Skrivguiden upphovsrätt

B
Upphovsrätt


  ©
Vad är upphovsrätt?
  Här kommer en förklaring till vad som menas med upphovsrätt. Texten tar upp vad som menas
  med ensamrätt och vad det innebär med ekonomisk och ideell rätt, samt vad som menas med ett
  verk är och vad som därmed är upphovsrättskyddat.

•  Upphovsrätt innebär i stort sett att personen som har skapat ett verk har ensamrätt till sitt verk och
  får bestämma hur det ska användas. Upphovsmannen har därmed rätt att lämna tillåtelse för andra
  att använda verket i specifika sammanhang, men upphovsmannen har även rätt till att hindra andra
  från att använda verket.
•  Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt, dvs rätt att få ekonomisk
  ersättning om verket trycks (mångfaldigande) och rätten till att göra verket tillgängligt för
  allmänheten.
•  Ensamrätten kan även innebära en ideell rätt vilket innebär att skaparen av ett verk har rätt till att
  bli omnämnd som upphovsman om verkat användas och att man inte får missbruka verket så att
  det kränker upphovsmannens namn.
•  De ideella rättigheterna kan inte överlåtas eller licensieras men upphovsmannen kan ingå ett avtal
  om att avstå från dem. De ekonomiska rättigheterna kan däremot överlåtas eller licensieras till
  annan.
•  Ett verk kan vara av litterär eller konstnärlig art. Vetenskapliga skrifter räknas som litterärt verk och
  det gör även sammanfattningar, abstracts och liknande. Det är inte bar text som är
  upphovsrättskyddat utan även bilder och kartor och annat som man hittar på nätet.
Skyddet som upphovsrätten innebär varar i Sverige som huvudregel under upphovsmannens
livstid och 70 år efter dödsåret. Efter att skyddstiden utgått är verket fritt att använda, vilket bland
    annat gör det möjligt att skapa en zombieversion av Jane Austens Stolthet och fördom.
   Psst! Att skyddet har gått ut innebär alltså att du får använda dig av verket och till exempel göra
   en bearbetning av det, det betyder inte att man kan ignorera de ideella rättigheterna. Stolthet och
   fördom är skriven av Jane Austen, vilket hon ska få credd för även om det var längesedan hon dog.
Lagen och bakgrund
  Här tas olika lagar upp som reglerar upphovsrätten. Lagarna som tas upp är den svenska
  upphovsrättslagen från 1960, Bernkonventionen som tillkom 1886, samt en FN-deklaration från
  1996. Texten kompletteras med länkar till respektive lag/konvention/deklaration.

•  I Sverige regleras upphovsrätten i Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
  (upphovsrättslagen) 1960:729 som är anpassad till olika internationella överenskommelser. Länk:
  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM
•  Den internationella upphovsrätten har vuxit fram ur två olika rättstraditioner. Den
  kontinentaleuropeiska innefattar ära och heder samt ekonomisk rätt medan de anglosaxiska
  handlar om ekonomi.
•  Bernkonvention tillkom 1886 och är ett skydd för litterära och konstnärliga verk. Sverige tillträdde
  konventionen 1905 och har förbundit sig att följa bestämmelserna som består av tre kriterier.
  Medlemmarna skall se till att upphovsmän från andra medlemsländer erhåller samma skydd som
  de inom landet, att de nationella reglerna uppnår ett visst minimiskydd och att det inte ställs några
  krav på formen för att skyddet ska gälla.
•  Länk till Bernkonventionen: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html
•  1996 års FN-deklaration om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter innebär att rätten för en
  person att åtnjuta det skydd för moraliska och materiella intressen som härrör från all
  vetenskaplig, litterär eller konstnärlig produktion till vilken denne är upphovsman.
•  Länk till FN:
  http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d3947
  55c60/Konventionen%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%E4ttigheter.pdf
Rättspolitisk bakgrund
Här kommer en förklaring till undanliggande
syfte med upphovsrätt.
En rättspolitisk bakgrund till upphovsrätten är att
den stimulerar det andliga skapandet genom att
ge rättighetshavaren ensamrätt till att bestämma
över sitt verk och prestationer. Genom att dessa
rättigheter finns uppmuntras rättighetshavaren
till att publicera sina alster eftersom att de vet att
de inte kommer förlora kontrollen över
vidareanvändningen.
Upphovsrätt och yttrandefrihet
 Upphovsrätten kan inte ses som ett hinder
 för yttrande- och informationsfriheten.
 Upphovsrätten skyddar endast den form
 som upphovsmannen har uttryckt sitt verk
 i och ger inte något skydd för fakta och
 idéer som finns i verket.
 Dvs, det är med andra ord inte fakta eller
 idéer som skyddas utan upphovsmannens
 säregna sätt att uttrycka något.
Copyright
 Här förklaras att upphovsskyddet är automatiskt och
 vilket syfte © - symbolen har.
• Upphovsrättsskyddet är automatiskt, vilket innebär att
 man inte behöver registrera eller anmäla sitt verk till
 någon myndighet eller organisation.
• Den copyrightsymbol som syns i böcker: © har inte
 någon rättsverkan i Sverige utan tjänar bara som en
 påminnelse om att upphovsrättskydd kan finnas.
• Upphovsmannen behöver inte ange sitt namn, även
 anonyma verk är skyddade.
Tillgängliggörande och spridning
  Osäker på om detta ska med! Texten handlar om vad lagen säger om hur man gör ett verk offentliggjort
  (spridning och överförening) samt tar upp när det sker olovligen (dvs piratkopiering). Är det intressant/relevant
  för studenterna?

