SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Downloaden Sie, um offline zu lesen
augustus 2002 jaargang 13 nr. 68
booosting
                                                            ,
  Aankondigin g va n de Ar chit ectenpresenta t ie op donderdag 26 septembe r 2002 van
     15 . 00 tot 19.00 uur in Pé t anquecentrum 'De Goede Worp' te Den Ha ag


         Architectenpresentatie
     Een v i jftal aangesloten arc h itectenbureaus zal
        zic h 26 september aan u voorstellen.
    ARCONIKO 's miss ie is 'H et met plezier en visie ontwerpen én real iseren van moo ie,
    dynamische ruimten voo r optimistische mensen'. Om d it te bereiken zoekt men steeds
    naar vernieuwing, alternatieve oplossingen en andere werkmethoden. H et ontwerp voor
    het pétanque-centrum ' De Goede W orp' is hier een mooi voorbeeld van. De vereniging
    wilde een goedkope overdekte ruimte, de gemeente eiste een aantrekkel ijk gebouw. Voor
    dit klassieke dilemma is met minimale middelen een aa nsprekend gebouw gereal iseerd.

    H et werk van JMOS is divers en omhelst zowel on twerpwerk als publicaties. Er is sterke
    interesse voor de maakbaarheid van architectuur; niet alleen met rvs en span kabels, maar ~
    ook met berkentriplex en terrazzo. Jeroen Mensink werkt in diverse constellaties met     s:::

    verschi llende bureaus; soms als samenwerkingsverband in de vorm van een 'gel egen-      E""'I!!!!!!r.""""~
    heidsbureau'; soms ook, als Jonas in de walvis, tijdelijk opgeslokt door een groter bureau.

    Snelder Vola Petit Architecten is een jong, dynamisch en gedegen bureau met proj ecten    V>


    in heel Nederland. De alnbitie is tniddels een analytische interpretatie van de opgave tot ~
    heldere uitgangspu nten voor het ontwerpproces te komen. D eze vormen de basis voor ~
    zowel de conceptuele ontwerpfase als voor de uiteindelijke material isering. Essentieel is ~ _ - - -
    de optimale combi natie van fun ctionele ru imtelijke schakeli ng en esthetische vormgeving. "2
                                                   o
       .tectuur mag geen knellende dwangbu is zijn maar een stim ulerend maatkostu um. !iL
                            11
@]
r  Het jonge innovatieve bureau COURAGE is in 2001 gestart. Architect Lars Courage heeft <.0
  in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met productontwikkeling, srructural glazing ~
  en IFD bij o.a. TUD, Ocratube en Cepezed. Het zwaartepunt van COURAGE ligt op ~
  IFD, licht bouwen en werken middels bouwteamcombinaties. De opgaven liggen in de ~
  range van kleinschalige productontwikkeling rot stedenbouwkundig~ rotaalopgaven.

  Met 55 medewerkers is bureau voor architectuur en stedenbouw RPHS een creatief,
  professioneel en breed georganiseerd bureau, sinds 1972 actief in woning-, utilireits- en
  stedenbouw. Het werk wordt gekenmerkt door een gelijkwaardige belangstelli ng voor
  sociale, culturele, technische en economische aspecten. Een goede dienstverlening aan de
  opdrachtgever en aan de samenleving staan centraal.

   PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A ...,
                      '-
                      o
                                                      o
   15:00     Ontvangst en welkomstwoord door Eduard Böhtlingk,                   '+-
                                                      Vl
                                                      '-
          architect/bestuurslid Booosting                             Q)
                                                      E
  15:15   (1e presentatie: Frido van Nieuwamerongen; Arconiko Architecten)              «
                                                      E
  15:35   (J.e presentatie: feroen Mensink; JMDS )
         e presentatie: foop Petit; Snelder, Vola, Petit Architecten )               '"
                                                     ...,
                                                      '-
  15:55   (3                                              <=
                                                      Q)

  16:15     Pauze, bekijken materiaaltafeIs                             u
                                                      E
                                                      Q)

  16:45   (4 e presentatie: Lars Courage; COURAGE )                          w

  17:05   (5e presentatie: Margarette Neep; RPHS architecten )       Zin om kennis met hen te maken?
  17:20     Discussietijd                        Ook zin om eem te Jeu de bouten '?
  17:30     Jeu de Boules-spelen & borrelen               U bent van harte welkom!
  19:00     Einde
       Del ft
       Worp , Den Haag  ~
           Mediagroep, Sittard '"           '" kantoor Ve stia Westland, Naaldwijk
•                                                       ,
     Verslag bij ee nkom st Natuurlijk e ventil at i e op 19 december 2001           natuurlijk
   Ideale combinatie van
   ven til ere n en optimaal
  binnenklimaat nog niet gevonden
  Een frisse wind door de architecwur was het onderwerp van deze middag, waarin we
  te gast waren bij de faculteit TBM (Techniek, Beswur, M anagement) van de TU-Delft.
  Erik Paardekooper van IAA-architecten te Delft lichtre zijn onrwerp toe, de nieuwbouw
  van de facu lteit van TBM is tegen een eerd er gerealiseerd gedeelte van Van den Broek
  en Bakema gebouwd. Duurzaam bouwen vo rmr een belangrijke invalshoek in het werk van IAA-
  archirecren en ook in dit gebouw is dat merkbaar. H et gebruik van Lariks-hour voor de binnen-
  kozijnen en rerrassen geefr een warm accenr. De venti larieroosrers boven de raamkozijnen zIJn
  vraaggestuurd. Een centrale co mpurer bepaalr de sra nd,
  waarbij 's nachrs, als her gebouw verJaren is, de roosrers
  worden opengezet om (de beronco nstrucrie van) her gebouw
  te koelen. Overdag hepalen de weersomstandigheden hoever
  de individuele roosters open staan. Tijdens de rond leidin g
  bleek dat windbelasting en temperatuur aanzienlijk variëren
  rondom een groot gebouw. Mensen hebben ook hun eigen
  voorkeur hieromtrent. Een aantal roosters is dan ook in de
  winterperiode afgeplakr.


  Evert Hasse!&zr heeft veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie in de woningbouw. Z ijn
  credo: natuurlijk zo lang het kan en mechanisch zo lang het moet. Voor gebo uwen is her belangrijk
  dat er grote gevelopeningen zijn voor het binnenhalen van ventilatieluchr. Een onthursende
  conclusie van een van zijn onderzoeken was dat veel venti latiesysteem van n ieuwbouwwoningen na
  zes jaar nog minder dan de helft van de initiële ventilatiecapaciteit bezitten. Veel woningen zijn dan
  te vochtig met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Testen met ventilatiesystemen die gebruik
  maakten van de warmte/koelte van de ondergrond 'bleken te kunnen stranden op geheel andere
  onbedachte problemen als sterke condensvo rming of een verdwaalde mol d ie in het ondergrondse
     latleK:anaru terecht kwam. Kortom wees voo rzichtig bij het toepassen van mechanische systemen.


           Jacques Pepels van bureau Kanters & Partners, gaf als invalshoek dat het er n iet om
            gaat zo veel mogelijk nll1cties (velwarming, koeling, luchtbevochtiging) in het
             ventilatiesysteem te combineren. H er gaat er juist om gaat de gescheiden functies
              zo optimaal mogel ijk in het gebouw te combineren. Meer bouwen met minder
                techniek is zijn motto. Zo is verwarming het meesr effectief in de vloer en


L                                                       .J
r                                                              ,
                         koeling het meest effectief aan het plafond. Door met dergelijke principes
                          rekening te houden bij het ontwerpen van bouwcomponenten en installaties
                            ontstaan flexibele en doelmatige installatiesystemen in gebouwen.

                              Jan Brouwer (XX architecten) gaf afsluitend een korte review van
                                  enkele fraaie internationale (klimaat-) geveloplossingen die al
                                  of niet gebruik maken van dubbele gevels. Ook prikkelde hij
                                  de aanwezigen met zijn laatste gedachten over ldimaat-
                                  gevels. Juist in de aanwezige complexiteit van het Ont-
                                  werpen van klimaatgevels ligt de uitdagi ng besloten om een
                                  optimale oplossing te vinden .

