Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Myanmar Rarebooks Seminar

3.102 Aufrufe

Veröffentlicht am

จากร้านค้าหนังสือเก่าในเมียนมาร์ สู่ห้องสมุดดิจิทัลทูลถวาย โดยศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Veröffentlicht in: Technologie
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Myanmar Rarebooks Seminar

 1. 1. จากร้านค้าหนังสือเก่าในเมียนมาร์ ในเมีสู่ห้องสมุดดิจิทัลทูลถวาย ห้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. 2. เนื้อหา แนะนาโครงการถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากฯ บทเรียนจากโครงการ การดาเนินการของประเทศไทย
 3. 3. โครงการถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 4. 4. ที่มาของโครงการ 1 ธันวาคม 2552 ณ ร.ร. ปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก ◦ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส รับสั่งกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์และพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือหายาก ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า กลางเดือนธันวาคม 2552 จัดตั้งคณะทางานฯ ◦ ศ.ดร.ไพรัช มอบหมายให้ STKS ร่วมกับ NECTEC ประสานกับ กรมราชองครักษ์ จัดทาโครงการ
 5. 5. ศึกษาข้อมูล ณ ประเทศพม่า 26 - 27 ธันวาคม 2552 ◦ กรมราชองครักษ์ และศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พร้อมด้วยคณะทางานจาก STKS และ NECTEC เดินทางไปยังบ้านพักของ Mr.Moe Myint เจ้าของ หนังสือเก่า หนังสือหายากที่น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
 6. 6. ศึกษาข้อมูล ณ ประเทศพม่า Mr. Moe Myint มีความสนใจการอ่านหนังสือ รวมทั้งสะสมหนังสือที่มี คุณค่า มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีมาก มีการแบ่งหมวดหนังสือแยกตามตู้ หนังสือและชั้นหนังสือ จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือแยกเป็นหนังสือหายาก หมวดต่างๆ จัดทาคาอธิบายสรุป พร้อมภาพหน้าปก อีกทั้งยังได้เก็บ หนังสือพิมพ์สาคัญของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและเย็บรวมเล่ม
 7. 7. ดาเนินการ มกราคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ◦ นาหนังสือบางส่วนมาสแกนในประเทศไทย ◦ นาเครื่องสแกนเนอร์ไปติดตั้ง ณ ประเทศพม่า และแนะนาการดาเนินการ ◦ นาแฟ้มหนังสือ PDF มาลงรายการเมทาดาทา จัดทา bookmark ◦ รีวิวหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง พร้อมนาเข้าระบบห้องสมุดดิจิทัล  สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการกับหนังสือเก่า หนังสือหายาก  บริษัท เอทิซ อินโนเวชัน จากัด อนุเคราะห์เครืองสแกนเนอร์แบบ V-Shape พร้อมอุปกรณ์ ่ ่ เชื่อมต่อ  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด อนุเคราะห์สนับสนุนกล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ  บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จากัด อนุเคราะห์ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – เมืองย่างกุ้ง
 8. 8. ตัวอย่างหนังสือที่นาเข้ามาดาเนินการที่ STKS
 9. 9. การติดตั้งอุปกรณ์ ณ ประเทศพม่า
 10. 10. แนะนาทีมงานชาวพม่าให้ดาเนินการ
 11. 11. กระบวนการสแกน
 12. 12. จัดการ PDF Bookmark
 13. 13. ลงรายการบรรณานุกรมผ่าน Metadata
 14. 14. พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลด้วย Joomla นาระบบห้
 15. 15. ทูลเกล้าฯ ถวายระบบห้องสมุดดิจิทัล ถวายระบบห้
 16. 16. สรุปข้อมูลหนังสือ หนังสือรวม 369 ชื่อเรื่อง ◦ หนังสือทีสแกน ณ พม่า จานวน 352 ชื่อเรือง ่ ่ ◦ สแกนในประเทศ ไทย จานวน 17 ชือเรือง ่ ่ ◦ มีหนังสือที่ไม่ระบุปีที่พิมพ์ จานวน 47 ชื่อเรื่อง ◦ หนังสือที่ระบุปี  หนังสือเก่าที่สุดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1653 ชื่อ The history of Great Britain  หนังสือที่พิมพ์ในปี ค.ศ. 1911 มีจานวนมากที่สุด รวม 13 ชื่อเรื่อง ◦ เป็นหนังสือที่เขียนโดยชาวพม่า และ/หรือเกี่ยวกับประเทศพม่า จานวน 205 ชื่อเรือง ่ ◦ มีหนังสือนวนิยายภาษาไทย 1 ชื่อเรือง คือ แผลเก่า โดยไม้เมืองเดิม ่ ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2479
 17. 17. บทเรียนจากโครงการ การอนุรักษ์หนังสือเก่า อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ◦ เจ้าของหนังสือ ◦ หน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดเก็บ ให้บริการ ◦ หน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ◦ อื่นๆ
 18. 18. การออกแบบพัฒนาเครื่องสแกนเนอร์เพื่อการอนุรักษ์หนังสือเก่า

×