Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Chinh sach thuong mai quoc te cau hoi van dap bookbooming

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Chinh sach thuong mai quoc te cau hoi van dap bookbooming

 1. 1. INTERNAL USE ONLY Ch¬ng 1+21. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a trao ®æi hµng ho¸ trong níc víi trao ®æihµng ho¸ víi níc ngoµi vÒ c¸c mÆt: chñ së h÷u? gi¸ c¶? luËt ph¸p ®iÒuchØnh?2. Lîi Ých do ngo¹i th¬ng mang l¹i b¾t nguån tõ ®©u?3. C¸c nhµ träng th¬ng xem xÐt lîi Ých cña th¬ng m¹i quèc tÕ trªnkhÝa c¹nh nµo? Lý thuyÕt nµy ®îc vËn dông trong hoµn c¶nh nµo?4. “Mét níc cã lîi thÕ tuyÖt ®èi míi cã ®îc lîi Ých trong bu«n b¸n quèctÕ”. KÕt luËn nh vËy cã ®óng kh«ng? V× sao?5. LÊy vÝ dô chøng minh: “Lîi thÕ tuyÖt ®èi nÕu thiÕu lîi thÕ so s¸nhth× kh«ng thÓ cã lîi Ých th¬ng m¹i”?6. Lîi thÕ so s¸nh do ®©u mµ cã? Lîi thÕ so s¸nh cã thÓ thay ®æi ®îckh«ng? NÕu cã th× thay ®æi theo híng nµo?7. H·y tr×nh bµy nh÷ng lîi Ých mµ ngo¹i th¬ng mang l¹i? Nguån gèccña c¸c lîi Ých ®ã?8. H·y tr×nh bµy nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c lý thuyÕt cæ ®iÓn vÒ th¬ngm¹i quèc tÕ trong viÖc gi¶i thÝch nguån gèc lîi Ých cña ngo¹i th¬ng?9. H·y nªu mÆt h¹n chÕ cña c¸c lý thuyÕt cæ ®iÓn vÒ th¬ng m¹i quèctÕ?10. §Æc ®iÓm cña ngo¹i th¬ng trong mét nÒn kinh tÕ më cã qui m«nhá?11. Nh÷ng nhËn ®Þnh sau lµ ®óng hay sai: a) Mét níc cã lîi thÕ tuyÖt®èi míi cã lîi Ých trong th¬ng m¹i quèc tÕ. b) Lîi thÕ tuyÖt ®èi nÕuthiÕu lîi thÕ so s¸nh th× kh«ng cã lîi trong th¬ng m¹i quèc tÕ.12. Gi¶i thÝch lý do t¹i sao c¸c doanh nghiÖp l¹i tham gia ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ? Ch¬ng 3+413. Nãi r»ng: “Kh«ng cã ngo¹i th¬ng th× kh«ng tån t¹i c¸c quan hÖ kinhtÕ ®èi ngo¹i” cã ®óng kh«ng?14. Mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ trong níc vµ më réng quan hÖkinh tÕ víi bªn ngoµi? 1
 2. 2. 15. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ngo¹i th¬ng?16. Ngo¹i th¬ng ®ãng gãp nh thÕ nµo trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt vèn vµc«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ?17. Ngo¹i th¬ng ®ãng gãp nh thÕ nµo trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖclµm vµ sö dông tµi nguyªn cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinhtÕ?18. Nãi “s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ngo¹i th¬ng” cã ®óngkh«ng? Gi¶i thÝch mèi quan hÖ nµy trong ®iÒu kiÖn níc ta?19. Ngo¹i th¬ng t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng néi®Þa nh thÕ nµo?20. Mèi quan hÖ gi÷a ngo¹i th¬ng vµ thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi?21. Ph©n biÖt chøc n¨ng cña ngo¹i th¬ng víi t c¸ch lµ mét ngµnh kinhtÕ vµ víi t c¸ch lµ mét kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi?22. H·y tr×nh bµy c¸c nhiÖm vô cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ViÖt NamhiÖn nay?23. Ngo¹i th¬ng ®ãng gãp vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh,thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH ®Êt níc nh thÕ nµo?24. "TÝnh chÝnh trÞ" trong ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng cã nghÜa lµ g×? T¹isao ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong ho¹t®éng ngo¹i th¬ng? Ch¬ng 525. Khi më réng bu«n b¸n víi níc ngoµi cÇn qu¸n triÖt nh÷ng quan®iÓm g×? V× sao?26. C¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng chñ yÕu? ChØ ra u nhîc ®iÓmcña c¸c chiÕn lîc trong thùc tiÔn? X227. §Æc ®iÓm cña chiÕn lîc ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng ViÖt Nam hiÖnnay?28. ChiÕn lîc s¶n xuÊt thay thÕ nhËp khÈu: Néi dung; ¦u, nhîc ®iÓm?Xu híng ¸p dông trªn thÕ giíi?29. ChiÕn lîc s¶n xuÊt híng vÒ xuÊt khÈu: Néi dung; ¦u, nhîc ®iÓm?Xu híng ¸p dông trªn thÕ giíi?30. C¨n cø lùa chän chiÕn lîc ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng? 2
 3. 3. Ch¬ng 931. C¸c lo¹i thuÕ suÊt trong biÓu thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam hiÖnnay?32. Nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a thuÕ vµ h¹n ng¹ch? X233. H·y nªu nh÷ng c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu chñ yÕu ë ViÖt Nam?C«ng cô nµo quan träng nhÊt? V× sao? X234. Ph©n tÝch lîi Ých vµ chi phÝ cña thuÕ quan? X235. Nªu vai trß quan träng cña nhËp khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ? ThÕnµo lµ nhËp khÈu bæ sung, nhËp khÈu thay thÕ? Cho VD? Trong®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, NK bæ sung hay NK thay thÕ quan trängh¬n?36. Nªu nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch nhËp khÈu?37. T¹i sao l¹i ®a ra nguyªn t¾c “Sö dông vèn nhËp khÈu víi tinh thÇntiÕt kiÖm vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao”? Néi dung