                                Nadat ik de sp rekers en ige vragen stelde over hun invals-
                                hoeken voor het oplossen van het venrilatieprobleem, brak
                                er een levendige discussie los waarin bleek dat er zeker geen
                                universeel geldende oplossingen zijn voor dit probleem. De
                                discussie bewoog zich van combineren van ldim aatfuncties
....,  ...   ....
 <::

'"    "0    '"
         :;"  in zogenaamde hybride systemen naar het bouwkundig optimaal integreren va n standaard-
E
'"
     <::
     <0    '"
         a
         ....  componenten naar projectspecifieke oplossingen als klimaatgevels.
'; ';:::     Cl:>
         t::  Al le ruimte voor Booosters dus om hun creativiteit en denkvermogens op los te laten.
'"
>    ;;:;   'IJ
         ..."
'"
0>

             Hann Boomsma, Directeur Boomsma lnnovations I Algemeen bestuurslid Booosting
d<

      NAAM


      BEORIJF


      AORES


      POSTCOOE           WOONPLAATS


      TELEFOON


      E- MAIL


                                                Booosting
    o komt op donderdag 26 september naar de Architectenpresentatie te Den Haag       Postbus 596
        met      personen. (zie pag. 01-02)
                                                2600 AN Delft
    o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting.
    L.                                                              ..J
I .••.•.•!• • •        0  n t wik k e 1 n g I   G

  opmars van de cataloguswoning
De overheid wil particulier
initiatief krachtig stimul eren.


P ersoonlijk won en, waa rbij de consum ent
(huurder of koper) meer keuzeopties krij gt bij
meestal in serie gebouwde produ cten, is een
ee rste stap. Veel bouwbedrijven zijn al overstag
en bieden zel f een concept aa n of zijn
Remkes bedoeld e in fe ite bij een situati e te
ko men, waarbij elke co nsument over een stukj e
eigen grond zou moeten kunnen beschikken
o m daa r zelf een eigen stulpj e te kunnen
realiseren. Een nieuwe uitdaging voor de markt
zo lijkt het, want co nsumenten blijken massaal
geïnteresseerd te zijn in het fenomeen catalogus-
woning. D e traditionele gang naar de architect,
waarbij echt maarwerk wordt gekneed, zal alleen
voor de zeer welgestelden nog zijn weggelegd zo
lijkt her. Het lijkt wel op de kledingindustrie
waa r de kleermaker ook alleen nog werk heeft
van de hogere kasten. D e rest doet het met confectiekleding, waarbij door het overstelpende aanbod
toch altijd wel een eigen identiteit uit het aanbod is terug te vinden. Z elfs voor diegenen die daar zeer
kritisch op zijn.


In de woningbouw neemt het aantal aanbieders van cataloguswoningen toe. In de ons omringende
landen (en eigenlijk de rest van de wereld) was dat al decennia lang het geval , omdat daar een hoog
marktaandeel vrijstaand wordt gerealiseerd. H et is dus niet zo vreemd wat er gebeurt. Nederland is
vol, zo wo rdt geroepen, maar toch is slechts 13% van ons land bebouwd. Nee, wij passen ons gewoon
een beetje aan, zo lijkt het. T och is het beeld van het aanbod niet hartvelwarmend en dat zou zorg
kunnen baren. H et boerderettegehalte is groOt en ook het beeld van de Dui tse of Belgische kitscherige
woningen met porselein en sanseveria's achter de gedrapeerde vitrage en met rolluiken die de panden
in bunkers doen veranderen, dringt zich op.
Architecten (met uitzondering van Carel
Weeber) maken er zich druk om. En inderdaad
blijken sommige woonwijken ten prooi te vallen
aan misplaatst classicisme. De vraag is echter of
dat onze zaak is. Moeten we er aan de aanbod-
zijde niet voor zorgen dat er een gemêleerd
aanbod komt, net als in de kledingindustrie.
Natuurlijk kiest een meerder-heid voor een
doorsnee type, net zoals een meerderheid graag
in een spijkerbroek loopt, maar als de anderen nu
kunnen kiezen uit een breed aanbod van goed
ontworpen industriële woningen is er wein ig
aan de hand. Woonwijken worden wel een ver-
zameling van introverte bouwsels, maar dat is nu
ook al zo. 50 what, het weerspiegelt de huidige
maatschappij en het is roch een soort basis recht om je eigen plekje te creëren. Als je dat erkent is het
vervolgens de vraag hoe je met dat gegeven slim kunt omspringen. Het zal lei den rot nieuwe steden-
bouwkundige experimenten en vooral nieuwe woonproducten.


Een in het oogspringend concept werd tij dens de ho utdag beoordeeld door de Jury van de
Houtinnovatieprijs. Teha, een hourverwerkende industrie uit Haaksbergen, presenteerde een concept
op basis van gestapelde gep refabriceerde 3-D eenheden. De woning is uitbreidbaar en aanpasbaar. Ook
worden allerlei opties aangeboden zoals domotica. Bij de assemblage speelt een in elk element
ingebo uwde chip met alle informatie over dat element, een centrale rol. Het resultaat was verrassend
en prikkelend en een goed voorbeeld van inspelen op de hierboven beschreven markmiche. Het speelt
met de geboden flexibiliteit, onderhoudsfilosofie, de hoge veiligheid, en duurzaamheid een sterke troef
in handen. Teha won de prijs niet en moest het
doen met een eervolle nominatie. Er kon er maar
één winnen, maar de aandacht voor Teha (zie
afbeeldingen) als aanmoediging voor spreiding in
het industriële woningaanbod is terecht.


Jos Lichtenberg,
        I
Directeur A + Voorzitter Booosting
De roepassing va n materiaal is de laatste honderd jaar fli n k veranderd. W isten
  we honderd jaar geleden niet beter of je moest het doen met beton , baksteen,
  staal, glas en hout: het huidige aa nbod va n material en en technieken is
  duizelingwekkend. Over het algemeen wordt materiaalonrwikkeling in de bo~w
  geïnitieerd door een onrwikkeling van buitenaf of gestimuleerd door de overheid.
  Lichtgewicht cellenberon , kalkzandsteen voor sneller bouwen, isolatie en gecoat
  glas tijdens de energiecrisis en blan k hout en baksteen tijdens de milieudecennia.
  Mo menreelleven we in een informatiemaatschappij , waarbij de roegankelijkheid
  van informatie een enorme kruisbesruiving va n kennis op gang brengr. Daarom
  is ook alles mogelijk, en ook op materiaalgeb ied hebben we maar te kiezen.
  De roegankel ijkheid van deze informatie is echter nauwel ij ks gesrrucrureerd of
  gecategoriseerd. Bij bouwmaterialen denkt men nog voo rnamelijk aan con-
  structiemateriaal en de rest wordt producten genoemd.


  Deze tenroonstelling toonr een aanral voorbeelden van projecten die op een
  bijzondere manier zijn gematerialiseerd, zoals de schuimwanden van O MA voor
  Prada, een metalen golfjesgevel door middel van Exploform van Dirkjan Postel,
  betonregels met fotopri nr, roest, fosfor en glasparels van Baukje T renning i.S.m.
  de ENer, metalicglazuurstenen van T ichelaar M akkum.
  Tevens liggen er circa zestig materiaal monsters, een kleine selectie uit vier jaar
  branchevreemd beursbezoek. Folie dat doorzichtig is bij een bepaalde hoek en
  ondoorzichtig onder een kleinere hoek, (leuk tegen inkijk of als zonwering),
  thermochrome tegels, metalen brei- en weefsels, dubbelglas met vulling,
  aluminiumschui m, Technogel, 100% celluloseplaten, polyurethaanregels en
  nog veel meer om te voelen, ruiken, zien en beleven. En je m ag overal aankomen.
  Voor de actuele locatie van de expositie van deze rondreizende tenroonstelling
  'Future materiaIs for architecture and design' of het bestellen van de catalogus
  (€ 20) kunr u conract opnemen met de organisaror: Materia.


  ? info en bestellen catalogus
  Materia
  Els Zijlstra
  T 0 10 2 132333
  E info@materia.nl
  r www.materia.n l
L                                    _ _ _ _ _- - - - -.J
__,------------------------------------III------------~--~~--------~------,
                    I                               ,
          _~J.I.i.W.i,(._'__l_·_n--,d_e--,p,--r_i-"j,-z_e,-n_!--,
   '~         Nationale                         'ViJf
           Bouwprijs 2002
           voor            concept
   De Nati onal e Bouwpri js 2002 i s dit jaar ontvangen door Prefab
   Limburg voor het A+ concept.


                    Het stalen skelet en de gevels van de A+woning en de
                    INFRA+ vloer, zijn volledig geprefabriceerd. Dit levert een
                    sterk versnelde bouwtijd op. Omdat de gevels het eerst
                    worden geplaatst, verbeteren daardoor ook de arbeids-
                    omstandigheden. De woningscheidende wanden en de
                    separatiewanden zijn van metal stud met gipsplaat. De
                    leidingen kunnen vrijuit op elke positie onder de vloer
                    of via de wand lopen, waardoor grote indelingsvrijheid
                    ontstaat. De woningen zijn aanpasbaar en dus levensloop
                    bestendig.

