SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Downloaden Sie, um offline zu lesen
oktober 1999 jaargang 10 nr.        53
booosting                               stichting
                                   industrieel
                                   bouwen
                                   nederland            bijeenkomst       2 november 1999
                                       ,
   Aankondiging Amsterdamse middag met Limelight van 12.00 tot 18.00 uur
              op dinsdag 2 november 1999

       Innovat1~v~
    Limelight ontwikkelt innovatieve zonweringsprodukten die
        afwijken van het traditionele marktaanbod .

            Sinds de oprichting in 1995 stelt Limelight
            zich ten doel een volwaardige aanvulling op
            het ontwerp van de architect te bieden.
            Samen met de architect ontwikkelt
            Limelight veelzijdige oplossingen die -reeds
            de ontwerpfase gepland- integraal deel
            uitmaken van de architectuur. Zo ontstaat
            een positieve combinatie van techniek en
            creatie: functioneel en origineel.
            O een screen in de 'pillendoos': binnenzon-
            wering voor de trapeziumvormige ramen
            onder het dak .
            • een aluminium scherm bij de vijver: voor
            de expositieruimte ontwierp Limelight een
            aluminium 'daglicht-labyrint' dat werd
            uitgevoerd in twee extrusieprofielen, die de
            gevel vloeiend volgen.
            8 cederhouten, kantelbare schermen voor
            het te renoveren gedeelte.                                        .J
r        "      "     2
                           @]
                        b" Een greep uit andere interessante projecten:
  D eze Booostlngpresentatle start op novem er In
     "  V an G ogh museum, waar L"ImeI" hh aar · Kantoor HSSP, Hoogovens Ymuiden (Henk Klunder architecten)
                                                           ,
  h et meuwe                Ig t
  orgamsatle en wer kw"" aan u zaI presenteren" • Provinciehuis Noord-Brabant
      ""       I)ze
  Aansluitend bezoeken we het Borneo-eiland, waa/ Henk Klunder architecten, AluAward 1995)
   "
  LImeI"Igh a l Jonge ontwerpers een • Daglichrtegulatiesysteem Kröller-Muller museum te Orterlo
        t met een aant "
    " tlgtal 21 e-eeuwse grach tenpan den heert (Quist Wintemum!)
  twIn  "                      c

  gerea j Iseerd " V oor een van d eze pan d en he · Privacyschermen appartementencomplex Delfts Blauw te Delft
      "          "           eert
  LlIneI"Ig h t d e geve Ib ekt ed Ing verzorgd "
   "                "           (deArchitecten Ge)
        " Iend e mi"ddag met db" kans h et · Geve/ bekleding parkeerdek Malieroren VNO/NCW te Den Haag
  Een afw Isse               e uiten
  venlleuw d e Van G ogh museum te bezoe ken en (Benthem
    "                              Crouwe!)
                              • U niversity Surrey te G uildford UK (Grimshaw)
  daarna lekker uit te waaien op de eilanden"
  PRO G R AM MAP R OG RAM MA P ROG RAM MAP ROG RAM MA
    12:00 Ontvangst in het Van Goghmuseum Amsterdam
    12:15 De Oprichting, de Opbouwen de Ontwikkelingen van Limelight
          door JooP Donkersloot, directeur
    13:00 Rondje Van Goghmuseum
    14:00 Boottocht naar Borneo-eiland
    14:30 Jan Klomp, architect van Heren 5 architecten over Borneo-eiland
    15:00 Rondje Borneo-eiland
    16:00 Tegenlezing door prof. dr. ir Nico Hendriks, directeur van BDA
    16:15 Discussietijd
    17:00 Borrel en terugvaart naar het Van Goghmuseum
  ±  18:00 Slot           U bent van harte welkom!
     Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart.
                                                           .J
I .••.•.•!• • •        0  n t wik k e 1   n9 I  ~


                                         Ou Beau
N a een aantal stukj es over de achtergronden van productontwikkeling, dit keer een kijkj e in de
keuken. Een illustratie van hoe je strategisch een (toekomstige) markt identificeert en daar concreet
met een ontwikkeling op kunt inspelen. D e trend van duurzaam bouwen (dubo) biedt kansen.

H'et  proble e. m
iEen bestaand ' c~co a n~:;-n doo 'snee
 rijtj eshui{(excl. fundering en(gevels) levert
 al gauw rO 85 ton bouwpl'l op. Gelrorr
       'n
;net een soortelijlygewicht van 1500 kg/hl'
 is dit ca. 55 m 3 • an dit soort oningen e l
ook fUtgeb uwen dreiged er velen onver-
huurbaar te worden. H e slopen van bijv.
100.000 won 0gen leveçt al 5.000.000 m'
puin~ : een b rgvan ;"00 x 100   550 m' .
 "ke nd
~
      l)aar de esraande v oorraad, ca.
     /   -011 e Ol rJ  L
 .500.000 wOJ1lngen, IS het probleem al
gigantisch veel groter.                    D l e idin g past in het s peciaa l
                                e                      E
                                       ontwikkeld e profi el      '"
                                                       '"
                                                       +'
Ee n mogel i j ke      oplo ss ing                                   '"
                                                       èi
In de bestaande bouw kunnen veel casco's een verlengde levensduur krijgen door woningen te strippen ~
                                                      o
en het oude casco te voo rzien van een fl exibel (afbouw-) pal<ket. W aarschijnlijk is di t niet goedkoper -ê
dan nieuwbouw maar het beperkt wel de afvalstroom. Z o' n fl exibel afbouwpal<ket moet dan wel 3
                                                      ::s
zorgen dat de nieuwe woning weer aantrekkelijk wordt, qua leefruimte en uitstraling (Du Beau) en '"
                                                      z
met betrekking to t onder meer thermische isolarie en geluidsisolatie.


In sam enwerking met AFL te H eerlen ben ik recent gestart met de onrv,Iikkeling van een inbouw-
systeem gericht op het realiseren van een 'doos- in-doos-constructie' in bestaande casco's. H et lost alle
problemen als hierboven genoemd op en bovendien is hierin de verwarming geïntegreerd. Dit wordt
bereikt door toepassing van een zgn. 'lage temperatuur verwarming' (zeg maa r een vloervelwarming,
maar dan ook in wand en plafond). Een voordeel is dat een dergelijk systeem gemal<kelijk en rendabel
kan worden aangesloten op duu rzam e energiebronnen als een warmtepomp of zonne-energie en dat
het systeem in de zomer ten behoeve van koeling kan worden ingezet. H et risico van leiding-
beschadiging bij het ophangen van een schilderij is opgevangen door een speciaal ontwikkeld profiel
waardoor de leiding dieper in de wand kan komen te liggen en de warm te toch naar binnen wordt
geleid. (zie schets).
H et product is nog maar net in ontwikkeling en er wordt naar een proefproj ect gezocht. Er is octrooi
op aangevraagd . U ne développement DUBOoosting.

Jos Lichtenberg, Voor-ûtter Booosting / Directeur A + Bureau 'lOOf bouwproductontwikkeling
uit deze internationale
       sport zowel binnen als buiten iS I ~e'tJe()en~I1l':n
       berg tot een opvallende
       geplaatste betonnen platen.
       van een speciale bekistingtech'llt:I<.' Y z
                           ·oo,


       ? in fo
       Ingenieursbureau Zonneveld
  NAAM

 I I
  BEDRIJF

 I I
 ADRES


  POSTCODE           WOONPlAATS


 TELEFOON
o Komt op dinsdag 2 november 1999 van 12.00       ot 18.00 uur Ma Llmelight
   te Amsterdam met        personen.                       Booosting
o Komt op zondag 14 november 1999 van 11.30 tOt 15.00 uur naar              Postbus 596
   de:ze Raad valt Adviessessie van Eric Vreedenbmgh en Marcel Vroom
   te Den Bosch met        personen. (AVA)
                                             2600 AN Delft
o Komt op woensdag 8 december 1999 van 15.00 tOt 18.30 uur naar
   de BDA Groep te Gorinchem met         personen.

o Wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (A VA)
   (www.OOO.nl/booosting) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen van Booosting.

o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting.
o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf' (I 992)     Participanten: f 25,00   )
o Bestelt de reader ' 10 jaar Booosting' (1998)     ( Niet-participantm: f 39,50
L                                                     ...I
• (AVA)                                                          ,
    ,   Aankond; g; ng voor de 2e Raad van Adv; essess;         e' op ," zondag    Di  novè'Înbe'y,  ,
    ,             1999 van 11.30 tot 15.00 uu~ t,~_kD>en ! ~~~.Eb,;,;,,,~:3:i:.?lb',.,,~',,,;

                 De inspiratiebronnen van
  Eric Vreedenburgh                       en  Ma ree 1 Vroom
    I n het kader van het! O-jarig bestaan van Booosting is een serie bij zondere zittingen gestart, waa rin
    de leden van de Raad van Advies centraal staan, D e vorm is aan de uirverkorenen zelf D e gedachte
    is dat hierdoo r de relatie met de achterban wordt versterkt en de bijdragen een impuls vo rmen voo r
    actie en beraad bij Booosting zelf Jan W estra gaf op 26 april in het jubileumj aar de aftrap, Di t keer
    kunt u meer te weten komen over de inspiratiebronnen van Eric Vreeden burgh en Marcel Vi'oom,


                 In zeer afwisselende blokken van een kwartier zull en Eric en Marcel u tonen
                 wat hen bezig houdt. Eric is als architect geboeid door het thema ontwerp en
                 evolutie, 'O ntwerpen is als het formuleren van spelregels waarbinnen een spel
                gespeeld kan worden, D e meeste spelen bezitten vaste spelregels die het kader
                van het spel vormen, D eze regels zijn per spel verschillend en kunnen tijdens
                het spelen niet veranderd worden, Als wij een ontwerpproces opvatten als een
                spel, dan is di t veel eerder een 'zelfveranderend spel' waar tijdens het spelen
                de regels kunnen evolueren, Toeval moet in dergel ijke processen niet langer
                gezien worden als een hinderlijke verstoring van het uitgestippelde traject,
                maar juist aangemoedigd worden als een bron van creativiteit' ,


    Marcel is industrieel ontwerper en gefascineerd door vergeten producten,         "
    'Kennis van wat anderen bedacht hebben, is voor mij een belangrijke~,
    in s p~ratiebro n om nieuwe prod ucttechno logieën te bedenken: nieuwe roe-
    pass l11gen te vl11d en voor bestaa nde techmeken en meuwe techm eken te .'
    introduceren in bestaande toepassingsgebieden.' Vergeten ofliever 'for-getting' houdt in
    dat veel kennis uit het verleden voor het grijpen ligt en uitstekend is te hergebru iken J -_-.:!~
    als inzet voor nieuwe ontwikkelingen, Ma rcel ziet de ontwerper als bruggen- f"'--"-:'--~­
    bouwer tussen verl eden en toekomst: 'Elk ontwerp heeft de smaak van de !       ,-: CC,-
  toekomst in zich' , Maa r de traditionele rol van de ontwerper is volgens hem
  aa n het veranderen, D e hedendaagse ontwerper staat in het midden van de
               vier dimensies materie, gebruiker, kennis en tijd,
PRO G RAM M A                                      -
                                            '-----'--'-
                                            p=-
11:30  Ontvangst
                 H et wordt vast en zeker een vrolijk en Ideurrijk spel        ,~
12:00  Start deel I
                 dat de heren individueel en 111 samenspraak zullen          C
13:00  Lunch
                 spelen, Oog, OOI , neus en tong zullen tijdens deze veel-~ - -:- -:;"---/7~ /2:-C:/
                                              ~~_
13:30  Vervolg deel 11                                    7:l7/'0-"'./JL--
                 be Ioven d e mi'dd ag mets tek i B oven d len IS d e ' :lj~-~
                            '   Olt (Omen,        '
14:30  Borrel
                 locatie weer bijzonder: de kantoren en fa briek van interieurbouwer Van der
15:00  Einde
                 Plas Meubel en Projekt te Den Bosch, naar o ntwerp van Eric Vreedenburgh.


