci ja na nast avna sodr` i na od
Temat a II-1-4:P ri f a} awe sl i ~nost i i razl i ki ,,
Rabot i...
Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 8.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Изразување и творење
Наставна единица: Прераска...
СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА
Содржина на
домашната задача Обем на
домашн
ата
задача
Препо
рачлив
о
време
Технол...
Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 8.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Графички анимации и комбинирање на информаци...
П О Д Г О Т О В К А
за реализација на Дополнителна настава за петто одделение
Ден
Дата
Предмет
Наставна содржина
Цел на жа...
СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА
Содржина на
домашната задача Обем на
домашн
ата
задача
Препо
рачлив
о
време
Технол...
Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 9.11.2016 Одд. V 2
Наставна тема: Изразување и творење
Наставна единица: Писмено ...
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
ноември
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ноември

Дневни подготовки за петто одделение за месец ноември 2016 година

 • Als Erste(r) kommentieren

ноември

 1. 1. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 01.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Читање, литература и лектира Наставна единица: Обработка на текст ”Несреќната книга” Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ја запознаат, восприемат и доживеат содржината на текстот; да се запознаат со темата на текстот; воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; да развиваат правилен однос кон позајмена книга од библиотека функционални: - да воочуваат и идентификуваат: наслов, содржина, автор и илустрација; да ја откријат темата на текстот (без теоретско име нување на тема); ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - наслови на книги кои на учениците им оставиле впечаток при вчерашната посета на библиотеката - насочен разговор - Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Уметничка интерпретација на текстот 2. Поттикнување и насочување на дискусија за содржината на расказот - зошто децата мислеле дека несреќната книга не е интересна за читање 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Изразување на непосредното доживување од содржината на текстот: - какви чувства буди содржината на текстот - на што ги асоцира учениците насловот на несреќната книга 2. Читање на текстот 3. Разговор за содржината преку систем од прашања и одговори СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Дискусија: Дали за содржината на една книга можеме да судиме според насловот? СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта одзададената домашна задача Опиши ги чувствата кои ти ги буди содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 2. 2. P odgot ovka za real i zaci ja na nast avna sodr` i na od Temat a II-1-4:P ri f a} awe sl i ~nost i i razl i ki ,, Rabot i l ni ca,,Od va` no, pova` no,, S e o~ekuva u~eni kot / u~eni ~kat a da Znaewa  Znaedeka post ojat sl i ~nost i i r azl i ki , deka l u| et o i maat r azl i ~ni pot r ebi Ve{ t i ni  Mo` e da go po~i t uva mi sl ewet o na dr ugi ot i ako ne se sogl asuva S t avovi / vr ednost i  P r i f at i deka pot r ebi t e i i nt er esi t e na dr ugi t e se pod ednakvo va` ni kako i negovi t e Met odi na rabot a : - Di skusi ja - M.na i gr a Mat er i jal i :r abot en l i st za u~eni ci t e, pr i bor za pi { uvawe, har t i ja za pi { uvawe Gl avna akt i vnost 1(20 mi nut i ) U~eni ci t e dobi vaat po eden pr i mer ok od r abot ni ot l i st i r abot at von ego.Da i zdvojat { t o e va` no za sl i kat a i da go r angi r aat kako najva` no so 1 , najmal ku va` no3.P ot oa se del at vo gr upi i r azmenuvaat mi sl ewe dal i za ne{ t o i maat sl i ~no i l i r azl i ~no.P ot oa pr ezent i r aat pr ed gr upi t e. Di skusi ja Zavr{ na akt i vnost 2 ( 15 mi n) Nast avni ~kat a i mka` uva deka na nejzi not o r amo i ma pt i ca { t o ne se gl eda.Taa ja zema ja gal i i ja pr edava na u~eni kot .Toj ja zema ja gal i mo` e da i ka` e ne{ t o i ja pr edava na dr ugi ot do nego i t aka da ja zemat si t e u~eni ci .Koga }e dojde do nast avni ~kat a t aa ja pu{ t a sl obodno da l et a. Di skusi ja Ref l eksi ja 1. [ t o pr avevme denes ? 2. Kako se ~uvst uvavt e ? 3. [ t o nau~i vme ? 4. Kako mo` eme nau~enot o da go kor i st i me vo sekojdnevni ot ` i vot ? Dat a 01.11.2016 Odd.rakovodi t el ; B.Ar i zanovski