                    Het concept is inmiddels toegepast in 36 A +woningen te
                    Etten-Leur en 8 te Sittard.

                    Voor de jury al met al genoeg redenen voor het toekennen
                    van de Nationale Bouwprijs 2002.
                   Van harte proficiat!
•                                                       ,
       Verslag bijeenkomst Textiele Architectuur, 29 november 2001      'Dè voor- en nadelen van
     . ~~. ~ ~ t~ ®~i (C ~t constructies
                                    f
      • vlnr Rogier Houtman, Atto Harsta , Els Zijlstra, Florentijn Vleugels

   De locatie was op deze stormachtige dag de Villa Arena, waar het dak is gemaakt van lichtgewicht
   ETFE kussens. Florentijn Vleugels van Benthem & Crouwellicht het ontwerp toe.
   Villa Arena is een luxe overdekte woonboulevard, waarbij de consument zoveel mogelijk dient te
   worden binnengehouden. Dit gebeurt door het creëren van een buitengevoel met een binnenklimaat.
   De ETFE kussens in de dakconstructie zijn gekozen om de staalconstructie slank te houden en omdat
   de knik in de plattegrond en het dak makkelijker te realiseren was met folie dan met glas. De ETFE
   kussens staan voortdurend onder druk, waarbij de hoofddraagconstructie voor de toevoer van lucht
   zorgt. De LTA-waarde is 0,4, waarbij de bovenlaag voor 75% is bedrukt met zilverkleurige bolletjes.
   Het materiaal is relatief kwetsbaar, daarom zijn vogeldraadjes op de profielen aangebracht om vogels
   af te schrikken. Eventuele schade is echter binnen twee dagen verholpen.

   Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie in Utrecht heeft een bijzondere relatie met textiel. Zo paste hij
   opgespannen textiel toe als doorvalbeveiliging bij de renovatie van een voormalig pakhuis. Hij won
   de Somphy prijsvraag met 'Stretching Screen', een zonweringsconcept waar de elastische schering
   met divers inslagmateriaal variabele LTA-waarden kan bereiken, al naar gelang de behoefte van
   het moment. Aldus ontwikkelt, in samenwerking met een industriële metaalweverij, diverse
   architectonische en esrhetische metaalweefsels, zoals voor Verosol een zon- en daglichtreguleringsdoek,
   samen met Renkens advies. Onlangs heeft hij een onderzoek voor Ten Cate Technical Fabrics
   afgerond waarbij textiel toepassingen in de bouw werden onderzocht.


L.                                                       .J
r                                                        ,
  De voordelen van textiel: licht van gewicht, maatongebonden, textiel kan zowel scheiden als doorlaten,
  is transparant/translucent, textiel heeft goede tactiele eigenschappen; het is warm en zacht, het is
  industrieel verwerkbaar, kan worden bedrukt en heeft een brede toepassing in kunst, mode en
  bouwkunst.

  Rogier Houtman van Tentech in Delft; dit bureau ontwerpt, berekent en tekent uitsluitend
  tentconstructies voor architecten, po di urn bouwers en zeilmakerijen. Er volgt een indrukwekkend
  verhaal over vormmogelijkheden, van vlak, enkele kromming en dubbele kromming, anticlastisch en
  synclastisch (opblaasbaar) en dit alles geïllustreerd met 3D-computermodellen. Voor tentconstructies
  wordt voornamelijk gebruik gemaakt van polyesterdoek met PVC coating, of glasvezeldoek met
  Tefloncoating (polytetrafluoretheen) . Hieruit blijkt wel dat textielconstructies een complex
  specialisme vormen.

  Na deze aubade over textiel wordt het tijd voor de tegenlezing door ondergetekende. Vooral de
  veelgehoorde voordelen van lichtgewicht worden kritisch belicht. Waarom moeten statische
  constructies zo nodig licht van gewicht zijn? Zolang het niet vliegt, rijdt, vaart of beweegt brengt het
  zelfs alleen maar nadelen. Kijk naar de drie biggetjes en de grote boze wolf: de bescherming, stabiliteit
  en duurzaamheid komen in gevaar als het licht, snel en makkelijk moet. Nog verder bekeken: men
  tart zelfs de oerformule waarin de duurzaamheid is gerelateerd aan de energie die het kost om iets te
  maken. Van kathedralen tot de mens, van eendagsvlieg tot circustent, van olifant tot snel groeiende
  plantjes; de constante factor is overal aanwezig. De keuze voor textiel dient dus goed overwogen te
  worden, waarbij het ontwerp nadrukkelijk vraagt om de voordelen van textiel.

                  I
  Els Zijlstra, Directeur Materia Vice-voorzitter Booosting


L                                                        .J
•                                                       ,
               _~J."'·h"n._L       ___   a g e _ d___----,
                                --,,--_n a               Activiteiten 2002
     donderdag 26 september Architectenpresentatie te Den Haag     paf(ma 01  U. '/
     donderdag 21 november MODE te Utrecht
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
            In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen N ederland,
booosting
  stichting
                        Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van
                        industrie, ontwerpers en architecten. D e voornaamste doelstelling
  industrieel      van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en
  bouwen        toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging
  nederland       van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of
• •••••••••        u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting.   :  ...      Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft
                 0152702770        0152702771    m   booosting@ooo.nl
            hom    www.booosting.nl
            Cont.:(     Jolanda Steenhouwer
            bereil   ma en di van 9.00 tot 17.00 uur en op wo van 9.00 tot 13 .00 uur
            Reda   Jolanda Steenhouwer
            V      Patricia Brouwer Design
            DI   Drukkerij Hans T ruijen
                   Lars Courage, Jeroen Mensink, Margarette N eep,
            Frido van Nieuwamerongen, JooP Petit, Hans Reymers en Eric Scholman

   ..        Voolûtter
            VIce Vool'Zltter
                      Jos Lichtenberg
                      Els Zijlstra
                                   A+
                                   Materia
            Seuetaris      Maarten Willems     TU Eindhoven
            p"  In  mee tt  André Roelofien     Neonis Designers
            Lid         Eduard Böhtlingk     Architectenbureau Böhtlingk
            lId         Harm Boomsma       Boomsma Innovations
            Lid         NicoNoort        Corus Colors


L                                                       ..J
•                                                             ,
                 _Mn.~iiiilt_           parti e i panten    I
            Nieuwe participanten
  r.OllRAG                        contactpe r soon :   Lars Co urage , a r c hi tect


                            Dit jonge innovatieve arch itectenbureau is augustus
                            2001 van start gegaan. Arch itect Lars Courage heeft in de
  Laan der Zeven Linden 149              afgelopen jaren veel etvaring opgedaan op het gebied van
  26 45 GV DELFGAUW                  productontwikkeling, structural glazing en IFD bij o.a.
  T 015 3805235                    TU Delft, Octatube Engineering en Cepezed te Delft.
  F 015 3805236                 COURAGE zet deze koers voort en kan in zijn jonge
  Epos t@courage. n 1              bestaan terugkijken op enkele successen. H et winnen van
   co u rag e . n 1               Europan 6, lokatie Apeldoorn; 2 e prijs seizoensprijs-vraag
                          jonge ondernemers Haagse Start; volledige subsidie-
    toekenning door Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst uit Amsterdam
    en ook reeds opdrachten in uitvoering. COURAGE's zwaarte punt ligt op IFD, li cht bouwen en
    werken middels bouwteam-co mbinati es. D e opgaven liggen in de range van kleinschalige
     productontwikkeling tot stedenbouwkund ige totaalopgaven. Booosting zal voo r COURAGE van
     toegevoegde waarde zijn, evenals COURAGE voor Booosting zijn bijdrage kan leveren.