L      Geïnteresseerd in deelname? In                via de antwoordkaart.              .J
•                                                      ,
              .ii"4MMH.          8 december 1999
  Zonnepanelen als
   D e specialismen van de BDA G roep zijn gevels
   en daken met de disciplines adviseren, keuren en
   kennisoverdracht. H et adviseren betreft de
   com plete buitenschil van een gebouw zowel in
   co nstructief én bouwfYs isch opzicht als wat
   berreEr waterdichtheid, esthetica en duurzaam
   bouwen. De kennisoverdracht vi ndt plaats via
   artikelen, diverse handboeken, SBR-brochures en
   via de afdeling opleidingen.

   Een bij zo nder vakgebied IS het testen en
   daadwerkelij k integreren van PhoroVoltage-
   systemen (PY) in daken, zoals zonnecellen of
   -panelen voor opwekking van elektriciteit.
   Omdat dit nog een vrij nieuw vakgebied is, zijn
   er nogal wat problemen in de uitvoeringsfase te
   ovelwinnen. BDA heeft veel ervaring op het
   gebied van testen van de diverse PV-systemen in
   haar eigen laboratorium en op de bouwplaats.

   O p 8 december stellen de adviseurs van BDA    AMaqu ett e van de ene r gi e- bal answonin g van
   Gevels en D aken u hiervan graag op de hoogte.   Remu te A er sfoort. w
                                 m       aarin in he t dak PV -
                            pa nelen zijn geinteg r ee rd
   PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA
   15:00 Ontvangst
   15:15 Introductie BDA Groep door prof i,. NA. Hendl-iks, directeur BDA Groep
   15:30 Daken veranderen. We gaan er op leven. We maken ze mooier en halen er energie uit.
      Dat kost wat meer. Maar mag dat ook een keer?
        door A.F. van den Hout, directeur BDA Groep
   16:00 Ervaringen van BDA met de integratie van PV-systemen
        door ir N. van de Pol. medewerker BDA Geveladvies
   16:30 Rondleiding langs de testfaciliteiten van PV-systemen
   17:00 Tegenlezing
   17:15 Discussie
   17:30 Uitgebreide borrel                   van    gr oep kan w rken
                                              e
   18:30 Einde          U bent van harte welkom.    van -40°C t ot +80 0 C


L    Geïnteresseerd in deelname? Inschrijvin via de antwoordkaart.                   .J
•                                                        ,
            Verslag van de bijeenkomst bij De Meeuw ti Oirschot
                    op di nsdag 18 mei 1999


      Over ontketen en ontsieren
       over ratio en emotie
                    'De cirkel is rond' introduceert Jouke Post. De Meeuw maakt
                    kantoorruimten met betonnen vloeren en Post's XX-office heeft een
                    zandvloer. De Meeuw is nog steeds aan het 'ont-keten' en wil vooral
                    mooie gevels maken, terwijl Post de voorkeur geeft aan open,
                    technische gevels en juist wil ontsieren. 'We bijten ons in de eigen
                    staart'.

'"
3'
::s   Van component naar compositie
o
.0
<l!
    Lex Meuldijk, commercieel directeur van De Meeuw vraagt zich steeds af wat 'de markt' wil. Hij zou
'"
<-
o
    het graag zo hebben als bij een Duits project waarbij de architect een plan maakte, een systeem zocht
o
+-'
C
    (want hij wilde niet traditioneel bouwen), De Meeuw vond en samen met hen kwam tot een mooie
<0
    toepassing met een aparte zonwering. De architect trad ook als bouwbureau op. Hij heeft veel behoefte
""
+-'
o    aan contact met vormgevers, maar stuit steeds op veel weerstand en vormgevingsproblemen. De
+-'
C    architect voelt zich nu eenmaal snel beknot in zijn ontwerpvrijheid. Het systeem heeft nog steeds een
<l!

'"
<0   imagoprobleem.
3'
o    Oooh, wist de ontwerper nu maar van het nieuwe systeem dat Neonis
"-
"-   Indusu'ial Design heeft ontwikkeld. Het biedt een keuze biedt uit ruim
C
<0
:>   500 basiscomponenten waarmee de ontwerper zich kan uitleven. Wist
    hij maar dat dit nieuwe systeem geschikt is voor alle gevelelementen en
    is uitgewerkt in vier concepten: traditioneel kantoor, ziekenhuis, school
<l!
    en bedrijfsverzamelgebouw. Het systeem heeft nieuwe maten: binnen
Cl
    de panelen van 3 x 6 meter een basis van 60 x 60 cm,waarin alle bouwknooppunten zijn opgelost en
    er gelijkwaardige oplossingen zijn gemaakt voor verschillende functie-onderdelen. Standaard in
    combinatie met klantspecifieke wensen; van component naar compositie.

              Industrieel,      Flexibel     en Demontabel        IFD
              De Meeuw is IFD-voorbeeld no. 1. IFD-bouwen heeft alleen kans van slagen als
              alle bouwpartners vertrouwen in elkaar hebben. De Meeuw heeft dit bereikt door
              langdurige samenwerking met vaste bouwpartners. Hierdoor wordt op
              aansturingsniveau veel tijd gewonnen, dit komt een snelle leverantie ten goede. De
              bouw van een groot project van bijvoorbeeld 6000 m2 duurt slechts een half jaar.
              IFD-bouwen heeft volgens De Meeuw ongekende mogelijkheden en veel
              voordelen: minder sloopafVal, 80% hergebruik, gunstiger arbeidsomstandigheden
              en vooral een kortere doorlooptijd van het gehele bouwproces.
'" Detai 1 zonweri ng

L                                                        .J
rÊ'" "0
                                                                    ,
c: '-
  Q)
       Ni euwe   pl anontw i kkel i ngen
'"
>   +-'
   +-'   De heer H Verploegh van KPMG Metrum Rotterdam doet een aantal spanningsvelden uit de doeken.
    0
"'0:
c:      Uit hun onderzoek 'Dynamiek in beleid en samenleving. Veranderende eisen aan planontwikkeling
    Q)
+-'  +-'
Q)
   N
       en bouwproces' blijkt, dat er grote verschillen zijn in wensen over de plaats waar gewerkt en gehuisvest
E   :>
'"
'-
       wordt. Er is veel leegstand in de bestaande voorraad, maar er zijn ook veel terreinen tijdelijk
Q)
>   .Cl   beschikbaar. Deze kunnen geschikt en rendabel zijn voor de toepassing van tijdelijke huisvesting, voor
Q)
   U
"0  0:   een periode van bijvoorbeeld vijf tot tien jaar. De Meeuw heeft daar wel oren naar.
   «
'- ....J
0   LU
0 f-
> (/)
       De  emotie    van   de  pipowage n
'0   c:
0   '"
    >   Eric Vreedenburgh van Archipel Ontwerpers
.Cl
E   c:   houdt een 'oudelwetse' tegenlezing. Hij vindt dat
~   Q)
   "0
+-'
    Q)
    '-
       bij  De  Meeuw   het  industrieel  bouwen
'"  +-'
       professioneel is doorgevoerd. Toch knaagt er iets
'"
+-'
    Cl.
    0
'"      bij hem. Het gesloten rationele systeem heeft
c:  -'>I.
'"
E
    Q)
       leven en openheid nodig. Vreedenburgh wil ruis
u
    c:
   -'=
c:   u
    Q)
       toevoegen om de emotie en ervaring van mensen
0   +-'
'-
+-'
       samen te brengen met de rationele kant van het
u   c:
    Q)
Q)      industriële systeem. Hij daagt ons uit: 'Hoe kun
~   '"
    c:
    Q)   je een doelgericht industrieel productieproces
'"   E
                     relateren aan een leefbare omgeving?'.                 -'<
                                                         '"
                                                         ".
                                                                    '"
                     Er ontstaat eindelijk weer eens een levendige discussie. We citeren: !... '"
                                                         0
                                                            '"
                                                         ...., '"
                     'Industrieel verkoopt niet. Mensen houden van 'pipowagens', die roepen '" :J:
                                                            c:
                     emoties op, dat doet het systeem niet'. Een ander: 'Vaste maten zijn de '"
                                                            Q)


                                                         !... '"
                     dood in de pot van een architect'. En dan: 'Met het nieuwe maatsysteem 0 +-'
                                                               ""
                                                         ""~
                                                         ..... Q)
                     is een nieuwe grammatica ontwikkeld, maar het woordenboek voor de c: .Cl    Q)
                                                            Q)

                     architect ontbreekt'.                          '" N
                                                         >
                                                               +-'   '-
                                                                    Q)

                                                         '" +-'
                                                           '"
                                                                Q)

                     Lex Meuldijk snapt er niets van. In zijn onaflaatbare zoektocht naar de c: -'=        Q)

                                                                    f-
                     ontwerper ventileert hij keer op keer de ontwerpvrijheid van zijn systeem.     ·0

                     Hij probeert tot slot nog wat vooroordelen weg te werken, want het
                                                                0
                                                               -'>I.
                                                                U
                                                                    '"
                                                                    c:
                                                                :::l
                     systeem is in veel situaties toe te passen. Als de architect anders luistert naar   U   a:;
                                                                Q)   +-'
                     de opdrachtgever en weet wat de gewenste functie is voor het gebouw, valt      -'=
                                                               +-'
                                                                    '"
                                                                    c:
                                                                    0
                                                                    0
                     er bovendien veel geld te besparen voor de opdrachtgever en is het systeem      '- +-'
                                                                Q)
                                                                >    c:
                                                                    Q)
                     een goed(koop) alternatief voor baksteen.                      0    +-'
                                                                3:
                                                                Q)

                                                               4=
                            De Boostingleden ontdekken verrast dat De Meeuw probeert        Q)
                                                                c:
                            los te komen van vaste regels.                     Cl

                            Dat er, afhankelijk van beschikbare tijd en financiële middelen
                            véél meer bijzondere architectonische ingrepen mogelijk zijn
                            in vorm, details en materiaal. We zijn niet voor niks geweest.
                            Het kantoor van de toekomst is een boerderij met touch-
                            screens.