•  Som en del av den ekonomiska rättigheten innebär att upphovsmannen har rätt till att göra verket tillgängligt för
  allmänheten. Det finns olika sätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, bla:
•  Genom att sprida exemplar av verket till allmänheten
•  Genom överföring till allmänheten
•  Den första punkten, spridning, förknippas med tryckta alster. För att möjliggöra spridningen krävs att det finns
  fysiska exemplar som går att sprida, spridning syftar alltså inte på digitala exemplar. Spridning kan tex ske genom
  försäljning, byte, gåva och utlåning och behöver alltså inte vara förknippat med att upphovsmannen får någon
  ersättning.
•  Den andra punkten, överföring av verk till allmänheten, är ett begrepp som inte är kopplat till någon teknik, men
  som bland annat avser digitalt tillgängliggörande. Avsikten med begreppet är att den ska omfatta verk som
  överförs på distans och där användarna själva bestämmer när och hur de tar del av verket.
•  Överföringsrätten omfattar endast överföring till allmänheten, till exempel genom att göra sitt verk tillgängligt via
  en webbplats på Internet. Vissa rättsliga konsekvenser inträder när ett verk gjorts tillgängligt för allmänheten (se
  A:4:5 Vad får man använda – citaträtten).
•  Enligt 8 § upphovsrättslagen anses ett verk offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Ett
  verk anses utgivet när ett exemplar med upphovsmannens samtycke förts ii handeln eller på annat sätt blivit
  spridda till allmänheten. Om någon förfogar över ett verk utan samtycke från upphovsmannen, är alltså inte verket
  offentliggjort enligt upphovsrättslagen. Att publicera någon annans verk på Internet innebär att en överföring har
  skett och att verket är tillgängliggjort till allmänheten, men det har däremot inte offentliggjorts.
Vad får man använda?
              Citaträtten
  En inskränkning i upphovsrätten är rätten till att citera. Här tas lagen upp, samt förklarar ”god
  sed” och ”omfattning som motiveras av ändamålet”.