                       Lenco Zonwering             Arconiko Architecten
  A + Bureau voor             Limburg Kozijnen            Bullhorst Architecten en Stedenbouwers
   Bouwprpduktontwikkeling        Limburgia Deuren            CEPEZED
  ABT Adviésbureau voor Bouwtechniek    Lime/ight                Courage
  Aldus bouwinnovatie           MBI                   EGM Architecten
  BDA Groep                De Meeuw Oirschot            Homan/Osorio Lobato Architecten
  Boomsma Innovations           Octatube Space Structures        Hubert-jan Henket Architecten
  Corsmit Ratuigevend Ingenieursbureau   Optifloor                jMDS
  D3BNC.J.                 Oskomera                M UA, Maltrer United Architects
  dgmr raadgevende ingenieurs       PkIstica Pkzat             RPHS architecten
  ing. KLIrel H Dekker           Polyblock                Snelder Vokz Petit Architecten
  domerblesgraaf              Polynorm Bruynzeel           jan Timmers
  Façade Consulting & Engineering    , Poly Products              Tlms + Horsting Architecten
  GeNie Consult en Partners        RCSystem                 Verburg Hoogendijk Architecten
  Kettlitz Adviezen            Reynolds Architectultrsystemen      Van Waes, Buro voor Architektuur
  Leykzndi Consultancy           Rockwool                XX architecten
  Materia                 SAB-Profiel               Atelier Zeinstra, van der Pol
  RGD, Directie Ontwerp & Techniek     Saint-Gobain Glass
  Schoonderbeek & Pariners Advies     SBM Nederland              Koning Industrial Design
  H de Wit Consultancy           Skzvenburgs' Bouwbedrijven       Neonis lrld. Design & Corportlte Graphics
  Ingenieursbureau Zonneveld        Somfj Nederkznd             Robin Hood Produkties
                       Trespa Intemational           TNO industrie
   Beamix                 Ubbink Nederkznd            Weil Design
   Bik Bouwprodukten           Unicom Nederkznd
   BRS Staalwerken            VEBO Beton & Staal           Aedes, verClliging van woningcorporaties
 ~  Bruynzeel Keukens en Kasten      Wagenbouw Accommodaties         Bouwen met Sttlal
o BSN                    Wentzei                 Centrum Hout
V;  CVK KLIikumdsteen           Ytong Nederkznd
 ~ Corus Colors               ZNS Van Dam Geve/techniek        Hogeschool Brabant
 gJ ' Hoefnagels enjanssen - Wayers     Zoomjens Beton             Saxion Hogeschool Enschede
   Hoesch Bouwsystemen Nederkznd                         TU Delfi, vakgroep Bouwtechnologie
   Holec Laagspanning          Archipel Ontwerpers           TU Delfi, Faculteit Lucht- en
   Holonite               Architectenbureau Boesten-van Vliet    nlimtevl1/lrttechniek
   Hunter DougkIs            Architectenbureau Böhtlingk        TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde
                      Het Architecten Consor!                            .J
.  r---------------~ mijns inziens
                                                        ,
                         .
                         1S     moeoi?
         .Een mooi gebouw, een mooi e auto, ee n mooi gebaar, een mooi mens?
   Mooi bestaat bij de gratie van veel gewoon en juist dit gewon e definieert het dagelijkse leven van
   alle mensen. Mooi zijn daarom voor mij juist die dingen die gewoon mooi zijn, al ledaagse dingen.
  In de architectuur betekent dit: proj ecten die wars zijn van effectbejag en hun schoonheid ontlenen
   aan de wij ze waarop ze gemaal<t zij n: profess ioneel, fun ctioneel, duurLaam en met veel ambitie.


  Een goed voorbeeld van zo' n project is deze Villa Van Wijk langs de 's-G ravenweg te Rotterdam, een
   oud boerenli nt ten oosten van het centrum. Een woning ontworpen voor het gezin van een tuin- en
  landschapsarchitect, waarbij de grens van zijn kavel de grens van het huis moest zijn: een huis van glas.
   Een proj ect waarbij elk ond erdeel voor het proj ect ontworpen is zo nder opdringerig te zijn: de
  karakteristi eke draagconstru cti e; de eigen houten en stalen kozijndetaill ering; het dubbele glas dat
     zo voor het eerst in Nederland werd toegepas t; de beto nnen tegel vloer speciaal door een
         kunstenaar voor het proj ect on tworpen; het geïntegreerde ruinontwerp.
          Een huis dat, waa r gewenst, intimi teit biedt en tegel ijk extrovert is.
          Een mooie plek gewoon om langs te gaan of om gewoon te wonen!


              Eric Scholman, directeur-architect RPHS architecten

L                                                        .J
                           IJ
•                                    ,
               _~"I.I.W"iI.     _ ____ni ___w___-'
                             _ e u _s   Afstudeerproject
   BIO-DYNA-SCAPE
               2001
  BIO-DYNA-SCAPE -2001 is het nieuwe sport -
  en sports hop centrum in de Regio Rotterdam.

  Ineen parkachtige omgeving russen Schi edam en Vlaardingen
  ligt dit gebo uw op het knooppunt van de A4, de metro en een
  nieuwe sneltram.    D ynascape is vormgegeven als een
  machinemens en is dus interactief en beweegt. H et gebouw
  reageert op de mensen die het bezoeken en op het buiten-
  klimaat, het verbru ikt evenveel energie al s het opwekt.


  Dynascape is een intelligent gebouw dat sporten, shoppen en
  transferen samenvoegt in een nieuw type evenementengebouw.
  H et nieuwste op sportgebied is er te doen en te kopen.
  Parkeren doe je voor de deur en het is altijd makkelijk te
  bereiken. N iemand kan de verleid ing weerstaa n om niet
  regelmatig hi er ee ns heerlijk te gaan relaxen.
   in fo
  Jeroen van Nieuwenhuizen
  I www.moveyou.nu
L                ~--~------------~--~--------------~
•                                                        ,
         Passerelle naar Babel
  Booosting wil in haar tomeloze expansiedrift over de grens gaan
  kijken naar Ontwerp, Onderzoek en Ontwikkelingen elders. De
  vierde 0 (Onderwijs) gaat al langer vreemd.

  De architectuur-opleidingen van zes Europese universiteiten werken al een tijdje samen onder de
  noemer. Een van de activiteiten is een jaarlijkse twee weken durende wo rkshop Technologie de
  l'Architecture, waa rbij een van de aangesloten faculteiten als gastheer voor dit intensieve
  onderwijsprogramma optreedt. In ap ril van dit jaar bevolkten een veertigtal studenten en docenten
  uit Luik, Parijs, Karlsruhe, Madrid en Venetië in dit kader de TU Eindhoven.


  Bij wijze van inleidende vingeroefening werden er in groepjes van drie studenten bruggen ontworpen,
  gemaakt en getest. U it slechts twee dunne staalplaatjes moest binnen anderhalve dag een overspanning
  van een meter in elkaar worden gestanst, gevouwen, gezet, gebogen en gelast. De brug die het grootste
  veelvoud van het eigen gewicht kon torsen alvorens de toegestane doorbuiging te bereiken werd
  winnaar. Een Spaans-frans-Nederlands bruggetje van amper zeven ons droeg maar liefst 96,6 kilo.
                                                Het testen
                                                van de stalen
                                                bruggetjes
  De echte workshop volgde daarna. Gevraagd werd een loopbrug (passerelle) te ontwerpen tussen het
  auditorium en het nieuwe onderkomen voor de faculteit Bouwkunde. Deze door Jan Westra
  geformuleerde opgave is bepaald niet hypothetisch, want het Bouwkunde-gebouw van Bert Dirrix is
  op een haar na gereed en t.b.v. het voetgangersverkeer zijn de meeste gebo uwen op de TU-campus
  reeds met loopbruggen aaneengeregen . De overspanning (ruim honderd meter), de locatie (de
  voornaamste toegang tot de camp us) en eventueel de combinatie met andere functies maakte de
  opdracht bijzonder. Er werd grenzeloos geschetst, gediscussieerd, geplakt, gegeten, gesoldeerd, geprint,
  gezweet en gelachen. De resultaten waren dermate divers en bemoedigend, dat er momenteel aan een
  boekje wordt gewerkt waarin alle twaalf passerelles worden gepubliceerd.        ,  >'

L                                                        .J
r                                                      ,

                                              Eindpresentatie
  En kel e canc l us i es:
   Communicatie is soms een cruciale drempel. Met Engels als voertaal is voor met name deelnemers
  ui t francofone landen het bouwen van een bruggetje een bij bels Babel.
    Het Nederlandse bouwkunde-onderwijs heeft internationaal een goede reputatie. Zowel in materiële
  outillage (maquerrewerkplaats, laprops) als in geestelijke bagage lopen we bepaald niet achter.
   Het huwelijk russen techniek en architectuur blijkt toch vaak tobberig, waarin de architectuur in
  deze internationale exercitie vaak de dominante partij was.
   Open deuren, maar ze kunnen niet vaak genoeg worden ingetrapt.