thùc hiÖnnguyªn t¾c “tiÕt kiÖm” nµy?38. ChÝnh s¸ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2001-2010:C¨n cø ®Ó ®Ò ra chÝnh s¸ch? Néi dung cña chÝnh s¸ch?39. ThuÕ nhËp khÈu: Kh¸i niÖm? Môc ®Ých? X240. ThÕ nµo lµ b¶o hé danh nghÜa cña thuÕ quan (NPR)? C«ng thøctÝnh? Cho VD?41. ThÕ nµo lµ b¶o hé thùc sù cña thuÕ quan (EPR)? C«ng thøctÝnh? ý nghÜa cña b¶o hé thùc sù?42. Ph©n tÝch c¬ cÊu nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨mqua? Ph¬ng híng c¶i biÕn c¬ cÊu nhËp khÈu?43. Ph©n tÝch t×nh h×nh nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m®æi míi?44. Nªu c¸c c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu phi thuÕ quan? ¦u, nhîc®iÓm?Xu híng ¸p dông? X245. Tr×nh bµy u, nhîc ®iÓm cña biÖn ph¸p thuÕ quan vµ phi thuÕquan? Xu híng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy? Quan ®iÓm cña WTO vÒc¸c biÖn ph¸p nµy? X2 3
 4. 4. 46. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu mang tÝnh ®Þnh lîng? ¦u, nhîc®iÓm? Thùc tiÔn ¸p dông ë ViÖt Nam? Quan ®iÓm cña WTO vÒ viÖc¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy? X247. Ph©n biÖt c¸c biÖn ph¸p b¶o hé th¬ng m¹i t¹m thêi? Xu híng ¸pdông c¸c biÖn ph¸p nµy? X2 Ch¬ng 1048. Khu chÕ xuÊt lµ g×? Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a KCX, KCN vµ®Æc khu kinh tÕ? Xu thÕ ph¸t triÓn cña hai h×nh thøc nµy? Vai trßcña KCX, KCN vµ ®Æc khu kinh tÕ ®èi víi ph¸t triÓn ngo¹i th¬ng?49. Tr×nh bµy néi dung cña c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh - tiÒn tÖ khuyÕnkhÝch xuÊt khÈu? X250. Kh¸i niÖm, t¸c dông cña gia c«ng xuÊt khÈu? C¸c h×nh thøc giac«ng xuÊt khÈu hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ¸p dông?X351. §Ó qu¶n lý xuÊt khÈu, ViÖt Nam thêng dïng nh÷ng biÖn ph¸p g×?Nh÷ng biÖn ph¸p nµy cã m©u thuÉn víi ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu cñaViÖt Nam kh«ng?52. Kh¸i niÖm, ®iÒu kiÖn cña mét mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc?Thùc tÕ x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ë ViÖt Nam.53. Cã nªn ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu kh«ng? T¹i sao?54. Kh¸i niÖm vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i? Trong hai lo¹i tû gi¸ (tû gi¸ thùc tÕ vµtû gi¸ chÝnh thøc) lo¹i nµo cã ¶nh hëng nhiÒu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊtkhÈu? X255. Vai trß cña xuÊt khÈu trong viÖc lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinhtÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn?56. §Ó ®Èy m¹nh vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu c¸c quèc gia thêng ¸pdông c¸c biÖn ph¸p g×? Trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay th×biÖn ph¸p nµo quan träng nhÊt? X257. Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i? Sù gièng vµ kh¸c nhau so víi ph¸ gi¸ hµng ho¸?T¸c dông cña hai biÖn ph¸p nµy ®èi víi ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng?58. Thùc tr¹ng c¬ cÊu thÞ trêng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam hiÖn nay vµph¬ng híng c¶i biÕn trong giai ®o¹n 2001-2010?59. Thùc tr¹ng c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam hiÖn nayvµ ph¬ng híng c¶i biÕn trong giai ®o¹n 2001-2010? 4
 5. 5. 60. Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn®©y?61. T¹i sao nãi xuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu,phôc vô CNH-H§H ®Êt níc?62. Tr×nh bµy néi dung cña biÖn ph¸p Nhµ níc cÊp vµ b¶o l·nh tÝndông xuÊt khÈu? X263. Trî cÊp xuÊt khÈu: Kh¸i niÖm, c¸c h×nh thøc, t¸c dông vµ xu híng¸p dông? Quan ®iÓm cña WTO vÒ biÖn ph¸p nµy? X264. VÏ s¬ ®å ph©n tÝch lîi Ých vµ chi phÝ cña trî gi¸ xuÊt khÈu? Quan®iÓm cña WTO vÒ biÖn ph¸p nµy? Ch¬ng 1165. HiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th¬ng lµ g×? C¸ch tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆttµi chÝnh cña xuÊt khÈu. Cho vÝ dô?66. HiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th¬ng lµ g×? C¸ch tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆttµi chÝnh cña nhËp khÈu? Cho VD?67. Ph©n biÖt lîi nhuËn tµi chÝnh vµ lîi nhuËn kinh tÕ?68. Mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x·héi cña hiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th¬ng?69. C¸ch tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña NK? Cho vÝ dô?70. Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ– x· héi cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng? Cho VD?71. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héicña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng? 5

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

474

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

7

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×