Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Web 2.0 Open Source
      Software
   ทางเลือกใหมในการรวม
  สรางสรรค แบงปนความรูและ
     บริหารองคกร
...
บุญเลิศ อรุณพิบูลย
• นักวิชาการ 1
• ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS)
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทค...
หัวขอ
• สภาพความเปนจริงในปจจุบน
             ั
• Web 2.0 & Open Source Software
 คือคําตอบ
สภาพความเปนจริงปจจุบัน
•  ผูใชตองการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว
•  ผูใชตองการมีสวนรวมกับผูพัฒนา
•  ผูพัฒนาตองก...
สภาพความเปนจริงปจจุบัน
•  พัฒนาผูกขาดกับผูพัฒนาคน/กลุมเดียว
•  เว็บไซตปรับปรุงเนื้อหาไดลาชา
•  ผสานเนื้อหากับเว...
Web 2.0 เปนคําตอบไดไหม?
    Web 1.0                               Web 2.0
      (...
Web 2.0
• The second
 generation of
 Web-based service
 that emphasize
 online
 collaboration and
 sharing among
 u...
OSS ตัวชวยเรื่อง
      งบประมาณ
• ฟรี
• มีเสรีภาพในการเผยแพร ปรับปรุง
• รองรับความตองการที่หลากหลาย
รูปแบบการใชงาน
•  ใชงานในฐานะผูใชรวม
•  ใชงานในฐานะผูรวมศึกษา
•  ใชงานในฐานะผูรวมพัฒนา
           ...
เริ่มตนอยางไร
•  เริ่มจาก “ใจ”    ขององคกร
•  มี   ทีจะเรียนรู
       ่
•  มี   ทีจะแบงปน
     ...
กรณีศึกษา OSS กับ
            หองสมุด
• คอมพิวเตอรบริการผูใช/สํานักงานติดตั้ง      MS Windows
 –  O...
กรณีศึกษา OSS กับ
          หองสมุด
• ระบบงานออนไลน
 –  พัฒนาเว็บไซตดวย CMS
 –  ชุมชนออนไลน CoP ดวย Blo...
CMS
• Content Management System
 – Joomla, Mambo, Drupal
 – http://www.cmsmatrix.org
• พัฒนาเว็บไซตไดงาย รวดเร็ว ทันใ...
CoP ดวย Blog
• Community of Practice
• Blog == Web Log
• สื่อสารไดงาย ทันใจ อนุทินชีวิต/การงาน
 ฉบับออนไลน
• จุดเดนเ...
Wiki
• สรางสรรคความรูออนไลน ประยุกตใชงานได
 หลากหลาย
• เนนสาระมากกวารูปแบบ
 – MediaWiki, Dokuwiki, TWiki
 – ht...
ทานคิดเห็นอยางไรกับ
Web 2.0 และ Open Source
    Software
ตองเตรียมพรอมอยางไร ถา
      สนใจ

   ใชยากหรือ...
ขอคิดเรื่องงบประมาณ
• บนพื้นฐานที่มีความพรอมระบบเครือขาย
 และโครงสรางพื้นฐาน
 – งบจัดซื้อ จัดหาซอฟตแวรระบบ เทากับ...
สารสนเทศ/ความรูที่เผยแพร
สําคัญกวาระบบหรือเว็บไซต

รวมสรางสรรค แบงปนขอมูล
    หรือยัง ?????
 หัวใจสําคัญของ W...
แหลงขอมูล
•  http://stks.or.th
•  http://stks.or.th/elearning
•  http://stks.or.th/blog
•  http://stks.or.th/wiki
• ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Web 2.0 & Social Networking

2.304 Aufrufe

Veröffentlicht am

Web 2.0 & Open Source Software ทางเลือกใหม่ในการร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้และบริหารองค์กร

Veröffentlicht in: Bildung, Technologie, News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Web 2.0 & Social Networking