                       I
  ir. Maarten Wil/ems, TUle Bouwkunde secretaris Booosting

                                    ------
      Stripbare coating PAW 55                                        I
  Rc System levert onder de merknaam PAW      55 een stripbare coating. De coating wordt eenvoudig
  aangebracht met een roller of kwast; dit kan zowel in het werk als na het productieproces. Nadat de
  coating als een fo lie is verwijderd, blijven er geen losse delen en lijmresten achter. Water kan niet
  penetreren tussen coating en het behandelde oppervlak, er is dus geen sprake van capillaire werking.
  De coating beschermt glas, aluminium, houten en kunststof ramen, deuren, kozijnen en
  gevelelementen tegen agressieve 'stoffen als bijvoorbeeld cementwater, kalk of lichte mechanische
  beschadiging. Een roepassingsmogelijkheid zou zijn kozijnen en glas te beschermen wanneer voeg- of
  srucwerk of dekvloeren nog uitgevoerd moeten worden.
  PAW 55 is een neutraal product op waterbasis, biologisch afbreekbaar en tast rubbers en lakwerk niet
  aan. H et is UV-bestendig en kan desnoods twee jaar zo nder nadel ige gevolgen op het oppervlak
  gehecht blijven .


  • info
  RC System
  Hans Reymers
  T 076-5873400
  F 076-5719485
  E Hans.Reymers@rcsystem.com
  I www.rcsystem.com
L                                                      .J

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Booosting nieuwsbrief 68 (Aug 2002)

Ähnlich wie Booosting nieuwsbrief 68 (Aug 2002) (20)

Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)
Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)
Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
Booosting nieuwsbrief 39 (mei 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 34 ( juni 1996)
Booosting nieuwsbrief 34 ( juni 1996)Booosting nieuwsbrief 34 ( juni 1996)
Booosting nieuwsbrief 34 ( juni 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 36 (november 1996)
Booosting nieuwsbrief 36 (november 1996)Booosting nieuwsbrief 36 (november 1996)
Booosting nieuwsbrief 36 (november 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
 
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
Booosting nieuwsbrief 43 (Jan 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
Booosting nieuwsbrief 45 (Mei 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief 016Booosting nieuwsbrief 016
Booosting nieuwsbrief 016
 
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 44 (Mrt 1998)
Booosting nieuwsbrief 44 (Mrt 1998)Booosting nieuwsbrief 44 (Mrt 1998)
Booosting nieuwsbrief 44 (Mrt 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
 
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
Booosting nieuwsbrief 47 (Sep 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019
 

Mehr von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Mehr von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 68 (Aug 2002)