 3. 3. Наставен предмет: Музичко образование Дата: 01.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Пеење Наставна единица: Усвојување на песна по слух „Учителке ти си мојот свет“ Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ја запознаат и восприемат содржината и карактерот на песнта; да научат да ја пеат - слухово воспитни: кај учениците да се создаде чувство за восприемање на содржината и карактерот на песната; навики за правилно слушање на музички композиции од различни видови функционални: да ја воочуваат и идентификуваат песната; истата да ја пеат со текст, со примена на соодветно темпо и динамика; ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ -Што се случува во училиште ? - разговор -истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1.Интерпретација на песната - ЦД 2. Насоки за анализа на текстот - елементи во текстот на песната кои се карактеристични - воочување 3. Поттикнување и насочување на дискусијата 4. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Слушање на композицијата 2. Анализа на текстот - елементи во текстот на песната кои се карактеристични - воочување 3. Преслушување на песната и пеење со мелодија и текст СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Пеење на песната колективно, по групи и индивидуално СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 4. 4. Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 01.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Графички анимации и комбинирање на информации Наставна единица: Вежби во програмата сликар , обои и лица Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да користи програми за комбинирање на графичка изработка, текст,звук или анимација; да ги избира соодветните алатки засоздавање на одделни елементи кои се неопходни за работа во комбинирањето на комјутерскиот документ воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; развивање чувство на љубов кон работата со компјутер функционални: - да се оспособи правилно да го употребува образовниот софтвер ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Компјутер, образовен софтвер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ 1. Кој образовен софтвер го познаваме во нашите комјутери 2. Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на Работа со програмата сликар , обои и лица 2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Избирање на програмата сликар 2. Активности во избраниот софтвер обои и лица СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Заклучоци за правилно користење на софтверот СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши ги чувствата кои ти ги буди содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 5. 5. П О Д Г О Т О В К А за реализација на Дополнителна настава за петто одделение Ден Дата Предмет Наставна содржина Цел на жасот Наставни форми Наставни методи Средства и материјали Активности за реализација на содржината Забелешка Присутни ученици Среда 2.11.2016 Македонски јазик Пронаоѓање на именки во текст Да се оспособи да пронаоѓаименки во даден текст Фронтална, групна, индивидуална, индивидуализирана Метод на разговор, самостојна работа, метод на демонстација и набљудување Текст, тетратка, молив гума Преку разговор повторуваме за именки а потоа учениците пронаоѓаат именки во дадентекст при што ја следам нивната активност и доколку има потреба им помагам
 6. 6. Наставен предмет: Ликовно образование Дата: 02.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Цртање Наставна единица: Видови линии (контурна и структурна) и односи меѓу линиите Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и прошират стекнатите знаења за видовите линии; воспитни: создавање на хигиенски навики при работа со ликовните материјали, навики за правилно и штедливо користење на материјалите за работа функционални: учениците да се оспособат да изработуваат цртеж со различни односи меѓу линиите ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Блок молив гума фломастери ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Истражување на видовите линии - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Истакнување на мотивот 2. запознавање со начинот на претставување на односот меѓу линиите 3. Технички упатства за работа со цртачкиот материјал 4. Следење на работата на учениците, давање насоки и упатства, водење забелешки Активности на учениците: 1. Како да претставиме однос на различни линии 2. Самостојна работа на учениците: Изработка на цртеж со различни видови линии СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Презентација и анализа на изработените творби, проценка на изработените творби-лична и од другарчињата. Напатствија за наредниот час СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 7. 7. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 02.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Изразување и творење Наставна единица: Опширно прераскажување на текстот „Несреќната книга“ Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да научат да прераскажуваат воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност функционални: учениците самостојно и успешно да прераскажуваат песна создавајќи логичка прозна целина ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутермолив гума ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - разговор за користењето на книгите од библиотека - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Поттикнување на учениците да ги споделат своите чувства со своите другарчиња 2. Следење на искажувањата, поттикнување и насочување на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Составување на краток план за писмено прераскажување: 2. Пишување на писмен состав: самостојна работа на учениците СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Читање на составите од страна на учениците - коментари, критики, пофалби СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Раскажи како ги користиш книгите од библиотека Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да раскажува
