Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Śniadanie Daje Moc

  1. ŚŚNNIIAADDAANNIIEE DDAAJJEE MMOOCC KKLL.. II SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. JJaannaa PPaawwłłaa IIII ww NNiiwwiiccyy
  2. MMoożżeemmyy jjuużż zzaacczzyynnaaćć??
  3. ZZaacczznniieemmyy jjeeśśćć jjaakk ppaannii ppoowwiiee ssmmaacczznneeggoo..
  4. AAllee ppyysszznnee kkaannaappkkii
  5. AA jjaa ttyymm rraazzeemm zzaa jjaabbłłuusszzkkoo……
  6. MMoożżeemmyy jjuużż ssiięę nnaappiićć??
  7. DDoo kkoolleejjnneeggoo śśnniiaaddaannkkaa!!
Anzeige