                    Jo/.anda Steenhouwer, secretariaat Booosting
'" Ir Helga V.d. Bosch. architect bij De Meeuw (rechts)
L.Ir Gretta Broersen. industrieel ontwerper bij Neonis
                                                                    .J
Bamboe als bouwmateriaal
         voor peuters
geheel is eenvoudig uit elkaar te halen en eventuéel ergens àRders weer op te bouwen.

Constructief bamboe
In plaats van inheems hout is bamboe voor het skelet gebruikt. Voordat het bamboe kon worden
toegepast onderzochtARCONIKO ofhet geschikt was als constructiemateriaal voor een speelobject.
Bamboe wordt in Nederland weliswaar gebruikt als decoratiemateriaal, constructief is het zelden
toegepast. Bamboe heeft immers de neiging te splijten, waarbij grote scheuren de sterkte reduceren.
Kinderen lopen dan bovendien het risico zich te verwonden aan de gevaarlijke splinters.
Bamboe splijt vooral bij een lage luchtvochtigheid. Met name als deze onder de 50% duikt neemt de
splijtkans toe door spanningen tussen de binnen- en buitenzijde van de stam. In Nederland is de
luchtvochtigheid vooral in de wintermaanden laag en in newMetropolis kan de luchtvochtigheid
ondanks de klimaatinstallatie dalen tot 30%.
Om te onderzoeken hoe het splijten kan worden voorkomen heeft: ARCONIKO verschillende
behandelingswijzen getest. Uiteindelijk leverde een combinatie van maatregelen de beste resultaten.
                           Allereerst werden de stokken streng
                           geselecteerd. Oude, dikwandige en droge
                           stokken geven de minste kans op splijten.
                           Vervolgens werden de geselecteerde stokken
                           gedroogd bij een luchtvochtigheid van 25%.
                           Na het drogen werden de gespleten stokken
                           verwijderd. Van de overgebleven stokken
                           werden de uiteinden omwonden met tape en
                           touwen na voltooiing van het skelet werd al
                           het bamboe behandeld met olie.

• doorsnede standaard knoop
.iUi·i·h"ilo_'--___n_i_e_u_w_s__--'
Omdat geen enkele aannemer zich waagde aan de bamboeconstructie heeft het kunstenaarscollectief
Fleximac het bamboehuis gebouwd. Eerst zijn er van de knooppunten proefmodellen gemaakt. Omdat
doorboringen het materiaal verzwakken, paste Fleximac traditionele bindtechnieken toe voor de
knooppunten. Bij zwaar belaste knooppunten zijn bovendien houten verstevingingspennen in de
bamboestokken geslagen
Al twee jaar beproeven dagelijks vele kinderen het bamboehuis. D e constructie deint licht mee met
elkè beweging, maar bezwijkt nooit.

? info
Arconiko Architecten
Frido van Nieuwamerongen
T 010 - 412 3181

-----------------------
   aluminium technologie
Bouw nieuw

   en informatiecentrum                          gestart
In de Nieuwsbrief van januari 1998 (pag. 14) is een artikel
opgenomen van het winnende ontwerp van architect
Micha de Haas voor het nieuwe aluminium technologie-
en informatiecentrum van het Aluminium Centrum (AC).
Inmiddels heeft het bestuur van het AC het groene licht
gegeven voor de realisatie van het markante ontwerp.

Micha de Haas is geïnspireerd door het Hollandse popu-
lierenlandschap. Met de plaatsing van het gebouw op circa
350 aluminium palen, ontstaat een 'aluminium bos'.
Door de vele patio's krijgt het gebouw een grote mate van
transparantie.
De zo met het landschap vetweven architectuur vroeg om
een bijzondere locatie: het gebouw staat op een groene
talud en gedeeltelijk in het water in een modern bedrijven-
park in Houten.

De basis wordt gevormd door een innovatieve aluminium
draagconstructie die is geïntegreerd met de dak- en gevel-
constructie. De industriële productietechnologie resulteert in een hoogwaardige toelevering op de
bouwplaats en een eenvoudige en efficiënte assemblage op locatie. Een goed IFD-voorbeeld.

Eind september is gestart met het grondwerk, medio 2000 zal het nieuwe pand gereed zijn.

              Van harte proficiat met tk genomen beslissing!
_M"·W.'d. ____           ....: =-n.:......:_ _---'
                               a:..,9'-.e - d a
             Activiteiten 1999
   dinsdag 2 november Limelight te Amsterdam (zie pagina 01-02)
   zondag 14 november 2 e Raad van Advies-sessie (zie pagina 05)
             met Et'ic Vreedenburgh en Marcel Vroom te Den Bosch (AVA)
  woensdag 8 december BDA-Groep te Gorinchem (zie pagina 06)


             (AVA) staat voor Alleen Voor Aa ngeslotenen
•• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
                        In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland,
booosting
  stichting
                        Booosting, opgeri cht vanuit een gecombineerd ini tiatief van
                        industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling
  industrieel    van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en
  bouwen       toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging
  nederland     van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaa rt kunt u aangeven of
••••••••••       u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting.   :  ...          Booostin9          colofon

           Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft
           telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl
           homepage http://www.OOO.nl/booosting
           Contactpersoon: Jolantkt. Steenhouwer
           bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur
           Redactie: Jolanda Steenhouwer
           Vormgeving: Pap'icia Brouwer Design
           Druk: D rukkerij Hans Truijen
           Met dank aan: JooP Donkersloot, Atto Harsta, Rob Hoogendijk,
           Albert van den Hout, Pieter de Mos, Frido van Nieuwam erongen,

   ..       Eelke Pouwer, Eric Vreedenburgh, Marcel Vroom en Jan van der Windt
           Voorzitter
           Vice Voorzitter
                     Jos Lichtenberg
                     Els Zijlstra
                                 Buro A+
                                 Materia
           Secretaris     Jan van der Woord    TU Delft
           Penningmeester Johan Riezebos        CVK Kalkzandsteen
           Lid         Eduard Böhtlingk     Architectenbureau Böhtlingk
           Lid         H m mBoomsma       Axys Innovations
           Lid         N ico N oort       Koninklijke Hoogovens


L                                                      ...I
•                                                            ,
                  _~J.""W,iii._        pa rt i ei pa nten


            Nieuwe participanten I
  Limburg Kozijnen                          Contactpe rsoon : i r Remco Bra ve
                                    dir ecte ur Ope r ati onel e Za ken

                     Limburg Kozijnen is in 1998 ontsraan uil' de fu sie russen VLT
  LIMBURG
     K 0  Z  J N E N       Kozijnen en H eerlen Kozijnen . H er bedrijf heefr n u bijna 200
                     werknemers en maakr deel uil' van de Rugby G roep.
  Dr Nole nslaan 109          D e kernacrivireir is de productie van machinaal rimmelwerk van
  Postbus 258             kozijnen, ramen, deuren en binnenspouwbladen voor groorschalige
  6130 AG Sitta rd           nieuwbouw- en renovarieproj ecren in N ederland en Duirsland.
  T  046 - 4595 459         Limburg Kozijnen is ook gespecialiseerd in de levering van afgelakre en
  F 046 - 452 3401           beglaasde kozijnen en gevelsluirende elemenren.
  E @l i   mbu rg koz ij nen . n 1  Producronrwikkeling speelr een essentiële rol in de bedrijfsvoering van
                     alle parrners van de Rugbygroep . Producronrwikkel ing vindr zowel
     plaarsr binnen de bedrijven afzonderlijk, als in groepsverband.
     Reden om aan re sluiten bij Booosring is voor Limburg Kozijnen de wederzijdse uil'visseli ng van
     ideeën en nieuwe bouwonrwikkelingen.


   I                   Hoesch Bouwsystemen Nederland      Arconiko Architecten
  A + Bureau voor             Holec Laagspanning           Bullhorst Architecten en Stedenbouwers
    Bouwproduktontwikkeling       Hunter Douglas             CEPEZED
  ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek   Koninklijke Hoogovens          EGM Architecten
  Aldus ontwerp+ontwikkeling+onderzoek  Koninklijke Saint-Roch Veromco     Hubert-Jan Henket Architecten
  BlesgraafBureau voor Bouwen &- milieu j.j. Krens                Maurer Engineering
  BDA Groep                Krupe Bomatex               Architecture and Media
  CD20 Bouwsystemen            Limburg Kozijnen            José Osorio Lobato
  Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau   Limelight                ir Daan Peters
  D3BN Den Haag              MBI Beton               • RPHS architecten
  ing. Karel H. Dekker          De Meeuw Oirschot           Jan Timmers
  dgmr raadgevende ingenieurs       Octatube Space Structures        7]ïèn Design
  Façade Consu/ting & Engineering     Oskomera                Tuns + Horsting Architecten
  GeNie Consult              Pieterman Hardglas           Verburg Hoogendijk Architecten
  Goudstikker - de VriesIA CN       Plastica Plaat             Van Waes, Buro voor Architektuur
  Hiensch Engineering           Polyblock                XX architecten
  Kettlitz Adviezen            Polynorm                Atelier Zeinstra, van der Pol
  Leylandi Consultancy          Rewa Budel                 I     •   H:'
  Materia                 RCSystem                axys innovations
  RGD, Directie Ontwerp &- Techniek    Reynolds Architectuursystemen     Koning Industrial Design
  T. G.M. Technisch            Rockwool                Neonis Industrial Design
    Gevelbouwmanagement         Somfj Nederland            Robin Hood Produkties
  H. de Wit Consultancy         • SBM Nederland             TNO Industrie
  Ingenieursbureau Zonneveld       Trespa International              "
  ot I      :. ; ,"        Ubbink Nederland            Aedes, vereniging van woningcorporaties
  Alliance Europe             Unicom Nederland            ENCJ
  Ballast Nedam IGB, Utrecht       Wentzei &- Zoon            Sb!, Staalbouw Instituut
  Bik Bouwprodukten            Wolvega Panelen            St. Aluminium Centrum
  BRS Staalwerken             Zoon/jens Beton            VKG
  Bruynzeel Keukens en Kasten                          ,
  Van Campen Bendings           Archi-Konsult             Hogeschool Enschede
  CVK Kalkzandsteen            Archipel Ontwerpers          Hogeschool Brabant
  H. Van Dam Fabriek van Plaatwerken   Architectenbureau Böhtlingk      TU Delft. vakgroep Bouwtechnologie
  Enitor                 Het Architecten Consort        TU Eindhoven. faculteit Bouwkunde   .J
•                                                         ,
                  mOOOi        mi jns i nzi ens


                         mGGGi :schooon
                      Moooi minimaal waardoor maximaal moooi. N iet alleen
                      mooi om te zien; door het gebo uw te gebruiken,>wordt dit
                      gevoel nog meer versterkt.

