Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Educational Tech at Australia

1.073 Aufrufe

Veröffentlicht am

สาระความรู้ จากการทัศนศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Educational Tech at Australia

 1. 1. สาระความรู้ จากการทัศนศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
 2. 2. Location:Location: MELBOURNEMELBOURNE Web Site:Web Site: www.unimelb.edu.awww.unimelb.edu.a uu Cricos Provider No.Cricos Provider No. 00116K00116K
 3. 3.  มหาวิทยาลัยเมลเบอร์นมหาวิทยาลัยเมลเบอร์น เปรียบเสมือนหัวใจของเปรียบเสมือนหัวใจของ การศึกษาระดับสูงและการศึกษาระดับสูงและ การวิจัยของออสเตรเลียการวิจัยของออสเตรเลีย มากว่ามากว่า 150150 ปีปี  ประกอบด้วยประกอบด้วย 1111 คณะ ทั้งคณะ ทั้ง ด้านมนุษยศาสตร์และด้านมนุษยศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันร่วม คือยังมีสถาบันร่วม คือ
 4. 4.  ปัจจุบันมีนักศึกษากว่าปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 4433,000,000 คน นักศึกษาคน นักศึกษา ต่างชาติกว่าต่างชาติกว่า 7,0007,000 คนคน จากกว่าจากกว่า 9090 ประเทศ ทั้งประเทศ ทั้ง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีบุคลากรในด้านการสอนมีบุคลากรในด้านการสอน และวิจัยกว่าและวิจัยกว่า 2,0002,000 คนคน
 5. 5.  ได้รับการจัดอันดับให้ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นสถาบันผู้นำาด้านเป็นสถาบันผู้นำาด้าน งานวิจัยระดับชาติงานวิจัยระดับชาติ ตลอดมาตลอดมา  ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ได้แก่ การประดิษฐ์หูไบโอนิคการประดิษฐ์หูไบโอนิค การค้นพบยีนที่ก่อให้การค้นพบยีนที่ก่อให้
 6. 6.  เป็นสถาบันแกนในเป็นสถาบันแกนใน องค์กรองค์กร ความร่วมมือในการวิจัยความร่วมมือในการวิจัย ระดับชาติระดับชาติ 1919 องค์กรองค์กร  งานวิจัยที่ดำาเนินการกับงานวิจัยที่ดำาเนินการกับ องค์กร ได้แก่องค์กร ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล เหมืองแร่และการเหมืองแร่และการ พลังงาน การเกษตรและพลังงาน การเกษตรและ
 7. 7. องฟังบรรยายที่องฟังบรรยายที่ MelbourMelbour
 8. 8. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  จัดตั้งในปี คจัดตั้งในปี ค..ศศ. 1853. 1853  มหาวิทยาลัยเก่าแก่ลำาดับที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ลำาดับที่ 22 ของของ ออสเตรเลีย จากออสเตรเลีย จาก 3838 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  1111 คณะคณะ  นิสิตกว่านิสิตกว่า 43,00043,000 คนคน
 9. 9. ประสบการณ์ของประสบการณ์ของ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  พัฒนาประสบการณ์และลักษณะเฉพาะพัฒนาประสบการณ์และลักษณะเฉพาะ ของบุคลากรในสถาบันของบุคลากรในสถาบัน  พัฒนากระบวนการสอนพัฒนากระบวนการสอน  การสอนแบบกลุ่มเล็กการสอนแบบกลุ่มเล็ก  ศูนย์กลางการเรียนรู้ศูนย์กลางการเรียนรู้  พัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาเขตต่างๆพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาเขตต่างๆ  การสร้างชุมชนร่วมกันการสร้างชุมชนร่วมกัน  การติดตาม ประเมิน และการติดตาม ประเมิน และ FeedbackFeedback
 10. 10. งเรียนกลุ่มย่อยของงเรียนกลุ่มย่อยของ MelbouMelbou
 11. 11. MelbourneMelbourne ในปีในปี 20152015  สถาบันวิจัยชั้นนำาของประเทศ ด้วยรูปสถาบันวิจัยชั้นนำาของประเทศ ด้วยรูป แบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียก ว่าว่า The Melbourne ModelThe Melbourne Model  การปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์การเรียนการการปรับเปลี่ยนกลยุทธิ์การเรียนการ สอนด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและเป็นสอนด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของเอกลักษณ์เฉพาะของ MelbourneMelbourne สำาหรับนิสิตทุกคนสำาหรับนิสิตทุกคน  โดยในปีโดยในปี 20062006 ได้ให้ความสำาคัญกับได้ให้ความสำาคัญกับ
