Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

OSS & Freeware for TIAC

929 Aufrufe

Veröffentlicht am

โครงการส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware สำหรับ TIAC

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

OSS & Freeware for TIAC

 1. 1. โครงการส่งเสริมการใช้ OpenSource Software & Freeware @ TIAC บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 2 พ . ค . 255 0
 2. 2. ความสำคัญของโครงการ <ul><li>สนับสนุน Core Value ของ “สวทช.” </li></ul>Nation First
 3. 3. Nation First <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง </li></ul><ul><li>MS Windows </li></ul><ul><li>MS Office 10,000 </li></ul><ul><li>Adobe Acrobat 15,000 </li></ul><ul><li>Adobe PhotoShop 20,000 </li></ul><ul><li>Winzip 8,000 </li></ul>53,000 รวมค่าซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่อเครื่อง 
 4. 4. Nation First <ul><li>คอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 2,000 เครื่อง </li></ul><ul><li>ค่าซอฟต์แวร์เพิ่มเติม 53,000 บาทต่อเครื่อง </li></ul>2,000 x 53,000 = 106,000,000 บาท ยอมจ่าย ประหยัด งบประมาณ
 5. 5. ทางเลือก <ul><li>ใช้ซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสม </li></ul><ul><ul><li>เลือกใช้ Open Source Software หรือ Freeware </li></ul></ul><ul><li>สนับสนุนการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><ul><li>ไม่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน </li></ul></ul>
 6. 6. Open Source Software <ul><li>OSS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เปิดรหัส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เปิดเผยต้นฉบับ </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul>
 7. 7. Freeware <ul><li>ซอฟต์แวร์ทางการค้าที่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรีแต่ตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไป </li></ul>
 8. 8. ซอฟต์แวร์แนะนำ <ul><li>OpenOffice.org ทดแทน MS Office </li></ul><ul><li>OpenOffice.org ทดแทน Acrobat.. </li></ul><ul><li>7-Zip ทดแทน Winzip </li></ul><ul><li>XNView ทดแทน ACDSee </li></ul><ul><li>LearnSquare ระบบ E-Learning </li></ul><ul><li>E-Groupware ระบบบริหารโครงการ , นัดหมาย และ KM </li></ul>
 9. 9. แนวทางดำเนินการ <ul><li>เครื่องให้บริการ </li></ul><ul><ul><li>ตรวจสอบ Licenses </li></ul></ul><ul><ul><li>ถอดถอนซอฟต์แวร์ที่ไม่มี Licenses </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตั้งซอฟต์แวร์ OSS/Freeware ทดแทน </li></ul></ul><ul><li>เครื่องบุคลากร </li></ul><ul><ul><li>จำแนกลักษณะงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ตรวจสอบ Licenses </li></ul></ul><ul><ul><li>ถอดถอนซอฟต์แวร์ที่ไม่มี Licenses </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตั้งซอฟต์แวร์ OSS/Freeware ทดแทน </li></ul></ul>
 10. 10. ลักษณะงานที่ไม่ควรปรับเปลี่ยน <ul><li>งานการเงิน </li></ul><ul><li>งานบัญชี </li></ul><ul><li>งานการคลัง </li></ul><ul><li>งานงบประมาณ </li></ul><ul><li>งานที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ </li></ul>
 11. 11. แนวทางดำเนินการ <ul><li>ติดตั้งซอฟต์แวร์ OpenOffice.org </li></ul><ul><li>อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>วันที่ 2 – 4 พ.ค. 2550 </li></ul></ul><ul><li>ตรวจสอบ Licenses </li></ul><ul><li>ถอดถอนซอฟต์แวร์ที่ไม่มี Licenses </li></ul><ul><li>ติดตั้งซอฟต์แวร์ OSS/Freeware ทดแทน </li></ul>
 12. 12. แนวทางดำเนินการ <ul><li>วิเคราะห์งานเอกสารต่างๆ ของ TIAC </li></ul><ul><li>สร้างแม่แบบเอกสาร (Document Template) ตามลักษณะงาน </li></ul><ul><li>ประกาศใช้แม่แบบเอกสารใน TIAC </li></ul><ul><li>แนะนำการใช้งานแม่แบบเอกสารต่างๆ </li></ul>
 13. 13. เป้าหมาย <ul><li>ได้เอกสารแม่แบบในฟอร์แมต Open document </li></ul><ul><li>ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่จำเป็น </li></ul><ul><li>สนับสนุนนโยบายของ สวทช. และ Core Value “Nation First” </li></ul>

×