•  Ett undantag från upphovsrättens ensamrätt är rätten till att citera någon annans verk. Regler om
  citaträtten finns i 22 § upphovsrättslagen. Huvudregeln lyder: ”Var och en får citera ur
  offentliggjorda verk i överensstämmelser med god sed och i den omfattning som motiveras av
  ändamålet.” S. 234. För att citatet ska vara lagligt har regeln två förutsättningar som måste
  uppfyllas, nämligen syftet och omfattningen.
•  Gällande syftet så innebär det att citatet skall ske med ”god sed”. Partier ur andras verk får återges
  som hjälpmedel inom ramen för ett eget litterärt arbete. Man får alltså citera ur andras verk för att
  kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet.
  Däremot får man inte ta in de bästa delarna ur ett annat verk endast i syfte att vidarebefordra dessa
  och kanske göra den egna produkten mer läsvärd. S.235.
•  Omfattningen av ett citat får inte göras för långt, bestämmelsen föreskriver att citat får göras ”i den
  omfattning som motiveras av ändamålet”. S.236. Detta innebär att citaträtten inte skiljer sig åt i
  olika fall, i en vetenskaplig eller kritisk framställning kan omfattande partier av någon annans verk
  återges.
•  Tänk på att ange upphovsmannen till vad som citeras!
•  Mer om citat! Länk till A:1:1 Exempel på citat
Vad får man använda?
         Länkning
Om rättigheter till länkning
• Rättsläget kring länkning är oklart. Ur upphovsrättslig
 synvinkel är det kontroversiella huruvida länkningen
 ska anses vara upphovsrättsligt förfogande eftersom
 den som lägger ut länken gör det tillgängligt för
 allmänheten. Egentligen kräver ett sådant förfogande
 upphovsmannens tillstånd, men det skulle skapa
 många onödiga problem vid internetanvändning.
• Eftersom länkning binder samman en stor del material
 på Internet är det onödigt och omöjligt att förbjuda det
 generellt.
Vad får man använda?
     Verk som saknar skydd
Kanske ta bort det här stycket? Förvirrande!?
• Dokument som är upprättade av en
 myndighet, dvs vissa allmänna handlingar är i
 regel fria att använda:
• Författningar
• Beslut av myndigheter
• Yttranden av svenska myndigheter
• Officiella översättningar av dessa handlingar
Öppna licenser
• Text om Creative Commons och öppna
 licenser kommer senare…
1 von 12

Recomendados

Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄ von
Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄDigitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄ
Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄStefan_Riksutstallningar
498 views23 Folien
Upphovsrätten i framtiden von
Upphovsrätten i framtidenUpphovsrätten i framtiden
Upphovsrätten i framtidenCenterpartiet
459 views10 Folien
Mediekunskap åK 1 UpphovsräTt von
Mediekunskap åK 1 UpphovsräTtMediekunskap åK 1 UpphovsräTt
Mediekunskap åK 1 UpphovsräTtKicki Pallin Serby
339 views23 Folien
Indymac Guideline Review von
Indymac Guideline ReviewIndymac Guideline Review
Indymac Guideline ReviewAndrew Avery
571 views64 Folien
Alastair ebok 100930 von
Alastair ebok 100930Alastair ebok 100930
Alastair ebok 100930bourelius
430 views14 Folien
20100930 e lib von
20100930 e lib20100930 e lib
20100930 e libbourelius
479 views19 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Vsnc b2335 p von
Vsnc b2335 pVsnc b2335 p
Vsnc b2335 pGpsLazio
139 views3 Folien
Adivinanza von
AdivinanzaAdivinanza
AdivinanzaCarmen Lopez
269 views8 Folien
TEKS BAHAN AJAR DAN PERANGKAT KBM-NYA von
TEKS BAHAN AJAR DAN PERANGKAT KBM-NYATEKS BAHAN AJAR DAN PERANGKAT KBM-NYA
TEKS BAHAN AJAR DAN PERANGKAT KBM-NYAYant Yanto
1.5K views11 Folien
Organize etme, öğrenme ve Strateji von
Organize etme, öğrenme ve StratejiOrganize etme, öğrenme ve Strateji
Organize etme, öğrenme ve StratejiYalçın Vural
1.3K views35 Folien
Bài 3 tinhoc12-nguyễn thanh ngân von
Bài 3 tinhoc12-nguyễn thanh ngânBài 3 tinhoc12-nguyễn thanh ngân
Bài 3 tinhoc12-nguyễn thanh ngânK33LA-KG
1.5K views9 Folien
Snake 03-11 von
Snake 03-11Snake 03-11
Snake 03-11GpsLazio
194 views5 Folien

Destacado(20)

