Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

PKP Open Harvester Software

556 Aufrufe

Veröffentlicht am

คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

PKP Open Harvester Software

 1. 1. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 1บุญเลิศ อรุณพิบูลย์คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMHปัจจุบันระบบจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน OAI-PMH ได้ถูกพัฒนาในหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลในรูปแบบ Digital Library หรือจดหมายเหตุดิจิทัล ในรูปแบบ DigitalArchives ระบบคลังเอกสารสถาบัน (IR: Instructional Repository) หรือคลังผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ(Research Repository) ทั้งนี้ฐานข้อมูลดังกล่าวมีจุดเด่นคือ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรมได้ง่าย โดยอาศัยซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Harvesterซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Harvester ที่น่าใช้โปรแกรมหนึ่งก็คือ The Open Harvester Systems หรือ PKP OHSซึ่งเป็นระบบจัดทาดัชนีการสืบค้นจากเมทาดาทา ที่พัฒนาโดย Public Knowledgeรูปที่ 1PKP OHS 2.x มีความสามารถ ดังนี้ เก็บเกี่ยวข้อมูลเมทาดาทาผ่าน OAI-PMH โดยสนับสนุนชุดเมทาดาทาหลายชุด เช่นunqualified DC, Dublin Core extension, MODS, MARCXML มีระบบสืบค้นที่ง่ายในการใช้งาน รวมทั้งการสืบค้นขั้นสูง
 2. 2. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 2บุญเลิศ อรุณพิบูลย์การติดตั้ง PKP OHS บน AppServเริ่มต้นจากดาวน์โหลด Source code ของ PKP OHS จากเว็บ http://pkp.sfu.ca/harvester_download เมื่อได้ไฟล์ ohs-2.3.2.tar ให้ Unzip ไฟล์ดังกล่าวจะได้โฟลเดอร์ ohs-2.3.2 พร้อมข้อมูลดังนี้รูปที่ 2คัดลอกโฟลเดอร์ ohs-2.3.2 ไปไว้ที่ C:AppServwww จากนั้นเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้เหมาะสม เช่นone-searchเมื่อเตรียมโฟลเดอร์ต้นฉบับโปรแกรมแล้ว ก็จะเข้าสู่การสร้างฐานข้อมูล MySQL เพื่อรอรับข้อมูลจากPKP OHS โดยเข้าไปหน้าเว็บ PHPMyAdmin ด้วยคาสั่ง http://127.0.0.1/phpmyadmin/
 3. 3. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 3บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 3เมื่อสร้างฐานข้อมูล MySQL แล้ว ก็เข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม ด้วยคาสั่ง http://127.0.0.1/one-search/ จะปรากฏส่วนการติดตั้ง ดังนี้ Locale Settingso Primary locale เลือก Englisho Client character set เลือก Unicode (UTF-8)o Connection character set เลือก Unicode (UTF-8)o Database character set เลือก Unicode (UTF-8) Security Settingso Password encryption algorithm เลือก MD5 Administrator Accounto Username ป้อนบัญชีผู้ดูแลเว็บo Password ป้ อนรหัสผ่านo Repeat Password ป้ อนรหัสผ่านซ้าอีกครั้งo Email ป้อนอีเมลหมายเหตุ ให้แทนที่ one-search จากรายการ http://127.0.0.1/one-search/ ด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่ตรงกับที่ท่านสร้างไว้
 4. 4. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 4บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 4
 5. 5. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 5บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ Database Settingso Database driver เลือกเป็น MySQLo Host ป้อนเป็น localhosto Username ป้อน username ที่ควบคุมฐานข้อมูล MySQLที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้o Password ป้อน password ที่ควบคุมฐานข้อมูล MySQLที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้o Database name ป้อนชื่อฐานข้อมูล MySQL ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้(กรณีนี้คือ one-search)ทั้งนี้ให้คลิกยกเลิกการเลือกรายการ Create New Database ต่อด้วยคลิกปุ่ม Install Open HarvesterSystem ระบบจะรายงานผลการติดตั้ง ดังนี้รูปที่ 5
 6. 6. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 6บุญเลิศ อรุณพิบูลย์การเรียกดูระบบระบบที่ติดตั้งแล้ว สามารถเข้าดูได้ด้วยคาสั่ง http://127.0.0.1/one-search/ จะปรากฏจอภาพการทางานดังนี้รูปที่ 6หมายเหตุ ให้แทนที่ one-search จากรายการ http://127.0.0.1/one-search/ ด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่ตรงกับที่ท่านสร้างไว้ส่วนควบคุมการทาของระบบก่อนใช้งานควรเข้าไปปรับแต่งระบบให้เหมาะสมโดยล็อกอินเข้าระบบจากกล่อง Userรูปที่ 7ป้อน Username และ Password ที่กาหนด แล้วคลิกปุ่ม Log In จะปรากฏส่วนการทางานของผู้ดูแลระบบ ดังนี้