 8. 8. Наставен предмет: Општество Дата: 02.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Нашата татковина Република Македонија Наставна единица: Повторување за периодизација на македонското минато Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и утврдат стекнатите знаења за основните карактеристики на одделните периоди од македонското минато како дел од наставната тема “Нашата татковина Република Македонија” воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини и работни навики: редовност, прецизност и правилен став кон работата; да се развијат патриотски чувства и љубов кон татковината функционални: учениците да вршат периодизација на македонското минато, да ги идентификуваат и набројуваат основните карактеристики на одделните периоди и и да ги именуваат побитните настани од историското минато РМакедонија ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, контролни прашања прибор за пишување ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Разговор за прашањата содржани во контролните прашања; појаснување на начинот на работа -истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Делење на контролните прашања 2. Давање насоки за самостојна работа на учениците 3. Следење на работата на учениците Активности на учениците: 1. Контролни прашања - самостојна работа на учениците СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Контролни прашања КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Собирање на контролните прашања по што ќе следува ќе следува анализа и вреднување СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши ја Македонија за време на Самуиловото царство Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да ја опишува историјата на РМ
 9. 9. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Наставен предмет: Физичко образование Дата: 02.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Атлетика Наставна единица: Примена на штафетно трчање – предавање на палка Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да совладуваат нови елементи од основите на атлетиката; да ја запознаат и совладаат техниката на штафетно трчање воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност, одважност; развивање и јакнење на вољата, дисциплината, соработката и помагањето функционални: учениците правилно да ја изведуваат техниката на штафетно трчање; да го координираат своето трчање со трчањето на другарчињата и правилно да ја додаваат палката ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, предмети од училницата ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 10’ Изведување на вежби со: - постројување ( во една и две редици) - одење ( на прсти на петици на внатрешен и надворешен дел од стапало) - трчање и потскокнување ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 25’ Активности на наставникот: 1. Демонстрирање на вежбите за оформување на телото 2. Давање насоки и знаци за штафетно трчање 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците:- 10’ 1. Изведување на вежбите за оформување на телото Активности на учениците: - 15’ 1. Запознавање со техниката на штафетно трчање - увежбување на техниката на додавање на палка - штафетно трчање СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Рефлексна игра Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 10. 10. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 03.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Читање, литература и лектира Наставна единица: Граматичка анализа на текстот ”Пубертет” Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ја запознаат, восприемат и доживеат содржината на текстот; да се запознаат со темата на текстот; воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; да развиваат правилен однос кон книгите функционални: - да воочуваат и идентификуваат: наслов, содржина, автор и илустрација; да ја откријат темата на текстот (без теоретско име нување на тема); ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - промените кои ни се случуваат во пубертетот - Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Уметничка интерпретација на текстот 2. Поттикнување и насочување на дискусија за содржината на расказот - зошто децата мислеле дека несреќната книга не е интересна за читање 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Изразно читање на текстот 2. Самостојна работа на учениците: - определување на целините на текстот - план на текстот: запишување на наслов за секоја целина. - порака што авторот ја испраќа со текстот СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Дискусија: Како се вика периодот во кој влегувате? СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши ги чувствата кои ти ги буди содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 11. 11. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Наставен предмет: Музичко образование Дата: 03.