 12. 12. ICTICT ของของ MelbourneMelbourne  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้วยด้วย LMSLMS  Learning Management SystemLearning Management System  ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกับระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกับ วิทยาเขตต่างๆวิทยาเขตต่างๆ  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุด ของออสเตรเลียของออสเตรเลีย โดยการพัฒนาระบบสืบค้นที่เรียกว่าโดยการพัฒนาระบบสืบค้นที่เรียกว่า
 13. 13. เว็บรายวิชาเว็บรายวิชา
 14. 14. การดูงานกลุ่มย่อยการดูงานกลุ่มย่อย  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ของ MelbourneMelbourne
 15. 15. ICTICT เพื่อการศึกษาในเพื่อการศึกษาใน MelbourneMelbourne เน้นการพัฒนาเน้นการพัฒนา Interactive CAIInteractive CAI ด้วยด้วย Macromedia DirectorMacromedia Director  Web-based CoursewareWeb-based Courseware ส่วนมากยังเป็นส่วนมากยังเป็น Text & Still ImageText & Still Image และและ Digital FileDigital File ที่เป็นที่เป็น เอกสารการสอนเอกสารการสอน ยังไม่สนับสนุนยังไม่สนับสนุน SCORMSCORM  มีการใช้มีการใช้ LMSLMS ที่หลากหลายที่หลากหลาย  บริหารจัดการบริหารจัดการ Web-based CoursewareWeb-based Courseware ด้วยด้วย Sakai LMSSakai LMS  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ 3D3D Virtual RealityVirtual Reality ด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยี 3D3D QuicktimeQuicktime
 16. 16. อุปกรณ์ถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3D3D
 17. 17. อุปกรณ์ถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3D3D
 18. 18. อุปกรณ์ถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3D3D
 19. 19. อุปกรณ์ถ่ายภาพอุปกรณ์ถ่ายภาพ 3D3D
 20. 20. Victoria UniversityVictoria University Location:Location: MelbourneMelbourne Web Site:Web Site: http://www.vu.edu.auhttp://www.vu.edu.au
 21. 21. Level of Course offered:Level of Course offered: Under Graduate, PostUnder Graduate, Post Graduate, TAFEGraduate, TAFE Type of Course:Type of Course: Certificate, Diploma,Certificate, Diploma, Advanced Diploma,Advanced Diploma, Bachelor, Master,Bachelor, Master, DoctorateDoctorate
 22. 22. Features:Features: Victoria UniversityVictoria University เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ถือได้ว่ามีการที่ถือได้ว่ามีการ พัฒนาอย่างอย่างรวดเร็วและมากพัฒนาอย่างอย่างรวดเร็วและมาก ที่สุดแห่งหนึ่ง ในออสเตรเลียที่สุดแห่งหนึ่ง ในออสเตรเลีย ด้วยวิทยาเขตกว่าด้วยวิทยาเขตกว่า 1111 แห่งในรัฐแห่งในรัฐ VictoriaVictoria และอีกหลายวิทยาเขตในและอีกหลายวิทยาเขตใน ประเทศต่างๆ ทำาให้ประเทศต่างๆ ทำาให้ VictoriaVictoria UniversityUniversity มีนักเรียนกว่ามีนักเรียนกว่า 50,00050,000 คน และคน และ staffstaff อีกกว่าอีกกว่า 3,0003,000 คนคน
 23. 23. ทุกวิทยาเขตของทุกวิทยาเขตของ Victoria UniversityVictoria University อยู่ใกล้กับการคมนาคมขนส่งซึ่งจะช่วยอยู่ใกล้กับการคมนาคมขนส่งซึ่งจะช่วย อำานวยความสะดวกแก่นักเรียนอำานวยความสะดวกแก่นักเรียน ที่ที่ Victoria UniversityVictoria University มีหลักสูตรมีหลักสูตร หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตาม ความต้องการของตน อาทิเช่นความต้องการของตน อาทิเช่น Arts,Arts, Business and Law, HumanBusiness and Law, Human Development, ScienceDevelopment, Science และและ Engineering and technologyEngineering and technology
 24. 24. • สำาหรับนักเรียนที่ยังมีผลภาษาอังกฤษไม่สำาหรับนักเรียนที่ยังมีผลภาษาอังกฤษไม่ ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำาหนดถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำาหนด สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเพื่อ direct entrydirect entry สู่หลักสูตรที่ต้องการสู่หลักสูตรที่ต้องการ เรียนได้เรียนได้