 7. 7. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 7บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 8เริ่มต้นปรับแต่งค่าควบคุมระบบโดยคลิกเลือกคาสั่ง Site Settings แล้วปรับแต่งรายการ ดังนี้ Site title ป้ อนชื่อเว็บไซต์ เช่น ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ Introduction ป้อนข้อความแนะนาเว็บไซต์ About the Site description ป้อนข้อความอธิบายเว็บไซต์ Custom logo เลือกไฟล์ภาพ Logo Minimum password length ระบุจานวนอักขระขั้นต่าของรหัสผ่าน Theme เลือกรูปแบบของหน้าเว็บ (Theme) Style sheet นาเข้าไฟล์ Style Sheet (.css) เพื่อควบคุมการแสดงผลเมื่อกาหนดค่าต่างๆ แล้วจึงปุ่ม Save
 8. 8. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 8บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 9กรณีที่บันทึกแล้วต้องการกลับเข้ามาปรับแก้ไขรายการใดๆ ทาได้โดยคลิกเมนู User Home
 9. 9. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 9บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 10จากนั้นคลิกเลือกคาสั่ง Site Administratorการเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMHเมื่อติดตั้งระบบตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ถัดไปจะเป็นการเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลที่เลือกโดยเริ่มด้วยการสร้าง Archive ขึ้นมาก่อน ทั้งนี้ 1 ระบบฐานข้อมูลที่เลือกจะเป็น 1 Archives และต้องเป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาบนฐานของ OAI-PMH ซึ่งกรณีประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์http://www.tnrr.in.th/index.php/knowledges/48-oai-url หรือจะเข้าไปดูที่เว็บhttp://www.openarchives.org/Register/BrowseSites โดยจะเรียก URL ของระบบดังกล่าวว่า OAI URLตัวอย่างเช่น ต้องการเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมผลงานวิชาการของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะต้องทราบ OAI URL ของระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก่อน ซึ่งมีOAI URL คือ http://research.trf.or.th/oaiเมื่อทราบ OAI URL ของระบบที่ต้องการเก็บเกี่ยวบรรณานุกรม ก็จะเริ่มจากการสร้าง Archive โดยคลิกเลือกคาสั่ง Archives, Add Archive
 10. 10. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 10บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 11ปรากฏจอภาพการทางาน ดังนี้
 11. 11. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 11บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 12จากจอภาพให้เริ่มจากการป้อน OAI URL ในรายการ OAI Base URL แล้วคลิกปุ่ม Fetch archivemetadata เพื่อตรวจสอบว่าสามารถเชื่อมระบบได้หรือไม่ กรณีที่เชื่อมได้ข้อมูลในรายการอื่นๆ จะปรากฏ เช่นAdmin Email จากนั้นถึงป้ อนข้อมูลรายการอื่นๆ ให้ครบ แล้วจึงคลิกปุ่ม Save
 12. 12. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 12บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 13จะปรากฏผล ดังนี้รูปที่ 14
 13. 13. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 13บุญเลิศ อรุณพิบูลย์สามารถสร้าง Archive สาหรับฐานข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ได้ตามต้องการรูปที่ 15เมื่อสร้าง Archive แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นการเก็บเกี่ยวบรรณานุกรม โดยคลิกรายการ Manage ของArchive ที่ต้องการ จะปรากฏจอภาพการทางาน ดังนี้รูปที่ 16
 14. 14. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 14บุญเลิศ อรุณพิบูลย์การเก็บเกี่ยวบรรณานุกรม สามารถเลือกว่าจะเก็บเกี่ยวจากทุกทรัพยากรที่มีในฐานข้อมูล หรือระบุเจาะจงรายทรัพยากรได้จากรายการ Sets รวมทั้งกาหนดช่วงวันที่ต้องการเก็บเกี่ยว จากรายการ Record dates เมื่อกาหนดรายการต่างๆ แล้วจึงคลิกปุ่ม Update Metadata Indexรูปที่ 17การเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมจะใช้เวลาแตกต่างออกไปตามปริมาณข้อมูล โดยเมื่อการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น จะปรากฏผลดังนี้
 15. 15. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 15บุญเลิศ อรุณพิบูลย์การบริการสืบค้นผลงานวิชาการการสืบค้นข้อมูลที่เก็บเกี่ยวทาได้โดยทั้งการคลิกเลือกเมนูคาสั่ง Browse และ Searchรูปที่ 18รูปที่ 19
 16. 16. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 16บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 20
 17. 17. คลังเอกสารยุคใหม่แบบเก็บเกี่ยวบรรณานุกรมด้วย OAI-PMH 17บุญเลิศ อรุณพิบูลย์รูปที่ 21เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างฐานข้อมูลผลงานวิชาการที่เก็บเกี่ยวข้อมูลบรรณานุกรมจากต้นแหล่งข้อมูลที่พัฒนาบนฐานของ OAI-PMH ได้สะดวก และบริการเป็น One-Search ให้กับผู้ใช้งานของท่านได้แล้วครับ

×