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Музичка писменост Наставна единица: Такт – тактови времиња теза и арза Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да стекнат знаења за поимот такт; да се запознаат со дводелен такт и неговата метричка слика; да се запознаат со поимите теза и арза; воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност; навики за правилно слушање и изведување на ритмички вежби функционални: учениците да воочуваат такт, тактова црта и финална тактова црта; да ги доживуваат слабите и силните тактови времиња; ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ -Рецитирање на стихови со двосложни зборови - воочување на нагласените слогови од зборовите во стиховите; истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Давање на инструкции за работа, задавање задачи 2. Координирање на активностите, поттикнување и насочување на дискусијата 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Запознавање со дводелен такт:  поставување во редица по парови, повлекување линија меѓу паровите - тактова црта, финална тактова црта на крајот од редот  воочување теза и арза преку рецитирање на стихови со двосложни зборови (едно маче, мало маче, само седи, само плаче)  секој ученик добива лист со нацртан знак на теза или арза  при рецитирање на стиховите во редицата - ученикот кој изговара нагласен слог го дига листот со тезата над глава а ученикот кој го држи листот со арзата го истакнува во висина на градите  бележење во нотна тетратка 3. Пење и тактирање на ритмичка вежба во дводелен такт - учебник стр. 19,20 СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Парлато изговарање и свирење на ритмички вежби во 2/4 такт - групно Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 12. 12. Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 03.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Графички анимации и комбинирање на информации Наставна единица: Уредувачот на ликови и неговите можности ( сликар и обои-наставнички модул Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да користи програми за комбинирање на графичка изработка, текст,звук или анимација; да ги избира соодветните алатки засоздавање на одделни елементи кои се неопходни за работа во комбинирањето на комјутерскиот документ воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; развивање чувство на љубов кон работата со компјутер функционални: - да се оспособи правилно да го употребува образовниот софтвер ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Компјутер, образовен софтвер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ 1. Кој образовен софтвер го познаваме во нашите комјутери 2. Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на Работа со програмата сликар и обои- наставнички модул 2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Избирање на програмата сликар 2. Активности во избраниот софтвер Уредувачот на ликови и неговите можности СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Заклучоци за правилно користење на софтверот СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши ги чувствата кои ти ги буди содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 13. 13. П О Д Г О Т О В К А за реализација на Дополнителна настава за петто одделение Ден Дата Предмет Наставна содржина Цел на жасот Наставни форми Наставни методи Средства и материјали Активности за реализација на содржината Забелешка Присутни ученици Петок 4.11.2016 Македонски јазик Вежби со именки и придавки Да се оспособи да разликува ипронаоѓаименкиипридавки Фронтална, групна, индивидуална, индивидуализирана Метод на разговор, самостојна работа, метод на демонстација и набљудување Текст,тетратка, молив гума, слики Преку разговор повторуваме за именки и придавки а потоа учениците во даден текст се обидуваат да ги пронајдат именките и придавките при што ја следам активноста на учениците и доколку има потреба им помагам
 14. 14. Наставен предмет: Ликовно образование Дата: 04.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Сликање Наставна единица: Сликање. Простор – отворен надворешен простор „Есенски пејсаж“ - темпера ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да се запознаат со поимот простор воспитни: создавање на хигиенски навики при работа со ликовните материјали, правилно и штедливо користење на материјалите за работа функционални: кај учениците да се развие осетливост за перцепција на бојата и различни тонови на боја во природата; учениците да реализираат тонски вредности на една боја преку мешање на истата со бела или црна боја; ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Блок молив гума темпернии бои четка чаша за вода ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Воочување на примарните бои и нивните тонови - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на слики со претставен надворешен простор 2. задавање задачи 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Дискусија: што се случува кога претставувама надворешен отворен простор 2. Работа на учениците: СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Презентација и анализа на изработените творби, проценка на изработените творби -лична и од другарчињата. Давање напатствија за наредниот час СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 15. 15. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 04.