                      Het bezoek aan het thermaalbad in Vals (Zwitserland) van
                      de Zwitserse architect Peter Z umthor is een spannende en
                      adembenemende architectonische ontdekkingstocht. D e
                      ingetogen sfeer heeft mij ervan weerho ud en om niet
                      voortd urend luidkeels te jubelen.
                      Een natuurstenen juwelen doosj e, dat door de absolute
                      eenvoud in vorm en materiaal betoverend is. Glas, steen en
                      beton in co mbinatie met water en licht zijn de ingrediënten
                      waarmee de ruimte en sferen geschapen worden. Een intiem
                      doolhof van waterbaden die dan weer heel gesloten, dan
                      weer meer open zijn. Binnen en buiten vloeien door het
                      water, het licht en het natuursteen in elkaar over. De met
                      glas afgedekte dilataties (6 cm) russen de betonnen dak-
                      platen zorgen voor een afWisselend grid van lij nen zonlicht.
                      Het grijsgtoene natuursteen (Valser kwarrsiet) wordt enkele
                      heuvels verderop gedolven, tot platte stroken gezaagd en
                      vetvolgens via een streng modulair maatsysteem gestapeld.
                      De architectuur van het thermaalbad staat in schril contrast
                      met de veelheid aan materialen en vormen die veel
                      architecten nodig vinden om gebouwen 'interessant of
                      mooi' te maken. Deze Hollywoodarchitectuur moet het
                      hebben van de snelle indruk die bij een nadere beschouwing
                      even snel vetvliegr. De kracht van Z umrhors thermaalbad zit
                      in de harmonieuze eenvoud. Na een aantal uren in het
                      gebouw doorgebracht te h ebben neemt de bewondering
                      alleen m aar toe.

                      De architect en zijn product vallen hoogstwaarschijnlijk
                      buiten de Booosting doelgroep. Er is werkel ijk niets
                      industrieels aan te bekennen. Integendeel, Z umthor staat
  bekend om zijn hang naar eerlijke, natuurlijke materialen (hout, steen) die op een ambachtelijke
  manier bewerkt worden tot gebouwen. Toch of misschien juist wel daarom vind ik dit één van de
  mooiste en spannendste bouwwerken die ik de laatste tijd heb bezocht. Een zinnenprikkelende
  aanrader, waarvoor de komende vakantie zeker 500 km om gereden mag worden.

  aldus: Atto Ha1"st~ Aldus ontwerp+ontwikkeling+onderzoek                        :...I

L                                                         .J
                         11
•                                                           ,
         Nieuwe participanten I I
  Kettlitz Adviezen                         C ac t persoon : ir Otto Kettli t z
                                    ont
                                                directeur

                  Ketditz Adviezen is een adviesbureau en erkend opleidingsinstituut
                  gespecialiseerd in (metalen) gevels en daken.
                  Otto Ketditz richt zich met name op informatieoverdracht door het
                  geven van adviezen, voordrachten en scholing. Zo is in samenwerking
  Ind ustrieweg l63c       met DWS de cursus 'Metalen gevels en daken - theorie en praktijk'
  3044 AS Rot t erda m      ontwikkeld. Bovendien worden veel publicaties op het gebied van
  T 010 - 437 4460        veiligheid in de bouw uitgegeven; Otto Kenlitz is samensteller en
  F 010 - 437 4233        coördinator van het 'Handboek voor duurzame metalen gevels en daken'.
  E kett l itz@wxs . nl      Door jarenlange ervaring heeft Ketditz Adviezen veel kennis opgebouwd
                  van industriële (gevel)-bouwproducten . Reden om aan te sluiten bij
    Booosting is de wens om een vruchtbare wisselwerking tot stand te brengen van de bij de
    aangeslo ten leden beschikbare kennis, visies en inzichten in de bouwwereld.


                   Booosting             nieuws


         Praktijkvereniging BouT
    De studenten van praktjjkvereniging BouT van       woensdag 3 november
    de Technische Universiteit te Delft, faculteit      Bedrijvendag. Presentaties van verschillende
    Bouwkunde, werkverband Bouwtechnologie          architecten-, constructie-, installatie-technische
    vieren van maandag 1 tot en met vrijdag 5         bureaus en organisaties gericht op product-
    november 1999 haar eerste lustrum.            ontwikkeling.
    maandag 1 november                    donderdag 4 november
    Na een spetterende opening's middags lezingen       Dagexcursie naar Neeltje Jans.
    over het Zoet- en Zout-Waterpaviljoen op         vrijdag 5 november
    Neeltje Jans en de Stormvloedkering in de         Alumni-dag. Workshop waarbij studenten,
    N ieuwe Watelweg, door o.a. Kas Oosterhuis,        afgestudeerde bouwtechnologen en docenten
    architect van het Zo utwaterpaviljoen, con-        samen aan een kunstwerk werken. Een lezing van
    structeur Jan van der Windt (Ingenieursburo        Fom Verheijen. En een ondetwijsdiscussie over de
    Zonneveld) en de installatietechnicus de heer De     inhoud en positie van de Bouwtechnologie.
    Waard van ABT.
    dinsdag 2 november                    De lustrumweek wordt afgesloten met een koud
    Hoog-en-Droog- Workshop. In teamverband          buffet en een feest. Het merendeel van de
    wordt een brug gebouwd van kartonnen kokers        activiteiten zal plaatsvinden op de TU Delft,
    en touw met een overspanning van ca. 5 meter.       faculteit Bouwkunde.
                 )RA K TIJ K V E R EN I GI NG
                                 ? info
                                 BouT Lustrumcommissie
                                 T 015 - 278 1292 / E bout@bk.tudelft.nl
•                                                              ,
                   Techno centra
  Inhet kader van investeringen ter versterking van de      Interp rise (organisatie van ontmoetingen tussen
  kennisinfrastructuur heeft het Ministerie van         MKB-ondernemingen met als doel samenwerkings-
  O ndelw ijs, C ultuur en Wetenschappen f 40          verbanden), Language and Business Culture
  miljoen beschikbaar gesteld voor het opzetten van       Familiarisation (cursussen voor groepen van
  een vijftiental Technocentra. Een technocentrum is       Europese en/of Aziatische ondernemingen ter
  een samenwerkingsverband tussen het bedrij fs leven,      verkrij ging van internationale ondernemings- en
  ondelw ijsinstellingen en regionale overheden. De       taalvaardigheden) en Technical Assistance (voor-
  technocentra hebben tOt doel de bestaande en          bereiding van bedrij ven uit Azië op economische
  nieuwe technologische mogelijkheden in de regio        samenwerking). De bijdrage is maximaal 50% van de
  beter toegankelijk te maken door versterking en        kosten. Voor elk onderdeel gelden specifieke criteria
  vernieuwing van de ken nisinfrastructuu r op het        die zijn opgenomen in de aanvraagformulieren die
  terrein van het technisch beroepso nderwijs. De        kunnen worden aangevraagd bij het Asia-Invest
  belangrijkste taak hierin is het tekort van technici in    Secretariaat in Brussel. Projectvoorstellen kunnen tot
  technische sectoren van de arbeidsmarkt te           uiterlijk 3 1 december a.S. worden ingediend.
  verminderen. D e technocentra hebben een            Een ander programma is gericht op de organisatie
  bemiddelende en organisatorische functie. Door de       van internationale kopersbijeenkomsten (IBEX). H et
  sa menwerking moet een verbetering van de           doel van dit programma is om door goedvoorbereide
  aansluiting van onderwijs/scholing en arbeidsmarkt       ontmoetingen tussen grotere ondernemingen en
  tot stand komen, moet versnelling van de circulatie,      MKB's co-makership contacten tot stand te brengen.
  verspreiding en toepassing van kennis gerealiseerd       Voor bijeenkomsten die georganiseerd worden
  worden en moet hoogwaardige en moderne             tussen september 2000 en juni 2001 kunnen tot 1
  apparatuur gezamenlijk benut gaan worden.           oktober a.s projectvoorstellen ingediend worden.
  De technocentra zullen gevestigd worden in           D e Europese Commissie draagt 25% van de kosten
  Emmen, Apeldoorn, Zaanstad, Almere, H engelo,         van de organisatie. D e subsidie bedraagt maximaal
  Amsterdam, Utrecht, Ede, Den H aag, Rotterdam,         100.000 EURO. Er zijn twee oproepen gedaan tot
  N ijmegen, Vlissingen, Eindhoven en Sittard.          het indienen van projectvoorstellen. Een betrof
                                  bijeenkomsten in Europa. D e tweede betrof
  Int e rn at ion a l e s am e nw e rk i ng           bijeenkomsten in Letland, Polen of Hongarije. Voor
  De Europese Unie voert een aantal programma's die       beide oproepen kan detailinformatie worden
  subsidie verstrekken voor activiteiten die inter-       aangevraagd bij IBEX secretariaat bij D GXXIII in
  nationale samenwerking tussen bedrijven begeleiden       Brussel.
  en tot stand brengen. Een van deze programma's is
  Asia-Invest. H et onderdeel Business Priming Fund
  geeft ondersteuning aan groepen van Europese en/of
  Aziatische bedrijven met het doel ze voor te bereiden            ?
  op samenwerking. Voor een viertal activiteiten         Voor meer informatie
  kunnen projectvoorstellen worden ingediend:          kunt u contact opnemen
  Market Place M onitoring (onderzoek Aziatische         met Po uwer & Stevers
  markten voor groepen Europese bedrijven) , Asia-         010 - 452 11 22.