 1. 1. Web 2.0 Open Source Software ทางเลือกใหมในการรวม สรางสรรค แบงปนความรูและ บริหารองคกร บุญเลิศ อรุณพิบูลย ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ www.stks.or.th
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย • นักวิชาการ 1 • ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) • ประวัตการทํางาน ิ – ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) • เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร 3 • หัวหนางานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล • หัวหนางานวิชาการ, หัวหนางานเทคนิค – หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟตแวร – งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล – ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรเนคเทค
 3. 3. หัวขอ • สภาพความเปนจริงในปจจุบน ั • Web 2.0 & Open Source Software คือคําตอบ
 4. 4. สภาพความเปนจริงปจจุบัน • ผูใชตองการเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว • ผูใชตองการมีสวนรวมกับผูพัฒนา • ผูพัฒนาตองการสาระจากมวลผูใชจํานวนมาก • เนื้อหาที่ทันสมัย หลากหลาย นาสนใจ • ความสวยงาม มีจุดดึงดูด ใชงาย • สามารถรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ได
 5. 5. สภาพความเปนจริงปจจุบัน • พัฒนาผูกขาดกับผูพัฒนาคน/กลุมเดียว • เว็บไซตปรับปรุงเนื้อหาไดลาชา • ผสานเนื้อหากับเว็บอืนไดยาก ่ • ความตองการมีมาก – ตองการการพัฒนาเพิ่มเติม – ขาด Web Programmer • ไมพรอมในระบบ Server & Security • งบประมาณมีจํากัด
 6. 6. Web 2.0 เปนคําตอบไดไหม? Web 1.0 Web 2.0 (1993-2003) (2003- beyond) Pretty much HTML pages viewed Web pages, plus a lot of other “content” shared through a browser over the web, with more interactivity; more like an application than a “page” “Read” Mode “Write” & Contribute “Page” Primary Unit of content “Post / record” “static” State “dynamic” Web browser Viewed through… Browsers, RSS Readers, anything “Client Server” Architecture “Web Services” Web Coders Content Created by… Everyone “geeks” Domain of… “mass amatuerization”
 7. 7. Web 2.0 • The second generation of Web-based service that emphasize online collaboration and sharing among users
 8. 8. OSS ตัวชวยเรื่อง งบประมาณ • ฟรี • มีเสรีภาพในการเผยแพร ปรับปรุง • รองรับความตองการที่หลากหลาย
 9. 9. รูปแบบการใชงาน • ใชงานในฐานะผูใชรวม • ใชงานในฐานะผูรวมศึกษา • ใชงานในฐานะผูรวมพัฒนา  • ใชงานในฐานะผูพัฒนา
 10. 10. เริ่มตนอยางไร • เริ่มจาก “ใจ” ขององคกร • มี ทีจะเรียนรู ่ • มี ทีจะแบงปน ่ • มี รวมกันสรางสรรค • มี ทีจะพัฒนา ่
 11. 11. กรณีศึกษา OSS กับ หองสมุด • คอมพิวเตอรบริการผูใช/สํานักงานติดตั้ง MS Windows – OpenOffice.org ทดแทน Microsoft Office และ Acrobat Professional – XnView ทดแทน ACDSee – VLC ทดแทน PowerDVD – GIMP ทดแทน Adobe PhotoShop – NotePad + ทดแทน Edit Plus – Zotero ทดแทน Endnote – Firefox ทดแทน IE
 12. 12. กรณีศึกษา OSS กับ หองสมุด • ระบบงานออนไลน – พัฒนาเว็บไซตดวย CMS – ชุมชนออนไลน CoP ดวย Blog – สํานักงานไรกระดาษ, ขุมความรูออนไลนดวย Wiki – e-Learning ดวย Moodle, LearnSquare – คลังเอกสารองคกรดวย DSpace, CMS – ระบบหองสมุดอัตโนมัตดวย Koha ิ – ระบบหองสมุดดิจิทัลดวย Greenstone – หอจดหมายเหตุออนไลนดวย Wiki, CMS 
 13. 13. CMS • Content Management System – Joomla, Mambo, Drupal – http://www.cmsmatrix.org • พัฒนาเว็บไซตไดงาย รวดเร็ว ทันใจ พรอมดวยเครื่องมือสําเร็จรูปที่ หลากหลาย • ปรับแตงไดตามตองการ
 14. 14. CoP ดวย Blog • Community of Practice • Blog == Web Log • สื่อสารไดงาย ทันใจ อนุทินชีวิต/การงาน ฉบับออนไลน • จุดเดนเรื่องหมวดเนื้อหาและ Tag • http://www.wordpress.org – http://wordcamp.kapook.com/th/
 15. 15. Wiki • สรางสรรคความรูออนไลน ประยุกตใชงานได หลากหลาย • เนนสาระมากกวารูปแบบ – MediaWiki, Dokuwiki, TWiki – http://www.wikimatrix.org • http://www.wikipedia.org • http://th.wikipedia.org • http://en.wikipedia.org • http://stks.or.th/wiki
 16. 16. ทานคิดเห็นอยางไรกับ Web 2.0 และ Open Source Software ตองเตรียมพรอมอยางไร ถา สนใจ ใชยากหรือไม
 17. 17. ขอคิดเรื่องงบประมาณ • บนพื้นฐานที่มีความพรอมระบบเครือขาย และโครงสรางพื้นฐาน – งบจัดซื้อ จัดหาซอฟตแวรระบบ เทากับ ศูนยบาท – งบพัฒนา ยังจําเปนตองมี หากตองการระบบ เพิ่มเติม หรือเลือกใชซอฟตแวรบางระบบ – งบคาบํารุง ดูแลรักษารายป เทากับ ศูนยบาท
 18. 18. สารสนเทศ/ความรูที่เผยแพร สําคัญกวาระบบหรือเว็บไซต รวมสรางสรรค แบงปนขอมูล หรือยัง ????? หัวใจสําคัญของ Web 2.0
 19. 19. แหลงขอมูล • http://stks.or.th • http://stks.or.th/elearning • http://stks.or.th/blog • http://stks.or.th/wiki • http://www.oss4lib.org

×