 25. 25. ห้องเรียนกลุ่มย่อย
 26. 26. ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป 1010 วิทยาเขตวิทยาเขต มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลใน บางหลักสูตรบางหลักสูตร นิสิตจากหลากหลายประเทศ เช่น ไทยนิสิตจากหลากหลายประเทศ เช่น ไทย,, จีนจีน,, ฮ่องกงฮ่องกง,, เวียดนามเวียดนาม,, สิงคโปร์สิงคโปร์,, เกาหลีเกาหลี,, นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์,, เยอรมันเยอรมัน
 27. 27. ICTICT ในใน VUVU ใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนด้วยใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนด้วย Blackboard Campus Edition 6 & WebCTBlackboard Campus Edition 6 & WebCT – เริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนา CoursweareCoursweare 9393 หน่วยในปี คหน่วยในปี ค..ศศ. 2002. 2002 – ข้อมูลล่าสุดปี คข้อมูลล่าสุดปี ค..ศศ. 2006. 2006 มีมี CoursewareCourseware ในระบบในระบบ 520520 หน่วยหน่วย – ใช้เครื่องแม่ข่ายแบบใช้เครื่องแม่ข่ายแบบ clustercluster จำานวนจำานวน 22 ตัวบริหารตัวบริหาร จัดการระบบจัดการระบบ ใช้ระบบบริหารจัดหาเนื้อหาด้วยใช้ระบบบริหารจัดหาเนื้อหาด้วย EquellaEquella – Digital RepositoryDigital Repository ระบบบันทึกสื่อดิจิทัลระบบบันทึกสื่อดิจิทัล ระบบช่วยเหลือระบบช่วยเหลือ HelpdeskHelpdesk
 28. 28. ICTICT ในใน VUVU CentraCentra ซอฟต์แวร์จัดการห้องเรียนเสมือนซอฟต์แวร์จัดการห้องเรียนเสมือน ในคณะธุรกิจ และกฏหมายในคณะธุรกิจ และกฏหมาย FabluciFabluci ซอฟต์แวร์จัดการเรียนการสอนแบบซอฟต์แวร์จัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learningProblem-based learning สาขาสาขา วิศวกรรมวิศวกรรม ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (StorageSAN (Storage Area Network)Area Network) คือการสร้างเครือข่ายคือการสร้างเครือข่าย สำาหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำาหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล ใช้ใช้ ELGGELGG บริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน และบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน และ บริหารจัดการความรู้บริหารจัดการความรู้
 29. 29. ICTICT ในใน VUVU พัฒนาระบบพัฒนาระบบ EDRMS (ElectronicEDRMS (Electronic Document and RecordsDocument and Records Management System)Management System) ในปีในปี 2004 –2004 – 20052005 – Electronic Document ManagementElectronic Document Management SystemSystem – Electronic Records ManagementElectronic Records Management SystemSystem พัฒนาพัฒนา E-ClassroomE-Classroom E-LibraryE-Library
 30. 30. Classroom
 31. 31. องสมุดอิเล็กทรอนิกส์งสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 32. 32. องสมุดอิเล็กทรอนิกส์องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 33. 33. องสมุดอิเล็กทรอนิกส์งสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 34. 34. ื่องยืมหนังสืออัตโนมัติองยืมหนังสืออัตโนมัติ
 35. 35. อมพิวเตอร์ขนาดน่าสนใจอมพิวเตอร์ขนาดน่าสนใจ
 36. 36. ยี่ยมชมห้องเรียนยี่ยมชมห้องเรียน
 37. 37. ยี่ยมชมห้องเรียนยี่ยมชมห้องเรียน
 38. 38. งการบรรยายงการบรรยาย SWIRLSWIRL
 39. 39. SWIRLSWIRL Story Writing in Remote LocationsStory Writing in Remote Locations – VU + IBMVU + IBM Over 100 PCOver 100 PC ThinkPadsThinkPads Lexmark printerLexmark printer ScannerScanner KidSmart (early learning program)KidSmart (early learning program) – Archives of many hundreds of storiesArchives of many hundreds of stories – Providing a unique teaching aid forProviding a unique teaching aid for local schools (18 locations)local schools (18 locations) – Helping to preserve stories and eventsHelping to preserve stories and events that might otherwise be lost.that might otherwise be lost.