                                                              .J
                               15
Dobber de vogel-observatiepost
Reeds eerder plaatsten we het nieuws van de opzienbarende plaatsing van de ronde stalen
vogelkijkhut naar het ontwerp van Verburg Hoogendijk architecten uit Amsterdam. Inmiddels is de
drijvende observatiepost volop in gebruik.
                                Ki j k:
                                ~

                               Dobber de vogel-observatiepost is
                               geplaatst in het Zwanenwater in
                               Noord-Holland. De hut is te
                               bereiken via een 70 meter lang
                               plankier, gelegen tussen het riet.

                               T
                               De binnenring met informatie-
                               borden en de ankerpaal. Hierdoor
                               kan de observatiepost zich aan-
                               passen aan mogelijk wisselende
                               waterhoogten .
•
De buitenschil met kijkspleten (op verschillende hoogtes)
voor het waarnemen van de bijzondere vogelstand in het
gebied.Zie ook: nieuwsbriefno.50 van maart 1999

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (11)

Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
Booosting nieuwsbrief 79 (Nov 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
Booosting nieuwsbrief 51 (Mei 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 82 (Jun 2005)
Booosting nieuwsbrief 82 (Jun 2005)Booosting nieuwsbrief 82 (Jun 2005)
Booosting nieuwsbrief 82 (Jun 2005)
 
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
 
Nieuwland rijksmonument Blaauw
Nieuwland rijksmonument BlaauwNieuwland rijksmonument Blaauw
Nieuwland rijksmonument Blaauw
 
Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)
Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)
Booosting nieuwsbrief 22 (april 1994)
 
Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014
 
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
Booosting nieuwsbrief 54 (Dec 1999)
 
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
Booosting nieuwsbrief 87 (Jan 2007)
 
Doortijdenruimte Onlineversie
Doortijdenruimte OnlineversieDoortijdenruimte Onlineversie
Doortijdenruimte Onlineversie
 
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21
 

Ähnlich wie Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)

Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)guest5e306b
 

Ähnlich wie Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999) (20)

Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
Booosting nieuwsbrief 64 (Nov 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
Booosting nieuwsbrief 41 (Sep 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018
 
Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9
 
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
Booosting nieuwsbrief 81 (Mrt 2005)
 
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
Booosting nieuwsbrief 48 (Dec 1998)
 
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
Booosting nieuwsbrief 84 (Mrt 2006)
 
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
Booosting nieuwsbrief 62 (Jun 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
Booosting nieuwsbrief 75 (Feb 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)
Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)
Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
Booosting nieuwsbrief 83 (Sep 2005)
 
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
Booosting nieuwsbrief 63 (Aug 2001)
 
Booosting nieuwsbrief 35 (september 1996)
Booosting nieuwsbrief 35 (september 1996)Booosting nieuwsbrief 35 (september 1996)
Booosting nieuwsbrief 35 (september 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)
Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)
Booosting nieuwsbrief 67 (Mei 2002)
 
Booosting nieuwsbrief 24 (augustus 1994)
Booosting nieuwsbrief 24 (augustus 1994)Booosting nieuwsbrief 24 (augustus 1994)
Booosting nieuwsbrief 24 (augustus 1994)
 
Booosting nieuwsbrief 55 (Feb 2000)
Booosting nieuwsbrief 55 (Feb 2000)Booosting nieuwsbrief 55 (Feb 2000)
Booosting nieuwsbrief 55 (Feb 2000)
 
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
Booosting nieuwsbrief 59 (Nov 2000)
 
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
Booosting nieuwsbrief 29 (augustus 1995)
 

Mehr von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Mehr von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)

