Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

2007 Australia Victoria Uni

543 Aufrufe

Veröffentlicht am

สาระความรู้ จากการทัศนศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่ มหาวิทยาลัย Victoria ออสเตรเลีย

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

2007 Australia Victoria Uni

 1. 1. สาระความรู้ จากการทัศนศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
 2. 4. <ul><li>Victoria University Location: Melbourne Web Site: http://www.vu.edu.au </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Level of Course offered: Under Graduate, Post Graduate, TAFE Type of Course: Certificate, Diploma, Advanced Diploma, Bachelor, Master, Doctorate </li></ul>
 4. 6. <ul><li>Features: </li></ul><ul><li>Victoria University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ถือได้ว่ามีการพัฒนาอย่างอย่างรวดเร็วและมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในออสเตรเลีย </li></ul><ul><li>ด้วยวิทยาเขตกว่า 11 แห่งในรัฐ Victoria และอีกหลายวิทยาเขตในประเทศต่างๆ ทำให้ Victoria University มีนักเรียนกว่า 50,000 คน และ staff อีกกว่า 3,000 คน </li></ul>
 5. 7. <ul><li>ทุกวิทยาเขตของ Victoria University อยู่ใกล้กับการคมนาคมขนส่งซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน </li></ul><ul><li>ที่ Victoria University มีหลักสูตรหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความต้องการของตน อาทิเช่น Arts, Business and Law, Human Development, Science และ Engineering and technology </li></ul>
 6. 8. <ul><li>สำหรับนักเรียนที่ยังมีผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ direct entry สู่หลักสูตรที่ต้องการเรียนได้ </li></ul>
 7. 9. ห้องเรียนกลุ่มย่อย
 8. 10. ข้อมูลทั่วไป <ul><li>10 วิทยาเขต </li></ul><ul><li>มีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลในบางหลักสูตร </li></ul><ul><li>นิสิตจากหลากหลายประเทศ เช่น ไทย , จีน , ฮ่องกง , เวียดนาม , สิงคโปร์ , เกาหลี , นิวซีแลนด์ , เยอรมัน </li></ul>
 9. 11. ICT ใน VU <ul><li>ใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนด้วย Blackboard Campus Edition 6 & WebCT </li></ul><ul><ul><li>เริ่มพัฒนา Coursweare 93 หน่วยในปี ค . ศ . 2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อมูลล่าสุดปี ค . ศ . 2006 มี Courseware ในระบบ 520 หน่วย </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้เครื่องแม่ข่ายแบบ cluster จำนวน 2 ตัวบริหารจัดการระบบ </li></ul></ul><ul><li>ใช้ระบบบริหารจัดหาเนื้อหาด้วย Equella </li></ul><ul><ul><li>Digital Repository </li></ul></ul><ul><li>ระบบบันทึกสื่อดิจิทัล </li></ul><ul><li>ระบบช่วยเหลือ Helpdesk </li></ul>
 10. 14. ICT ใน VU <ul><li>Centra ซอฟต์แวร์จัดการห้องเรียนเสมือนในคณะธุรกิจ และกฏหมาย </li></ul><ul><li>Fabluci ซอฟต์แวร์จัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning สาขาวิศวกรรม </li></ul><ul><li>ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) คือการสร้างเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>ใช้ ELGG บริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน และบริหารจัดการความรู้ </li></ul>
 11. 17. ICT ใน VU <ul><li>พัฒนาระบบ EDRMS (Electronic Document and Records Management System) ในปี 2004 – 2005 </li></ul><ul><ul><li>Electronic Document Management System </li></ul></ul><ul><ul><li>Electronic Records Management System </li></ul></ul><ul><li>พัฒนา E-Classroom </li></ul><ul><li>E-Library </li></ul><ul><ul><li>ระบบยืม / คืนหนังสือด้วยระบบอัตโนมัติ </li></ul></ul>
 12. 19. E-Classroom
 13. 20. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 14. 21. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 15. 24. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 16. 25. เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ
 17. 27. คอมพิวเตอร์ขนาดน่าสนใจ
 18. 28. เยี่ยมชมห้องเรียน
 19. 29. เยี่ยมชมห้องเรียน
 20. 30. ฟังการบรรยาย SWIRL
 21. 31. SWIRL <ul><li>Story Writing in Remote Locations </li></ul><ul><ul><li>VU + IBM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Over 100 PC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ThinkPads </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lexmark printer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scanner </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KidSmart (early learning program) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Archives of many hundreds of stories </li></ul></ul><ul><ul><li>Providing a unique teaching aid for local schools (18 locations) </li></ul></ul><ul><ul><li>Helping to preserve stories and events that might otherwise be lost. </li></ul></ul>

×