Vsnc b2335 p von GpsLazio
Vsnc b2335 pVsnc b2335 p
Vsnc b2335 p
GpsLazio139 views
TEKS BAHAN AJAR DAN PERANGKAT KBM-NYA von Yant Yanto
TEKS BAHAN AJAR DAN PERANGKAT KBM-NYATEKS BAHAN AJAR DAN PERANGKAT KBM-NYA
TEKS BAHAN AJAR DAN PERANGKAT KBM-NYA
Yant Yanto1.5K views
Organize etme, öğrenme ve Strateji von Yalçın Vural
Organize etme, öğrenme ve StratejiOrganize etme, öğrenme ve Strateji
Organize etme, öğrenme ve Strateji
Yalçın Vural1.3K views
Bài 3 tinhoc12-nguyễn thanh ngân von K33LA-KG
Bài 3 tinhoc12-nguyễn thanh ngânBài 3 tinhoc12-nguyễn thanh ngân
Bài 3 tinhoc12-nguyễn thanh ngân
K33LA-KG1.5K views
Snake 03-11 von GpsLazio
Snake 03-11Snake 03-11
Snake 03-11
GpsLazio194 views
Mayo 2011 von Luis Roa
Mayo 2011Mayo 2011
Mayo 2011
Luis Roa297 views
Titeres de dedos halloweed von chonihmd
Titeres de dedos halloweedTiteres de dedos halloweed
Titeres de dedos halloweed
chonihmd748 views
Powerpoint Studium Generale Frank Vandenbroucke von studiumgenerale
Powerpoint Studium Generale Frank VandenbrouckePowerpoint Studium Generale Frank Vandenbroucke
Powerpoint Studium Generale Frank Vandenbroucke
studiumgenerale500 views
Gogo stripper petruz oliver 2011 von pepitsluxo
Gogo stripper petruz oliver 2011Gogo stripper petruz oliver 2011
Gogo stripper petruz oliver 2011
pepitsluxo580 views
A chinese ppt fans make---10 Ways to Prepare for a TED-format Talk von jaychou1986
A chinese ppt fans make---10 Ways to Prepare for a TED-format Talk A chinese ppt fans make---10 Ways to Prepare for a TED-format Talk
A chinese ppt fans make---10 Ways to Prepare for a TED-format Talk
jaychou1986741 views
Nghe thuat quan tri chuong1 7 von Jimmy Nguyen
Nghe thuat quan tri chuong1 7Nghe thuat quan tri chuong1 7
Nghe thuat quan tri chuong1 7
Jimmy Nguyen319 views
Unitas_Tempo von KVTempo
Unitas_TempoUnitas_Tempo
Unitas_Tempo
KVTempo504 views
קרקע חקלאית von tal kerem
קרקע חקלאיתקרקע חקלאית
קרקע חקלאית
tal kerem2.4K views

Similar a Skrivguiden upphovsrätt

Uppgift 7 108 juridik von
Uppgift 7 108  juridikUppgift 7 108  juridik
Uppgift 7 108 juridik1ME108Jessica
269 views14 Folien
U71ME108 Patrick Vestberg von
U71ME108 Patrick VestbergU71ME108 Patrick Vestberg
U71ME108 Patrick Vestbergpawes001
333 views14 Folien
U7 1ME108 von
U7 1ME108 U7 1ME108
U7 1ME108 Anna Persson Ellman
418 views13 Folien
Upphovsratt von
UpphovsrattUpphovsratt
UpphovsrattCenterpartiet
190 views10 Folien
U7 me108ceciliaenholm von
U7 me108ceciliaenholmU7 me108ceciliaenholm
U7 me108ceciliaenholmcecene
176 views12 Folien
Juridik von
JuridikJuridik
JuridikKatarina_1974
1.3K views14 Folien

