Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
การใชงาน Blog
http://nstda.or.th/ks

               บุญเลิศ อรุณพิบูลย
 ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรแล...
http://nstda.or.th/ks

  เว็บไซตในรูปแบบ Blog
   Blog == weB Log
  เว็บความรวมมือที่งาย ไมซับซอน
  เครื่องมือเชื...
รวมเปนสมาชิกกับ Blog

 ติดตอเจาของ Blog ใหเพิ่มบัญชี
 Login เขาสูระบบ
 ปอนขอมูล
การเขาสูระบบ
         คลิกคําสั่ง
          Login
ปอน User name / Password
Dashboard
จอภาพหลักของการทํางาน
เริ่มตนจากแกไข Profile

 เมื่อ Login เขาสู
 ระบบแลวควรเขาไป
 แกไข Profile โดย
 การใสชื่อ/นามสกุลที่
 ถูกตอง ...
ปอนขอมูลตัวเองใหถกตอง และ/หรือ
          ู
เปลียนรหัสผาน
  ่
สรางเนื้อหาใหม

 เขียนเนื้อหาอะไรดี
  เรืองราวใกลตว ที่ชอบและถนัด
    ่      ั
  เขียนแบบเบาๆ
  เนนการ...
เริ่มสรางเนื้อหาใหม

 คลิกปุม New Post จากแถบ Title ของ
 Dashboard
จอภาพสรางเนื้อหา # 1

  1  ใสชื่อเรื่อง     เลือกโหมดการปอนเปน Visual
                    ...
จอภาพสรางเนื้อหา # 2 ใสคําคน (Tags) แตละคําคันดวย , แลวคลิกปุม Add
               ่       ...
จอภาพสรางเนื้อหา # 3
       คลิกเลือกหมวดเนือหา
               ้
               ...
จอภาพสรางเนื้อหา # 4


                   6
          คลิกปุม Publish
            ...
แสดงผลหนาเว็บ
    คลิก View site เพื่อแสดงผลขอมูล
เนื้อหาที่นําเสนอ
กลับสูหนาจัดการเนื้อหา

 จากหนาเว็บไซต สามารถกลับสู Dashboard หรือ
 หนาจัดการเนื้อหาไดโดยเลื่อนมาทีแถบเมนู คลิก
 ...
ลบ/แกไขเนื้อหาเดิม

 หนา Dashboard คลิกเลือกเมนู Post
  คลิกปุม Delete ทีเนือหาที่ตองการเพื่อลบ
          ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

NSTDA Knowledge Sharing - User Manual

970 Aufrufe

Veröffentlicht am

คู่มือการใช้สำหรับผู้ใช้เบื้องต้น NSTDA Knowledge Sharing

Veröffentlicht in: Technologie
 • ขอบคุณมากค่ะ สิ่งที่ท่านจัดทำให้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันการจะศึกษาค่อนข้างอย่างเพราะสถานศึกษามีระบบ E-learning ต้องสมัครเข้าระบบ ทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปหาความรู้ได้ ตอนนี้กำลังศึกษาและพํฒนาระบบของหน่วยงานตนเอง คือ ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ joomla และอื่น ๆ ค่ะ คือระบบราชการเป็นอะไรที่ลำบากมากในการที่จะต้องใช้เวลาเรียนรู้
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • ขอบคุณครับ จะนำไปให้นักเรียนศึกษาครับ
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

NSTDA Knowledge Sharing - User Manual

 1. 1. การใชงาน Blog http://nstda.or.th/ks บุญเลิศ อรุณพิบูลย ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 2. 2. http://nstda.or.th/ks เว็บไซตในรูปแบบ Blog Blog == weB Log เว็บความรวมมือที่งาย ไมซับซอน เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคคล สื่อสารไดงาย ทันใจ อนุทินชีวิต/การงาน ฉบับออนไลน
 3. 3. รวมเปนสมาชิกกับ Blog ติดตอเจาของ Blog ใหเพิ่มบัญชี Login เขาสูระบบ ปอนขอมูล
 4. 4. การเขาสูระบบ คลิกคําสั่ง Login
 5. 5. ปอน User name / Password
 6. 6. Dashboard จอภาพหลักของการทํางาน
 7. 7. เริ่มตนจากแกไข Profile เมื่อ Login เขาสู ระบบแลวควรเขาไป แกไข Profile โดย การใสชื่อ/นามสกุลที่ ถูกตอง และเปลี่ยน รหัสผาน คลิกคําสั่ง Profile จากเมนูของ Dashboard
 8. 8. ปอนขอมูลตัวเองใหถกตอง และ/หรือ ู เปลียนรหัสผาน ่
 9. 9. สรางเนื้อหาใหม เขียนเนื้อหาอะไรดี เรืองราวใกลตว ที่ชอบและถนัด ่ ั เขียนแบบเบาๆ เนนการเลาเรื่อง นําเสนอภาพ พรอมเรืองประกอบ ่ เรียนรูรวมกัน
 10. 10. เริ่มสรางเนื้อหาใหม คลิกปุม New Post จากแถบ Title ของ Dashboard
 11. 11. จอภาพสรางเนื้อหา # 1 1 ใสชื่อเรื่อง เลือกโหมดการปอนเปน Visual 2 3 ปอนเนือหา ใชปมจัดรูปแบบเหมือน Word ้ ุ
 12. 12. จอภาพสรางเนื้อหา # 2 ใสคําคน (Tags) แตละคําคันดวย , แลวคลิกปุม Add ่  4
 13. 13. จอภาพสรางเนื้อหา # 3 คลิกเลือกหมวดเนือหา ้ 5
 14. 14. จอภาพสรางเนื้อหา # 4 6 คลิกปุม Publish 
 15. 15. แสดงผลหนาเว็บ คลิก View site เพื่อแสดงผลขอมูล
 16. 16. เนื้อหาที่นําเสนอ
 17. 17. กลับสูหนาจัดการเนื้อหา จากหนาเว็บไซต สามารถกลับสู Dashboard หรือ หนาจัดการเนื้อหาไดโดยเลื่อนมาทีแถบเมนู คลิก ่ เลือกคําสั่ง Site Admin
 18. 18. ลบ/แกไขเนื้อหาเดิม หนา Dashboard คลิกเลือกเมนู Post คลิกปุม Delete ทีเนือหาที่ตองการเพื่อลบ ่ ้ คลิกปุม Edit หรือชือเรือง เพือแกไข ่ ่ ่

×