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Јазик Наставна единица: Јазик – вежби: Колку научив 41 Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и утврдат стекнатите знаења за употреба на согласки, именки, придавки воспитни: кај учениците да се развиваат позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; чувство на почит и негување на мајчиниот јазик и литература функционални: - учениците правилно да употребуваат стекнатите знаења за употреба на согласки, именки, придавки ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Наставен лист ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ 1. емоционална подготовка за решавање на контролните прашања 2. Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Делење на контролните прашања 2. Давање насоки за самостојна работа на учениците 3. Следење на работата на учениците Активности на учениците: 1. Самостојно решавање на контролните прашања СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Собирање на контролните прашања по што ќе следува анализа и вреднување СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Напиши пет реченици во кои ќе употребиш глаголи во минато време Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува минато време
 16. 16. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Наставен предмет: Физичко образование Дата: 04.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Атлетика Наставна единица: Вежби. Примена на штафетно трчање – предавање на палка Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да совладуваат нови елементи од основите на атлетиката; да ја запознаат и совладаат техниката на штафетно трчање воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност, одважност; развивање и јакнење на вољата, дисциплината, соработката и помагањето функционални: учениците правилно да ја изведуваат техниката на штафетно трчање; да го координираат своето трчање со трчањето на другарчињата и правилно да ја додаваат палката ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, предмети од училницата ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 10’ Изведување на вежби со: - постројување ( во една и две редици) - одење ( на прсти на петици на внатрешен и надворешен дел од стапало) - трчање и потскокнување ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 25’ Активности на наставникот: 1. Демонстрирање на вежбите за оформување на телото 2. Давање насоки и знаци за штафетно трчање 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците:- 10’ 1. Изведување на вежбите за оформување на телото Активности на учениците: - 15’ 1. Запознавање со техниката на штафетно трчање - увежбување на техниката на додавање на палка - штафетно трчање СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Рефлексна игра Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 17. 17. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 07.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Читање, литература и лектира Наставна единица: Обработка на текстот ”Татковото писмо” Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ја запознаат, восприемат и доживеат содржината на текстот; да се запознаат со темата на текстот; воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; да развиваат правилен однос кон позајмена книга од библиотека функционални: - да воочуваат и идентификуваат: наслов, содржина, автор и илустрација; да ја откријат темата на текстот (без теоретско име нување на тема); ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Имаш ли некои роднини и пријатели во странство и како контактирате со нив? - Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Уметничка интерпретација на текстот 2. Поттикнување и насочување на дискусија за содржината на расказот - 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Изразување на непосредното доживување од содржината на текстот: - какви чувства буди содржината на текстот 2. Читање на текстот 3. Разговор за содржината преку систем од прашања и одговори СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Дискусија: Како треба да се однесуваме нашите роднини во странство? СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Напиши писмо за некој роднина Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да пишува писмо
 18. 18. Наставен предмет: Општество Дата: 7.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Нашата татковина Република Македонија Наставна единица: Современа македонска држава (после втората светска војна) Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да стекнат знаења за периодот по Втората светска војна, кога Македонија влегува во состав на СФРЈ, условите во повоениот период, изградба на земјата па се до стекнување на нејзината независност воспитни: кај учениците да се формира чувство на припадност кон својата држава, патриотски чувства, почит кон личностите кои дале свој придонес за формирањето и опстојувањето на македонската држава функционални: учениците да го воочуваат и идентификуваат периодот после втората светска војна како период на изградба на земјата и да го идентификуваат стекнувањето на независноста во поновата историја ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер историска карта ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Македонија за време на Втората светска војна - повторување - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Презентација на новата наставна единица преку драматизација 2. Делење на работните листови 2. Анализа на критериумите и примена на податоците во работата во работниот лист 3. Поттикнување и насочување на дискусијата 4. Следење на работата на групите, давање сугестии и водење забелешки Активности на учениците: 1. Следење на драматизација - Македонија по Втората светска војна 2. Работа во групи - работен лист: - учениците составуваат драматизација за наставната единица ,, Македонија по Втората светска војна,, според критериумите дадени во работниот лист - проектна активност СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Драматизација на изготвените текстови - снимање на изведбата СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши ја Македонија за време по втората светска војна Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да ја опишува историјата на РМ
 19. 19. Наставен предмет: Физичко образование Дата: 7.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Атлетика Наставна единица: Подскоци на една, две нозе Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ја запознаат и совладаат техниката потскоци воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност,одважност; развивање и јакнење на вољата, дисциплината функционални: правилно изведување на техниката на висок старт; јакнење на долните екстремитети и подобрување на координацијата на локомоторниот апарат; развивање на моторичките и функционалните способности на организмот; ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, предмети од училницата ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 10’ Изведување на вежби со: - постројување ( во една и две редици) - одење ( на прсти на петици на внатрешен и надворешен дел од стапало) - трчање и потскокнување ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 25’ Активности на наставникот: 1. Демонстрирање на вежбите за оформување на телото -поттикнување на учениците за правилно изведување на вежбите 2. Демонстрирање на основната техника на потскоци 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците:- 10’ 1. Изведување на вежбите за оформување на телото Активности на учениците: - 15’ 1. Совладување на техниката на потскоци:  Потскоци на две нозе  Потскоци на една нога 2. Изведување потскоци на даден знак (на една, на две нозе) СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Рефлексна игра СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 20. 20. P odgot ovka za real i zaci ja na nast avna sodr` i na od Temat a II-1-4:P ri f a} awe sl i ~nost i i razl i ki ,, Rabot i l ni ca,,Mo@an nemo@am/znamneznam,, S e o~ekuva u~eni kot / u~eni ~kat a da Znaewa  Znaedeka post ojat sl i ~nost i i r azl i ki , deka l u| et o i maat r azl i ~ni pot r ebi Ve{ t i ni  Mo` e da go po~i t uva mi sl ewet o na dr ugi ot i ako ne se sogl asuva S t avovi / vr ednost i  P r i f at i deka pot r ebi t e i i nt er esi t e na dr ugi t e se pod ednakvo va` ni kako i negovi t e Met odi na rabot a : - Di skusi ja - M.na i gr a Mat er i jal i :r abot en » mal i har t i eni l i v~i wa,» pr i bor za pi { uvawe. Gl avna akt i vnost 1(25 mi nut i ) Si t e u~eni ci st ojat na edni ot kr aj od u~i l ni cat a. Akt i vnost a ja zapo~nuva edno det e koe zast anuva na dr ugi ot kr aj od u~i l ni cat a, pr avi „pr st en” (kr ugso pal ecot i pokazal ecot ) so ednat a r aka i ka` uva: „Od ovaa st r ana mo` am/znam da...” (ka` uva ne{ t o za { t o i ma sposobnost i l i znaewe), a pot oa pr avi „pr st en” so dr ugat a r aka, no sega ka` uva: „Od ovaa st r ana ne mo` am/ne znamda...”. Na sekoj od negovi t e „pr st eni ” se nadovr zuva po edno det e od gr upat a pr avej} i „pr st en” i spojuvaj} i go so pr vonapr aveni ot kako si nxi r t aka { t o na st r anat a kade { t o e ka` ano ona { t o pr vot o det e ne mo` e ne{ t o da napr avi i l i ne{ t o ne znae, zast anuva det e koe i st ot o mo` e da go napr avi i l i go znae, a na st r anat na koja pr vot o det e ka` al o deka ne{ t ot o mo` e da go napr avi i l i go znae, zast anuva det e koe t oa ne mo` e da go napr av i l i ne go znae, a bi sakal o da mo` e i l i da go znae. Taka se r edat si t e deca dodeka ne st anat del od si nxi r ot . Dokol kunekoe det e ka` e deka ne{ t o mo` e i l i ne mo` e, no nema ni t uedno det e koe bi se nadovr zal o na nekoja od dvet e st r ani , pr vot o det e t r eba da smi sl i ne{ t o dr ugo koe } e pr edi zvi ka nadovr zuvawe. Dokol kui ma pove} e deca koi sakaat vo i st moment da se nadovr zat vo si nxi r ot , se nagl asuva deka ni koj nema da ost ane nadvor od si nxi r ot i deka ako nekoj ne se nadovr zal sega, si gur no } e i ma nar edna pr i l i ka koga t oa } e go napr avi . Di skusi ja 1. Dal i sekoj sè znae, sè mo` e samda napr avi ? Kakobi ` i veel e l u| et o koga sekoj samsè bi mo` el danapr avi ? 2. Dal i si t e l u| e i maat i st i i l i r azl i ~ni sposobnost i i l i znaewe? 