 • 1.
 • 2. oktober 1999 jaargang 10 nr. 53 booosting stichting industrieel bouwen nederland bijeenkomst 2 november 1999 , Aankondiging Amsterdamse middag met Limelight van 12.00 tot 18.00 uur op dinsdag 2 november 1999 Innovat1~v~ Limelight ontwikkelt innovatieve zonweringsprodukten die afwijken van het traditionele marktaanbod . Sinds de oprichting in 1995 stelt Limelight zich ten doel een volwaardige aanvulling op het ontwerp van de architect te bieden. Samen met de architect ontwikkelt Limelight veelzijdige oplossingen die -reeds de ontwerpfase gepland- integraal deel uitmaken van de architectuur. Zo ontstaat een positieve combinatie van techniek en creatie: functioneel en origineel. O een screen in de 'pillendoos': binnenzon- wering voor de trapeziumvormige ramen onder het dak . • een aluminium scherm bij de vijver: voor de expositieruimte ontwierp Limelight een aluminium 'daglicht-labyrint' dat werd uitgevoerd in twee extrusieprofielen, die de gevel vloeiend volgen. 8 cederhouten, kantelbare schermen voor het te renoveren gedeelte. .J
 • 3. r " " 2 @] b" Een greep uit andere interessante projecten: D eze Booostlngpresentatle start op novem er In " V an G ogh museum, waar L"ImeI" hh aar · Kantoor HSSP, Hoogovens Ymuiden (Henk Klunder architecten) , h et meuwe Ig t orgamsatle en wer kw"" aan u zaI presenteren" • Provinciehuis Noord-Brabant "" I)ze Aansluitend bezoeken we het Borneo-eiland, waa/ Henk Klunder architecten, AluAward 1995) " LImeI"Igh a l Jonge ontwerpers een • Daglichrtegulatiesysteem Kröller-Muller museum te Orterlo t met een aant " " tlgtal 21 e-eeuwse grach tenpan den heert (Quist Wintemum!) twIn " c gerea j Iseerd " V oor een van d eze pan d en he · Privacyschermen appartementencomplex Delfts Blauw te Delft " " eert LlIneI"Ig h t d e geve Ib ekt ed Ing verzorgd " " " (deArchitecten Ge) " Iend e mi"ddag met db" kans h et · Geve/ bekleding parkeerdek Malieroren VNO/NCW te Den Haag Een afw Isse e uiten venlleuw d e Van G ogh museum te bezoe ken en (Benthem " Crouwe!) • U niversity Surrey te G uildford UK (Grimshaw) daarna lekker uit te waaien op de eilanden" PRO G R AM MAP R OG RAM MA P ROG RAM MAP ROG RAM MA 12:00 Ontvangst in het Van Goghmuseum Amsterdam 12:15 De Oprichting, de Opbouwen de Ontwikkelingen van Limelight door JooP Donkersloot, directeur 13:00 Rondje Van Goghmuseum 14:00 Boottocht naar Borneo-eiland 14:30 Jan Klomp, architect van Heren 5 architecten over Borneo-eiland 15:00 Rondje Borneo-eiland 16:00 Tegenlezing door prof. dr. ir Nico Hendriks, directeur van BDA 16:15 Discussietijd 17:00 Borrel en terugvaart naar het Van Goghmuseum ± 18:00 Slot U bent van harte welkom! Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. .J
 • 4. I .••.•.•!• • • 0 n t wik k e 1 n9 I ~ Ou Beau N a een aantal stukj es over de achtergronden van productontwikkeling, dit keer een kijkj e in de keuken. Een illustratie van hoe je strategisch een (toekomstige) markt identificeert en daar concreet met een ontwikkeling op kunt inspelen. D e trend van duurzaam bouwen (dubo) biedt kansen. H'et proble e. m iEen bestaand ' c~co a n~:;-n doo 'snee rijtj eshui{(excl. fundering en(gevels) levert al gauw rO 85 ton bouwpl'l op. Gelrorr 'n ;net een soortelijlygewicht van 1500 kg/hl' is dit ca. 55 m 3 • an dit soort oningen e l ook fUtgeb uwen dreiged er velen onver- huurbaar te worden. H e slopen van bijv. 100.000 won 0gen leveçt al 5.000.000 m' puin~ : een b rgvan ;"00 x 100 550 m' . "ke nd ~ l)aar de esraande v oorraad, ca. / -011 e Ol rJ L .500.000 wOJ1lngen, IS het probleem al gigantisch veel groter. D l e idin g past in het s peciaa l e E ontwikkeld e profi el '" '" +' Ee n mogel i j ke oplo ss ing '" èi In de bestaande bouw kunnen veel casco's een verlengde levensduur krijgen door woningen te strippen ~ o en het oude casco te voo rzien van een fl exibel (afbouw-) pal<ket. W aarschijnlijk is di t niet goedkoper -ê dan nieuwbouw maar het beperkt wel de afvalstroom. Z o' n fl exibel afbouwpal<ket moet dan wel 3 ::s zorgen dat de nieuwe woning weer aantrekkelijk wordt, qua leefruimte en uitstraling (Du Beau) en '" z met betrekking to t onder meer thermische isolarie en geluidsisolatie. In sam enwerking met AFL te H eerlen ben ik recent gestart met de onrv,Iikkeling van een inbouw- systeem gericht op het realiseren van een 'doos- in-doos-constructie' in bestaande casco's. H et lost alle problemen als hierboven genoemd op en bovendien is hierin de verwarming geïntegreerd. Dit wordt bereikt door toepassing van een zgn. 'lage temperatuur verwarming' (zeg maa r een vloervelwarming, maar dan ook in wand en plafond). Een voordeel is dat een dergelijk systeem gemal<kelijk en rendabel kan worden aangesloten op duu rzam e energiebronnen als een warmtepomp of zonne-energie en dat het systeem in de zomer ten behoeve van koeling kan worden ingezet. H et risico van leiding- beschadiging bij het ophangen van een schilderij is opgevangen door een speciaal ontwikkeld profiel waardoor de leiding dieper in de wand kan komen te liggen en de warm te toch naar binnen wordt geleid. (zie schets). H et product is nog maar net in ontwikkeling en er wordt naar een proefproj ect gezocht. Er is octrooi op aangevraagd . U ne développement DUBOoosting. Jos Lichtenberg, Voor-ûtter Booosting / Directeur A + Bureau 'lOOf bouwproductontwikkeling
 • 5. uit deze internationale sport zowel binnen als buiten iS I ~e'tJe()en~I1l':n berg tot een opvallende geplaatste betonnen platen. van een speciale bekistingtech'llt:I<.' Y z ·oo, ? in fo Ingenieursbureau Zonneveld NAAM I I BEDRIJF I I ADRES POSTCODE WOONPlAATS TELEFOON o Komt op dinsdag 2 november 1999 van 12.00 ot 18.00 uur Ma Llmelight te Amsterdam met personen. Booosting o Komt op zondag 14 november 1999 van 11.30 tOt 15.00 uur naar Postbus 596 de:ze Raad valt Adviessessie van Eric Vreedenbmgh en Marcel Vroom te Den Bosch met personen. (AVA) 2600 AN Delft o Komt op woensdag 8 december 1999 van 15.00 tOt 18.30 uur naar de BDA Groep te Gorinchem met personen. o Wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (A VA) (www.OOO.nl/booosting) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen van Booosting. o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf' (I 992) Participanten: f 25,00 ) o Bestelt de reader ' 10 jaar Booosting' (1998) ( Niet-participantm: f 39,50 L ...I
 • 6. • (AVA) , , Aankond; g; ng voor de 2e Raad van Adv; essess; e' op ," zondag Di novè'Înbe'y, , , 1999 van 11.30 tot 15.00 uu~ t,~_kD>en ! ~~~.Eb,;,;,,,~:3:i:.?lb',.,,~',,,; De inspiratiebronnen van Eric Vreedenburgh en Ma ree 1 Vroom I n het kader van het! O-jarig bestaan van Booosting is een serie bij zondere zittingen gestart, waa rin de leden van de Raad van Advies centraal staan, D e vorm is aan de uirverkorenen zelf D e gedachte is dat hierdoo r de relatie met de achterban wordt versterkt en de bijdragen een impuls vo rmen voo r actie en beraad bij Booosting zelf Jan W estra gaf op 26 april in het jubileumj aar de aftrap, Di t keer kunt u meer te weten komen over de inspiratiebronnen van Eric Vreeden burgh en Marcel Vi'oom, In zeer afwisselende blokken van een kwartier zull en Eric en Marcel u tonen wat hen bezig houdt. Eric is als architect geboeid door het thema ontwerp en evolutie, 'O ntwerpen is als het formuleren van spelregels waarbinnen een spel gespeeld kan worden, D e meeste spelen bezitten vaste spelregels die het kader van het spel vormen, D eze regels zijn per spel verschillend en kunnen tijdens het spelen niet veranderd worden, Als wij een ontwerpproces opvatten als een spel, dan is di t veel eerder een 'zelfveranderend spel' waar tijdens het spelen de regels kunnen evolueren, Toeval moet in dergel ijke processen niet langer gezien worden als een hinderlijke verstoring van het uitgestippelde traject, maar juist aangemoedigd worden als een bron van creativiteit' , Marcel is industrieel ontwerper en gefascineerd door vergeten producten, " 'Kennis van wat anderen bedacht hebben, is voor mij een belangrijke~, in s p~ratiebro n om nieuwe prod ucttechno logieën te bedenken: nieuwe roe- pass l11gen te vl11d en voor bestaa nde techmeken en meuwe techm eken te .' introduceren in bestaande toepassingsgebieden.' Vergeten ofliever 'for-getting' houdt in dat veel kennis uit het verleden voor het grijpen ligt en uitstekend is te hergebru iken J -_-.:!~ als inzet voor nieuwe ontwikkelingen, Ma rcel ziet de ontwerper als bruggen- f"'--"-:'--~­ bouwer tussen verl eden en toekomst: 'Elk ontwerp heeft de smaak van de ! ,-: CC,- toekomst in zich' , Maa r de traditionele rol van de ontwerper is volgens hem aa n het veranderen, D e hedendaagse ontwerper staat in het midden van de vier dimensies materie, gebruiker, kennis en tijd, PRO G RAM M A - '-----'--'- p=- 11:30 Ontvangst H et wordt vast en zeker een vrolijk en Ideurrijk spel ,~ 12:00 Start deel I dat de heren individueel en 111 samenspraak zullen C 13:00 Lunch spelen, Oog, OOI , neus en tong zullen tijdens deze veel-~ - -:- -:;"---/7~ /2:-C:/ ~~_ 13:30 Vervolg deel 11 7:l7/'0-"'./JL-- be Ioven d e mi'dd ag mets tek i B oven d len IS d e ' :lj~-~ ' Olt (Omen, ' 14:30 Borrel locatie weer bijzonder: de kantoren en fa briek van interieurbouwer Van der 15:00 Einde Plas Meubel en Projekt te Den Bosch, naar o ntwerp van Eric Vreedenburgh. L Geïnteresseerd in deelname? In via de antwoordkaart. .J
 • 7. , .ii"4MMH. 8 december 1999 Zonnepanelen als D e specialismen van de BDA G roep zijn gevels en daken met de disciplines adviseren, keuren en kennisoverdracht. H et adviseren betreft de com plete buitenschil van een gebouw zowel in co nstructief én bouwfYs isch opzicht als wat berreEr waterdichtheid, esthetica en duurzaam bouwen. De kennisoverdracht vi ndt plaats via artikelen, diverse handboeken, SBR-brochures en via de afdeling opleidingen. Een bij zo nder vakgebied IS het testen en daadwerkelij k integreren van PhoroVoltage- systemen (PY) in daken, zoals zonnecellen of -panelen voor opwekking van elektriciteit. Omdat dit nog een vrij nieuw vakgebied is, zijn er nogal wat problemen in de uitvoeringsfase te ovelwinnen. BDA heeft veel ervaring op het gebied van testen van de diverse PV-systemen in haar eigen laboratorium en op de bouwplaats. O p 8 december stellen de adviseurs van BDA AMaqu ett e van de ene r gi e- bal answonin g van Gevels en D aken u hiervan graag op de hoogte. Remu te A er sfoort. w m aarin in he t dak PV - pa nelen zijn geinteg r ee rd PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 15:00 Ontvangst 15:15 Introductie BDA Groep door prof i,. NA. Hendl-iks, directeur BDA Groep 15:30 Daken veranderen. We gaan er op leven. We maken ze mooier en halen er energie uit. Dat kost wat meer. Maar mag dat ook een keer? door A.F. van den Hout, directeur BDA Groep 16:00 Ervaringen van BDA met de integratie van PV-systemen door ir N. van de Pol. medewerker BDA Geveladvies 16:30 Rondleiding langs de testfaciliteiten van PV-systemen 17:00 Tegenlezing 17:15 Discussie 17:30 Uitgebreide borrel van gr oep kan w rken e 18:30 Einde U bent van harte welkom. van -40°C t ot +80 0 C L Geïnteresseerd in deelname? Inschrijvin via de antwoordkaart. .J