Skrivguiden upphovsrätt

 • 2. Vad är upphovsrätt? Här kommer en förklaring till vad som menas med upphovsrätt. Texten tar upp vad som menas med ensamrätt och vad det innebär med ekonomisk och ideell rätt, samt vad som menas med ett verk är och vad som därmed är upphovsrättskyddat. • Upphovsrätt innebär i stort sett att personen som har skapat ett verk har ensamrätt till sitt verk och får bestämma hur det ska användas. Upphovsmannen har därmed rätt att lämna tillåtelse för andra att använda verket i specifika sammanhang, men upphovsmannen har även rätt till att hindra andra från att använda verket. • Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt, dvs rätt att få ekonomisk ersättning om verket trycks (mångfaldigande) och rätten till att göra verket tillgängligt för allmänheten. • Ensamrätten kan även innebära en ideell rätt vilket innebär att skaparen av ett verk har rätt till att bli omnämnd som upphovsman om verkat användas och att man inte får missbruka verket så att det kränker upphovsmannens namn. • De ideella rättigheterna kan inte överlåtas eller licensieras men upphovsmannen kan ingå ett avtal om att avstå från dem. De ekonomiska rättigheterna kan däremot överlåtas eller licensieras till annan. • Ett verk kan vara av litterär eller konstnärlig art. Vetenskapliga skrifter räknas som litterärt verk och det gör även sammanfattningar, abstracts och liknande. Det är inte bar text som är upphovsrättskyddat utan även bilder och kartor och annat som man hittar på nätet.
 • 3. Skyddet som upphovsrätten innebär varar i Sverige som huvudregel under upphovsmannens livstid och 70 år efter dödsåret. Efter att skyddstiden utgått är verket fritt att använda, vilket bland annat gör det möjligt att skapa en zombieversion av Jane Austens Stolthet och fördom. Psst! Att skyddet har gått ut innebär alltså att du får använda dig av verket och till exempel göra en bearbetning av det, det betyder inte att man kan ignorera de ideella rättigheterna. Stolthet och fördom är skriven av Jane Austen, vilket hon ska få credd för även om det var längesedan hon dog.
 • 4. Lagen och bakgrund Här tas olika lagar upp som reglerar upphovsrätten. Lagarna som tas upp är den svenska upphovsrättslagen från 1960, Bernkonventionen som tillkom 1886, samt en FN-deklaration från 1996. Texten kompletteras med länkar till respektive lag/konvention/deklaration. • I Sverige regleras upphovsrätten i Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) 1960:729 som är anpassad till olika internationella överenskommelser. Länk: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM • Den internationella upphovsrätten har vuxit fram ur två olika rättstraditioner. Den kontinentaleuropeiska innefattar ära och heder samt ekonomisk rätt medan de anglosaxiska handlar om ekonomi. • Bernkonvention tillkom 1886 och är ett skydd för litterära och konstnärliga verk. Sverige tillträdde konventionen 1905 och har förbundit sig att följa bestämmelserna som består av tre kriterier. Medlemmarna skall se till att upphovsmän från andra medlemsländer erhåller samma skydd som de inom landet, att de nationella reglerna uppnår ett visst minimiskydd och att det inte ställs några krav på formen för att skyddet ska gälla. • Länk till Bernkonventionen: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html • 1996 års FN-deklaration om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter innebär att rätten för en person att åtnjuta det skydd för moraliska och materiella intressen som härrör från all vetenskaplig, litterär eller konstnärlig produktion till vilken denne är upphovsman. • Länk till FN: http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d3947 55c60/Konventionen%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%E4ttigheter.pdf
 • 5. Rättspolitisk bakgrund Här kommer en förklaring till undanliggande syfte med upphovsrätt. En rättspolitisk bakgrund till upphovsrätten är att den stimulerar det andliga skapandet genom att ge rättighetshavaren ensamrätt till att bestämma över sitt verk och prestationer. Genom att dessa rättigheter finns uppmuntras rättighetshavaren till att publicera sina alster eftersom att de vet att de inte kommer förlora kontrollen över vidareanvändningen.
 • 6. Upphovsrätt och yttrandefrihet Upphovsrätten kan inte ses som ett hinder för yttrande- och informationsfriheten. Upphovsrätten skyddar endast den form som upphovsmannen har uttryckt sitt verk i och ger inte något skydd för fakta och idéer som finns i verket. Dvs, det är med andra ord inte fakta eller idéer som skyddas utan upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något.