3. Kako bi sakal e da se odnesuva nekoj kon vas voodnos na ona { t o ne go znaet e i l i ne mo` et e da gonapr avi t e? 4. [ t o ovozmo` uva r azl i ~nost a vo sposobnost i t eme| ul u| et o? Zavr{ na akt i vnost ( 15 mi n) Sekoe det e dobi va po dve mal i l i v~i wa na koi pi { uva po edna r abot a { t o dobr o ja znae i l i ja umee. Na daden znak, si t e deca zast anuvaat vo gol em, pr azen pr ost or ni z koj{ t o po~nuvaat da se dvi ` at dr ` ej} i gi l i v~i wat a vo r aka. Cel t ae da gi nudat svoi t e l i v~i wa na dr ugi t e deca i da najdat dve so koi { t o } e mo` at da r azmenat po edno l i v~e – t i e dai maat ne{ t o napi { ano { t o na dr ugot o det e mut r eba, i t oa da i ma ne{ t o { t o ni mi mt r eba. Akt i vnost a e zavr { ena kogasekoe det e kaj sebe } e i ma dve l i v~i wa koi se r azl i ~ni od pr vobi t ni t e koi samot o gi napi { al o, a koi gi dobi l o pr ekur azmena so dve r azl i ~ni deca. Di skusi ja Ref l eksi ja 1. [ t o pr avevme denes? 2. Kako se ~uvst vuvavt e? 3. [ t o nau~i vme? 4. Kako mo` e nau~enot o da go kor i st i me vo sekojdnevni ot ` i vot ? Dat a 8.11.2016 Odd.rakovodi t el ; B.Ar i zanovski
 21. 21. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 8.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Изразување и творење Наставна единица: Прераскажување на текстот „Татковото писмо“ со продолжување Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да научат да прераскажуваат воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност функционални: учениците самостојно и успешно да прераскажуваат текст создавајќи логичка прозна целина ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутермолив гума ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Разговор за нашите роднини во странство - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Поттикнување на учениците да ги споделат своите чувства со своите другарчиња 2. Следење на искажувањата, поттикнување и насочување на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Составување на краток план за писмено прераскажување: 2. Пишување на писмен состав: самостојна работа на учениците СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Читање на составите од страна на учениците - коментари, критики, пофалби СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши еден лик од текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 22. 22. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Наставен предмет: Музичко образование Дата: 8.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Музичка писменост Наставна единица: Дводелен 2/4 такт. Примена на 2/4 такт во ритмички и мелодиски вежби и песна Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да стекнат знаења за поимот такт; да се запознаат со дводелен такт и неговата метричка слика; да се запознаат со поимите теза и арза; воспитни: кај учениците да се создадат позитивни карактерни особини: одговорност, упорност, истрајност, доследност; навики за правилно слушање и изведување на ритмички вежби функционални: учениците да воочуваат такт, тактова црта и финална тактова црта; да идентификуваат дводелен такт и неговата метричка слика; да ги доживуваат слабите и силните тактови времиња; ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ -Рецитирање на стихови со двосложни зборови - воочување на нагласените слогови од зборовите во стиховите; истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Давање на инструкции за работа, задавање задачи 2. Координирање на активностите, поттикнување и насочување на дискусијата 3. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Запознавање со дводелен 2/4 такт:  поставување во редица по парови, повлекување линија меѓу паровите - тактова црта, финална тактова црта на крајот од редот  воочување теза и арза преку рецитирање на стихови со двосложни зборови (едно маче, мало маче, само седи, само плаче)  секој ученик добива лист со нацртан знак на теза или арза  при рецитирање на стиховите во редицата - ученикот кој изговара нагласен слог го дига листот со тезата над глава а ученикот кој го држи листот со арзата го истакнува во висина на градите 2. Запознавање со метричката слика на дводелниот такт  бележење во нотна тетратка 3. Пење и тактирање на ритмичка вежба во дводелен такт - учебник стр. 29 СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Парлато изговарање и свирење на ритмички вежби во 2/4 такт - групно Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 23. 23. Наставен предмет: Работа со компјутер Дата: 8.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Графички анимации и комбинирање на информации Наставна единица: Вежби во програмата сликар , обои и лица Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: да користи програми за комбинирање на графичка изработка, текст,звук или анимација; да ги избира соодветните алатки засоздавање на одделни елементи кои се неопходни за работа во комбинирањето на комјутерскиот документ воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност; развивање чувство на љубов кон работата со компјутер функционални: - да се оспособи правилно да го употребува образовниот софтвер ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Компјутер, образовен софтвер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ 1. Кој образовен софтвер го познаваме во нашите комјутери 2. Истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на Работа со програмата сликар и обои и лица 2. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Избирање на програмата сликар 2. Активности во избраниот софтвер Вежби во програмата сликар СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Заклучоци за правилно користење на софтверот СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши ги чувствата кои ти ги буди содржината на текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува
 24. 24. П О Д Г О Т О В К А за реализација на Дополнителна настава за петто одделение Ден Дата Предмет Наставна содржина Цел на жасот Наставни форми Наставни методи Средства и материјали Активности за реализација на содржината Забелешка Присутни ученици Среда 9.11.2016 Математика Вежби во собирање и одземање на броевите Да се оспособи да собира и одзема броеви Фронтална, групна, индивидуална, индивидуализирана Метод на разговор, самостојна работа, метод на демонстација и набљудување Бројни низи, табели со броеви, картици со броеви, наставно исте Учениците се обидуваат да собираат и одземаат броеви при што ја следам нивната активност и доколку има потреба им помагам
 25. 25. СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Наставен предмет: Ликовно образование Дата: 9.11.2016 Одд. V2 Наставна тема: Дизајн и визуелни комуникации Наставна единица: Дизајн и визуелни комуникации. Линија – видови линии „Изработка на корица за проект по општество“ Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да ги повторат, систематизираат и прошират стекнатите знаења за поимите композиција, дизајн и ликовни елементи во дизајнот (текст, слика, орнамент); воспитни: учениците да ги користат креативно своите искуства и творечки потенцијали; создавање на естетски вкус функционални: учениците да реализираат дизајнерски решенија за корица со користење на компјутерска технологија; да пренесуваат порака преку визуелните елементи на корицата ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. компјутер ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ Дискусија: кои информации треба да ги содржи корицата за проект истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Демонстрација на корици 2. Поттикнување и насочување дискусија за корица за проект: - елементи на визуелното информирање - ликовни елементи во дизајнот и видови композиција 3. Задавање задача: изработка на корица за проект по општество 4. Следење на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1.Дискусија: - кои информации треба да ги содржи корицат за проектот по општество - ликовни елементи кои учениците ќе ги применат при дизајнирањето: текст, слика, орнамент - композиција: отворена, полуотворена, затворена 2. Самостојна работа на учениците со примена на апликацијата OpenOffice.org Impress на Intel Classmate лаптопите СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Рефлексија: Презентација, анализа и вреднување на изработените творби Опиши го рељефот на Република Македонија Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да разликува релјеф според картографски бои
 26. 26. Наставен предмет: Македонски јазик Дата: 9.11.2016 Одд. V 2 Наставна тема: Изразување и творење Наставна единица: Писмено изразување – пишување писмо до непознато другарче од некоја наша соседна земја Тип на часот: ОБ УВ УТ ПО СТ КО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовни: учениците да научат да прераскажуваат воспитни: развивање на позитивни карактерни особини: одговорност упорност, истрајност, доследност функционални: учениците самостојно и успешно да прераскажуваат текст создавајќи логичка прозна целина ЕЛЕМЕНТИ НА СОВРЕМЕНА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставни методи Разговор, демонстрација обласнување Наставни форми фронтална, групна, индивидуална индивидуализирана Наст.-тех. Средства учебник, слики, тетратка компјутермолив гума ПОДГОТОВКИ НА УСЛОВИ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА (воведен дел) - 5’ - Разговор за нашите роднини и пријатели во странство - истакнување на целта на часот ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ (главен дел) - 30’ Активности на наставникот: 1. Поттикнување на учениците да ги споделат своите чувства со своите другарчиња 2. Следење на искажувањата, поттикнување и насочување на работата на учениците, водење забелешки Активности на учениците: 1. Составување на краток план за писмено изразување: 2. Пишување писмо до непознато другарче од некоја наша соседна земја СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Евидентна листа КОНСТАТАЦИИ, ОБВРСКИ И ЗАДОЛЖЕНИЈА (наставник, ученици) (завршен дел) - 5’ Читање на писмата од страна на учениците - коментари, критики, пофалби СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОМАШНАТА ЗАДАЧА Содржина на домашната задача Обем на домашн ата задача Препо рачлив о време Техноло шка подршк а Давање на повратна информа ција Улогата на семејството Општа цел Дидактичка цел Техника на изработување Број на учесници Целта од зададената домашна задача Опиши еден лик од текстот Продолжув ање на работата од часот Да го увежбува пишувањето Писмена домашна работа Индивид уална работа Да напиш е 3 до 5 речени ци 10 – 15 минут и учебни к писмена Контрола на изработенат а домашна работа Ученикот да се оспособи да опишува

×