 • 1.
 • 2. augustus 2002 jaargang 13 nr. 68 booosting , Aankondigin g va n de Ar chit ectenpresenta t ie op donderdag 26 septembe r 2002 van 15 . 00 tot 19.00 uur in Pé t anquecentrum 'De Goede Worp' te Den Ha ag Architectenpresentatie Een v i jftal aangesloten arc h itectenbureaus zal zic h 26 september aan u voorstellen. ARCONIKO 's miss ie is 'H et met plezier en visie ontwerpen én real iseren van moo ie, dynamische ruimten voo r optimistische mensen'. Om d it te bereiken zoekt men steeds naar vernieuwing, alternatieve oplossingen en andere werkmethoden. H et ontwerp voor het pétanque-centrum ' De Goede W orp' is hier een mooi voorbeeld van. De vereniging wilde een goedkope overdekte ruimte, de gemeente eiste een aantrekkel ijk gebouw. Voor dit klassieke dilemma is met minimale middelen een aa nsprekend gebouw gereal iseerd. H et werk van JMOS is divers en omhelst zowel on twerpwerk als publicaties. Er is sterke interesse voor de maakbaarheid van architectuur; niet alleen met rvs en span kabels, maar ~ ook met berkentriplex en terrazzo. Jeroen Mensink werkt in diverse constellaties met s::: verschi llende bureaus; soms als samenwerkingsverband in de vorm van een 'gel egen- E""'I!!!!!!r.""""~ heidsbureau'; soms ook, als Jonas in de walvis, tijdelijk opgeslokt door een groter bureau. Snelder Vola Petit Architecten is een jong, dynamisch en gedegen bureau met proj ecten V> in heel Nederland. De alnbitie is tniddels een analytische interpretatie van de opgave tot ~ heldere uitgangspu nten voor het ontwerpproces te komen. D eze vormen de basis voor ~ zowel de conceptuele ontwerpfase als voor de uiteindelijke material isering. Essentieel is ~ _ - - - de optimale combi natie van fun ctionele ru imtelijke schakeli ng en esthetische vormgeving. "2 o .tectuur mag geen knellende dwangbu is zijn maar een stim ulerend maatkostu um. !i L 11
 • 3. @] r Het jonge innovatieve bureau COURAGE is in 2001 gestart. Architect Lars Courage heeft <.0 in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met productontwikkeling, srructural glazing ~ en IFD bij o.a. TUD, Ocratube en Cepezed. Het zwaartepunt van COURAGE ligt op ~ IFD, licht bouwen en werken middels bouwteamcombinaties. De opgaven liggen in de ~ range van kleinschalige productontwikkeling rot stedenbouwkundig~ rotaalopgaven. Met 55 medewerkers is bureau voor architectuur en stedenbouw RPHS een creatief, professioneel en breed georganiseerd bureau, sinds 1972 actief in woning-, utilireits- en stedenbouw. Het werk wordt gekenmerkt door een gelijkwaardige belangstelli ng voor sociale, culturele, technische en economische aspecten. Een goede dienstverlening aan de opdrachtgever en aan de samenleving staan centraal. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A ..., '- o o 15:00 Ontvangst en welkomstwoord door Eduard Böhtlingk, '+- Vl '- architect/bestuurslid Booosting Q) E 15:15 (1e presentatie: Frido van Nieuwamerongen; Arconiko Architecten) « E 15:35 (J.e presentatie: feroen Mensink; JMDS ) e presentatie: foop Petit; Snelder, Vola, Petit Architecten ) '" ..., '- 15:55 (3 <= Q) 16:15 Pauze, bekijken materiaaltafeIs u E Q) 16:45 (4 e presentatie: Lars Courage; COURAGE ) w 17:05 (5e presentatie: Margarette Neep; RPHS architecten ) Zin om kennis met hen te maken? 17:20 Discussietijd Ook zin om eem te Jeu de bouten '? 17:30 Jeu de Boules-spelen & borrelen U bent van harte welkom! 19:00 Einde Del ft Worp , Den Haag ~ Mediagroep, Sittard '" '" kantoor Ve stia Westland, Naaldwijk
 • 4. , Verslag bij ee nkom st Natuurlijk e ventil at i e op 19 december 2001 natuurlijk Ideale combinatie van ven til ere n en optimaal binnenklimaat nog niet gevonden Een frisse wind door de architecwur was het onderwerp van deze middag, waarin we te gast waren bij de faculteit TBM (Techniek, Beswur, M anagement) van de TU-Delft. Erik Paardekooper van IAA-architecten te Delft lichtre zijn onrwerp toe, de nieuwbouw van de facu lteit van TBM is tegen een eerd er gerealiseerd gedeelte van Van den Broek en Bakema gebouwd. Duurzaam bouwen vo rmr een belangrijke invalshoek in het werk van IAA- archirecren en ook in dit gebouw is dat merkbaar. H et gebruik van Lariks-hour voor de binnen- kozijnen en rerrassen geefr een warm accenr. De venti larieroosrers boven de raamkozijnen zIJn vraaggestuurd. Een centrale co mpurer bepaalr de sra nd, waarbij 's nachrs, als her gebouw verJaren is, de roosrers worden opengezet om (de beronco nstrucrie van) her gebouw te koelen. Overdag hepalen de weersomstandigheden hoever de individuele roosters open staan. Tijdens de rond leidin g bleek dat windbelasting en temperatuur aanzienlijk variëren rondom een groot gebouw. Mensen hebben ook hun eigen voorkeur hieromtrent. Een aantal roosters is dan ook in de winterperiode afgeplakr. Evert Hasse!&zr heeft veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie in de woningbouw. Z ijn credo: natuurlijk zo lang het kan en mechanisch zo lang het moet. Voor gebo uwen is her belangrijk dat er grote gevelopeningen zijn voor het binnenhalen van ventilatieluchr. Een onthursende conclusie van een van zijn onderzoeken was dat veel venti latiesysteem van n ieuwbouwwoningen na zes jaar nog minder dan de helft van de initiële ventilatiecapaciteit bezitten. Veel woningen zijn dan te vochtig met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Testen met ventilatiesystemen die gebruik maakten van de warmte/koelte van de ondergrond 'bleken te kunnen stranden op geheel andere onbedachte problemen als sterke condensvo rming of een verdwaalde mol d ie in het ondergrondse latleK:anaru terecht kwam. Kortom wees voo rzichtig bij het toepassen van mechanische systemen. Jacques Pepels van bureau Kanters & Partners, gaf als invalshoek dat het er n iet om gaat zo veel mogelijk nll1cties (velwarming, koeling, luchtbevochtiging) in het ventilatiesysteem te combineren. H er gaat er juist om gaat de gescheiden functies zo optimaal mogel ijk in het gebouw te combineren. Meer bouwen met minder techniek is zijn motto. Zo is verwarming het meesr effectief in de vloer en L .J
 • 5. r , koeling het meest effectief aan het plafond. Door met dergelijke principes rekening te houden bij het ontwerpen van bouwcomponenten en installaties ontstaan flexibele en doelmatige installatiesystemen in gebouwen. Jan Brouwer (XX architecten) gaf afsluitend een korte review van enkele fraaie internationale (klimaat-) geveloplossingen die al of niet gebruik maken van dubbele gevels. Ook prikkelde hij de aanwezigen met zijn laatste gedachten over ldimaat- gevels. Juist in de aanwezige complexiteit van het Ont- werpen van klimaatgevels ligt de uitdagi ng besloten om een optimale oplossing te vinden . Nadat ik de sp rekers en ige vragen stelde over hun invals- hoeken voor het oplossen van het venrilatieprobleem, brak er een levendige discussie los waarin bleek dat er zeker geen universeel geldende oplossingen zijn voor dit probleem. De discussie bewoog zich van combineren van ldim aatfuncties ...., ... .... <:: '" "0 '" :;" in zogenaamde hybride systemen naar het bouwkundig optimaal integreren va n standaard- E '" <:: <0 '" a .... componenten naar projectspecifieke oplossingen als klimaatgevels. '; ';::: Cl:> t:: Al le ruimte voor Booosters dus om hun creativiteit en denkvermogens op los te laten. '" > ;;:; 'IJ ..." '" 0> Hann Boomsma, Directeur Boomsma lnnovations I Algemeen bestuurslid Booosting d< NAAM BEORIJF AORES POSTCOOE WOONPLAATS TELEFOON E- MAIL Booosting o komt op donderdag 26 september naar de Architectenpresentatie te Den Haag Postbus 596 met personen. (zie pag. 01-02) 2600 AN Delft o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. L. ..J
 • 6. I .••.•.•!• • • 0 n t wik k e 1 n g I G opmars van de cataloguswoning De overheid wil particulier initiatief krachtig stimul eren. P ersoonlijk won en, waa rbij de consum ent (huurder of koper) meer keuzeopties krij gt bij meestal in serie gebouwde produ cten, is een ee rste stap. Veel bouwbedrijven zijn al overstag en bieden zel f een concept aa n of zijn Remkes bedoeld e in fe ite bij een situati e te ko men, waarbij elke co nsument over een stukj e eigen grond zou moeten kunnen beschikken o m daa r zelf een eigen stulpj e te kunnen realiseren. Een nieuwe uitdaging voor de markt zo lijkt het, want co nsumenten blijken massaal geïnteresseerd te zijn in het fenomeen catalogus- woning. D e traditionele gang naar de architect, waarbij echt maarwerk wordt gekneed, zal alleen voor de zeer welgestelden nog zijn weggelegd zo lijkt her. Het lijkt wel op de kledingindustrie waa r de kleermaker ook alleen nog werk heeft van de hogere kasten. D e rest doet het met confectiekleding, waarbij door het overstelpende aanbod toch altijd wel een eigen identiteit uit het aanbod is terug te vinden. Z elfs voor diegenen die daar zeer kritisch op zijn. In de woningbouw neemt het aantal aanbieders van cataloguswoningen toe. In de ons omringende landen (en eigenlijk de rest van de wereld) was dat al decennia lang het geval , omdat daar een hoog marktaandeel vrijstaand wordt gerealiseerd. H et is dus niet zo vreemd wat er gebeurt. Nederland is vol, zo wo rdt geroepen, maar toch is slechts 13% van ons land bebouwd. Nee, wij passen ons gewoon een beetje aan, zo lijkt het. T och is het beeld van het aanbod niet hartvelwarmend en dat zou zorg kunnen baren. H et boerderettegehalte is groOt en ook het beeld van de Dui tse of Belgische kitscherige woningen met porselein en sanseveria's achter de gedrapeerde vitrage en met rolluiken die de panden in bunkers doen veranderen, dringt zich op.