 • 7. Copyright Här förklaras att upphovsskyddet är automatiskt och vilket syfte © - symbolen har. • Upphovsrättsskyddet är automatiskt, vilket innebär att man inte behöver registrera eller anmäla sitt verk till någon myndighet eller organisation. • Den copyrightsymbol som syns i böcker: © har inte någon rättsverkan i Sverige utan tjänar bara som en påminnelse om att upphovsrättskydd kan finnas. • Upphovsmannen behöver inte ange sitt namn, även anonyma verk är skyddade.
 • 8. Tillgängliggörande och spridning Osäker på om detta ska med! Texten handlar om vad lagen säger om hur man gör ett verk offentliggjort (spridning och överförening) samt tar upp när det sker olovligen (dvs piratkopiering). Är det intressant/relevant för studenterna? • Som en del av den ekonomiska rättigheten innebär att upphovsmannen har rätt till att göra verket tillgängligt för allmänheten. Det finns olika sätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, bla: • Genom att sprida exemplar av verket till allmänheten • Genom överföring till allmänheten • Den första punkten, spridning, förknippas med tryckta alster. För att möjliggöra spridningen krävs att det finns fysiska exemplar som går att sprida, spridning syftar alltså inte på digitala exemplar. Spridning kan tex ske genom försäljning, byte, gåva och utlåning och behöver alltså inte vara förknippat med att upphovsmannen får någon ersättning. • Den andra punkten, överföring av verk till allmänheten, är ett begrepp som inte är kopplat till någon teknik, men som bland annat avser digitalt tillgängliggörande. Avsikten med begreppet är att den ska omfatta verk som överförs på distans och där användarna själva bestämmer när och hur de tar del av verket. • Överföringsrätten omfattar endast överföring till allmänheten, till exempel genom att göra sitt verk tillgängligt via en webbplats på Internet. Vissa rättsliga konsekvenser inträder när ett verk gjorts tillgängligt för allmänheten (se A:4:5 Vad får man använda – citaträtten). • Enligt 8 § upphovsrättslagen anses ett verk offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Ett verk anses utgivet när ett exemplar med upphovsmannens samtycke förts ii handeln eller på annat sätt blivit spridda till allmänheten. Om någon förfogar över ett verk utan samtycke från upphovsmannen, är alltså inte verket offentliggjort enligt upphovsrättslagen. Att publicera någon annans verk på Internet innebär att en överföring har skett och att verket är tillgängliggjort till allmänheten, men det har däremot inte offentliggjorts.
 • 9. Vad får man använda? Citaträtten En inskränkning i upphovsrätten är rätten till att citera. Här tas lagen upp, samt förklarar ”god sed” och ”omfattning som motiveras av ändamålet”. • Ett undantag från upphovsrättens ensamrätt är rätten till att citera någon annans verk. Regler om citaträtten finns i 22 § upphovsrättslagen. Huvudregeln lyder: ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelser med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.” S. 234. För att citatet ska vara lagligt har regeln två förutsättningar som måste uppfyllas, nämligen syftet och omfattningen. • Gällande syftet så innebär det att citatet skall ske med ”god sed”. Partier ur andras verk får återges som hjälpmedel inom ramen för ett eget litterärt arbete. Man får alltså citera ur andras verk för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet. Däremot får man inte ta in de bästa delarna ur ett annat verk endast i syfte att vidarebefordra dessa och kanske göra den egna produkten mer läsvärd. S.235. • Omfattningen av ett citat får inte göras för långt, bestämmelsen föreskriver att citat får göras ”i den omfattning som motiveras av ändamålet”. S.236. Detta innebär att citaträtten inte skiljer sig åt i olika fall, i en vetenskaplig eller kritisk framställning kan omfattande partier av någon annans verk återges. • Tänk på att ange upphovsmannen till vad som citeras! • Mer om citat! Länk till A:1:1 Exempel på citat
 • 10. Vad får man använda? Länkning Om rättigheter till länkning • Rättsläget kring länkning är oklart. Ur upphovsrättslig synvinkel är det kontroversiella huruvida länkningen ska anses vara upphovsrättsligt förfogande eftersom den som lägger ut länken gör det tillgängligt för allmänheten. Egentligen kräver ett sådant förfogande upphovsmannens tillstånd, men det skulle skapa många onödiga problem vid internetanvändning. • Eftersom länkning binder samman en stor del material på Internet är det onödigt och omöjligt att förbjuda det generellt.
 • 11. Vad får man använda? Verk som saknar skydd Kanske ta bort det här stycket? Förvirrande!? • Dokument som är upprättade av en myndighet, dvs vissa allmänna handlingar är i regel fria att använda: • Författningar • Beslut av myndigheter • Yttranden av svenska myndigheter • Officiella översättningar av dessa handlingar
 • 12. Öppna licenser • Text om Creative Commons och öppna licenser kommer senare…