 40. 40. Location: MELBOURNE Web Site: www.rmit.edu.au
 41. 41.  Level of Course offered: Under Graduate, Post Graduate Type of Course: Certificate, Diploma, Advanced Diploma, Bachelor, Master, Doctorate
 42. 42. Features:  RMIT เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1887 โดยตั้ง อยู่ในใจกลางเมือง Melbourne  มาตรฐานการเรียนการสอน ของ RMIT ได้รับการยอมรับ อย่างแพร่หลายทั้งใน
 43. 43.  RMIT เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อ ถือจากนักเรียนเป็นอย่างมาก โดย มีจำานวนนักเรียนกว่า 50,000 คนที่ เรียนกับ RMIT และมีจำานวนจ้า หน้าที่กว่า 3,000 คน  โปรแกรมการเรียนการสอนของ RMIT มีกว่า 450 สูตรทั้ง Diploma, Advanced Diploma,
 44. 44.  หลักสูตรของ RMIT มุ่งเน้นการ ผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทฤษฎี และการประยุกต์ใช้งานจริง โดย นักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งจาก Lecture, Seminar และ Tutorial Group  RMIT มีศูนย์ภาษาทั้งที่เมืองไทย และที่ Australia ดังนั้นจึงเปิด
 45. 45. การใช้ ICT สนับสนุนการ เรียนการสอน  การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ ออนไลน์ (Online learning hub)  หลักสูตร/วิชามีการพัฒนาและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์  มีการสื่อสารถึงนักเรียน  ขยายช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ ออนไลน์  Lecture notes  ระบบส่ง/นำาเสนอผลงานนิสิต  พัฒนา e-Library
 46. 46. แนวคิดด้าน ICT เพื่อการ ศึกษาของ RMIT  ICT ช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับการเรียน การสอน  มหาวิทยาลัยจัดเตรียมวิธีการที่หลาก หลายเพื่อสนับสนุนการใช้ ICT  Pedagogy (ศิลปหรือเทคนิคการสอน ของผู้มีอาชีพครูหรืออาจารย์ในการ ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิต) มีความสำาคัญ อย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ICT ช่วยให้การนำาทฤษฏีการเรียน การสอนและวิธีการสอนจัดทำาเป็น
 47. 47. แนวคิดด้าน ICT เพื่อการ ศึกษาของ RMIT  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นผู้ริเริ่ม (Child initiated) และผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child centred)  การเรียนโดยการค้นพบ การค้นหา  สนับสนุนความสัมพันธ์ทางสังคม  สนับสนุนอุปนิสัยการเรียนรู้เชิงบวก  สนับสนุนความต้องการเฉพาะบุคคล
 48. 48. หลักสูตรการเรียนปริญญาตรี สาขาการศึกษา  ปีที่ 1 นิสิตทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี ICT  ปีที่ 2 นิสิตทุกคนเรียนรู้การออกแบบ Multi-literacy  ปีที่ 3 และปีที่ 4 นิสิตเลือกเรียนตาม ความสมัครใจ  New curriculum with new media part I/II  Social contexts and learning with ICT
 49. 49. การเรียนการสอนรูปแบบ ใหม่ด้วย ICT  การผสมผสานระหว่างทฤษฏีและการปฏิบัติ  เน้นการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดกว้างของ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  PowerPoint  Excel  พัฒนา Portfolio ที่มีคุณภาพผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต  การค้นหา การสืบเสาะ การค้นพบด้วย เทคโนโลยีเว็บ  การฝึกปฏิบัติ และทดสอบออนไลน์ Inspiration & Open ended
 50. 50. Inspiration & Open ended
 51. 51. การออกแบบ Multi-literacy  การพัฒนา Literacy (ความรู้) ของ บุคคลด้วยวิธีที่หลากหลายของ ICT  การใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เช่น  Sound  Image  Video  Web building
 52. 52. วิชาเลือก  การวิเคราะห์ผลการใช้ ICT ต่อสังคม  ช่องว่างทางดิจิทัล (Digital Divide)  สภาวะโรคอ้วน  การสื่อสารด้วย MSN, SMS, Chat  การวิเคราะห์แนวโน้มของ Web 2.0  การสร้างสรรค์ความรู้ด้วย MicroWorld  การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดิจิทัล
 53. 53. สถานภาพการใช้ ICT ของ Victoria  จำานวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต 1:4  โครงการ Notebook Computer สำาหรับอาจารย์  การขยายตัวของเทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง (Broadband) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)  การทดสอบใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ (Interactive whiteboard)  ระบบ Intranet ภายในมหาวิทยาลัย

×