 • 7. Architecten (met uitzondering van Carel Weeber) maken er zich druk om. En inderdaad blijken sommige woonwijken ten prooi te vallen aan misplaatst classicisme. De vraag is echter of dat onze zaak is. Moeten we er aan de aanbod- zijde niet voor zorgen dat er een gemêleerd aanbod komt, net als in de kledingindustrie. Natuurlijk kiest een meerder-heid voor een doorsnee type, net zoals een meerderheid graag in een spijkerbroek loopt, maar als de anderen nu kunnen kiezen uit een breed aanbod van goed ontworpen industriële woningen is er wein ig aan de hand. Woonwijken worden wel een ver- zameling van introverte bouwsels, maar dat is nu ook al zo. 50 what, het weerspiegelt de huidige maatschappij en het is roch een soort basis recht om je eigen plekje te creëren. Als je dat erkent is het vervolgens de vraag hoe je met dat gegeven slim kunt omspringen. Het zal lei den rot nieuwe steden- bouwkundige experimenten en vooral nieuwe woonproducten. Een in het oogspringend concept werd tij dens de ho utdag beoordeeld door de Jury van de Houtinnovatieprijs. Teha, een hourverwerkende industrie uit Haaksbergen, presenteerde een concept op basis van gestapelde gep refabriceerde 3-D eenheden. De woning is uitbreidbaar en aanpasbaar. Ook worden allerlei opties aangeboden zoals domotica. Bij de assemblage speelt een in elk element ingebo uwde chip met alle informatie over dat element, een centrale rol. Het resultaat was verrassend en prikkelend en een goed voorbeeld van inspelen op de hierboven beschreven markmiche. Het speelt met de geboden flexibiliteit, onderhoudsfilosofie, de hoge veiligheid, en duurzaamheid een sterke troef in handen. Teha won de prijs niet en moest het doen met een eervolle nominatie. Er kon er maar één winnen, maar de aandacht voor Teha (zie afbeeldingen) als aanmoediging voor spreiding in het industriële woningaanbod is terecht. Jos Lichtenberg, I Directeur A + Voorzitter Booosting
 • 8. De roepassing va n materiaal is de laatste honderd jaar fli n k veranderd. W isten we honderd jaar geleden niet beter of je moest het doen met beton , baksteen, staal, glas en hout: het huidige aa nbod va n material en en technieken is duizelingwekkend. Over het algemeen wordt materiaalonrwikkeling in de bo~w geïnitieerd door een onrwikkeling van buitenaf of gestimuleerd door de overheid. Lichtgewicht cellenberon , kalkzandsteen voor sneller bouwen, isolatie en gecoat glas tijdens de energiecrisis en blan k hout en baksteen tijdens de milieudecennia. Mo menreelleven we in een informatiemaatschappij , waarbij de roegankelijkheid van informatie een enorme kruisbesruiving va n kennis op gang brengr. Daarom is ook alles mogelijk, en ook op materiaalgeb ied hebben we maar te kiezen. De roegankel ijkheid van deze informatie is echter nauwel ij ks gesrrucrureerd of gecategoriseerd. Bij bouwmaterialen denkt men nog voo rnamelijk aan con- structiemateriaal en de rest wordt producten genoemd. Deze tenroonstelling toonr een aanral voorbeelden van projecten die op een bijzondere manier zijn gematerialiseerd, zoals de schuimwanden van O MA voor Prada, een metalen golfjesgevel door middel van Exploform van Dirkjan Postel, betonregels met fotopri nr, roest, fosfor en glasparels van Baukje T renning i.S.m. de ENer, metalicglazuurstenen van T ichelaar M akkum. Tevens liggen er circa zestig materiaal monsters, een kleine selectie uit vier jaar branchevreemd beursbezoek. Folie dat doorzichtig is bij een bepaalde hoek en ondoorzichtig onder een kleinere hoek, (leuk tegen inkijk of als zonwering), thermochrome tegels, metalen brei- en weefsels, dubbelglas met vulling, aluminiumschui m, Technogel, 100% celluloseplaten, polyurethaanregels en nog veel meer om te voelen, ruiken, zien en beleven. En je m ag overal aankomen. Voor de actuele locatie van de expositie van deze rondreizende tenroonstelling 'Future materiaIs for architecture and design' of het bestellen van de catalogus (€ 20) kunr u conract opnemen met de organisaror: Materia. ? info en bestellen catalogus Materia Els Zijlstra T 0 10 2 132333 E info@materia.nl r www.materia.n l L _ _ _ _ _- - - - -.J
 • 9. __,------------------------------------III------------~--~~--------~------, I , _~J.I.i.W.i,(._'__l_·_n--,d_e--,p,--r_i-"j,-z_e,-n_!--, '~ Nationale 'ViJf Bouwprijs 2002 voor concept De Nati onal e Bouwpri js 2002 i s dit jaar ontvangen door Prefab Limburg voor het A+ concept. Het stalen skelet en de gevels van de A+woning en de INFRA+ vloer, zijn volledig geprefabriceerd. Dit levert een sterk versnelde bouwtijd op. Omdat de gevels het eerst worden geplaatst, verbeteren daardoor ook de arbeids- omstandigheden. De woningscheidende wanden en de separatiewanden zijn van metal stud met gipsplaat. De leidingen kunnen vrijuit op elke positie onder de vloer of via de wand lopen, waardoor grote indelingsvrijheid ontstaat. De woningen zijn aanpasbaar en dus levensloop bestendig. Het concept is inmiddels toegepast in 36 A +woningen te Etten-Leur en 8 te Sittard. Voor de jury al met al genoeg redenen voor het toekennen van de Nationale Bouwprijs 2002. Van harte proficiat!
 • 10. , Verslag bijeenkomst Textiele Architectuur, 29 november 2001 'Dè voor- en nadelen van . ~~. ~ ~ t~ ®~i (C ~t constructies f • vlnr Rogier Houtman, Atto Harsta , Els Zijlstra, Florentijn Vleugels De locatie was op deze stormachtige dag de Villa Arena, waar het dak is gemaakt van lichtgewicht ETFE kussens. Florentijn Vleugels van Benthem & Crouwellicht het ontwerp toe. Villa Arena is een luxe overdekte woonboulevard, waarbij de consument zoveel mogelijk dient te worden binnengehouden. Dit gebeurt door het creëren van een buitengevoel met een binnenklimaat. De ETFE kussens in de dakconstructie zijn gekozen om de staalconstructie slank te houden en omdat de knik in de plattegrond en het dak makkelijker te realiseren was met folie dan met glas. De ETFE kussens staan voortdurend onder druk, waarbij de hoofddraagconstructie voor de toevoer van lucht zorgt. De LTA-waarde is 0,4, waarbij de bovenlaag voor 75% is bedrukt met zilverkleurige bolletjes. Het materiaal is relatief kwetsbaar, daarom zijn vogeldraadjes op de profielen aangebracht om vogels af te schrikken. Eventuele schade is echter binnen twee dagen verholpen. Atto Harsta van Aldus bouwinnovatie in Utrecht heeft een bijzondere relatie met textiel. Zo paste hij opgespannen textiel toe als doorvalbeveiliging bij de renovatie van een voormalig pakhuis. Hij won de Somphy prijsvraag met 'Stretching Screen', een zonweringsconcept waar de elastische schering met divers inslagmateriaal variabele LTA-waarden kan bereiken, al naar gelang de behoefte van het moment. Aldus ontwikkelt, in samenwerking met een industriële metaalweverij, diverse architectonische en esrhetische metaalweefsels, zoals voor Verosol een zon- en daglichtreguleringsdoek, samen met Renkens advies. Onlangs heeft hij een onderzoek voor Ten Cate Technical Fabrics afgerond waarbij textiel toepassingen in de bouw werden onderzocht. L. .J
 • 11. r , De voordelen van textiel: licht van gewicht, maatongebonden, textiel kan zowel scheiden als doorlaten, is transparant/translucent, textiel heeft goede tactiele eigenschappen; het is warm en zacht, het is industrieel verwerkbaar, kan worden bedrukt en heeft een brede toepassing in kunst, mode en bouwkunst. Rogier Houtman van Tentech in Delft; dit bureau ontwerpt, berekent en tekent uitsluitend tentconstructies voor architecten, po di urn bouwers en zeilmakerijen. Er volgt een indrukwekkend verhaal over vormmogelijkheden, van vlak, enkele kromming en dubbele kromming, anticlastisch en synclastisch (opblaasbaar) en dit alles geïllustreerd met 3D-computermodellen. Voor tentconstructies wordt voornamelijk gebruik gemaakt van polyesterdoek met PVC coating, of glasvezeldoek met Tefloncoating (polytetrafluoretheen) . Hieruit blijkt wel dat textielconstructies een complex specialisme vormen. Na deze aubade over textiel wordt het tijd voor de tegenlezing door ondergetekende. Vooral de veelgehoorde voordelen van lichtgewicht worden kritisch belicht. Waarom moeten statische constructies zo nodig licht van gewicht zijn? Zolang het niet vliegt, rijdt, vaart of beweegt brengt het zelfs alleen maar nadelen. Kijk naar de drie biggetjes en de grote boze wolf: de bescherming, stabiliteit en duurzaamheid komen in gevaar als het licht, snel en makkelijk moet. Nog verder bekeken: men tart zelfs de oerformule waarin de duurzaamheid is gerelateerd aan de energie die het kost om iets te maken. Van kathedralen tot de mens, van eendagsvlieg tot circustent, van olifant tot snel groeiende plantjes; de constante factor is overal aanwezig. De keuze voor textiel dient dus goed overwogen te worden, waarbij het ontwerp nadrukkelijk vraagt om de voordelen van textiel. I Els Zijlstra, Directeur Materia Vice-voorzitter Booosting L .J
 • 12. , _~J."'·h"n._L ___ a g e _ d___----, --,,--_n a Activiteiten 2002 donderdag 26 september Architectenpresentatie te Den Haag paf(ma 01 U. '/ donderdag 21 november MODE te Utrecht • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen N ederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, ontwerpers en architecten. D e voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of • ••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft 0152702770 0152702771 m booosting@ooo.nl hom www.booosting.nl Cont.:( Jolanda Steenhouwer bereil ma en di van 9.00 tot 17.00 uur en op wo van 9.00 tot 13 .00 uur Reda Jolanda Steenhouwer V Patricia Brouwer Design DI Drukkerij Hans T ruijen Lars Courage, Jeroen Mensink, Margarette N eep, Frido van Nieuwamerongen, JooP Petit, Hans Reymers en Eric Scholman .. Voolûtter VIce Vool'Zltter Jos Lichtenberg Els Zijlstra A+ Materia Seuetaris Maarten Willems TU Eindhoven p" In mee tt André Roelofien Neonis Designers Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk lId Harm Boomsma Boomsma Innovations Lid NicoNoort Corus Colors L ..J