 • 8. , Verslag van de bijeenkomst bij De Meeuw ti Oirschot op di nsdag 18 mei 1999 Over ontketen en ontsieren over ratio en emotie 'De cirkel is rond' introduceert Jouke Post. De Meeuw maakt kantoorruimten met betonnen vloeren en Post's XX-office heeft een zandvloer. De Meeuw is nog steeds aan het 'ont-keten' en wil vooral mooie gevels maken, terwijl Post de voorkeur geeft aan open, technische gevels en juist wil ontsieren. 'We bijten ons in de eigen staart'. '" 3' ::s Van component naar compositie o .0 <l! Lex Meuldijk, commercieel directeur van De Meeuw vraagt zich steeds af wat 'de markt' wil. Hij zou '" <- o het graag zo hebben als bij een Duits project waarbij de architect een plan maakte, een systeem zocht o +-' C (want hij wilde niet traditioneel bouwen), De Meeuw vond en samen met hen kwam tot een mooie <0 toepassing met een aparte zonwering. De architect trad ook als bouwbureau op. Hij heeft veel behoefte "" +-' o aan contact met vormgevers, maar stuit steeds op veel weerstand en vormgevingsproblemen. De +-' C architect voelt zich nu eenmaal snel beknot in zijn ontwerpvrijheid. Het systeem heeft nog steeds een <l! '" <0 imagoprobleem. 3' o Oooh, wist de ontwerper nu maar van het nieuwe systeem dat Neonis "- "- Indusu'ial Design heeft ontwikkeld. Het biedt een keuze biedt uit ruim C <0 :> 500 basiscomponenten waarmee de ontwerper zich kan uitleven. Wist hij maar dat dit nieuwe systeem geschikt is voor alle gevelelementen en is uitgewerkt in vier concepten: traditioneel kantoor, ziekenhuis, school <l! en bedrijfsverzamelgebouw. Het systeem heeft nieuwe maten: binnen Cl de panelen van 3 x 6 meter een basis van 60 x 60 cm,waarin alle bouwknooppunten zijn opgelost en er gelijkwaardige oplossingen zijn gemaakt voor verschillende functie-onderdelen. Standaard in combinatie met klantspecifieke wensen; van component naar compositie. Industrieel, Flexibel en Demontabel IFD De Meeuw is IFD-voorbeeld no. 1. IFD-bouwen heeft alleen kans van slagen als alle bouwpartners vertrouwen in elkaar hebben. De Meeuw heeft dit bereikt door langdurige samenwerking met vaste bouwpartners. Hierdoor wordt op aansturingsniveau veel tijd gewonnen, dit komt een snelle leverantie ten goede. De bouw van een groot project van bijvoorbeeld 6000 m2 duurt slechts een half jaar. IFD-bouwen heeft volgens De Meeuw ongekende mogelijkheden en veel voordelen: minder sloopafVal, 80% hergebruik, gunstiger arbeidsomstandigheden en vooral een kortere doorlooptijd van het gehele bouwproces. '" Detai 1 zonweri ng L .J
 • 9. rÊ'" "0 , c: '- Q) Ni euwe pl anontw i kkel i ngen '" > +-' +-' De heer H Verploegh van KPMG Metrum Rotterdam doet een aantal spanningsvelden uit de doeken. 0 "'0: c: Uit hun onderzoek 'Dynamiek in beleid en samenleving. Veranderende eisen aan planontwikkeling Q) +-' +-' Q) N en bouwproces' blijkt, dat er grote verschillen zijn in wensen over de plaats waar gewerkt en gehuisvest E :> '" '- wordt. Er is veel leegstand in de bestaande voorraad, maar er zijn ook veel terreinen tijdelijk Q) > .Cl beschikbaar. Deze kunnen geschikt en rendabel zijn voor de toepassing van tijdelijke huisvesting, voor Q) U "0 0: een periode van bijvoorbeeld vijf tot tien jaar. De Meeuw heeft daar wel oren naar. « '- ....J 0 LU 0 f- > (/) De emotie van de pipowage n '0 c: 0 '" > Eric Vreedenburgh van Archipel Ontwerpers .Cl E c: houdt een 'oudelwetse' tegenlezing. Hij vindt dat ~ Q) "0 +-' Q) '- bij De Meeuw het industrieel bouwen '" +-' professioneel is doorgevoerd. Toch knaagt er iets '" +-' Cl. 0 '" bij hem. Het gesloten rationele systeem heeft c: -'>I. '" E Q) leven en openheid nodig. Vreedenburgh wil ruis u c: -'= c: u Q) toevoegen om de emotie en ervaring van mensen 0 +-' '- +-' samen te brengen met de rationele kant van het u c: Q) Q) industriële systeem. Hij daagt ons uit: 'Hoe kun ~ '" c: Q) je een doelgericht industrieel productieproces '" E relateren aan een leefbare omgeving?'. -'< '" ". '" Er ontstaat eindelijk weer eens een levendige discussie. We citeren: !... '" 0 '" ...., '" 'Industrieel verkoopt niet. Mensen houden van 'pipowagens', die roepen '" :J: c: emoties op, dat doet het systeem niet'. Een ander: 'Vaste maten zijn de '" Q) !... '" dood in de pot van een architect'. En dan: 'Met het nieuwe maatsysteem 0 +-' "" ""~ ..... Q) is een nieuwe grammatica ontwikkeld, maar het woordenboek voor de c: .Cl Q) Q) architect ontbreekt'. '" N > +-' '- Q) '" +-' '" Q) Lex Meuldijk snapt er niets van. In zijn onaflaatbare zoektocht naar de c: -'= Q) f- ontwerper ventileert hij keer op keer de ontwerpvrijheid van zijn systeem. ·0 Hij probeert tot slot nog wat vooroordelen weg te werken, want het 0 -'>I. U '" c: :::l systeem is in veel situaties toe te passen. Als de architect anders luistert naar U a:; Q) +-' de opdrachtgever en weet wat de gewenste functie is voor het gebouw, valt -'= +-' '" c: 0 0 er bovendien veel geld te besparen voor de opdrachtgever en is het systeem '- +-' Q) > c: Q) een goed(koop) alternatief voor baksteen. 0 +-' 3: Q) 4= De Boostingleden ontdekken verrast dat De Meeuw probeert Q) c: los te komen van vaste regels. Cl Dat er, afhankelijk van beschikbare tijd en financiële middelen véél meer bijzondere architectonische ingrepen mogelijk zijn in vorm, details en materiaal. We zijn niet voor niks geweest. Het kantoor van de toekomst is een boerderij met touch- screens. Jo/.anda Steenhouwer, secretariaat Booosting '" Ir Helga V.d. Bosch. architect bij De Meeuw (rechts) L.Ir Gretta Broersen. industrieel ontwerper bij Neonis .J
 • 10. Bamboe als bouwmateriaal voor peuters geheel is eenvoudig uit elkaar te halen en eventuéel ergens àRders weer op te bouwen. Constructief bamboe In plaats van inheems hout is bamboe voor het skelet gebruikt. Voordat het bamboe kon worden toegepast onderzochtARCONIKO ofhet geschikt was als constructiemateriaal voor een speelobject. Bamboe wordt in Nederland weliswaar gebruikt als decoratiemateriaal, constructief is het zelden toegepast. Bamboe heeft immers de neiging te splijten, waarbij grote scheuren de sterkte reduceren. Kinderen lopen dan bovendien het risico zich te verwonden aan de gevaarlijke splinters. Bamboe splijt vooral bij een lage luchtvochtigheid. Met name als deze onder de 50% duikt neemt de splijtkans toe door spanningen tussen de binnen- en buitenzijde van de stam. In Nederland is de luchtvochtigheid vooral in de wintermaanden laag en in newMetropolis kan de luchtvochtigheid ondanks de klimaatinstallatie dalen tot 30%. Om te onderzoeken hoe het splijten kan worden voorkomen heeft: ARCONIKO verschillende behandelingswijzen getest. Uiteindelijk leverde een combinatie van maatregelen de beste resultaten. Allereerst werden de stokken streng geselecteerd. Oude, dikwandige en droge stokken geven de minste kans op splijten. Vervolgens werden de geselecteerde stokken gedroogd bij een luchtvochtigheid van 25%. Na het drogen werden de gespleten stokken verwijderd. Van de overgebleven stokken werden de uiteinden omwonden met tape en touwen na voltooiing van het skelet werd al het bamboe behandeld met olie. • doorsnede standaard knoop
 • 11. .iUi·i·h"ilo_'--___n_i_e_u_w_s__--' Omdat geen enkele aannemer zich waagde aan de bamboeconstructie heeft het kunstenaarscollectief Fleximac het bamboehuis gebouwd. Eerst zijn er van de knooppunten proefmodellen gemaakt. Omdat doorboringen het materiaal verzwakken, paste Fleximac traditionele bindtechnieken toe voor de knooppunten. Bij zwaar belaste knooppunten zijn bovendien houten verstevingingspennen in de bamboestokken geslagen Al twee jaar beproeven dagelijks vele kinderen het bamboehuis. D e constructie deint licht mee met elkè beweging, maar bezwijkt nooit. ? info Arconiko Architecten Frido van Nieuwamerongen T 010 - 412 3181 ----------------------- aluminium technologie Bouw nieuw en informatiecentrum gestart In de Nieuwsbrief van januari 1998 (pag. 14) is een artikel opgenomen van het winnende ontwerp van architect Micha de Haas voor het nieuwe aluminium technologie- en informatiecentrum van het Aluminium Centrum (AC). Inmiddels heeft het bestuur van het AC het groene licht gegeven voor de realisatie van het markante ontwerp. Micha de Haas is geïnspireerd door het Hollandse popu- lierenlandschap. Met de plaatsing van het gebouw op circa 350 aluminium palen, ontstaat een 'aluminium bos'. Door de vele patio's krijgt het gebouw een grote mate van transparantie. De zo met het landschap vetweven architectuur vroeg om een bijzondere locatie: het gebouw staat op een groene talud en gedeeltelijk in het water in een modern bedrijven- park in Houten. De basis wordt gevormd door een innovatieve aluminium draagconstructie die is geïntegreerd met de dak- en gevel- constructie. De industriële productietechnologie resulteert in een hoogwaardige toelevering op de bouwplaats en een eenvoudige en efficiënte assemblage op locatie. Een goed IFD-voorbeeld. Eind september is gestart met het grondwerk, medio 2000 zal het nieuwe pand gereed zijn. Van harte proficiat met tk genomen beslissing!
 • 12. _M"·W.'d. ____ ....: =-n.:......:_ _---' a:..,9'-.e - d a Activiteiten 1999 dinsdag 2 november Limelight te Amsterdam (zie pagina 01-02) zondag 14 november 2 e Raad van Advies-sessie (zie pagina 05) met Et'ic Vreedenburgh en Marcel Vroom te Den Bosch (AVA) woensdag 8 december BDA-Groep te Gorinchem (zie pagina 06) (AVA) staat voor Alleen Voor Aa ngeslotenen •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booosting, opgeri cht vanuit een gecombineerd ini tiatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaa rt kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Booostin9 colofon Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl homepage http://www.OOO.nl/booosting Contactpersoon: Jolantkt. Steenhouwer bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Pap'icia Brouwer Design Druk: D rukkerij Hans Truijen Met dank aan: JooP Donkersloot, Atto Harsta, Rob Hoogendijk, Albert van den Hout, Pieter de Mos, Frido van Nieuwam erongen, .. Eelke Pouwer, Eric Vreedenburgh, Marcel Vroom en Jan van der Windt Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlstra Buro A+ Materia Secretaris Jan van der Woord TU Delft Penningmeester Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk Lid H m mBoomsma Axys Innovations Lid N ico N oort Koninklijke Hoogovens L ...I
 • 13. , _~J.""W,iii._ pa rt i ei pa nten Nieuwe participanten I Limburg Kozijnen Contactpe rsoon : i r Remco Bra ve dir ecte ur Ope r ati onel e Za ken Limburg Kozijnen is in 1998 ontsraan uil' de fu sie russen VLT LIMBURG K 0 Z J N E N Kozijnen en H eerlen Kozijnen . H er bedrijf heefr n u bijna 200 werknemers en maakr deel uil' van de Rugby G roep. Dr Nole nslaan 109 D e kernacrivireir is de productie van machinaal rimmelwerk van Postbus 258 kozijnen, ramen, deuren en binnenspouwbladen voor groorschalige 6130 AG Sitta rd nieuwbouw- en renovarieproj ecren in N ederland en Duirsland. T 046 - 4595 459 Limburg Kozijnen is ook gespecialiseerd in de levering van afgelakre en F 046 - 452 3401 beglaasde kozijnen en gevelsluirende elemenren. E @l i mbu rg koz ij nen . n 1 Producronrwikkeling speelr een essentiële rol in de bedrijfsvoering van alle parrners van de Rugbygroep . Producronrwikkel ing vindr zowel plaarsr binnen de bedrijven afzonderlijk, als in groepsverband. Reden om aan re sluiten bij Booosring is voor Limburg Kozijnen de wederzijdse uil'visseli ng van ideeën en nieuwe bouwonrwikkelingen. I Hoesch Bouwsystemen Nederland Arconiko Architecten A + Bureau voor Holec Laagspanning Bullhorst Architecten en Stedenbouwers Bouwproduktontwikkeling Hunter Douglas CEPEZED ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek Koninklijke Hoogovens EGM Architecten Aldus ontwerp+ontwikkeling+onderzoek Koninklijke Saint-Roch Veromco Hubert-Jan Henket Architecten BlesgraafBureau voor Bouwen &- milieu j.j. Krens Maurer Engineering BDA Groep Krupe Bomatex Architecture and Media CD20 Bouwsystemen Limburg Kozijnen José Osorio Lobato Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau Limelight ir Daan Peters D3BN Den Haag MBI Beton • RPHS architecten ing. Karel H. Dekker De Meeuw Oirschot Jan Timmers dgmr raadgevende ingenieurs Octatube Space Structures 7]ïèn Design Façade Consu/ting & Engineering Oskomera Tuns + Horsting Architecten GeNie Consult Pieterman Hardglas Verburg Hoogendijk Architecten Goudstikker - de VriesIA CN Plastica Plaat Van Waes, Buro voor Architektuur Hiensch Engineering Polyblock XX architecten Kettlitz Adviezen Polynorm Atelier Zeinstra, van der Pol Leylandi Consultancy Rewa Budel I • H:' Materia RCSystem axys innovations RGD, Directie Ontwerp &- Techniek Reynolds Architectuursystemen Koning Industrial Design T. G.M. Technisch Rockwool Neonis Industrial Design Gevelbouwmanagement Somfj Nederland Robin Hood Produkties H. de Wit Consultancy • SBM Nederland TNO Industrie Ingenieursbureau Zonneveld Trespa International " ot I :. ; ," Ubbink Nederland Aedes, vereniging van woningcorporaties Alliance Europe Unicom Nederland ENCJ Ballast Nedam IGB, Utrecht Wentzei &- Zoon Sb!, Staalbouw Instituut Bik Bouwprodukten Wolvega Panelen St. Aluminium Centrum BRS Staalwerken Zoon/jens Beton VKG Bruynzeel Keukens en Kasten , Van Campen Bendings Archi-Konsult Hogeschool Enschede CVK Kalkzandsteen Archipel Ontwerpers Hogeschool Brabant H. Van Dam Fabriek van Plaatwerken Architectenbureau Böhtlingk TU Delft. vakgroep Bouwtechnologie Enitor Het Architecten Consort TU Eindhoven. faculteit Bouwkunde .J
 • 14. , mOOOi mi jns i nzi ens mGGGi :schooon Moooi minimaal waardoor maximaal moooi. N iet alleen mooi om te zien; door het gebo uw te gebruiken,>wordt dit gevoel nog meer versterkt. Het bezoek aan het thermaalbad in Vals (Zwitserland) van de Zwitserse architect Peter Z umthor is een spannende en adembenemende architectonische ontdekkingstocht. D e ingetogen sfeer heeft mij ervan weerho ud en om niet voortd urend luidkeels te jubelen. Een natuurstenen juwelen doosj e, dat door de absolute eenvoud in vorm en materiaal betoverend is. Glas, steen en beton in co mbinatie met water en licht zijn de ingrediënten waarmee de ruimte en sferen geschapen worden. Een intiem doolhof van waterbaden die dan weer heel gesloten, dan weer meer open zijn. Binnen en buiten vloeien door het water, het licht en het natuursteen in elkaar over. De met glas afgedekte dilataties (6 cm) russen de betonnen dak- platen zorgen voor een afWisselend grid van lij nen zonlicht. Het grijsgtoene natuursteen (Valser kwarrsiet) wordt enkele heuvels verderop gedolven, tot platte stroken gezaagd en vetvolgens via een streng modulair maatsysteem gestapeld. De architectuur van het thermaalbad staat in schril contrast met de veelheid aan materialen en vormen die veel architecten nodig vinden om gebouwen 'interessant of mooi' te maken. Deze Hollywoodarchitectuur moet het hebben van de snelle indruk die bij een nadere beschouwing even snel vetvliegr. De kracht van Z umrhors thermaalbad zit in de harmonieuze eenvoud. Na een aantal uren in het gebouw doorgebracht te h ebben neemt de bewondering alleen m aar toe. De architect en zijn product vallen hoogstwaarschijnlijk buiten de Booosting doelgroep. Er is werkel ijk niets industrieels aan te bekennen. Integendeel, Z umthor staat bekend om zijn hang naar eerlijke, natuurlijke materialen (hout, steen) die op een ambachtelijke manier bewerkt worden tot gebouwen. Toch of misschien juist wel daarom vind ik dit één van de mooiste en spannendste bouwwerken die ik de laatste tijd heb bezocht. Een zinnenprikkelende aanrader, waarvoor de komende vakantie zeker 500 km om gereden mag worden. aldus: Atto Ha1"st~ Aldus ontwerp+ontwikkeling+onderzoek :...I L .J 11
 • 15. , Nieuwe participanten I I Kettlitz Adviezen C ac t persoon : ir Otto Kettli t z ont directeur Ketditz Adviezen is een adviesbureau en erkend opleidingsinstituut gespecialiseerd in (metalen) gevels en daken. Otto Ketditz richt zich met name op informatieoverdracht door het geven van adviezen, voordrachten en scholing. Zo is in samenwerking Ind ustrieweg l63c met DWS de cursus 'Metalen gevels en daken - theorie en praktijk' 3044 AS Rot t erda m ontwikkeld. Bovendien worden veel publicaties op het gebied van T 010 - 437 4460 veiligheid in de bouw uitgegeven; Otto Kenlitz is samensteller en F 010 - 437 4233 coördinator van het 'Handboek voor duurzame metalen gevels en daken'. E kett l itz@wxs . nl Door jarenlange ervaring heeft Ketditz Adviezen veel kennis opgebouwd van industriële (gevel)-bouwproducten . Reden om aan te sluiten bij Booosting is de wens om een vruchtbare wisselwerking tot stand te brengen van de bij de aangeslo ten leden beschikbare kennis, visies en inzichten in de bouwwereld. Booosting nieuws Praktijkvereniging BouT De studenten van praktjjkvereniging BouT van woensdag 3 november de Technische Universiteit te Delft, faculteit Bedrijvendag. Presentaties van verschillende Bouwkunde, werkverband Bouwtechnologie architecten-, constructie-, installatie-technische vieren van maandag 1 tot en met vrijdag 5 bureaus en organisaties gericht op product- november 1999 haar eerste lustrum. ontwikkeling. maandag 1 november donderdag 4 november Na een spetterende opening's middags lezingen Dagexcursie naar Neeltje Jans. over het Zoet- en Zout-Waterpaviljoen op vrijdag 5 november Neeltje Jans en de Stormvloedkering in de Alumni-dag. Workshop waarbij studenten, N ieuwe Watelweg, door o.a. Kas Oosterhuis, afgestudeerde bouwtechnologen en docenten architect van het Zo utwaterpaviljoen, con- samen aan een kunstwerk werken. Een lezing van structeur Jan van der Windt (Ingenieursburo Fom Verheijen. En een ondetwijsdiscussie over de Zonneveld) en de installatietechnicus de heer De inhoud en positie van de Bouwtechnologie. Waard van ABT. dinsdag 2 november De lustrumweek wordt afgesloten met een koud Hoog-en-Droog- Workshop. In teamverband buffet en een feest. Het merendeel van de wordt een brug gebouwd van kartonnen kokers activiteiten zal plaatsvinden op de TU Delft, en touw met een overspanning van ca. 5 meter. faculteit Bouwkunde. )RA K TIJ K V E R EN I GI NG ? info BouT Lustrumcommissie T 015 - 278 1292 / E bout@bk.tudelft.nl
 • 16. , Techno centra Inhet kader van investeringen ter versterking van de Interp rise (organisatie van ontmoetingen tussen kennisinfrastructuur heeft het Ministerie van MKB-ondernemingen met als doel samenwerkings- O ndelw ijs, C ultuur en Wetenschappen f 40 verbanden), Language and Business Culture miljoen beschikbaar gesteld voor het opzetten van Familiarisation (cursussen voor groepen van een vijftiental Technocentra. Een technocentrum is Europese en/of Aziatische ondernemingen ter een samenwerkingsverband tussen het bedrij fs leven, verkrij ging van internationale ondernemings- en ondelw ijsinstellingen en regionale overheden. De taalvaardigheden) en Technical Assistance (voor- technocentra hebben tOt doel de bestaande en bereiding van bedrij ven uit Azië op economische nieuwe technologische mogelijkheden in de regio samenwerking). De bijdrage is maximaal 50% van de beter toegankelijk te maken door versterking en kosten. Voor elk onderdeel gelden specifieke criteria vernieuwing van de ken nisinfrastructuu r op het die zijn opgenomen in de aanvraagformulieren die terrein van het technisch beroepso nderwijs. De kunnen worden aangevraagd bij het Asia-Invest belangrijkste taak hierin is het tekort van technici in Secretariaat in Brussel. Projectvoorstellen kunnen tot technische sectoren van de arbeidsmarkt te uiterlijk 3 1 december a.S. worden ingediend. verminderen. D e technocentra hebben een Een ander programma is gericht op de organisatie bemiddelende en organisatorische functie. Door de van internationale kopersbijeenkomsten (IBEX). H et sa menwerking moet een verbetering van de doel van dit programma is om door goedvoorbereide aansluiting van onderwijs/scholing en arbeidsmarkt ontmoetingen tussen grotere ondernemingen en tot stand komen, moet versnelling van de circulatie, MKB's co-makership contacten tot stand te brengen. verspreiding en toepassing van kennis gerealiseerd Voor bijeenkomsten die georganiseerd worden worden en moet hoogwaardige en moderne tussen september 2000 en juni 2001 kunnen tot 1 apparatuur gezamenlijk benut gaan worden. oktober a.s projectvoorstellen ingediend worden. De technocentra zullen gevestigd worden in D e Europese Commissie draagt 25% van de kosten Emmen, Apeldoorn, Zaanstad, Almere, H engelo, van de organisatie. D e subsidie bedraagt maximaal Amsterdam, Utrecht, Ede, Den H aag, Rotterdam, 100.000 EURO. Er zijn twee oproepen gedaan tot N ijmegen, Vlissingen, Eindhoven en Sittard. het indienen van projectvoorstellen. Een betrof bijeenkomsten in Europa. D e tweede betrof Int e rn at ion a l e s am e nw e rk i ng bijeenkomsten in Letland, Polen of Hongarije. Voor De Europese Unie voert een aantal programma's die beide oproepen kan detailinformatie worden subsidie verstrekken voor activiteiten die inter- aangevraagd bij IBEX secretariaat bij D GXXIII in nationale samenwerking tussen bedrijven begeleiden Brussel. en tot stand brengen. Een van deze programma's is Asia-Invest. H et onderdeel Business Priming Fund geeft ondersteuning aan groepen van Europese en/of Aziatische bedrijven met het doel ze voor te bereiden ? op samenwerking. Voor een viertal activiteiten Voor meer informatie kunnen projectvoorstellen worden ingediend: kunt u contact opnemen Market Place M onitoring (onderzoek Aziatische met Po uwer & Stevers markten voor groepen Europese bedrijven) , Asia- 010 - 452 11 22. .J 15
 • 17. Dobber de vogel-observatiepost Reeds eerder plaatsten we het nieuws van de opzienbarende plaatsing van de ronde stalen vogelkijkhut naar het ontwerp van Verburg Hoogendijk architecten uit Amsterdam. Inmiddels is de drijvende observatiepost volop in gebruik. Ki j k: ~ Dobber de vogel-observatiepost is geplaatst in het Zwanenwater in Noord-Holland. De hut is te bereiken via een 70 meter lang plankier, gelegen tussen het riet. T De binnenring met informatie- borden en de ankerpaal. Hierdoor kan de observatiepost zich aan- passen aan mogelijk wisselende waterhoogten . • De buitenschil met kijkspleten (op verschillende hoogtes) voor het waarnemen van de bijzondere vogelstand in het gebied. Zie ook: nieuwsbriefno.50 van maart 1999