 • 13. , _Mn.~iiiilt_ parti e i panten I Nieuwe participanten r.OllRAG contactpe r soon : Lars Co urage , a r c hi tect Dit jonge innovatieve arch itectenbureau is augustus 2001 van start gegaan. Arch itect Lars Courage heeft in de Laan der Zeven Linden 149 afgelopen jaren veel etvaring opgedaan op het gebied van 26 45 GV DELFGAUW productontwikkeling, structural glazing en IFD bij o.a. T 015 3805235 TU Delft, Octatube Engineering en Cepezed te Delft. F 015 3805236 COURAGE zet deze koers voort en kan in zijn jonge Epos t@courage. n 1 bestaan terugkijken op enkele successen. H et winnen van co u rag e . n 1 Europan 6, lokatie Apeldoorn; 2 e prijs seizoensprijs-vraag jonge ondernemers Haagse Start; volledige subsidie- toekenning door Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst uit Amsterdam en ook reeds opdrachten in uitvoering. COURAGE's zwaarte punt ligt op IFD, li cht bouwen en werken middels bouwteam-co mbinati es. D e opgaven liggen in de range van kleinschalige productontwikkeling tot stedenbouwkund ige totaalopgaven. Booosting zal voo r COURAGE van toegevoegde waarde zijn, evenals COURAGE voor Booosting zijn bijdrage kan leveren. Lenco Zonwering Arconiko Architecten A + Bureau voor Limburg Kozijnen Bullhorst Architecten en Stedenbouwers Bouwprpduktontwikkeling Limburgia Deuren CEPEZED ABT Adviésbureau voor Bouwtechniek Lime/ight Courage Aldus bouwinnovatie MBI EGM Architecten BDA Groep De Meeuw Oirschot Homan/Osorio Lobato Architecten Boomsma Innovations Octatube Space Structures Hubert-jan Henket Architecten Corsmit Ratuigevend Ingenieursbureau Optifloor jMDS D3BNC.J. Oskomera M UA, Maltrer United Architects dgmr raadgevende ingenieurs PkIstica Pkzat RPHS architecten ing. KLIrel H Dekker Polyblock Snelder Vokz Petit Architecten domerblesgraaf Polynorm Bruynzeel jan Timmers Façade Consulting & Engineering , Poly Products Tlms + Horsting Architecten GeNie Consult en Partners RCSystem Verburg Hoogendijk Architecten Kettlitz Adviezen Reynolds Architectultrsystemen Van Waes, Buro voor Architektuur Leykzndi Consultancy Rockwool XX architecten Materia SAB-Profiel Atelier Zeinstra, van der Pol RGD, Directie Ontwerp & Techniek Saint-Gobain Glass Schoonderbeek & Pariners Advies SBM Nederland Koning Industrial Design H de Wit Consultancy Skzvenburgs' Bouwbedrijven Neonis lrld. Design & Corportlte Graphics Ingenieursbureau Zonneveld Somfj Nederkznd Robin Hood Produkties Trespa Intemational TNO industrie Beamix Ubbink Nederkznd Weil Design Bik Bouwprodukten Unicom Nederkznd BRS Staalwerken VEBO Beton & Staal Aedes, verClliging van woningcorporaties ~ Bruynzeel Keukens en Kasten Wagenbouw Accommodaties Bouwen met Sttlal o BSN Wentzei Centrum Hout V; CVK KLIikumdsteen Ytong Nederkznd ~ Corus Colors ZNS Van Dam Geve/techniek Hogeschool Brabant gJ ' Hoefnagels enjanssen - Wayers Zoomjens Beton Saxion Hogeschool Enschede Hoesch Bouwsystemen Nederkznd TU Delfi, vakgroep Bouwtechnologie Holec Laagspanning Archipel Ontwerpers TU Delfi, Faculteit Lucht- en Holonite Architectenbureau Boesten-van Vliet nlimtevl1/lrttechniek Hunter DougkIs Architectenbureau Böhtlingk TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde Het Architecten Consor! .J
 • 14. . r---------------~ mijns inziens , . 1S moeoi? .Een mooi gebouw, een mooi e auto, ee n mooi gebaar, een mooi mens? Mooi bestaat bij de gratie van veel gewoon en juist dit gewon e definieert het dagelijkse leven van alle mensen. Mooi zijn daarom voor mij juist die dingen die gewoon mooi zijn, al ledaagse dingen. In de architectuur betekent dit: proj ecten die wars zijn van effectbejag en hun schoonheid ontlenen aan de wij ze waarop ze gemaal<t zij n: profess ioneel, fun ctioneel, duurLaam en met veel ambitie. Een goed voorbeeld van zo' n project is deze Villa Van Wijk langs de 's-G ravenweg te Rotterdam, een oud boerenli nt ten oosten van het centrum. Een woning ontworpen voor het gezin van een tuin- en landschapsarchitect, waarbij de grens van zijn kavel de grens van het huis moest zijn: een huis van glas. Een proj ect waarbij elk ond erdeel voor het proj ect ontworpen is zo nder opdringerig te zijn: de karakteristi eke draagconstru cti e; de eigen houten en stalen kozijndetaill ering; het dubbele glas dat zo voor het eerst in Nederland werd toegepas t; de beto nnen tegel vloer speciaal door een kunstenaar voor het proj ect on tworpen; het geïntegreerde ruinontwerp. Een huis dat, waa r gewenst, intimi teit biedt en tegel ijk extrovert is. Een mooie plek gewoon om langs te gaan of om gewoon te wonen! Eric Scholman, directeur-architect RPHS architecten L .J IJ
 • 15. , _~"I.I.W"iI. _ ____ni ___w___-' _ e u _s Afstudeerproject BIO-DYNA-SCAPE 2001 BIO-DYNA-SCAPE -2001 is het nieuwe sport - en sports hop centrum in de Regio Rotterdam. Ineen parkachtige omgeving russen Schi edam en Vlaardingen ligt dit gebo uw op het knooppunt van de A4, de metro en een nieuwe sneltram. D ynascape is vormgegeven als een machinemens en is dus interactief en beweegt. H et gebouw reageert op de mensen die het bezoeken en op het buiten- klimaat, het verbru ikt evenveel energie al s het opwekt. Dynascape is een intelligent gebouw dat sporten, shoppen en transferen samenvoegt in een nieuw type evenementengebouw. H et nieuwste op sportgebied is er te doen en te kopen. Parkeren doe je voor de deur en het is altijd makkelijk te bereiken. N iemand kan de verleid ing weerstaa n om niet regelmatig hi er ee ns heerlijk te gaan relaxen. in fo Jeroen van Nieuwenhuizen I www.moveyou.nu L ~--~------------~--~--------------~
 • 16. , Passerelle naar Babel Booosting wil in haar tomeloze expansiedrift over de grens gaan kijken naar Ontwerp, Onderzoek en Ontwikkelingen elders. De vierde 0 (Onderwijs) gaat al langer vreemd. De architectuur-opleidingen van zes Europese universiteiten werken al een tijdje samen onder de noemer. Een van de activiteiten is een jaarlijkse twee weken durende wo rkshop Technologie de l'Architecture, waa rbij een van de aangesloten faculteiten als gastheer voor dit intensieve onderwijsprogramma optreedt. In ap ril van dit jaar bevolkten een veertigtal studenten en docenten uit Luik, Parijs, Karlsruhe, Madrid en Venetië in dit kader de TU Eindhoven. Bij wijze van inleidende vingeroefening werden er in groepjes van drie studenten bruggen ontworpen, gemaakt en getest. U it slechts twee dunne staalplaatjes moest binnen anderhalve dag een overspanning van een meter in elkaar worden gestanst, gevouwen, gezet, gebogen en gelast. De brug die het grootste veelvoud van het eigen gewicht kon torsen alvorens de toegestane doorbuiging te bereiken werd winnaar. Een Spaans-frans-Nederlands bruggetje van amper zeven ons droeg maar liefst 96,6 kilo. Het testen van de stalen bruggetjes De echte workshop volgde daarna. Gevraagd werd een loopbrug (passerelle) te ontwerpen tussen het auditorium en het nieuwe onderkomen voor de faculteit Bouwkunde. Deze door Jan Westra geformuleerde opgave is bepaald niet hypothetisch, want het Bouwkunde-gebouw van Bert Dirrix is op een haar na gereed en t.b.v. het voetgangersverkeer zijn de meeste gebo uwen op de TU-campus reeds met loopbruggen aaneengeregen . De overspanning (ruim honderd meter), de locatie (de voornaamste toegang tot de camp us) en eventueel de combinatie met andere functies maakte de opdracht bijzonder. Er werd grenzeloos geschetst, gediscussieerd, geplakt, gegeten, gesoldeerd, geprint, gezweet en gelachen. De resultaten waren dermate divers en bemoedigend, dat er momenteel aan een boekje wordt gewerkt waarin alle twaalf passerelles worden gepubliceerd. , >' L .J
 • 17. r , Eindpresentatie En kel e canc l us i es: Communicatie is soms een cruciale drempel. Met Engels als voertaal is voor met name deelnemers ui t francofone landen het bouwen van een bruggetje een bij bels Babel. Het Nederlandse bouwkunde-onderwijs heeft internationaal een goede reputatie. Zowel in materiële outillage (maquerrewerkplaats, laprops) als in geestelijke bagage lopen we bepaald niet achter. Het huwelijk russen techniek en architectuur blijkt toch vaak tobberig, waarin de architectuur in deze internationale exercitie vaak de dominante partij was. Open deuren, maar ze kunnen niet vaak genoeg worden ingetrapt. I ir. Maarten Wil/ems, TUle Bouwkunde secretaris Booosting ------ Stripbare coating PAW 55 I Rc System levert onder de merknaam PAW 55 een stripbare coating. De coating wordt eenvoudig aangebracht met een roller of kwast; dit kan zowel in het werk als na het productieproces. Nadat de coating als een fo lie is verwijderd, blijven er geen losse delen en lijmresten achter. Water kan niet penetreren tussen coating en het behandelde oppervlak, er is dus geen sprake van capillaire werking. De coating beschermt glas, aluminium, houten en kunststof ramen, deuren, kozijnen en gevelelementen tegen agressieve 'stoffen als bijvoorbeeld cementwater, kalk of lichte mechanische beschadiging. Een roepassingsmogelijkheid zou zijn kozijnen en glas te beschermen wanneer voeg- of srucwerk of dekvloeren nog uitgevoerd moeten worden. PAW 55 is een neutraal product op waterbasis, biologisch afbreekbaar en tast rubbers en lakwerk niet aan. H et is UV-bestendig en kan desnoods twee jaar zo nder nadel ige gevolgen op het oppervlak gehecht blijven . • info RC System Hans Reymers T 076-5873400 F 076-5719485 E Hans.Reymers@rcsystem.com I www.rcsystem.com L .J